Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.19 MB
2010-02-28 14:38:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1511
4423
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1929. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

60, évfolyam, 146. szám
Nagykanüwa, 1939 Juliin 2, kedd
Ara 14 fillér f"
tUl t F4*t í. i_
Krattl Kowutb lijof-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
A debreceni dalos-verseny
Az egriek vitték el a kormányzó vándordíját
Debrecen, Jullua 1 Három napig tartó Ünnepségek ktaötl folyt le Debrecenben az Országos Öalos3zövetsi>g XXlI. dalos-versenye. A vettenyre
210 vidéki dalárda érkezett tízezer taggal.
Szombaton reggel 9 órakor külön-inaton érkezett Debrecenbe Horthy liklói kormányzó a feleségével és nagy kíséretével. A pályaudvari rövid fogadtatás után a kormányzó-pár átvonult a Csokonai színházba, ahol a Klrilydijas csoport tartotta hangverse rtyét
a kormányzó vándordíjáért A versenyben résztveti a Miskolci Dátegylet, a MÁV gépgyári Acélhang, Budapesti Polgári Dalkör, Szegedi Dalárda és az Egri Dalkor.
A kormányzó kétórai tartózkodás után elhagyta Debrecent. Egyébként a dalosversenyek a város ót helyén folytak szüntelenül. A királydíjas csoporton kívül a nehéz mtldal csoportban 29, a könnyű dalcsoportban 22, a népdalcsoportban 63, a kezdók csoportjában 43, a vegyeskari csoportban pedig 12 benevezett dal-egyestllet vett részt a nagy tornán. A késő esti órákig tartó fárasztó versenyek után a káprázatosan kivilágított Piac- és Kossuth-utcán kezdődött meg a karnevál, melynek hatalmat émbertömegei a hajnali órákban tértek nyugalomra.
Vasárnap délelőtt az Országos Dalosszövetség tartotta meg díszközgyűlését a városházán. Oerlóczy Béla kormányfőtanácsos, elnök nyitotta meg a közgyűlést és bejelentette, hogy a Szövetség diszelnökeiül megválasztotta dr. Baltazár Dezső püspököt, dr. Llndenberger János apostoli kormányzót, Hadházy Zsigmond főispánt, Vásáry István polgármestert, Rlpka Ferenc főpolgármestert és gróf Majldth J. Oézát.
Vasárnap délután a Nagyerdőn a Debrecenben Időző
10 ezer dalos összkari hangversenyre
gyűlt össze. Az egyetemi sporttér (Mási területén k riilbdül 50 ezer
főnyi hallgatóság jelent meg. A hatalmas hangversenyt négy karnagy dirigálta.
Eredmények A kormányzó vándordiját (hatalmas ezUstserleg) nyerte az Egri Dalkör. II. a Budapest Székesfővárosi Elektromosmüvek Dalköre. III. Magyarság Dalegylet (Budakeszi). IV. Szegedi Dalárda. V. Jászherényi Dalkör. VI. Sárospataki főiskolai kánlus. A Kirátydijat nyerte az Acélhang.
EMIictM *»:
in: <srUa I pM(i M 11*
A vegyeskari csoportban első a Szegedi Dalárda, a nehéz műdal csoportban első a Budapesti Elektromos Müvek Dalköre, a könnyű műdal csoportban elsó Magyarság Dalegylet (Budakeszi). Népdal csoportban első Jászberényi Dalárda, kezdők csoportjában első a Zugligeti Erdei Viszhang Dalárda.
Ezenkívül minden megjelent dalárda nyert emléktárgyat és díszoklevelet.

Megrendüli a francia Kormány &elysceie
Amerika nem adott halasztást Franciaországnak a kereskedelmi adósság megfizetésére
Páris, Juliim 1
Pvtncaré miniszterelnök fogadta a •ajtó képviselőit és közölte velük,
Sjya francia kormány kérését a eskedelmi adósság fizetési időpontjának elhalasztására vonatkozóan a washingtoni kormány elutasította.
Stlmson külügyi államtitkár a francia nagykövet elölt sajnálkozásának adott kifejezést afölött, hogy Hoover elnöknek nincs módjában ezzel a kérdéssel személyesen foglalkoznia és amennyiben a parlamentet most össze Is hívnák, alig van remény
arra, hogy a francia kérést teljesítenék.
Páris, Július 1 Itteni politikai körökben tudni Vélik, hogy az ameritaHrormány válaszának konzekvenciájaként a Poin-caré-kablnrí beadja lemondását.
Poincarénak az a szándéka, hogy megalakítja a nemzeti egység nagy minisztériumát, mert csak egy, az összes pártok részvételével alakuló kormány vállalhatja az adósságok rendezésének feladatát. _
A kormányválság-híreket azonban fenntartással kell fogadni.
Tizenöt munkással az árokba fordult a teherautó
Az autó mindtn
Budapest, Julius 1 Tegnap hajnalban Nagytétény határában súlyos autókatasztrófa történt, amelynek tizenöt súlyos sebesültjét szállították a menlök Budapestre a Rókus-kórházba. Duna-kömlöd községből a hajnali órákban 15 kőműves indult útnak Budapest felé teherautón. Nagytétény határában a kocsi tengelytörést kapott,
utasa megsebesült
felborult és nekizuhant egy ulszéli fának, majd az utat szegélyező mély árokb-i fordult és maga alá temette valamennyi utasát.
Egy Budapest felé igyekvő luxusautó utasai figyelmesek leltek az árokból hallatszó jajkiáltásokra és sikollozásokra és értesítették a budafoki mentőket.
Az auló valamennyi utasa a sof-főrrel együtt megsebesült.
Megtalálták a négy spanyol oceánrepttlőt és a Nnmancla repülőgépet
Egy angol hajó szedte fel őket — Egész Spanyolország örömmámorban — Alfonz király köszönete az angol királynak
Madrid, Julius 1 Az Azori szigetcsoport egyik kis szigetén megtalálták a nyolc nap óta lázasan keresett Numancla spanyol repülőgépet és annik holtnak vélt utasait. A repülőgép kénytelen volt kényszerleszállt végrehajtani és a
pilóták az elhagyatott szigetről nem tudtak a külvilággal érintkezésbe lépni. Ugy a repülőgép, mint utasai sértetlenek maradtak, A négy spanyol repülőt az „Eagle" angol reptllőgép-anyahajó vette fel és útban van velük Gibraltár felé.
Alfonz ;<lrály Spanyolország háláját fejezte ki György angol királynak
A már elveszettnek hitt Numancla megmentése egész Spanyolországban leírhatatlan örömöt váltott ki. Az egész város lobogódiszt öltött és a templomokban megkondullak a harangok és küldöttség vonult az angol követség elé, ahol Primo de Rivera személyesen fejezte kl háláját a repülők megmentéséért. Londonban az ott tartózkodó Alfonz király pedig személyesen köszönte meg Oyörgy királynak a megmentést.
Sa lépett életbe a felemelt bevándorlási kvóta
Budapest, Julius 1 Eddig, mint ismeretes, csak 473 magyar vándorolhatott, be az Egyesült-Államokba, az uj kvóta szerint azonban majdnem kétszer annyi, vagyis 865-en mehetnek ezután az Északamerikai Egyesült-Államokba. Amíg a magyar kvótát emelték, addig a német, Ír, dán, csehszlovák és román kvótát csökkentették. A magyar kvótával egyidejűleg emelték a jugoszláv kvótát is 641-ről 843-ra. A bevándorlási uj kvóta azért lépett ma életbe, mert a bevándorlási esztendő Amerikában minden év julius 1-én kezdődik és a következő év junlus 30-án zárul.
legbalt Walter Gyula püspök
Esztergom, Julius 1 Walter GyuJa püspök, nagyprépost, esztergomi érseki általános helytartó szombaton felvette az utolsókenet szentségét. Délután még annyira jól érezte magát, hogy elbeszélgetett a betegágyánál megjelent hercegprímással, néhány óra múlva azonban elhagyta ereje és vasárnap kora reggel 75 éves korában elhunyt. A halálhír Esztergomban nagy részvétet keltett s vasárnap a hivők ezrei zarándokoltak ravatalához, ahol Seridi Jusztinián hercegprímás is hosszasan imádkozott. Walter Gyula püspököt kedden délelőtt 9 órakor teljes gyászpompával temetik a katedrállsból.
Beavatott egyházi körök véleménye szerint a Szentszék valószínűen Tury Béla országgyűlési képviselőt, esztergomi kanonokot fORja nagypréposttá és általános helytállóvá kinevezni.
ZALAI KÖZLÖNY
Nincs többé Nagykanizsa p. I. város
Nagykanizsa megyei város 76 t«gu képviselőtestületéből 38 lesz a választott — A választás 5 kerületben történik
Interpelláoió ■ laktanya-épitkezéa Ügyében
Nagykanizsa, Július 1 Május 29-én kihirdették a közigazgatás reformjáról sróló 1929. XXX. törvénycikket, melynek I., III. és V. részel azonnal életbeléptek. Az erre vonatkozó végrehajtási utasítás a napokban megérkezett s annak értelmében Nagykanizsa r.-t. város ma tartotta utolsó közgyűlését, ezt is csak azért, hogy megyei várossá változásának kereteit lerakja.
A városatyák közepes érdeklődést tanúsítottak a rendkívüli közgyűlés Iránt. De a tisztújítás és a képviselőtestület felfrissítésének 16 év óta várt izgalmai már benne vibrálnak* levegőben. A váiosháia dísztermének nagy csendje már a nekikészülődés nyújtózkodása, a sorsdöntó küzdelem lappangó lázának Itt is, amott Is felfelbukkanó jeleivel.
Megszűnt a városi tanács Nagykanizsa ezzel a közgyűléssel elbúcsúzott a r. I. város címtől/elbúcsúzott a városi tanácstól, amely mint Ilyen megszűnt, jogkörét átvette a polgármester és Nagykanizsa megyei városként, vagyis a vármegyei törvényhatóság felügyelete alá rendelve kezdi meg városi életének uj periódusát. A törvény ugyan megengedi, hogy a miniszter egyes fej-letttbb városokat kivegyen a megyei gyámság alól és közvetlenül a belügyminiszternek rendelje alá, — de távolról sem valószínű, hogy a törvény eme engedményének meghozásánál Nagykanizsára Is gondoltak volna.
Az uj képviselőtestület
a törvény szerint (400 lakosra egy-egy tag) 76 tagu lesz. (Lélekszám : 30.018). Ezek fele virilis, fele választolt. A nők is választhatók, ha középiskolai képzettségük van. Egyébként a választhatóság feltétele 30 éves életkör, írni-olvasni tudás és aktív választói jogosultság. Választó mindenki, aki országgyűlési választó, ezenkívül 6 évi helybenlakást és 2 évi adófizetést mutat fel. Az adózásnál fölQr, ház- és keresetiadó jön számításba.
Dr. Sabján Qyula polgármester megnyitotta a közgyűlést, majd dr. Krátky István főjegyző Ismertette a törvény rendelkezéseit.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a három szakaszos kis szabályrendeletet, amely a képviselőtestület fenti összeállításáról és a város választókerületi felosztásáról intézkedik. A
város eszerint 5 kerületben fog választani. Az országgyűlési választók száma 6106, de a községi választók száma a törvényes kellékekkel együtt kevesebb lesz. /. kerület: Fő-ut, Kölcsey, Rákóczi, Honvéd, Sugár, Hunyadi, Vörösmarty, Királyi Pál, Petöfl-utca, Eötvös, Huszti-tér. (1316 választó.) — II. kerület: Erzsébet-tér, Báthory, Árpád, Qaray, Király, Magyar, Sikátor, József főherceg, Vár, Kinizsi, Arany János-utca (1359 választó). III. kerület: Csengery, Szemere, Só, Barakk, Kazinczy, Csány László, Tárház, Nádor, Hajcsár-utca, pályaudvar (1345 választó). — IV. kerület: Deák-tér, Attila, Kossuth, Zrínyi, Zárda, Széchenyi, Rózsa, Batthyány, Kisfaludy, Teleky, Kórház, Szentgyörgyvári, Gyár-utca és Katonarét (1264 választó). — V. kerület: Kiskanlzsa (822 választó).
Az /—/V. kerületek egyenként 8 rendes és 2 póttagot, az V. kerület 6 rendes és 2 póttagot választanak.
Érdemi felszólalás nem történt a nagy átalakulást jelenló javaslathoz. Csupán a klskanlzsaiak elégedetlenkedtek ültükben, meg néhányan félhangosan a kerületi beosztást helytelenítették, mondván, hogy ez Igy összeállítva lehetetlenné fogja tenni Iparos és polgárember bekerülését a képviselőtestületbe. Az aggodalmak nem szűntek ugyan meg a polgármester és főjegyző magyarázataival, a határozat mindazonáltal egyhangú
volt.
Kiss Ernő Ipartestületi elnök Interpellációja
Kiss Ernő ipartestületi elnök a lak-tanyaépitkezés ügyében terjesztett elő interpellációt. Elmondta, hogy a honvédelmi minisztériumban járt depu-tációnak adott Ígéret következtében a generál-vállalkozó szerződésében olt áll a nagykanizsai iparosság köteles foglalkoztatása. A vállalkozó tárgyalt Is az Ipartestületben, erkölcsi garanciát kapott a várostól és az Ipartestülettől, melyek alapján az iparosok beadták ajánlataikat. E.után az Ipartestület elnöksége eljárt a vállalkozóknál, ahol az ajánlatok sorsa felöl a legjobb biztatást kapták. Most, három hét után egyszeriben kiderült, hogy az ajánlatok mégsem reálisak. Minthogy a kérdés kedvező megoldása nemcsak ipari, hanem általános kanizsai érdek, határozati javaslatot terjesztett be, amit a közgyűlés egyhangú határozattal magáévá tett s amely szerint a polgármester mindent kövessen el, hogy a munkákat k zárólag kanizsai iparosok kapják.
A polgármester válaszában leszögezte, hogy mindent elkövet az Iparosság kívánságainak teljesítése érdekében. Telefon és távirati utón sürgeti a város a miniszlériumban a kérdés gyors megoldását.
— Sem a város, — mondotta — sem a minisztérium nem tud presz-sziót gyakorolni, ha a cég nem kap megfelelő kanizsai ajánlatokat, de a vállalkozónak számolnia kell azzal, hogy ha most a kanizsai ipart mellőzi, olyan éles harc lesz a következő évi épilkezések körűi, hogy nem fogják újra megkapni a munkát.
A közgyűlés megnyugvással vette a polgármester válaszát.
Deutscfi Cafos Ranlxsai bér-autós Gelsén fioláira gáseolt egy Kisleányt
Az aulós szerint a gyermek ugrott az autó Deutschot kihallgatta a csendőrség
Nagykanizsa, Jullua 1 Szombaton délután 5 és 6 óra között Oelse községben halálos kimenetelű aulóelgázolás történt.
Deutsch Lajos nagykanizsai, Kis-faludy-ulcában lakó bérautó fuvarozó autójával Oelse felöl Nagykanizsára igyekezett.
Még nem hagyta el a községet, mikor a teljes sebességgel robogó autó előtt át akart futni BOdOr Teréz 12 éves leányka, egy gelsei gazda gyermeke, akit az autó elütött. — Deutsch a súlyosan sérült gyermeket felvette, hogy a nagykanizsai kórházba hozza. Mikor beért a gyermekkel, azon már nem lehetett segíteni. Rendkívül súlyos külső és
elé
belső sérülésébe belehalt.
Deutsch kihallgatása során ugy adta elő a csendőröknek, hogy a gyermek az utszélén játszadozhatott. Abban a pillanatban akart átfutni az úttesten, mikor az autó ott robogott el. Neki már nem volt ideje fékezni és igy a kerekek elkapták Bödör Terézkél
A nyomozás folyik.
Nyári címváltozását
minden nyaralni Induló előfizetőnk jelentst be írásban vatfy telefonon a kiadóhivatalnak. Az utánkOldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet
1929. Július 1
Mozgószlnház
Dslngls K&an
Olyan, mint a hire: kolasszális, Tökéletes. Hamar egy jelzőt, amivel egy szóban megmondhatom, hogy milyen a Dslngls Khan. Tüneményes. Élet. Papírmasé nincs. Festett arc nincs. Hamis szakáll, hamis szemöldök nincs. De vannak végtelen puszták szitáló homokkal. Vannak bagószagu mongolparasztok ráncos arcokkal és kibütykösödött ujakkal. Vannak fojtott szenvedélyek és viharzó kitörések, melyek elsöprik az idegenuralmat, mint a pihét. Mint a gyenge virágszirmot.
Olyan ez a Dsingín Khan, mintha nem is film lenne. Mintha a vászon egy hatalmas ablak volna és azon keresztül kitekintve szemünk előtt ébredne fel a gúzsba kötött Mon-
Solia, hogy a legendák hősében
isingis Khanban megtalálja uj honszerzőjét.
Rendezői zsenialitás, emberi igazság és hamisítatlan élet — ez Puaow-kln munkája, aki ezt a filmet forgatta.
Nincs egy villanás ebben a képben, ami hazug, ami nem odatartozó, vagy fölösleges volna. Nincs egy tekintet, mely komédlázás lenne. lobogó faji ösztOn tiszta, mint a forrásvíz. A gyarmatosító lmperialisz-tikus politika aljas, mint a vastag mocsárlszap. És a tündöklőn felszökő Dsingis Khan prófétaszerü, történelem.
Inkisinnek h Ívják ezt a mongolt, aki a címszerepet játsza. Pardon, nem játsza, hanem éli. Azt mondják, nem is színész. Nem fontos, hogy igen vagy nem. De amit csinál, amennyi veleszületett lelki intelligencia, ösztönösség, lóság és gyűlölet van ebben a vad hímben, felülmúl mindenkit és ha keresnék, csak Jan-ningshoz tudnám hasonlítani.
Csupa őserő, formáló készség. Például a szempárja, mint két darab fekete gyémánt, villog és Izmos alakjában egy ország eltemetettsége, egy ország dacos megszületése bújik meg.
Es minden, minden, ami ebben a filmben uj, most vágott, friss ösvény. Szűzi elgondolások, amiket nem termelt agy, nem valósított meg kéz, Még technikailag is magasan felette áll minden eddig látott képnek.
Ez a kép az, amelyre sokáig várt a művészvilág, de amely ért és ma Nagykanizsán is ölünkbe hullott a mozi igazgatóság áldozatkészségéből Nem lehet eléggé honorálni. (-n)
A kiáapestl Tízsáe derlia-jegyií*
VALUTÁK
Angol I. 27*75-77*90 Belgi tr. 7955-79 95 Ciell k. 16-97-1707 Dánk. 102*50-153*10 Dinár 998-1006 Dollár 570 50-577*50 Francia f. 22*45-77 65 Holl. 229*90 230*90 Lengyel MOl-64 35 Leu 3*37-3-41 Léva -•—
Líra 29-95-30*20 Márki 136 60-137 10 Noivtg 157*45-153 05 SchUl. 8047 80 87 Peseta 80*90-81*60 Svá|cU 110*3011070 Svéd k. 153*30-155*90
DEVIZÁK Amat 230*00-230*70 Belgrád ÍOOS-IOOS Berlin 136*60-137*00 Brüsszel 79*47-79*72 Devizáid 3*39-3*41 Kopenh. 152*56-152-95 London 27*76 *27*S4 Madrid 80*90-81*50 MU.no 29*96-30*85 Newyork 572*604*20 Oszló 152*62-153*02 Párls 22*39-2246 1696-17*01 4-IS-4-I5 Stockh, 153*70-153 90 Varsó 64*20-64*40 Wien 8047-80*72 Zürich 110*21-11051
Aki még nem látta tegnap, az ma 5, 7, vagy 9 órakor még megnézheti az URÁNIÁBAN
f í l^\'fé t,^ nsel^nek°\' olme"! DSlNGlSZKHAN
A kiaérftfilm egymagában ■> szenzáció i _ 2«
H1
a fekete lovagi
1929 julius 2
ZALAI KÖZLÖNY
SZT N H Á Va
Pillangó főhadnagy
Komjáthy-Harmat-Martos vidám operettje, a .Pillangó főhadnagy" igazán nem oxidálódott meg az idők forgásában. A librettó ötletessége és a muzsika andalító bájossága ma is jólesőn halnak. A szereposzlásban Pintér Böske kiváló alakitása állott az élen, de Vince Emmi, Kormos, Sugár, Károlyi, Bihari is jobbnáljobb szerepeikben aratták le a tap-sos babérokat. A számok Ismétlése mutatta a repriz sikerét
A HxlnQáxl Iroda |flrel:
(*) Kormai Fmrmno búcsúja. Ma
este bucauzlk Kormos Koreno, a társulat kBzkedveltoéfrnck öívondö ko-mlkus-butfója a Limonádé ezredes olin-«7.eropébon. A régi jó békeidők leitvl-dámaob katonaoporettjo volt u Limonádé ezredes s ma la szívesen kaca-Kunk a frappáns holyzeteken. A szerelmes Bzerepet Solthy Qyörgy Játsza.
(•) ■drtgéa- Hor»*th Klímán fal-UaM««l. Szerdán este egy aranyke-délyll müvéazomborrel Ismerkedik meg a színház közönaége. Horváth Kálmán, a Király Színház volt művésze, felvidéki színigazgató jatsza el legkedvesebb aze-iui)6t a Báregérbon.
(\') M.o••)*• Byula dankialiiin Heged (la dyula kormányWtnnárao8, a mngyar színészet bUaxkeségo csutörtd-kitn eate kezdi meg két estére terjedi! vendégjátékát. Csütörtökön vllághlrli alakításában, Molnár Ferenc „Az ördög* emitt vígjátékában losz alkalmunk megcsodálhatni mtlvéftzetét, pénteken az „Agglegény apa" címszerepét Játsza cl.
tie.it mttaor:
Kedd: Limonádé ezreden (Kormos Foreno búcsúja).
Szerda: Boregér (Horváth Kálmán vendégfelléptével).
Csütörtök: Az ördög (Hegedűs (lyula felléptével).
Péntek : Agglegény-apa (HegedUs Cly. felléptével).
Szombat: Mersz-e MSry?
NAPI HIR1K
NAPIREND Juliua 2, kedd
Rém katolikus: Sar. B Aliz. Frot.:
Oltokár. Izraelita: Slván hó 24 •
U énlfl. „Dalngiaikiii", ftlmszcnzá-cló. Ezenkívül .Z" A leketc lovat, ingy flágerlllm, \'
UAzfürdö nyitva reggel 6 óiétól elte 6 óráig (hétlö, izeid., pénlek dtlután éa kedden egéiz nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Hétfőn a MmlrsA-Itt: Ke«<el 7 órr,koi -f-16\'8, dclután \'J órakor +33, eate 9 órakor +164.
Felhiut: Egész napon át borult égboltozat
StilirAny: Reggel éi délben dél, eate é,zakl íréi.
* ■ataaralóglal Intéiat aala 10 Arakor Jelenti a Jobbára felhSe, maian balfl altalarokra hajló ld« várható. _
Szabadságon. Dr Szabody Lőrinc kir. törvényszéki elnökhelyettes, dr. Mutschenbacher Hdvin kir. törvényszéki tanácselnök és dr. Al-mássy László kir. lörvényszéki vizsgálóbíró a tegnapi nappal megkezd-lék 6 hetes nyári szabadságukat. — Dr. Woif Sándor nagykanizsai járási és városi m. kir. állatorvos szabadságra utazott. Helyetlese Szetler János járási állalorvos (Keszthely). Minden felvilágosítással szolgál dr. OUnsberger Lipót városi állatorvos (Nagykanizsa).
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza. \'
— Stuller főfelügyelő búcsúztatása a Kerékpáregyletben. A Nagykanizsai Kerékpár Egylet buzgó, érdemes elnökét, Stuller László rcndörfőfclUgyelőt baráti vacsora keretében búcsúztatták el. A bensőséges hangulatu vacsorán a meghatódott elnököt több felköszöntőben Ünnepelték és rámutallak azokra az érdemekre, melyeket nagykanizsai tarlózkodása alatt a kerékpársport felvirágoztatása terén szerzett.
— Prlmlcla. Révész István (Kls-kanlzsa) vasárnap mulatta be első miséjét a kiskanlzsai templomban, hozzátartozói és nagyszámú közönség jelenlétében. Manudoktora Erős Alajos ferences házfőnök volt.
— Mielőtt szőnyeget vesz. saját érdekében menjen BarUhoi. Olcsó, jó, gyönyörű választék.
— Helyszűke miatt a kerületi izr. hitk. választásokról és az Iskolai eseményekről lapunk holnapi számában számolunk be részletesen.
— Nyári hivatalos órák a városházán. Julius elsejétől kezdve a városházán a szokásos nyári egy-huzamos hivatalos órák léptek életbe: Reggel 7 órától délután 2 óráig.
•»= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területéra díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belUli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— Belratások a Zeneiskolába.
A nagykanizsai Városi Zeneiskolába a beiralásokat még csak ma, kedden eszközük 10 és 12 óra között. Pót-belrás lesz szeptemberben, a tanév kezdetén. A jövő tanévre lefolyt beírások hatalmas száma azt mutalja, hogy a zeneiskola hamarosan ismét szűknek fog bizonyulni. A beiratá-sok a zongora, magánének, gordonka és fúvósok tanszakára. A tandíj változatlanul á tavalyi.
EUral éa polgári lakolal link ét Icinrok KI. vflala villiiktlTömbtín nflkdl hivl 70 Pengfl dll mailen magktidóddu ■ áyOnyttO htjy vldíkan levő
SZENTENDREI REF.POLO. ISK. INTERNATUSOKBAN.
Inteinatuealnk nyaraló gyerm ikek rítiárt a nyári tiflntt alatt ti nyitva vannak. — Proepaktnat kaid aa lOAZOATOSÁO.
— A Leányklub tihanyi kirándulása. A nagykanizsai Szent Ilona Leányklub a Szociális Misszió főnöknőjének, Celesztin nővérnek vezetése alatt julius 2-án és 3-án Tihanyba kirándulást rendez. A kiránduláson a Leányklub tag|aln kívül hölgyven-dégek és P. Mátés Hilár plébános vesz részt. A leányok kedden délelőtt utaznak a személyvonatlal Siófokig és onnan hajóznak át Balatonfüredre, majd Tihanyba A költői fekvéstl szigeten való pihenés után másnap a Balaton zalai partján vonattal térnek vissza Nagykanizsára. Tihanyi tartózkodásuk alatt megnéznek minden nevezetességei, Igy boldogult Károly szobáját és relikviáit.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik
ezért a raktáron levő összes rőfös- és divatárukat a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
Árusítás kezdete iun. 29-én szombaton reggel 8 órakor
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Amatőrbajnokság
Naitykánlzsa, Július 1 BTSE—NTE 5:0 (2:0). Baja. Biró Láng. Nagy balszerencsével szenvedett súlyos vereséget az NTE. Balszerencséjére ml sem jellemzőbb, minthogy a meccsel ugyanlly nagy arányban meg is nyerhette volna. Csatárainak azonban a kapu előtt semmi sem sikerűit s a legbiztosabb
helyzetből lőttek pár lépésről kapu mellé, vagy a kapusba. Három gólt az utolsó 10 percben kaptak, mikor kapusukat lerúgták, ugy, hogy el-kellett hagynia a pályát.
DVAC—KAC 3:1 (1:0). Pécs. A 2. helyezeit kaposvári csapat veresége meglepetés.
PSC-BSE 4:0 (2:0). Pécs. Megérdemeli győzelem.
Có- és RotisiversenyeR Nagykanizsán
A Somogy—Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület nagy nyári versenye
Nagykanizsa. Jullus 1 A Somogy—Zalai Lótenyésztő és LovassportEgyesület Schmidt Frigyes ny. huszárezredes pompás rendezésében szombaton és vasárnap Nagy. kanlzsán.a Zrínyi-sportpályán minden tekintetben kiválóan sikerült ló és kocsiversenyt rendezel!. A verseny Iránt az egész Uunántulon nagy érdeklődés nyilvánult meg és azon mint versenyző és mint közönség részt vettek a legismertebb mágnáscsaládok. Báró Inkey, báró Rohonczy,
f óf Samssich, gróf Széchenyi, gróf rdödy mágnáscsaládokat, Svoy István altábornagy, vegyesdandár-parancsnokot é« a megyei földbirtokosokat nagyszámban láttuk ott.
A verseny elég szép időben a sportpályán, az erre a célra átformált térségen zajlott le. Igen szépek az elál eredmények. Maga a programm is oly változatosan volt Összeállítva, hogy az semmi kívánni valót nem hagyott hátra maga után. A legnagyobb fővárosi iovasniérközésekre emlékeztetett a színes elevenség, mely a különböző számokat hozta a publikum elé. A páholyok és a tribün előkelő közönségé gyakran adott
hangos kifejezést tetszésének egy-egy bravúros ugratás, vagy Izgalmas finis után.
Részletes eredmények: Szerencse ugratás : 1. Tedescó Viklorné 53 ugrás, 2. Beretvás 47 ugrás, 3. Khregczy Valdemár 38 ugrás.
Engedelmességi verseny: 1. Kovács százados, 2 báró Rohonczy.
Díjugratás: 1. Teller Qyula főhadnagy, 2. gróf Somssich, 3. Khregczy.
Vadászverseny: 1. gróf Soms;ich, 2. báró Rohoczy.
Kezdólovasok vers nye: Hölgyek:
1. Tedescó Viktorné. Urak: 1. Farkas százados.
8 km-es verseny: 1. gróf Somssich,
2. báró Rohonczy. (Átlagidő 15 perc 9 mp.).
30 km es verseny: Bartha. (Átlagidő 2 perc 20 mp.).
Kocsi-akadályverseny: I. gróf Somssich.
Leventék versenye: 1. Szakonyi József, 2. Kiss Antal, 3. Hegedűs.
Nagy feltűnést keltett a leventék szép szereplése és a közönség az ó számukra sem fukarkodott a tapsokkal.
A Zrínyi TE atlétáinak pompás szereplése az Ifjúsági bajnokságokban
Négy 1. és hat 2. helyet nyertek — Két ifjúsági rekordot döntöttek meg
Nagykanizsa, Julim 1 Vasárnap délután Pécsett rendeznék meg a PAC pályán a délnvugati Ifjúsági atlétikai bajnokságokat.\'Nagy örömmel állapítjuk meg, hogy a Nagykanizsai Zrinyl Torna Egylet fiatal atlétái várakozáson felül szerepellek, amil az alábbi eredményekbe ll láthatunk:
100 m: 1. Benedek KTSE 119 mp, 2. Bartal NZTE 12 mp, 3. Fehér PAC 12 mp.
200 m: 1. Benedek KTSE 24 8 mp, 2. Fehér PAC 25 2 mp, 3. ílartal NZTE 25\'2 mp. • 400 m: Benedek KTSE 56 8 mp,
2. Nothnagel NZTE 57 mp, 3 Fehér PAC 57 mp.
800 m: 1. Nothnagel NZTE 2:20 mp, 2. Lázár PAC 2:322 mp, 3. Bartal NZTE.
1500 m: 1. Lázár PAC 4:52 3 mp, 2. Kabáth PAC 5:523 mp
3. Pajzs ZASE 4:53 mp.
3000 m: 1. Pajzs ZASE 10: 44 2 mp, 2 Kovács PAC 10:52 mp, 3. Kabáth PAC 10:58 6.
Gerelyvetés: 1. Bertalan NZTE 41\'42 m, 2. Kasky PAC 39 72 m, 3. Kalocsay KTSE 3710 m.
Magas: 1. Kovács PAC 165 cm, Bartos NZTE 165 cm, 3. Herbszt PAC 165 cm
Távol: 1. Török PAC 624 cm. kerllletl ifj. rekord, 2. Bartos NZTE 619 cm. 3.\'Benedek KTSE 613 cm.
Rad: 1. Kiss PAC 305 cm kerületi ifj. rekord, 2. Hegedűs PAC 250 m, 3. Bartal NZTE 235 m
Sulyl-1. Kaszapp NZTE U OO m. kerületi ifj. rekord, 2 Fehér PAC 10 52 m, 3. Bertalan NZTE 9 93 m.
Diszkosz: 1. Józsa NZTE 33 99 m. kerllletl ifj. rekord, 2 Kaszapp NZTE 3195 m, \'3. Török PAC 30 70 m.
Hármas (meghivási): I. Török PAC 12-80 m. kerületi ifj rekord, 2. Bartos NZTE 1204 m. 3. Kiss PAC 11-22 m.
A versenyen a Zrinyi 6 atlétája ugyanannyi bajnokságot szerzeit, ahányat az összes pécsi klubbok 23 atlétája. A pontarányban 1. Pécs 44 pont, 2. Zrinyi 39 pont, 3. Kaposvár 17 pont, 4. Ludovika 6 pont.
Ezek a fényes eredmények bizonyítják, hogy a ZTE ismét közeledik ahhoz az idöhöz, mikor a kerületben a legelső egyesületek között
1928. julius 2.
SZARAZOK\'WEN
PHILIPS
mestercsövek
állott. A ZTE vasárnap elért sikere bizonyára buzditólag fog halni helyi sportkörökben és az eddig nélkülözött támogatást meg fogja kapni az egyesület. A fent szerepelt kanizsai nevekkel a jövőben fővárosi vonatkozásban is fogunk találkozni.
Ünnepi sporteredmények:
Ferencváros Sao Pauló válog. 2:1 (0:0).
Vasas—Attila 2:1 (1:0).
Rapid—Hungária 3:1 (3:0).
Somogy Bratlslava 2:1 (0:0).
Nemzeti—Lodz SK 2:1 (1:0).
(Marvallcs Budapest bajnoka)
A budapesti bajnokságban diszkosz-vetőbajnok Marvallcs 43 82 in.
(A Nagykanizsa-Alag városközti tennlsiversenyt) a nagykanizsai válogatott csapat 3 : 2 arányban nyerte meg. A versenyről kimerítő tudósítást sportanyagunk torlódása miatt a holnapi számban közlünk.
(A Zala-Kanizsa FC közgyűlését) vasárnap tartották meg. A vezetőség lemondását azzal vették tudomásul, hogy bizalmat adtak eddigi munkásságának. A közgyűlésen választottak egy szervező bizottságot, melynek feladata lesz az uj vezetőség megalakítása és az uj szezon előkészítésének megkezdése. A továbbiakról a vasárnapi (7-iki) közgyűlés dönt. A jelek szerint a proficsapat fenntartása biztosítva lesz.
Walter magántanfolyama
elóktaiit ai Oiiui kty4plskolal vizsgákra. Vidékieknek levtleló oktatás. Kívánsága prospektust kaid. VÉlanbé-lyeg csatolandó. Budapest, Rákóczi ul 5l. V-2. Telelőn Józaet 313—99. mi
TenaénytfaUe
A buza 20 flll., a rozsZ 15 flllériel emelkedett.
Bum tlsza*. 77-ei 2240-22 50, 78-m 22 60—22-70, 79-e« 22 80—23 00, 80-as 23-00-23 20, dunántuli 77-ea 21-40-21 00, 78-ai 21*70—21-0, 79-es 27 60 -22 00, HO-aa 22-00-22-20, rozs 17 40—1760, tak. Irpa 1900-19-30. sörirps 2*00-2350, ab 1825—18 50, tusrert tszt. 24 60—2500, dunántuli 23-70—24-00, korpa 12-50-I300.
TURUL Cipőgyár R.T.
fióküzletében
feltűnően olcsó árakon vásárolhat.
Saját érdekében tekintse meg kirakatunkat!
Vászoncipő...........p
Fekete női pántos cipő......P IO- —
Sárga női pántos cipő.......P 9-90
Barna női pántos cipő.......p
Szürke és drapp pántos cipő . ... P I6-—
Férfi félcipő ..........p |6__
mti
1939. !"\'<"» 2.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG A nagykanizsai és pacsal állatdljazás
A pacsal Járás állattenyésztése fejlettebb a Nagykanizsa-vidéki állattenyésztésnél
megmutatták azt, hogy a |ó tenyész-bikatartása a gazdákra nem áldozat, de kötelesség a mai viszonyok között, mert csak így tudjuk állattenyésztésünket fejleszteni. (Nagyrécse szép Uszöl a dr. Pllhál Viktor gazdaságából származó bikának az ivadékai) Feltűnő volt a dr. Plihál Viktor gazdasága által elövezetett három, csaknem telivér szimenthali tehén, melyeknek a (olyó évben Kaposváron megtartandó kiálliláson való (elvételével Zalamegye ^is megmutathatná, hogy itt is vannak elsőrendű tenyésztik.
Igen szép volt dr. Gtízuny István kollekciójából is három üsző, mely az előbbi tenyésztő által kiállított, jelenleg kedvelt zsemlyeszínű teheneivel szemben, verestarkák voltak. Ujnépi Elek Qéza és Ernő szép bikái emelték a díjazott állatok átlag színvonalát. Kár, hogy ezeket a nemes állatokat a nehéz viszonyok között levő gazdaközönség nehezen bírja megfizetni, mert kevés olyan község van, amelyik 1000 pengő körüli állatot képes megfizetni és ez az oka, hogy ezen kiváló tenyésztők bikáiból csak elvétve kerül egy-egy a |obb anyagi viszonyok között levő községekbe.
A pacsal kiállításon megállapítható volt, hogy ennek a járásnak állattenyésztése a Nagykanizsa-vidékénél magasabb színvonalon áll. Olt is felltlnő volt az üszők felvezetésénél a javitás és ott is kiváltak azok a községek állataikkal — ahol a háború utáni eszten dőkben nem sajnálták a magasabb összegeket elsőrendű bikák beszerzésére
Szentmihályi Dezső III. évfolyamú 6 drb. üszője, Orunner Qyula szép tehenei, Koller Istvánnak még a pesti kiállításra is I. rendű, erős csonlozatu szép bikája — minden gazdát örömmel töltötte el. Ha ilyen állatokat vinnének fel a gazdaságok csoportokban Kaposvárra — Igy Zalamegye is belépne azoknak a megyéknek a soraiba, akik már több év óta megmutatták az állattenyésztésben való fejlettségüket.
A pacsai kiállítás sikeres megrendezéseért dicséret illeti kölesei Kende Péter járási főszolgabírót, aki most is megmutatta, hogy a járás vezetőjének nemcsak hivatalnoknak kell lenni és hogy a gazdasági értékkel megáldott vezetőtisztviselő nagy hasznára lud lenni a gazdaközönségnek.
Nagykanizsa, Július 1
(Saját tudósítónktól) Junlus 29-én és 30 án folyt le Nagykanizsán és Pacsán élénk érdeklődés és nagy felhajtás mellett a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület által rendezett állatdljazás. Nagykanizsáról mintegy 170 drb. szarvasmarhát, 26 lovat, 14 sertést, 2 juhot hajtottak fel, mlg Pacsán kb, 100 marhával és 20 lóval vett részt a gazdaközönség az állatdljazásnál.
Mindkét helyen oly nagy volt az érdeklődés, hogy a vásártér képe, ahol a di|izás lefolyt — egy nagyon szépen sikerűit országos vásárhoz hasonlított az ünneplőbe öltözött gazdaközönséggel, kinek nagyobb része nem mint állatfulajdonos, de mint érdeklődő jölt el.
Szentmlháfyl Dezső földbirtokos, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület alelnöke hosszabb beszédben nyitotta meg az állatdijazást.
Miután — mondta — a gabonaárak annyira■ lecsökkentek, hogy annak a termelésével az eddigi módon foglalkozni nem érdemes, mert a gazda emellett megélhetését biztosítani nem tudja, sohasem volt oly fontos az állattenyésztéssel foglalkozni és annak értékesebbé tételére mindent elkövetni, mint most, amikor Olaszországgal kötött barátsági szerződésünk remélni engedi, hogy nemcsak ez évben, de a jövőbeli Is eltudjuk helyezni állatfeleslegllnket olyan árban, ami mellett, fia nagy hasznuk nincs is, de megélhetésünk biztosítva lesz.
Ujnépi Elek Ernő üdvözölte ezután hosszabb beszédben a meg|elent gazdaközönséget.
A nagyszámban felhajtott szarvasmarha állománybóra dijak csekély száma miatt
aránylag nagyon kevés állatot lehetet dljaJnl és ez volt az oka, hogy ez alkalommal sok olyan állatot nem dijaz tak, amelyiknek tulajdonosa pedig megérdemelte volna ezt.
A (elhajtott állatokból meg-, állapította a bíráló bizottság a (okozatos fejlődést.
Különösen szembetűnő Tolt a fejlődés akkor, amikor a kiállításra behozott tehenek után az üszők díjazására került sor. Még a nem szakértőknek is feltűnt, hogy az üszök mennyire értékesebbek, Jobbak voltak, mint a tehenek.
Bocska és Nagyréíse községek
felhajtott növendékállatai feltűnően
Növekvő kereslet
Fokozottabb gyártás
Olcsóbb árak
> r ■
A hathengeres, lengőtengelyes
STEYR TYPE XU
leszállított árai:
nyitott ......
nyitott Combinéval csukott.....
Cabriolet, 3 Métát Cabrlolet, 4 Diétás oaukott Comfort
P 8.880.
P lO\'OBO.—
P 10.750.-
P 11.000.-
P 11.850.—
P 11.40 O.—
összes árak helyt Budapest elvámolva, 5 kerékkel értendők.
Körzetképviseltt:

Szabó Antal
IBBffil
Julius 2 (kedd)
Budapest 9.15 Az 1. honvédgyalooezred zenekaisnak hangv. 9.30 H. 9.4Ó A Kingv. folytatása. 11 A budapesti rtndőrzenefcar fúvószenekarinak hsngv 12 Dili harangszó. Ullna A hsngv. tolylaMss. 12.25 R. 12.35 A hangv. ioiytaiáia 13 Időjelzés. 14.30H. 15.45 Mesedélutin 16 45 Id&iel-zís. 17.15 Cigányzene. 18 30 Mit üzen a lídló? 19.40 A lóvároal zenekar hangv. 21 Elöadál a Studiób)): .Az obsitos", daljáték 3 felv Ulána kb 23 ldö|elzéa. Majd Gramofonhangv.
Bécs 11 Zene. 16 Hangv. 17.40 Zon-gorshaqgv. 20 Ária est 21 15 Cselló-hangv.
(—) Amerika legnagyobb energia termelője ■ North American Company. Megszoktuk már, h\'/gy az amerikai gazdasági életről szóló nireknél csak nagy számok szerepelne!\'. A gazdasági vállalkozá sok méretei egyre fokozódnak, az amerikai le.lódés tempóia szédUietrs, ugy, hogy csillagász iil számokkal kellene dolgozni, hogy az amerikai gazdasági életben röpködő millió és millió dollárokat a nemreg kimúlt koronánkra akarnánk átizámltanl. Dollárokban Is hatalmas összeget mutat a Nor h Ameilcan Company. Amerika legna gyobb villamos energiát termelő vállalatinak f. év március hó 31 ével záaló üzleti évének most közzétett Jelentése. Az aktívák összege kb. 734 millió dollárról 861 ét tél millió dollárra növekedtek. Ingatlanok és gyári berendezések értéke 620 millió dollárról 733 millió dollárra emelkedett. Jóllehet az ez évi invesztíciók 45 millió dollir osuegbea 1 millió dollárral kevesebbet tettek kl. mint az előző évben, készpénz és köve\'elések az előző évi 46 millió dollárról 62 és tél millió dollárra növekedtek A tart zlk oldalon a tartalék ,k és felosztatlan haszon 103 millió dollárral szerepel az előző évi 78 millió dollárral szemben. Mr. F. L. Dsme, a Nonh American Company elnöke a Jelenléséhez mellékelt levelében hangsúlyozza, hogy a North American Comp.iny és alvállalatain k energia termelése a lolyó év ellő negyedében 1 648.600.000 kilowatt órái telt ki, 140.0-kal többel, mint az előző év hasonló azaká. ban. Az összes oaztalékoks- uj részvények alakjában fizetik kl és igy au\'omalikusan emelik a részvénylókét. Ezt a politikát a vállalat már hat év óta folytatja.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde külföldi kedvezőtlen jelentések hatása alatt gyengébb volt. Ez a gyenge irányzat a piac egész területére kihatott, azonban az üzleltelenség kö.etkeztében
az árak csak kis mértékben változtak. A kontremln eladásai következtében Bauxit 6, Kőszén 9 pengőt esett, Földhitel tovább lanyhult, — Pesti könyvnvomda áruként volt felfüggesztve. Zárlat felé fizetésképtelenségi hireket terjesztettek, miért ls a zárlat gyenge volt. Ftxkimatozásu papírok piaca űzlettelen ét gyenge.
Itrtokl sárlat
Páll. 20-32\',\' 1, London 25-20r/a, Newyork 5I9-72VS, Brüasel 7219, Milano,»» Madrid 74 10, Amsterdam 208 65, Barin 173 S2\'/t. Wien 73 07\'/s Sofla W/i, Préfa 15*48i/s. Varsó 58\'2/Vi. Budaseat M-l* Belgrád 9 12*/», Bukareit 3-OWl.
Sarténáiár
Felhajtás 1615, eladatlan 700. — EW-rendtl t-76—1-78, szedett 1-72—1-74. uedett közép PM-fM, könnyű 1-20—1-40, l-ig rendU öreg 1-66—1 70, ltod readd í 1-44—1 54 angol sttldí I-80-I-Ml nt\' nauvban 1-92—1-98, z»ir W0-M4, hoa 2*10—2*44, araionnia télsertéa 2-06-2" 18.
Kombinált arzén-réxvegytlletet tartalmazó ■ is|rai»a ■,„
Komb. rézkén arzénvegyületet tartalmazó
Talakll mindkettő egyesített perme\'epA anyag
egyidejű védekezésre QyflmAIoaS.ban a Qyilmölcapenéai (Monllla), varasodás, rtlgyturóbogir, ilma-moly, ssilvamolv és a többi gomba és
rovar kártevők ellen SxőlAben i Peronospora, ssótőmoly, szólŐilonca, tőkehernjó Irtására. Bordói léhez keverve: Ariola, Uránlaxfild, Darala . arzén tartalmú permetezószerek (rágókártevök Inására). Elosal, Vinol llsz\'.hirmat elleni védőszerek. 8 u I « m r • I gombakártevflk Irtásához.
Almain, Pomrin
(vértetUkétrány) véitetves sebhelyek bekenéséhez. Psksls róxsalák és növények levéltetvd Irtásán.
Hsrfljésayv megakadályozza a másxókártevőket ét
hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Több más speciális védőaxcrek Is állandóan raktáron. Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF BUfkerakaáésé-kei Hagykanluái, EnséWt-tér 10.
(a bíróság mellett) m
l
Gyermekcipőben
Mlltényi Sándor Fia cipöuzletében, Főúton, a városházban.
nagy választék. — Szürke, drapp és barna pántos cipók legolcsóbb árakon
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
As spfdfaárdcÉéMk dl]t 10 uólf M fillér, Mfcdü twibtil uó <Mt I Ml. Vuár- f IMCSUP M Uólt 80 flIMr, mluki toÜSÚ <tf|t • IIIL Szerdán fa pta-Mua 10 uólf SO IHUr, minden lováhbl diji • tfll. ümsnJ i nkdea vuta-(lbb betud Illó ui két u«uk uimll-Mk. Alii* UruAknek SOM esfcdnitny.
HMilluk • (01) p.-s* »•««•«•« Blwl a t.l..UBi« k Uámlálit slkaraUsa »*».« • I • r • » 1 « • « • n * * h
lumil tl»*t.l..l6k.t alkalmai llx
Ultiét <• utaaáil hOltiégtérlIia mellet* Ondit Blzlotitu Siövelkexete Deíktér 3.
__-3079
■ét diákot ellátásra vállal tanulmányi elknArztsael egylltl, iraklérllu. Ciencery-.1 23 M 8
Taaaarl rostálva, hosszabb lejáratú hiteké li kapható Vldi WiierDilelíben 3071
•ajAt tarnáaO lómlnóaigU boiior-káayhetfyl aailallbor liltrenklnl 40 lillir, leekeveiebb tétel 25 liter - Batthyány-■ű 10. 2911
Véraxagányaknak, ■Ivgyenieaéü-ban UtavrdÓKutk a Icgukaóbb <1 legjobb orvoaaág a méz. Sajti terméaD mézemet kicsinyben la eladom. Qellellcb, EOtvOi-tér IS. 3062
i felvételik Barla Albéd url ét ni\'l dlvatáruházába. 3141
Magyar a. 4. számú ház, esetleg annak Báthozj-atcára nyíló része alari*. 2456
2 kOzéplakoltl tanuló kltunó .Hatással, kálón oklaláatal url családnál lel. vétetik. Ugyanod egy klll0nbe|áraln buto rozott ezoba I, vagy 3 nr részére kiadó. Clm a kiadóban. 28 <9
llaáé Zamárdlban ÍM [ ,oles bekerített vlllatetek a Tanárok báza közelében. Ko-selebbil Ozv. Petrlk ZolUnnénál Székes lehérvár Bástya u. ». 3068.
Ccy azoba, konyhás egészséges, tiszta fóberletl lakást keresek a központban, vagy ahhoa közel, esetleg kerltel egylllt. Clmakel kérem leadni .Molnir K \' névre • kiadóba.
(MÉZET,
nyermbirt, ágytallat. vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
ttréM Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
-------- Wmmalomba
motorgépéaz (elvétetik.
Juliul
15-re 3141
FAxaal ludó mindenest keresek Eötvös-tér 14. Ugyanott eladó gyermekágy, iálék-kocal, hintaló és hinta; 3109
: Elaórendtl zsíros traplata sajt mindig (risaen kapható: Dletheím Lórlnc Clengery-•I »«. szám. 310S
Cipí.Mtanonoot és cipófeMtészkí-áaltó tanoncol ItlveszUnk Mlllényl Sándor M PU.__3114
■ét aaakéa lakéa Olszei mellék-helyiséggel kiadó Magyar u- 10. 3U96
Keresek Süttlíí:
kutaraxatt Utalt lakást,
kél személy részére. Megfelelne nagyon kdlSa állá talkaa, saatl.a ksrt-tal a«|Mt lav« llyaa lakás. Szlvea értesítést a kiadóhivatalba kérek. ián
Kát diákat elvállal teljet e.titlír\' eaetleg|<orrepetá\'ára, kényelmes lakásban.
. Levelesei Bajza-utca 9/a. Cs. V. címre, udvarban félemelet. 3117
KUlOaksjárata bútorozod szoba ki-•dó Csányl UjzI.-u. 28/a. • 3129
Lápos«háal külön bejáratú utcai szoba buUrozva, elsejére Ida Jó Sugár-ut 14 l emelet, 3. ajtó. .Í130
—-■* ét saaaaláat vállalok olcsó
BkIíi mtllett. Cim VOröimarly-ulci 36
54"1- __________3131
■Inlxataatoa 19. számú • habán egy 2 tzobaból és mellékhtlylségekból álió utau Ukás augusrtus else|ére kiadó. 3132
Egy szobás Iskás előszobával és ver-randávsl sug. elsejére kiadó. — Bővebbel Svme\'r.utca 14. 3135
Ogysa, képxatt >arr«laáai*kat
felveszünk. Ideál Kölógyár, Só-ulca^ 3134
■átsaokáa szárat utcai lakás auguiz-Uu elsejére Kinizsi utca 13. kladi.__-3138
Rlsksnlasán, Plváii-utca 6. aa. alatt kélizobás iskas azonnal kiadó. 3137
Háamsstsr-irodaszolgál ke\'esOnk |u-
liua 1S-I belépésre Deák lér 3 , emelet 3138
Kél diák url családnál leijei ellátásban él |ó taniUst nyer. Bóvebbet a kiadóhivatalban. 3139
Egy rendes bejárón* f.lvtlellk Csen-gery uCI. sz. Vertes Anlslnil -3140
TSIgyta hálásasks berendezés eladó Klalaludy utca 21. 3145
ÉRTESI1É8.
Tisztelettel érlesllem nagyra-becsllll rendelőimet, hogy
Üzlete met
Kazinczy-ulca 15. szám alól FAut 8. (Bazár, I. udvar) földszint helyeztem át.
Teljes tisztelettel
Cziboly Farcnc
siss férfi- és nöltrnbó mester.
Mayer Klotild Utöda
VARQA NÁNDOR
gőzmoíó, vcffMtxtltó, ruhaftítfl « I«»mfc*th«lyl orti. Ip.rltlállltáion tTla)rii<uiii.«i kilQDUIV*
naoykanizsa
OjlJtSt.lcp i Gyártelep t
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit festet vagy tisztíttat. <Jyözőil|íln meg áraim olcióságáról és munkám
kiválóságától. Utolérhetetlen fényt gallértliztltás I Tisztit I > s? Pllsséroz 1
Alsópáhok község elöljáróságától.
986/1929. szám.
Hirdetmény.
Alsópáhok község tulajdonát képező körjegyzői iroda és lakás átalakítási, továbbá adóllgyi jegyzői lakás céljára vett épület építkezésének befejezési és kibővítési munkálataira versenytárgyalást hirdet.
Versenyezni óhajtók felhivalnak, hogy .ajánlat az alsópáhok! jegyzői lakások és hivatal Átalakítási munkába" felírással ellátolt és pecsétlel lezárt borítékba elhelyezettajánlalaikat legkésőbb 1929. jullus 6-án déli 12 óráig Alsópáhok község elöljáróságához posta utján vagy személyesen adják be.
Az ajánlat az elöljáróságnál be-szerczhelö mintán adandó be. Ajánlat tehető az egész munkára, vagy külön a kőműves, ács, asztalos munkára, cserepes munkára,
Az ajánlati összeg 5 %-a készpénzben Alsópáhok község 56.541. számú postalakarékichequeszámlájára bánatpénzzlll befizetendő. Ajánlattevők törvényes képesítésüket igazolni tartoznak.
Az ajánlatok 1929 jullus 7-én délelőtt 10 órakor bontatnak fel és ugyanakkor lörténik a vállalatba adás is.
A munka julius 15-ikévet megkezdendő és október l-re befejezendő.
Tervek és feltételek a hivatalos órák alatt a körjegyzői irodában megtekinthetők, ajánlati minta 5 P dij ellenében ott beszerezhető.
Ajánlattevők ajánlataikkal a versenytárgyalás után 15 napig maradnak kötelezettségben.
Alsópáhok, 1929. juníus 26-án.
Községi elöljáróság.
ÉRTESÍTÉS
Értesítem az Igen tisztelt üzlet* feleimet, hogy Deák-tér 0. szám alatt a
Rosenthal Jakabféle üzletet
átvettem és azt saját nevem a a t Jun. 29 lő! kezdve tov bl> fogom vezetni, kérem az üzletfeleim további szíves pártfogását.
Tisztelettel Kelemen Rezsi
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások. Üzlethelyiségek, nitlhciytlck és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re Kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyl Utca 1.
Hölgyek figyelmébe!
Hajvágás, fejmosás, ondo-lálás, hajfestés, manikűr
Leekay István url és női
fodrásztermében KMlthelyen Hungária szálló mellett.
1629. jullus X
13.310/1929,
Felhívás.
A m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Urnák 9.00011924. rendelete 11.\' §-a alapján felhívom mindazokat a szdlőket, gondviselőkel, munkaadókat stb., kiknek gondozásában oly testgyakorlásköteles ifjak vannak, kik a 12-ik életévüket folyó évi december hó 31-lg betöltik és a 21-lk életévüket még ezldeig tul nem haladják (1906 — 1917. években született Ifjak), kik valamelyik helybeli leventeegyesü-letbe még beszervezve nincsenek, illetve leVetltigazolvánnyal nem birnak, azokat a nyilvántartás kiegészítése végett haladéktalanul, de legkésőbb folyo évi julius hó 15-12 a városi nyilvántartó hivatalban (Ka zinczy utca 1. sz., II. cm., 2. ajtó) jelentsék be.,
A bejelentés kötelező és annak pontos teljesítését köze geimmel ellenőriztetni fogom. A mulasztókkal szemben pedig a hivatkozott miniszteri rendelet 26. §-a alapján a legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Nagykanizsa, 1929. junius hó 25-én,
Polgármester.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
„K ÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, velőgépek, konkolyozók, borprések, szölözuzók és mkdennemü gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, agy vagy két Avi réaxfatfi**4éara Is, minden előleg nélkitl kaphalók a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanlzaa, F8-ut 18. izém.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizelési feltélelek mellett. BzOkaéglateinak beazarxtaa alfttt faltétlan mii kérjan árajánlatot I
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre.
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai tégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Nyomatott a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 147. szám
Nagykanizsa, 1920 jullus 3, szerda
Ara 1 6 fillér
ZALAI I0ZL0M7
SMrkwtMc «■ UKtöfahraUI i FM 6. uim Ktathüji flokktidóhtvital Kowulh UJmu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
QófUcMán: c® bóra t pcno M lüíh
„Ce&etölea..
Nagykanizsa háziorvosa, a Zalai ; Közlöny, amely rajta tartja kezét a \' város gazdasági életének egyre halkuló, ki-kiinaradozó ütőerén, aggódó gonddal -állapította meg diagnózisát: uj vér kell a régi te&tbe. Uj vér kellett és uj vér akadt is bőven és azok, akiknek a kezében van a műszer, nem lehelik, nem szabad lenniök, hogy ezt a felajánlott uj vért elvonják a beteg testtől, nem szabad hagyni, hogy a sziv verése lassanként egészen megszűnjék.
Hasonlat ez csak, nem sokat érő, mégis olyan, mint valami ösvény, amelyen az ember gyorsabban megközelítheti a tárgyat.
Nagykanizsa, mint valami mostohagyerek csak a szenvedésből, az áldozatból vette ki a részét, de a napsütést már csaknem elfelejtette, olyan rég nem látta. Mindent elvettek tőle, semmit sem kapott, uj vérre lenne [ Szüksége. Ekkor került szőnyegre a most már megunásig vitatolt kérdés : a laktanya kérdése. Kanizsa egészen felvillanyozódott. Mindenkinek tervei, reményei voltak ezzel kapcsolatban. Munkál inért I \'Uj életet a kőműves kanalába, uj tüzet a kovácsmühelybe, vásárlóközönséget akihalt üzletekbe.
Nagykanizsa azonban eddig még csak egy szót kapott cserébe akaratáért, hogy teslestőt-lelkeslől kívánja segíteni a vállalkozót abban, hogy szép munkát végezhessen. Egy szót jSftupán, ezt: „lehetőleg". Azt, hogy lehetőleg Kanizsán marad a munka.
Mindnyájan tudjuk jól, hogy ez a rövid szócska igen kevésre kötelezi a\'J vállalkozó urakat. Nagykanizsa óha|tása is csak mellékes szempont gyanánt szerepelhet, azonban nem art annak a három szempontnak az ismerete, amely megköveteli, hogy az egész niynka Nagykanizsán maradjon.
Az első szempont az iparosság szempontja, azé az iparosságé, amely már annyi szépet produkált s ugy látszik, képességeiket ismerték el ezzel a vállalkozó urak, amikor erkölcsi lótállást kértek az Ipartestülettől. Nem a sült galambot várják ettől a munkától a nagykanizsai iparosok,, nem a meggazdagodást, hanem azt, hogy hosszabb ideig dolgozhassanak félelem nélkül attól a holnaptól, amelyen nem dolgozhatnak, mert nincs munka s ha nincs munka, nincs kenyér; hogy nyugodtan dolgozhassanak produktív munkaerejük teljes odaadásával, mert nem kell hajszolniuk a munkát.
Ebből a szempontból folyik a második: a kereskedelem szempontja.
A kanizsai iparos kanizsai kereskedőnél vásárol. Ismeri, tudja, hogy mit tud az nyújtani. Idegen iparos, például budapesti még akkor sem vásárol kanizsai kereskedőnél, ha az a budapesti árakon is szállítja az anyagot, mert nincs helyben műhelye, I
az pedig, hogy a nyers anyagot elvigye, a kész árut pedig visszahozza, megdrágítaná a dolgot. A helybeli iparost mindenesetre szivesebben szolgálja ki helybeli kereskedő, még ha nem is olyan tőkeerős, mert ismeri, tudja, hogy munkájához mit szokott használni, ismeri a gondolkozását, tudja, hogy dolgozni akar. Azonban nem csupán ezekről a kereskedőkről van szó. Ha az iparos állandó keresethez jut, ki tudja fizetni a régi tartozásokat, tud vásárolni: ruha, cipő, élelmiszerben nagyobb lesz a kereslet.
Ez a két szempont azonban kö. zelebbröl nem érinti a vállalkozókat. Vau azonban egy harmadik szem-
pont is: a vállalkozó szempontja.
Most a munkának csupán egyha-tod részét adták ki, tehát hátra van még öthatod része és azt hisszük, hogy ezt is a jelenlegi vállalkozó cég szerelné épileni. Szüksége lehet esetleg a cégnek Nagykanizsára akkor is.
Ha a munka Nagykanizsán marad, (óh, ne tessék félreérteni, nem ajándékot kér a kanizsai iparosság,csupán munkát!) akkor Nagykanizsa maga is dolgoznék azért, hogy a munka többi részét is az a cég kapja, amely igénybe vette az 6 iparosainak dolgos kezét, az ö kereskedőinek szállítását is.
Látható, hogy a munka elvitele nagyon is kétélű tegyver és a vál-
lalkozónak elgörriidü érdeke, hogy az egész m>»<a s ezzel együtt a szállítás Nagykanizsán maradjon s a vállalkozó beváltsa az Ipartestületnél tett igéretét. Nagyon kétséges ugyanis, hogy a kanizsaiak ezen részletmunka elkészülte után ne sürgessenek illetékes helyen olyan vállalkozót, aki őket is részesiti a munka áldásában.
I la a vállalkozók meghányják vetik ezt a három szempontot, különösen az utolsót és megvan bennük a kanizsaiak iránt való jóindulat, mint ahogyan megvan, akkor kétségtelen, hogy a inunka Is, a szállítás is Nagykanizsán marad. , .
Egy negyedik olvasó
Tegnap délben beszüntették a cse&ek a forgalmat Hidasnémetiben
A vendéglő pincérétől átvett magyar katonai iratokat rejtett el Peclia Vince, mikor letartóztatták
Budapest, Jullus 1 A magyar hatóságok junius 28-ári egy Pecha Vince nevű, a hidasné-rnetii közös határállomáson jegypénztárosi minőségben szolgálatot teljesítő embert letartóztattak, meri kémkedésen tettenérték. Pecha Vincét
vasúti egyenruhában küldték át magyar területre, hogy a cseh hadsereg számára kémszolgálatokat teljesítsen. A kémkedési esettel kapcsolatban érdekes és editig még a ne/metktizi politikában nem tapasztalt eset fordult elő. Letartóztatása után a cseh kormány beszüntette a hidasnémelii vonatokat, tehát közösséget vállat és elismeri összeköttetését a letartóztatottal.
Hiiilupost, JuIIub I A magyar nyomozó közegek már régóta figyelik, hogy Pecha Vince bizalmas természetű katonai iratok megszerzése végeit összeköttetéseket tartott fenn. junius 28-án
a hidasnémeti! vendéglő pincérétől iratokat vett át és azokat elrejtette az állomás mellékhelyiségében. A detektívek, kik figyelték, azonnal őrizetbe vették, előkerítették az eldugott iratokat és letartóztatták.
A csehek beszüntették a vonatokat
llliliwnémctl, Jullus 2 Déli 12 órakor a cseh vasutak igazgatósága beszüntette a Hidas-
németi viszonylatban közlekedő összes személy és tehervonatokat. A magyar vasutak részéről Hidasnémetiig az összes vonatok járnak, kivéve az úgynevezett tátrai-expresst.
Bojkott alatt a cseh fürdőhelyek
Huriupuut, jullus 2 A hidasnémetii incidenssel kapcsolatban a magyar közönség csodálatos gyorsasággal bojkott alá vette a cseh fürdőket. Ma délelőtt rengeteg vizumot kértek vissza és nagyon sokan a már megváltott jegyeiket cseréltették be más irányra szóló jegyekkel. Százával mentek a táviratok, amelyekben a megrendelt szobákat visszarendelték.
\' .............. ********" *
Józan mérséklet jellemzi az angol trónbeszédet
Rajna vidék, világ-leszerelés, angol—orosz diplomáciai viszony, választójogi, ipari és munkaügyi reformok a programban
és józan, mérsékelt óvatosság lát- szonyunk kielégítő" — egy szocia-szatát kelti. Kerüli a vitás szociális lista képviselő közbeszólt: „Kf nem törvényhozási intézkedéseket, kitér a igaz I"
London, Jullus l (Éjszakai rádiójelentés). A lord-mayor ma délben olvasta fel a parlament megnyitása alkalmával a trónbeszédet. A király távolléte megfosztotta ezt az aktust egykor diszes külsőségeitől. A képviselők utcai ruhában voltak s a szürke képet csak a szocialisták vörös szekfüi tarkították. A lordok házából az alsóházba visszatérve, a Labour Parly szónoka előadta a felirati javaslatot.
A Irónheszéd politikai körökben első pillanatra szintén a szürkeség
határozat elől tanulmányi bizottságok kiküldésével. így a választójogi reform, a vas és gyapot ipar dolgában is. Eddig csak k\'éí szociális irányú javaslatról lehet szó: a szakszervezeti törvény módosításáról (eddig mindig eltörlést emlegettek I) és a szénbánya jogokról.
A Irónbeszédet incidens zavarta meg, mikor ennél a sablonszerű kitételnél : „az idegen hatalmakkal vi-
A Irónbeszéd bejelenti, hogy a pénzügyi szakértők megállapodásának következtében, megkezdődhetik a Rajna-yidék kitlritéee. Kifejezést ad reményének a fegyverkezés egész világon csökkentésére. Tárgyalásokat jelent be az angol-orosz diplomáciai viszony felvételét illetőleg, f-\'ő programul jelöli meg a munkanélküliség leküzdését.
ZALA! KÖZLÖNY
Welsx Tivadart válasxtotta elnökévé a IX. ixr. községkerület
Zala és Somogy zsidóságának közgyűlése Keszthelyen
Keszthely, Jullus 2
(Sajdl tudósítónktól.) Impozáns, fényes keretek közt folyt le vasárnap Keszthelyen a IX. izraelita község-kerület képviseleti ülése, melyen Somogy- és Zalavármegyék zsidóságának hivatalos küldöttein kivül a nagykanizsai társadalom számos előkelő közéleti szereplője vett részt, mint érdeklődő. A gyűlést istentisztelet előzte meg az izraelita templomban, hol dr. Hcrzog Manó kaposvári főrabbi lendületes ékesszólással buzdította hallgatóit vallásosságra és a felekezeti ügyek intenzív felkarolására. Innét a közönség a hitközségi tanácsterembe vonult, melyet a XVIII. századból származó oltári függönyökkel, ezüst- és ariny-himzésü, művészi, ódon kegyszerekkel, valamint a keszthelyi hilköz.ég muzeális érlékil, régi, illusztrált jegyzökönyveivel díszítették fel, melyek egyike magában foglalja gróf Festetics Lászlóné llohenzoltern- Heidin-gen Jozefa heicegnő alapítólevelét a keszthelyi izraelita kórház részére.
gyűlést a községkerület elnökhelyettesi:, dr. Bíkhter Sándor keszthelyi főrabbi, a Pázmány-iudomány-egyelem tanára nyilotta meg, aki annak a meggyőződésének adolt kifejezést, hogy a IX. izraelita községkerület, mely színmagyarságával, hazifiasságával és áldozatkészségével a kírályilag jóváhagyott magyarországi izr. községkcrületek sorában a legerősebb megbízható oszlop volt a múltban, mindenkitől joggal magasztalt magatartását ezen ülésen is tanúsítani fogja.
A beszéd közben érkezeti aulón vendégül Budapestről a magyarországi izraeliták Országos Irodájának ügyvezető elnöke, dr. Eulenberg Salamon udvari tanácsos és lilkára dr. liakonyi László, ugyancsak dr. Matolcsi Lajos, az ,Egyenlőség" felekezeti hetilap szerkesztője, kik szi-\' vélyes üdvözletüket tolmácsolták a gyűlésnek és vezetőjének, dr. BUclíler Sándor főrabinak, kinek 4)dásos közszereplésé rtil és angliai utján szerzett tudományos eredményeiről melegen emlékeztek meg. Utánuk Kell Dezső a keszthelyi Izraelita hitközség elnöke köszöntötte hatásosan a hitközség nevében a vendégeket. Jól eső részvétet\' váltott ki dr. Kovács Soma, Kaposvár helyettes polgármesterének Fábián Miksa községkerületi lilkár állal felolvasoll levele, mely a iryigyar zsidók nemes erényeinek ápolását kötötte hil-felei szivére.
Dr. Winkler Ernő nagykanizsai főrabbi, községkerílleli jegyző kegyeletesen felsorakoztatta a községkerület képviseletének halotlail és alapos, terjedelmes dolgozatban rámu-lalott nrra a mosloha bánásmódra, melyben a kultuszminisztérium a felekezeti \'egélyek dolgában a zsidóságot részesíti,és felhívta a gyű-
lést, hogy ennek orvoslása végeit tegye meg mielőbb a szükséges lépéseket.
Erre következet a tanácskozás legünnepélyesebb része, a megüresedett községkerüleli elnöki s/.ék betöltése világi férfiúval. Dr. Bitchler bensőséges szavakkal vázolván a meghalt elnök, dr. Rotscliild Jakab nagykanizsai ügyvéd kimagasló egyéni és közéleti érdemeit, azt a sikeres tevékenységéi, hogy a kommün alatt összeomlott községkerületi szervezetei feltámasztotta h-kintélyé-\' vei és akaraterejével, előterjesztette a községkerüleli elöljáróság állásfoglalását, mely Weisz Tivadar kereskedelmi lanácsost jelölte község-kerület elnökségére egyhangúlag és kérte ezen jól megfontolt, szerencsés jelölésnek megerősítéséi. Lelkes közfelkiállás jóváhagyta az elöljáróság határozatát, mire dr. BUchler beiktatta az uj elnököt, ki a közönséggel együtt mcgillelödöllcn hallgatta kötelességeinek irányvonalát, hogy példái mulatva, fáradhatatlanul dolgozva járjon elől minden jóban, bá-lorils.i a béke jegyében a hitközségeket a vallásosságra és erkölcsi tökéletesedésre, előkelő lelkét és gondolkodását, tiszteletreméltó múltjának mozgató erőit vigye be hivalalának végzésébe. Weísziá\'ivadar köszönetet mondott a megtisztelő bizalomért, melyet nagy kitüntetésnek lart és
azért a buzgóságért, mellyel Btlchler Sándor dr, a községkerület ügyeit mint elnökhelyetles eddig vezette, gazdag laríalmu programot adott, melyet a közönség lelkes tapssal és éljenzéssel fogadott Kifejtette, hogy a rabbi nélkül álló kis hitközségekbe delegálltal fogja a vallásosságot terjeszteni, vallás- és erkölcsismerlető füzetekről, könyvekről fog gondoskodni, a hitközségekben a teremtő összhangot fogja ápolni, a magyar hazafiasság kitartó őre lesz, az áldozatkészségnek széles medret biztosit, minden becsületes, üdvös törekvésnek pártfogó szószólója lesz.
A közönség azt a meggyőződést merilelte a programból, hogy dr. Rot-schild Jakab örökébe méltó férfiút\' helyezeit Weisz Tivadar személyében és kitűnő képességeivel.
A megüresedett előljáróságl helyekel a következőkkel töltötték be: 1; Dr. Bergcr Samu vezérigazgató Kaposvár, 2. dr. Bród Tivadar Nagykanizsa, 3. dr. Oszmann Aurél ügyvéd Kaposvár, 4. dr. Rosenthal Jenő orvos Zalaegerszeg. Két birósági helyre l.öw Jeromos ádándi rabbit és Bender Adolf zalalövői rabbit választották meg.
Végül dr. Junger Mózes zalacger szegi és Ellenbogen Ignác sümegi főrabbi igen larlalmas, élvezetesen szép előadást tartóit aktuális vallási és nevelési kérdésekről. A mély benyomást kelleti gyűlés :</«8 órakor végződölt, melyei Hirschfeld Mór központi szállójában bankett követelt, ahol számos szellemes felköszöntő hangzóit el.
Éjjel kifosztották Hegedűs György kiskanixsai trafikját
A tettest egy fiatalkorú személyében elfogta a rendőrség — A lopott holmik egy részét megtalálták nála
Különös meglepetés érte ma reggel Hegedtis Oyörgy kiskanizsai Ira-fikost. Amint mindennapi szokásához liiven ki akarta nyitni trafik|lt, megdöbbenéssel vette észre, hogy a zárt leütötték, a trafik nyilva van, belül pedig minden a legnagyobb össze visszaságban. A felraktározolt dohányneműekből pedig jócskán hiányzott.
Hegedűs Oyörgy azonnal a rendőrségre sieleti, ahol röglön bevezették a nyomozást.
A rendőrség gyors beavatkozása csakhamar eredménnyel járt. Sikerült is a lettest még a délelőtt folyamán egy kiskorú személyében elfogni, akinél a lopoll dohányneinü nagyrészéi meg is találták.
Atadlák a fiatalkorúak birájának.
Halálra gázolt a budapesti gyorsvonat egy balatonkereszturl Öregasszonyt
A tilos átjárón akart átkelni, ahol a mozdony keresztül ment rajta — A katasztrófáért senkit sem terhel felelősség
Nagykanizsa, július 2 Megrendítő halálos katasztrófa történt tegnap Balutonkeresztur előtt. Szántó Józsefné 61 éves keresztúri földtnives asszony a pályalest olyan részén akarl álmenni, ahol szigorúan tilos az átjárás. Az öregasszony ugy-látszik nem vette ezt figyelembe, mert a tilalom dacára mégis átmerészkedett. Nem vette észre, iiogy alig néhány méternyire előlit közeleg teljes sebességgel a budapesti 202 sz. gyorsvonal. Amikor közvellen előlié meghallotta a zakatolást és felfigyeli -— annyira megijedi, hogy ahelyett, hogy visszalépőit volna,
előbbre ment és a teljes sebességgel robogó vonat elgázolta és a szeren Csétlen öreg asszonyt a felismerhetetlenségig összeroncsolta.
Mikor Balatonkeresztur állomásnál a vonat azután megállolt vették csak észre a szerencsétlenséget, amiért senkii sem lehel felelősségre vonni.
I\'olónyi Oéza nagykanizsai forgalmi főnök ma délután kiszállóit Balalonkercszturra, hogy a DSzA részéről a vizsgálatot lefolytassa.
A szomorú esetről azonnal jelentést teltek a kaposvári kir. ügyészségnek.
1929. jullus 3
Megalakult a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolában Végzettek Országos SzOvetsége
Az ország minden részéből, még a megszállott területről is összejöttek a régi diákok
Nagykanizsa, Jullus 2 Nagy napja volt Peter-Pál napján a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolának, melynek megfakul! padjaiból nem egy országos nevtl közgazdasági tényező indult el az életbe, hatalmas pozícióba, diadalmas útjára. Az ország minden részéből, főleg a fővárosból, de a megszállott területről is összejöttek az egykori diákok — nagyon sokan közülük már nagyapák és elsőrangú intézetek vezérigazgatói — hogy az iskolapad szolidaritásából megalakítsák a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolában Végzettek Országos Szövetségét, hogy a múllak emlékeit felelevenítve, az ország feltámadásáért fokozottabb erővel dolgozzanak és egymást támogassák az életben, a kenyérért való küzdelemben. A sok megjelent .régi diák" között volt Benedict Henrik Csáktornyát lakos is, aki 54 évvel azelőtt érettségizett Kanizsán.
Az iskola diazterme és karzata teljesen megteli közönséggel, melynek soraiban helyet foglallak városi életünk jelesei és a 10, 15 és 20 év előtt érettségizett egykori diákok, akik ugyancsak most tartották összejövetelüket.
A szokásos ünnepi istentisztelet után előszűr kezdetét velte a felsőkereskedelmi iskola évzáró-ünnepélye A Hiszekegy eléneklése ulán Stolzer Emil III. évf. Ady-kölleményt szavalt, Politzer László érettségizett tanuló búcsúbeszédet mondott. Az ifjúság énekkarát Surányi Lajos tanár vezényelte. Perlsz Pál III. évf. szavalata után Balog Dávid ígazga\'.ó magasröptű záróbeszédében utalt arra, hogy a tanári kar az ismeretek elsajátítása melleit a nemzeti szellemben való nevelésre helyezte a fősúlyt. Majd az ösztöndijak és jutalmak kl-oszlására kerüli sor. Az évzáró-ünnepély a Szózat hangjai mellett ért véget, hogy ulána nyomban óriási kózönség részvételével megalakítsák a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetségéi. Balog Dávid igazgató üdvözölte elsőnek meleg szeretettel az „öreg diákokat" és a vendégeket. A szeretet és elismerés hangján szól Bun Samu egykori igazgalóról, dr. Villányi Henrik ny. igazgalóról (lapsorkán), aki a legnehezebb időben vetle át az intézetet. Kegyeleltei adózik a megdicsőült hősöknek.
— Sivár a cél nélküli élet — mondja, — mert ez állati élet. Pályánkon legyenek állomások és kilátótornyok, ahonnan nyugodtan visszatekinthetünk életünkre. Mindenki kell, hogy valahová tartozzék. Az élet az önmagának élő vándorát félrelöki Sorsa, pályája a sokféle közösségben tömör\'ltheti az emberekel. Magasabb szempontok is kívánják a tömörülést. Azt a meglazult társadalmi egyttvétartozást, amit Trianon lazított — szorosabbra fiizni, ezt a célt tllzte ki magának a most megalakítandó Szövetség.
Dr. Villányi Henrik ny. igazgató volt lanitványail üdvözölte mélyen szántó, hatalmas beszédben.
Jellinek Miklós, az Angol-Magyar Bank nagykanizsai fiókjának vezetője Üdvözölte a szövetség alakulását.
I9& julius 3
Majd megkoszorúzta a hős diákok emléktábláját.
Klein/elit József, a csepeli Weisz Manfréd gyár főtisztviselöjének tel-szóialása ulán Balog igazgató Ismertedé az alapszabályokat.
Ezután a tiszlikar választására kertllt sor. Dlszelnökök: Dr. Hród Tivadar, Bun József, Bun Samu, Hűvös Rezsó, Morvay Izsó, Ötvös Emil, Somosi Vilmos, Schwarz Alfréd dr. Villányi Henrik. Ügyvezető elnök: Balog Dávid. Társelnökök: Babochay Tivadar, Elek Boh, Alám Róbert, Miklós Gyula. Ügyvezető alelnök: Domány Ármin. Alelnökök: Kondor Hugó, Krausz Ede, Vidor Ernő, Hudl József, Jellinek Miklós, Kálmán Leó. Főtitkárok: Haasz Hugó, Rajki István. Titkárok: Székely Lajos, vitéz Mátray József.
Elek Béla a Helvey-gyár cégvc-zelóje a Budapesten lakó diákok üdvözletét tolmácsolta. A közgyűlés ezután táviratilag Udvözölle Bun Samu egykori igazgatót.
Délben 150 tcriléku bnnkell volt a Kaszinóban, amelyen az első fel köszöntöt Ádám Róbert mondotta n volt növendékekre. Majd számos felköszöntö hangzóit el.
Mozgószinház
„Sxent Slcarabeus"
Elsc Jerusalem könyvét, a „Szent Skarabeusz"-! annak idején letiltották és konfiskálták. Háromszor annyi példányszámban kelt el, mintha nem tiltották volna be.
Egyike azoknak a könyveknek, a melyek világrelációban a legesleg-löbb kiadást érték el. A könyv nagy realizmussal van irva s talán ennek köszönheti a letiltást, viszont a le-
2ALA1 KÖZLÖNY
Egy somogyi asszony baltával agyonverte férjét
Borzalmas hllvesgyilkosság Csömend községben
Nagykanizsa, julius 2
Borzalmas hifvesgyilkosság történt a somogjrmegyei Csömeml községben, mely izgalomban tartja az egész lalu népét.
Bognár Ferenc csömcndi földműves, már régebb idft óta állandóan veszekedett a feleségével. Nap-nap után családi háborúság volt Hogna-réknál. Igy történt vasárnap is. A Szokottnál is nagyobb volt a házas-
társak közölt a veszekedés, miközben Bognár a feleségére támadt. A szorongatott asszony felkapott egy közelben levő baltat és azzal fejbe-vágla az urát, aki a fején óriási sebtől vérezve azonnal össze cselt. Az asszony még több ütést mért a vértől elöntött eszméletlen emberre, aki pár pillanat múlva meghalt.
A csendőrség örizelbe vette az asszonyt.
tiltásnak köszönheti, hogy számtalan kiadási megért.
A filmet nem lülolták be, mert a filnicenzurának mas irányelvei vannak.
A film főszereplői méltók a regényhez ; Qrele Mosheim, Gusztáv rröh-lich és a magyar Hollay Kamilla. Eriól a filmről inast nem is kell mondani, mint a regény elmét és a főszereplök neveit.
Ez zsúfolt házal jelent I
A darabot ma szerdán és holnap csütörtökön mutálja be az Uránia mozi. Ugyancsak e műsor keretében mulatják be azt az Izgalmas arizonai történetet, melynek főszereplője az ismert nagy sztár: Hoot Gibson. A film elme: Wild-West cirkusz. Vannak benne félelmetes lovasniulatvá-nyok, káprázatos bravúrok s minden, ami érdekfeszitó és lebilincselő a filmben lehet.
Lesz még ezenkívül Híradó lele aktualitásokkal.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
S \'A I N H A Z
Limonádé ezredes
A sziiii-idény végét jelző szokásos jutalomjatékok sorozatát a tegnapi csiével Kormos Ferenc komikus-bulíó nyitotta meg. Kormos Ferenc a Fodor-társulat egyik kiváló erőssége, aki sok fclejthcietlcnül kedves órát szerzett a nagykanizsai publikumnak és akinek széles skálájú, ragyogó művészete bármely fővárosi színpadon is díszére válnék a magyar színjátszásnak. Kormos Ferenc azok közé a kivételes tehetségű színművészek közé tartozik, akiket Thalia homlokon csókolt. Akik minden szerepükben, minden alakításukban tökéletes, kiforrott művészetet nyújtanak. Kormos Ferenc .súgója" a Tüzek az éjszakában egy oly mesteri alakítás volt, amilyent a fővárosban is csak ünnepi alkalomkor látni. Kormos Ferenc tiszla, nemes ötvözetű művészetével már régóla egyik kedvenc színésze a nagykanizsai publikumnak. Azért is tel\', ház nézte
és kacagta végig a tegnap esti Limonádé ezredest, amelynek megszemélyesítésében Kormos igazi elemében volt és egy oly előadást produkált, hogy közönségét magával ragadta. Brilliáns alakítását szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Pintér Böske, Solthy György, Erkel Gabi. Károlyi Vili, Vincze Emmi főszereplők a többiekkel egyült pompás hangulattal ünnepi előadássá avatták Kormos Ferenc bucsuestjét, amelyből tevékenyen vcllc ki részét G. Nagy Tibor karmester is. (B. R.)
A sxlnQápl Iroda Qlrel:
(*) Horváth Kálmán vM#á«f«l-lépte. Strftutf/. örökazéo operaazerű vidám ooerottjét még talán sohasem hallhattuk olyan tökéletes szépségű, zeneileg és Játékban precíz előadásban, mint szerdán este. „A bőregér" minden operetlszlnpadnak kedvelt müsordaritb-]a és páratlanul mulatságos bonyodalmai végig kacaguitók. A mai előadás érdekessége Horváth Kálmán, a budapesti Király Színház volt mllvészénelt, felvidéki színigazgatónak v
aki Eisenstein alakjában brilliáns kábl-iictalnkot mutat bt- a nagykanizsai ko ziinségnnk. I\'intér llöskn és lírkcl (Jaby mellett az oporettegyűltes kiváló tagjai t Iszik sikerre a pompás operettet.
Cl Heg«da> B»ut« vanáégUlláp-i«i. Színházt évadunk kimagasló ese rnénye HegedUs Oyula kormányfőtanácsos, színművész csütörtök és pénteki vendégszereplése. Hegedűn Gyula a ma gyár színjátszás büszkesége, európai hírű művész két csodálatosan granató-zuh alakításával teszi felejthetetlenné nagykanizsai vendégszerepléséi. Carpen-ter vígjátékának, az „Agglegény apá"-nak főszerepét csütörtökön, pénteken Molnár Ferenc „A/, ördög" clmll vígjátékának címszerepét látsza. Hegedűs vendégszereplése a legértékesebb meglepetés, melyben Fodor Igazgató a közönséget részesítheti. A helyántk csak mérsékelten emelődtek. Jegyok 4 pengőtől lefelé kaphatók a pénztárnál.
(*) Merace Mtrj oparettr*vO szombaton és vasárnap esto fogja elkápráztatni a közönséget
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik,
ezért a raktáron levő összes rőfös- és divatárukat a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
Árusítás kezdete jun. 29-én szombaton reggel 8 órakor

- ÍALAl KÖZLÖNV
lftfo julius 1
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 3, szerda
RtSm. katolikus: Sz. pipik e. Hrot. Kornál. Izraelita : Slvín nó 2)
UránU. „Sltnt Skiobcua" (Mllads), lllmrtBfny. .Wlid West cirkusz", ailtó-nini történél. Piltla Híradó.
Oózttirdó nyitva rc||K<\' <> órától eate 6 órta (liélló, uerda, pánKk délután éá kedden énén nap itóknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Kedden a Mmérsik-Itt: Reggel 7 órákor +I4\'8, délután 1 ónkor +23 ?, este 9 órakor +17 6.
Felhőzet. Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat.
Szálirány: Regjei 6i délben dél, eáte északt szél.
Jt Meteorológiai InMaat eete 10 Arakor \'jelenti i hSemelketfáesal Itt-ott helyi ilv.t.rok virh.tók,
— FJső mise. Plichla Béla uj-misés csülőrlők reggel 7 órakor a plébánia femplomban szentmisét celebrál és áldást oszt a híveknek.
— Szünetelnek a büntető tárgyalások. A nagykanizsai törvényszéken a büntető fötárgyalások az ősp ciklusig szUnelelnek. Kivételt képeznek a letartóztatottak ügyei, melyeket a nyári szünidő alatt is esctröl-escire letárgyalnak.
= Dr. Welvartli Dezső gyermekorvos szabadságáról megérkezett és rendeléséi újból megkezdte.
— Évzáró a polgári leányiskolában. A nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskolában széfien sikerült ünnepéllyel zárták be a tanévet. A polgári iskolai vegyeskar szép énekszámait Kelling Ferenc tanár dirigálta. Takács Edilh, a IV. o. végzett növendéke mondott bucsuf az iskolának, ma|d Polonyi György igazgató záróbeszéde szántott bele a szülők, tanügybarátok és tanítványok lelkébe. Mechner Ilona I. o., Helsler Klára II. o. tanulók szavalala egészítette ki a műsort, amit a jutalmak kiosztása követett.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Goldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— Községi választók névjegyzéke. Az igazoló választmány ma összeül, hogy a községi válaszlók névjegyzékéi az 1929. évi országgyűlési képviselő válaszlók névjegyzéke szerint kiigazítsa. A községi válaszlói jogosultság ti évi helybenlakáshoz és kél évi adófizetéshez van kötve. A kiigazított községi válaszlói névjegyzék julius 10-161 15-ig közszemlére lesz kitéve a városházán.
Fürdósapkák és Iflrdőclpők, színes Itajneccek nagy válazfékban kaphatók Vágó lllatszertárában.
— A repülő-nap eredménye. A A Magyar Aeio Szövetség céljaira szombatén Nagykanizsán a Keresztény Jótékony Nőegylet állal megszervezett gyü|tés nagyon szép eredménnyel végződöd. 600 pengő 46 fillért sikerüli összegyűjteni a lelkes hölgyeknek a hazafias célra.
Órák, ékszerek nagy választékban legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő ut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások
— Ar. iparostanonciskola évzáró ünnepélye. Ünnepi köreiben zajlott le a Rozgonyi-utcában az iparoslanonciskola évzáró ünnepélye, az ipartestületi elnökség, a felügyelő-bizottság és számos érdeklődő jelenlétében. Poredlis Antal igazgató meleg köszönetet mondott mindazoknak, akik az iskola céljait elősegítenék. Bazsó József elnök elismeréssel adózott a tantestületnek a nehéz viszonyok közölt is eredményes szép munkájáért. Kiss Ernő ipartestületi elnök buzdító szavakat intézel! az iparosifjakhoz. Az ünnepélyt számos énekszám és szavalat egészilelte ki. Poredlis igazgató végül kiosztotta a jutalmakat a legjobb tanulók között.
= Ne felejtse el, hogy : varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legiobb I
= Búcsúzó. Mindazon kedves ismerőseimtől és jóbgrátaimtól, akiktől személycsen nem búcsúzhattam el, ezúton mondok Isten hozzádol. Pistydk Mihály.
= Tennlsz-Ütők dupla hurozásu P 18-től kaphatók nagy választékban Vágj) lliatszertárban.
— Aí Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
Sopronban TRANCON JÓZSEF-féle solingeni acélára-flzletet megvettnk.
Igy módunkban van az összes solingeni acéláru cikkeinket; leszállított árban árusítani.!
Továbbra is kérjük a nagyérdemű közönség szíves | pártfogását.
Tisztelettel
Májon Testvérek
Nagykanizsa - Kaposvár - Sopron I
___. __3031 |
Növekvö kereslet
Fokozottabb gyártás
Olcsóbb árak
A hathengeres, lengőtengelyes
STEYR TYPE XII
nyitott......
nyitott Combinéwal
csukott.....
Cabr-iolet, 3 tHáaea Cabrlolet, 4 üléses csukott Comfort .
leszállított árai:
......P
. P
. P
. P
. P
. P
8.880.-10*080.— 10.750. -11.000.-II.8SO.— 11.400.—
Összes árak helyt Budapest elvámolva, 5 kerékkel értendők. Körzetképviselet:
C--UA H_l_| fegyver, Itaaaráa »port*ru«s»gykore»ke-OJtaBP Hlliai áá>, autó, motorkerékpár éa gépoasttálya
l/f városi IcöxgyUlés
Ic.ix a Oéten ax útépítés Ufíyéhftn
Nugykanlzsft, Jullua 2
Nagyk.inizsá város pénzügyi bi7 zottsága tegnap délután Ülést tartott, melynek egyedüli tárgypontja az útépítés volt. A polgármester még e héten összehívja a képviselőtestületei, hogy az útépítés Ugye végleges dűlőre jusson és a munkák minél előbb megkezdődjenek.
A motorkerékpár technika legkiválóbb alkotása. Feltűnést keltett országszerte a Standard motorkerékpár sorozatos győzelme, mint Ízléses kivitele állal. Ezen a gépen megtaláljuk mindazokat az újításokat, amelyek más gépeknél csak részben vannak. A Standard az egyedüli gyártmány, amelynél a gyár öt évi jótállási vállal.
— Iparosság figyelmébe t Az
ország iparossága Budapeslcn folyó hó 7-én dciuonsfrativ jellegű nagygyűlést tart, melyen áz iparosság sérelmeit fogja tárgyalni. Hogy ezen nagygyűlésnek minél nagyobb nyomatékül iidjon az iparosság, azért ugyanazon időben valamennyi Ipartestület is a székhelyén taggyűlést tart, ugyanazzal a napirenddel, tinnél-fogva felkérjük a nagykanizsai ipat-testülel minden tagját, hogy folyó évi julius 7-én délelőtt 10 órakor az Ipartestület helyiségében larlandó taggyűlésre lehetőleg teljes számban szíveskedjenek megjelenni. Napirend: 1. az ipartörvény sérelmes szakaszainak módosítása, 2. a vásártlgy rendezése, 3. a konlátkérdés gyökeres orvoslása, 4. a férfi és női fodrász iparok újbóli egyesilése, 5. az Országos Társadalombiztosító Intézettel szemben felmerült panaszok, a kisipari hitel Ugye és más gazdasági jelentőségű ügyek. Ipartestület Elnöksége.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyti|fjuk. Százpentfőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely Kőszegi-utca 5.
— A hintáról egy legényre esett. Tudósítónk jelenti: Becsehelyen vasárnap volt a bucsu. Nagy volt a vidámság a körhinta körül Is. Különösen virgonc volt egy nagyobbacska leány, aki addig produkálta magát a hintán, mig egy erős lendületnél kizuhant belőle. A leány Németh József lenn álldogáló legényre esett, aki az esés súlya alatt lábát törfe. A leánynak semmi baja nem történt. A legényt behozták a kanizsai köz kórházba.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
25
KEREKPART
mlnd/izoknak, akik kötelezik magukat évente legalább két hivatalos turauton ré»zt\\enni E turautakra Ingyen üzemanyagot ad é$ részletet felvilágoiitist küld :
FRIEDMANN, Budapest, »"* Jókai-utca 40.
Vidéki körzetképviselők kerestetnek.
A sxlnödx t}eit mUsora:
Utolsó előadások:
Szerda: Bőregér (Horváth Kálmán vondégfelléptévei).
Csütörtök: Az ördög (Hegedűs Qyula felléptével).
Péntek : Agglegény-apa (Hegedtls Gy. folléptével). Szombat: Mersz-e Máry ? Vasárnap d. u.: Bőregér (Horváth K. vendégíelléptévelj. Vasárnap este: Mersz-e Máry? Hétfő: N« ím élhetek muzsikaszó nélkül (Solthy György felléptével).
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
Király-utca 21.
juliua 1
Sfflo/o tQxelfi megtakarítást Jelent,
ha rígl tOzlielyí! az általam készített praktikus
asztaltüzhellyel
cserélt kl, molyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
Ukatosmestar
lifjkulua, I6m«1 I6kereeg-ut 87.
A. vágóöltlat
restaurálva díadMk a forgalomnak
Nagykanizsa, Juliim 2 Hónapokig tartó munka után a nagykanizsai vágóhíd restaurálása befejeződött és tegnap délben hivatalos városi bizottság élén Sabján Gyula dr. polgármenlerrel át is adta a forgalomnak.
A polgármesteren kivtll ott voltak Király Sándor műszaki tanácsos, dr. Kertész Lajos állategészségügyi tanácsos Zalaegerszegről, Vécsey mérnök, az összes állatorvosok, a vállalkozók, a husipari szakosztály elnöke, Práger Ferenc és a legtöbb husiparos.
Aki ismerte a régi vágóhidat és annak életveszélyes voltát, kellemes meglepetéssel szemléli a szinte uj vágócsarnokol, amelynek padlóját, falait keramittal rakták ki és a legmodernebb felvonókkal, csigaszerkezetekkel látták el. Most már, ha még hűtőt és serlésvágót is hozzá építenek. a nagykanizsai vágóhíd kérdése hosszú évekig megoldást talál.
A SINGER NAKRÓGÉITK iA LEOdOBBAK !
— Elkapta a szlvattyugép. Tudósítónk jelenti: A közeli Tuskós-pusztán az iparvasut vágányai mentén vizet szivattyúzlak és itt foglalatoskodott Jobbágy Géza 22 éves munkás Is. A fiatal legény munka közben olyan szerencsétlenül csúszott meg, hogy a szivaltyugép elkapta a lábát s azt két helyen eltörte és súlyosan összeroncsolta. A nagykanizsai mentők szállították be a köz-kórházba.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek mellett Bartánál.
(Rövidítések) H — blrek. közgazdáiét Hangr. — hangverseny. E — elóadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. L zene. Mi. - metégudaaig. lft. - Ifjúsági eiöadla. F — telolvasáa. u — gramofonzene. Ib — Jazzband. K — kabaré. nZ. — népszerű KM.
Július 3 (szerda) Budapest 9.15 A rádió házltrlójínsk hangv. 9.30 H. 9.45 A hajlgv. folytatása. 12 Déli harangszó. 1Z05 Hsngv 12.25 H. 12.35 A hangv. folytatása 13 tdö|elzés. 1430 H. 15.30 Morsetantolyam. 16.10 E. 16.45 Időjelzés. 17.10 E. 17.40 Operett-részletek 19 Novellák. 19.40 Koncz János hegedűművész hangv. 20.25 Petófl költemények. 21 Wagner-hangv.
Bécs II Zene. 15.45 Néger dalok 20 30 Szerelmi éi táncdalok. Utána hangv.
2ALA1 KÖZLÖNY.
SPORTÉLET
Erős küzdelem után fényes győzelmet aratott Nagykanizsa tennisz-csapata Alag ellen
Nagykanizsa a harmadik fordulóba került győzelmével
Nagykanizsa, Jullus 2
Az egyhetes eső által erősen felázott pályákon szombaton reggel másfélórás késéssel kezdődölt meg
a Rothermere-serlegmérkőzések második fordulójának keretében Alag és Nagykanizsa tennisz-mérkőzése. A meleg reggeli napsütésben gyorsan javultak a pályák s a megjelent szépszámú közönség türelmetlenül várta a játékok megkezdését.
Tét 11 órakor az egyik pályán a női egyest, a másikon a férfi párost kezdték el.
A női egyes játékban Récsei Rózsi (Nagykanizsa) nála klasszissal gyengébb ellenfelet kapott Párducné(Alag) személyében. A mérkőzési Récsei nagy fölénnyel nyerte 6:0, 6:1 eredménnyel.
A férfi párosban már komoly küzdelem folyt. Az alagi párból Kleiszrier kitűnően játszott, de az összjáték nem volt jó. A kanizsai pár jobb volt, főleg vitéz Csikós volt kitűnő formában. Az első vesztett set után Kanizsa egymásután kél set-et nyer A mérkőzést folytatják anélkül, hogy szünetel tartanának s a negyedik se! ben már 3:0-ra vezet Kanizsa; Alag ekkor kiegyenlít, 3 :3. Ezután állandóan Kanizsa szerzi meg a vezető game-et, de Alag mindig egyenlít, 4: 3, 4:4, 5 : 4, 5:5 s ez igy megy tovább és Kanizsa nem tudja a győzelemhez szükséges 2 game-kütönbséget megszerezni. Négyszer volt ebben a játszmában „inatch-labda", de dr. Halszer kissé köny-nyelmfl játékával nem tudta azokat értékesíteni. Igy 9: 9 után Alag megszerzi a vezetést és II: 9-re nyeri ennek az izgalmas férfi párosnak negyedik set-jét. A döntő játszmát ezután a kedvét vesztett kanizsai párral szemben Alag nyerte.
A verseny állása délben 1:1.
Délután 3-kor folytatták a versenyt. Kleiszner (Alag) könnyen veri a
nála sokkal gyengébb dr. Haiszert. Ebben az egyes játékban tűnt fel csak igazán Kleiszner kiváló játéka, amely a párosban nem tudott teljesen érvényesülni.
A verseny legizgalmasabb száma következett: vitéz Csikós egyes játéka Párduc (Alag) ellen. Heves küzdelem után, amely újra 5 set-re ment, Csikós győz Párduc ellen s ezzel 2:2-re állitja be az eredményt. Feltűnően jó formában játszolt vitéz Csikós s remek drtve-jei ismételten zugó tapsot váltottak ki a közönségből, amely izgatottan, szívszorongva drukkolta végig a mérkőzést. Gyorsabb (volley) labdák előnyére válnának Csikós játékának I
A vegyes páros játékban, amely a versenyt eldönteni volt hivatva, iskolapéldáját mutatta Alag annak, hogyan nem szabad játszani. Kleiszner úgyszólván nem hagyta partnerét (Párducnál) labdához jutni, az egész pályát ő akarta uralni, de ezt természetesen nem birta soká. Annál szebben játszott a kanizsai pár, Récsei Rózsi és Gonda Miklós, akik tudásuk javával méltán érdemelték ki a közönség tapsait. Megnyerték a vegyes páros játékot és ezzel az egész versenyt.
Az eredmények (elől a kanizsaiak):
Dr. Haiszer—Kleiszner: 3: 6, 0:6, 2:6.
Vitéz Csikós-Párduc: 4:6, 6:3, 6:4, 6:8, 6:1.
Récsei Rózsi—Párducné: 6:0, 6: I.
Dr Haiszer, vitéz Csikós—Kleiszner, Párduc: 2:6, 6:4, 6:3, 9:11, 2:6.
Récsei Rózsi, Gonda—Párducné, Kleiszner: 8:6, 6:4.
Ezzel Nagykanizsa bekerült a Rothermere-serlegmérkőzések harmadik fordulójába; legközelebbi ellenfele Mátyásföld lesz, amelynek csapata az elmúlt szombaton 5:0-ra verte Békéscsabát.
TURUL Cipőgyár R.T.
fióküzletében
feltűnően olcsó árakon vásárolhat.
Saját érdekében tekintse meg kirakatunkat!
Vászoncipő...........P 6—
Fekete női pántos cipő......P IO-—
Sárga női pántos cipő.......P 9-90
Barna női pántos cipő.......P 14\'—
Szürke és drapp pántos cipő . . . . P IB-—
Férfi félcipő ...........P \'8-—

Kombinált arzén-rézvegyBletet tartalmúé
Hsspraaan Komb. rézkén-arzénvegyOletet tartalmazó
Titokll mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. GyQfnSIosSaban ■ OyUmölcspenész (Montlla), varasodás, rűgyturóbogár.alma-moly, szllvamoly és a többi gomba és
rovar kártevők elten. SxAIAbasi s Peronospora, szőlőmoly, szőlőllonca, tőkehernjó Irtásán. Bordói léhez keverve: Arxola, Urástaaéld, Ossrslsa arzén tartalmú permetexószerek (rágókártevik irtására). Elaaal, Vlnal llszihirmst elleni védőuerek. S ■ I f a r a I (ombakártevők Irtásához. Almala, Posssrln (Tértetllkábány) téltetves sebhelyek beken éséhex. Psksla róssalák és növények levéltetvát Irtásán.
HarssyAassyw megakadályozza a mászókártevőket és
hangyákat, hon a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához (eljussunk. Több más speciális védósserck ls állsndóan raktáron. Kaphatók:
ORSZÁG IÓZ8EF migkereikíiM-ben HankaiÜMái, Erxsébot-tér 10.
(a bíróság mellett) m
Kerületi lövész bajnokság
Nagykanizsa, jullus 1
A MOVE III. kerületi lövész-baj-nokságot a nagykanizsai főosztály rendezi junius 7-én, vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel a Zrinyl lövészpályán. Résztvesznek a versenyen Zalaegerszeg, Sopron és a fegyveres alakulatok lövész-csapatai. Nagykanizsa 2 csapattal indul a bajnokságért, melynek serlegét eddig Zalaegerszeg védte. A lövész-élet örvendetes fellendülése erős versengést igér a bajnokságért.
(A MOVE nagykanizsai Lövész-egyesület) tagjai felhivatnak, hogy ma délután negyed 7 órakor a Zrinyi-sporttelepen feltétlenül megjelenjenek.
(Tennisz-verseny Nagykanizsán) Vasárnap, e hó 7-én a budapefti MTK tenniszezői a NTE ellen játszanak Nagykanizsán a két egyesület által tavaly közösen kitűzött ezüst-serlegért.
(Kl volt az első?) A pacsai levente-versenyről irt tudósításunkban megittuk, hogy a járási vándorzászlót, amit 3 évig a hahótiak vittek el, ezidén Zalaapáti csapata vitte haza. A hahóti leventék most annak megállapítását kérik, hogy az idén Is a hahótiakat minősítette elsőnek a bíráló bizottság, a zászlót azonban a szabályzatok értelmében három év után nem nyerhették el újra, igy azt a zalaapátiaknak. ítélték oda
Sertéfválár
Felhajtás 1615, eladatlan 700. — Ellj. rendű 1-76—1-78, szedett 1-72—1-74, szedett közép 1-58—1-«4, könnyű 1-20-1-40, l-s« rendű öreg 1-86—1-70, Il-od rendű öreg
1-44—1 54 angol tflldő 1-50-1-80, szalonna nagyban 1-92—1-9«, xslr 2-20-i-24, hus
2-10—2-44, szalonnás létsertéa 2-OS-2-16.
Balja: MhaU ttmét fc UffcMá
T áljabtt, hfykiiiu*. felelőt kiadó: Zatat Károly. Wirsltas lllllni XaofcmabM 7S. jm
ZALAI \'KÖZLÖNY
julius 3.\'i
KÖZGAZDASÁG
A mind súlyosabbá váló helyzet tömörülésre kényszeríti a zalai \\és somogyi molnárokat is
Az 6rlM vámnak 15 \'h-ra való falemelMl tartják sztikséíesnek
Nagykanizsa, jullus 2
A napról-napra nehezebbé váló gazdasági helyzet egyrészt, másrészt a buza alacsony ára arra késztette Zalavármegyc és Somogy vámmolnárait, hogy az általános helyzet megbeszélésére és az orvoslás módozatainak megtárgyalására értekezletre [Ojjenek össze. Az értekezleten a megye minden részéből nagyszámban összejöttek az érdekeli molnárok. A gyűlést a városháza kis tanácstermében tartották meg Schnerr Sándor tanácsos elnöklete alptl.
Az értekezleten számos felszólalás történt a lehetetlen helyzetlel kap-
csolatban, ami a buza alacsony ára miatt előállott.
Az értekezlet határozalilag kimondotta, hogy feltétlenül szükségesnek tartja az őrlési vámok 10 ,.-ról /5\' i-ra való felemelését.
Az értekezlet egyben jtlrtlsi bizottságok alakítását határozta cl, amelyek hivatva lesznek a többi molnárokat is csatlakozásra felhívni. Elhatározta továbbá, hogy megalakítják a Zalai és Somogyi Vámmolnárok Szövetségét és az alakuló közgyűlést jullus hó 14-én Keszthelyen fogják megtartani. A közgyűlés előkészítésével f\'lesch József igazgatót bizlák meg.
(—) Vegyi termékek gyártása fatönkökből. Newport Company, ai Egyesült Államok cgyp- nagy vegyészeti gyára specializál abban, ItoRy fstönkokból és mái hulladék fából kémlsl anyaeokst gyári. Ennek a vállalatnak az 1929 év első ne. gyedében 355.930 dollár tlsita nyeresége volt. Az elsó évnegyedben, az Összes árueladás kb. 2,600.000 dollárt leli kl az elmúlt egész évi kb. 7.500.000 dollár eladás-sal szemben. A Ncwporl Company és annak vállalatai, melyet Dlllon Resd & Co. Newyorkban tínansslroz, a legutóbbi 6 és léi millió dolLi: u| részvénytőke klbocaá-tása óla óllásl módon f<|lódólt és nagyszámú uJ áru gyártásával is foglalkozik. Ezek közOtt szerepet mesterségei parafának a gyártása kilúgozott laiostokból. A vál\'alat azonkívül tetmel festőanyagokat és egyéb vegylinyagokat, -^melyek testé-
kek, papir, ttnta, bór és textilgyártmányok előállításihoz szükségesek.
TŐZSDE
A Politzer, Rosenberg és Társa magánbank fizetésképtelenségének Ilire nyitáskor jutott nyilvánosságra, ez a hír erősen lanyhitólag halolt a tőzsdére. Nyílást erős árukínálat jellemezte, különösen bányapapirokban és Rimában. Nagyobb lanyhaság ncin állott be, mert a kínálat vevőre talált. Később arra a hirre, hogy a Politzer, Rosenberg és Társa bankház minden követelésnek eleget tett, az ezzel kapcsolatos üzleti tevékenység megcsappant. A kevés forgalom javuló tendenciát mutatott. Zárlatkor csupán a bányaipari papírokban volt 2\'io átlagos veszteség. Papírok egy része jól tartotta árfolyamát, elvélve kisebb szilárdulások is előfordullak. A Pesti Könyvnyomda ma ismét fel volt függesztve, zárlatkor ujabb 30 pengős veszteség mutatkozik. Wodiáner és Földhilel-papirok a tegnapi nivón mozoglak. Zárlatkor az irányzat nyugodt, a piac üzlettelen. Fixkamalo-zásu papirok piaca csendes. Valula és devizapiacon Madrid 40 pontot emelkedett.
Strlobl uiriüT
Pária 20-33, London 25-2C\'/«, Newyork 519-76, Brtlssel 72-18, Milano 27 Í9Vi Madrid 74 50, Amstrrdam 208 72, Berlin 123-S5, Wien 730.5, Solla 375, Prága 15-381/* Varsó 58 30. lludapesl 90-B5 Belgrád 912>i, Bukarest 3-08r/i.
Termés y#z»4»
A buza 15 fillérrel emelkedett, a rozs 10 fillérrel esett. Buza llizav. 77-« 22-55—22 65, 78-as
22 75-22 S5, 79-es 22 95-23 15, 80-ss
23 15—23 35, dunánltili 77-es 2155-2175 78-as 2175—2195, 79-rs 2795- 22 15 KO-«s 22 15-22-35, rozs 1730-17-50, tak! árpa 1850-19 00, sflrárjvi 23-00-23 50 zao 18-25-18 50, lengeti tszt. 24 60-25 OO dunánlnll 23 80 -24 00, korpa 12 75 13-00
i kilipsiti Tír.sde JeTlzA-jegTTtM
VALUTÁK
Angol f. 27-75-27-90 Beigalr. 7955-79 95 Cseh k. 16-96-1705 Dán k. 152-50-153T0 ijlnár 998-1006 Dollár 570 60-572-->0 Francia f. 22-45 22 65 Holl. 229-90-230-90 Lengyel 64 01-6135 Leu 3-37-3-41 l.eva —■—
Lira 29 95-30-20 Márka 136 60-13710 Notvég 152 45 153 05 Schlll. 80-47 80 82 Peseta 8090-81-60 Svájci I. 110-30110- 70 Svédk. 153-50154-10
DEVIZÁK Amst. 229-90-230-60 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 136:60-13700 Brüsszel 79-47-79-72 Devizalel 3-39-341 Kopenh. 152 55\'52 95 London 27-76-27-84 Madrid 80-90-81-50 Milano 29-95-30-85 Newyork 572-70-4-30 Oszló 152-62-153 02 Páris 22-39-2246 Prága 16 96-17-01 Szófia 4\'13-4\'IS Stockh. 153-70-153 90 Varsó 64-20-64\'<0 Wien 80-47-80-72 Zürich 110-17-11047
APRÓHIRDETÉSEK
Al apróhirdetések dl|s 10 tutólg 10 flllór, Minden további szó dl|a 5 flil. Vasár- és ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további sió dija • ült. Szerdán és pénteken 10 sióig (0 fillér, minden további szó dija • flil. CImsió s minden vasta-
Gbb betűből álló uó két szónak számit-Ik. Állást keresőknek 50°,\'í engedmény. Hlrdatásak > (8t) pangi issiagsn alul a falaalagaa klnpalás, siámtáváa alkardléaa oégatt sllri f I a a I s n d I k
Taagarl rostálva, hosszsbb lejáratú hl-lelte is ksphntó Vida ÍUizerUzlelében. 3071
Pénxk0foaCi«t bekebelezésre mlndea
Összegben a legelőnyösebben és leggyot-sabban folyóslttat Aozól Ignóo pén». kölcsön közvetítő ltodájs Nagykazüzaán, Kazlnczy-utca 2. síim. 492*
Magyar u. 4. izántu ház, esetleg annak Báthory-utcára nyíló tüze aladö. 2856
Egy szobs, konyhás egészséges, tiszta lakóat keresek a központban, vagy shhoz közel, esetleg kentei együtt. Ugysnott egy Jókarban levő hólókarandazea keres-telU. Címeket kérem leadni .Molnár K." névre a kiadóba
MÉZET,
nyersbőrt, ág,tollat, vasat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
Sajál lormáafl |ómin0iégu boszot-kAnyhegyi as/tsllbor liletenklnl 40 Mlér legkevesebb tétel 25 liter. — Batthyányit Ica 10. 2918
Moaóat és vasalást vállalok olcsó lizelés mellett. Cini Vörösmarly-ulca 3« izam. 313]
Kit diakai elvállal leljes ellálíirsi ♦»•\' "í korrepetálás-a, kényelmes lakásban L. .. .ekei Bajza-utca 9/a. Cs. V. clntte udvarban félemelet. 3117
Balatonberényben nyaralóknak bu
torozott szobák kiadók. Uióssy Béla, Nagykanizsa Balatotlbeiény. 3069
Eladó Zamárdlbán 2C0 i öles bcketllell villatelek a Tanárok háza közelében Ko zelebbil özv. Petrik Zoltánnénál Székes fehérvár Bástya-u. 15.__ 3068.
Kiadó rgy 4X5 m. tt|gamanszőnyeg. 1 fehér siekreny, 1 csillár/ zslrosbödfi ök olcsó áton — Csengeryul 27/a., földszint jobbta. -3146
Tölgyfa hálóazoba berendezés eladó Kisfaludy utca 2i. 3145
Egy tanuló felvételik Batla Alfréd utl és nól dívatátulilzábs. 3143
Fözwaigyl vintmafomba jullus 15-re molorgépész felvétetll.. 3141
.ZEPESI IMRE
\' csatornázás, vízvezeték-berendezés. épület és mfl-bádogoi, Zrínyi Mlklóa-
uloa 28. - Telefon 2-95.
Kél diók urt családnál leljes elláliiban és jó tanltast nyer. Bővebbet a kiadóhivatalban. 3139
■ iakanlzaán, Plvári-utca 6. az. slatt kétszobás lakás azonnal kiadó 3137
Egy szobák\' lakón előszobával és ver-rsndával aug. elsciéte klsüó. — Bővebbel Szemere-utca 14. 3135
Ogyaa, kópxatt varróleónyokat
felveszünk. Ideál Kólóttyár, Só-utca. 3134
KQIflnbajAratu bútorozott szobs kiadó Csányi Láizll-u. 6/a. 3129
&CI GolSft aatoba - konyhóa bútorozott llsata lakást,
két személy részéte. Megtelelne nagyon kolftia Ólló talkan, eaatlag kart-tal agyOtt la»é llyan lakóa. Kzlvea értesítést a kiadóhivatalba kérek. ser)
Parfakt góp- óa gyoralrónO
azonnali belépésre felvétetik. — Ajánlatok postafiók 59. 3177
HAroinaxóbAa ulcal lakás auguszluira
kiadó. Bőhm Antal, Kazlnczy-utca 6. 3174
Ktllonbeláratu bútorozott szobs belvárosban kiadó. 3165
Szóraz tangarl ClUla kapható a Közraktárakban Ueutscll raHlátnoktiál. 3166
RakUraak óvadékkal felvétetik. Ajánlatok postaitok 59. 3178
Háromsaobáa, esetleg kétszobás comlottos lakást ketesek. Címeket a kiadóba kérek. 3167
Elsős, vsgy másodika* gimnáziitát pótvizsgára előkészítek Királyi Pál utca 3. sz. hátsó lakás. -3168
Jól főző mindenes bejárónő felvételik. Lakást Is kspltat. Deák-tet 4. -3170
Egyszobás lakás Só-utca ! kiadó.
szám alatt
3171
Bútorozott szobát keresek konyha-használattal. Címeket kérek a kiad hivatalba leadni. .3176
rrtógui &
KAPHATÓ !
SINGER VARRÓGÉP részvény-társaság
F1ÍH1I1I1: NAGYKANIZSA. Fiat 1.
Hludtii magTár. migur fiiét lírtkl
Szent-Hargitszlgeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalál megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leltaer
flszer- és gyarmatáru kereskedőnél
Király-utca 8.
3tSI ___
Telelői 239.
Iliién magytr, Magyar vlut Úrék I
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy tlxletontt Bazár I. udvarból
Kazlnczy-ntca 15. sz. alá helyeztem át.
Szíves pártfogást továbbra is kérve, teljes tisztelettel
Tóthné Jámbor Anoa
kötszer- és füzőkészltö. not
Gazdák és nradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközünség figyelmét felhívni a
„KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, szőlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi rAazlatfizetéar* is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHPÉE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut IS. uám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési fellélelek melleit. Szükségleteinek beszerzése előtt feltétlen kérjen árajánlatot I
1829. július 3.
ZALAI KÖZLÖNY
T
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus ;i-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen lenő ügyvéd, Rozgonyi utca 1.
\' 3112
7993/1928.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. §-ai értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Stlmegh József. Lakása: Rákóczi-utca 15. Az első árverés helye: Rákócziutca 15.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1929. julius hó 12-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Rákóczi-ulca 15. szám.
A második árverés ideje (nap és óra): 1929. julius 22-én d. e. 9 óra.
1 lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Szobabútorok, zongora és szállószobaberendezések 3641 pengő becsértékben.
Árrerési feltételek.
1. Az árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladalni, ha a becsériéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonbaji az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő, a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is. ^
Kelt Nagykanizsa, 1929. jmiius hó 27. napján.
Kengyel s. k. 3164 városi végrehajtó.
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujlunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árainkból ktllön kedvezményképpen (P 1-50-es menüt kivéve)
10°lo
engedményt adunk.
Semmi
költsége sem az érkezéskor, sem áz elutazaskor.mcrt szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszerelettel várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Ha kényelmes, üzembiztos és jó rugózási! motorkerékpárt akar
venni, ugy feltétlen nézze meg és kérjen ajánlatot az 1929-cs Bosoh
(éjhiaiem gyuilásos
Indián
-ról.
Körzctképvisclct:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc, Vn Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem nagyra-bccslllt rendelőimet, hogy
üzlete met
Kazinczy-utca 15. szám alól FSut 8. (Bazár, I. udvar) földszint helyeztem At.
Teljes tisztelettel Cziboly Ferenc
3\'M térti- és nölszabó mester.
Linóleumé, mozaik
viaszkos vászon
minden méretben olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
Ne menjen ■ lébhoz, hanem a fejhez I
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cég
DEAK-TÉR 2.
TELEFON 12.
Szakszerű kiszolgálást nvujt a kerékpárvevőknek. Kedvező részletfizetési feltételek!
PUCH-kerékpárok
30 év óta a legjobb acélanyagból készülnek.
Alkatrészek, príma külső és belső gummik raktára. Műszerész-műhely! Olcsó árak!
Nézze meg és kérjen ajánlatot a minden igényt kielégítő legjobb angol motorkerékpárokról:
James p nso--
4 sebesség, 4 szelep, 2 kerékfék, 4 ütem, cserélhető kerekek
a viilékl országutakon kipróbált és kitti nócn hevált egyike a legrégibb angol motorkerékpároknak
Körzetképviselet:
AutA ée Motorkerékpár Felszereléai Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc i,7f Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
Rudsfe Trinmph
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Hagykanizaa, Deák-tér 2. azám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Saszea typuaok azonnal azállit-hatók. — Kedvelő" fizetéai feltételek I
Kitűnő minőségű fehér
asztali bor
snt kapható
FleUohbaoker Albert fkrttmkifcta
Magyar-utca 37. azim.
yjbor literen kint ...... 60 fillér
Obor literenkint ...... 80 fillér
Eladó
a homokkomáromi hegyen egy holdr/ál nagyobb cr/lfX villaszerű pin-SZ.UIU cével, teljes felszereléssel. Érdeklődni lehet a tulajdonosnál\' Kis-*>a kanizsán, Varazsdi-ulca 4.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3332/tk. 1929. sz.
Árveréai hirdetmény és Árverési feltételek.
III Madtr János és t. végreha|tatónak Bencze Györgyné sz. Madár Anna végre-hajtást szenvedő elleti Indított végrehajtási ügyében n telekkönyvi hatóság a végre hallató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144 , 146. és 147. § al és 203. S-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést llj. Madár Ján,.sné és flzv. Msdár Jánosnénak 1000 P tőkekövetelése, 332 P eddig megállapított per- és végrehajtási, S\'lll Mihály és Slili Józsefnek 682 P 31 I. tőkekövetelését 204 P 80 I. költség,
Rsdics József és ne|e Tólh Rozáliának 682 P 31 f. tökekövetelése és 204 P 80 I. költség, s végrehajtás foganatosítása körül felmerült és megállapított 180 P 48 fillér költséget és az árverést kérvényért ezúttal megállapított 20 P 20 f. költség behaltása végett, s nagykanizsai ktr. járásbíróság területén levő, Zalamerenye köiségben fekvő, Zalamerenye község nevén átló, de végrehsltást szenvedőt illető, a zalamerenye! 1928. sztikvben 20. alatt felvett legysőkönyv szerint végrehajtás alá vont alábbi haszonélvezetre: Pap János és Serntan Mihály földjel által határolt Kó-völgyl kuMonya nevll dűlőben mintegy 2 holdnyi 70 éves erdővel (bükk éa gyertyán) beültetett terület 300 P becsértékben.
Zalsmerenye község határában fekvő úgynevezett Csente dtllőben Pap János és Madár János Ingatlanai által határolt \'/< holdnyi erdő 70 éves bükk és gyertyán fávsl 200 P becsértékben
Ugyancsak Zalamerenye község határában Ksnbtlkk elnevezésű dűlőben mintegy 300 négyszögöl területű kevés fával be-Ültetett terület 50 P becsértékben.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Zalamerenye községházánál megtsrtására 1929. évi Julius hó 27. napjának délelőtti 10 óráját tűzi kl és az árverési feltételeket as 1881: LX. t.c. ISO. § a alapián a következőkben állapitta meg:
Az árverés alá kerulö ingatlanok a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Akik s lefoglalt Javak Iránti tulajdoni avagy más Igényt érvényesíteni vélnek, IgénykereietUket, hs pedig a vételárból kielégítési elsőtéget Igényelnek, elsőbbtégl bejelentéseiket az elsőkben kitűzött árverési határnap előtt annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy különben igényeik figyelembe vétetni nem fognak. Az első-Ízben ki\'üzött határnap előli beadott Igény keretet az árverés megtartására felfüggesztő hatállyal bit.
Az . -verelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/c-át kész-pénzben, vagy az 1881: LX t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szcrlni megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (I92« : XLI. t c.
^Nagykanizsa, 1929. évi április hó 4. napján.
Dr. Bentzlk s. k. kir. jblró.
A kiadmány hiteléül Mlkó s. k.
3091 fUtut,
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre
szállítjuk a megrendelt
/
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzért) adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen salát érdekében
r
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, rézkonyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!

i
i *f~
V—A* W-" «1
OIVÍBATHELY és SOPRON
. KAszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 12.
ALAPÍTVA: 1887-BEN. "W
u
v*i i I
69. évfolyam, 148. szám
Nagykanizsa, 1929 jullus 4, csütörtök
Ara 14 ""ér
ZALAI IÚZLÖNY
bacttariMf (t kUdóhiviUI i M-ut 5. „Jm Keorftnlyl BJkkUdóhlv.UI Ka
Kouuth Ujoi-11. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
BAflicléfl ári: egy bóra ■ pengő M fillér
Választunk tehát!
Meg kell dörzsölni az embernek a szemét és meg kell csipni a karját és ha már az ébrenlétet minden próba Igazolta, akkor Is alig akar
hinni a szemének-fulének.
Válaszlunk...
Először képviselőtestületet válaszlunk és azután tisztujitunk. •
Csendes békeidőket éltünk még, amikor utoljára választottunk. Innen-onnan 17 esztendeje annak.
Azóla senki sem tflrödött azzal, hogy a polgárság bizalmát élvezik-e azok, akiknek kezébe valamikor bizalommal tette le sorsának Intézését. Miközben az egész magyarság Szent-györgylovagkénl állta a felette tornyosuló veszedelmekel és a nekife-nekedelt pusztulás folyton megujuló sárkányfarkával csapdosta reá más népnek halálra-clég tajtékját, — addig nem volt itt helye a -belső szétbomlásnak. Csínján kellett bánni a lassan megüllepedő biztonsággal.
De most már álvésieltftnk háborút, kommunizmust és — bizton hisz-sztlk — Trianont is. Most már megbizonyosodott, hogy a közhangulat rétegeződésében a normális idők rázkódtatása! nem robbanthatnak vulkánokat. Most már végre itt az ideje, hogy bátran nézzünk szembe azok kai, akik eddig sáfárkodtak velünk és bátran nézzenek a szemünkbe a sáfárok is. Mert ma már a fenekedő hangulatok lehiggadlak és a választás nem jelent egyebet, csak józan,
nyílt ítélet-mondást.
*
Súlyos, próbás, de reményekkel kecsegtető időben kell ezt az ítéletet kimondania Nagykanizsának. Kora még ehelyütt ehhez a nap* esküdtszékhez hangulatot keverni, kora még a verdikt felől jóslatokat tenni. De nem kora a városi vezetőség választásának felelősségétől részint elszokott, részint pedig azt még nem is érezhetett lelkiismeretek elölt felgyújtani a Hóreb-hegyi Hlzet, hogy annak útmutatásánál vessen számot mindenki magával és szavával. A kényelmes lojalitás (sokszor csak fregoli-köntös) köpenyegét most az igazi 6zinére kell forditsa mindenki, akinek élete hozzá van nőve ennek a városnak életéhez. Baráli szó, önös érdek, opporlunitás most törpüljön el és a józan észen, becsületes lelkiismereten tul ne legyen semmi cice-
roneja a meggyőződésnek.
*
A legutolsó kanizsai polgármester-választáson, 17 évvel ezelőtt, abban a pillanatban, amint az eredményi kihirdették, a közgyűlési terem aj tájában várakozott postás egy táviratot adott át az újdonsült polgármesternek. Meleg, őszinte graltiláció volt benne. Nem volt a nevére ciniezve a távirat, csak Igy: „1\'olgármeslcr urnák, Nagykanizsa". Egy akkoriban
— in floribus — mértékadó kanizsai közéleli férliu küldte a táviratot, aki maga is ott stlrgött-forgotl a választás izgalmaitól népes városháza folyosóin. A csudálkozó kérdésekre azzal indokolta az amerikait is lepipáló gyorsaságot, hogy neki mindegy lelt volna, ha a másik jelöli fulolt volna be és annak kézbesítették volna is az előre feladott táviratot.
Ez csak tréfa volt annak idején
És tréfának jó volt.
«
Ma már senkinek sem mindegy. Ma már mindenkinek a kenyeréért,
a családjáért, a vagyonáért vagy szegénységéért, a következő mindennapjaiért fontos, hogy merre dől el a mérleg.
*
Az ősszel eldől. Előreláthatólag már augusztusban. A szervezkedés már indulóban van. Eddig sem pihent ugyan, de most a nyiltsisakos küzdelem ideje következik.
Nagykanizsa sorsa felett lesz a döntés. 31.000 ember várja szívszorongva. És 31.000 ember fiai és unokái is talán ...
Ast első kiélesödés ax angol alsóf}ászban as uj kormány és ax ellensték köscöít
MacDonald kényleien volt visszavonni a parlament elé terjeszteti javaslatát
London, Juliim 3 (Éjszaka! ródtójeltntto) Az angol alsóházban ma éleződött ki először a helyzet az ellenzék és az uj kormány közölt. MacDonald oly larialmu javaslatot terjesztett be, hogy a parlament karácsonyig egyedül a kormány állal beterjesztett javaslatokat tárgyalja, mig a Ház többi tagjai
által benyújtott indítványokra csak a további időben kerüljön sor. Ugy Baldwin, mint Ltoyd Seorge ellene voltak az indítványnak, mire MacDonald azt visszavonta azzal, hogy későbben, más formában óhajtja majd ismét előterjeszteni.
Ezután Thomas a munkanélküliségről beszélt.
A csehek elhagyták Hidasnémetit
Az elfogott kém több, mint féléve „működött" Hidasnémeti ben — A „Bohémla" elismeri, hogy „ismét tullóttek a célon"
Hidasnémeti, Jullus 3 Az elfogott cseh kémről, Pecháról megállapítást nyert, hogy Hidasnémetiben több, mint 6 hónap óla „működött " Kassán lakott és onnan járt szolgálali helyére Hidasnémetibe. A magyar rendőrség heteken át figyelte Pechát, akit az állomáson két fővárosi detektív letartóztatott. A cseh vánihlvatalnokok elhagyták Hidasnémetit Tegnap délben a cseh vámkirendeltség hivatalnokai összecsomagoltak, hivatalos helyiségeikel lepecsételték és átmentek a határon. A cscli szerelvények ma sem érkeztek be, a magyar vonatok ma sem mentek át a határon. Az állomáson semmi nyoma az izgalomnak, nyugodtan várják a fejleményeket.
Amihez Csehországnak joga van, azt Magyarországtól sem lehet megtagadni
Prága. Jullus :t Hogy hogyan Ítélik meg a helyzetet. bizonyítja a „fíuhemia", amely
azt irja, hogy ugy látszik,
ismét túllőttek a célon, ha nincs egyébről szó, mint arról, hogy egy kémgyanus vasúti tisztviselőt letartóztatlak. Az uj államok igen idegesek a kémkedés kérdésében s évek során át Csehországban a legjelentéktelenebb okokból számtalan németet tartóztattak le kémkedés gyanúja miatt. Amihez Csehországnak joga van, azt Magyarországtól sem lehet megtagadni.
Hidasnémetiig közlekednek a tátrai gyorsvonatok
Iludapcst, Jullus 3 A magyar királyi államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a Budapest-keleti pályaudvarról 10 óra 10 perckor induló 1502/a. számú és az ellenirányból Budapest-keleli pályaudvarra 19 óra 35 perckor érkező 1501/a. számú (ugynevezelt tátrai) gyorsvonalok közlekedése Hidasnémeti és Budapest között egyelőre nem lett beszüntetve.
Csehország észre tér ?
Prága, Jullus 3 (Éjszakai rádiójelenlés) A Prager Abendzeitung szerint Csehország nem tervez túlmenő intézkedéseket a Pecha-Ugyben.
Az áruló cseh kapitány megkezdte büntetését
Prága, Jullus 3 (Éjszakai rádlójelentés) A kémkedésért 19 évre Ítélt Falout kapitány ma kezdte meg büntetéséi, de fellebbezést jelentett be az ítélet ellen.
A katolicizmus szomorú helyzete a megszállt Erdélyben
Prága, Jullus :t (Éjszakai rádiójelentés) A „Resi-denli" a romániai katolikusok szomorú helyzetét ecseteli az egyik neves jezsuitának egy francia lapba irt tanulmánya alapján, összehasonlítást tesz a magyar és román kormány intézkedései és egyházpolitikája között. A románok elveszik a katolikus javakat és értékeket — irja, ugy hogy az erdélyi katolicizmus intézményeit teljesen lehetetlenné teszik.
A hadifoglyok védelme a genfi egyezményben
Genf, Jullus 3 (Éjszakai rádiójelentés) A genfi konvenció revideálásával foglalkozó bizottságban egy külön bizottság tárgyalja a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi egyezményt. Az a felfogás alakult ki, hogy bizonyos retorziókkal kell élni azokkal az államokkal szemben, akik a hadifoglyokkal embertelenül bánnak.
A holland kormány demisszionált
Hága, Jullus 3 (Éjszakai rádiójelentés) Vilma királynő elfogadta a kormány lemondását azzal, hogy egyelőre gondoskodjék az ügyek továbbviteléről.
Súlyos börtön jár: főiskolai egyesületi tagságért
RrUnn, Jullus 3 A brünni legfelsőbb bíróság ma ítélkezett Schüpfe Zoltán lőcsei mérnöknek és dr. Sommer Bernhardt iglói orvosnak a rendtörvénybe ütköző ügyében. A vád az volt ellenük, hogy hudapesti tanulmányaik alatt a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének tagfai voltak.
ZALAI K02LÖNV
Láttam Fedákot
Láttam öt a ,Pista néni"-ben felzúgó, lázas kanizsai siker közepette és néztem este, mikor királyi egyszerűséggel ült a vacsorázó asztal mellett.
— Könyökölni jó igy az embereim közölt és dumálni — rnondla.
Hallgatlak szavának friss, pattogó, meleg, magyaros muzsikáját, ahogy harcos, diadalmas indulóba csattant, mikor az 500 éves magyar dallal kapcsolatos terveiről beszélt. Magyar hazájának alázatos szerelmese, hadvezér és művész mindenekfelett.
Késfyb valaki kérdi, hogy a kél kis Fedák gyerek érdeklódik-e a színház iránt.
— De hiszen — mondta haragos kedvesen, amúgy fedákosan — le is ütöm a fejét, aki színházról mer beszélni elöltük. Azok, fiam, uri-gyerekek... I
Elgondolkozik, aztán arról beszél, hogy kimegy a közeli Tótszerdahelyre, ahol valamikor a kaslélya-éi birtoka volt
— Emlékeket keresgélek össze ab ból a régi szép időből, amikor az én kis országom még Nagymagyarország volt.
Bizony Tótszerdahely megkopott, letöredezett azóta, akár a ml szegény országunk, szél is szakították, felparcellázták, mint Nagymagyarországot. D valamit megtalál ott Fedák Sári keresetlen Is, a Tótszerdahely és egés? környéke Iránta való, hűségesen megőrzötl szeretetét, sok apró, dédelgetett emlékét.
Még ma is emlékszik mindenki a piros bársony, csukotl autóra, mikor végigrobogott az egyetlen utcán, csodák szikrázó aranyporát kavarva ámuló gyerekszemeink elé.
Még mindenki szeretettel gondol az ő legkedvesebbjére, a drága Fedák Pisla bácsira A bundájára, a kucsmára, meg a szánkóra, amin odahajtatott néha az adóhivatal elé, — adói fizetni persze.
Még ma is emlegetik Fedák Sárii egy letenyel kis boltban, ahol egyetlen, nagyszerű gesztussal megvette az összes palacsintasütőket Mert hát Fedákné nagyasszony ne mondhassa, hogy az i lánya rossz gazdaasszony s hogy még most se lehet palacsintát sütni a tótszerdahelyi kastélyban.
Bizony. Mindenki szereti s mindenki emlékezik. A szerdahelyi horvátok büszkén mulatják az idegennek:
— Ez a Fedák Sári kastéla . . .
A Menyei kaszinóban talán ma is mesélgetik, hogy itt kuglizott Fedák Sári. S a kis b.ltból derűs és köny-nyen szálló legenda indult el arról a sok-sok palacsintasütőről.
Ez a szeretel várja őt, amikor a régi szép, meg szomorú emlékeit keresi. Ezt a szeretetet terítjük puha szőnyegként lába elé dicsőséges, ellenség-hódító utján. És félve, ragaszkodva követi reménységünk, ez a szegény reménység, ami olyan most, mint a földben megbújó giliszta, — de bár ellenséges kapavágás szét is darabolja, akkor se lehet megölni azt.
Ez a reménységünk kiséri árnyékként az ő lángoló magyar hitét és ennek a hitnek erős, kedves-szava apostolát, Fedák Sárit, a mi Fedá-kunkat.
(Zalaegerszeg) Margij
Távirat ment a honvédelmi mlnissiterj&ex
a várostól és ax Ipartestülettől a tUxérlaHtanya-éplthexés Ügyében
Nagykanizsa, Jullus 3 Ennyi deputáció, memorandum, hírlapi cikkezés, láviralok és tanácskozások özöne régen nem kisért valami ügyet Nagykanizsán, mint a tUzérlaktanya építkezési munkálatainak kiadását.
Az Ipartestület elnöksége teljes agilitással vetette latba minden energiáját. Az eredmény nem soká várat magára. Ezen a héten eldől a kanizsai iparosság égető kérdése. Minthogy eddig semmi interven-
ció nem hozta meg a kielégil\'ö eredményt, ma délben dr. Sabján Oyula polgármester terjedelmesen megindokolt exprtss-ajánlotl levélben, ezzel egyidejűleg Kiss Ernő ipartestületi elnök külön táviratban fordultak a honvédelmi miniszterhez, kérve, hogy az utolsó napokban vegye pártfogásába a kanizsai iparosság ügyét és a fővállalkozó Fazekas és Kármán céget sürgősen utasítsa a munkáknak a kanizsai iparosság részére való kiadására.
Ma rendkívüli KöxgyUlés dönt ast utburKolásl ajánlatok felett
Nagykanizsa, Jullus II Az április 26-iki képviselölestületi határozat már odáig fejlődölt, hogy az akkor egyhangúlag megszavazott útburkolás ügyében ma már a beérkezett 7 ajánlat felett (fönt a képviselőtestület.
A lapunkban részletesen közölt ajánlatokat a pénzügyi bizottság folytatólagos üléseken tárgyalta.
Mint Ismeretes, az akkor még városi tanács javaslata a megyei és állami hozzájáruláson kivül 900.000 pengőben* kontemplálta a költségeket, ugy, hogy 500.000 pengőt a városi erdőkből fedez soronkivüli fakitermelés utján, a többire pedig lehetőleg vállalkozói hitelt szerez. — A városnak sikerült is 7 olyan ajánlatot kapnia, melyek mindegyike az egész vállalati összeget hitelezi. A képviselőtestület előreláthatólag meg-
szavazza a kanizsaiak régi és legégetőbb vágyának teljesedésbe-vite-lét. Az igazi ugrópont lesz azonban a belügyminisztérium, melynek jóváhagyása a város mai teher-viszo-nyai melleit kemény diónak Ígérkezik. (Ha csak nem biztosítja a kellő hatást az a párperces autó-ut, amit a belügyminiszter Nagykanizsán létekor volt kénytelen átszenvedni, mlg a város belterületén szaladgált vele a címeres gépkocsi.)
A polgármester ma, csütörtökön délután 4 órára hívta össze a közgyűlést, melynek meghívóján először áll: ,Nagykanizsa megyei város",
A közgyűlés 15 pontból álló tárgysorozatán az útépítésen kívül a kapuzárási és kiviiágitási szabályrendelet, a kölcsön-maradványok felhasználása stb. ügyek szertpelnek.
A gépírás világbajnoka Nagykanizsán
Egy Ismeretlen magyar világrekord
Nagykanlzna, Jullus 3 Nagyon szerényen lép az Íróasztal elé és bemutatkozik:
— Schenk Jenő vagyok... talán... méltóztatik is ismerni már.
—\' Hát igen — mondom (egy kis darah otthoni örömmel, mert hát Keszthelyen néztem végig egyszer, amikor a komoly, tudós professzoromat, a gazdasági akadémia tanárát indiánná szuggerálta és az olyan vad tomahawk-táncot lejlett a sétabotjával a pódiumon és olyan echt indián csatadalokat kurjongatott, hogy az órái alatt hetekig volt mit nevelni.)
Én hát nem is gondoltam egyébre, mikor belépett a redakcióba.
Öles plakátok villantak át az agyamon. Nagy, mindenkivel szembenéző arc. Nagy kék szemek... És óriás-betűkből: SCHENK A TELE-
PATIKUS FENOMÉN...
De mit magyarázzam? Kanizsán is volt pár éve. Akaralátviteli produkciói nagyszerűek voltak. Ment minden, amit csak akart. Csak a tele házat akarta hiába...
Most egy kis zöld könyvel pakkolt elő a zsebéből. Ö irla. Gyorsgépirás a címe. Második kiadásban a tizedik ezer fogy belőle. (Tizezer példány... magyar kOnyv... Hogy\' pukkadhat Móricz Zsiga, meg a többlek I)
Kissé értelmetlenül bámulhattam a könyvre is, Schenk mesterre is. Hogy kerül az uj kapu az asztalra... ? Avagy tán a telepátia nagymestere a teozófia szerinti korábbi életében gépirókisasszony volt?
Dehogy is volt I Csak Amerikában volt. És olt — mint tudatik — minden lehetséges. Igy lett lehetséges az is, hogy e pillanatban egy ma-
1929. julius 4. - -1—
gyar világbajnok állt előliem. Egy magyar világbajnok, akiről nem Is tudtam és akiről velem együtt még nagyon sokan nem tudtak. Kanizsán pl. körülbelül senki sem ludta.-
Ujságokat tereget elém Scbenk Jenő. Nyomtatva áll bennük. (De azért Igaz...)
Így mondja:
— Szerződésem volt Amerikában: Esténként 400 dollárért léptem fel. Összelclepatizállam 50.000 dollárt. Belefektettem egy moziba. Spekuláltam. Ez az 50.000 dollár története. Mert már csak a történet van meg, belőle...
— Közben vélellenUI egy irógé\'p;-gyár igazgatójának kávéházi ásitgptás közben azt mondtam, hogy nem. tudnak az emberek gépirni. Én tudok. Háromszor olyan gyorsan, mint más. Mutattam azlán a módszeremet. Lényeg: semmi felesleges mozgás. Ugy irok, ahogyan beszélnek. Valamikor békében és még a háború alatt Is 10 évig voltam a Pesti Hlrlap-nál gép és gyorsiró és rendőri ripo«. ter. Nyolc hónapig Az £sf-nél Is.. A háborús berlini telefon sokszor adta a fülembe a némel nyelvül Hőlereket és én azonmód a telefonkagylóról irlam g£pbe magyarul a jelentést... /
— Nem akarták ezt elhinni Amerikában sem. Addig nem hitték, mig rávetlek, hogy bizonyítsam be mindez! az akkoriban volt gépíró-versenyen. Egy-két hétig treníroztam, aztán beneveztem. Eredmény: 118. szótagot Írtam percenként, 15-tel I többet, mint a világ addig legjobb-gépirója.
Mindjárt oda is ült a rtdbKclóí öreg strapa-gépéhez. FellMOtt egy könyvet és anélkül, hogy »ízOvepT,[ felemelte volna a szemét, anéí\' j| hogy az ujjain kívül más kézmoaj- .jjj is láttunk volna, boszorkányé* f y0r_ sasággal rótfa a sorokat.
Hoppl Hátha ez betsrraítr Z(jveg?
Ott feküdt épen az aar etalon a Magyar Külpolitika friss\'*r, ékezett száma. Találomra dikt jUam ^löle.
?y0r,S?n.\'" Aug gy0rf sebes
be:5z"-lemp<5ban . \' llyözte É6 Ilem
csinált hibát. (Pedi/ iaíedakcló sohasem pihenő gépe * leg|obb helyezét< reményében Ind\' e, a \'vilig
legrosszabb író- ^ tímért}
Ez kéri az Írógépen va|<5 munka racio. Httirflása. Minden felesleges munl-j^ mozdulatot kiküszöbölni... H-\' jrmadtrész fáradsággal háromszoros teljesítményt produkálni...
— f-8 a telepátia ? — kérdem.
— Abtyól m ;g élek, — feleli — mert a világba] uokság dicsőségéből nem tudok tandíjat, adót lakbért fizetni...
Ebben azt h iszem igazat adhatunk néki míg Nfigykanizsán is, ahol pedig rengeti ;gen treníroznak a semmiből-éléfi világbajnokságáért.
(s)
Még ma 7 é. 9 órakor az URÁNIÁBAN két .láger
egy műsorban
SZENT SKARABEUS
Else Jerusalem regénye filmen 8. .felvonásban.
Wild-West Cirkusz Iz?alrnas ari*ónai történet
6 felvonásban.
I\'ótria Híradó
1929 |ullu» 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések i Sictdána Mmtrsék-
l" Reeíel y órak\'-r 4-197, dílulán 1 ónkor +26 2, este 9 ónkor 4-217.
Felhfcet: Reggel lelhőa, délben borult, eale tlsits égboltozat.
SliUrány: Rcgeel dél, délben délnyugat, Ule délkeleti tlű.
* ■•taoroldglal lnUn> «•<• >0 érakor Jalantlf továbbra la f*l-hta, aiáraa Idd virhatd, nyugat felöl zivatar hajlammal.
"s z I N H Á Z
A bőregér
Johann Slraass, a bécsi walzer-kirAly egész kis operál komponált a franciás helyzet-komikumok köré és ezzel a meleg, szép, sok helyütt erös aláfeslésü muzsikával jó időre biztosította A böregérnek a szinpadol. A meséje nem nagyigényű, de a mult század operett-irodalmának kedves, bohó levegője és a zenéje igen Jól esik a revü-operetlek korszakában.
Ezen az előadáson Hondth Kálmán volt felvidéki sziniigazgaló vendégszerepelt a főszerepben. In floríbus jó színész lehetett Horváth Kálmán, mert ma is jó, ig«n mulatságos figurát hozotl kí Eisensteinből. Nagylerjedelmü és nagyerejü hangja ugyan elvesztette már egyenletességéi, mégis uralkodott az együttesben és szinte vitte azt játékban is, énekben is. Pintér Böske tartotta az iramot a női szerepekben temperamentumával, csupa chic játékával, kellemes hangjával, technikában is rulint mutató énekével. Nagyon jó voll Kormos, csupa humor és semmi túlzás. Bihari fogházőre a groteszk-humorban volt kilünfl epizód-figura. Erkel Qabi játékában kevés volt az élet, hangla szépen csendült az együtlesből. Érték ez a hang, csak
nem kell sajnálni tőle még az iskolát. Nem mondható ugyanez Károlyi Vilmosról, aki a tenorista szerepénél bizony már sok jobbal játszott. Igaz, hogy azokban nem volt tenorista. Sugár mini rendező jó munkát végzeit, mint szinész merev, kifejezési eszközei megfogytak, hangja a torkába szorult, Zelenayné orosz láncát zajos tetszés ujrázla. 0. Nagy Tibor karnagy sok ambícióval állt posztján és a körülményekhez képest sikerült is a zenei illúziói kihoznia. (bl)
A sxlnQáxl Iroda 01rel r
(*) HegedO* Gyula vendégfellépta.
A magyar színjátszás hllszkeaége, Hc-gcdÜH Gyula, az európai hlrességil művész ma csütörtökön Carpenter nag;v-H7.erll vígjátékában, az Agglegény ap\'fi-ban lép tol színházunkban. Az luény e-kimagasló pBoményo felejthetetlen iníl vészi élmény lesz Nagykanizsa közönségének. .legyek I pengőtől letelé kaphatók a pénztárnál.
(•) »« ördög - HegedUs Gyula vendógtelléptévol. Molnár Ferenc világhírű vígjátékának, az Ördögnek címszerepét Játflzíi el pénteken eale Hegedűi! uyula.
(*) Sxombat *« vasárnap aata a*«rsK-« Wlflry szenzációs operettrevü kerül bemutatóra. A látványos újdonság az operettegyüttea kltllnő produkciója.
(•) Vaaitrnap délután - BttrouAr
Horváth Kálmán, a Király Színház művésze, felvidéki színigazgató vendóg-telléptével a „Rőregér", Strausz csoda-H/,ép zcnójtl operettje kerlll műsorra.
A sxln&áx lji-.1l mllsora -
Utolsó előadások:
Csütörtök: Agglegény-apa (HegedüfiGy. felléptével).
Péntek: Az ördög (Hegedűs Gyula felléptével).
Szombat: Mersz o Miiry \'.\'
Vasárnap d. u.: Bőregér (Horváth K. vendégtelleptével).
Vasárnap este: Meraz-o MáryV
Hétfő: Nem élhetek muzatkajwwS nélkül (Solthy György lelléptével).
Ingyen meek end
a Zalai Közlöny előfizetőinek
Nagykanizsa, Jullus 3 ^ Havonta sorsolunk hí erre Jelentkezett előfizetőink között egy-egy 2 napos week end-et, melynek alapján a nyertes előfizetőnk két napig lakhatik költségünkre a budapesti Központi Szállodában és ugyancsak költségünkre kap teljes étkezést az Oatandg kivéház éttermiben. Jullus hóra két week end utalványunké sorsoltuk ki. Az egyiket
Algner Géza
ny. DV. főintéző, nagykanizsai előfizetőnk, a másikat
Zoltán Boldizsár
nagybakónaki előfizetőnk nyerte el: Az utalvány julius hóra érvé nyes és átvehető szerkesztőségünkben. Az elutazást 4 nappal előbb Jelenteni kell a szerkesztőségben.
A következő havi sorshúzásra jelentkezni lehet Jullus 27-lg. Az egyszeri jelentkezés továbbra is érvényben marad.
A Központi Szállodában és az Ostende kávéházban megfordult week end vendégeink a legnagyobb megelégedés hangján köszönték meg a szerkesztőségnek a szálloda és étterem nagyszerű ellátását és kiszolgálását.
A Zalai Közlöny szerkesztősége
Isién áldása,
a magyar (öld aranykalászos termése nemsokára éretten fog (ingani a táblákon. Kora hajnaltól napnyugtáig peng majd a kusza: kömény robotban görnyed a gazda, a bére*, hogy idejében behordhassa egész évi munkájának gyümölcsét.
Ezt a munkál csak az bírja, aki talpig egész ember, akinek minden izma acélos és erőt. A forró napon ellankad a kar, verejték lepi el a testet.
Asszonyok, leányok,
ha viszitek az élelmet, a frissítő italt o dolgozóknak a földffkre, ne felejtsétek otthon a valódi
DIANA
sósborszeszt,
mert az Ilyenkor valóságos Istenáldás. Felfrissül az elbágyadt Izmokat, gyors mozgásba hozza a vért. edzi és kitartóvá \'eszi az egész szervezetet, hüsili a verejtékező homlokot, megsíünleli az Itt-ott fellépő szédülísl.émelygésl, szóval valóságos újjászületést Jelent a munkában görnysdőknek.
Mindenütt kaphatói
UUnxatot na fogadjon al.
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik,
ezért a raktáron levő összes rőfös- és divatárukat a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
Árusítás kezdete jun. 29-én szombaton reggel 8 órakor
ZALAI KÖZLÖNY
1929. \'|ullu» 4.
NAPI HÍREK
NAPIREND Julius 4, csütörtök
Rórn katolikus: Uirik Dk. 1 rol:at.: Ultik, Iztaelila: Slvin hó Jti
Uránia. „Síent Skarabcus\' (Mllad*), filmregény. .Wild West cirkusz", a-izo-aijl tőnénel. Pátiia Híradó.
Oőxtflrdó nyitva reggel ( órltól ea e 6 óráig (hétfő, uerda, pínlek dílutJn és kedden egéaz nap nőknek)
A bátyus legény
Irta WEÖRES SÁNDOR\') lllbenn ég egy árva gyertya künn sikolt az éj. Lábujjhegyen, csöndesen ott vándorol testtelen a bátyus legény Künn az árnyak el/ekildlek imirgulász a szél. Szürke árnyban — csuha raji — hova larl, jaj, hova tart a bátyus legén))9 —
Kopoll, szürke batyujába annyi beleféri Pedig egyre rak bele, pedig egyre lop bele a bátyus legény...
A falon át nesztelenül a házakba tér. — Anya, látván holt fiái csak azl érzi, erre járt a bátyus legény...
Talán nem is ő az ottan csak agy érzem én ...
Érzem, érzem; erre járt kinyitolta batyuját a bátyus legény...
*) Kgv 15 éves poéta Irta ezt a verset. Kanizsán Is sokan Ismerik a családja révén. Még visszatérünk reá. A szerk.
— Kauzll Gyula 50 éves papi jubileuma. Kauzli Oyula prelálus-kanonok most Ünnepelte 50 éves papi jubileumát. A közszeretetben álló jubilánsnak Oasparri biboros-államtitkár a pápa üdvözletét táviratilag tolmácsolta.
— Áthelyezések a nagykanizsai piarista rendházba. A magyar piarista rendfönök Schandl Béla sátoraljaújhelyi, Kajmő József magyaróvári és liarla István budapesti piarista tanárokat a nagykanizsai rendházba helyezte át, inig Nagykanizsáról Sátonyi István és Kozáky Islván lanárok Budapestre helyeztetlek.
— Egyházi hírek. A megyéspüspök Kardos Dezső ujmisést Zala-petendre, Varga József káplánt Tapolcára, Gócza Zoltánt Galambokra, Metzger Antalt Törökkoppányba, Dörnyei Imrét Szenlbékállára és Vucsák Antalt Tüskevárra küldte, illetve helyezte át káplánnak.
— A rendörségről. Hajnal György Nagykanizsára helyezett soproni államrendőrségi felügyelő, őrszemély-zeti parancsnok átvette hivatalát.
— A Zalavármegyel Orvosi Fiókszövetség julius b án délelőtt 11 órakor Sümegen, a Polgári önképző Kör nagytermében tart|a meg évi rendes közgyűlését dr. Jancsó Benedek elnöklésével. Tárgysorozaton a liszliorvosi ügyeket dr. Szabó Zsigmond, a körorvosi ügyeket dr. I.ang Sándor, a társadalombiztosítási ügyeket dr. Rosenlhal Jenő, az adó-és orvostársadalmi kérdéseket dr. Jámbor Kálmán, a magánorvoslás díjazását dr. Handlery Gyula, a vidéki bábák továbbképzését dr. Németh János ismertetik. Gyűlés után társasebéd, majd kirándulás Keszthelyre és Hévízre.
— Siófok Járásbíróság felállítását kéri. Siófokon erős mozgalom indult meg, hogy a Balatonmentén Siófok székhellyel járásbíróságot állítsanak fel, amelynek hatásköre alá tizenhat község tartozna.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
SZÁRAZONöVIZEN
PHILIPS
mestercsövek
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk.
Nagy választók
kedvező részletfizetésre.
9X^12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K 0 D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal r......-
I képészeti szaküzlet
Zalai siker
a debreceni dolo«i<erjenyen
Nagykanizsa, julius 3
A zalaegerszegi Egyházi ének és Zeneegyesület vegycskarál egész Zalában ismerik kiváló teljesítményeiről. Nagykanizsán is a megyei dalos-versenyen általános feltűnést keltett. A vegyeskar most Németh József karnagy vezénylete alatt résztvetl a debreceni országos dalosversenyen és dicsőséget szerzett Zala dalkultuszának.
A vegyeskari csoportban 12 dalárda között a harmadik helyre sikerült magát fclküzdcnie és elnyerte a Debreceni Helyi Vasút rt. által tiszteletdíjul kitűzőit hatalmas ezüst serlegei.
A zalaegerszegi vcgycskar szereplése annyira megtetszett a Debrecenben tartózkodó angol, finn és a budapesti újságíróknak, hogy kérésükre az Aranybikában a zalaegerszegieknek külön hangversenyt kellett adniuk.
— A telepátia és gépírás csodáit mutatja be szombaton és vasárnap este a Koronában Schenk Jenó, az akaratátvitel világszerte ismert mestere, aki ritka tudománya mellé megszerezte amerikai turnéja alatt a gépírás világbajnoka cimet is. A telepátia csudálatos tudomány, a gépírás tökéletesítése azonban gyakorlati értékű magyar világ-siker. Erről szóló könyve (2 40 P-érl kapható) a hozzáértőt rávezel. a gyors gépírás elsajátítására.
— Az 50 százalékos balatoni jegykedvezmények folyó hó 7-töl kezdve vasárnaponkint már érvénybe lépnek. A szükséges menetjegyek a Menetjegyirodában, — mely reggel az utazás előtt kellő időben áll a közönség rendelkezésére — válthatók meg.
— Hévizszentandrás csatorná zásl kölcsönt kapott. A balatoni intézőbizottság most tartotta julius havi ülését, amelyen liódy Zoltán a\'ispán 120.000 pengő csatornázási kölcsönt eszközölt ki Hévizszentandrás község részérc.
AutóbuM-kir4tidulá* • osar-k*« táborhoi. Vasárnap, tolvó hó 7-én délelőtt III órakor autólmsz^lrán-dúlás terveztetik a pogúnvszentpéteri cserkész táborhoz. Viteldíj lejenklnt 1 ÍSil, IcgaláhhjhuKz jelentkező esetén. \\ Isszalndulíis megbeszélés szerint Jegyek a Králky tőzsdében válthatók Nagykanizsai Autóbusz Vilitiflut
— Hogy lehet megélni a víz hátán? erre a kérdésre felel a „Magyar Magazin\' uj számában egy nagyszerű nyári fotó-riport. Rengeteg illusztráció mutatja be a fürdö-szezón mozgalmas életét é6 sok cikk, novella és vers tarkit|a a gazdag és nivós uj számot. Külön kell kiemelni Tersánszky Jenő, Szitnyai Zoltán, Terescsényi György, Paulini Béla, Oács Demeter, Szegedi István és Lukács István Írásait. Farkas Imre folytatja nagysikerű regényét s a művészi fotók és karrikalurák valóságos arzenálja gyönyörködteti az olvasó szemeit. Bridge-feladvány és pompás keresztrejtvény zárja be a .Magyar Magazin" legújabb számát, melynek sokszinnyomásu, művészi címlapját Pólya Tibor festette. A lap ára 1 pengő. Megjelenik havonkint kétszer. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, V., Sziget-u. 26.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekel, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegl-ulca 5
FLY-TO:
a modor ii rovar Irtószerek
Királya
megöl
•agyat, molyt, uúnyogot,
poloKkftt, sv&bbogarat, hangyát, bolhát, tatát alk.
o» azok pótéit, Illatra lárváit.
\'"*U» loHol t Hmm M«Mfl1
ui.ll

Mindenütt kapftatfll
Protpclcluil kivirulni kflld : Rívó.a lm« 6a Társa
Iliüli|Ki|, V., Nádor uoca 30. Tdcfón: L. W6-25
1929. jullus 4.
Idegenig lejfájás, álmallaaiág,
szédülés, bágyadtság, levertség, li-lelemériések eseteinél a természetes , Ferenc József kesetlvlz kltünö háziszer, amel) az emésztöszervekből eredő zavarok nagy részét megszünteti b visszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét Orvosi szaktekintélyek megfigyelték, hogy a rer«»« !All«l víz öreg embereknél is enyhén, kellemesen és megbízhatóan hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben.
Nyári címváltozásai minden nyaralni Induló előfizetőnk jelentse be írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánköldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
_ A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG Szőllész-napok Balatonfüreden
Balatonfüred, jullus 5 (Saját tudóittónktól) Az alsódunán-tuli Mezőgazdasági Kamara szőllé-szetl, borászati és gyümölcsészetl Szakosztálya országos jelentőségű szölléiznapokat rendezett Balatonfüreden. A szakosztály 29-én délelőtt tartotta meg II. szakUlését. Teleki Sándor efnöki megnyitójában részletesen foglalkozott a magyar szőlősgazdák súlyos helyzetével. Ezt kö-vetőleg Asztalos Lajos kamarai főtitkár terjesztette elő Jelentését a szakosztály működéséről. Majd elfogadta a szakosztály a Baranyavármegyei Qazdaságl Egyesület javaslatát a szőtlóoltvdnyok piaci árusítóidnak megtiltására vonatkozóan, amit kiterjesztett a gyÜmOlcsoltvdnyokra Is. Elfogadták Keglevtcs János (orosz-tony) és Noll Ferenc nyug. jószágigazgató javaslatát a szöllészeli-borászati, gyümölcsfa|védelmi tanfolyamok kiterjesztésére. Pálfl Zsigmond (balatonfüredi) a Darányi föle agrárkölcsOn mintájára a szőlősgazdáknak hosszú lejáratú, kedvezmény és kölcsönök nyújtására vonatkozó Javaslatát. Csatlakozott a szakosztály a Felsödunántuli Mezőgazdasági Kamara szőllészetl szakosztályának mlnlaszőlötetepek létesítését a vendéglős és korcsmároslparnak, valamint a borkereskedelemnek megfelelő szakképzettséghez, illetve szaktudáshoz való kötését, a borszállit-"•ányoknáI származási bizonyítványok kötelező alkalmazását, közös borpincéknek minél nagyobb számban való létesítését célzó határozataihoz. A szakosztály elhatározta, hogy felkéri a töldmivelésügyl és pénzügyi kormányt, hogy a fagykárok enyhítésére nemcsak adómentességet, hanem szőlőfelujitási kölcsönt is adjon. Azokat a szőlőket, amelyeket a termelők kénytelenek voltak kivágni, azonnal minősítsék át szántóföldekké. — Héjj Imre dr.
országgyűlési képviselő indítványára a szakosztály határozatalt népes küldöttség nyújtja át az illetékes minisztereknek. Ezután Teleky Sándor elnök programot terjesztett elő a borértékesítés válságának megoldására vonatkozóan, amely a borfogyasztási adó teljes eltörlését, a termelői kimérési engedélyek kiadásának megkönnyítését, a minőségi bortermelő vidékek fokozottabb védelmét, az élvezeti szesznek kizárólag borokból való elóállilhatását, a külföldi melasse vámmentes behozatalának megszüntetését, a borexport állami támogatásának kiterjesztését, a borpinceszövetkezctek erőteljesebb állami anyagi támogatását, a katonaság, csendőrség é« vámőrségnek borral való ellátását, a magyar borok megfelelő reklamirozását és a borkereskedők váltóinak a Nemzeti Bank által való leszámítolását célozza.
A szakülést követően délután dr. Baross Endre, a Magyar Szőllős-gazdák Országos Egyesületének igazgatója tartott előadást ,A magyar bor sorsa a külföldön és be földön" címmel, Marton Dénes szóllészeti és borászati főfelügyelő pedig a szőlöollási módszerekről értekezett.
30-án délelőlt a szőllősgazdák szőlőbejárással kapcsolatos pinceszemlét tartottak, délután Pálinkás Oyula, a m. kir. Központi Szóllészeti Kisérleli Állomás adjunktusa a must sűrítéséről és a borok feljavításáról, Katona Zsigmond szőllé-szeti, borászati felügyelő pedig a szőlőbetegségekről és ellenségekről és az ellenük való védekezésről tartottak előadást. Az előadásokat vita követte, amelynek során számos hozzászólás hangzott el.
= Árban, minősigben választékban Barta szőnyegraktára szenzációs.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Ismét megnyílik a borvásár a budapaati KBx-ponti Vásárcsarnokban
Nagykanizsa, Jullus 9
A vendéglősök már régebb idő nélkülözik a háborús évek elölt Budapesten a Központi Vásárcsarnokban megtartani szokott borvásárokat.
Azért a budapesti vásár és vásárcsarnokának igazgatósága elhatározta, hogy a háború előtti borvásárt a budapesti központi vásárcsarnokban a budapesti országos vásárok tartalma alatt, tehát a folyó évben augusztus hó 18-tól 31-ig és november hó 3-tól 16-ig újból megtartja.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén túlnyomóan gyengébb volt az irányzat. Á Polit-zer, Rosenberg és Társa részvények kényszereladása ma már megszűnt, azonban kisebb áruhiányt és árlemorzsolódást idézett elő. A csendes nivól csupán Kőszén, Salgó, Magyar Cukor forgalma élénkítette. Ezekben a papírokban is inkább kínálat szerepelt, azonban l"/o-kos árveszteséget nem haladták meg. Lanyha volt még Atlantika. Szilárdult Ofa, Kőszén, Bauxid 3 pengős árnyereségre tett szert. A nyomdapiacon Wodianer keveset javult, Pesli Könyvnyomda tovább esett. A berlini szilárd hirek nem jutottak érvényre s igy zárlatkor az irányzat kedvetlen és tlzlettelen. Fixkamatozásu papírok piaca teljesen üzleltelen. — Valuta és devizapiacon Maddd 25 pontot emelkedett, egyéb esemény nem fordult elő.
Zürichi zárlat
Párti 20-33VS, London 25 21, Newyork 520—, Brttasel 7219, MiUno 27 20Vl Msdrld 74 70, Amsterdsm 208 75; Berlin 123 85, Wien 73*05. Sofil 3-75, Prágs 15381/1. Varsó 58 27\'/!, Budapest S0-SI Belgrád 9 I2\'/i, Bukarest 308</z.
YernáayfóiUi
A buza 40 fillérrel, a rozs 20 fillérre/l emelkedett.
Buzi tlszav. 77-es 22 95—2305, 78-as 23 10-23 25, 79-ea 23 30-2359, 80-aa 23 50—23 75, dunántuli 77-es 2190—2205, 7R-as 2210—22-25, 79-es 22 30 -2245, 80-as 22-50—22-60, rozs I7-50-I7-70, tak. árpa 18-50—19-00, sörárpa 23-00—2350, zab 18 25—IS 50. tenirerl tszL 24«—2500, dunántúli 23-65-24 00, korpa 12 75-13-00.
"= Legjobb olvasnivaló a Nemzeti Újság Aranykönyvtára. Ara előfizetőinknek kötetenként 150 P ét 30 fillér portó.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Kombinált arzín-rézvegytlletet tartalMU* ■ss|r>sia
Komb. rézkén arzénvegyületet tartalmasé
Tilskt I mindkettő egyesített permetezd ínyag
egyidejű védekezésre. QyQlMSIoatalMN I QyUmölcspenéu (Monllla), varasodás, rtlgyfuróbogár, altma-moly, szllvamoly és a többi gomba éa
rovsr kártevők ellen azaiab*B ■ Peronoapors, szőlőmoly, szőlőllonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Aratala, UnkalaiSM, Dar.la srzén tirtilmu permeteiőuerek (rágókártevík Irtására). Eloaal, Vlnal llsz\'hirmit elleni védőezerek. a ■ I f ■ r a I gombakártevők Irtásából. Almala, Poasrla (vértetQkáIrány) vértetves lebhetyek beken étéhez. Pakalu rózsaiák és növények levéltetvel Iftásárs.
Hapssyéassf* megakadályozza a mászókártevőket és
hangyákat, hogy a róiaafa vagy gyümölcsfa koronájához leljussaaak. Több más speciális védőszerek la állandóan raktáron. Kaphatók:
0B8ZÁ6 IÓZSEF ■ttkersUeááié-ben Hagykailxiáa, Eruálwt-tér 10.
(a bíróság mellett) sm
n
Regedei víz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fütter-és csemegeüzletben.
am Főraktár:
WEISZ MÓR j
Nagykanizsa, Királya. 21
ZALAI KÖZLÖNY
A MtfMfl Tíírie l«TÍu-]»íT»**
VALUTÁK
Angol L 27-75-27-90 Belga Ir. 79 55-79 95 Csen k. 16-95-17 05 Dánk. 152-50 153 10 Dinár 9 98-10*06 Dollár 570 60-572- 0 Tianrla 1.22-45 22 65 Hol!. 229-90-23090 Lengyel 64 0:-64 35 Uu 3-37-3*41 Léva —*—
Líra 29 95-30-20 Márka 136 60-137 10 Norréf 152-43 153 05 Schlll. 80-47 80 82 Ffttta 80-90-81*60 Svájci I. 110-30 110 70 Svédk. 153-50154 10
DEVIZÁK Amit. 229-90-230-60 Belgrád 1005-1CKI8 Berlin 136*60-13700 BrUaszel 79-47-79-72 Devizalel 3-39-3-41 Kopenh. 152-55 152 95 London 27-76 27-84 Madrid 80-90-81-50 Milano 29-95-30-85 Newyork 572-70-410 Oailo 152*62-15302 Pária 22-39-22 46 Prága 16 96-17-01 Stófia 4-13-4-15 Stockh. 153-70-153-90 Varsó 64-20^4-40 Wien 8047-80-72 Zürich 110-17-11047
Sortfltáiár
Felhajtás 2754, eladatlan 672. - Kísérendő 1-76—1-78, szedett 1-72—1-74, szedett Mi ép 1-58—1*64, könnye 1-20-1-40, 1-ső rendit öreg l-fifi—170, rl-od rtndtl öreg
1-44—I 54 angol aflldó 1-50-1-80, sulonns nagyban 1-92—I-M, zsír 2-20-2-24, hus
2-15-2-44, szalonnás félsertés 2-06—2M6.
BaQi: MtaU Un* fa UfkMt T állítat, mrkulnfa. TtkX» kiadó: Zalai Károly.
htntaa MiOsm Kacrfc*«t>M M. m
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apcúhlnletések düa 10 szóig 10 fillér, MtUU további asó dija » HH. Vssár- ét fcuepaap 10 szóig •• fUUr, minden további txó dija ■ (III. Szerdán és pénteké. 10 ásóig 60 fUUr, minden további aaó dija • «14. Clmaaő s minden vasta-Mbb kettlból álló szó kát szónsk számit-tátik. AHást keresőknek 50°. o engedmény.
Hlráatásak l> (Bt) pan|l lsu<|» alul a lalsslsges Űanalás, aiámláláa tlkarUáaa végutt a I 8 r • llsiltaáik
TmmspI rostálva, hosszabb lejáratú hiteke ls kapható Vids ftlizerüzletében. 3071
Schwaltihan, Németországban és Angolországbsn a reggelihez éa ozsonná-hoa mindenkor mézet is tálalnak. Olt a gyermekhalandóság sokkal csekélyebb. — Saját termééit mézemet kicsinyben la el-sdom. Oellellch, Eötvöl-tér 15. 3062
A lagjabb p«rkBltká>é mégis cssk Mlrszel és Frledenlhalnál kapható. 3189
Magyar u. 4. számú ház, esetleg annak Báthory-Otcárs nyíló része .1.4*. 2856
Egy szobi, konyhás egészséges, tiszta lakaat keresek a központban, vagy ahhoz kOzel, esetleg kerltel együtt. Ugyanott egy Jókarban levő háMkarandaxáa keres telik. Címeket kérem leadni .Molnár K.\' névre a kiadóba.
Trapplataaajt teljes zsíros minőségben 1 kiló P 3 - Muazel éa rrledenllial. nál. 3189
Parfakt flép- éa gyaralrénB
azonnali belépésre (elvétetik. — Ajánlatok postafiók 59. 3177
MÉZET,
nyersbőrt, éiftollat, vasat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
| Erzsébet-tér 15.
■aktéinak óvadékkal felvétetik.
Ajánlatok postafiók 59 3178
MératnaTObéa, esetleg kétszobás coafoitos lakást ketesek. Címeket a kiadóba kérek. 3167
Ekyszobás lakás Só-utca 9. szám alatt kfcMlé. 3171
Kfllönbelárrilu bútorozott szoba belvárosban kiadó. . 3165
KOIBnkaJérata bútorozott szoba kiadó Csányj LázzL-u. 8/a. 3129
■ti.x.ré.* tsnoncokal felvesz Sálrán műszerész Nagykanizsa, Póut. 10. 3183
kélszobás, konyhás udvari lakás kiadó augusztus 15-re Sugár-ut 54. Megtekinthető d. e. 10 lói d. u. l-ig. 3182
FSxvSIgyl vámmalomba Julius 15-re molorgépéiz felvétetik. 3141
Két diák url családnál tel|es ellátásban éa ló tanitlst nyer. Bóvebbet « kiadóhivatalban._.__3139
Egy szobás lakáa előszobával és ver-rsnrtával sug. elsejére klsdó. — Bővebbel Szemere-utca 14. 3135
V a r a a a b ••»> •"•"•o B,ercSoK aiobs - konyhée
butoroKDtt tiszta lakást,
két személy résiére. Megfelelne nagyon kOlttn álló talkaa, aaatlag k.rt-tal agy Ott la>8 Ilyen lakáa. Szíves értesítést a kladóhlvalalba kérek. un
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Baroai-tér 23. a Keled pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi fűtés, hldtg-melegvlz.
Mérsékelt palaári Arak.
E lapra hivatkozóknak 200o engedmény.
Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:
GROSZ ÖDÖN.
I Kiránduiaíokra, utalásokra, ] • osiobbi éf hideg faciorákra -
élei műtereket n. ra. mindennemű i*ltokat, vnjut, eredeti llptol-turól, körflxött liptóit, hUeí felvágottakat, eredeti prágai sonkát, PtcU-axalámlt, szardíniákat, pMtétoinokat, hunkonscrvcket legjobban
Muszel és Frledenthal
cscmcuekcrcakedésében lehet btaxereznl,
mert ott órláftl választékban 3ISI ón elönyöu árban kaphatók.
Meqwétalre keresem Baria Lajos „Hitkdaaégl Űgyk«xel4»" cimtt kónv-vét. Fábián Miksa hitköziégi titkár. -3191
Köiépiskolát végzett flut tanulónak felveszek. Halász fotomútermr, Kazinczy-utca 11. -3190
MiarakaraaxtMroM pékmOhaljt
berendezéssel együtt bérbeadok azonnalra. Rflbaylmoreox I.ipót (Murakere&ztur.)
3184
Vitéz óhegyl Ferenc és nele az. Torma Mária és gyermekeik Árpád, Ibolyka, Magda, valamint az östxes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudat|uk, hogy felejthetetlen drága jó fiunk, tcatvérünk. illetve rokonunk
Óhegyi Dezső
fémipari szakiskolai IV. oszt. tanuló
folyó évi jullui hó 3 án d. u. >/s3 órakor, életének 18-ik évében lioaezas szenvedés és n halotti izenüégck ájtatos felvétele után elhunyt.
Drága halottunk hűlt tetemét f. hó 5-én d. u. 5 órakor fogjuk a helyi köztemető kápolnájánál a róm. katn. egyház szertartása szerint megáldatni és örök nyugvó helyére kísérni.
Az elhunyt lelkiUdvéért tartandó engesztelő szentmUe-áldozat f. hó 4-én d c. 9 órakor lesz a s.zent-ferencrendl plébanla-templomban az F.gek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1929. Julius 3-án.
Gazdák és nradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
..KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-iraktorok, ekék, boronák, vetőgépeli, konkolyozók, borprések, szólózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két éwi ré.ztetfizatésra is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE " Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut 12. szám.
Ugyanolt kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési fellélelek mellett.
BzOkaégleteinck beszerzése előtt feltétlen zaji kérjen árajánlatot 1
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre • Bővebbet-
5Q
Szántó Vilmos és Társaj cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
1929. julius 4.
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi auj{usztus t-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyi utca 1.
nagymérvű emelkedése elveink helyességét igazolta. Elvűnk olcsón a legjobbat nyújtani I E lap előfizetőinek támogatását azzal kiván-juk viszonozni, hogy emelkedő kiadásaink dacára
20°lo-ot
adunk hatóságilag megállapított szoba arainkból.
IO%-ot
olcsó éttermi árainkból (P 150-es mentit kivéve.)
Semmi
kocsiköllsége nincsen, mert szemben vagyunk a Keleti Pályaudvarral
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
2053/1929 tk. «i4m.
Árverési hirdetmény éa árverési feltételek.
Letenye éa Vidéke Hltelazavetkezet mint az O. K. H tag la végiehajlatónak Kercamái Mária fl. Kardos UySrgyné végrehailáat szenvedő ellen Indított végreha|tánl Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. l-e 144., 146 éi 147. §§. éltelmében elrendeli a vlgtchaltásl árveréit 480 P lökekövete-léi, ennek 1927. október 29. napjától Járó s a klllzeléa napján a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolás! kamatlábát 4el meghaladó o/o át mint kártérítés, 74 P 30 I eddig megállapított per- és végrehajtási és sz árverési kérvényért ezultal megállapított 14 P kóltség, valamint a csatlako zottnak kimondod Dr. Lakó Imre 12 P tókekóveteléae és Jár. behajtása végeit i letenye! kir. Járásbíróság területén levő Petrlvente községben tekvó, s a patrlven lel 177. sztjkvben A f 2 soriz. 74\'a/l hriz. ingatlannak végrehaftíst szenvedi nevén álló részére 300 P kikiáltási árban A telekkönyvi hatóság az árverésnek Petrlvente kóiségtiázánál megtaflására 1029 évi Juliim hó 22. napjának délelőtti II óráját ttlzt kl él az iiv. feltételeket »i 1881: LX. t.-c. 150 §-a alapján a kOvet kezőkben állapltja meg:
Az árverés alá eső Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el adni nem lehet.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá nstpénztll a kikiáltási ár 100o.it készpénz ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. 6-ábai meghatározott árfolyammal számított óva dé\'<képes értékpaplrosban a klküldöttné letenni, vagy a bánatpénznek előlegei bírói letétbe helyezésé-ól kiállított lefétl el iimervinyt a kiküldöttnek átadni és aj árverési leltételeket alálml (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§ ; 1908: XL. t.-c. 21.
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltást árná magasabb Ígéretet tett, ha többet Igém senki sem akar, köteles nyomban a kfklál lásl ár százaléka szerint megállapított bá nstpénzt az általa igén ár ugyanannyi szá zalekálg kiegészíteni (1908 :XLI. 25. §.)
Letenyén, 1929. évi április hó 6. napján.
Dr. Hltzelbergcr s. k. kir. |blró.
A kiadmány hltelétll : Hatassa s. k.
leltkkönyvy.iflfl
89. évfolyam, 149. szám
Nagykanizsa, 1029 julius 5. péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI IflZLÖKT
Sjtrkt«IWí t* IrlwVShlvim: rS-ut 8. izim Koxthelyl fl3kkl«<i5hlv.!,l Kossuth U|osu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
Előfizetési in: egy tóra » p«««« M flllfc
Ropog a puska a bolgár-szerb és a román-ukrán fíaiáron
Szerb és bolgár katonákat lövöldöznek agyon a jugoszláv határszélen Több, mint 2000 lövés, amiről nem ludják, román falunak szól-e vagy ukrán felkelőknek
London, Julius 4
Rómából jelenti a Daily Telegraph, hogy a szerb-bolgár feszültség napról-napra növekedik. A Jugoszláviában lakó bolgárok megtorlásképpen
megöltek több szerb katonát, akit bolgár parasztok agyonlövésével gyanúsítottak. A szerb cenzúra titokban tartja a vérengzésekről szóló híreket. A belgrádi kormány meg-
lorlás céljából ujabban hatszáz bolgárt tartóztatott le
és a bolgár halárörök ellen ujabb támadásokat rendelt el, amelyeknek folyamán három bolgár katonát agyonlőttek.
Bukarest, Julius -t Kisenewbő! jelenük: A julius másodikára virradó éjszakán az ukrán
ht táron Soroca román község irány,iban több mint 2000 lövés hangzóit el. Még nem tudni, hogy a lövések nem a román község ellen irányultak-e. Valószínűbb, hogy Ukrajnában a parasztfelkelés elfojtásáról van szó. Az esetet tudomására hozták a vegyes román-orosz bizotlságnak.
A Szombathely-nagykanizsai tehervonatnak nekifutott egy autő négy utassal
Az utasok kiugrottak, de a aorompó letört darabja életveszélyesen megsebesítette m pályaAr iateaégét
Szombathely, Julius 4 Stadler Izidor szombathelyi ügyvéd Magda nevű leányával és annak Relsmann Mariannc nevű barátnőjével, aki a szombathelyi bábaképzőintézet igazgatófőorvosának leánya, Sleyr-kocsiján márialelepi birtokára utazóit. Az autót Stelner József solfőr vezelte. Amikor az auló Vasvár és Szikó közölt a vasúti pályához ért, leeresz ve találta a sorompót. A fék felmondta a szolgálatot és a sofför, uki látta a veszedelmet,
hátraszólt az utasoknak, hogy ugorjanak kl a kocsiból.
Meg is fogadták a tanácsát és igy elkerülték a súlyos katasztrófát. A következő pillanatban
az autó a lejtős útról belerohant a sorompóba, azt átszakította és a pályatestre rohant.
Éppen akkor robogott keresztül ezen a helyen a Szombathelyről Nagykanizsára menő tehervonat, amely
a kocsit összeroncsolta. A soflőr, aki egy pillanattal előbb kieseit a kocsiból, megmeneküli, de súlyos kéz- és láblöréseket szenve-
dett. Stadler Izidor nem sérüli meg, a két leány kisebb jelentéktelen sérüléseket szenvedeti.
A sorompó egyik letört darabja elrepült és fejbésujtotta a pályaőr ott tartózkodó feleségét,
aki nyomban eszméletlenül esell össze. Kihívták a vasvári orvost a helyszínre, aki azután a sebesült soffórt a szombathelyi „Emberbarát" kórházba szállíttatta. A pály?őr felesége olyan súlyos állapotban van, hogy nem leheteti elszállítani s ezért otthon ápolják.
Francia döntöbirásKodásí KérneK a csefieR a ffidasnémetii incidens likvidálására
Véresre verték a magyar futballistákat Prágában a Sparla Újpest mérkőzésen A eseti minisztertanács békés elintézésre lgyeUsxlK módot adni
nuilH])C»t, Julius 4 A magyar publikum a hidasnémeti! incidenssel kapcsolatosan bojkottálta a cseh fürdőket. Itt azonban még nem lehet megállni. Bojkottálni kell a cseh ipari termékeket Is. A csehek a magyaroktól mintegy 2711 millió pengőt kapnak évente iparcikkekért s ugyanakkor a tőlünk kapott pénzt az egész világon folyó magyar-ellenes propagandára használják fel. A hidasnémelii incidensről az egész európai sajtó megemlékezik és majdnem kivétel nélkül a magyar jilláspontot helyesli.
Megemlékeznek a Csehország részéről történi letartóztatásokról, amikor magyar állampolgárok éveken kérésziül voltak lezárva vizsgálat megindítása nélkül. Hangsúlyozzák, hogy a magyar kormány a barátsági viszonyt minden körülmények között fenntartotta hasonló esetekben. Egy kém miatt ilyen intézkedések foganatosítása arra enged következtetni, hogy e mögött titkos cél rejlik.
Prága, Juliim 4 A Prager Tagblatt mai száma azt javasolja, hogy
a hidasnémeti! incidens elintézésére kérje fel a kormány a francia kormányt.
A csehek jóviszonyban vannak a franciákkal már régebb időktől fogva, viszont Magyarország ujabban ugyancsak barátságos viszonyt larl Franciaországgal, tehát mint döntöbiró a legalkalmasabb Franciaország.
A magyar futballistákat megtámadta a
köxönség a SfDÓrta—V/pest mérkőxésen
l\'rágu, Julius 1 A jálék, mely eiős iramú, durva és A Spárta és Újpest prágai mérkö- kemény volt, 2:0 arányban a csehek zésén hall.-llan események történtek, győzelmével végződölt. A tömeg mér-
kőzés közben is olyan terrorisztikusan igyekezel! befolyásolni a bírót és a magyar játékosokat, hogy félő volt, nem történik-e valami komolyabb összetűzés. A játék végén
a tömeg berontott a pályára és neki esett a magyar játékosoknak, akiket agybafőbe vertek.
A rendőrség csak nehezen tudta kiszabadítani és az öltözőbe kísérni a magyarokat. A magyar követség tilkára és tisztviselői a mérkőzésen ott voltak és azonnal jelentést tellek a magyar kormánynak. A PLSz elnöke kijelentette, hogy
azonnali és teljes elégtételt követelnek.
Ha nem kapnak elégtételt, még pedig a legsürgősebben, ugy bojkottálni kénytelenek a cseh csapatokat.
Ha minden kém-Incidensért megállna egy vonat..
Prága, Julius 4 Az egyik Bencshez közel álló prágai lap nem tartja helyesnek a Hidasnémeli-i incidenssel kapcsolatos vonatbeszüntetéseket. Magyarországnak, a lap szerint, kötelessége lett volna a letartóztatottat Csehországba visszahivatni, de nem letartóztatni.
A llohémia Írja, hogy ha Középeurópában minden egyes ilyen incidens alkalmával beszüntetnék egy vonalon a forgalmat, ugy nem lenne egyáltalán forgalom. Elhamarkodottnak tartja a vasuligazgatóság intézkedését.
A minisztertanács
PráRa. Julius 4 (l-jszakai rádiójelentés) A cseh minisztertanács ma délután a hidasnémelii üggyel foglalkozott, de lényeges döntést nem hozott, hanem kijelentette, hogy a várakozás álláspontjára helyezkedik, megvárja, milyen választ ad a magyar kormány a budapesti cseh követnek. Egyben felhatalmazta a minisztertanács a külügyi és a vasut-ügyi minisztereket, hogy saját hatáskörükben tárgyaljanak a magyar kormánnyal és az eredményről tegyenek jelentést.
Prágai politikai körök szerint a minisztertanács ugylátszik békésen akarja elintézni az ügyet, mert az eddig is nagyobb port vert Európa-szerte, mint az a cseh kormánynak kellemes lelt volna.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullus 5
1,350.000 Qelyett 980.000 pengőbe Kerül a kanizsai utak burkolása
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a javaslatot — A Magyar Asphalt R. T. ajánlatát fogadták el 10 éves hitellel
NagyKanlxsa megyei város rendtctvUH köxgyUlése
Nagykanizsa, Jullus t Mint előrelátható volt, Nagykanizsa megyei város képviselőtestülete minden nagyobb vita nélkül, egyhangúlag szavazta meg a város útjainak burkolása ügyében előterjesztett, immár nem tanácsi, hanem jwlgármesteri javaslatot. (Városi tanács, tudvalevőleg, a megyei várossá alakulással, nincs többé.) libben a kérdésben a város minden felfogású lakójának véleménye találkozott a városi vezetőség terveivel, melyek ha részleteikben támasztottak is kisebb difíiculumokat, teljes koncepciójukban a fellélegzés örömével találtak mindenütt helyeslő fogadtatásra.
A közgyűlést délután egynegyed 5 után nyitotta meg dr. Sabján Gyula polgármester. Az egész város érdeklődését foglalkoztató tárgy ellenére is csupán 35 képviselő jeleni meg a rendkívüli közgyűlésen.
Egy-két lényegtelen adminisztrációs pont letárgyalása után sor került az utburkolás
ügyére.
Király Sándor műszaki tanácsos ismertette a lapunkban már közölt ajánlatokat. A polgármesteri javaslat a Magyar Asphalt (Budapest) ajánlatát tartotta legmegfelelőbbnek.
Homokaszfalt-burkolatot kapnak eszerint a következő utcák:
t. Kazlnczy-utca, Deák-tér, Su-gár-ut ......... 253.024 P
2. Király-utca, Erzsébet-tér déli oldala, Deák-tér északi oldala, h\'ő-ut, Eötvös-tér déli oldala ... 364.780 P
3. Csengery-utca ... 140.540 P
4. Erzsébet-tér keleti oldala, Ma-gyar-utca eleje ... ... 143.745 P
A program most esedékes részének végrehajtása tehát 882.089 pengőbe kerül. Hozzá számítva ehhez a Csengery-ut külső szakaszához szükséges 50.000 P és az adminisztráció költségeit, a tervek keresztülvitele az előirányzott 1.350.000 P helyett 980.000 P-be fog kerülni. A Magyar Asphalt 1931 dec. 31-ig terjedő készpénz, esetleg a megállapodottnál nagyobb részletek fizetése esetén 2—6 százalék engedményt ad
A vállalati összegei hitelezi vagy 20 évre, 90-es árfolyammal, 8 százalék kamattal, vagy 10 évre, az első ölévben a Magyar Nemzeti Bank kamatlábánál 2 és fél, a második ötévben .\'i százalékkal magasabb kamattal. A polgármester a tízéves hitel-típus Igénybevételét javasolta. \'A törlesztést 1930. június 30-ával kell megkezdeni.
Biztosítékul le kell kötni a
város minden néven neve-^ zendő vagyonát, jövedelmét,
ami még a Speyer-kölcsönök garan-ciájaként lekötve nincs.
Dr. Villányi Henrik felszólalásában a burkolási anyagot, a fedezetet, főként a megyei hozzájárulást illető aggályait fejtette ki.
Dr. Sabján Gyula polgármester: A város számításai a felemelt kövezetvámon, az erdő-kitermelésen, a megyei és állami segélyen alapulnak. Kemény van tehát arra, hogy egyszerre nagyobb összegeket fogunk tudni törleszteni. Az adósságnak Így fenmaradó kisebb részéért nemérdemes a 20 éves, de drágább hitelt Igénybevennl,
mikor különben is valószínűleg bekövetkezik a kölcsönök konvertálása.
Ujnépi Elek Ernő örömmel látja a javaslatban a városi nivó emelését, de furcsának találja, hogy a burkolás módját a mull közgyűlés már meghatározta (kiskő, lopeka-aszfalt) és most mégis csupa homok-aszfalt szerepel a javaslatban. Az emelkedő, nagy teherforgalmit utcákban aggályosnak tart bármiféle aszfaltot, — azokra csak kls-kockakövet ajánl. Aggodalommal látja a város összes vagyonának lekötését is. Ha ujabb hitelre lenne szüksége, nem fog kapni, mert minden vagyona le van kötve. Dr. Sabján Oyula polgármester: A burkolás mlnémllségét Illetőleg a kereskedelmi miniszter mondja kl az utolsó szót,
épen ezért a keramitra és kisköre vonatkozó legolcsóbb ajánlatokat fenn tartották. A mezei forgalmai különben a makadammal ellátandó Zrínyi-utcára terelik át. A város javainak lekötése akár Írásban van, akár nem, nem változtat azon a jogi lényen, hogy a város teljes vagyonával felelős.
Dr. Balázs Zsigmond: A városi bevételek évek óla csökkennek. Az erdő 500.000 pengője csak feltételezett, különben is optikai csalódás, mert az erdő jövedelme a kitérnie-léssel 10 éven át hiányozni fog i háztartásból. A
20 éves hitel mellett foglal állást, mert az évi 110.000 P, mig a 10 éves hitel évi 180.000 P-vel terheli meg a következő öt évben a várost.
Dr. Sabján Gyula polgármester: Ha a földművelésügyi miniszter nem engedélyezné az erdökitermelést s igy a város elesne ettől az 500.000 P kamatmentes kölcsöntöl, akkor (erre december 31-ig módja van) át fog térni a 20 éves ajánlatra.
Dr. Gtlrlner Antal és Ujváry Géza felszólalása ulán a közgyűlés a 10 éves hitelre szóló javaslatot egyhangúlag elfogadta és a polgármestert megbízta, hogy a szerződést megkösse a Magyar Asphalt R.-T.-gal.
Tűzcsapok szaporítása
A vízmüvek 14.500 P megtakarítását és maradványát a képviselőtestület határozata értelmében főként tűzcsapok felállítására fogják forditani.
A klskanlzsal Polgári Olvasókör
8500 P építési segélyt kért. A polgármester 4000 pengőt javasolt. Több felszólalás ulán a közgyűlés mégis 8000 pengőt szavazott meg.
A szentferencrendl plébánia kérelmére a plébánia-templom restaurálásához és az orgonához a 10.000 pengős javaslat ufán Ujváry Géza felszólalására 15 000 pengővel járult hozzá a közgyűlés.
Majd több kisebb tárgypont letárgyalása után a közgyűlés 7 órakor véget ért.
A megyei ie&erautó agyon-gáxolí egy gyermekei
A hét esztendős flu a pótkocsi összekötő láncáról esett a kerekek alá
Zalaegerszeg, Jullus 4 Sőjlör községben halálos autó-katasztrófa történt. A faluban haladt át a megye nagy teherautója, melyhez pótkocsi volt csatolva. A község gyermekei fel-felkapaskodtak a pótkocsira, amit észrevett a kocsi fékezője és lekergette őket a kocsiról. Nem vette azonban észre a vontató és
pótkocsi összekötő láncára kapaszkodott Wolff József hét esztendős fiúcskát.
A gyermek a lassan haladó autó láncáról leesett és a kerekek alá került, amelyek teljesen szétroncsolták.
A csendőrség megindította a nyomozást.
Az összes érdekeltségek hozzájárultak a kövezetvám 100 százalékos felemeléséhez
Nagyknnlzsa, Jullus 4
Ismeretes, hogy Nagykanizsa város képviselőtestülete elhatározta, hogy a kövezetvám lOO\'/o-os felemelését fogja kérni a minisztériumtól, ebből remélve évi 100,000 P fedezetet az utburkolási programmal járó évi megterhelés egy részéhez. A kérvényhez tudvalevően csatolni kell a soproni Kereskedelmi és Iparkamara véleményét. A soproni Kamara mielőtt ebben a kérdésben vélemé nyezne, megkereste a nagykanizsai Ipartestületet, a GyOSz-t és OMKE-t, hogy állásfoglalásukat szögezzék le.
Az Ipartestület a mult napokban foglalkozott ezzel a kérdéssel és a megnagyobbodott terhek dacára hozzájárult a száz százalékos kövezel-vám-emcléséhez. Ugyancsak hozzájárult a GYOSZ is.
Tegnap este az OMKE ktllön értekezletben foglalkozott a kérdéssel. A kereskedelmet különösen érinti ez az ujabb terhertétel. Az értekezlet beható vita és hozzászólások után elhatározta, hogy a nyomasztó viszonyok és ujabb megterheltetés ellenére hozzájárul a felemeléshez, abban a reményben, hogy a jobb utak folytán a város forgalmának emelésével megtérül majd az ujabb áldozathozatal. — Ezzel szemben azonban az volt a kívánságuk, hogy a gabonát, a vas egyes nemeit, «tb. kevesebb vámdijtétel alá eső csoportba sorozzák be.
= Mi a titka, hogy mindenki szőnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés mellett készpénzáron vásárolhat
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elváltattatlk.
választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép „KODAK" . . .
38 pengő és feljebb 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antalap t és ,én*-
I képószeti szakOzIst
1929 |ullu» 5.___
s Z T N H A Z
HegedUs Gyula —
Agglegény-apa
Szerencsés gondolat volt Fodor Igazgatótól, hogy a sziniidény utolsó napjaiban az ország el6Ö művészeinek lebozatalával kedveskedni akarl a kanizsai publikumnak, amely az idén különös kegyeibe fogadia a Fodor-társulatot. Fedik Sári után Hegedűs Oyula, a magyar színjátszásnak ez a végtelen magas régiókban szárnyaló sas-madara. HegedUs Oyula — mint „Agglegény-apa." Eseménynek vette ezt a közönség és eseménnyé tette Hegedűs utólér-heletlen művészi játéka. Mikor Hegedűs a szinen csak megjelent, szűnni nem akaró tapsvihar fogadta a magyar színművészetnek ezt a büszkeségéi, aki szint, életet, temperamentumot, lelket vitt be a játékba és a többi szereplöket is magával ragadta, vilte a magasabb szinjálszás tisztult, salakmentes légkörébe. Alakítása lenyűgözi hatású volt, melynek fénye a többi főszereplőkre is visszaverödölt. Ladomerszky Margit elsőrangul nyújtóit. Méltók voltak Hegedűshöz Rózsa Bözsi, Danis Jenő, Voss Irma, Bihari Nándor, Jákó Pál. (B. RJ
(•) A színtársulat Esztergomba megy. A pécsi színtársulat, melynek nyári programmját alaposan megzavarta, hogy mégsem mehet Győr városába, most kénytelen kisebb állomásokkal is beérni. Igy határozta el Fodor Oszkár igazgató, hogy Nagykanizsáról jul\'us 12-én néhány hétre Esztergomba megy, ahol nemrég megfelelő színháztermet építettek. — Az esztergomi Idény után a társulat működése szünetelni fog, majd Baján
ZALAI KÖZLÖNY
kezdi meg újból működéséi és időközben talán mégis megler-mtik Qyőrölt is annak leheiöséuéi, hogy a pécsi színtársulat odamehessen.
A sxin&áxl Iroda öJrel r
(*) H«o«dn« Gyula világhírt! szere-péhen, „Az ördög" clmU vígjátékban pénteken este lóp lel színházunkban. A magyar színjátszás büszkesége, Hegedűn Oyula e szerepben mutatja be Igazi, gigantikus nagyságát. Évtizedek éta diadalmas sikerrel uralja n Vígszínház mtlBorát Molnár Ferencnek e csodásan szellemes alkotása, de ennek n darabnak a slkero elválaszthatatlanul összeforrott HegedUs (lyula tökéletes művészetével. Közönségünknek ezúttal először lesz alkalma gyönyörködni e világsikert! vígjátékban s Hegedűs Oyula utolérhetetlen raüvéezotében.
(*) Szombat-vaaArnap i Maras-e ■anr T Az Idény szenzációs, régen várt operettrovüjét szombaton és vasárnap este mutatja be oporettegyUttesUnk. A revll főszerepeit Krkel íiaby primadonna
Solthy ílyörgy, n Király Színház mll-vószo Játszák.
(*) Böragér. Vasárnap délután :i órakor olcsó helyárakkal Horváth Kálmán felvidéki színigazgató vendégtelléptével Ismétli meg színházunk Struusz örök-Bzép operettjét, a nőregoret.
(•) HitfSn Solthy Oyörgy felléptével Móricz Zsigmond remekműve, a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül" keríti bemutatóra.
A sxlnödx Qe.íl mllsora:
Utolsó előadások:
Péntek: Az ördög (Hegedűs tiyula. felléptével).
Szombat: Merez-o Máry ?
Vasárnap d. u.: Bőregér (Horváth K.
vendégtelléptével). Vasárnap Hétfő: ívem élhotek muzsikaszó
árnap este: Mersz-e Mitry ?
nél
kül (Solthy Oyörgy felléptével).
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
a SINGEK. VARRÓGÉPEK
ittois A LEGJOBBAK !
A tM | kW
■ Haiti *• teherautók
MÁVÁG-MERCEDES-BENZ
teherautók, iiltbiiiot éi különleges »»<ók t e < é r k * p t I > e 1 e<« «• alakéit kőipentja :
MERGBWS4BNC AUTOMOBIL RT. Bud.P..t, tv, v*ci-u«c. m Megbízott: Saághy István Szombathely, Vörösmarty u. 15
Szerencsétlenségek
soroiata u D8A 153. IfiggeUeniégl ünnepén
Newyork, Jullus 4 Az Egyesült Államok 153. 6zabad ságünnepe már a tegnapi napon megkezdődött. 1500 vonat, több ezer autóbusz, számtalan autó és repülőgép szállítja az ünneplőket a különböző tengerparti fürdőkbe. Intézkedés lörtént, hogy amerikai polgároknak, bárcsak mérsékeli mennyiségben adjanak szeszesitalokat is. Egy amerikai csupán csak két üveg viskít vásárolhat.
A szokásos tűzijátékoknak már súlyos következményei voltak. Mint tavaly, ezalkalommal is gondatlanság következtében nagy tűz keletkezett és 21 szerelvénnyel kelleti a tűzoltóknak oltási munkára sietniük. A tűzoltó-főparancsnoknak, aki épen rádióelőadás! (ártott, félbe kellett szakítania előadását és át kellett vennie egy hatalmas tűz oltását. A tűz több gyárépületet és házat pusztított el. A kár félmillió dollár volt. Nebiaskában egy tűzijáték-boltban a robbanás három emberéletét kioltotta.
>fegmérgexte magát egy tlatal asaxony
Felsőrajk, Jullus 4 A Zalában mindjobban tért hódiló öngyilkosságok számát szaporította ismét egy fiatal, jobb sorsa érdemes asszony, aki sehogyan sem tudott megbarátkozni az élettel.
Németh Józsefné 26 éves felsörajki asszony tegnap lugköoldalot szerzett és azt egy óvatlan pillanatban, amikor nem volt senki otthon, felhajtotta. A méreg borzasztóan összeégette a szerencsétlen teremtést, ugy hogy mire hozzálartozói megérkeztek, már nem leheteti rajla segíteni. A fiatal asszony iszonyú kínok között kiszenvedett. Hogy mi késztethette Németh Józsefnét végzetes tettére, nem lehetett mcgállapilani. Levelet nem hagyott hálra.
A rendőri hullaszemlét a pacsai járás főszolgabirája végezte, aki a holttest eltemetésére megadta az engedélyt.
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik,
ezért a raktáron levő összes rőfös- és divatárukat
a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
/1
Még csak rövid ideig tart!
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua 5, péntek
Róm. katolikus: Z Antal. Protest :
Hntic. Iziaelila: Slván hó 21.

Uránia. Ma nincs előadás. OőltOrdó nyitva legfel 6 órától esle 6 óráig (héttO, szerda, péntek délután és kedden egéiz nap nóknek).
Ne bántsatok!
A háborúság nékem már elég. Amire vágyom: csöndes, enyhe táj, Ahol néha szelíden kérdenék: „Mi kell, fiam ? Mi fáj?" Ahol, mini egykor boldoghajdanán, \\ Egy asszony cirógatna csendesen. Fejemet az ölébe hajtanám, S nem fájna semmi sem.
Fejemet az ölébe hajtanám, \'És nem kívánnék tőle semmi mást. A csókját már nem is óhajtanám, i Csak egy clrógalást. És ahogy álmos gyermekajk dadog. Gügyögnék hozzá, mint egy kis gyerek: , Én mindigjó voltam... És jó vagyok... És mindig jó leszek..."
SZ>V/tV ZOLTÁN.
— Halálozás. Súlyos gyász érte Keszthely társadalmának széles körben ismert és kedvelt tagját, Béky Tamás kir. járásbliósági elnököt. Hitvese, szül. Haám Anna, 48 éves korában elhunyt. Ma délután 4 óra kor helyezik örök pihenőre a keszthelyi temető kápolnájából.
— Balatoni hangversenyek sorozata kezdődik julius 14-én az ál dott szép magyar tenger körűi. Az első állomás Keszthely, a Balaton fővárosa és Héviz. Mint leientettük, a turnét N. Szabó Gyula ujságiró-kollégánk, az országos nevet szerzett kitűnő etnográfus rendezi. N. Szabó Gyula, a Balatonnak nem csak szerelmese, hanem legalaposabb isme rője és leglelkesebb apostolkodója is, akinek máris temérdeket köszönhet Írásai, tudományos kutatásai, előadásai, könyvei s most eme hangverseny-turnéja r$vén is a magyar Balaton kulftsz. A hangversenyek nagyvonalúságát mi sem ttzóhyítj jobban, mint hogy azokon Szilágyi Imre dr. zeneszerző (Fedák Sári „prímása"), K. Eltner Irén opera-énekesnő is fellépnek, valamint az a cigányzenekar, amelyik Fedákot kisérte az 500 éves magy.ar dal feledhetetlen szép ciklusán.
— Mlsszlós-hlr. A szokásos első-pénteki litánia ma délután 6 órakor kezdődik a házi kápolnában. Előtte fél 6-tól 6 óráig elmélkedés.
BO0/0 tflzelA megtakarítást jelent,
ha régi tűzhelyét az általam készített praktikus
asztaltüzhellyel
cseréli ki, melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester lagykanltsa, József föhercsg-nt 87.
1929. julius 5
— Serlegavatás és Jullálls. A
kiskanizsai Levente Dalkör julius 14-én, kedvezöllen idő esetén julius 21-én délután 4 órakor, az Afígol-park vendéglő kerthelyiségében ser-leg-avatással kapcsolatos nyári mulatságot rendez.
— Versenytárgyalás. A szombathelyi kerületi rendőrfókapilányság jullus 28. határidővel versenytárgyalást hirdet 931 q tűzifára (hazai cser és tölgy) és 5120 q szénre (hazai szén, esetleg pécsi vagy falai brikett, illetőleg hazai szénből termelt koksz). Ajánlatot tenni csak erre a célra előirt és a szombathelyi kerületi főkapitány gazdasági hivatalánál (Kőszegiutca 2. szám) díjmentesen átvehető ajánlati tápok felhasználásával lehet. F = Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Ooldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— Fodrászmesterek figyelmébe. Az Ipartestületek Országos Szövetsége julius 7-én országos nagygyűlést rendez. A tárgysorozat egyik fontos pontja: állásfoglalás a férfi-és női-fodrász iparok között fenforgó ellentét ügyében, illetve ennek a két Iparágnak egyesítése. Felhívatnak az összes kanizsai női- és férfi-fodrászmesterek, hogy ma, pénteken este 8 órakor megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
— látékonjaAg. Bogenrledor .10-zsefné 1 drb oltárterltő, 2 drb kép, III kg. liszt, 3 kg- dara, 2 csomag gyertya, 1 I. bor, 4 kg. rizs, 3 ke. só, lói kg. kAvé, fól kg. frank kávé, Kutor iindréné 1 üveg gyümölcsíz, 10 drb tolás, Bonlz Kndrónó 6 kg. liszt, 2 kg. cukor, 2 kg. rizs, tói kg. szappan, 2 kg. eper, Aux-nernó 6 üvog paradicsom, fél kg. rizs, Szomolányl Gyula U drb zsebkendő. Karinai Ida 4 kg. kenyér, S kg. liszt, Hemmert Károly 6 kg. szllvalz, Bárczay Korencné 2 zsák liszt. Szerdahelyi Anna 1 drb ruha, 2 alj, l kötény, Makovttzky Oyuláné 20 drb sütemény, 4 pengo, Undor Károlynó viselt gyermekruhák, Brand Jánosnó 1 pengő, Ker. Jótékony Nőegylet 30, Urlnők Kongregációja 30, Rotschlld N. 10, N. N. 1, Urloányok Kon-
firegáclóla 25 (utóbbi ft tétel egy pap-elöltnck), N. N. a Napközi Otthonnak 10, Party UJos H, Deák István 0, Bar-barits UJos 2 pengő (utéWjlak lsko-lánklvllll Ismeretterjesztő • előadások tiszteletdíjai!. Mlndozekórt az adományokért hálás köszönetet mond a Missztóshdz fflnöknöjc.
— Munkát kaptak a kanizsai cipésziparosok. A nagykanizsai Ipartestület elnökségének céltudatos munkáját ismét eredmény kisérte. Tudvalevő, hogy alig volt város az országban, melynek iparossága nem részesült volna közszállitásokbari. Csak Nagykanizsa iparossága nem. Az ipartestületi elnökség, amikor 23.000 pár cipőre pályázatot írtak ki, a nagykanizsai cipésziparosok részére megfelelő kontingensnek kiutalását kérfe és letette értük a szükséges bánatpénzt is. A népjóléti minisztérium tegnap sürgönyileg értesítette az Ipartestületet, hogy 350 gyermek-menhelyi bakancs elkészilésére megbízást adott.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítnak teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Száz|)engőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely.
— A Balatoni Szövetség a Magyar írónők Országos Egyesülete közreműködésével gróf Teleki Sán-dorné (Szikra) elnöklete alatt julius hó 7-én, vasárnap este 9 órakor Balatonfüreden, a gyógyteremben néhai Lóczy Lajos és néhai Kvassay Jenő balatoni emlékművei javára műsoros estélyt rendez. Közreműködnek : gróf Teleki Sándorné, Dá-nlelné Lengyel Laura, Jeszenszkyné T. Irén, Huszka Jenőné Arányi Mária, Vándor Iván, Simonfy Margit, Tö-rökné Kovács Hermin, Beczássy Judit, Gellért Mária, Osváth Eszter, Adám Éva, ű. Miklóssy Ilona, Szabó Mária, Dénes Gizella és Halminé László Ary. A Kvassay emlékei szeptember első napján fogják Balatonföldváron felavatni, a Lóczy emléket pedig a következő évre megvalósítani.
— Iparosság figyelmébe I Az ország Iparossága Budapesten folyó hó 7-én demonstratív jellegű nagygyűlést tart, melyen az iparosság serelmeit fogja tárgyalni. Hogy ezen nagygyűlésnek minél nagyobb nyomatékot adjon az iparosság, azért ugyanazon időben valamennyi Ipartestület is a székhelyén taggyűlési tart, ugyanazzal a napirenddel. Ennélfogva felkér|ük a nagykanizsai ipartestület minden tagját, hogy folyó évi julius 7-én délelőtt 10 órakor az Ipartestület helyiségében tartandó taggyűlésre lehetőleg teljes számban szíveskedjenek megjelenni. Napirend: 1. az ipartörvény sérelmes szakaszainak módosítása, 2. a vásárűgy rendezése, 3. a kontárkérdés gyökeres orvoslása, 4. a férfi és női fodrász iparok újbóli egyesítése, 5. az Országos Társadalombiztosító Intézettel szemben felmerült panaszok, a kisipari hitel Ugye és más gazdasági jelentőségű ügyek. Ipartestület Elnöksége.
— OtSH.. ut.l.ó Ara Az OJság eheti színes ólmlaplán. liömök viccek a hét aktuális eseményeiről. Bölcs Habi, Salamon-Uadó. Kuna Pé levele 8okoró-ho>, a mulatságos zsidó lexikon, a népszerű velem történt meg és Oyerekszáj-rovat a mindezeken felül Karinthy Frigyes, Ukatos László, Stella Adorján pompás írásai. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., O-utca 12.
Kombinált arzén-rézvegytlletel tartalmazó Noapraaan
Komb. rézkén-arzénvegyUlclet tartalmazó
TulokH mindkettő egyesített peiuie ező anyag
egyidejű védekezésre. QyQmőlcaSaban i Qytlmölcipei ész (Monllla), varasodás, riigyfuióbogir.alma-moly, szllvamoly éa a többi gomba és
rovar Kártevők ellen SxölAban i Peronospora, szőlőmoly, Bzólfllktnca, tőkehernyó Irtására. Bordói líhez keverve; Arzola, Urántajzöld, Darxln arzén tartalmú permetezőszerek (rágókirtevok Irtására). Eloaal, Vtnol Itsziharmat elleni védöszerek. Ballal1 o t gombakártevők Irtásához. Almola, Pomrin (vértetükátrány) vértetves icbhelyek bekenéséhez. P o k a I a rózsaiák és növények levéltctvel Irtására
Harisyóanyv megakadályozza a máazókártevőket és
hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához [eljussanak. Több más speciális védőszetek Is állandóan raktáron. .Kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF magkereskedésében Nagykanizsán, ErzsébeMér 10.
(a bíróság mellett)
KÖNYVEK, LAPOK
Papp Lajosi Védőbeszéd
Az Erdélyben (elburjánzott magyar irodalmi kuliura rakta az izmokat Papp Lajosnak, ennek a fiatal, Zalában is hosszabb ideig tartóiko-dott poétának légiesen ideális költészetére. Az izom még nem sok, mert | hiszen Papp Lajos a szép felsőbb- í rendüségét nem is az erőteljes gesz- f tusokban, nem a reális élet adta inspirációkban keresi, hanem eszményi magasságokban kerget ábrándokat 8 azokat öltözteti mesélő fantáziája rokokó-cirádás, szép köntöseibe.
A Védőbeszéd-tn ,,kivül olvastuk verskötetét is. Kisebb versei is, ez a filozofikus verses elbeszélése és .Lélekhalász" c.versesszinmüvellaér-zé8ben és megnyilvánulásban őszinteségükkel fogják meg legelőször az olvasói. Ábránd-világ a Papp Lajosé. Az elugró-pont talpalvérzö földi szikla rögének vaskos feketéje csak kontúrként ködlik fel az epikai lágysággal, zökkenőtlen folyamatossággal pergő verssorokból. De az elrugaszkodás lendtllele (I. verskötetének gyönyörűen megirt, tartalmában Is kedves, metaforikus bőséggel és könnyedséggel stilizált meséje I) trubadúrok álom-szféráiba ragadja és ott is érzi magát a legjobban és legbiztosabban ott nyergeli a Pegazust.
Szin-vér magyarság Papp Lajps költészete. Anélkül, hogy az irredentát önmagáért gyakorolna^ benne sir a lelkében a mai magyar sors, aminek ö is gyermeke s amivel állandóan hadakozik. Stilusa tiszta, nem fertőzte meg semmi divat és semmi affektáció. Verselést modora megállapodott, nem ugrál formáról-formára, nem hódol be semmiféle u| iránynak, hanem meri mondanivalóit ma is ugy önteni szinte maguktól sorakozó jambu-sokba, mint ahogyan a klasszikus magyar1 költészet emlőin tanulta. Nem azirf, hogy szolgallag kopirozxa azt, hinem hogy megmutassa: nem kell okvetlenül az irodalmi dekadencia sió-rejtvényeit feladni, hl a tollat a ma ihletébe mártjuk.
Az oláh impérium szeges ostora alatt kerékbetört erdélyi magyar irodalom küldözgeti át a megmaradt magyar hazába a szép irodalmi magyarságot. Utat mutatnak az erdélyi fiatalok az ő titkon táplált, agyon-kinzott magyarságukkal, hon hogyan kell megőrizni a nyelv tisztaságát, a magyar idiómák zavartalan szépségét. És Papp Lajos • költészetének ez i kinemesédett; zengő, szép magyar nyelv a legnagyobb értéke irásaibín. Költészetének lényege a színesen, lágyan gördülő, szimbolikus mesemondás, a nyugtalan poéta-iélek sokat analizáló elkalandozásalval, a fiatalos nekihevülés szimpatikus mérsékletével. __(bl)
X Amerika uj szenzációja : • Derma-foto. Egy amerikai fotográfus feltalálta hogy lehet az emberi bőrre fotografálni. Az amerikai lányok már ugy járnak a strandra : karjukra, vállukra ideáljuk fényképét fotografáltatják. Derma-fotoról érdekes képeket közöl a Színházi Élet uj száma, amelynek tattalmából kiemeljük a következőket: Simon Böske nyilatkozik a deauvillei nagy mérkőzésről, Primadonna rejtvény. Hogyan stiitt-dollak husz év előtt ? Izgalmas hipnotikus szeánszon próbálták megtalálni a Karrier és szerelem titokzatos szerzőjét.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza,
1929. julius 5.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Vasárnap az NTE tennlszezől a MTK csapatával mérkőznek
A MTK-val több drukker ll lejön Budapestről
Nagykanizsa, jullus 4
Szombaton este érkeznek meg a MTK tennlszezől Nagykanizsára, ahol a NTE lennisz-szakosztálya látja őket vendégül. Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik a mérkőzés, amely a két egyesület állal a mult évben közösen kitűzött ezüst-serlegért folyik.
A mult évben kél mérkőzést játszott a két csapat. Egyiket az NTE, a máslkat az MTK nyerte, ugy, hogy ma í: I a verseny állása.
A vasárnapi mérkőzésen 11 versenyszám kerül lebonyolításra: 4 férfi egyes, 2 női egyes, 2 fértl páros, 2 vegyes páros és 1 női páros Ez a sok versenyszám nagyon tarka programmot ígér. A verseny kimenetele teljesen nyílt, annál is inkább, mert az NTE néhány játékosát nélkülözni kénytelen és igy nincs meg az a nagy nyerési esélye, amellyel a tavalyi versenyben Indult. Ennek ellenére is bizakodással néznek az NTE-isták a verseny elé, amelyre napok óta erős tréning folyik, ugy, hogy remélhető, ha nem is fölényes, de legalább szerény NTE győzelemmel fog végződni a vasárnapi match I
Llngauer lemondott
Budapest, jullus 4 Llngauer Albin, a magyar pro-feszionista futbalsporl elnöke lemondott hivataláról.
(Segélyt kér a várostól az NTE.) Az NTE, amely 64 éves eredménnyel teli mullra tekinthet vissza és a magyar sport annaleseiben aranylapot állított fel munkájával, a mai viszonyok miatt ugyancsak nehéz helyzetbe került. Anyagi eszközei elégtelenek programmjának és célkllüzésének keresztülvitelére, ugy, hogy beadványt intézett a polgármesteri hivatalhoz, amelyben a folyó évre 500 pengő segélyt kér a várostól. Hisszük, hogy a város vezetősége teljesili az NTE kérését.
— A Zalai ÉvkOnyv — Zala kultusza.
vese-, hólyag-,gyomor-és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! ** Főraktár: °
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Kiráíy-u. 21.
(Rövidítések) H - hírek, közgazdaság ilengv. — hangverseny. E — előadás
Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. - mezőgazdaság.
S. — ifjúsági előadás, f — felolvasás, — gfumolonzcne. Jb — Jazz band.
K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Jullus 5 (péntek)
Budapest 9 15 A Maodits szalonzenekar bangv. 9.30 h. 9.46 A hangv. loly tatása. 12 Déli harangszó. 12.05 Cigányzene. 12.25 H. 12.35 A cigányzene lolyli-tása 13 Időjelzés. 14,30 H. 16 Hllbcrt Károly állatmesél. 1645 Idölelzés. 17.15 E. 17.40 G. hangv. 10 Herczeg Ferenc egy novelláját olvsssa lel. 19.30 Kuruc dalos. 20 Az 1. honvédgyalogezred zenekaiának hangy. 21.35 F. 22 Időjelzés. Majd cigányzene.
Bécs 11 Zene- 10 Hangv. 17 30 Zeneakadémia. 20 Z.
Berlin 17 Zene. 20 .A lübecki halál-tánc". 20.30 Z.
Brfltiu 19 A prágai műsor közvetllése. 22 20 jazz-zene.
London, Daventry 11 Q 12 Szonáta-hsmgv 12.30 Orgonahang*. 13 O. 16 Hangv. IS-l.lZene. 17.15 Qy. 1Í45 és 19 45 Hangv. 21.35 Zent.
Milánó 11.15 Q. 12.20 Rádió-kvintett. 13 35 Jalz-bánd 16.30 Qyerraekksrének. 17 Jazz-band. 20.30 Szlmf. hangv. 23 Jazz-band.
München 12.55 Sclusmmelkvartett. 16 Z. 19 Gyermekdalok. 20.30 Dalest. 21.45 Kamara Z.
Prága 19 A Szokol-egylet hangv 2220 Jazz-zene.
Róm. 13.15 Rádiótrió. 17.30 Hangv.
Varsó 12.05 éi 1630 O. 18 Zene. 2030 Szlmf. hangv.
Zürich 11 és II 32 O. 1Z32 és 13 Hsngv. 16 és 17.15 Zene. 20 Hangv. 21.20 Zene.
KÖZGAZDASÁG
Dr. Vas* Zoltán gazdaiági felügyelő
kBxlemónyei
Közlegelők javításához négy százalékos kölcsönt
lehet kapni a földmivelésügyi minisztériumtól, ha azt a gazdasági felügyelő szükségesnek látja s az érdekelt birtokosság azt kérelmezi. A vonatkozó kérést a gazdasági felügyelőhöz kell beadni kat. birtok Ívvel és telekkönyvi kivonattal, valamint a birtokosság közgyűlésének a határozatával, melynek beérkezése ulán a legelőjavitási tervezelet, költségvetést elkészili s a kérőimet az összes iratokkal s javaslatával terjeszti a minisztériumhoz. — Az állattenyésztésünk fejlesztése érdekében kívánatos, hogy minden olyan birlokosság vegye igénybe ezt a kölcsönt, melynek legelője javításra szorul. Svájci tenyészállatok behozatala A földmivelésügyi minisztérium az állattenyésztésünk javítására ez évben is tenyészbikákat és hasas teheneket, valamint üszőkéi vásárol Svájcban közvetlenül a tenyésztőktől azért, hogy az itthoni már fejlell tenyészetek leljavitlassanak Ezúton hívom fel jobb tenyésztőinkéi, hogy amennyiben ezen csakis törzskönyvezeti állatokból venni kivá.inak, vonatkozó kérésüket sürgősen küldjék he hozzám. A legelő-meszezés réteken és
legelökön A meszezés jövedelmezésének a megállapítására a földmivelésügyi
TURUL Cipőgyár R.T.
fióküzletében
feltűnően olcsó árakon vásárolhat.
Saját érdekéhen tekintse meg kirakatunkat I
Vászoncipő...........P B-—
Fekete női pántos ^cipő......P 10-—
Sárga női pántos cipő.......P 9-90
Barna női pántos cipő . I......P I4-—
Szürke és drapp pántos cipő . . . . P IB-—
Férfi félcipő ..........P IB—
\'1871
minisztérium a keszthelyi akadémia növényterm. tanszékének vezetője, Fáber Sándor részére mintavételek, trágyázások, fllmagvak, kerítések és vegyszerek, valamint egyéb kiadásokra 20.000 P. költség-átalányt engedélyezett utólagos elszámolásra. Arra való tekintetlel, hogy Nagykanizsa vidékének Letenye járás felé eső része, valamint az egész lelenyei járás lerülele nagyon mészszegény, remélhetjük, hogy a bevezetendő kísérletek eredményeképen a meszezések bevezctletnek, ez által a termés fokozódni fog.
Magpiao
A Mauthner Ödön magtermelő és ,tiagkereskedelmi r. t. heti jelentése.
A jelenleg még vethető magvaknak, mint köles, muhar, pohánka, csibehur kielégítő kereslete van. Az érdeklődés előterében azonban a larlórépamag áll, melyből a készletek külföldön igen korlátollak, de a belföldi szükséglet kellő időben történt beszerzések által, fedezhető lesz. Irányzata igen szilárd.
A magyar Magkereskedők Országos Egyesülelének hivatalos jegyzései 100 kilónként nyersáruért, budapesti paritásban: lóheremag 140—150, lucerna 120-140, fehérhere 160—170, baltaclmmas; 40—50, fehér csillagfürt 24—25, express borsó 35—40, tavaszi bükköny 40—44, vegyes napraforgó 28 —30, fehér mustármag 50—55 pengő.
(—) Németország 50 millió dolláros hitelt kapott Kábel táviratban vesszük Ili rét annak, hogy a Dillon Read & Co. vezetése alatt álló bankkonzorcium, amelynek Harris Forbes and Company és a Chase Securttles Corporation is a tagja, s német kormánynak 210 millió már*s hitelt engedélyezett. A hitel egy évre szól és junlus hó 26 án áll a német kormány rendelkezésére. A kölcsön megizerzésében Mendelssohn and Co., a Deutsche Bank és a Relchskredlt Qesellschilt működlek közre. A hitel ksmstlábs 7>/<°/o és a (elmeiül! költségek tolytán a kölcsön valamivel többe kerül K>/0nil. Határozoltsn megállapítható, hogy téves a német sajtóban közzétett az a hlr, hogy a kölcsön kb. So/o-os lesz. A Illtet ksmatlába elő nyöBebb, mint a német pén/.plac ezldö-szerlntl rálái. A hitel megszerzésének be-lelcntése óts javulás állott be a berlini pénzpiacon is, amennyiben a napi pénz, amelyet e hó elején 10\'30/o on jegyeztek, ma 9W/0 bá kertiI. Ez a hllel enyhíteni log|a a birodalmi kincstár helyzetét, melynek több, mint 1400 millió márka fedezetlen pozlció|a van. A Reichstag-ban Hllíerdlng pénzügyminiszter kijelentette, hogy a nemzetközi pénzpiac szűkös viszonyainak és a jóvátételi terhekre való tekintettel, a német kormány ezldószerint hosszú lejáratú llrunclrozásrs nem vállalkoahatlk.
(—) Nagy hajózási fuzfó. Messrs. Otis Ci Co. newyorki és clevelandi bankház lávira\'liag bejelentette, tiogy as. Egyesült Államok Nagy Tavsln (Qreat Lakes) működő 17 gözba|ó vállalatát egy óriási, 50 millió dollár részvénytökével rendelkező vállalatba egyesíti. Az uj tusionált gőz-hslózásl vállalatnak 115 ha|ója lesz kb. 1,000 000 tonna tartalommal. Est az órtáal tranzakciót Cyrus S. Eaton, ai Otls bank vezetóje vl te keresztül, akinek nevéhez már sok nsgy pénzügyi müvelet sikeres keresztülvitele fűződik. Tsvsly a newyorki tőzsdét azzal lepte meg, hogy vállalatai megszerezték a Goodyear Tyre & Rubber Company, a viiág legnagyobb gummlgyárá-nak részvény majoritását Nemregiben létrehozta ast a 100 millió doUáros fúziót a Cleveland Clllft lron Company és u Eaton vas és acél érdekeltségek között, amely fúzió által az Egyesült Allámok leghatalmasabb scél- és vasművel egy óriási vállalattá olvadtak össze.
TŐZSDE
A elmúlt napok lanyhasága után ma megszilárdult a tőzsde. A szilár-dulás különösen azokban az ériékekben jelentkezeti, amelyek az elmúlt napokban nagy lanyhaságot mutatlak. Bauxit-olés Kőszenet kél nagy pénzintézet vásárolta. A növekedő jobb hangulat hatása alatt a contremin is vásárolni kezdett, minek következtében a piac megszilárdult. A szilár-dulás kifejezésre Jutott a Bauxit, Be-ocsini, Kőszén, Cukor és Részvénysör jegyzésénél, melyek 3—7\'\'o-kal javították árfolyamukat. A nyomdaipari részvényeknél nagy áruhiány mutatkozol!, miért is Wodianer és Pesli Könyvnyomda pénz árfolyamon voltak felfüggesztve, mindkél papir zárlala javult. Az angol hivatalos kamatláb megmaradásának hirc semmi halással sem volt a tőzsdén. Zárlat felé az irányzat elcsendesedett, az értékek azonban a legmagasabb árfolyamon zártak. Fixpiac üzlettelen. Valuta és devizapiac kissé-_barátsá-gusabb.
Ztrlchl zárlat
Páris 20-34, London 25-21>/i, Newyork 520 —, Brllssel 7219, Milano 27 20V| Madrid 74 95, Amsterdam 208 75. Berlin 123-83, Wien 73 10. SofU 3"75Vl. Prága 15 38l/s. Varsó 58 28 Budapest M-IIVl Belgrád 9 12</l, Bukarest 3-08Vi.
TenntaytJu4«
A huza 40 fillérrel, a rozs 25 fillérrel emelkedett.
Buza tUzav. 77-es 23-30 -23 45, 78-as 23 50—23 65, 79-es 23 70—23-90, 80-aa 239C-24 15, dunántuli 77-es 22-20-22 40, 78-as 22-60-22-80, 79-es 2260 -22 80, 80-as 22 80 -23-00, rozs 17 75-1800, tak. árpa 18-50-19-00, aflrárpa 23-00-2350, zab 18-25—18 50, tengert tszt. 2400—25 00, dunántúli 23-50 -23-80, korpa 1276-13-00.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullui 5,
i taáajwtí Tíuíe letiu-]8íTXÍ»
VALUTÁK Angol I. 27-75-77-90 Belga fr. 79 5.5-79 95 Caeh k. 16-93-17-03 Dán k. 162-55 15315 Dinár 9 98-10 06 Dollár 570 60-572* :0 Francia 1.22-45 22 65 Holl. 229-85*230-85 Lengyel 64 0-64-35 Leu 3-37-341 Léva \'
Líra 29 95-30-20 Márka 138 50-137 10 Norvég 152 60 153-20 Scblll. 80-50 80 90 Poéta 82-40-83-10 Svájd I. 110-20 110-70 Sréd k. 153-50154 10
DEVIZÁK AmsL 229-95-230-65 Belgrád 10*05-10-08 Berlin 136-42-136 82 Brllsszel 79-55-79-80 Devizáiéi 3-39-3-41 Kopenh. 152-52 152 92 London 27-77-27-85 Madrid 82*40-83-00 Milano 29*96-30-06 Newyork 572*70-4-30 Oszló 152*60-153 00 Pária 22*40-22 47 Prága 16 94-16-99 Szófia 4*13-4*15 Stockh. 153-55-153 95 Varaő 64-20-64--0 Wien 80 51-80-76 Zürich 110*13-11043
Sertésváiár
Felha|lii 2782, eladillan 212. — Elsőrendű 1-78—P80, azedett 1*72—1*76, íreden közép 1*56-1*62, könnytl 1-20-1*36, l-ső rendű Oreg 1*66—1 70, ll-od rendli oreg
1-44- I 52 angol süldő 1*50-1*76, szalonna nagyban 1-94—1-98. zair 2-16* 2-20, hm
2-20—2*36, izalonnás lélserlés 1*94-1*95.
EM)*: Mnbl Iyeafc t* UpkUti TílUlil, KktUkíuíi. PtWfli kiadó: Zalai Kiroly.
Unka IéWui NasnrfcajatzM 7H. •>
APRÓHIRDETÉSEK
Az aptúhlfdeUaek di)a 10 sióig 10 fillér, Miadea további aző dija B fül. Vaaár éa ünnepnap 10 szóig •• fillér, minden további aző di|a ■ flll. Szerdán (a pinteken 10 HZ óig (O fillér, minden további i • MII. "
az6 dl Ja l
Cimazó a minden vaata-
gabb betDból álló azó két szónak számit-tátik. Állást keresőknek 500/. engedmény.
Hlrlaiáaak B (Bt) papgO Baazagtn alul m (alaalafel kányvaláv, aaimliiáa •IkarOlia. •égaH lllra llialaallk
P4stKtárasoknA, aki a könyvelésben la jártas, gyakorlattal felvitetik. — Ajín-lalokat a ZaUi Közlöny kiad\' hivatalába kéiem beküldeni: „PénmtérnoknB" jallgéra. 3186
Tédgsrl házhoz ixálillva, hosszabb lejáratú hitelre ia kapható Vida illazer-llxletében. 3071
MÉZET,
nyarsbOH, igytallat, vaaai éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernit és Fiai
Erzsébet-tér 15.
HéroniaatobéB modem, fürdőszobás, balkonoa utcai lakás Csengery-ut elején suguaztua l-re kiadó. Clm a kiadóban 3201
PénnkaicisSnt bekebelezésre minden (Viwegben a legelónyőaehhert éa .\'eggyor-a&bhan folyóslttat Aenaél t|)néo pénz-kőlcsőrikOzvetttö Irodája Nagykanizsán. Kazinczy-utca 2. szám. 4925
Trapplstasajt leijei ziiros minőségben 1 kiló P 3 — Muazel és Prledenthal-nál. , 3189
Magyar-u. 4. számit ház, esetleg annak Bálhoiy-utcára nyíló része aladö. 2856
Szepesi imre
csatornázás, vlivezeték-berendezés. épület és mű-bádogo., Zrínyi Mlklda-
2407 utoi. 22. — Telelőn 2-95.
Saját termétO jóminóiégU boszor-kányhegyl aszlalibor lílerenklnt 40 lillér, legkevesebb tétel 25 lller - Rsllhyány-utea 10. 2918
A legjobb pflrkBItkávA mégla csak Mnizel és Frledenlhslrfál kapható. 3189
t-\'üidótrtkók, lapkik és cipók legnagyobb választékban Kaulniann Károlynál knp h\'tn 3202
I ílránduliiokrs,. utaxíiokra, I
! outjOa éi hideg vacsorákra I
eicimlaaerv-et n. m. mlad.oncniQ sajtokat, vajat, arsWtl llptél-larél. körözött llptíll, hldrií tslraioltakat, eredeti práaai so.kát, Plck-sialáinll, szardíniákat, páaietomokal, hnskonaeiveket leajobban
Muszel és Frledenthal
eaemciekereakedéaéhen lehel brsiereinl,
meri ott érlá.l választékban 31SS és elflnyöí árban kaphatók.
Egy szoba, konyhás egészséges, tiszta lakáal keresek a központban, vagy ahhoz közei, eseileií kerttel együtt Ugytnnlt egy Jókarban levő h*lóbarend«*e« kclcH-telik. Címeket kérem leadni .Molnlr K." névre a kiadóba
Marakaraailuran péksnOhalyt
berendezéssel együtt bérbeadók azonnalra. MaoyltnoraoK Lipót (Muiskereaziur) 3184
MüaaaréaK tsnoncokal felvesz Sátrán műszerész Nagykanizsa, l óul 10. 3183
Keresek szoba - konyháé
butoroKOtt tiszte lakást,
két személy részére. Megfelelne nagyon külön Alló telken, esetleg kerttel egy Ott levő ilyen Inkáé. Szíves értesítést a kiadóhivatalba kérek. itn
Héromszobáe, esetleg kétszobás comfortos lakást keresek. Címeket a kiadóba kérek. 3167
Fflxwölgyl vámmalombn Július \'5 re motorgépész (elvétetik. 3141
Használt bádog fürdőkádat keresek megvételre. — Ajánlatokat Bajza-utca 9/a.. udvarban hátul, félemeleten. 31%
Cgy udvari bútorozott szoba kiadó, esetleg konyhahasználattal, azonnal Slkitor-utca 15. 3195
Az
„ANKER"
llTILlli: BIZTDSITŰ n. 1.
nagykanizsai fiókja
felvesz szakképzett, megfelelő referenciákkal biró titkárt, helyettes titkárt és üzletszerzőket jutalék és fix fizetés mellett.
Személyes jelentkezés a fiók-főnökénél Dr. Beusterien E. nyug. rendőrtanácsos urnái, Sugár-ut 2. szám, I. cm.
41P4
Tisztelettel érlesitem a n. é. közönséget, hogy üzletemet Bazár I. udvarból
Kazlnczy-ntca 15 sz. alá helyeztem át.
Szives pártfogást továbbra is kérve, teljes tisztelettel
Tótbné lámbor Anna
kötszer- és füzőkészltó. jioi
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, Üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő (Igyvéd, Rozgonyi utca I.
Kévekötő és Manilla
Gazdasági kötéláruk
Uj ponyva Gabonászsák
Ponyva és zsák
kölcsönzés
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Hlnttn aagyar. mrnarTl»tl|T«kl
mdguj a.
KAPHATÓ :
SINGER VARRÓOÉP
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG ntkbllll\'. NABYKAMZSA Főnt 1.
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- ásványvíz kcrü\'eli leraka\'át megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és átványviz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fiscber és Leltner |
lüazer- ét gyarmatira kereskedőnél
Király-utca 8. Telelői 2J8.
int
BUdon magyar. aagyar vliel Inék I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
göxmosó, v«gytlsxtftó, mhafcstO
a .lombttheJyl otn. IpufcláUtlteoi irtnyéremmtl UtQnUtr*
NAGYKANIZSA
Ujajtateler t Oyárt.t.p t
Kazinczy u. 8. Hunyadi-*. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit tealet vtgy tisztíttat. Győződjön meg áialm olcóságáról éa munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényfl gallértlaztitia I Tiaztlt I i-at Pttaaéroz I
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Noson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a leejutá-nyosabb árban, egy vagy hét évi ráazietfiieléare is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanlxaa, Fí-ut 12. uéia.
Ugyanolt kaphatók mindcnnemtl varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb áiban és legkényelmesebb fizetési feltételek mellett.
SzQkaégleteinak beazerzéae alfttt feltAUaa ■mi kérjan árajánlatot I
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. izém.
Teleion: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállít\' hatók. — Kedvező fizetési feltételek I
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
9. évfolyam, 150 szám
Nagykanizsa. IB29 julius 6, szombat
Ara 14 Mlér
ZALAI MONT
gaoteutfete h kJj<kShl»«l«l: Fft-ul 5. uim Kewttwiyt flokkUddhtvaUl Kouulli L«|o« u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BŐ«ztU«i ára : hóra t pt»f4 •• tmtc
A cseh követ Walkó külügyminiszternél a „magyar elégtétel" iránt érdeklfidött
Walkó kijelentette, hogy nem történt szerződésszegés részünkről, Inkább a magyar kormánynak kellene tiltakoznia a cseh vonatbcszüntetések miatt
Békésen intéződik el a hidasnémetit incidens
Budapest, jlllluH r> A liidaanémclii határincidens hullámai mosl már lassan elcsendesedtek és az előjelekből Ítélve rövidesen sikerlll olyan plattformot találni, amelynek alapján ezt az ügyet köz-megnyugvásra lehet elintézni
A csehszlovák köztársaság kormányának tegnap este közzélelt félhivatalos kommünikéje szerint a sérelem abban konkretizálódik, hogy a magyar halóságok a közös vasúti határszolgálalra vonatkozó egyezményt sértettek meg Pecha Vince letartóztatásának módjával.
Likvidálják az Incidenst
l\'rága, Juliim 5 A Prave Lidu irja: Udrzsal mi-
niszterelnök utasítást adott a vasut-ügyi minisztériumnak és a külügyminisztériumnak az incidens likvidálására. A miniszterelnök ez ügyben helyettesili Benes külügyminiszteri, aki ugyan még Prágában tartózkodik, de szabadságát tölti.
A cseh követ Walkó külügyminiszternél
Budapest, julius r> (Éjszakai rádiójelentés) Pallier cseh követ ma délután látogatási leli Walkó Lajos külügyminiszternél, ahol ujbói szóvá tette Peclia letartóztatását. A csehszlovák köztársasági kormánynak az a [elfogása, hogy a magyar halóságok a Magyar-
ország és Csehország közötl a közös Italáruk tárgyában kötött szerződés XXIi 1. cikkelyét sértették meg. A követ az iráni érdeklődőt!, hogy a magyar kormány a cikkely megsértéséért milyen elégté
telre gondol? Walko Lajos kijelentette, hogy a magyar hatóságok a közös pályaudvaron semmiféle sérelmet nem követtek el. Kéri, jelölje meg a cseh kormány, hogy miben látja a sérelmei ?
A magyar külügyminiszter ezután hangoztatta, hogy sukkal inkább a magyar kormánynak van oka lilla kőzni a cseheknél a vasúti forgalom beszüntetése miatt
Eatasztrófáíis orkán pusztított Ausztriában, Német- és Csehországban és mérhetetlen károkat okozott
Forgószél, Jégverés, felhőszakadás, villámcsapás, Ítéletidő mindenfelé—Tojásnagyságu jégeső pusztította a termést — A vihar számos emberáldozatot Is követelt — 80 kilométeres
sebességgel száguldott a szélvész
Budapest, julius r> Nyugat-Európában hatalmas forgószél dühöngött. Különösen Salzburg, Innsbruck környékén és a cseltországi Oablonz vidékét a jég teljesen elverte, ugy, hogy a termés teljesen elpusztult. Bajorországból és Wür-lenbergből hasonló jelentések érkeznek. AUdorfban egy méteres árviz volt.
Az orkán pusztításai Bécsben
Bécs, Julius r> A nagy kánikula ulán tegnap este hirtelen orkánszerü szélvihar támadt, amely rendkivül súlyos károkat okozott. A nyilvános [>arkokat teljesen tönkretette. Az emberek pánikszertlcn menekültek. F.gy gyökerestől kilépett fa egy asszonyra zuhant, akit haldokolva kellett elszállítani. F.gy a Dunában csónakázó állatorvost a szélvihar csónakostól oly erővel dobolt a partra, hogy többszörös bordatörést szenvedett. A mentők két óra alatt 120-szor vonultak ki segélynyújtásra.
Tojásnagyságu jégeső Alsóausztriában
Linz. Julius r>. Tegnap este nyomasztó hőség ulán nyugatról halalmas vihar jöll, melyet közvetlenül jégeső követeli. A jég dió és tojásnagyságu volt és nemcsak a termést, hanem a fákat és házakai is összehasogatla, illetőleg megrongálla. A környékbeli falvak és városdk utcáin halomba áll
a cserép és (Ivrglörinelek. A szélvész kidöntötte a telefon és távirópóznákat ugy, hoi»y az összeköttetés l.eoben, Klagenfurt, Ciraz, Prága slb. vonalokon teljesen megszakadt
A vasúti összeköttetés is több
irányban megszakadt. Vöcklabruckban a házak letejél elvitte a vihar. Ischl melleit a villa-mosvezeléket szakította le a szélvész. A villamosvezelékbe egy nyolc éves kisleány anyjával együtt belekeveredd, két fiatal parasztlegény ki akarta szabadítani őket, de
a villamos áram megölte őket.
Az asszony súlyos égési sebekel szenvedeti, a kislány azonban sér-lellcn maradt Az árviz következtében hárman vizbefullak. Neusattz az Odera melletl-höl jelentik, hogy
a termés teljesen elpusztult. A világítási vezetékeket a vihar szétszaggatta.
Katasztrófális forgószél Salzburgban
Salzburg. Julius 5 Salzburg városban és környékén heves forgószél lomholt. Az ég hirtelen beborult, sürll porfelhók kavarogtak a levegőben és olyan sötét lelt, hogy az ulcán alig leheteti pár lépésnvire látni Salzburgban a háztetőkről cserepeket sodort le a szél,
az ablakokról leszakította az ellenzőket és
a járókelők kénytelenek vol tak fákba és állványokba kapaszkodni, hogy ne essenek el.
Negyedóra múlva a városban óriási pusztulás látszott. A salzburgi Mira-belle-parkbau, ahol a vihar sok fái kicsavart, egv lezuhanó fatörzs agyonütötte dr. Flala Ferenc egyetemi tanárt. Rettenetes hatása voll a forgószélnek Salzburg környékén is.
A tavak áldozatai
HÓCS, Julius Ti A tavak vidékén a vihar színién nagy hevességgel tombolt. A Traun-seen egv csónak, amelyben hárman ültek, felborult. Kellőnek sikerült megmenekülnie, míg a harmadik, egv fiatal bécsi leány, a vizbe fulL A Königseen eltűnt egy csónak, amelyen két ember alt.
Orkán, jégverés, felhőszakadás Németország felett
Berlin, Julius 5 Tegnap este egész Németország felett hatalmas orkán vonult el, amelyet jégverés és felhőszakadás követelt. Az ország valamennyi részéből nagy pusztításokat és ótiási anyagi kátl jelentenek.
Az alsó bajor vidéken a termés elpusztult
MUnchcn, Julius 5 Az óriási vihar az uton lévő vonatokat erősen megrongálta. Az orkán a bcrlin—müncheni vonat 75 ablakát belörle és az utasok közül 35-öt megsebesített.
Bajorországban a Duna vidékén nagy károkat okozott a ro^sz időjárás. Deggedorfban az orkán ledöntötte egy téglagyár kéményét, amely egy emberi agyonütött. Thananger helyiségben a villámcsapás felgyújtott egy házal. Oberacht mellett egy szekeret a Dunába sodort a vihar, a kocsis megfulladt. Az alsóbajor gabonatermő vidéken a termés legnagyobb része elpusztult.
Megépül a Társadalombiztosító kertvárosa
Budapest. Julius r> (Éjszakai rádiójelentés) A péntek délutáni minisztertanács, mely este \'/2l0-kor ért véget, hozzájárult ahhoz, hogy a Társadalombiztosító já-rulék-tartalékaiból 680 családi házat építsen törvényes kötelezettsége alapján. Az építkezést az albertfalvai kél leiek-komplexumon azonnal megkezdik és 310 ház (2—4 szobás) már novemberben beköltözhető lesz A kertváros házbérei alacsonyak lesznek. A lakásokat csak az OTI munkás és tisztviselő tagjai kapják meg, akik 35 év alatt havi részletre tulaj donukként is megszerezhetik azokat.
Borzalmas tQzvész
egy sopronmegyei községben
Sopron, Julius 5 Borzalmas tűzvész pusztított tegnap éjfélkor a sopronmegyei Bükk községben. A tűzvész az egyik házból eredt és villámgyorsan átragadt a többi épületekre is, ugy, hogy 25 lakóház és 86 gazdasági épület el-puszlult. A kár óriási. Ábrahám Ist-vánné 40 éves asszony, Bander Mária 14 éves leányka és Bander József 90 éves gazda a lángok között lelte halálát. Három hét ola ez már a harmadik tüzeset Sopronmegyében.
Repülő katasztrófa Szombathelyen
Szombathely, lullus fi (Éjszakai rádiójelentés) A szombathelyi repülőiskola kél .\'gyakorlatozó gépe péntek este fél 8 órakor összeütközött. Az egyik gép kigyulladt és lezuhant. Csesznik- Endre pilóta és lile Lajos szerelő szörnyethaltak A gép elégeti.
Egy néger agyonütött egy magyart Amerikában
Newyork. Julius 5 Gross József 45 éves sárospataki születésű, ottani háztulajdonost néger házmestere a pincében agyonütötte A rendőrség bűntársak után nyomoz.
zalai közlöny
is2q. iuiiub e.
Sxemle
a nagykanizsai Iskolák most lezárt eszlende/e felett
Nagykanizsa, Julius 5
Bezárullak az iskolák kapui, szétrepüli az elcsendesedett falak közül a tanuló-fiatalság reményekkel tele serege.
Régi szokás szerint nézztlnk ilyenkor körül a tudás világosságát gyújtogató portákon.
A gimnázium értesítőjének számadatai szerint a kegyesrendi reálgimnáziumba beiratkozott 396 rendes és 42 magántanuló, osztályozást nyert 383 rendes és 38 magántanuló. A tanulók közül 32G r. kath., 72 izr., II ev., 8 ref., 3 gör. kath., 1 unitárius. A többség (280) kanizsai volt, 87 zalai, 53 más megyéből való. A szülök foglalkozása szerint leglöbb (59) .kereskedelmi vagy közlekédési segédszemélyzet" rovat alatt található, aztán 53 kisbirtokosok, 36 keresk. vagy közlek. lisztviselők gyermeke stb. Jeles eredménnyel végezte az osztályt 30, jól 67, elégségesen 207 tanuló, egyből bukott 43, kettőből 37, többől 36. Rendkívüli tantárgyak voltak egészségtan, gyorsírás, ének, zene, szabadkézi rajz, francia, vívás.
Az értesítő részletes tájékoztatási és képes mellékletet közöl az intézet gyönyörű konviktusáriil, ahol 1600 P az évi lakás és ellátás.
Érettségire jelentkezett 35 tanuló (3 leány, 3 ismétlő fiu). Jelesen érett 6, jól 12, elégségesen 12, javítóra 5.
Az osztályok száma 9 (a IV. oszt. párhuzamos). Az alsó osztályok 60--70, a felsők 30—40 létszámúak.
Az igazgatón kivül 18 tanár működött az Intézetnél, közülük 3 világi.
Meglep az értesítő adatai közül, hogy az 5709 kötetes tanári könyvtár bővítésére az iskolaévben csupán 30 P jutóit.
A Piarista Diákszövetség, Mária Kongregáció, Önképzőkör, Segélyegylet (125 tanuló kapott 1139 tankönyvet), Ifjúsági Sportkör, Törekvés cserkészcsapat szorgalmas és eredményes munkál fejtettek ki.
A felsőkereskedelmi \' Iskolába beiratkozott 171. osztályzatot nyert 165 tanuló. Közülük 98 r. kath., 54 izr., rj ref., 3 ev., 1 gör. kath. A diákok közül 111 nagykanizsai, 19 zalai, a többi más megyékből való, Leglöbb (40) kereskedő-szülők gyermeke, 37 közalkalmazott, 32 iparos, 24 köztisztviselő gyermeke. Az osztályokat jelesen végezte 5, jól 33, elégségesen 71, egyből bukóit 11, keltőből 27, többől 14. Érettségire jelentkezett 31 tanuló, jdwen letette 1, jól 9, elégségesen 15 tanuló, Sjavil, 1 ismétel.
A tanári testillet az igazgatón kivül II tanárból \'511. Az inlézet az idén alakította meg a kebelében végzettek országos szövetségét. Érdemes munkásságot fejt ki a Segitő Egyesület, az Önképzőkör és az Ifjúsági
Teljes sebességgel egymásba rohant két motorkerékpár a gelsei kanyarodóban
A két gép eszméletlen ulasaival állva maradt az uton — A soproni kereskedőt életveszélyes állapotban szállították be Nagykanizsára — Szmodiss László csak kisebb zuzódásokat szenvedett
Gclsc, Julius 5 Keszthelyről érkezve, oldalkocsis mo-(Tudósitónk telefonjelentése) Borzalmas motorkerékpár-szerencséllen-ség történt ma, pénteken délután 3 óra körül Oelse község szélén.
Egy soproni kereskedő, 30— 35 év körüli, miután Gelsén egy terménykereskedőnél szénavásárlási üzletét elvégezte, motorkerékpárján tovább indult. A községből kivezető ul kanyarodójánál, a Gross-major közelében a gyors iramban száguldó motorkerékpár összeszaladt egy a kanyarodóból szemközt jött motorkerékpárral.
Az összeütközés olyan erővel történi, hogy n két gép összeakaszkodva állva maradt az uton és a nyeregben maradt, ájultan,
mindkét gép utasa Is. Egy kőműves, aki a közelben dolgozott, laita, amint a két gép összeütközöl!, azonnal odaszaladl, segíteni azonban nem tudott, hanem fellármázta a falut. Dr. Kárpáti gelsei orvos azonnal a helyszínen termett, telefonon kihívta a nagykanizsai mentőket, ő maga pedig első segélyt nyújtott a szerencsétlenül járt motorosoknak.
A kereskedő az összeütközés hevében a fejét zúzta össze és belső sérüléseket szenvedett.
Eszméletre téríteni nem lehetett. A másik motorkerékpár utasa Szmodiss László gelsei földbirtokos volt, aki
torkerékpárján egyedül tartott Oelse felé.
Szmodiss Is eszméletlen állapotban esett össze a nyeregben
és jó negyedórába került, mig az orvos magához tudta téríteni, ezenkívül azonban könnyebb zuzódásokat leszámítva más baja nem történt.
Egy arra haladó fcls^rajki autóra feltették a rendkívül súlyosan sérült kereskedőt és elindultak vele Nagykanizsa felé. Motorkerékpáron kísérte dr. Kárpáti orvos is. Az auló Gelse-sziget alatt találkozott a kanizsai mentőautóval, amely azlán a sebesültet beszállította a nagykanizsai közkórházba.
A kereskedő személyazonosságát csak később, a csendőrségnél letétbe helyezett irataiból állapi\'ották meg. Eszerint Szlavik Viktor 35 éves, nős, soproni szénakereskedövel azonos. Családját a nagykanizsai rendőrkapitányságról értesilelték a szerencsél--lenségtől. Állapota súlyos, életveszélyes.
Szemtanuk elmondása szerint a szerencsétlenséget a kereskedő vigyázatlansága okozta. A kanyarodó előtt ugyanis teljes sebesen hajlott és a tülkölést is elmulasztotta, ügy, hogy ennek következtében Szmodiss-nak az ulolsó pillanatban már ideje sem volt a kanyarodóban szemközt felbukkant motorkerékpárt kikerülni.
Sportkör. A 3 napos pécsi tanulmányi kiránduláson kivlll meglátogattak több helyi ipartelepet is.
A női kereskedelmi szaktanfolyam 40 beiratkozott növendéke közül 34 vizsgázott le, mind eredményesen.
A zeneiskola
harmadik évére 19.1 növendék iratkozott be, ebből 106 zongorára, 36 hegedűre, 19 énekre, 32 a fúvós tanszakra. A növendékek közül 53 vidéki voll. A szülők foglalkozása szerint 62 közalkalmazott, 31 kereskedő, 19 magántisztviselő, 17 értelmiségi, 12 nyugdíjas, 11 iparos stb. Az iskola az év folyamán 3 nyilvános növendék-hangversenyt rendezett. A tanári testületnek az igazgatón kivlll 3 rendes és 3 óraadó tagja van. Az iskolának ma 5 zongorája van, tantermeinek száma 6.
Polgári fiúiskola Az iskola 0 osztálya (minden osztály párhuzamos, a IV. osztály-bői\' három van) egyenként 30—40 létszámmal nyílt meg. A beiratkozottak száma 1106. Jelesen végzett 18, jól 77, elégségesen 141, egyből bukóit 29, kettőből 17, löbböl 16. A tanulók közül 89 vidéki. Vallás szerint 204 r. kath., 25 izr, 8 ref.,
3 ev. A szülők foglalkozása szerint 83 keresk. vagy közlekedési alkalmazott, 58 kisiparos, 33 kisbirtokos, 30 nyugdíjas, stb. A tanári testület az igazgatón kivül 9 tanárból és 5 tanárnőből áll. Az Önképzőkör, Cserkészel, Scgélyző Könyvtár, Sportkör szép eredménnyel működtek. Tanulmányi kirándulásokat Pécsre, l.égrádra rendeztek. Nagyon népesek és nívósak voltak az iskola szülői értekezletei.
Polgári leányiskola
Ugyanúgy 9 osztály, mint a fiúiskolánál. Az osztályok lálszáma 28— 44. Beiratkozolt összesen 329 tanuló, közülük 59 vidéki. Vallás szerint 259 r. kath., 36 izr., 13 ev., 10 ref. Jelesen végzett 61, jól 105, elégségesen 121, egy-két tárgyitól bukott 29, többől 2. A szülők foglalkozása szerint: 73 keresk. vagy közlekedési lisztv. és alk, 50 gazd. segédszemélyzet, 26 közh. altiszt stb, A tanári testület az igazgatón kivlll 13 tanárnőből áll. A minisztérium ezzel az iskolaévvel választotta el újból a polgári leányiskolái a fiúiskolától s azt külön igazgatóság alá helyezte. Tanulmányi kirándulás keltő volt: a Balatonra és Légrádra. A szülői értekezletek né-
pesek voltak és főként az iskola megfelelőbb elhelyezését (erre még visz-szatérünkl A szerk.) követelték. Az Önképzökör, Sportkör, lfj. Vöröskereszt eredményes munkát fejtettek ki.
Az Iparostanonciskola
21 osztályába beiratkozott 729 tanuló. Ez tehát a város legnépesebb iskolája. A felszabadulások stb. következtében év végére is maradt 522 tanuló. Vallás szerint 469 r. kath., 35 izr., 10 ref.. 8 ev. Érdekes, hogy legtöbb volt a női szabó tanonc (70), ezután 61 a kőműves, 48 cipész, 47 szabó, 37 asztalos, 25 borbély stb. A tanoncok közül 113 voll vidéki. A szülők foglalkozása szerint: 151 kisiparos, 63 földműves munkás, 46 kisbirtokos, napszámos, 42 köz-hiv. altiszt, 34 napszámos-munkás, 31 keresk. v. közlekedési segéd-személy slb. A tanulók közül főiskolai végzettségű 1 (egyik tudományegyetem, másik gazd. akadémia), kereskedelmiből meni tanoncnak 15, a gimnázium 1—VI. osztályaiból 10, polgári Iskolai végzettséggel 87, a polgári I—III. osztályaiból 64. Az iskola munka-kiállitásán 126 tanonc állitolt ki, a legtöbb kitűnő bírálattal. A tanító-testület az igazgatón kívül
22 tanerőből áll. Az iskola Cserkészele az év folyamán uj vezetés alá kerüli. Az Önképzőkör és Vegyeskar érdemes munkát produkált.
Elemi Iskolák
Az I. körzetbe beiratkozolt 451 flu, 356 leány és 89 iamétlös. A II. körzetbe 409 fiu, 421 leány és 131 ismétlős. A 111 körzetbe 401 fiu, 371 leány és 217 ismétlős, Összesen tehát 2409 mindennapi tanköteles és 437 ismétlős.
Az I. körzet 17 főnyi tantestülete 18 rendes és 6 ismétlő osztályt tanított. Az osztályok a központi elemi iskolában, a Teleky-uli, Huszti-téri, Barakk-telepi és a volt gimnáziumban elhelyezett Iskolákban vannak.
A II. körzet 19 tagu tantestülete 18 rendes és 6 ismétlő osztályt tanított. Az osztályok a Rozgonyi utcai, Arany János utcai, Hunyadi utcai és a volt gimnáziumban elhelyezett iskolában vannak.
A III. körzet uj iskolát avatott az iskolaévben, a Nagyrác-utcai modern iskolaépületet. A 18 lagu tantestület 17 rendes, 6 ismétlő és 4 ismeretterjesztő osztályt tanított, a nagyrácutcai, kisrácutcai és templomtéri iskolákban.
A szülői értekezletek roppant látogatottak voltak mindhárom körzetben. A körzetek anyák-ünnepélyei és tornavizsgái messze kiemelkedtek az iskolai ünnepélyek megszokott keretei közül.
*
(A fémipari szakiskola éve még nem zárult le.)
— Autóbusi-kirándulás ■ <>••>-k*M téborhOK. Vasárnap, folyó hú 7-én délelőtt 10 őrakor autóbusz-kirándulás terveztetik a pogányszontpétorl cserkész, láhorlioz. Viteldíj fejenklnt I\' 2-50, legalább liusz Jelentkező esetén. Visszaindulás megbeszélés szerint. Je-Kyek a Krátky tőzsdeien .válthatók, Nagykanizsai Autóbusz VőiitiM.
1929 |ullu» 6
A fekatelelkü nő
Talán, meri annyi szenvedést hozóit, azért akarjuk látni a háború borzalmait Ez is egyik megnyilvánulása az emberi atavizmusnak. A világrengető, nagy történelmi megmozdulás a ma élő emberiségre nagy egészében rettenetes csapás s szinte elképzelhetetlen az a sok szenvedés, amit a háború a népek és egyének életében előidézett, mégis tiz évvel a háború után sok olyan apróbb és (eljegyzésre méltó eseményt és epizódot kapartak eló a háború történetírói, amiknek az utókor részére való megörökítését nemcsak alkalmasnak, de irodalmi és erkölcsi szempontból szükségesnek is találták.
Ilyen erős háborús történet az a film, amit ma szombaton és holnap vasárnap mutat be az Uránia-mozi. A cime: A feketelelkíl nő. E film a háborús felvételeivel, a rendezésével és magával a történetével messze kimagaslik azok közUI a filmek közül, amiket eddig láttunk. Afllm főszerepei olyanok kezében vannak, akiknek neve garancia arra, hogy a film a legmagasabb művészi nivón áll. Vivian Glbson, Albert Sleinrllck és Alfons Fryland nem egy filmben bizonyították már be, hogy mesterei a filmszínészeinek.
Az est másik slágere: Rapa-Nui. (A kincsek szigete). Ennek a filmnek a jellemzésére semmiféle jelzőt nem használunk, csupán azt emlitjük meg, hogy annak főszerepét Llane Haiit. ez a gyönyörűséges, aranyos, csupa-háj színésznő és Werner Kahle játszák. Ezeknek a megjelenése a filmen mindannyiszor (Iditőleg hat a közönségre. Liane Haid az ő szépségével, az ő tüneményes egyéniségével és művészi játékával érdemelte ki a „világsztár" nevel.
ZALAI KOZI.ONY
s Z I N H A Z Hegedős.: Az ördög
Nagyon sokan nem először láttuk Molnár Ferencnek ezt az egész világot megjárt, szédítően szellemes vígjátékát. Nagyon sokan nem először csudáltuk mélységes emberismeretéből ördögien és emberien sziporkázó paradox filozófiáját. (Ördögi, mert hiszen igazi ember és emberi, mert konokul, cinikusan, keserűen ördög. Mindegy is talán...) Ezen az estén mégis Molnár Ferenc volt az újság. Mégis ugy kelleti az irodalmi magasságok csúcsaira szinte kifulladó lélekzeltel követnünk és ugy kellett a magunk ördög-emberi keresztmetszetének reflektor elé álli-lotl, cicomátlan valóságán megdöbbennünk, hogy szinte szégyenkezve takargatni szerettük volna és tagadni, hogy nem... én nem... én sem... meg én sem... Csak a többi... Csak
a más... A más talán mind Molnár modellje volt ehhez a meduza-torzó-hoz, amit a ragyogó molnári esprit véső|e faragott és csak azért adta neki Az ördög cimet, mert az — az ember.
Hogy ma is ilyen uj és lenyűgözően uj volt Az ördög, hogy sokan és sokan, akik láttuk, ma láttuk csak meg igazán, — ez Hegedűs Gyula ördöge. Az a bámulatosan naturalisztikus, azazabszolut leegyszerűsített eszközökkel is a színjátszás tökéletességéig magasodott alakítás nem tett hozzá semmit a valóság illúziójához és nem hagyott ki egy mozdulatot, az arca így ráncáí, a szeme egy villanását, a hangla egyetlen árnyalatát sem Molnár Fer>nc életre varázsolt ördögéből.
Mellette a mi együttesühk is tudása javával állt ki erre az ünnep-estére. Ladomerszky Margit egyik legfinomabb, legszebb alakítása volt. Rőzsa Bözsi, Danis, Szemelhy igen jól állták helyüket. Meglepett Hajnal
Teherautó belegázolt egy birkanyájba
Két tucat birka életébe került a különös találkozás
Keszthely, Jullus 5 (Saját tudósítónktól) A gépjármü-szerencsétlenségek egymást érő sorozatában különös esetről számolunk be ezúttal, amikor nem emberéletben tett kárt a rohanó technika, hanem egész csomó állat vérével keverte össze az országút porát.
Láng Zoltán pápai lakos teherautóval, megrakodva iRyekezett a keszthelyi nagyvásárra. Éjszaka volt, mikor Balatongyörök és Vonyarcvashegy közölt robogott a nehéz alkotmány. Ugyanekkor Grosz Sándor és Vilmos tulajdonosok egy nagy \'oirka-
nyáját terelték az uton Köveskál felé. Amint a sötét éjszakában a nyáj és a teherautó összetalálkozott, a birkák fejvesztett tolongásban kavarogtak össze-vissza. A birkapásztorok lehetetlenek voltak a megijedt állatokkal, ugy, hogy a teherautó beleszaladt a nyájba. Kerekei alatt csak ugy ropogtak a megbódult állatok csontjai és kiabálás, bégetés, autó-berregés verte fel az éjszakai csendet.
Az elgázolt állatok közül 24 darabot azonnal le kelleti vágni súlyos sérüléseik miatt.
A kár 880 pengő.
Beata kedves, azines Selyem Clnkája. Sarlay ezúttal nem remgkelt.
(És nem remekelt a közönség, amely a legfeszültebb figyelmet szuggeráló jeleneteknél bosszantóan sokat izgelt-mozgolt, zörgött. A felvonásközök után érthetetlenül majdnem abban a pillanatban szétlibbenik a függöny, amikor a jelzö-csengö megszólal. Igy a felvonás eleje mindig a beözönlő közönség zajába fullad. Ebben aztán\' már nem a közönség a hibás.) (bt)
A sxln&áxl Iroda filrei -
(*) Nat-az-a m*F, 1 Solthy György vöndégfetléptével. Szbinbaton én vasárnap este mutatja be színházunk a budapesti Király Színház, opernttazenzá-eloját, a Mersz-e Mííry elmü operett-rcvllt. Fényes kiállítás, káprázatos toalettek. frappáns táncazámok ékeattlk a mulatságos librettót. Solthy György, Pintér lilJsko, Krkel Gaby. Blliary Nándor, Kormos Ferenc, Sarlay Imre, Vince Kmml, Szalay Károly, Kádár Margit játszák a darab pompAa főszerepeit
{*) BAregár vasérnip SéluUn.
Horváth Kálmán a budapesti Király Színház művésze vendégfelléptével kerül másodszor színre olcső hclyárakkal Strausz örökszép operettje, a Bőregér.
(*) Ram élhetek muisltssié nélkül - Solthy György felléptével. A színház utolsó buesuhete Móricz Zsigmond Irodalmi remekével, a „Nőin élhetek muzsikaszó nélkül" cimü zenés vígjátékkal veszt kezdetét. A budapesti Nem zctl Színház többszáz előadást megért nagysikerű vígjátéka Iránt érthetően hatalmas érdeklődés nyilvánult meg.
(") Kedden ée ex erd Ah oloeó helyárakkal (legdrágább 1 pengő Hl fillér). Az Idény kí ;t legnagyobb sikerű oporettje megy.
A sxlnf>áx (jeti mtlsora:
Utolsó előadások:
Szombat: Mersz-e Miiry ?
Vasárnap d. u.: Bőregér (Horváth K. vendégfelleptével).
Vasárnap este: Mersz-e Milry?
Hétfő: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Solthy Ciyörgy felléptével).
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik,
ezért a ráktáron levő összes rőfös- és divatárukat a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
Még csak rövid ideig tart!
ZALAI KÖZLÖNY
1929. ]ullu» 6.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 8, szombat
Róm. katolikus: Izaiás pr. Prot-st.: íizsails. Izraelita : Slvín hó 21
Uránia. .A tíketelrlkU nő\', háborús lilmregtny. .Raps-Nul", Izgalmas történél Magyar Híradó.
Üözfflrdő nyitva reggel 6 órálól eilc ti Óláig (hétté, szerda, pintek délután és kedden egész nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Pinteken a hömtrsék-/rf: Reggel 7 órak r +213, dflután 2 óiakor +26 9, este 9 órakot +20 8.
Felhózel: Reggel és délben borús, este tlsila égboltozat
Szélirány: Reggel északkelet, délben kelet, este délkeleti azél.
A ■alaorológlal InMxat aata 10 órakar ialantl* tulnyoméan darált azaraa Idő, ujbil híom.l-k.dáaaal.
Az evangellkus egyház vezetősége tudatja a hívekkel, hogy vasárnap, folyó hó 7-én az istentisztelet a rendes időben, fél 11 órakor kezdődik s azt Kovács Mihály segédlelkész fogja végezni.
— Prlmicla. Révész István kis kanizsai születésű, szombathelyi egyházmegyei ujmisés vasárnap délelőtt 10 órakor oktávájál tartja a nagykanizsai plébánia templomban és tilána áldást oszt.
— Juhász József ny. ezredes meghalt. A magyar honvédségnek ismét gyásza van. Juhász József ny. ezredes, a magyar kalonatiszlikar egyik kiválóan képzett, a különféle harctereken dicsőséggel küzdött tagja, akit tiszttársai, mint katonái rajongva szerettek, számos katonai kitüntetés tulajdonosa, Kaposvárott elhunyt. Holttestéi hozzátartozói szülővárosába, Nagykanizsára hozatták, ahol temetése ma délután 4 órakor a róm. kath. sirkert halottasházából fog vég-bemenni. — A NyllKOSz elnöksége felkéri a bajtársakat, hogy a temetésen mind megjelenni szíveskedjenek.
— A vármegye rendkívüli közgyűlését valószínűleg jullus 18 ika körül tartják meg. Bevárják ugyanis a közigazgatási reformmal kapcsolatban hozott városi határozatok fellebbezési határidejének lejártát, hogy ezek a határozatok is a megyegyülés elé kerülhessenek.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Továbbképző tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Budapeslen julius 8-án kezdődő 6 napos lanilói továbbképző tanfolyamra Filó Ferenc nagykanizsai állami, Iwsits Oyula keszthelyi községi éa Bálint Mihály andráshidai róm. kalh. elemi iskolai Igazgatókat kirendelte.
= UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kupslem Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Meghalt Dants Kálmán. A régi kanizsai családok és a régebbi kanizsai közélel egyik oszlopos tagja kidőli\'az élők sorából. Dants Kálmán asztalosmester pénteken reggel, 78 éves korában elhunyt. Hosszú ideig volt az Iparleslület elnöke s mint ilyen sok hasznos szolgálatot telt a kanizsai iparostársadalomnak. Annak a nem is olyan messze időnek, amiről ugy emlékezünk már, mint régi Kanizsáról, volt tipikus, értékes alakja, hosszú éleiével példaadó emlék az elmúlt iparosgcneráció soraiból. Az egész város őszinte részvéle kiséri utolsó uljára ma délután 5 órakor a róm. kalh. temető halottasházából.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Olajozzák a hévízi utat. Tudósítónk jelenti: A Keszthely—■ hévizi igen nagy forgalmú aulóut olajozását lléviznél megkezdték. A munkát (a keszthelyi állomásig) a héten befejezik.
= Mielőtt szőnyeget vesz, saját érdekében menjen BarUhoz. Olcsó, jó. gyönyört! választék.
— GyUrüzött galambot fogtak. Tudósítónk jelenti: Keszlhelyen Németh Lajos borbélysegéd lakása ablakában egy gyűrűzött galambot fogott. A galamb lábán lévő aluminium-gyürün 43 SF 27 M jelzés van. Értesítették a Madártani Intézetei.
= Az Emberbarát Temetkezési Egyesület tisztelettel leikéri választmányi és felügyelőbizottsági tagjait, hogy Dants Kálmán ur folyó hó 6-án délután 5 órakor lartandó temetésén tninél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés a lemelő bejáratánál háromnegyed 5 órakor. Elnökség.
— A Balatonba fulladt egy kisleány. Nyers János balatonberényi vasuli pályaőr kétéves leánya a Balatonba fulladt.
A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= Legjobb olvasnivaló a Nemzeti Újság Aranykönyvtára. Ára előfizetőinknek kötetenként 150 P és 30 fillér portó.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10
TEHNISZUTOK
„Glória" Liga ütő duplahuros P.
Versenyütőkben nagy választék. Szakszerű raketthurozisl
Olcsó ,
TENNISZCIPŐK
- Krepp gunimitalppal és krombőrtalppal
Szabó Antal
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
— Felvétel a keszthelyi Qazda-sági Akadémiára. Minthogy az l-ső évfolyamra felvehető hallgatók száma Keszthelyen korlátozva van, a felvétel biztosítása végett előzetes jelentkezés szükséges. Az előjegyzés az akadémia igazgatóságához julius hó végéig beküldött folyamodvány alapján és a születési-, érettségi-, továbbá a szülök foglalkozását igazoló községi bizonyítvány beküldése mellett biztositható, illetve a beiratkozás október I —8. között ezen az alapon történik meg. A keszthelyi Gazdasági Akadémia ll-ik emelettel bővíttetvén meg, a hallgatóság nagyrésze villanyvilágitásos, vizvezetékes és központi fűtéssel ellátott olcsó szobákban (2—3-ként) helyezhető el és a menzán olcsó ellátás (reggeli, ebéd, vacsora havi 50—60 P-ért) áll a hallgatóság rendelkezésére. Bővebb felvilágosítást a keszthelyi Gazdasági Akadémia igazgatósága nyújt.
— Féláru utazás az Iparos-gyülésre. A Duna—Száva—Adria Vasultársaság Igazgatósága az Ipartestületek Országos Szövetsége részére a magyar kézmUves és kisiparosságnak 1929. évi julius hó 7-én Budapesten tartandó országos nagy-gyűlésére, valamennyi állomásunkról, bármely kocsiosztálybani
TURUL Cipőgyár R.T.
fióküzletében
feltűnően olcsó árakon vásárolhat.
Saját érdekében tekintse meg kirakatunkat I
Vászoncipő............ e-—
Fekete női pántos cipő......P IO« —
Sárga női pántos cipő.......p 9.9Q
Barna női pántos cipő.......p |4«_
S/.ürke és drapp pántos cipő . . . . p I6-—
Férfi félcipő ..........p |6._
Wl
utazásra 50%-os menetdijkedvez-ményt engedélyez. Az odautazás legkorábban jullus hó 5-től 7-ig kezdhető meg és a visszautazás julius hó 7-től 9-ig befejezendő. — A DSA Vasúttársaság Igazgatósága a .Sziv-gárda Gyermekegyesllletnek\' Budapesten, 1929. évi julius hó 8-tól 17-lg tartandó kongresszusára I., II., Ili. kocsiosztálybani utazásra 50Vo-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Ezen menetkedvezmény julius hó 5-161 17-ig vehető legkorábban igénybe és julius hó 8-tól 20-lg befejezhető. Az állomásfőnök.
Nyári címváltozását
minden nyaralni induló előfizetőnk jelentse bt bálban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánküldJ» belföldre dijtalanal történik, külföldre naponta 4 Hl-lir a megtérítendő portó többht.
(RftrldJttaat) H - Mnfc. ktonida-ság Hangv. — baogvcfveay. B — előadás Oy — gyermekeknek. A — asaaoayofc-oak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság.
a - Hiúsági előadás. F — Molruta. ö — giamolonzene. Ib — Jazz-butf. K — knbaré. n7. — népszerű mjm.
Jullus 6 (szombat) Budapest 9.15 A rádió hátllrlójáruk hanev. 9 30 H. 9.46 A hangv. lolyUUsá. 12 Déli harangszó. 1105 Hangv. 12.25 H. 12.35 A hangv folytatása 13 Időlelzáa. 1430 H. 16 F.. 16.45 IdőKlzéa. 17.19 Há-romnegyzdóra könnyít zene. IS F. 1830 A fővárost Zenekar hangv. 19.45 Előadás a Stúdióból: .a cigány-, népszlnmtl 3 feh. 22.15 Időjelzés. Majd cigányzene.
Bécs 11 Zene. 16 és 18 40 Hangv. 20.13 Operett E. Berlin 17 Zene. 20 Vidám eal. Utáni Z. London, Daventry 13 éa 14.15 Háncv. 16.45 Orgonahangv. 17.15Qy. 18.45 és 19.48 Hangv. 2135 Zenéajiték közvetítése. 23.15 Zene.
Milánó 11.15 0. 12.20 Rádió-kvartett 13\'35 Jaxz-blnd 16.30 Oyennekkaréntk. 17 Radió-kvintett. 19 Jizz-band. 2030 Hangv.
Münchon 14.30 O. 16 A nürnbergi német dalosegylet hangv. közvetítése. IS Clterihangv. 20 Heldelbergi dalok. 21.05 Hangv. W.tS Zene.
Prága 9 Egyházi Z. 12 Hangv. 14.30 Közvetítés Pllsenböl. 19.15 Hangv. 20.30 Hangjáték, 2220 Zene.
Róma 13.15 Rádiót rtó. 17.30 él 21 Hangv.
Varsó 12 OS O 16 30 üyermekóra 2030 Hangv. 22.45 Zene.
Zürich 11.32. 12.32 és 13 O. 16 Hangv. 17.\'5 Kézlharmonlkshangv. 20 Rádiósiextetl. 20 35 Hangjáték. 21 ViJim dalok 22 10 Q.
1929. julius 6
SPORTÉLET
A keszthelyi lóversenyre féláron lehat utazni jul.
Il-ttftl la-ig
Nagykanizsa, Julius r>
A Keszthelyen julius 13-án és M-én tartandó lovasmérközések alkalmából a Somogy-zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület tagjainak a névre szóló lagságijcgy felmutatása melleit, a Délivasut ezen lovasmér-közésre való oda és visszauiazára a menetrendszerinti gyors és személyvonatok tetszésszerinti kocsiosztályában 50"»-os menetdijmérséklést engedélyezett. Ez a kedvezmény julius ll-löl julius 16-ig érvényes. Sinautó-buszokra a kedvezmény érvénytelen. Gyermekek részére kölön kedvezményi nem engedélyeztek. Ugyancsak 50 Vo-os menetdljkedvezményt élveznek a gyors és személyvonalokon, a látogatók is. Ezt a meneldij-kedvezményt élveznek a gyors és személyvonatokon, a látogatók is. Ezt a meneldljmérséklésl csakis a darabonkint 1 pengőéri előzetesen beszerzendő igazolási jegy alapján lehet igénybe venni. Az igazolási jegyek a Délivasut állomásain és a menel|egyirodákban (Budapest, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron) kaphatók, s Lovassport Egylet állal a versenyen lesznek lebélyegezve.
(—) Forelgn Power Seeurltles Cor-poratlon 50 millió dollár kőtvényklbo-
Clátása. Newyorkb I táviratban jelentik, hogy Meaars A. Iielln & Co. newyorkl és Neibltt, Thomson & Co. montreali bankok a Forelgn Seeurltles Cotponllon nevében egy 50 millió dollár kó vénv klbocsátáa-nak cM részletét, 5 millió dollátt a|ánla nak fel aláírásra. Ezt az 50 millió dollárt azon kölcsönök visszafizetésére fordítják, amelyek különböző francia közmüvek részvényeinek megvételekor keletkeztek. A Foretgn Securltlas Corporatlonnak jelentékeny réuvény érdekeltsége van sok francia és franci* gyarmati villamos energiái lel-lesatö vállalatban. A nevesebbak: L\'Eneigle Industrlella Socleté Hydroelectrique du Sud Eat, L\'Unlon Hydro Electrique Amerlcalne és még sok más vállalalhoa fűződik gazdasági kapcsolata.
Kombinált arzén-rizvegyűletet tartalmazó Roapriata
Komb. rézkén-arzénvegyllletet tartalmazó
Talakll mindkettő egyesitett perme ezö anyag
egyidejű védekezésre. Bllmtloaőaban ■ OyUmOloptr.ész (Monllla), varasodás, rtlgyfuróbogár.alma-moly, sxlivamoly és a többi gomba és
rovar kártevők ellen IxfilábaN i Peronospora, szó\'őmo\'y, szólóilonca, tökehernyó Irtására. Bordói lébez keverve: Arzola, UránlaxSId, Darzla arzén tartalmú permetezószerek (rágókártevök Irtásira). Eloaal, Vlnol llsztharmat elleni védóazerek. 8 ll I * ■ r o I gombakártevők Irtásához. álMala, Pomrlsa (vértelllkátrány) vértetves sebhelyek bekenéaéhez. f o k ■ I sa róiaalák él növények levéltetvel Irtására
Hars|áaan megakadályozza a máazókártevóket és
nangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához leijussanak. Több más speciális védőszetek ia állandóan raktáron. Kaphatók:
0ESZÁ6 IÓZSEF magkereskedésé-ben SagykanlMán, Erzsébet-tér 10.
(a bíróság mellett) ax
2AIAI KÖZLÖNY

Ma, szombaton este
kertmegnyitás
disznótoros vacsorával és turóscsuszávat.
Kitűnő borok, figyelmes kiszolgálás, frissen csapolt sör.
Szives pártfogást kér
Perényi János
«u vendéglős.
KÖZGAZDASÁG
Figyelmeztetés
A m. kir, földmüvelésügyi minisztérium 120280/1928 sz. leiratában közli, hogy ujabban „Orsi" „Lem" és .Cilrofeum natur-rcine Citronen-saft Konzentrirt" néven hoznak forgalomba gyümölcslé készítményeket, melyek a m. kir. földművelésügyi minisztérium kebelében működő felülbíráló tanács véleménye szerint az előirt követelményeknek nem felelnek meg. Felhívom tehát a cilrom és narancsszörp, továbbá alkoholmentes tldl\'ő italok s egyéb gyümölcslé készítmények előállításával foglalkozó vállalkozókat, hogy készítményeik előállításához a fölsorolt anyagokat lovábbi intézkedésig használni nem szabad.
Magyaróvári m. kir. mezó-gazd. vegykisérleti állomás
TŐZSDE
A mai értéktőzsde üzlettelen és csendes volt. A két napos tőzsde-szünet bénitólag hatott a vállalkozási kedvre. Érdemleges forgalom nem fejlődhetett ki. Nyitáskor a rendezési napra való tekintettel élénk forgalom indult meg RészvénysOr, Oschwindt, Magyar cukor részvényekben, de ezek csekély emelkedése Is csakhamar veszendőbe ment, ugy hogy a tegnapi nivón zártak. Egyedül Bauxit és Wo-dianer volt szilárd, az utóbbit pénz árfolyamon fel is függesztették. Földhitel újból visszaesett. A tőzsde csendes hangulatban zárt. Fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen. Valuta és devizapiac kissé gyengébb.
T«rnéBTtft"!l«
A buza IS fillérrel, a rozs 25 fillérrel eseti.
Bum tl>zav. 77-ea 23 15—23-30, 78-as 23 35—23 50, 79-es 23 55-23 75. 80-as 23-75—24 00, dunántuli 77 es 2205—22 25. 7lt-aa 22-25-22 <5, 79-e» 22 45 22 65, KO-aa 22 65 —22*85, .oza 17 60-17-85, lak. árp? 18-50—19-00, aOrárpa 2300-23 50, /.ah 18 25-18 50, tfncerl tazt. 24 35 -24 70, dunántuli 23 50 - 23-*0. korpa 12 75-13 00.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Legjobb üditő ital
a közismert
Ztrlflhl zártol
l\'árls 20-34, London 25-211/!. Newyork 520-—, Brüssel 72-20, Milano 27-ÍOVá Msdrld 75-—, Amsterdam 20875, Berlin 123 85, Wlci 7310, Sofla 375\'/j, Prága 1S38I/1, Varió 5828. Budapest 80-«6\'/l Belgrád 9 I2V», Bukarest 3-08\'/s.
VALUTÁK
Angol I. 27*75-27*90 Belga fr. 79-55-79 95 Cseh k. 16-93-1703 Dánk. 152*50-153-10 Dinár 998-10-06 t^ollár 570 60-572*L0 Francia 1.22*45-22 65 Holl. 229-80 230*80 Lengyel 64*05-64*35 Leu 3*37-3-41 l-eva —•—
l.lra 29 95-30*20 Márka 13650-13710 Norvég 152 60 153 20 Schlll. 8050 80 90 Peseta 82*40 83*10 Svájci I. 110*20 110-70 Svédk. 153*50 154 10
DEVIZÁK Amst. 229*85-230*55 Belgrád 10*05-10-08 Berlin 136*40-138 80 Brttsszel 79*50-79*75 Devizáid 3*39-3*41 Kopenh. 152*50-152-90 London 27*76-27-84 Madrid 82*40-83-00 Milano 29*95-30*05 Newyork 572*70-4 50 Oszló 152*60-153*00 Pária 22*39-22 46 Prága 16-95-17*00 Szófia 4*13-4-15 Slockh. 153*50-153 90 Varső 64*20-64*40 Wien 80 50-80*75 Zürich 110*15-11045
SerWtrüár
Felhajtás 712, eladatlan — Elsőrendű 1-78—1*80, azedett 1*72—1*76, szedett kőlép 1*56-1*62, könnyű 1-20-1*38, I-si rendit öreg 1*6« -| 70, ll-od rendű öreg 1*44—1 52 angol aUldó 1*50-1*76, szalonna nagyban 1*94—1*98, zsír 2*16 2*20, hua 2*20-2*36, szalonnás lélsertés 1*94—1*98.
KU4]t: Mlialal BymatU k uVíd^ Tállalit, lagykuluiK. Felelőt kiadó: Zalai Károly.
tftarwrWn toltfM i MarrVaitlxMi 7A. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér, Minden további szó dija S llll. Vasár- ia ünnepnap 10 aiólg SO fillér, minden további szó dija a llll. Szerdán is pinteken 10 szóig 60 fillér, minden továhbl szó dija • tilt. Cimsió s minden vasta-
Sabb bclüból álló szó két siónak számit-itlk. Állási keresőknek 5üo/t engedmény. Illrdatésali B (öl) pasgA flsaaagaa alul ■ lalaalagea klafvalés, axámlázáa alkarllléae végett allrs llaataaáik
Taagarl házhoz szállítva, hosszabb lejáratú hitelre Is kapható Vlda fűazer-üxletében. 3071
Magyar-u. 4. számú ház, esetleg annak Bálhory-stcára nyíló réase elad*. 2856
Trapplataaajt teljes zsíros minőségben 1 kiló P 3 - Muszel és Frledenthal-nál. 3189
Olpéazmunkáaok (elvétetnek. Jelentkezni lehet vasárnap délelőtl 9—10 óra között Kazlnczy-utca 4. szám a lat! 3213
MÉZET,
nyersbőrt, ágytollat, vasat 6a fámat
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét és Fiai
Erzsébet-tér 15.
A legjobb pörkőltkézé mégis csak Muszel is Frledenlhalnál kapható. 3189
PürdStrlkók, sapkák éa cipők legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál kap-ható. 3202
Kávéjához, teájához ét egyéb ételek
megédesltiséhez a nehezen emészthető nádcukor helyett használjon a gyümölcséi siölö cukrot tartalmaid méiet. — Saját termésű miiemet kicsinyben Is tladoei. Qelletlch, Eötvös-tér 15. 3062
Háromaaobáa modem, fürdőszobás, balkonos utcai lakás Caengery-ut elején augusztus I -re kiadó. Clm a kiadóban 3201
! Kirándulásokra, utalásokra, I oisouna él hideg vacsorákra I
élelnlaiareket n. m. alndannemfl kaitokat, vajat, afedetl liptói-Inról, köröiott liptóit, hideg relvágottakat, eredeti prágai sonkát, Plck-azalámlt, iiardtnlákat, pAalátomokat, bnakonaerrcket legjobban
Muszel és Friedenthal
cee megekereikedétíben lehat beaiereinl,
mert ott órtial válaeitekban 3181 áa elínjöi árban kaphatók.
MUaxaréaz tanoncokat telvtlz Sáfrán múizcrisi Nagykanizsa, Főút 10. 3181
FQzvSIgyl vámmalomba Julius 15 rt motorgépiiz felvitetik. 3141
Egv szobái lakáa előszobával él verandával aug. elsejére kiadó. — Bővebbet Szemere-utca 14, 3135
Jégazakrán kitűnő ál\'apotban, kisebblajta sörklmérö kislülikkel jalányos n eladó Magyar-ulca 64. 3207
Három utcai ssobs is egy igen nagy előszoba, konyha, kamara, nagy plncé augusitua 1 re kladé. Ebédlő, szalon éa egyíb holmi eladó Zrínyi Mlklóa-utca 48.
350 cent. Sarotea motorkerékpár
eladó. Bővebbet Komáromi Márton, Nagy. récse. 320*
Fiatal klfutéflsa azonnal felvétetik — Melczer üvegktreskedisben. 3210
Réxágyat vennék. Fóut 15. Hátul sí udvarban. 3212
Kétuobáa siáras utcai lakál Kinizsi utca 13. augusztus elsejire kiadó. 3217
KUlAnbejáratu bútorozott azip utcai szoba azonnal kiadó Csengery-ut 27/a. földszint. 3218
Mosl Festi
Mayer Klotild Utöda
VARGA NÁNDOR
g0xmo 16, v«gy<l>ztltó, ruhaftstfl a nombáthtlyl orti. IpurklállltáMB uranyíf«m m«l kilflnUIV*
NAGYKANIZSA
OráJtótaltp i OyárUlap r
Kazinczy-ö. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit lesiet vagy tisztíttat. Oyóződjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlaztltáa I Tisztit I i n Pllsséroz I
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphcn Jenő ügyvéd, Rozgonyi utca 1.
Ha kényelmes, üzembiztos és jó rugózásu motorkerékpárt akar
venni, ugy feltétlen nézze meg és kérjen ajánlatot az 1929-es Boseh gyujlásos
(éSndicm
Indian-rói.
Körzetképviselet:
Autó éa Motorkerékpár Felazereléai Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc >m Nagykanizaa, Erzsábat-tár 4.
ZALAI KÖZLÖNY
A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői kara fájdalommal tudatja, hogy igazgatóságának tagja
DANTS KÁLMÁN ur
i
folyó hó 5-én elhunyt.
Pi megboldogult 31 éven át mint az igazgatóság lelkiismeretes, ügybuzgó tagja működött.
Nagykanizsa, 1929. julius hó 6-án.
Emlékét kegyelettel őrizziik meg!
1929. jullus 6.
Rózsagyái itf MzliN és söiöleslo telepe Kaposvár.
Vegytlsztltásra és lestésre elfogad férfi és női ruhákat bármilyen minőiül! kelméból.
Ujraáltcsléire bóibuior.kal, bőrkabátokat és végárut.
Ágytoll llsztltás huzattal egylllt és enélkui.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok én szőrmék llsztl\'áss, (erlóllenllése és leslése.
Pllsséerozás és gouvréerozás
s legelőnyösebb árban éa legszebb klvlle\'ben.
Bővebb felvilágosítási nyu|l Nagykanizsa részére a gylljtótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
_ 1027
Koó Kálmán és neje szül. Plander Unna ugy a
maguk, valamint az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy szeretett nagybátyjuk, illetve rokonuk
Dants Kálmán
autalot-mealer
f. évi julius hó 5-én reggel 7 órakor éleiének 78-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hlllt telemét f. évi julius hó 6-án délután 5 órakor fogjuk a köztemető liápolnájánái a róm. kath. egyház szertartása szerint megáldatni és a családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni.
Az elhunyt lelkiüdvéérl tartandó engesztelő szentmiseáldozat folyó hó 8-an délelőtt 9 órakor lesz az alsótemploinban az Egek Urának bemutalva.
Nagykanizsa, 1929. julius hó 5-én.
Nyugodjék békében I
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet elnöksége és tisztviselői kara a részvét őszinle megnyilatkozásává! jelenti, hogy Ugybuzgó alelnöke
DANTS KÁLMÁN ur
folyó hó 5-én elhunyt. Közel két és fél évtizeden át mint alelnök hervadhatatlan érdemekéi szerzett egyesületünk fejlődése körül és elhunyta pótolhatatlan (irt hagyott hátra.
Emlékéi mindenkor hálás kegyelettel fog|uk megőrizni. Nagykanizsa, 1929. julius hó 5-én. «_._..
Az Elnökség.
Bérautók
kirándulásokra olcsón
mcgrendelliclAk:
Bencze bérautóvállalat
Erzsébet-tér 1. bőrkereskedés
Lakás Kinizsi-utca 2a. Telefons 595.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
„HÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetógépek, konkolyozók, borprések, szőlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHME" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, FS-ut 12. szám.
Ugyanoll kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltélelek melleit. Szükségleteinek beszerzése elBtt feltétlen isn kérjen árajánlatot 1
Nézze meg és kérjen ajánlatot a minden igényt kielégítő legjobb ngol motorkerékpárokról:
P 1150"—
James Rudsfe Triumph
sebesség, 4 szelep. 2 kerékfék, ütem, cstrilhelő kerekek
a vidéki országutakon kipróbált és kitűnően bevált egyike a legrégibb angol motorkerékpároknak
Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Villalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc :„ Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 httvi hitelre
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 151. szám
Nagykanlxtt, 1929 julius 7, vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI niZLOHT
(MrttolMi és UxMblviUI: P«-ot 5. síim Kaaftwlyl tókkUdóhivsUI Kossuth U|om. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BÓAzcUd in: pb Mn • pe*S M I
Igy is le&et___
Valaki amnéziában szenved közülünk. Vagy Nagykanizsa közönsége, vagy pedig a városi magisztrátus.
A tünetek súlyos amnéziára vallanak,
Mert nem azokról a fellebbezésekről akarunk szólni, amelyekel a feledés homálya jótékonyan takar egynémely csatornadijakra és miegyéb .bagatell" dolgokra vonatkozó közgyűlési határozatok kapcsán. Nem ezekről esik most szó. Hanem az emlékezőtehetség hiányának kissé flagránsabban kiütköző fogyatékosságairól.
Úgy emlékszünk ugyanis, hogy volt egy városi közgyűlés, nem is túlságosan régen, amelyik kimondla, hogy az I. al|egyzőnek tanácsnokká történt megválasztása után méltányosnak látszik az eddigi II. aljegyzőnek I. aljegyzővé való promoveá-lása, léhát — igy szólt a határozat — a tanácsnokválasztással megüresedett 1. aljegyzői állást be kell tölteni. A közgyűlésen előterjesztett indítványra aztán a képviselőtestület Elmondta azt is, hogy a létszám-szaporitás elkerülése végett pedig a II. aljegyzői állást, mint feleslegest, nem tölti be.
Így emlékszünk mi.
Nem igy emlékszik azonban a város vezetősége.
Erre vall legalább is az a hatalmas pályázati hirdetmény, amelyik a napokban jelent meg a Zalai Közlöny hirdetései között. Ebben pedig az áll, hogy a polgármester pályázató! hirdet a megüresedett 1. aljegyzői, mérnöki, erdőmesteri és „az esetleg megüresedő II. aljegyzői" állásokra.
Vagyis mégis csak betöltik a II. aljegyzői állást is. Hogy miért töltik be, azt nem tudjuk. Mert hiszen a resszortok száma eleddig változatlan. A 11. aljegyző körülbelül ugyanazt fogja működni, ha 1. aljegyző lesz, mini ami a mostani munkaköre. És mii fog csinálni akkor az uj II. al-legyző ?
No jó, jó . . . hiszen tudjuk, akad munka az egyes resszortok közölt majd mindegyiknek. Az anyakönyvet is jurátus embernek kell ellátni. Nem is ez a fontos. Az a fontos csupán, hogy minek akkor a képviselőtestületet fárasztani indítványokkal, az azok felelt lezajló vilákkal és a nyomon követő határozatokkal ?
Válasz: Meri az alispán igy ren-delle él. Az alispán a képviselőtestület eme határozata ulán intézkedett ugy, hogy az anyakönyvhöz jogvégzett tisztviselő kell.
Hát ez mindenesetre indokolás. Ámbár épenséggel nem látszik leheletlennek, hogy ez a jogvégzefh ember azok közül legyen valaki, akik már megvannak. Még kevésbbé lál-szlk leheletlennek, hogy egy ilyen áthidaló, de mindeneseire takarékos megoldásba az alispán is belement
volna, ha történetesen Ilyen értelemben informálták volna. Mert hiszen azt már a be nem töltést elhatározott közgyűléskor is tudta a város vezetősége, hogy a matrikulákhoz kell majd egy jogászember.
Ámbár hogy ha a községekben a jegyzők elvégezhetik a falun ugyanolyan jogi fontosságú anyakönyvi teendőket, akkor kételyeink merülhetnek fel alekintetben is, hogy vájjon okvellenül szükséges e Nagyka nizsán jogvégzett anyakönyvvezető-helyettes, lévén a tulajdonképeni anyakönyvvezető maga a polgármester. Vagy talán akkor épen azért dcferált a tanács olyan könnyedén a képviselőtestületnek, mert ez a taktika már akkor készen volt ?
Vagy más.
A Képviselőtestület annak idején nagy diadallal ugy határozott, hogy a költségvetési hitelátruliázások rendszerré vált szokását megszünteti. Ha jól emlékszünk, kemény csata volt ekörül valamelyik elég puskaporos közgyűlésen.
Ugy látszik, ez a határozat is elfelejtődött. Erre enged legalább is következtetni a csütörtöki közgyüléí tárgysorozatának egyik szerfelett ártatlan mezbe öltöztetett pontja, melynek kapcsán ez a rövidélr.iü diadal is a múlté lelt. Ügyes húzás voll, az tagadhatatlan. Meglepő is volt nagyon. Szerfelett meglepő .. . Annyira meglepő, hogy itt kénytelenek vagyunk u| konzíliumot tartani és megállapítani, hogy a városi magisztrálus mégsem szenvedhet olyan súlyos amnéziában. Sőt talán épen nagyon jó volt ezalkalommal az emlékezőtehetsége. Mert ha kevésbbé lett volna éles a memóriája, akkor aligha re;ndezle vulna ilyen meglepetésszerűen ezl a szerény 9. pontot és a nyomában megszületett indilványos határozatot.
Itt viszont talán épen a képviselő teslület inficiálódolt valami kis amnéziával. A városatyák feledtek el emlékezni a korábbi határozatukra.
Viszont ha hol a magisztrátus íele-dékenykcdik, hol meg a képviselö-teslület nem emlékszik, akkor mindenki beláthatja, hogy tovább már igazán nem késhetett volna mindkeltőnek a felírissilése.
Uj pénzjegyek kerülnek forgalomba
Budapest, julius I)
A Nemzeti Bank kivonja a jelenleg forgalomban lévő összes tiz és husz pengős bankjegyekel és helyette uj tizpengős bankjegyeket hoz forgalomba. Az uj lizpengös bankjegyeket már nyomják. Az ötpengős bankjegyek ezüstre való kicserélése folyamatban van. A jelenlegi helyzet szerint a legnagyobb papirváltópénz eltekintve a nagy címletektől, a liz pengős uj bankjegy lesz.
A kormány megvédi a magyar húsza árát
Nem türl, hogy az árak a vllágparltás alá szálljanak — Azonnal történnek Intézkedések
Budapest, Julius 11 [•"eltűnést kellettek a napokban megjelent híradások, amelyek arról adlak hírt, hogy a magyar gabonaárak letörésére kartell alakult. Az érdekeltek, valamint az illetékes mi-
nisztériumok, elsősorban a földművelésügyi minisztérium foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel és nem tUrik, hogy a magyar búzának ára a világparitás alá szálljon. Azonnali intézkedés van kilátásban.
Egy román csendőr rettenetesen megkínzott egy magyar gazdát
A szerencsétlen gazda félelmében öngyilkos lett
Bukarest, Julius 0 A parlamentben Willer József képviselő interpellációt intézett a belügyminiszterhez. Igazfalván a csendőrök lopás gyanúja miatt többekkel együtt elfogtak és letartóztattak egy oltani jómódú Mező nevű gazdát. A gazdát a csendőrök parancsnoka, egy őrmester, rettenetesen megkínozta. Guzsbaköttette, talpára veretett és
arcát, fejét össze-vissza verte. A gazda szégyenében és félelmében felakaszlotta magát. Az ügyet az illetékes hatóságokhoz feljelentetlék és dacára a többszöri sürgetésnek, semmiféle intézkedés nem történt, az őrmester tovább garázdálkodhatik. Intézkedést és vizsgálatot kéri. Az interpellációra a belügyminiszter nem válaszolt.
Olaszország szivesen látja Amanullaht
Marseiiics. julius ii (Éjszakai rddiőjelentés) Anumullah király ma érkezett meg egy angol személyhajón, 24 tagu kíséretével. Amanullah Pori Saidban két távira-
tott kqpott kézbesítve. Az egyik az olasz királytól, a másik Mussolinitői ered é6 a mely jelzi, hogy Rómában szivesen látott vendég lesz.
A magyar bojkott érzékenyen sújtotta a eset) fürdőket
A fürdőbojkott után most a cseh Iparcikkek bojkottjára kerül sor — Megmozdultak a cseh kereskedelmi érdekeltségek .a kérdés megoldására"
Budapest, Julius li A Magyar Társadalmi Szövelség által megindított bojkotlnak már nagy eredményei vannak. A cseh és megszállott területeken lévő fürdőhelyek erősen érzik a junius végérc és julius elejére vári fürdővendégek elmaradását. A Szövetség második akciója most a cseh ipari cikkek bojkottja, melyhez nap-nap ulán számos kereskedő és iparos csatlakozik.
I\'róga, julius li A prágai lapok elismerik, hogy erősen nélkülözik a cseh lllrdők a magyar fllrdövendégeket. A fürdők és üdülőhelyek ásítanak az ürességtől. Sokkal fontosabbnak tartják azonban a most meginduló akciói,
amely a cseh iparcikkek bojkottját célozza. Igazságtalannak és nem meggondoltnak tartják a vasúttársaságnak intézkedéséi, amellyel a forgalmat beszüntette. A kereskedelmi érdekeltségekértekezletet hívlak egybe annak megvitatására, hogy hogyan lehelne a kérdési sürgősen megoldani.
Nagy tűzvész Bocföldén
Boctölde, Julius fi A községben több gyermek egy szénakazal mellett játszott és tüzet rakott. A szénakazal csakhamar lángokban állott. A tüz tovaterjedt az .épületekre és csakhamar elhamvadt négy lakóház, két pajla, két gazdasági épület. A kái 20.000 pengő.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. julius 7.
Anagykanixsal Iparosság tllta-Kostó gyűlési tart ma délelőtt
Tiltakozó együttes gyűlések az ország minden városában — A nagykanizsai iparosság hivatalosan is csatlakozott az Országos Revíziós Ligához
Nagykanizsa, Julius 0 | A nagykanizsai össziparosság ma A nagykinizsai Ipartestület csü- délelőtt 10 órakor lartja megy nagy
törtökön este tarlotta julius havi elöljárósági ülését Kiss Ernő elnöklete alatt. Javaslatára az elöljáróság egyhangú határozatban kimondotta, hogy
a nagykanizsai iparosság a legnagyobb lelkesedéssel, szívvel-lélekkel csatlakozik a Revíziós Ligához miről Herczeg Ferenc elnököt azonnal értesítették. Az IPOSz. vezetősége a mai napra
fegyverbe szólította az ország összes iparosságát,
hogy valamennyi egyöntetűen állási-foglaljon az egész magyar kézműves és kisiparos társadalmat élet-lefíetőségeiben érintő kérdésekben és a maga határozatait meghozza.
demonstrációs gyűlését az Ipartestület székházában, amely az ipartörvény sérelmes szakaszait, a v isárúgy rendezését, a kontárkérdés radikális elintézéséi, az Országos Társadaiom-bizlositó ellen felmerült sok panaszt, a férfi és női fodrásziparosok egyesítését, slb. fogják tárgyalni és határozataikat meghozni.
A tárgypontok előadói: Kertész Béla építészmérnök, az Ipartestület alelnöke, Papp Oszkár szakosztályi elnök, Vincze Gyula szakoszláyi elnök, Supka Géza jegyző és mások.
"Az egyidöben Budapesten megtartandó nagygyűlésen a nagykanizsai ipartestületet Samu Lajos alelnök képviseli, akit az IPOSz. előadóul kéri fel Budapestre.
Ami Kimaradt a RöxgyUlési tudósításból
— Ccvél a szerkesz/6$öz —
Kedves Barátom, megint egyszer ahhoz az eszközhöz kell folyamodnom, hogy levélben tisztázzam Veled szemben az akluális kftzkérdésekről vallott felfogásomat. Rossz szokás ez már nálam s hovatovább mind gyakoribb Is lesz. Azokat az élvezetes órákat, amiket Veled töltök, nem szeretem megzavarni, hogy minduntalan az én pesszimizmusomat szegezzem szembe a Te optimizmusoddal s inkább hallgatok. Legutóbb is, nincs négy napja, hogy kegyetlenül rám olvaslad összes bűneimet; kritizálok ott is, ahol nem kell; nem akarom — igy montad — nem akarom észrevenni a kétségtelen igyekezetet és lendületet, ami fatornyos pátriám sorsának intézőit áthalja, nem honorálom a jószándékol, ami kétségtelenül megvagyon (amire én magamban citáltam a latin mondást: „in magnis et vdluisse sat est") ugy, hogy valóságos álmatlan éjszakát okozlál nekem, mert, mint afféle régi időkből itt felejtett fajla, még komotyan veszem azt, ami a fórumon történik. Miglen megint közbejött valami, ami azt hiszem nekem ad igazat és igazol legalább is önmagam előlf.
Bizonyára emlékszel még a mull évi őszi követválasztás forró napjaira, amikor mi, kanizsaiak, „politikát" csináltunk, egy rövid időre az országos érdeklődés központjába kerültünk és ami nem a legutolsó, sikereket is ériünk cl még a
városházán is. Ellenzéki nekibuzdulásunk hevében és a I. tanács iránti tiszteletünk és gazdálkodása iránti végtelen bizalmunk és megelégedettségünk különös megnyilatkozása-képen ugyanis megvontuk ekkor a tanácstál egy páratlanul népes közgyűlésen majdnem egyhangú határozattal a hitelátruházási jogot. Még a polgármester ur is kénytelen-kelletlen meghajolt az akaratunk elölt s csak egy-két ember akadt, aki fanyar mosollyal fogadia ezt a határozatot.
Kedves Barátom, Te, aki lapszerkesztő vagy s akinek mindenhez kell érteni, nagyon jól ludod, hogy milyen óriási vivillányi jelenteit ez a határozat. Mégis arra kérlek, ne vedd zokon tőlem, ha nyomatékosan hangsúlyozom elölted is, hogy ez a határozat mindnyájunk szemében azért volt olyan szerfelett becses, mert kezdetéi jelentette volna egy uj alkotmányosabb érának, a közpénzekkel való komolyabb gazdálkodásnak, ncmlévén többé mód és alkalom arra, hogy a Földet Túró János és Itus Dolgozó Polgár filléreit könnytl szerrel lehessen felhasználni olyan kiadásokra is, melyek talán szivbéli ügyéi képezték egyik-másik tanács-bélinek (pardon ez idcjétmulta kifejezéséri, mert elseje óla csak polgármester és szakközegek volnának, de amint hallom, a közgyűlési voks kedvééri az elöljáróság — egyéni hatalom mellett a testületi
árnyékszervezet, amolyan fából vaskarika — helyi közigazgatási szaktekintélyeink szerint megmaradna) de amely kiadások nem kelletlek sem testünknek, sem lelkünknek. Azért mondom, hogy nein volt gyökeres orvoslás, meri utóvégre mi laikusok mindig csak eltévedt bárányok maradunk a számviteli szabályok és zárszámadási aditok irdatlan erdejében.
Hál válaszul a Te szemrehányásaidra, méltóztassál tudomásul venni, hogy ez a ml határozatunk, amit ugyszólván egyhangúlag hozott meg a város egyeteme, e hó harmadika óla nem exiszlál többé.
Tudod ugyebár, hogy a tárgysorozaton, mint szerény ibolya magános tölgy aljáhin, húzódott meg egy hitelátruházási kérelem az adóhivatali dijnokok javadalmazásának fedezésére. Elfoglaltságom nem engedte, hogy elmenjek a közgyűlésre, de ugy képzelem nem lehetett jelentős összegről szó. Talán néhány száz, talán néhány ezer pengőről, de és ez a dolog lényege, tőlünk, a város egyetemétói kérni kellett a pénzt. Tehát a tilalom elég hatásos fékezö-nek bizonyult, l-s most gondold meg, hogy ez az első adódott alkalom régváit kedves eszköznek bizonyult, hogy egy incidenlaliler előterjesztett indítvány kapcsán alig tiz egynéhány városi képviselő szavazalával — köztük, amint hallom a máskor mindig éberen őrködő Ujváry Géza barátom szavazalával is megszabaduljon a tanács — pardon most már a polgármester — a. hitejátruházási lilalomnak rája nézve oly kényelmetlen nyűgétől.
Elképzelem magam előtt a megelégedett arcokat, a boldog mosolyt, a kölcsönös üdvözléseket, éljen, éljen, most már újra urak vagyunk, lehet tennünk, amit csak akarunk I
Hát ez az, Kedves Barátom, ami engem pessimistává tesz. Az alkotmányos érzésnek és tapintatnak ez a teljes hiánya, mely semmibe sem veszi a túlnyomó többség kifejezett akaratát, hanem annak csak fogcsikorgatva engedelmeskedik, lesve-lesvén az alkalmat, hogy mikor lehet ezt a többségi akaratot nullifikálni, nem nyilt sisakkal a választóközönség előtt, felvetve a bizalmi kérdést (meri ehhez bátorság is kell), hanem helyzetek teremtésével jóhiszemű emberek megrohanásával. Kíváncsi volnék a Te véleményedre, vájjon mennyi erkölcsi értéke jchet egy ilyen kiprovokált bizalomnak, lehet e százak akaratát néhány ember szavazatával nullifikálni ?
Nevezzék ám az ilyesmit kormányzati ügyességnek az urak, az én szememben csak önvallomás, amivel belső mivollukat leplezték le. Válto-
zatlanok és változhatatlanok ők mint az egyptomi slinx, mely évezredek óta egyformán tekint le a sivalag vándorára, dacolva viharral és idővel, mig előtte halmozódnak az elpusztullak fehérlő csontjai. A sivatag vándorai, ezek vagyunk mi, Kedves Barátom, a gondokkal küzködő, az élet ezernyi nehézségével verekedő kanizsai polgárok.
Választások előestéjén állunk. Ha most, amikor a nép kegyét kellene keresni az uraknak, ennyire semmibe vesznek bennünket, mit várjunk majd tőlük a választások után, amikor egy hosszú évtized talapzalára emeljük majd őket önmagunk fölé ?
Bizony mondom Néked, ebben a harmadiki határozatban benne van az egész büszke programm : a város én vagyok.
Jó magam pedig ezért vagyok pessimista és ezért nem birok más lenni. Ezért kell Nagykanizsára az eddigi helyeit egy uj, erős, független érzésű, a jogaira féltékenyen őrködő képviselőtestület, hogy az ilyen esetek meg ne Ismétlődhessenek, elő ne fordulhassanak
l-\'ogadd kiváló tiszteletem nyilvánítását. Dr. Rothschild Béla.
Mozgószinház
Menj orvoshoz I
Hétfőn, julius 8-án este 7 és 9 ó-akor mutatja be az Uránia mozi a „Menj orvoshoz" cimü nyolcfelvo-násos drámát. Ez az a film, amely a nemzetközi egészségügyi kongresz-szuson a világ legnagyobb tudósai részéről páratlanul nagy dicsőséget aratolt. Kimondta a tudós testület, hogy az emberiség egészségügyének évszázadok óta nem tettek olyan szolgálatot, mint ennek a filmnek a megalkotásával. Mert — úgymond a kongresszusi dicséret láttunk már olyan filmeket, amelyek tanitó és propaganda szándékkal mutattak be a nemi élet köréből vett kérdéseket, azonban ezek minden keret és összefüggés nélkül foglalkoztak egyes szórványos esetekkel. S mi tűrés-tagadás, el kell ismerni, hogy az eddig bemutatott filmek közül alig akadt egy is, amely a közönség tetszését megnyerte volna. F.pen ezért, mert ez a mostan bemutatandó film megfelelő köntösben, egy romantikus szüzsé keretében viszi a témát a közönség elé, ezért érdcmellc ki főleg a világ tudósainak az elismerését. Nagyon célszerű rendelkezése a cenzúrának, hogy e filmet a nőknek is, meg a férfiaknak is csak külön-külön előadásban engedi bemutatni. Ezzel az intézkedéssel a cenzúra egész helyesen azt célozza, hogy a nők is, meg a férfiak is minden szégyenkezés nélkül teljes figyelemmel foglalkozhassanak a film tanításaival s a szórakoztató drámából a megfelelő okulást is meríthessék a saját és a gyermekeik érdekében.
A mozi igazgatósága közli, hogy Ifi éven aluliakat még a szülők kíséretében sem bocsátanak a moziba. S hogy több előadás nem lesz, csak a hirdetett 7 és 9 órai. A helyárak nincsenek felemelve.
Ugyancsak hétfőn egy nagysikert! slágerfilm is kerül bemutatóra.
|URAHIA| Hétfőn i nőknek 7, férfiaknak 9 órakor
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A feketelelkü nő
Háborús filmregény 8 felvonásban.
RAPA-NUI (Kincsek szigete) -*?1-"""- °"\'\'"cl
8 felvonásban.
Menj orvoshoz (Álszemérem)
Dráma a ncmibelcgségckről 8 felvonásban,
ffáílTnak8ahk.ileln6tlBknek! ~ 16 éTen "Ma* a szülőkkel lem bocsáttatnak bel _ B(mdeg telyárak,
ZALAI KÖZLÖNY
1929 julius 7._
s Z I N H Az
AIcrsx-e Mary
l-\'ület bizserget, hangulatot sodorint kacskaringósra a muzsikája. Minden szem elé lucullusi lakomái terítenek a kápráztató képek, toalettek és még kápráztatóbb meztelenségek. Még a legbiazirtabb tenyereket is Összeverik a táncai és kórusai. És a legkevesebbet gondolkodó ember is megkérdezi a végén: „És tartalma is volt valami?"
Mert az nem volt. Az egész szé-ditöen látványos színpadi produkcióban az operett csak olyan mellékes. Arra jó, hogy az ember rengetegei kacagjon. A fontos a revü. A revü-ben a ruha és a ruhátlanság. De érlelem és művészi érték? Ki is keres ilyent a revtlben ?
Nagy hire volt, nagy házat hozott (unberufen!) és nagy sikere lett. Zajos, vidám, könnyen aratott, szi vesen adott siker. Legnehezebb munkája talán a rendezőnek, Sugár Gyulának volt. De ez a fővárosi színpadra mért, hatalmas színpadi produkció benne emberére talált. A kanizsai színpadon ilyen színesen, szépen Viállitott este nem volt még. A szem egyik bámulatból a másikba cselt Az előadás gyorsan pergett, kivéve néhány jelenetet, amit a színpadon kedélyesen elnevetgéllek. A revtlnek azonban ez sem árlotl.
A legmulatságosabb figurái lliluiry alakította, aki elsőrangú volt. Solthy, Kormos, lldnky is kitűnőek voltak. Zelenay a dédpapában jó lett volna, csak a kappanhang-imitációja volt teljesen felesleges és idegekremenö. i\'inlér Böske temperamentumos, va-kilóan szép és elegáns volt, de néhol lulhangos és modorosan pallogó. Erkel Gabi az ilyen kedvesen pajzán
szerepekben nem érvényesül, meri szögletes, merev és az,»arcjátékán csak az ijedtségtől a gmiyi >s hi«ki>~ ségig vannak jó variánsok.
Nagyon helyes volt Vinczc. limmi, pompás táncok voltak az Ovó és Károlyi Vilié. Nem maradt el töltik Kádár Margit sem. A tánc-számok pálmája és legtombolóbb tapsai azonban a bájos Zelenaynénak es Zelenay Józsefnek jutottak. A kainak ezalka-lommal kUlOn elismerés jár, mert kiállításban és produkcióban ilyen egyöntetűnek, jónak még egyszer sem láttuk. G. Nagy Tibor karnagy és a zenekar jó munkát végeztek.
_ (hl)
AI sxinQáxi Iroda |>lrei
(*) Limonádé eiradas vasárnap délután. Solthy György vendégíclléjité vei kcrtll színre vasárnap délután hIchó hclyárnkknl „Limonádé ezretlos". a ki-tUnó katonaoperett.
(•) Marii n Mttry Solthy György felléptével. Vasárnap este ismét a budapesti KlrAly Színház Idényszenzáolöját, a ..Merez-e Máry" operettrevüt ttlzte mUsorra az igazgatóság.
(*) Nam élhetek muiiUauó nélkül. Hétfőn az Idényben csak egyetlen egyszer kerül műsorra a budapesti Nemzeti Színház száznál több előadást megért zenés vígjátéka, a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül". A főszerepet Solthy Uyörgy, a K l rAIy Szi nház mii vészi• Jálaza. A brilllán.t együttes ti legpompásabb fővárosi előadást produkálja.
(*) Moxi helyé rákkal kedden este ..Kitörött a hegedűm". Az Idény legnagyobb sikerű operettje, Krkel (íabv bu-csufellépéseül.
(*) Demény Sérl ■ Peer Gynt-hen.
Domány Sári a nagvkamzsai származást! fiatal operaénekesnö csütörtökön este Ibsen halhatatlan szépségű remekében. a „Peer Ciynt" drámai költeményben lép fel vendégül. (írieg vllághirü Solvejg-dalát ez estén Domány Sáritól, a tüneményes hangú énekmüvésznőtől U\'nz alkalmunk hallani.
Nincs többé őitel a Korcsmában
KalmóréseK figyelmébe I
Már tavaly megjelent egy törvénycikk, amely teljesen megszüntette a vendéglői, korcsmai hitelt. A törvényt azonban nem követte végrehajtási utasítás. Most aztán megjelent a belügyminiszter 247.631- 929. VIII. sz. rendelete, amely kimondja, hogy vendéglőkben, korcsmákban, sőt még kicsinyben árusító kereskedésekben is hirdetményi kell kifüggeszteni. A hiidctményen közölni kell, hogy szeszes italt hitelre nem szolgálnak ki, mert az ebből eredő követeléseket a birőság nem Ítél meg. A tilalom bármilyen kijátszását 30 napig terjedhető elzárással és 600 pengő pénzbüntetéssel büntetik. Az erre vonatkozó hirdetményt az italmérés! üzletek minden helyiségében kálón■ külön kell kifüggesztem s a hatósági közegek azt kötelesek ellenőrizni. A kifüggesztés elmulasztása (500 P-ig terjedhető büntetést von maga után. (A vendéglőben elfogyasztott ételekre természetesen a hitel-tilalom nem vonatkozik, az ilyen követeléseket perelni is lehet.)
Kifüggesztésre kész plakátok julius 10-tói kezdve a Zalai Közlöny nyomdájában (hő-nt 5.) 60 lillérérl beszerezhetők.
HORTOBÁGYI III
Mindenütt kapható I Termeli:
Orsz. Magy.
Tejszövetkezet! Központ
B dapcit, I., Horthy Mlklóa-ut 110-121
j Amerre a szem ellát,
vígan hullámzik n sárguló kr»tA»r.. Még néhány nap és megindul a munka. megcsendül a kosza. A* Isten bő adományát az ember veritékes munkája teszi teljessé. Hajnaltól napestig görnyed a gazda. a béren a földeken. s ember legyen a talpán, aki fáradtság nélkül birja a kemény robotot.
A ni az okos ember könnyít magán, mert a lulerőllelésnek az egészsége látná a kárát I Egy üveg valódi
Diana
sósborszesz
minden tarisznyában kell, hogy legyen ilyen neliéz napokban. Kz a kipróbált háziszer arra kérésit egy embert, hogy kettőnek a munkáját végezzo el ■ még mindig friss maradjon.
Fogadja meg a Jó tanácsot s otthon ne felcJj-I
Diana sósborszesz
felfrissíti az elbágyadt izmokat, gyorsabb mozgásba hozza a vért edzi és kitartóvá leszi az egész szervezetet, hűsíti a verítékező homlokot, megszünteti az Itt-ott fellépó szédülést, émelygést, szóval valóságos újjászületést leien! a munkában görnyedóknek.
Mindenütt kaphatói
UtAntntot ne fogndjon el I
A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Walter magántanfolyama
előkfszit az összes középiskolai virs-glkra. Vidékieknek levelező oktatás. Kívánságra prospektust kUld. Válaszbélyeg csatolandó. Budapest, Rákócil ut 51. V—2. Telefon Józicf 313-99. *»a
Olcsó árusítás Nagykanizsán!
A 10 év óta fennálló
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház
megszűnik,
ezért a raktáron levő összes rőfös- és divatárukat a beszerzési árakra való tekintet nélkül árusítjuk.
a*- Még csak rövid ideig tart!
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullus
NAPI HÍREK
SZARAZOKí!VIZEN
PHILIPS
MESTERCSÖVEK
4 ________
Textilgyár Nagykanizsán?
Egyelőre csak írásbeli tárgyalások folynak
Nagykanizsa, jullus li
Nagykanizsa polgármestere már hosszabb idö óta avval a tervvel foglalkozott, hogy egyrészt a nyomasztó nagy munkanélküliség enyhítésére, másrészt a város gazdasági életének fellendítésére Nagykanizsán egy nagyobb szabású textil-gyár lé-tesitessék. Ezt elősegítendő, a polgármester (a város) a szükséges telket is felajánlja az érdeklődőknek, azonkívül elvileg a legmesszebbmenő kedvezmények adására is hajlandó.
Nagykanizsa város viszonyai, fekvése, elsőrendű vasuli összekötte-lése, munkás viszonyai és egyéb számba jövő körülményei rendkívül kedvezőek a vállalkozó szempontjából egy textilgyár létesítésére.
Dr. Sabjtln Gyula polgármester megkereste a GyOSz és más érdekeltségek vezetőségét hogy a terv kivitelénél segítségére legyenek. Az ügyben a levélbeli tárgyalások folyamatban vannak.
Hogy mily eredménnyel végződik a megkezdelt akció — ebben a pillanatban még nem tudni, hiszen a pénzpiacon a gazdasági helyzet valóban nem kedvezőek egy nagyobb-szjbásu vállalkozás létesítésére, azonban, ha a teljes apátiába esett városon segiteni akarunk, ezt csak munkaalkalmak teremtésével, gyárak, vállalkozások létesítésével lehetséges és e téren a városnak a legmesz-szebbmenőbb áldozatokat kell meghoznia.
Mi a magunk részéről meleg rokonszenvvel kísérjük az életrevaló terv kivitelére irányuló minden törekvést és megmozdulásl, mely a halott város életrekeltését célozza.
Csupán azt nem tudjuk, hogy hol késelt ez a kezdeményező készség és alkotási hajlandóság akkor, amikor még több reménnyel kecsegtettek a hasonló inlciativák?
Miért ilyen későn?
És miért éppen most.,.?
NAPIREND
Juliua 7, vasárnap
Róm. katolikus: Ctrll és M. Protest.:
Clr., M. Izraelita: Slván hó 29 •
Uránia. „A Itkelelelkll nő", háborús lilnuegény. „Raps-Nul", izgalmas történet. Magyar Híradó.
Oőztürdö nyitva reggel 6 órától esle 6 óráig (bétfó, szerda, péntek déluUn és kedden egész nsp nóknek).
Juliua 8, hétfő
Romai katolikus: Erzsébet klr. Prot.: Teréz. Izraelita : Slván hó 30.
Uránia. ,Mtnj orvoshoz", (Álszemérem), dráma a nemi betegségekről. 7 órakor csak nök, 9 órakor csak férfiak részire.
Nem is tudtam,
hogy a bolhának is van vakbele. Pedig van. Egy okvetlenül megbízható newyorki napilap Írja, hogy a nebraskai egyetemen Milán Ko-pac a F. D. (Flea Docloi-bolha-orvosl cimet kapta. Korántsem tréfából, hun m mini komoly „szakorvosi" cimet kapta. Feltalált ugyanis egy mikroszkopikus sebészeti miiszert, amivel ki tudja operálni a bolhák vakbelét Nem azért teszi ezt, hogy a bolhák életét meghosszabbítsa, hanem azért, mert azok vakbelében valami újfajta, roppant apró élősdi rovarokat fedezett fel és ezeket akarja tanulmányozni. Mert hát, ugye, mégis csak lehetetlenség, hogy itt étjük a szép-keserves életünket ezen a világon és elmúlnak év-milliók és jOnnek-tünnek generációk és innen-onnan átrepülünk a Holdba és az izbugyaradványi Íróasztalunk mellett hallgatjuk és látjuk a — teszem fel — a chicagói operát és anélkül, hogy a kanizsai kávéházi asztalunk mellől fel kellene kelni, aláírunk egy váltót a saját keztlnk-vonásával — mondjuk — Grönlandban és mindezt nyugodtan ■ tudjuk tenni és nyugodtan tudunk sirni, örülni, élni és nyugodtan tudunk meghalni, mikor halvány fogalmunk sincs arról, hogy a bolha vakbelét micsoda élősdi férgek rágicsálják. — Milyen jó is, hogy vannak Kopac Milánok, akik kiemelik az emberiséget az elmaradottságból\'1 Milyen jó is, hogy vannak jótevői az emberiségnek, akik a tudomány fáklyájával... stb.
— Szentmisék sorrendje a felső-templomban. Julius és augusztus hónapokban a szentmisék sorrendje a következők: fél 8, fél 9, fél 10-kor csendes misék, fél 11-kor szentbeszéd és 11 órakor énekes nagymise. A mai napon a szentbeszédet a felsőtemplomban Röss Bertalan missziós atya tartja.
— Az evangellkus templomban a ma délelőtti istentisztetet, mely a rendes Időben: fél II órakor kezdődik, Kovács Mihály segédlelkész fogja tartani.
= Házasság. Klein Rózsi és lierger Aladár folyó hó 7-én Szigetváron házasságot kötnek.
— Mlsszlóshlr. A mai vasárnapi mise a Missziósházban elmarad.
= Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zsigmond közkórházi főorvos szabadsagáról megérkezett, rendeléseit újból megkezdte Zárda-ulca 8. sz. alatt d. e. 11-töl 12-ig, d. u. 3-tól 4-ig.
— Névmagyarosítás. Schiller János nagykanizsai állampénztári tiszt a saját, valamint gyermekei nevél belügyminiszteri engedéllyel Somló-ra magyarosította.
— A Klskanlzsal Levente Dalkör jullállsa. A Kiskanizsai Levente Dalkör julius 14-én, jövő vasárnap az Angol Parkban serlegavatással egybekötött juliálist rendez nagyszerű délelőtti és déluláni programmal, amely ötletességével felülmúlja az összes eddigi nyári mulatságokat. Különös érdekessége lesz a mulatságnak a magyarruhás diszfelvonulás fél 2 órakor. Részletes program a falragaszokon.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Ooldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
= Kóstolta már a Lénk-féle kenyeret? Csodás Izfl és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Szombiton a hömir-siklet: Reggel 7 órakor -f22, délután 2 órakor +29 7, este 9 órakor -4-53 8.
Felhőzet: Itíggel felhős, délben és esle tiszta égboltozat.
Szittrány: Reggel dé\'kelet, délben és este déli szél.
* Nataoroléglal latánt aata 10 órakor jalantli EgyalSra méu Igán malag éa uárai Irié, IzáaSbb áléak nyugati aaalak vértsaték, zivatarokkal áa lahOlécaal.
= Ma este Ünnepélyes kert-megnyitás tánccal egybötve a Kéményseprő-vendéglőben. Számos látogatást kér Raffal Ferenc
— Hat hónapi börtön után — felmentés. Szilágyi Lajos volt diszeii adóügyi jegyzőt a törvényszék és az Ítélőtábla 6 hónapi börtönre ítélte azért, mert egy aratási szerződést aláíratott az érdekeltekkel, akikkel azt is elismertette, hogy a szerződést elöltük felolvasta, megmagyarázta, őket jogaikra és kötelezettségeikre kitanította, jóllehet ez nem történt meg. Ebben a szövevényes bűnügyben most mondotta ki a végső szót a Kúria és Szilágyi Lajost felmentette a közokirathamisitás vádja alól, A Kúria Ítéletében megállapítja azt, hogy Szilágyi Lajos teljes Jóhiszeműséggel járt el, semmiféle szándékosság őt nem terhelte.
«« Valódi ezüst é» Berrtdűrfl alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerész uj üzleteben kaphatók. Fö-ut 14. Biztosító palota.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
\\
1 /ÍÍ6N»TllMjUUÍÓírVUÍS\\\'^ A
l *■\' \\ J»V01dÍvi!ÍUTII*JIÓ ) j
Bosch-intőkarok
kényelmesen, gyorsan és félreismerhetetlen módon mutatják meg az útirány\' megváltoztatását. Figyelmébe ajánljuk feltűnő alakját éa vakitás elleni védőrácsát
Ara páronként
kézi kapcsolóval P 60,40 automatikus Kapcsolóval _____P 77 -
Bosch RöDert
k. f. L
budapesti llókja
Budapest, V, Vlcl-ut 22-24,
Talafon: Lipót 02M0, 023-37, 023-38.
BOSCH
19129. |ullus
ZALAI KÖZLÖNY
BOO/o tflzelft megtakarítási jelent,
hí régi tűzhelyét az általam kéazllett praktikus
aszftaltüzhellyel
cseréi i ki, melyért 19 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester
Iifykuüua, József fóherceg-ul 87.
= Uerenc sér Pál főpincér — a Polgári Egylet éttermeiben.
A Polgári Egylet nagyszámú barátai, akik Molnár László vendéglösködése óta még jobban megsokasodtak, bizonyára örömmel veszik, hogy Molnár Lászlónak a Polgári Egyfet löpincéréül egy oly kiváló szakférfiút sikerült megnyerni, mint Gerencsér Páll, az ipartestületi vendéglő széleskörökben ismert, volt kitűnő fő-pincérét, aki ezenlul minden tudását, előzékenységét és ötletességét a Polgári Egylet vendégeinek szolgálatába állítja. — Gerencsér Pál főpincér ezután is kéri régi Ismerőseit, az ő kedves vendégeit és jóakaróit, hogy öl uj helyén is — a Polgári Egyletben — a régi Jóakarattal és szerelettel támogassák. Mindent el fog követni, hogy a Polgári Egylet vendégel otthon érezzék magukat és minden tekintetben meg legyenek elégedve.
aSINGER \\akrógépek
iA LEOelOBBAK !
= Fflrdősapkák és Iflrdőclpők, színes hajneccek nagy választékban kaphatók Vágó lllatszírtárában.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Nincs kedvezmény
■ DV balatoni alnautóln tm motorosain
Nugykanlzsa, Jullus (I
Nagykanizsa város vezetősége meg kereste a DSzA vasul igazgatóságát, hogy a személyvonatokra érvényes mindennemű meneldij-kedvczményt a Balatonra vivő sinautóbuszokra, illetve motorosvonatokra is terjessze ki. indokolta ezt azzal, hogy nem kérné ezt, — ha a délutáni személyvonat legalább egy órával előbb indulna és az este érkező személyvonal legalább egy órával későbben érhetne be Nagykanizsára.
A DSzA vasút igazgatósága most értesítette a város vezetőségét, hogy ne in áll módjában a kérési teljesíteni, mert a város közönségének a Balaton látogatására rendelkezésére állanak a kellő számban közlekedő gyors- és személyvonalok, amelyeken a közönség jelentős balalontavl menetkedvezményt élvez.
Különben is a Nagykanizsáról 13 óra 00 perckor Siófokra induló, valamint onnét ide 22 óra 45 perckor érkező sinautóbuszukon nem az ezekre érvényes magasabb menetdijakat, hanem a jelentékenyen olcsóbb személyvonali //. oszt. menetdijakat szedik, azonkívül a Balatonra kiadott három napos gyorsvonali, valamint a személyvonat I. és 11. oszt. menettérti jegyek ráfizetés nélkül szintén érvényesek.
Ugyanilyen értelemben értesítette a DSzA vasút igazgatósága az OMKE elnökségét is.
— Fotoclkkek; állandóan friss anyagok kaphatók Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében.
«■ Ne felejtse el, hogy: varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legjobb 1
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek mellett Bartánál.
SÍPOS
KÁVF,
ÍZLETES ILLATOS IDEÁLIS
i/á kg. aiPQg keverék . 2-80 i/4 kg. fcfll6nlegw*g . 3-20 Póstai rendelések bérmentve I
Meghűlésnél, náthaláznál, mando-lalobnál, torokgyulladásnál, ideg-fájdalmaknál, inszaggatásnál napunta fél pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz rendes gyomor- és bél-müködást biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Feríno lóísel viz hatása gyors, kellemes és megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-tekben.
— Felhasította az ökör a hasát
Karddcsi Miklósné kisapálii asszonynak. Az asszony a marhák körül foglalatoskodott s egyszer csak az ökör nekiment, szarvával felédöfött és a hasát teljes szélességben végig-hasitotta. A szerencsétlen asszonyt rendkívül súlyos állapotban ökrös szekéren vitték a tapolcai kórházba.
— Vasúti menetdljkedvezmé-nyek. 1. A dörög Köztársaság Követsége részére Szalonikiban 1929. évi szeptember hó 15-től 30-ig tartandó IV. nemzetközi vásár alkalmából a Duna—Száva—Adria Vasultársaság igazgatósága valamennyi állomásáról Budapestre, illetve Gyékényesre v. Murakereszlur országhatárra 50 "« menetdijkedvezményl engedélyez. — 2. A német Orvostörténelmi Társaság részére Budapesten 1929. szeptember 4—11. közt tartandó kongresszus alkalmából a Duna—Száva—Adria Vasúttársaság igazgatósága Ágfalva országhatár, Murakeresztur országhatár, Barcs, Gyékényes, Szombathely és Komárom állomásokról 50%-os menetdijked-vezményt engedélyez. — 3. A Középfokú Iskolák Országos Református Missziói Bizottsága részére Balatonszárszón 1929. évi julius 9-től 14-ig tartandó középiskolás országos fiu-konfcrencia alkalmából a Duna-Száva—Adria Vasúttársaság igazgatósága valamennyi állomásáról 50 » menetdijkedvezményt engedélyez. A fenti menetdijkedvezmériyeket a részvételi igazolvány felmutatása mellett a kiinduló állomáson a használt vonatnemnek és kocsiosztálynak megfelelő egész menetjeggyel lehet igénybe venni^mely egyúttal a visszautazásra is szolgál. Az utazásnak félbeszakítása nincsen megengedve. Az állomásfőnök.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtériljük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
= A nagyvárosok kemény grá-nitkövezetén testünket korai elli íra-dástól l\'alma cipősarokkal óvhatjuk meg. Minden lépésünk oly ruganyossá válik, hogy ezzel ugy testűiknek, mint idegeinknek jóleső érzést okozunk.
— Oyoraaság és szépség párosulnak s vllághlrU Mercedes-Benz kocsik uj typu-islban, melyek az utóbbi Időben ugy ha-zánkban, mint küllöldön sorozstoa gyózel-meket arattsk ugy az autóversenyeken, mint a concours d\'clegsncc-on. A budapesti szépségversenyen 7 Mercedes-Benz gépkocsi 3 aranyszalagot tiszteletdíjakkal, egy ezllstszalsgot t!izteletdl||al és 2 első dijat nyelt.
— Patkányok, egerek, mezei egerek tökéletes kiirtására legjobban ajánlható a Jtatinol" irtószer, mely fertőzőbetegséget plántál az illető állatfaj közé és nemcsak azon állatol pusztítja el, mely közvetlen evett belőle, de a vele érintkezőket is gyökeresen kiirtja anélkül, hogy más hasznos háziállatra, avagy az emberre veszedelmes volna. Igy bármily élelmiszer mellett szabadon alkalmazható. Ugyanezen cég előállít sváb, ruszni, csótány, hangya, poloski stb. rovarlrtószereket is, mely Irtószer csak egyszeri kirakással néhány nap alatt tökéletesen kiirtja eme kellemetlen férgeket. Napiárban utánvéttel szállítja: Ratinol Laboratórium Budapest, Murányi-utca 36.
Kombinált arzén-résvegytlletet tartalmazó
Mssprsssn Komb. réikén-arzénvegyUIetet tartalmazó
Talokll mindkettő egyesített permetező anyag
egyldejfl védekezésre. GrUfnOlosAahan s Oyümötcspenész (Monllla), varasodás, rllgyfuróbogár, altna-moly, szllvamoly, éa a többi gomba és
rovar Kártevők ellen. IzólSbsa i Peronospora, szőlőmoly, szólőllonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arzzols, UránlaiSId, Daniin arzén tartalmú permetezőszerek (rágókártevók Irráaáza). Elasal, Vinol llsztharmat elleni védlhzcrek.
• a IIs r al gombakártevók Irtásához. Almola, Potnrlls (vértetukátrány) véitetves sebhelyek bekenéséhez.
P s k a I a rózssfák és növények levéltetvd Mására.
Hsps|áss|s megakadályozza a mászókártevöket éa
hangyákat, hogv a rózsafa vagy gytlmölcsfa koronájához feljussanak.
Több más speciális védioerek Is állandóan raktáron.
Kaphatók: 0B8ZÁ8 JÓZSEF magteMkedélé-fem Nagykanizsán, EruéM-tér 10.
(a bíróság mellett) aae
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullus 7.
Csápjaidon gyilkos méreg, Dögvész Reád, undok féreg I
A 3zúnyoí)Csfpót igén komoly kóvatkezmányek-kol járhat, meri a szúnyogok a l«|va«zodelme-aebb lázas betegségek terjesztői. FLIT néhány pillanat alatt megszabadítja lakásunkat a szúnyogoktól és legyektől, e betegségcsírahordo-zóktó.
FL. I behaioi minden hasadékba, ahol sváb-bogarak, poloskák ós hangyák elbújnak ás sza. porodnak. Kiírtja petéikel. Megöli a rovarokat, de emberre ártalmatlan. Nem hagy loltoL FLIT nem tévesztendő össze a közönséges rovarírtókkal : tökéletes rovarpuszlltó ereje minden várakozásunkat kielégíti.
Permetezzünk
M«*7aror«Mrf köxponl:
PANACEA rt.
■UDATEaT, VI, FIOYKLÓ-U. l«. TtLKrOH l 009-46\'
JJ__
A Corvin Árabáz nyári vásárára felfigyel az egész ország.
(=) Immmár több, mini három éve, hogy a budapesti Corvin Áruház Blaha Lujza-téri hatalmas palotájának kapui megnyíltak, de ez az aránylag rövid idő is elég volt ahhoz, hogy az egész ország megismerje és megkedvelje Magyarországnak ezt a kétségtelenül legnagyobb áruházát.
Várostól lányáig, palotától kunyhóig mindenki tudja már, hogy a Corvin Áruház, mely a legnehezebb gazdasági viszonyok között létesült, a kényesebb igényű, de szerény jövedelmű családoknak mondhatatlant nagy szolgálatot (esz azzal, hogy mindig megfizethető árakért Juttatja vevőközönségét a divatos és egyéb divatcikkekhez.
Ez a körülmény már magában is közkedveltté lette a Corvin Áruházat, amely azonban az egész országra kiterjedő nagy népszerűségéi még-inkább a téli és nyári Corvin-vásá-roknak köszönheti. Születésnapol, családi ünnepek évfordulóit sem tartják annyira nyilván s nem várják annyira, mint a Corvin Áruház el?y-egy nagyvásárát. Ilyen körülmenyek közötl nincs semmi csodálkozni váló azon, hogy a küszöbön álló nyári Corvin-vásárra felfigyel az egész ország s mindenki érdeklődéssel várja, hogy mit hirdet, mit ad és milyen meglepetést tartogat közönségének nyári vására alkalmából az ország legnagyobb áruháza.
A nyári Corvin-vásárt ez idén julius 13-tól julius 29-ig tartják meg, mi azonban már most ismertetjük ezt a zsebbevágóan fontos eseményt, mert tartozunk olvasóinknak azzal, hogy a Corvin Áruháznak a vidéki közönség érdekében tett legújabb Intézkedéseit idejekorán tudomásukra juttassuk.
A Corvin Áruház ugyanis lehetővé teszi, hogy a nyári vásár olcsó árait azok is élvezhessék és igénybe vehessék, akik a vásár ideje alalt nem tartózkodhatnak Budapesten. Mindazon rendeléseket, amelyek a vásár ideje alatt érkeznek hozzá, azonnal teljesiti, a levélben megrendelt árukat nyomban ízállilja és pedig portómentesen, ingyen csomagolásban, ulánvétlei küldi meg a kívánt árukat a rendelők elmére. A vásáron ugyan minden elképzelhető divatárucikk olcsó áron kerül eladásra, de aki részletesen akar tájékozódni arról, hogy mi minden kapható a Corvin Áruházban, még
idejekorán kérhet teljes árjegyzéket, amit az Áruház bárkinek azonnal megküld.
A Corvin Áruház, mint minden vásár alkalmával, most is ünnepi diszbe öltözteti egész hatalmas épületét, akülső falakat, a belső óriás helyiségeket és a páratlan nagyságú kirakalsorokat. Ez a diszilés ezúttal egészen különleges lesz s azt fogja kifejezni, hogy Magyarországon a tisztes kereskedelem bizonyult a legkitűnőbb üzletnek. A Corvin Áruház ugyanis a régi hires-neves kereskedők Iradlclóit ápolva, mindig féltékenyen ügyelt arra, hogy a saját üzleti érdekei melleit megtalálja és megvédje vevöközönségének érdekeit, mindig pontosan megtalálja módját annak, hogyan nyújthat a közönségnek csak kifogástalant, csak olcsót és csak jót.
A Corvin Áruházról már mindenki tudja, hogy amit hirdet, az mindig színtiszta valóság. S ha mégis elámul a közönség azon, hogy a vásárokon hibátlan minőségű é« egész divatos árukat árusit olcsón, annak az a magyarázata, hogy egy jjyen hatalmas üzletház hat hónapnál hosszabb ideig semmiféle divatárui sem tarthat rakláron s az idény vége felé már leszállított árakon is mindent elad. De van a vásár olcsóságának egy másik oka is, az, hogy a Corvin Áruház az idény vége elölt nagy lételekben vásárolja meg a gyárosok még meglévő friss divatcikkeit, amiket az idény végére való tekintettel természetesen nagyon olcsón tud beszerezni s igy aztán nagyon olcsón ludja közönségének is juttatni.
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a vidéki közönség teljes bizalommal küldheti el a Corvin Áruházhoz megrendelései!. A Corvin Áruház cime: Budapest, VIII. Blaha Lujza-tér.
T. Forráskezelöség
Moha.
A Mohai Ágnes-forrás az általam legszívesebben rendelt ásványvizek közé tartozik, mert rendkívül előnyös vegyi összetételeinek a legkll-lömbözőbb bajoknál, de különösen az emésztőszervek hurutos bántal-mainál már régtől fogva felülmúlhatatlan sikereket köszönhetek. Meg vagyok győződve, hogy kellemes ize, tisztasága és mintaszerű kezelése mindig biztosítani fogják számára azon előkelő helyet, melyet a világforgalomban már is elfoglalt.
Dr. Stamborszky Lajos MÁV. orvost tanácsadója Szombathely. és klr. fogházorvos
SPORTÉLET
Ma egész nap MTK—NTE tennlszverseny
Nagykanizsa, Jullus fi
A tegnap esti személyvonattal érkeztek meg Budapestről az MTK tennisz-jálékosai és azok kísérői, számszerint tizenketten. Az állomáson az NTE tennisz-szakosztályának vezetősége fogadta őket. Este korán nyugvóra tértek, hogy ma fitten tudjanak kiállani a délelőtt 9 órakor kezdődő versenyen.
Az NTE-nek, amely tartalékokkal kénytelen Játszani, minden erejét latba kell vetni, hogy a mai versenyen eredményt tud|on elérni.
Az MTK csapatában viszontláttuk részben a tavalyi ismerősöket, de vannak közöltük ujak is, akik uj feladatokat fognak róni az NTF.-istákra.
Biztosra vesszük, hogy az erősnek, izgalmasnak Ígérkező verseny az állandóan növekedőben lévő tennisz-közönségel tán még az Alag-Kanizsa mérkőzésnél is jobban fogja gyönyörködtetni, annál is inkább, mert a versenyen 11 szám kerül lebonyolításra.
Lóversenyek Keszthelyen
Nagykanizsa, Jullus t)
A Somogy-zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület julius 13-, 14-én Keszlhelyen, a huszárlaktanyában lovasmérközésekel rendez. 12-én d. u. 5 és 6 órakor lesznek a Military I
elölovaglások. 13-án reggel 6 órától a Military tereplovaglás, díjlovaglás, 10 órakor fogaiszépségverseny, d. u. fél 4 órakor nycrellenek díjugratása, 5 órakor kettősfogatok bemutatása, hölgyek díjugratása, négyes fogatok, díjugratás. 14-én reggel 7 órakor Military díjugratás, 8 órakor legénységi, 9-kor altiszti díjugratás, délután fél 4-kor Ludovika Akadémia díjugratása, 30 km. országúti kocsiverseny, 8 km. amerikai kocsiverseny starlja, 4 órakor hölgyek díjugratása, ketles fogatok bemutatása, díjlovaglás, négyes fogatok, díjugratás, sze-rencseugratás, 7 órakor kocsiakadályverseny.
A versenyre a Délivasut résztvevőknek és vendégeknek 50 százalékos kedvezményt biztosított.
Lövész-verseny
Nagykanizsa. Jullus l)
A Move Nagykanizsai Lövész Egyesület ma, vasárnap délelölt 9 órakor kezdődő kisfegyver-céllövő-versenyt rendez a Zrínyi pályán. A bajnoki versenyeken és hölgyek versenyén kívül vendégek versenye is lebonyolításra kerül, mely utóbbiban a Sopron—Vas—Zala megyék fegyveres alakulatai, cserkészel, polgári lövészei is résztvesznek.
HL mMrafit BUÜaHIBUIlTDS
Keoíkemét, Benlcxky-iitoi 12.
Fennáll 1913. óta. Felvesz gimnázium, reál. kereskedelmi és I—II osztályos polgári Iskolai növendékeket. Prospektust küld. » s Ponloa címzést kér.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
Sopronban TBANCON JÓZSEF-féle soüngenl acélára-üzletet megvettük.
Igy módunkban van az összes sollngenl acéláru cikkeinket leszállított árban árusítani.
Továbbra is kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását.
Tisztelettel
Májon Testvérek
Nagykanizsa - Kaposvár - Sopron
1929. jullus 7.
nem lehetnek
[Dpyn cipőfűző Ddklll
A cipó fel- vagy lehúzása egy pillanat I
Nem kelTaoba kl- betlizni I ■nrn Kapható mindenütt 1
Gyárija: Weltich öottfriod utódai Budapest, VI., Paulay Ede-u. 39.
(Leventeoktatók díjazása.) Az Országos Testnevelési Tanács a zalavármegyei leventeoktatók díjazására 10.000 pengőt utalt ki.
(Levente-szünet.)Értesítem mindazon szülőket, munkaadókat stb., kiknek gondozásában leventeköteles ifjak vannak, hogy a leventefoglalkozás f. hóban szünetel. Az oktatás újbóli megkezdése a rendes csoportokban tartozó leventék részére folyó évi augusztus hó 4-én, a pincér és és hentes csoportba tartozó leventék részére pedig augusztus hó 2-án veszi kezdetét. Testnevelési vezető.
FISK PNEÜ
■ leggazdaságosabb
VaiirWpvli«l«t:
AulófelszerelésiR.T.
Budapeit, IV., Aranykéz u. 2 Tat. Aut 813—41
Magyarnak nincs érettségi
26S IíöxUI 2*9 magyar iKdkel-bukolt Kolox-svárt a maiurán
Kolozsvár, Jullus ti Az érettségi vizsgálatok befejezésével Erdély magyarsága körében óriási elkeseredés lett úrrá. Az érettségi biztosok kívánságainak 268 magyar diák közül csak 7»/o tudott megfelelni és leérettségizni, mlg a román diákok közül egy sem bukott meg. Mindenki tisztában van azzal, hoey ml a céljuk ezzel a románoknak. Ki akarják szorítani a magyarságot az intelligens pályákról, hol érettségihez van kötve az állás elnyerése. Már tavaly egyik román képviselő ebbeli szándékuknak a parlamentben hangot adott. Most végrehajtják szándékukat, kirekesztik a magyarságot minden hivatalból és az egyetemekről.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
(=.) 200o;o-os osztalék. Newyorkból vell távirati értealtéi szerint a Cenlral Slates Eleclric Corporation a rendes részvény ulán 200»\'o os feltiloszialékot llret I. évi |tillus hó 25-tól kezdódően. Ez a lolyó év ben már s második osztalékfizetés, mert az év április hsvában már egy lOOo/o-os osztalékot fizettek. Az enülleltt vállalat egyike sz Egyesüli Államok legnagyobb közmüveket ellátó vállalatainak és a North American Company lórészvényese, aktivál a lelealegi plaoi árak szerint 180 millió dollítl tesznek kl. Az ehnull héten a Diilon Read & Co. newyorkl bankház a vállalat javára 10 millió dollár konvertál-ható elsőbbségi kötvényt bociátott kl, amelyet többszörösen túljegyeztek.
TŐZSDE
A mai naptól kezdve további intézkedésig szombaton a budapesti értéktőzsde szünetel.
Zürichi zárlat
Háris 20-34, London 25 21\'/a, Newyork 520 Brtesel 72 20, Milano 27 19\'/i Madrid 75—, Amsterdam 208 75, Betlln 123-82, Wien 7310 Sofia 3-79\' a, Prága I6\'3át/l. Varsó 5828. Budapest BO-IG Belgrád 912"/a, Bukarest 3-08\'/).
TenaéaTWMlt
A buza 20 fillérrel, a rozs 15 fillérrel emelkedett.
Buza ttszav. 77-es 23 35 -23 50, 78-as 23 55—23 70, 79-e« 23-75-23 95, 80-ss 2V95—24-20, dunántuli 77-«a 2225-22 45 78-as 22-45—22-65, 79-es 22 65 -22 85, 80-as 22 85 -23-05, rozs 17-75-18 00, tsk. árpa 18-50—19-00, aörárpa 23-00-23 50. zab 18-25-18 50. tengeri tszt. 24 00-24-50, dunántuli 23 30 -2360, korpa 1275-13-00
BU^TDéíu^^
Vállalat, Ksgykanluáa. rtlelOf kiadó: Zalai Károly.
litt——a— *■!■)■■ i Navvfcatatoui 7Q. *
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
viziei, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenüttI
Főraktár:
in 1 Hantim,
Király-utca 21.
MM_______IV
TURUL Cipőgyár R.T.
fióküzletében
feltflnően olcsó árakon vásárolhat.
Saját érdekében tekintse meg kirakatunkat I
Vászonclpő...........p
Fekete női pántos cipő • ■ • :„• • p ,0\'-
Sárga női pántos cipő.......P 8-90
Barna női pántos cipő.......P
Szürke és drapp pántos cipő . . . . P 16—
Férfi félcipő ..........P 18\'-
elóhlvás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk.
Nagy választék t rr f
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K O D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal rrt4\'""\'
képészeti szaküzlet
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhlrdetéeek dija 10 eaóil 10 (Már, Minden további azó dija B MII. Vaaár- áa ünnepnap 10 azóig *0 Nllár, minden további azó dija ■ flll. Szerdán éa péa-leken 10 szóig (O fillér, minden további azó dija S flll. Cimazó a tnlnden vaett-
Sabb betűből álló azó két szónak aaámlt-itik. Állást keresőknek 50% engedmény. Hlrd.táa.k fi (fit) pangA öaaa.g.n alul a lal.sl.gas kAiiyvalés, számiásás alkarOlóaa végatt o I A r a I I ■ a t a n d 9 k
Caendas kétszobást, konyhás udvail lakás kiadó augusztus 15-re Sugár ul 45. Megtekinthető d. e. 10 lói d. n l-ig 3182
Kétazobéa utcai, vizvezelékea lakás sugusztus l-re klsdó József főherceg-ut 58/s.
Fiatal klfutéflu azonnal lelvétetik ~ Melczer llvegkereskedéaben. 3210
Taaigarl házhoz szállítva, hosszabb lejáratú hitelre is kapható Vlda lllizer-üilelében. 3071
A város belterületén egy modern 5 azo-báa uri magánház eladó Bővebbet: Aozái IgnAo pénzkölcaőnközvetltő és fngallan-forgalmi Irodája Nagykanizsa, Kazinczy-utca 2. az.
MÉZET,
nysrtbfirt, áaytollat. vasat im féméi
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
SzantgyfirgywArl hegyen *cca ltiOO öles s>ólőblrtok, ra|la Igen |ó épülettel, iöldplncével. teljes felszereléssel, 700 liter borral együtt, sürgősen eladó. Bővebbel: Aozél IgnAo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Katinczy-u. 2. szám.
PénztárnoknA, aki a könyvelésben Is jártas, gyakorlattal lelvétetik. — Ajánlatokat a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérem beküldeni: „Pénztárnok!.*" jallgéra. 3186
2>/a hold szántóföld s szentmiklósi uton sürgősen aladó. Bővebbet: Acxél Ignác ingatlanforgalmi iiodája, Nagykanlzaán, Kazinczy u 2.
Saját larmé.O lóminóségU boszor* kányhcgyl awtsllbor iiterenklnt 40 fillér, legkeveiebb iélel 25 liter. — Balthyány-uica 10.___2918
Magyar-u. 4. számi! ház, esetleg annak Bálhory-utcáta nyíló része aladö. 2856
A l.fljobb pfirkfiltkA»A mégis ciak Muizel és Frledenlhslnál kai ható. 3189
10 holdaa szabadhegyi elsőrendű szántó és télből álló bittok, akár egy darabban, vagy parcellákban la eladó. — Bővebbet: Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodlja, Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2.
PénzhAtosfint bekebelezésre srisdea összegben a legelőnyösebben éa Icggyoe-•sbbsn fotyóalttat Hoaál Ipaáo püzs. kölcaönközvelltó Irodája Nagjkanlzaia, Kazinczy-ulca 2. .iám. 4SUS
Cipészmunkásak felvételnek. Jelentkezni lehet vaaárnap délelőtt 9-10 óra közölt Kazlnczy-ulca 4. szám alatt 3213
■slstasajt leijei lalros tnlnőaéx-
kiló H 3 — Muazel éa Frledenthal-
1189
Tra
ben 1 nál.
Jégszekrény klIOnó állapotban, kisebbfajta sörkiinérő kéaeülékkel juUnyoaaa eladó Magyar-utca 64. 3207
Dupla ajtá üvegezve, olcsó árban eladó. Megtekinthető ftzsmara-u. 3. ss.
_3259
Magyar-latos 41. számú ház nagy
kerttel sürgősen eladó. Kizárólagoa megbízottam : Aozél Ignáo Ingatlanforgalmi
és pénzkölcaönközvetitó Iroda, Nagykanizsán, Kazlnczy-ulca 2
l Rlráadoláiokra, ataxáiokra, I I oiioua éi hideg nowrákr* I
ól.lalsi.rtlat n. m. mlndsn.«t.fl aaltokat,
vajat, eredeti llptól-tarót, kőröiötl liptóit, hideg felvágottakat, er.d.tt prágai M.kát, Pkk.ai.lAmlt, ax.rdlnlák.t, p»lt«t©».*lt, h.akOBS.rv.k.t legjobba.
Muszel és Frledenthal
caemegekereikedéaebea likat kuMnl,
mert ott órláal vál.aatekba. Jias e. ciönjöi arb.N kaphatók.
* kathollkua HépazAzataég klz-taaltáal Irodája kerea nyugdíjas egyénekei, kis kellő beoklaláa után üzletszerzés és szervezéssel fpglalkoznának. Ajánikozá-aok Budapest, Ferenciek-tere 7. címre küldendők. 3018
Kát szobás Iskás ösaiea mellékhelyiséggel kiadó Magyar-u- 10. 3096
350 ccm. Sarolea motorkarékpár
eladó. Bővebbel Komáromi Márton, Nagy-récae. 3558
Józaei föhetceg-ut 19. az. ház sürgősen aladá. Bővebbel Aozél Ignáo Ingatlanforgalmi éa pénzkölciónkőzvetltó Irodájában Nagykanizsán, Karlnczy-utca 2.
Egy udvari bútorozott szoba kiadó,
esetleg konyhahasználattal, azonnal Sikátor-utca 15. 3195
jullna 15 ra 3141
FOzvAlgyl vámmalomba motorgépész felvételik.
Kalapazsloabn tanulóleányok tize téaael (elvétetnek. Hoffmann Anny, Caányl l.áizló-u. 8. 3251
László herceg-u 9. az. ház szabadkézből sürgősen eladó. 2969
Klsdá két utcai szoba ktllön bejáratul. Negfelel orvosi, vagy ügyvédi Irodának, azonnal elfoglalható Magyar-u. 20. 3255
Elmanna urlcsalád gyermekével nyaralóba utileány díjtalanul Is. Megkeieaéa .Hálás- jeligére kladóba.| -3256
Egy sarok Dzliatház Jó forgalmú helyen, házhelyeknek alkalmaa leiekkel eladó. Bővebbet Aozél Ignáo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsönközvelltő Irodája, Naíyka-nlzaán, Kazlnczy-u. 2. -2855
Kétszobás utcai, cgyazobás udvari lakás augusztus l-re Telekt-L\'. 47. alatt kUdó. -3248
Használt butorl veaa éa elad — özv. Kukecz Antalné, Rákóczi-utca 4. Ugyanott egy mirványntoadó eladó. 32S4
Hatlovas baaxlamatar eladó, vagy
bérbeadó Klnlzal-u. 6<. Nagykaztiasln. 3263
6
ZALAI KÖZLÖNY
1929. julius 7.
E6tvAs-tár 18. s*. alatti nagyszerűen jövedelme ző ház nagy udvarral, Igen nagy gyümölcsös és konyhakerttel alsdó. Bővebbet Aoaél Ignáo Ingatlanforgalmi és né n 7 kölcsön köz vr II ló irodája Nagykanizsán, kazlnczy-u. 2.
Sugár-ut 8. sziin alatt egy szép oaa-répkályhs és különböző bútordarabok eladók. Clm a kiadóban. 3J09
Egy diák kivétetik uri családnál. Clm a kiadóban
Kétszobás előszobát Iskis az összes mellékhelyiségekkel egyllll aug. l-re kiadó. Csengery-u. 31. -3236
Uj gysrssiskkoosl takaróval és tllszer-Uzlelbcrendezéi üötvös-tér 5. sz alalt eladó.
-3235
A város legforgalmasabb uccájában egy Igen jól Jövedelmező Iliiét és bérház clldö. Bővebbel: Aoazél Ignác, ingatlanforgalmi és pénzkölcsönközvetitő Irodája Nagyks-nlzsa, Kazlnczy-u. 2.
Kétszobás előszobái utcai lakást keresek a belvárosban, Cimeket kérek a kiadóhivatalban leadni. 3234
Egy klfutólsány felvétetik Uaál női szalonban. Kázlnczy-u. 2. -3233
Oalst, műhely, Irodának megfelelő helyiség EÖtvós-tér 1, azonnal kiadó. Ugyanott 1 vaskapu eladó. 3232
300 holdaa elsőrendű bérlőt, egyéb vállalkozás miatt azonnal, esetleg aratás utánra átadó. — Bővebbet: Aczél Ignác pénzkölcsön és ingstlsnfurgalmi Irodájában Nagykanizsán, Kszinczy-u. 2. sz 2936
Egy udvsrl kétszobás lokás aug. l-re kiadó. Hunyadi-u. 20. -3231
Cladá kétéves benzinmotoros cséplő-garnitnri. jótállással, többévi részletre, cséplést helyre. Clm s klsdóban. -3229
Szepesi imre
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mű-bádogos, Zrínyi Miklós.
tm satoa 22. — Teleion 2-P6.
Eladó költözködés miatt 2 szekrény, asztal, székek. Megtekinthető délelőilönklnt Zárds-u. 5. sz. -3230
Jólurban levő bútorok és egyéb háztartási cikkek elköltözés miatt eladók. Kossuth-tér 13. sz. 3215
• lakásos kisebb bérház üzlettel, sertésvágóval, nagyobb aertésólak, 2 holdas belsőséggel sürgősen eladó, alkalmi vétel. Bővebbet Aoaél lonáo ingatlanloigalnu rodájában Nagykanizsán, Kazinczy, ulca 2.
Balatoni vlllatslksk Balalonmárlán Jutányosán eladók. Clm a kiadóhivatalban.
-3227
Egy két ágyas csinosan bútorozott szoba 15-re k"nyhahaiználattal kiadó. Clm: M«gyat-u. 3. Trallk. -3242
Eladó adómentes beköltözhető u) ess ládl ház. Bővebbet Rákócsy-u. 63. szám.
3243
Zala óa Somogymsgyébsn több kisebb-nagyobb birtok lakóházzal és gazdasági épületekkel oladák. Bővebbet Aoaél Ignáo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsön-közvetiló Irodájában Nagykanizsa, Kazinczy-utca 2.
2 drb. jágsxokráay kerestetik meg. vételre. Clm: Quillner vtltanyszere\'ő -3214
Akar 6n jól mulatni? Jöjjön peni|. ombs Máristerepre, négyszeri étkezéssel csak hat-Ötven. Állomás mellett, Balaton-parton. Kuketz. 3241
LáposMsáal, különbé járatú, utcst szoba bútorozva azonnalra Is kiadó. Sugár ut 14. L emelet 3. sjtó. .3247
1500 holdas elsőrendű birtok, rajta 15 szobás főurl kastély, b szobás tiszti-lakással és egy 680 holdss, ugyancsak etsőrendő birtok, a Déllvasut mentén, rajta 6 szobás urllakással és 3 szobás llsztlls-kással eladó. Bővebbet Aoaél Ignáo ingatlanlorgalml irodájában Nagykanizsán, Kazlnczy-ulca 2,
Egyazobás, konyhás lakás az összes mellékhelyiségekkel azonnal kiadó József főherceg ül 96. 3262
Egy, vagy kélszoba bútorozva, esetleg Irodának, uraknak kiadó belvárosban. — Bővebbet a kiadóban. .32ti0
Kétszobás utcai lakás kiadó. Háló-szoba berendezéa, ágy, szekrény, servlr-sszlalka eladó Klslaludy-utca 21. .3260
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek és jóbarátainknak, kik felejthetetlen drága jó fiunk, illetve testvérünk
ÓHEGYI DEZSŐ
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Vitéz Óhegyl Ferenc és családja.
A régi Ismert ibbazlal orth. kóser
„,, TAUBER-PENSItt
mely a Icfkényesebb Igényeket Is kielégíti
SIÓFOKON MEGNYÍLT.
Gépészt
keresek azonnalra Lanz K«lep«8 gépemhez.Jéggyárlás-
ItOz, esztergályozáshoz értök jelentkezzenek Böhm Gőzmalom, Marcali.
P.lcml «• polgári Iskolai (luk ís leányok fel-.véUle vallAtkülöpibtég nélkül Invl 70 Pengő dll mellett megktidódOU a gyönyört! hegyvidéken levö
SZENTENDREI REF. POLG. ISK. INTERNATUSOKBAN.
Intcrnatuialnk nyaraló gyermekek rétiére a. nyári ixQuet alatt It nyitva vannak. — Prospektust
küld ti ioazoatósáo.
THURZÓFÜRED-FÜRDŐ
a Tátrában
ősfenyveserdő közepén, (jölnlchányálól (üelnlca) 20 perc. — Meleg lenyófürdők. Uszods strandfürdő. Csónakázás s lürdó taván. Zene, tennisz, tekepálya, kirándulások. Négyszeri étkezés 32 cschkorona. Szobák személyenként 12—16 csehkorona. Gyermekotthon klsérclnélkull gyermekeknek. Pedagógiai felügyelet, gyógytorna, egyéb sportok A gyermekotthonban teljes ellátás nspl 35 cienkorona. — Igazgató Virady Zsigmond. — Kérjen prospektust. 3226
"Sa,,Jte,rlllIEllllllTlI^,,it,
milllitbit I
nWri
Iskolás fiuk számárs. — Tartásdíj egy
tanévre 700 pengő. Prospektust küld az Igazgatóság, im 1., tstenhegyl-u. 32.
13896/1929.
Hirdetmény.
Folyó évi julius hó 9-én délelőtt 9 órakor a práteri legelön épült bikaháznál 35 darab száraz tölgyet és égert eladunk.
Nagykanizsán, 1929. évi ju-nius hó 24-én.
un A városi tanács.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, Imgy üzletemet Bazár I. udvarból
Kazinczy-ntca 15. sz. alá helyeztem át.
Szíves párlfogást továbbra is kérve, teljes tisztelettel
Tóthné Jámbor Anna
kötszer- és füzőkészltö. 3101
Balatonboglár
Napi teljes clUlát P 0 —. mely Arbiii bennfogUI-lallk négys/er a la carte étkeiét, kabin ét vli-luvinil.it, ai öttici egyéb kölitégek. mint ott-
lat/, lorg ado. vllágltit tlb Ugyanéi ai clöazCzonban (VI. 75 (g) \\
utószezonban (VIII. 20-tólt \' 1 ° "
6 órai t
2J19
Értesítem
lakásomat és ingatlan közve-titö irodámat Ráköczi-ut 29. sz. alól Szemere-u. 3. sz. alá helyeztem át. Tisztelettel
Dukász Miksa
ingatlan közvetltö. 3258
10 éve fennálló
Dauer Urileány Otthon
Budapest, Józsct-körul 86. V/2 (l.llt díjtalan)
• jóvó tanévre kóiép- ét fóltkolal hillgtlónóket telje* ellátásra elfogad évi 1100 1250 I\'. lg. Ai Otthon kö/poiill IrkvítO. nipot. légflllétei tiobák a legmagatabb igényeket kielégít. Leveleiét Juliut Mól Ualntonallgu, liauer pemlo.
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyi utca I.
Mos I Fest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gftzmosó, vegytlsztltő, ruHaftsid
b tiombalhtlyl orti. IparklállltAaon aranyéremmel kitüntetve
NAGYKANIZSA
OylitSt.lep i Oyártel.p I
Kazlnczy-u. S. llunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit lesiet vagy tlszllltat. Győződjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltis I Tisztit 1 3iC3 Pllsséroz I
ELISMERI MINDEN AUTÓTULAJDONOS, HOGY A
Tíresfotte
pneumatik
jó és t s r t ó s.
CHAMPION gyertyák, irányjelzők. FORD alkatrészek, golyós csapágyak.
c/r4.-J.». HAVAS MIKLÓS autószaküzlet

Nagykanizsa, Deák-tér 15. — Telefoni 63.
m<águ> öl _
KAPHAT*} !
5INGER VARRÓGÉP részvény-társasAo
nlMillli: NAGYKANIZSA Főnt 1.
Szent Gellért Konvlktns
lelvesr. középiskolai tanulókat ívl el lílátl díj 1)00 peneó — Szegénysorsu tsnulók keovezményl kspnnk. Tájékoztatót küld sz loaagatóaág.
Szeged, Kálwárla-utoa 10. SS.
■VJIS
Hlnden magyar, magyar vitet Igyék I

Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és Ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leitoer
fűszer- és gyarmatáru kereskedőnél
Király-utca 8. Telelőn 239.
j:«l
Minden magyar, magyar tU«1 lgyék I
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Baro»8-tér 23. . a Keleti pályaudvarnál. <
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi lütés, hldeg-melegvlz.
Mérsékelt polgári Arak.
K lapra hivatkozóknak 200,o engedmény.
Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
1929. julius 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Segérkaiott as 1929. évi mnzácMs, uj lypusn motorkerékpár
OPEL-MOTOCLUB
az ugynevczelt 500 ccnt es két kerckil auió
Acéllemczváz. 2 kerékfék, párnás, kényelmes foleltllés n innn zajtalan működés, ízléses kivilel I i/UU.
f elvilágosítással szívesen szolgál és a gépel bemulatja
Brandl Sándor és Fia cég
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Telefon IZ.
A 220-as HUCII motorkerékpár ára P IOOO.

Az
ANKER"
unosiií i1.
nagykanizsai fiókja
felvesz szakképzett, megfelelő referenciákkal biró titkárt, helyettes titkárt t!s üzletszerzőket jutalék és fix
fizetés mellett. Személyes jelentkezés a fiúk-ffinökénél Dr. Beusterien E. nyug. rendőrtanácsos urnái, Sugár-ut 2. szám, I. cm.
Kévekötő és Manilla Gazdasági kötéláruk
Uj ponyva Gabonászsák
Ponyva és zsák
kölcsönzés
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Eladó
a homokkomáromi hegven egy holdnál nagyobb
C7(\\\\í\\ villaszerű pin-SZ.U1U cével, teljes felszereléssel. Étdcklődni lehel a tulajdonosnál Kis-a»j kanizsán, Varazsdi-utca 4.
Hézze meg és kérjen ajánlatot a minden igényt kielégilő legjobb angol motorkerékpárokról:
«Jamess p iiso--Rud^e Triumph
4 sebesség, 4 szelep, 2 kerékfék, 4 ütem, cserélhető kerekek
a vidéki orsrágutakon kipróbált h kitüiöcn bevAlt cgvlke a legrégibb angol motorkerékpároknak
Körzetképvisclet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc mi Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Cséplőgép tulajdonosoknak
fontos tudnivaló, hogy Qépszljla Füzöszlj C.auágyf érnek Golyóaosapágyak
Dobainek, Büchler acél Klingerit éa Jtsbest Olajzók éa zsirzók Szijviaaz,
valamint az összes műszaki cikkek kaphatók
HAVAS MIKLÓS Nagykanizsa, Deák-tér 19.
Telefon: 63. (Ipartestület mellett.) Telefon: 63.
Ha kényelmes, üzembiztos és jó rugózású motorkerékpárt akar
"enni, ugy feltétlen nézze meg és kérjen ajánlatot az 1929-es Boaoh
(Srudian
gyujlásos
Indián-
ról.
Körzelképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Holltjj t-\'ercnc j l/S H a q y k a n i z a a. Er zaé b e t ■ t é r 4.
[Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközünség figyelmét felhívni a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetógépek, konkolyozók, borprések, szőlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy két évi rászletfiz*téar« is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut 12. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek mellett.
Szükségleteinek beazerzése előtt feltétlen zvn kérjen árajánlatot I
Ne menjen a lábhoz, hanem a fejhez I
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cég
DEAK-TÉR a. TELEFON 12.
Szakszerű kiszolgálást nvujt a kerékpárvevöknek. Kedvező részletfizetési feltételek I
PUCH-kerékpárok
30 év óta a legjobb acélanyagból készülnek. Alkatrészek, príma külső és belső gummlk raktára. Műszerész-műhely I Olcsó árakl
Bérautók
kirándulásokra olcsón
megrendelhetők:
Bencze bérautóvállalat
Erzsébet-tér 1. bőrkereskedés
Lakás Kinizsi-utca 2a. Telefon: 595.

Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltétalek!
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullus 7.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen í
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapitvas 1887-ben.
Nyoniatoll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)"
9. évfolyam, 152. szám
Nagykanlzta, 1929 Jullus 9, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
barktatMg éa kiadóhivatal, rí-nt 5 iiira Kmthelyl Oíkkladóhlvatal Kouuth L.jo, „. 32.\'
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BófUeléal in: egy hóra 1 peogő M Bűéi
& szerbek letartóztattak
kit csónakázó magyar diákot
Zákány, Jullus H
Polónyl István zákányi állomás-lönök csónakkal ajándékozta meg középiskolás fialt. A két diák pénteken a magyar határ melleit evezve, Zákányról Barcsra kirándulásra iu-dull. BaMcsa irányában egy szerb járőr ráfogla fegyverét a két diákra, i Igy átkényszeritette őket jugoszláv területre, ahol kél napig fogvalar-tották őket. A kél liut csak legnap engedték szabadon. A jugoszláv hatóságoknak a diákokhoz intézett kérdéseiből megállapítható, hogy a két magyar diákban kémei sejtettek és csak amikor minden kétségei kizáró módon megállapították, hogy ártatlan diákkirándulásról vau szó, engedték őket szabadon kétségbeesett szüleikhez,
A Prlnce George
íáentélyszdllltó összeOtközött egy amerikai őrhajóval
Párls, jullus 8 A Malin Londonon keresztül a kövelkező newyorkl táviratot közli: Hajózási körOkbeh rtagy Izgalmai keltalt az a szikratávírón érkezel! hlr, hogy a Prínce Oeorge személyszállító hajó vasárnap reggel összeütközőit egy amerikai parti órliajó-vaL A hajófenék egy része vízzel tilt meg, a kapitány segélykérő jelzést küldött szét és közölte, hogy kényttletl S mentőhajókai vizre bocsátani. A közelben haladó gőzösök nyomban a helyszínére síellek.
A későbbi távirat ,\'jelenti, hogy a Mojave partlőrhajó a bostoni kikötőbe érkezeit és magával hozla a Prince George 240 utasát.
Levegőbe repült
egy olasz munlciógyár két srapnellraktára
Miláné, jullus 8 Prosecco és Brischi községek kö lőtt, Triest közelében, legnap bor-Mlmas tobbSriás történt. Az ottani founiciógyár két raktárépülete, amelyekben többwr srapnell voll fel-íaKtározva, a levegőbe repült. Miután a nmnicióstelep harminc raktárépületből áll és áltól kelleti tárlaní, hogy a ttlz a többi épületre is átterjed, a két említett községet az ujabb robbanások veszélye mialt kiürítették. A tdz oltására kivezényelt katonai csapatoknak félnapi megfeszített munka után végre sikerül! homokzsákokkal elfojtani a füzet. Emberéletben nem eselt kár.
Bukarestben államcsínyt kíséreltek meg a liberális párt vezetői (?)
A budapesti román követség cáfolja a puccs hírét
CsanádapáUalu, Jullus H Romániából az a hír érkezeit, hogy a liberális páti vezelől legnap puccsol kíséreltek meg Bukareslben. Céljuk a diktatúra kikiáltása volt. A Maniu-kormány elfojtolla a forradalmi megmozdulás!. Hal liberális párli tábornokot letartóztatlak.
ltudapest, Jullus 8 A román követség közli, hogy
nincs tudomása a liberális párt részéről történt bukaresti puccskísérletről. A városban és környékén a legnagyobb nyugalom, csend és béke uralkodik. A belügyminiszter holnapi nyilatkozatában állást fog foglalni az álhir terjesztők ellen. Az Epocha cimü lapot elkobozták, mert olyan letartóztatásokat közöl, amelyek nem történtek meg.
A csehek 1Keny&ecre őelyexték át a határállomást
Rövidesen megindul a
Budapest, Jullus 8 A hidasnémeti affér elintézése tlgyébel! a Csehek részéről mára némi közeledés történi. Eddig csak Her-mtdesdny állomásig járlak a cseh vonatok, most már Hidasnémetihez körülbelül két kilométerrel közelebb fekvő Kenyheclg futnak be a cseh szerelvények.
A halárállomásnak Kenyhecre Váló áthelyezésével megkönnyilelték a csehek a forgalmai, egyszerűbb lel! az átszállás, mindenekfelclt azonban lanujelél adlák annak, hogy Szerelnének mielőbb \' teljesen szabadulni a hidasnémeti ügytől.
Prágu, Jullus 8 A Monlagblall jelentése szerint a hidasnémeti incidens ügyében a prágai kormány a budapesti válasszal nincs megelégedve. Elégtétel! köve-LWjyuvi-"i.T-V-n.*jViri*i*i*r -r ■ - - -.............. ............
forgalom Hidasnémetiben
lel Pecha vasúti pénzláros letartóztatásáért.
Ne\'rt arról van szó, hogy Pccha bllnös-e vagy sem, hanem egyedül arról, hogy a forg,tlmi egyezményt nem lartolták be.
Prága azt állilja, hogy Magyarország megsértette ezt az egyezinényl. Minthogy a két állam jogi nézele e pontban ellér egymástól,
az esel nemzetközi fórum elé kerül.
A hangulat sokkal mérsékeltebb, mint az első napokban és már az a törekvés mutatkozik, hogy a hidasnémeti! forgalom megszakításának kérdését lehetőleg gyorsan likvidálják. Eszerint remélhető, hogy a forgalmat hamarosan isméi teljes mértékben felveszi.
Öngyilkos lett egy kassal nriasszony, mert férjét és fiát „kémkedés" miatt letartóztatták
Az embertelen cseh vegzatura ujabb magyar áldozatai — Vagy válasz a hidasnémeti! esetre?
Kassa, Jullus H Kémkedés miatt letartóztatták Bogárdy Elemér műépítészt és fiái, továbbá Bartha Ferenc katolikus lelkészt. Bogárdy felesége a vizsgálóbírónál érdeklődött férje letartóztatásának okáról s a vizsgálóbíró állítólag azt válaszolla, hogy úddig.
mlg Magyarországon 18 éves fiukat tartanak fogva, nem engedi szabadon Bogárdyt.
Az asszony hazament, megmérgezte magái a fürdőszobában kinyitotta a
gázcsapot s mire rátaláltak, halolt
voll. Levelében az! Írja, hogy megvan győződve férje és fia ártatlan ságáról, azonban nem tudja megvárni azok kiszabadulását. Bogárdy ügyében u| tanukat hallgattak ki, aminek alapján kililnl ártatlanságuk és minden valószínűség szerint szabadon-bocsátják őket.
A balatonleilei betonmólót szétrombolta a vihar
BalatonteUe, Jullus 8
A Balaton-környéki heves vihar hatalmas fákal csavart ki helyükből,
háztetőket sodort el, a kikötött hajó-ka( és csónakokai leszakította láncaikról és partra vetette. Majd az egész vonalon leszakította a partot, a mólókat megrongálta, igy a balatonleilei féligkész betonmólót keresztül törte és szétrombolta. Emberéletben szerencsére nem esett kár.
A sümegi orvos-gyűlés
Sürnog, Jullus 8
Sümeg városa teljes zászlódiszben várta Zalavármegye orvosait, akik a vármegye minden részéből jöttek össze, hogy problémáikat megtárgyalják. A közgyűlésen megjelent Gyö-mörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, Gyömörey Sándor orsz. képviselő, dr. Thassy Gábor egészségügyi főtanácsos, vármegyei tisztifőorvos, dr. Szilágyi Dezsó főszolgabíró, slb. A lárgysorozaton az összes fontos orvosi kérdések szerepeltek.
Dr.yancjííBenedek igazgatófőorvos elnöki megnyitója ulán dr. Lukanich Jenő járási tisztiorvos üdvözölte a járás nevében a megjelenteket.
A közigazgatási reform nem bánt el kedvezően a tisztiorvosokkal. Ezl a kérdési dr. Szabó Zsigmond járási tisztifőorvos tárta a közgyűlés elé, hangsúlyozva, hogy a körorvosi intézményi P környéken jobban kellene kiépiteni. A lisztlorvosok hatáskörét bővíteni tartja szükségesnek. Eöleg a fertőzőbetegségek ellent intézkedések megtételénél.
Dr. Láng Sándor kiskomáromi körorvos u körorvosok kívánságait és panaszait ismertette. A községeket nem tudják kellőleg bejárni megfelelő fuvardíj hiányában. A fuvardíj felemelését tartja szükségesnek.
Dr. Rosenlhal József zalaegerszegi főorvos (i Társadalombiztosító kiszolgált orvosainuk nyugdíjügyét tette szóvá. A nyugdijkérdés és az orvosi korpótlék rendezését kéri.
A magánorvosi díjazást az orvos lakásán 4 pengő, a beteg lakásán 5 pengőben állapították meg. Kötelezővé telte a közgyűlés az orvosoknak a számlák benyújtását.
Gyömörey György főispán felszólalásában hangsúlyozta, hogy mindenkor nagy megértéssel foglalkozott a megyei orvosok helyzetével. Odanyilatkozott, hogy az Írásban hozzáintézett mindennemű kérést készséggel felterjeszti a kormányhoz.
Hasonló érielemben szólott fel Bődy Zoltán alispán. Este a társaskörben 100 terítékű bankéit volt. Az orvosgyülés résztvevői ezután átrán-dultak Hévízre.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. jullus 0.
Részleges tisztújító Közgyűlés lesz szerdán
Közszemlén a virllls és választól névjegyzék
NuKykanlzM, Jullus 8
Nagykanizsa megyei város képviselőtestülete az üresedésben lévő I. aljegyzői, erdőmesterl és városi mérnöki állások betöltése tárgyában julius 10-én, szerdá* délután 3 órakor részleges tlsztújitószékl közgyűlést lart.
Az esetleg megüresedő II. aljegyzői állás betöltése, amire pedig a pályázatot ugyancsak meghirdették, nem szerepel az alispán állal elrendelt tisztujitószéki közgyűlés meghívóján.
A fenti állásokra hirdetett pályázat határideje hétfőn járt le. Az I.
aljegyzői állásra- egy (dr. Novai), az erdőmesterlre egy (Eróss), a mérnökire két (Vécsey Barnabás mérnök Budapestről, a néhai kanizsai polgármester fia és Székely Nándor volt városi mérnök) pályázata érkezett be.
A tisztujitószéken Bódy Zoltán alispán fog elnökölni.
Az igazoló választmány a virilis-névjegyzékel és a választói névjegyzéket elkészítette és szerdától, f. hó 10-től 15-ig közszemlére teszik ki a várásházán az adóhivatalban. Ugyanaz alatt az, idő alatt lehet ezek ellen fellebbezni az alispánhoz.
Demonstráció az Ipartörvény módosítása, a vásárügy rendezése és a Társadalombiztosító elleni panaszok ügyében
„A Társadalombiztosító egyik kezével vesz, a másikkal pedig nem ad" — Az iparosság vétója a hatósági műhelyek ellen — A kontáfkérdést drákói szigorral kell kezelni
TOntetéa ■ Zalai KOzIBny mellett
Nagykanizsa. Jullus 8 A magyarországi iparosság végre egységesen és országosan mozdult meg vasárnap az IPOSz fegyverbe-hívására, hogy feliárja sérelmei! és panaszait és orvoslásukra megfelelő határozatokat hozzon, melyeket a kormánnyal közölni fog. A budapesti és a többi magyar városok iparosainak demonstrációs nagygyűlésével egyidejűleg a nagykanizsai Ipartestület iparossága vasárnap délelőtt i/i II órakor lartolta meg impozáns keretek között a maga naggyülését, nagyszámú érdeklődő részvételével.
„A ml Közlönyünk..." Kiss Ernő ipartestületi elnök megnyitójában ismertette a nagygyűlés célját. Majd elismeréssel és hálával emlékezett meg a Zalai Közlöny Iparostámogató politikájáról, mellyel mindenkor az Iparosság érdekeiért küzdött, igy legutóbb is a laktanyaépitkezés ügyében a nagykanizsai iparosság mellett emelte fel szavát.
A nagygyűlés lelkes éljenzéssel tüntetett a Zalai Közlöny — amint mondták: .a mi Közlönyünk" melleit. Papp Oszkár szakosztályi elnök az Ipartörvény sérelmes szakaszalt
Ismertette.
A nagygyűlés Papp és Cseh beszédei után olyan
határozatot hozott, hogy a 22. §. teljesen kihagyandó, a 24. §. ugy módosítandó, hogy nem rokontermészetű iparágra csak akkor\' lehet áttérni, ha az uj iparágból egy évi szakmai gyakorlatot igazolnak. A 41. §. ugy megváltoztatandó, hogy ha az Ipartestület az iparjogosilványt kérő egyén képesítését nem véleményezi, — az
Iparhatóság a jogosítványt kl nem adhatja. A 47. §. ugy átszövege-zendö: hogy a kereskedő kereskedelmi szakmára szóló iparigazolvány alapján képesítéshez kötött iparát üzletkörébe tartozó ipari munkát nem végezhet, ily munkákra megrendeléseket át nem vehet, lavitását nem vállaihalja — még akkor sem, ha azt képcsilett iparossal végeztetné. A 111. §-t pedig teljesen töröljék.
A vásárügy rendezését Supka Béla testületi jegyző Ismertette. Javaslalára a nagygyűlés hatá-rozatilag kimondta, hogy kérni fogják a minisztert, hogy az országos kirakodó vásárok további engedélyezését szűntesse be, a meglevőket redukálja,
ipari jogosítvánnyal nem rendelkezőknek szüntesse be a vásári igazolványok kiadását és egységes vásári rendelet bocsájtassék kl az egész ország területére egységes helypénzzel
A kontárkérdés
ügye hosszabb vitát és számos felszólalást provokált.
Kertész Béla építészmérnök, ipartestületi alehiök hangsúlyozta, hogy nem egy eselben
azok a tényezők segítik elő a kontárkodást, akiknek ezt meg kellene akadályozniuk.
Felelóssé kell lenni azt, akt a munkát vállalja, aki a munkát adja és akt azt elnézi. Vigyék ki azt, hogy az Ipartestület megkérdezése nélkül ne adjanak ki iparengedélyt.
Cseh Lajos és Stern Miksa felszólalása után a nagygyűlés határo-zatilag kimondta, hogy az ipariga zolvánnyal nem rendelkező munkások, a különféle üzemek uj munkákat készilő javítóműhelyei, a keies-kedők állal végeztetett ipari munkák
mind a jogosulatlan Iparűzés fogalma alá esnek.
Felkérik léhát a minisztert, hogy az iparosság kalasítrófálls helyzelére való tekintettel bocsásson ki oly rendeletet, hogy a letten ért kontár munkája azonnal beszüntetlessék, a helyszínen talált szerszám és anyag az eljárás befejeztélg lefoglaltassék, a kontár elleni Ítélet 48 órán bellii meghozandó.
A női és férfi fodrászipar egyesítése ügyében Vincze Gyula szakosztályi elnök, Zapletál Simon, Kiss Ernő és Bazsó József felszólalása után a közgyűlés kimondta, hogy megkeresi a minisztert, hogy a borbély és férfi és női fodrászipart vonja össze és mondja ki, hogy az egy egységes ipart képez.
A Társadalombiztosító
ellen felmerült panaszok kerültek ezután sorra Kertész Béla építészmérnök előadásában. A Társadalombiztosító mai formájában az ország egyik legnagyobb tökegyüjtő intézete — mondotta. A Társadalombiztosító elnöke azt mondja, hogy
hajlandó Miskolc városának egy millió pengő kölcsönt nyújtani.
Ez nem lehet célja a Társadalombiztosítónak. Itt paragralusok alapján nem lehet dolgozni. A Társadalombiztosító teljesítse hivatását, ugy, ahogy mi elgondoljuk. A miniszter mérsékelje a járulékokat. A Társadalombiztosítónak nem szabad tökét gyűjtenie, hanem minden fillért a beteg tagok gyógyilására kell forditani. A Társadalombiztosító egyik kezével elvesz — a másikkal pedig nem ad I
A közgyűlés ezután határozatban kimondolta, hogy kivánja, az 1925. év előtti hátralékos járulékok egy-részének és az 1926/27. évi kamatoknak törlését, a 24%-os késedelmi pótlék csökkentését, a felesleges zaklatások kiküszöbölését és hogy halasztás adassék a Járulékfizetésre, nehogy a hátralékosokat a közszállilásokból kizárják.
A közgyűlési határozatokat tegnap elküldték az IPOSznak, amely az ország löbbi iparosainak határozataival együtt elküldi azokat a kormánynak.
Az iparosság tehát országosan megmozdult, fegyverbe állt és hallatta követeléseit. A kormány nem zárkózhatik el a követelések teljesítése elöl. (B. R.)
Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség ért egy dúsgazdag fiatal férjet
Egy szigorlóorvos motorkerékpárjával berohant egy üzlet kirakatába
Njigykanl/jwi, Jullus 8
Halálos motorkerékpárszerencsétlenség érte Szigetvár leggazdagabb emberének, Takán István mészárosnak 28 éves fiát, aki 3 hónappal ezelőlt nősült.
Ifj. Takán István vagyoni viszo-
Növekvö kereslet
Fokozottabb gyártás
Olcsóbb árak
A hathengeres, lengőtengelyes
STEYR TYPE XII
leszállított árai:
nyitott........p 8.880.—
nyitott Combínéval . . P 10-060. -
oaukott.......P 10.750.-
Cabriolet, 3 dlóaea . . P 11.000.-
Cabriolet. 4 OlAaea . . P 11.850__
oaukott Comfort . . . P 11.400.—
Összes árak helyt Budapest elvámolva, 5 kerékkel értendők.
Körzetképviselct: ^ ■
Szabó Antal ll"""VJ8"V" *; •»wu™n.„k.r..k^
" utó, motorkerékpár és gépooxtélya
nyainál fogva szenvedélyesen hódolt a különbözö sportoknak. Legulóbb motorkerékpárt vásárolt és már 3 hete tanulta a vezetést. Ugy tervezte, hogy rövidesen le is vizsgázik. Erre azonban már nem kerül sor, mert szombaton délután a fiatal férjet a Botorkerékpár megölte. \\Egy barátjával a Szigetvárról kifutó mflulon motorozott. Mint később megállapították, 90—100-as tempóval száguldott és ez okozta a katasztrófát. Az uton szembe jött vele egy paraszlszekér, melynek lovai megijedlek és a szekeret az ut közepére rámolták. Takán nekirohant a kocsi egyik tengelyének. Amint a kormányra volt hajolva, a tengely fejét zúzta szét borzalmas módon, mlg társi nagy ívben repült az árokba és súlyosan megsérült. Takán István a szerencsétlenség pillanatában szörnyethalt. A gép tönkrement.
Ugyancsak Szigetváron történt, hogy Schuthoff István szigorlóorvos a városka föulcáján motorkerékpárjával berohant egy üzlet kirakatába. A vastag üvegcserepek össze-vissza vagdosták fejét és arcát
1929 tullm 9
ZALAI KÖZLÖNY
átvágta a nyakát, de ekkor is sikerült öl rövid idö alatt meggyógyítani. Máskor két írben revolverrel akart magával végezni. Magára lött,
jlsc utcán megmérgezte magát egy életunt ilgynölc
Ez volt az ötödik öngyilkossági kísérlete, de most i& aligha sikerült ai élsttől megválnia
Nagykanizsa, Jullus 8 Nagy riadalmat okozott tegnap este fél 8 óra tájban egy idősebb kinézésű ember a Sugár-ut elején, a Babóchay-telek elölt, ahol ilyenkor legnagyobb a forgalom. Egy szegényesebb öltözetű, Ismeretlen ember a nyílt utcán megmérgezte magát és nemsokára rá összeeseti és végig vágódolt a járdán.
A jelenet nagy csődülelet okozott és pánikot keltett iz akkor ott sétáló ét színházba igyekvő közönség körében. A gyorsan megérkezett rendőrőrszem a mentőkért telefonált, akik csakhamar megérkeztek éa az ismeretlen öngyilkost beszállították a közkórházba, ahol dr. Ldszlóffy Ügyeletei orvos azonnal ápolás alá vette.
Az öngyilkos irataiból megállapították, hogy az illető Mlltényi Károly 50 éves nagykanizsai ügynök, aki ismeretlen méreggel akarta magát elpusztítani. Nyomban gyomormosást alkalmazlak, ami után jobban lelt.
Azt beszélik, hogy a gyenge akaialerejU ember nem tudott megbirkózni az élettel — ugy, hogy már eddig négy Ízben kísérelt meg öngyilkosságot, de minden egyes esetben megmentették. Így egy alkalommal felakasztotta magát, de akkor még idejében levágták. Későbben
de egyik esetben sem sebesítette meg magát súlyosabban, ugy, hogy rövidesen felépult. Tegnap ismét méreggel próbálta magát elpusztítani, de — ugylátszik — ezalkalommal is eredménytelenül.
A rendőrkapitányság egy tisztje ez ügyben ma délelőtt kiszáll a kórházba, hogy amennyiben a makacs öngyilkos eszméleténél van, kihallgassa.
Petrovics Dezső budapesti főmérnök fürdés közben vizbe fnlt Zalakoppánynál
Halálos fürdések mindenfelé
Nagykanizsa, Juliua S
A halálos fürdések vidékszerte napirenden vannak. Alig múlik el nap, hogy valahol ne követelné meg a viz a maga áldozalát.
Igy most Zalakoppdny községben Petrovics Dezső budapesti főmérnök, a Siemens és Schuckert müvek vezető tisztviselője lelt a fürdés áldozata.
A főmérnök néhány nap előtt érkezett Zalakoppányba, ahol családjával egyik rokonánál nyaralt. Minap délután kimentek fürdeni a falu mellel! levő malomhoz.
Petrovicsné és gyermekei már megfürödtek, mikor a főmérnök még mindig a vizben volt Egyszerre felesége halálra rémülten vette észre, hogy férje erősen küzködik a vízben és elmerült.
Sikoltozására előrohantak a malommunkások, akiknek sikerült az
elmerült főmérnököt partra vonszolni, de ekkor már csak a beállott halált konstatálhatták.
A vasmegyei Szakony községben Bardlh József 7 éves szakonyi fiút szülei a szőlőbe küldték ribizliért. A fiu visszafelé Jövet megfürdött társaival a malomárokban. Alig ugrott be másodszor a vizbe, egyszerre csak elmerült. Holttestét csak hosz-szas kutatás után sikerült megtalálni.
Az egyik soproni téglagyárnál Huber Anna és Huber Hermina lestvérlányok fürödtek a tóban. — Huber Anna már öltözködött mikor testvére segélykiáltására lelt figyelmes.
A bátor leány nem sokat habozott, hanem vizbe vetette magát testvére ulán, de nem birta kimenteni Herminái, sőt mikor az megkapaszkodott benne, mindketten alá merültek. A tragikus sorsú testvérpár egymást átölelve holtan feküdt a viz fenekén, mikor ráakadtak holttestükre.


4|6- # ^
(Rövidítések) H — blre*. kOqrauJa-•ág. rlaugv. — hangverseny. E -— előadás Oy — gyermekeinek. A — assxonyok-tuk. 1 — lene. Mg. mezőgazdagég. Bt. — lljusági előadat. F — felolvasás. O — gramofonzene. Ib — )azi bánd. K — kabaré. nZ. — népucrll une.
Julius 9 (kedd)
Budapest 9.15 A rádlé házltrlójinak hangv. 9.30 H. 9.45 A hangy. folytsUsa. II A budapesti rendőrzenekar hangv. 12 Déli harangszó. 12.05 A hangv. folytatása. 12.25 H. 12.35 A hangv. lolytatiaa. 13 Időjelzés. 14.30 H. 15.30 Meseóra. 16.45 Időlelzés. Utána H. 17.15 Szórakoztató zene. 18.30 F. 19 O. 20 Előadás a Stúdióból: .A kérők\', vlgjálék 3 felv. 21.30 Időjelzés. Utána H. Mi|ídgányiene.
Bécs II Zene. 16 és 19 50 Hangv. 21 Kari Köitler opeuénekea hangv. 21.30 A munkás mandollnzenekar hangv.
London, Daventry 110. 12 Orgona-hangv. 13 és 16 Z. l/.ISOy. 18.45 Beelho-ven-aionálik. 19.45 Hangv. 21.40 Myra Hesa (zongora) éa Arányi Jelll (hegedi) liangv. 22.30 és 23 Zene.
Milánó 11.15 O. \'13.35 Jaaz-band. 16.30 Oyermekkarének. |7 Rldló-kvlntett 19 Jazz-band. 20.30 Opera E. közvetítése.
Prága 12.20 H»ngv. 21.30 Zongora-hangv. 22.20 Zene.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Nyári címváltozását
minden nyaralni Induló előfizetőnk jelentse be írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánhüldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fil-Ur a megtérítendő portó-többlet.
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával.
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIHÍREK
NAPIREND •Julius 9, kedd
Kóm katolikus: Veronika, frotist.: Lukrécia. Izraelita: Tam hó 1
Qőzfflrdő nyitva reggd 6 óráról eate 6 óráig (hétfő, nerda, pénlek délután és kedden egész nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-figyelő Jelentések t Hétfőn a himér.M-Ut: Reggel 7 órakor +17, délután 5 órakor -f-17 6, esta 9 órakor +H\'S.
PMM: Heggel éa délbea felhós. eslc tlsata égboltozat.
Szélirány: Reg/el északkelet, délben észak, este északkeleti szél.
« aalHraláilal Inliaat aala 10 érakar ]alantl. EgyolAra mé( •áHoaákaay, ágyékként tulnyo-méaa saáraa éa fokozatoaasa Javaié IdA vérhalé.
— Kormányzói kitüntetés. A kormányzó Grob György nagykanizsai lakos, nyug. méntelepi főmes-lernek bosszú és eredményes szolgálatának elismeréséül a magyar bronz-éremmel tüntette ki a zöld szalagon.
— Áthelyezés. A belügyminiszter Kisfaludy Zoltán nagykanizsai rend-őrfelügyelöt szolgálati érdekből Sopronba helyezte át.
— Egyházmegyei hírek. A szombathelyi megyéspüspök Pápai János zalaegerszegi hittanári szombathelyi szemináriumi lelkiigazgalóvá, Km Márton alsósági és Fazekas István pákai káplánokat szombathelyi hitoktatókká, Palkó József novai káplánt zalaegerszegi hitoktatóvá, dr. OyOrOg Pál szombathelyi hitoktatót a zalaegerszegi gimnáziumhoz hittanárá, Wunderler Ferenc kőszegi káplánt zalaegerszegi káplánnak nevezte ki. Az ujmisések közül Révész István Pákára, Galambos Miklós Alsóságra, Gals Elemér Novára, Rhon Ernő Szentgyörgyvölgyére, Molnár Antal pedig Letenyére került káplánnak.
= Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zsigmond közkórházi főorvos szabadságáról megérkezett, rendeléseit újból megkezdte Zárda-utca 8 si alatt d. e. 11-től 12-ig, d. u.-J-tót 4-ig.
= Kóstolta már a lenk-féle kenyerei? Csodás Izfl és csak 80 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér.
— A nagykanizsai tüdőbeteggondozó intézel rendelőjében junius hó folyamán 43 uj beteg jelentkezett. Összesen kezellek ebben a hónapban 185 belegel, az év elejétől fogva 1176 beteget. Röntgen-vizsgálalra 9, váladék-vizsgálatra 15 cselben voll szükség. Segélyként 32 beteg közt kiosztottak 830 liter tejet. A Szanatórium Fgyestllel tüdóbeteggondozó-jának forgalma tehát félesztendó alatt elérte az 1928. év egész forgalmát.
= Árban, minőségben választékban B a r t a szőnyegraktára
szenzációs.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Emberi ölt, f)áxalcat, rádiókat, parkot rombolt a sxombat éfsssakai vtfyar
1929. julius 9.
Nagykanizsa, Julius 8
A mull hét végig kinzó kánikulát vasárnap reggelre váratlanul heves viharos idő váltotta fel.
Vasárnapra virradó éjjel az ország nagy része felett tomboló és sok pusztítást okozó vihar vonult el.
így
a fővárosban
a viliar sok cégtáblát lelépett. Az útszéli fákat kitépdeste és a Duna-korzó székeit, padjait messzire dobálta.
Az apostagl erdőben
táborozó cserkészek közül Tóth Elemér 18 éves cserkészlisztet agyonütötte egy a vihar által kldönlöll fa.
A vihar miatt a
repülőgép forgalom
is szünetelt a külfölddel.
A vihar átvonult a Dunánltllon is és Zalamegyét különösen erősebben érintette
Orvosi hlr. Dr. Schmidl Imre orvos 2 Iteli tanulmányi útra külföldre utazott.
— Kútba ugrott 81 éves korában. özv. Borsodi Istvánná 81 éves szártöldi öregasszony, aki már régóla belegeskeddl, egy őrizetlen pillanatban a ház udvarán levő kútba ugrott. Mire rátalállak, halott volt.
UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zaia-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pr.ng^ havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5
A sxln&úx tietl mit sora:
Utolsó előadások:
Kodd: Eltörött a hegedűm. Zónahelyárakkal.
Szerda: Mersz-e Mary ? Zónahely. árakkal.
Csütörtök: l\'oor Oynt, Domány Sári vendégfellóptóvel.
Póutek: Mágnás Miska, Károlyi Vilmos búcsúja.
Szombat: Hucsukorlngó, Pintér Böske búcsúja.
Vasárnap: Nom ólhetek muzsikaszó nélkül, Solthy György búcsúja.
Hétfő: Vakablak, Sarlay Imre búcsúja.
Nagykanizsán szombaton éjfélután kezdődőit a heves szél és zápor. Sürü villámlások és félelmeles mennydörgés kisérle a vihar útját. Több villámcsapás is történi a város terüli tén. A vihar több rozoga házat alaposan meg-rongálL A rádiósok közül is sokan meg|árták, mert a le nem földelt készülékek közül többet szétzúzott az antennába csapott villám.
Nem kimélte a mennykőcsapás a Sugár-ut sarkán levő villanytranszformátort sem. melybe belevágott és igy a városnak ezen része villany-nélkül maradi. Az Uránia moziban emialt a déluláni előadást sem tud ták megtartani.
A vihar
Keszthelyen,
mint azt tudósilónk jelenti, igen nagy erővel vonult keresztül, összevissza tórdelte a park fáit és orkánná bőszülve tomboll a Balaton felelt.
Kombinált arzén-rézvcgylttftet tartalmazó
Nattpraaaii Koinb. rézkén-srzénvegytlleiet tarlalmazó
Tatokll mindkettő egvesllelt perme ező anyag
egyidejű védekezésre. GyUmaioafiaben i Gytlinölcspei ész (Mr.nlllai, varasodás rügyluróbogár.alma. moly, sillvamolv és a többi gomba és
rovar kártevők ellni SaAIAben i Peronospora, siólömo\'y, szólőilonca, lövehcrinó Irtására. Botdói léhez keverve: Araola, UrénlaaAld, Da.-aln srzén tartalmú permetezószerek (rágókártevök (rtásárn). Eloaal, Vlnol llizlharmal elleni vedószerek. 8 u I f a r a I gombakártevók Irtáshoz. Almola, Posvirlis (vértetukálrány) vé.letves etihelyek bekenéséhez. P o k a I a rózsafák és növények levéllelvei Irtására.
Harnyóanyv megakadályozza a mászókárfevóket és
nangyákat, hogy a rózsafa vagy gytlmölcsla koronájához (eljussanak. Több más speciális védőszerck is áljaudóan raktáron. Kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF magkerMkedésé-ben Nagykanizsán, Eris&et-tér 10.
(a bíróság mellett) s9*
Siessen vásárolni
TURUL cipőüzletben.
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarratt szandálok. Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkat!
SZINH ÁZ
Nem élÖe/ek muxsika&zó nélkül
Földszagú Irás Móricz Zsigmondnak ez a története vígjátéki formájában is. A magyar föld, a zsiros magyar televény nehéz illata párázik belőle. Benne van a magyar rög emberének minden szépe-rossza. — Mulatságos, kedves, erősen, biztosan rajzolt típusokban oll van benne a könnyelmű, a hejehujás, csakazértis magyar. Benne van a csendes-szavu, kemény derekú, rosszcsont-párja felé is hajladozó menyecskéjével. Benne van a jóságos, a házsártos, a go-noszmáju, az almárium-fiók és a lélek-kamrák garasos örömeit zlu-gorgató, múltba ragadt nénikéivel. De amíg körülhámozódnak ezek a típusok, addig a hélszilvafás háztájak alakjaiba sűrített levegőből kibomlik a mindennapi magyar életnek egy megkapóan kedves meséje és sión keresztül annak minden karakterisztikusan szép és kedves és drága cudarsága. A földszaga csak a kuria-szobák tivornyás gőze és a leven-Julás otthon tikkadt, mély csendessége mögül szivárog elő, épen csak hogy érezni lehessen, hogy Móricz Zsigmond öserejű zsenije onnét gyökerezik, ahol a magyar falu, puszta népének sorsai fonódnak.
A társulat a legjobb szereposztásban hozta színre ezt a vidáman, szépen, csupa eleven emberekbe öntött életképet. Az egész előadás tónusa ugyan kissé lármásabb, kapko-dóbb, egyenetlenebb volt, mint ahogyan Móricz Zsigmond megirt világához illik, de a főszerepek általában jó kezekben voltak s igy az egyenkénti hatások az összhatás diszharmóniáit több-kevesebb sikerrel eltakarták. » , .
A legmegközelltőbb|voll Lattomu-szky Margit könnyed, mégis alapot^ meleg, intelligens vonásokkal megrajzolt Pepi nénije. Solthy Oyörgy-nek nagyszerűen testhezállt Balázs fenegyerekes alakja. Kitűnő groteszk kabinet-figura volt Orbán Viola nyíltszíni tapsokat aratott Mlna nénije. Vass Irma Zsani nénit kpmoly gondr dal és erős poén-érzékkel oldotta meg, de a zsörtölődő, a szemrebbenésével, csendes kommandó-szavával is diktáló, kákán-csomós ,családfő" bő| az ö elgondolásában perlekedő, hanggal győző öregasszony lelt. Rózsa Bözsi finom, szimpatikus, színes életet tudott önteni Póllka törékeny vitrin-figurájába. Vitéz Bánky Róbert jól eltalálta Lajos bácsi epizód-alakját Hajnal Beáta nagyon kedves, temperamentumos volt néhol, de nétjoi nagyon is zajos és mozgásban gyakorlatlan. VinczeEmml teljesen félrejátszotta Veronikái: be-csipelt kokoftot csinált belőle,— azt se jól., Károlyi operett-részegét csinált a Berúgott Jogászból. Egry Berta Kisvicáknéja nagyon jól sikerült. Pompás epizód-figura volt Bihari primása.
(bl) .
A sxlnQáxl Iroda ölrel : ,
(*) Zónahalyáraa alSadéaok —
kedden ós szerdán. Az Idóny végozté-vol az Igazgatóság a közönség legszélesebb retegelnok lehetővé kívánja tenni,\' hogy a szezon legragyogóbb ujdonaáe gaibatl, kedden este az „Eltörött a he-:\' gedüm", szerdán pedig a „Mersz-o M(try*<: operettekben gyönyörködhessék, s éppen . ezért e kót előadás teljeaen zónanely* árakkal kerül műsorra. Legdrágább hely 190. legolcsóbb 52 fillér.
(*) Paar Bynt Domány Sári ven-\', dógfelléptóvel. Csütörtökön este mutatja be drámai együttesünk Ibsen világhírt! drámai költeményét, a Peor Ciyntöt. Az ■ előadásnak érdekessége lesz. Domány Sári, a nagykanizsai származású fiatal operaónokesnő fellépése. Az énekművésznő a Solvojg-dalon kívül még két Grleg-dall ad elő.
IÓ29. Jutlua 9.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Bárány István dr. világsikerű gyöxelmet sscerxett Párisban
Negyedszer európai rekorddal nyerte Páris nagy diját
Párts, Jullus 8 Dr Bárány lilván Párisban világra-
szóló bravúrral nemcsak, hogy negyedszer nyerte meg a Orand Prix-t, hanem ezzel a győzelmével uj európai rekordot úszott 594 mp. idővel. Mögötte futott be a franciák nagy
reménysége,_ a fiatal Taris 1 -03.4 mp. alalt, 3. Co\'ppielers belga, 4. Duponl francia.
Dr. Bárány Istvánnak ez a huszadik magyar rekordja és fejedelmeknek kijáró Ünneplésben részesítette a francia főváros közönsége.
A MOVE kerületi lövész-bajnoksága
Nagykanizsa, Jullus 8 Vasárnap zajlott le Nagykanizsán a Move kerületi lövészverseny. A versenyen a nagykanizsai Move 2 csapattal, a zalaegerszegi Move egy csapattal vett részt.
Kerületi bajnoki cimet nyertek: Dombay Jenő és dr. Árvay Lászlóné. Részletes eredmények: 59 m. csapatverseny fekve: 1. Zalaegerszeg 94.8 átlag (Dombay 98, Horváth 96, dr. Árvay 93, Hercsut 93), 2. Nagykanizsai Move a) csapata 91.8 átlag (Ráci 93, Verbanlch 93, vitéz Nádasy 92, Rátkai 92, vitéz Zalaváry 89, 3. Nagykanizsai Move b) csapata 90 átlag.
50 m. állva: 1. Zalaegerszegi Move 8\'2.4 állaggal (Hercsut 87, Bertalan 84, Dombay 82, Horváth íl, Hollósy 78), 2. Nagykanizsai Move a) csapata 74 átlaggal (Verbanlch 87, Rácz 80, Szépudvary 77, vitéz Nádasy 65.7, Rátkai 60), 3. Nagykanizsa b) csapata. Egyéni eredmények: Hölgyek versenye (50 m. fekve):
I. If|. dr. Arvayné 93 (kerületi bajnok), 2. dr. Laubhaimerné 77.
50 m. fekve: 1. Dombay Jenő Zalaegerszeg (ker. bajnok) 98, 2. Horváth Ferenc Zalaegerszeg 96, 3. Borbás Nagykanizsa 95.
50 m. állva: 1. Hercsulh Zalaegerszeg 87, 2. Verbanich Nagykanizsa 87, 3. Szántó Nagykanizsa 86.
A honvédelmi miniszter gyönyörű vándordiját másodszor Is a zalaegerszegi csapat nyerte el.
A versenyt Gyömörey István, a nagykanizsai Move elnöke nyitotta meg, a dijakat vitéz Petróczy István, a Move Ugyv. elnöke osztotta kl. A bajtársi ebéden dr. Árvay a nagykanizsai Movet és annak elnökét, Gyömörey István orsz. képviselőt köszöntötte és örömét fejezte ki afelett, hogy a zalaegerszegi Move Zalában uj testvéreket kapott. Gyömörey István válaszában köszöntötte az országos ügyv. Igrvzgatól s ugy a maga, mint a tisztlYar nevében Ígéretet tett a nagykanizsai Move felvirágoztatására.
Az NTE tenniszezői 6:5 arányban legyőzték az MTK csapatát
Nagykanizsa, Jullus 8
A hagyományos eső, amely mindig megzavarja kanizsai tennlsz-veráe-nyeket, ezalkalommal is lehetetlenné tette, hogy az MTK—NTE mérkőzés pontosan kezdődjék. Délután 1 órakor kezdődtek a játékok, amelyek során az NTE annak ellenére, hogy tartalékokkal állt ki, értékes győzelmet szerzett az MTK felett.
Az MTK Játékosai közUI különösen Grtlnfeld Sándor, a csapat kapitánya tűnt ki, aki remek játékával csak azért nem tudott az egyesben még szebb győzelmet aratni, mert ellentele, Uchtensteln Sándor szívós, szép játékával lehetetlenné tette azt. Kluger Imrét, aki két évvel ezelőtt az NTE-ből került az MTK-ba, Gonda Miklós lelkes, higgadt Játékkal 3 set-es mérkőzésben megverte. Ez és a Qrünfeld, Fabriczky—Lich-tenstein, Oonda páros játék voltak a mérkőzés legizgalmasabb számai.
A női egyes játékokban Récsei Manci és Rózsi brillíroztak s mindketten fölényesen verték ellenfeleiket, akik közül Zeller Ena a mult évhez képest határozott fejlődést tudott felmutatni. Tusdk Éva sing!e-\\i\\iki-ban csalódtunk a vegyes párosban
mutatott kitűnő formája után.
Az egész mérkőzésről mondhatjuk, hogy azon egyenlő ellenfelek küzdőitek egymással. Az ezüstserleg Igy most Kanizsán maradt s azért aug. 18-án Budapesten fog a két csapat újra játszani.
Ar eredmények (elől az NTF.): Hirschler—Faragó: 3:6, 0:6; Acél -Palásthy: 3:6, 7:5, 3:6; Lich-tenstein—Orünfeld: 4:6, 8: t^ 3:6; Oonda—Kluger: 5:7, 8:6, 6:3.
Récsei Rózsi—Zeller Ena: 6:1, 6:1; Récsei Manci—Tusák Éva: 6:3, 6:0.
Hirschler, Aczél-Kluger, Molnár: 4:6, 3:6; Llchtenstein, Gonda— Orünfeld, Fabriczky: 6:3, 6:3.
Récsei M., Récsei R.—Zeller F.„ Tusák É.: 6:1, 6:0.
Récsei R, Oonda—Zeller E , Faragó. 6:3, 6:2; Récsei M., Lich-tenstein—Tusák É., Orünfeld : 4:6, 2:6. _
(A Zal»-Kan!zsa FC) vasárnapi rendkívüli közgyűlése határozatképtelen volt, igy az ujabb közgyűlés ma este fél 9 órakor a Centrál szuterénjében lesz. Tárgysorozat: U| tisztikar megválasztása és esetleges indítványok.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fűszer- | és csemegeüzletben.
»» Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.
KÖZGAZDASÁG
(-) Ujabb 3 millió dollár hitel > Ruhrmüvek részére. Nawyorkból táviratban vesszük hírét, hogy Dlllon Read ói Co. newvorkl bankhie a német Schaflhausener Baukvcicln, Simon lllischland, Deutsche Bank éj A. Levy bankházakkal uioclálva a Ruhrmüvek részére egy ujabb 3 millió dolláros hitelt llnandroiott hat évre, évi 8o/o kamattal. A legújabb a német birodalom Javéra engedélyezett 50 millió dollár hitellel együtt Amerikának ez az érdekelt-lége Dlllon Read & Co. közreműködése mellett Németországnak már 306 millió dollárt meghaladó hitelt flnendrozott. A Ruhrmüvek, a vaa, acél éa szénlpar terén való racionalizálásinak egy klaaszlkus példája. A Vereinlgte Stahlwerke vezetése alatt 38 vállalat egyesült, amelynek torában vannak: a Hirpener Bergwerke, Hoeach, Prledrlch Krupi, Míthlas Stlnnea, Oute Heftnungshütte Itb. Gyáraikat Dlllon Read & Co. Ilnancirozta egy 4 millió dollároa hitellel ái ee ai u| 3 millió dolláros hitelt a vegyi gyáraknak olyan mértékben való kltejleiztéaére lógják (elhasználni, hogy ai éri nitrogén termékek 50.000 tonnát fognak kitenni. ____
TŐZSDE
A mai értéktőzsde Qzlettelen és eseménytelen volt. A spekuláció tartózkodása folytán üzlet alig fejlődött kl. Az árdiferenciák ugy lefelé, mint felfelé Jelentéktelenek, egyedül a Magyar Cukor volt kimondottan szilárd, élénk kereslet folytán 8 pengővel Javította árfolyamát Közvetlen zárlat előtt kedvező berlini hírek kissé megélénkítették a forgalmat s igy bizakodó hangulat uralkodott anélkül azonban, hogy árváltozások fordultak volna elö. Wodianer 4 pengőt emelkedett. Pesti Könyvnyomdát tü-rölték az árjegyzőlapról. Fixkamato-zásu papirok piaca üzlettelen, valuta és devizapiac kissé barátságosabb.
Itrlohl sáriit
Pária 20*34, London 25*21>,l, Newyork 570—, Brüssel 72 21, Milano 27 197l Madrid 75*—, Amaterdam 208 80, Berlin 123 A2\'/». Wien 73*10, SoHa 3*75V>, Prága 15 311/1, Varaó 58 30, Budapeit SO-16\'/l Belgrád 912\'/i, Bukaieat 8*08Vi.
i taUfoitl fiiUt derUi-legyié*
VALUTÁK
Angol I. 27-75-27-90 Belga tr. 79 55-79 95 Caehk. 16-92-1702 Dánk. 152-50-15310 Dinár 9 99-10-07 Dollár 57070-872-70 Francia f. 22-45-22 75 Holt. 229*85-230-85 Lengyel 640S-64-35 Leu 3*37-3-41 Léva —*—
Líra 29 95-30*24 Márka 13650-137 10 Norvég 152 60 153 20 SchllL 80-50 80 90 Peseta 82*50-83*20 Svájci I. 110*20 110 70 Svédk. 153*50-154-10
DEVIZÁK AmsL 229-85-230-55 Belgrád 10-05-10-06 Beiín 136*40-13680 Brüsszel 79*50-79*75 Devizáiéi 3*39-3*4! Kopenh. 152-50.15290 London 27*76-27*84 Madrid 82*40-83-00 Milano 29*95-30*05 Newyork 572-70-4*30 Oazlo 152-60-153-00 Pária 22-39-22*46 Prága 16-95-17*00 Szólta 4*13-4*15 Stockh. 153-50-15390 Varsó 44-20-64*40 Wien 80*50-80-75 Zürich 110*15-11045
A buza 30 fillérrel, a ro.es 25 fillérrel esett.
Buza tlizav. 77-ea 2J-05—2S25, 78-41 23 25-23 40, 79-es 23 45—23-65, 80*s 23 70—23 90, dunántnll 77-«» íl"90-22 10, 78-aa 22*10-22-30, 79-es 2230 -22M, 80-aa 22-50—22*70, roz» 17*75-18*00, tik, árpa 18 50-1900, aOrárpa 23*00-28 SO, zab 18-50-18 75, tengeri tszt. 24*00-24 50. dunántull 23 15-2340, korpa 11*75-1300.
Serién áiir
Felhajtás 3145, eladatlan 509. — EH5-rendu 1*78—1*80, azedett 1*72—1*76, izeiMt közép 1*56-1*62, köemyfl 1*20-1*38, 1-afi rendo Öreg i-66-1-70, n-od rend? Öreg t-44—1 82 angol aalcM 1*50—1-76. szalonná MgybM 1*94—1*96, nb 2-I6-ÍM0, ka 2*20—2*36, szalon nis félaertéa 1*94—1-98.
DUt*: Btinbd iTMla é* U|kMt
Vállalat RafTksslasti.
FeleKks kiadót Zalai Kiratyi
APRÓHIRDETÉSEI
Az aneótrirdetések dija 10 sr% tHlli, Mindé, további aió «k IflL Vmár- éa ünnepnap 10 SKflg M MMr, i további sró dija Cint. SmSm i tekén 10 ikM. M Mér, axó dija S ffll. Chnaaé
gabb betűből illó nó két t_
Wt Allist keresőknek 50V> i
Hlrdatéaak S (Bt)
alul a falaataiáa khq axámláa*a alkarlláaa •Ura llialiai
Egy dIAk felvétetik uri caaládniL Cin a kiadóban.
TaaaaH hiihoz uilUtvv houzabb
lejiratu hitelre la kapható Vlda fü.ier-üxletében. 1071
Magyaru. 4. szimu hit, esetleg annak Báthory-ntcira nyíló riaie aladk. 2*56
* laaJahfc ■irUMM ni{ta wk
Muizel éi Frledenthalnál kapható. 3181
MÉZET,
nyersbftpt, éniallai «■*■< éa fémii
legmagasabb áron válárol
Strém Barnát és Fial
Erzsébet-tér 15.
Trapalataaajt teljen nlrot mliiliéf ben 1 kiló P 3 - Muutl éa Priedenthfl.
nál.______91M
350 ccm. Sarolea motarkar4kjaár
eladó. Bóvebbct Komáromi Márton, Na(y-récae.__3»i
Kiad* két utcai azoba külön bejárattal. Negtelel orvosi, vagy ügyvédi Irodának, azonnal elloglalhstó Magyar u. 20. 3255
O.l.l, raAhaly, Irodának aegteleló helyiség Eötvós tér 1, atonnal kiadó. Ugyanott 1 vaskapu eladó. 3232
I Urándulásokra, ifaxáiokn, f 1 OMOina él hlieg neiorákrt I
41t)nlu*r«k«t «. n. ata4«u«nfl anitakat,
vajat, eredeti tlatól-tarót, kflrSzStr liptóit, kléc( felriáottujit, eredeti prical ilírti, Ptck-eulánlt, nardtalákat, páaWtaaaftat, hnBkoBaarvektt leajoobaa
Muszel és Frlcdenthal
c*«meaeker«skedáfl4bia lakét bniMNil,
mert olt irltai Tilaaatákkaa JIM ái elOnjSa árban kapkaUk.
Egy lókarban levó Fard autó lOOJP ért eladó. Nagykanlxaa, Hunyadl-u. 89. 3270
Két szekrény, egy ágy és vaiigy iQrjjó-sen aladó Koswth tér 15. -3?Í2
EhaaaaH vasárnap Zil-yl utca 47-tól az állomáaig egy drapp léi lika lap papírzacskóban. Becsületes megtaláló Illó |ula-lomban résaeaül. Clm s kiadóban. 3289
■agáaraa csalidl hAa két utcaL
elóstobU, mellékhelyiséggel éa dlsnóólül szept. l-re kUdó KlnlaTu. 34/d. -3273
^ látaiaká. utcai Ultis asonnal Uitfó! Hálószobaberendezés, egy ej bntocdarabok eladók Ktilaludy utca 217 3291
Magyar-utca 5. szim alatt 3 aaobis utcai lakis kiadó. — Hívebbet ugyanott a varrodában. 3291
Kitűnő lMaray natarkaa^kpér
idó. Bővebbet Pl n tarica dpMlkttx*. SM
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek és Jóbsrátainknak, kik felejthetetlen, nagybácsink
DJWTS KALMAM
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat eny-hitették és a boldogult temetésén megjelenni szívesek vottak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Koó Kálmán éa CMsUdja.
„ANKER"
tuiLlsss fiiziesiTű i. r.
nagykanizsai fiókja
felvesz szakképzett, megfelelő referenciákkal bíró titkárt, helyettes titkárt és üzletszerzőket jutalék és fix
fizetés mellett. Személyes jelentkezés a fiókfőnökénél Dr. Beusterien E. nyug. rendőrtanácsos urnái, Sugár-ut 2. szám, I. em.
•a&UIEIIITII tf
lakolás link számira. - Tartásdíj tgy tanév.c 700 pengő. Proapektust ktlld ax lgazgatóaAj, uu 1., Istenhegyl-u. 32.
<m
h volt „Szarvas szállodában"
Újónnan átalakított m o d e r ti, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyi utca 1.
Mo» I Fe>t I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
jUimoíó, Vflgytlíitltó, rohaftstö á Mo»fcítb#lyl pro. iMikUllllAtoa irasylrtmm*] IdtOnUtv*
NAGYKANIZSA
Ojr«JÍ«*J»» i Oyártelcp:
Kjulnczy u. 8. Hunyadl-u. 10.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit lettet vagy tisztittat. Győződjön meg áraim ofcaóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényfl gallértloztltáí I Tiixtlt I no Pllitéroz I
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet választ^ .mánya (s tisztikara őszinte részvíttel jelenti, hogy tevékeny és buzgó választmányi tagja
HELFERT VENDEL ur
folyó hó 8-án elhunyt. Emlékét mindenkor hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1929. julius 8.
Az Elnfikséu-
Genius Könyvkiadó R. T.
Budapest, IV., Muzeum-kBrut 3.
Megjelent uj propaganda kiadásban és
iamót kapható
Móra Ferenc két kBtetes regénye
ÉNEK A BÚZAMEZŐKRŐL
A magyar főid éposza és a magyar paraszt apotheozisa Propaganda ára vidéken 3.80 pengő Lantos r. t. kiadása Kapható minden kSnywesboltban.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdakőzönség figyelmét felhívni a
„KÜHNE" Mezőgazdasági GépgyárRf. Moion,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetógépek, konkolyozók, borprések, szőlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, agy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gópgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut 18. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek mellett. Szükségleteinek beszerzése előtt feltétlen kérjen érajénlatotl
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre.
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető:
Ifttfl. julius 9._
nagymérvű emelkedése elvcink helyességét igazolta. Elvünk olcsón a legjobbat nyújtani I E lap elő fizetőinek támogatását azzal kívánjuk viszonozni, hogy emelkedő kiadásaink dacára
20°lo-ot
adunk hatóságilag megállapított szobaárainkból.
IO°lo-ot
olcsó éttermi árainkból (P 1\'50-es menüt kivéve.)
Semmi
kocsiköltsége nincsen, mert szemben vagyunk a Keleti Pályaudvarral
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Ilaiu Gyula nagykanizsai bíróitól végrehajtótól.
533/1939. <rht. K,
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó u l»l. évi LX. t.-c. 10? § a élteimében esennel kOz-htrré tesxl, hogy a itagykanlaaal kir. Járásbíróságnak 1929 évTPk. 10012. siámu végiése MWetkettében Dr. Walkó Béli Ügyvéd által képviselt Dcutsch OizVár és Társa lávára 137+360 Pengó 50 ttll. s |ái. erejéig 1929. évi május hó 22-én foganatosított kielégítést végrehajtás utján léét leltllfoglalt és 3260 Pengére becsüli kővetkező Ingóságok, u m.: koporsók, temetkezést kocsi stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árveréanek a nagykanizsai kir. ]á-ráablróság 1929 évi Pk. 10012. uámn véglése folytán 137 + 360 Pcpgő 50 fillér tőkekövetelés és eddig Összesen U3 P. bíróilag már megállapított költségek erejéig Galambokon leendő megtartására 1920. évi julius hó 11-lk napjának d. e. 9 órája határidőül klIUzetfk él ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-zéssel hivatnak meg, hogy as érintett ®ágok az 1831. évi IX.T-c. tO^és 1Ö8 § sl értelmében kéazpénzfltetés méllett • legiabbet ígérőnek taUkség esetén becs-áron nhrt Is el fognak adatni.
Ampinvlben az elárverezendő Ingóságo kat mások Is le- és telülfoaUltatták és azokra kielégítési Jogot nyeltek volna, ezen árverés as 1881. évi LX. t. c. 102. S-a értelmében esek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929, évi Junlus hó 20. napján.
Hoín Gyula s. k.
Wrt kir. blr végrehajtó.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Baro.a tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen ujortnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi fűtés, hideg-melegvíz Mérsékelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 20»o engedmény.
Testvérvállalat:
0STENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: GROSZ ÖDÖN.
Zalai Károly.)
89. évfolyam, 153. Hám
Nagykanlm, 1929 jullus 10, szerda
Ara 16 fillér
ZILAIHZL0MT
SurteaaWaí* *• kiadóhivatal : F6-ut 5. iiitn. Kcaxthdyl flokkladóhivatai Konulh lajoi-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
n/Micitd Ara: egy Wca ■ peagó •• BI*
A tempó
lagadhalallanul szokatlan, amivel a közigazgatási választások előkészületeit diktálja a most életbelépett közigazgatási reform végrehajtási utasítása.
Az egész ország népe valami meg-váltásféle lényként várta a megyei és városi autonómiák felfrissítését, a békeidők messze távlatából megmaradt, sok helyüll valósággal megáporodott közéleti levegő kiszellőz-letését. Ettől a szellőztetéstől nagy közületek várlak sok jobbrafordulást. Érthető tehát a meglepetés, amivel a kánikula kellős közepébe lecsapolt, régóta várt, de mégis hirtelen-váratlan érkezett választással találja magát szemközt az egész 01szágos közélet.
Nyári tunyaságából hirtelenül darázsfészekké ébredi a már csak nyaralási prospektusokkal és motorkerékpár-szerencsétlenségek híreivel táplálkozott közérdeklődés, hogy minden egyéb eltörpüljön az évtizedes várakozás megvalósulásának felszabaduló érzése, aggodalmas fontolgatásai előtt.
Hogy lesz, mint lesz? Ki lesz és mit hoz? Ezek a kérdések zajlanak uton-utfélen. Sok-sok esztendő kovásza erjed most hatóerővé az eddig tehetetlenül burjánzott hangulatok emulziójából. Rövidre szabták az erjedés idejét nagyon. (Ami eddig volt, az inkább korhadás volt csak.) Egy egész más világ, egész más princi piumokon, egész más korlátok és lehetőségek közt lejárt élet romjainak nagyon messzire : máig kirepült maradványai helyébe kell a ma uj kereteit felépíteni. Más a technikája, más a lényege, más az energiái, célkitűzései, más a jövőbe-igyekvése azóta az életünknek.
Nem szabad tehát elhamarkodni ezt a lépést senkinek. És épen azért ejt gondolkodóba a tefripó, amivel most választatnak velünk. Párnapos határidőkkel hajszolja a végrehajtási utasítás a választási aktus egyes fázisait, az egymásután olyan iramában, ami aligha lehet hasznára a télies kierjedésnek. Pedig a féllermé-Kek közt sok lehet a közérdekre ártalmas is, ha nem filtrálja ál azokat az egyetemesség higgadt, alaposan átérett vele-lörődése.
Itt van a virills és választói névjegyzék. Egy hét alatt készült el, mától öt napig lesz közszemlén, a felszólalásokat ugyanezen öt nap alatt kell benyújtani, aztán azok felülvizsgálata, a panasz-tétel, a panaszok felelt való döntés, — mind öf-tiz napos terminusok boszorká-nyos gyorsaságával következik egymásután.
Valaminő érdek fűződnék talán ahhoz, hogy a nyár közepének megcsappant érdeklődését még ez a szédületes tempó is csökkentse ? Érdek fűződnék ahhoz, hogy azt a kifüg-
gesztett névsort minél kevesebb elfoglalt vagy távollevő vagy akadá-Ivozott ember böngéssze keresztül? Érdek fűződnék ahhoz, hogy minél kevesebb legyen a felszólalás, avagy ha mégis sok lenne, akkor azok tömegáruként kezeltessenek ?
Ne törje most ezen a fejét senki. Ahelyett a legelfoglaltabb ember is vessen számot önmagával, önmaga és közülete iránti kötelességeivel és ne tétovázza el senki a határidőket, hanem járjon utána, hogy aki virilis, oda kerüljön a helyére, aki választó, ki ne maradjon a polgári jogok gya-
korlásának úgyis szerény porondjáról.
Nem kell most sajnálni az után-járás fáradságát. A döntés — jól ludjuk — már ezeknek a listáknak összeállításában igen erős irányítást kaphat. És jól tudjuk azt is, hogy a döntés jó vagy rossz következményei mindannyiunké, kivétel nélkül. Mindannyiuké, kivétel nélkül, tehát a kötelesség is, hogy ezt a döntést törvényadta jogainkkal ugy irányítsuk a magunkra eső kvócienssel, ahogyan azt legjobb lelkiismerelünk diktálja.
A csel) Kormány asz elfogott Rém axonnali sseabadlábra-Qelyexését Követeli
„Biztosítékot" kérnek hasonló esetek kizárására — A példátlan hangú jegyzék a legnagyobb megütközést váltotta kl
Budapest, Jullus II A csehszlovák követ tcgnip jegyzéket adott át a magyar kormánynak, mely azl fejtegeti, hogy a magyar kormánynak nem volt joga Pechát letartóztatni, hanem „csak áthelyezését" kérhette volna.
szabadon kémkedni bármely vasúti tisztviselőnek, aki közös pályaudvaron vagy Idegen pályaudvaron teljesít szolgálatot.
Felháborító és minden jelzőt felülmúló a jegyzék felfogása. Reméljük, hogy a kormány a leghatározottabban fog ezzel szembe helyezkedni. Éles olasz állásfoglalás a csehekkel szemben
Kóma, Juli uh !) (Éjszakai rádiójelentés) A „Popolo di Roma" ma éles magatartással fordul a csehekkel szemben. A nem-zelközi jog alapján is - Irja — a csehek érvelése tarthatatlan. A területenkívüliség privilégiuma jmntosan meghatározott diplomáciai kategóriákra vonatkozik. A csehek óriási baklövést követlek el, hogy védelmeznek egy telten ért kémei. A forgalom elzárása is csak a cseheknek árt.
Ueméli a jegyzék, hogy a magyar kormány Pechát azonnal szabadlábra helyezi és biztosítékokat nyújt, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.
Az értesüllek megütközéssel vették a cseh jegyzéket annál is inkább, mert a nemzetközi vasúti egyezmény 29. szakasza értelmében annak az államnak területén, amelyen az állomás van, annak törvényei szerint történik a bíráskodás vagy rendőri intézkedés.
A cseh jegyzék szerint tehát joga van minden megtorlásl lehetőség kizárása mellett
A bukaresti zendülők a régenstanács letartóztatására és egyes miniszterek kivégzésére készültek
A puccsisták kommunistákkal szövetkeztek a mai rezsim megdöntésére — A kormány tegnapi cáfolatára ma kiderült, hogy nagyarányú és jelentőségteljes voll a puccskísérlet
Lökttsházti, Jullus tl A román kormány és a budapesti román követ minden tegnapi hivatalos cáfolata ellenére, ma már tényként niegállapitlalott, hogy a liberálisok puccskísérlete tényleg megtörtént és sokkal nagyobb arányú volt, mint ahogy azt az első közleményekből következtetni lehetett volna.
Állítólag Avarescu Is benne van a puccskísérletben. A kormány mindent elkövet, hogy megfossza jelentőségétől a puccsot. A régenstanács szabad kezet adott Maniu miniszterelnöknek a közrend megvédésére.
„Mindössze egy kis összees-kDvés történt «
l\'árls, Jullus 9 (Éjszakai rádiójelentés) A román követség közleményt juttatott a sajtóhoz, amely „lulzás"-nak minősiti a forgalomban levő hireket. Mindössze annyi történi, mondja a közlemény, hogy a rendőrség egy „összeeskü. vést" fedezett fel. Az országban teljes a nyugalom.
A zendülők a régenstanács tagjait Is le akarták tartóztatni Bukaroat, Jullus 9 A rendőrség már teljes egészében ismeri az összeesküvés összes részleteit. Az összeesküvők le akarták tartóztatni a régenstanács egyes tagjait, Maniu és Vajda minisztereket,
két minisztert pedig kl akartak végezni.
Megállapodás jölt létre a felkelők és a kommunisták között, hogy a felkelés napján az utcán zavartkeltés végett a kommunisták zavargásokat csinálnak.
Szigorú cenzura
Bukarest, JuIIuh 9 A kormány nem engedi, hogy a hivalalos közleményeken kívül más megjelenhessen az összeesküvéssel kapcsolatban.
Az angol sajtó a bukaresti zendQlésről
Ixmdon, jullua 9 Az angol sajtó jelentősnek lattja a román liberális párt összeesküvését és az ezzel kapcsolatos puccskísérletet.
Az angol király és Chamberlain betegsége
Ixintlou, Jullus 9 Az angol király újból megbetegedett. Régi tályog operációjával kapcsolatos elhall csontok gyuladásba jöttek. A király lemondta elutazását — Chamberlain magas lázzal megbetegedeti. Orvosok véleménye szerint hosszabb ideig teljes nyugalomra van szüksége. Tavalyi bategsége ujult ki.
Összeütközött két tengeralattjáró
Umdon, Jullus 9 A tengerészeti minisztérium jelentése szerint a H 47 és L 12 nevű tengeralattjárók összeütköztek. A H •17 elsüllyedt, legénységéből-keltőt megmentettek, 20 vizbefult. Az L 12 legénységéből egy elveszett. A szerencsétlenség színhelyén a tenger IOO méter mély.
ZALAI KÖZLÖNY
1038. Ittllut 10
Agyonszúrták egymást
a 76 ítm H éw>tMB»
Dévény, Jullus S Dévényld községben szörnyű tragédia látszódott le. PfiUtr Kristóf vasúti vendéglős egyOtt dolgozott vendéglőjében leányával, tlri B-listás tanitónó volt és valamikor Budapesten élt. A 40 esztendds leány és a 76 éves apa állandóan veszekedtek, mert a leány nem volt megelégedve a falusi magánnyal. Tegnap esle feltűnt, hogy a vendéglő zárva maradi. Kinyitották és borzalmas kép tárult a szemük elé. A leány több késszurástól holtan feküdt, az apa pedig ugyancsak késszurásoktól borítva haldoklott mellette. Az a feltevés, hogy összevesztek, az apa megütötte a leányt, mire a leány siódásüveggel támadt apjára, majd mindketten kést ragadtak és egymást több helyen megsebesítették. A leány hat késszurástól holtan esett el. Fején apja kése eltörött. Az apa öt sebből vérezve is igyekezett eltüntetni a nyomokat és a halolt leányt átvon-szolta a szobájába, felmosta a padlóról a vért, de közben eszméletét vesztette és haldokolva leánya holtteste mellé zuhant. Így találtak rájuk.
Ingyenes ovodát
és a hátralékos ovoda-tandij törlését javasolja az ovoda felOgyelöbizottság
íftyrf- ■**»•\'•«*> \'K«xyktu>b*a, 4t>Uus l> Nagy felzudulást keltett a városban, hogy a város vezetősége évekre visszamenő ovoda-tandijak miatl számos szülő ellen, minden előzetes figyelmeztetés vagy intés nélkül végre hajtási (zálogolási) eljárást Indított. Miután 17-20 pengős tételek is szerepeltek, erősen érintelte ez a szegénysorsu szülőket, akik egyre-másra jártak a városházára a hátralékos ovoda-tandlj elengedése, illetve törlése végett.
Az ovoda-felügyelőbizoltság legutóbbi ülésén a bizottság tagjai Is sióba hozták ezt az ügyet. Több felszólalás után elhatározták, hogy megkeresik a város vezetőségét, hogy javasolja a legközelebb összeülő kép-viseieteslUletnek a hátralékos tandíjak törlését és addig is, míg a képviselőtestület ha\'átoz, a végrehajtások függesztessenek fel.
A bizottság a végrehajtásokat felesleges zaklatásnak tartja.
Javasolja a bizottság a város vezetőségének azt is, hogy az ovodai oktatást ingyenessé tegye, hiszen a legszegényebb néposztályról van szó.
Az érdekelt számos szülő bizonyára megnyugvással veszi az ovoda-felügyelőbizotlság határozatát, annál is inkább, mert minden kilátás meg van alíhoz, hogy ez az ügy a tandlj-hálralékok törlésével fog befejezést nyerni.
«= Legjobb olvasnivaló a Nemzeti Uj$ág Aranykönyviára. Ára előfizetőinknek kötelenként 150 P és 30 fillér portó.
Fegyveres orvtámadás a surdl erdöör ellen
Az áldozat véresen ckM ösue az udvarán — Bewálll-tották a kanizsai kőzMrfcázba, ahol műtétet véfeztek »|ta
Nagykanizsa, julius 0 Gról Zichy Ödön surdi hitbi«o mányinak föerdőöre Horváth Vendel, 49 éves, nős ember, hivatalos szolgálatinak elvégzése után hazafelé tartott, ahol felszerelését letette, hogy hozzálásson a ház körüli munkák elvégzéséhez. Alighogy kilépett az udvarra, hirtelen lövés dördült el, ami ulán éles, metsző fájdalmat érzett altestében. Több sörét a hasába és a felsőcombjába fúródott, mig egy csomó az ajtót lyukgalta össze.
Horváth körülnézett, nem látóit senkit, de rövidesen elvesztette eszméletét és elvágódott. Az uradalom
nyomban beszállított* a nagykanizsai közkórházba, ahol mUtélet végeitek rajta, ami után jobbtn lelt.
A somogyszentmiklósi csendőrség azonnal megindította a nyomozást és sikertllt is a tettest néhány rövid órán belül Kun György ottani gazda személyében megállapítani, aki haragudott Horváth Vendel vadőrre és lesből, orvul fegyverével megtámadta Horváthot. A cscndőrségi kihallgatáson Kun György beismerte teliét.
A somogyszenlmíklósi csendőrség tegnap délután kiszállt a kanizsai kórházba, ahol Horváthol a merényletre vonatkozólag kihallgatta.
Kettős rablógyilkosság a zalaszent-gróti országúton
Ismeretlen merénylő vadászfegyverrel lelőtte kocsijáról Kisszentgrót legmódosabb gazdáját és fiát halálra sebezte — A gyilkos áldozatait teljesen kifosztotta
Zalaegerszeg, Jullus 9 Amikor tegnap este néhány szent-gróti polgár a mezei munkából az országúton hazafelé igyekezett, az útszéli árokban egy idősebb, jobb módú gazdaember kinézésű ember holttestét találták hanyat fekve, hatalmas vértócsában.
Nem\'ítiMwe « hofftaitófegy----el- Nem is voU, Ideje. ütána.
leventelfju feküdt teljesen eszméletlen állapotban.
Amint a két embert közelebbről megnézlék, mindkeltön Iáit sebet találtak, néhány lépésnyire tőlük pedig egy szekér állolt. A polgárok életre próbáiiák kelteni mindkettőt, de mig az öreg már halott volt, a fiatal levente még lélekzelt, fején golyótót* eredő seb és a fej egy része hatalmas ütéstől behorpadva.
A falubeliek beszállitollák a fiatalembert a zalaszentgróti kórházba, ahol az orvosi segélynyújtás után csakhamar magához tért és elmondotta,
hogyan történt a titokzatos rablógyilkosság.
Elmondotta a fiatalember, hogy Molnár Imre, 16 esztendős, kisszent-gróti lakos, aki reggel édesapjával
Molnár Jánossal szekerükön Baltavár községbe meni, hogy borukat eladják, ami meg is történt. A borért kapott pénzt Molnár János gazda pénztárcájába tette és mindkettő visszaindult, hazafelé.
Aminl Zalaszentgrót előtt egy kis erdőn áthaladtak, hirtelen lövés dör-
nézni, amikor édesapja halálra találva, véresen lebukott a szekérről
és otl a helyszinen pillanatok alatt kiszenvedett.
A fiu az esettől annyira megijedi, hogy villámgyorsasággal leugrott a szekérről és ahogy lábai csak engedték — futni kezdett a község irányába. De alig futott pár pillanatig, ujabb lövés dördült el és ő fején találva Összeesett. Másra nem emlékszik, meri eszméletét vesztette.
Amikor Molnár Imrét az orvosok tüzetesebben megvizsgálták, kitűnt, hogy
a gyilkos a lövés után még puskaaggyal ls fejbesujtotta áldozatát
Kitűnt, hogy a titokzalos támadó
ugy Molnár gazdái, mini Hát telj«««n kifutott*.
MaW» laMft telfettyw, »»«lag polfléf vol^ «wii az i*ISOUtlen merész ytonálM Mhatott. Nemcsak az összes pénzéit de órtllKM és láncát is e|Hboltj|.
Megállapítás nyert; hflgy
amely erős serétre volt töltve.
A fiu állapota olyan súlyos volt, hogy a mentők beszállitollák a zalaegerszegi kórházba, ahol nyomban műtétet végeztek rajta, de reggel meghalt.
Miulán a jelenségek és a nyomok olyanok, melyeket az előző zalai országul! rablógyilkosságoknál tapasztallak, az a feltevés, hogy egy és ugyanazon tettesek követhették el a bagodi és tárnoki gyilkosságokat is.
Az összes zalamegyei csendörök most a legnagyobb eréllyel hajlóvadászatot indítottak a zalai országutak titokzatos banditái ellen.
Mozgószlnház
Rlévtelen utas
Nagyon romantikus történet egy orvosról, aki gyilkolt s akit emiatt köröznek. Álnév alatt menekül s talán soha nem kertllne az Igazságszolgáitatás kezére, ha el nem árulná magit azzal, hogy egy súlyos beleg gyermek ágya mellett győzedelmeskedik benne s^pryOTl.Wkiismeret és a humanizmus. A történetben természetesen szerelemről is van szó. A vége happy-end. A dráma főszereplője a neves drámai színész, Charles Vanel, aki nagy bravúrral oldja meg a rábízott művészi feladatot.
A filmet ma és holnap, szerdán és csütörtökön mulatja be az Uránia-mozi.
A mai és holnapi műsor másik slágere a „Kannibálok szigetén* cimü expediciós film. Rendkívül érdekfeszítő leírása egy expedíciónak, amely az exotikus Borneo csodavilágát mutatja be, 8 páratlanul bő anyagával el sem képzelt etnográfiai és sok más ismeretekkel gazdagítja a fehér ember látókörét.
Végül az aktuálitásokat hozza a Pátria Híradó.
= Mi a titka, hogy mindenki szőnyeget Bárt* Miksánál vesz? Mert kedvezd részletfizetés mellett készpénzáron vásárolhat
.........................................................r . - rtfljyjjxi-^iHTJL~uiiuClAri.ru\'
Egy Kutyáról
FrledrfcD Hőbbel unrac\')
Ködlő, mewzc gyermekkorból felöülk egy régi kép, Apám. anyám emlékével egy kutya a sírból Tép. Oly vidáman ugrándozva rázza le a sir hamvát, MJnt kavarta tol egykoron lábával az ut porát. Ifíisógos nagy, barim szeme pillantása tekint rám, Ugy mint régen, mintha szólna: Indulj meg! hisz Jövök már! Mert nálunk, n kicsiny házban Bzolganépnok nincs helye, De az anyám Játszadozni bátran küldött el vele.
Illsz\' mint dajka nevoltjónek gondom jobban vlsolte, fis Jó, erös fegyverének hasznát sokszor Is vette. Fogaival tartolt távol minden tolakvó kutyát. Ks a szomszédék macskája ugy tisztelte, mint urát. •Táték közben, házunk megélt, ha a kúthoz közclgtcm, A hangos, nagy csaholásrn ott termett anyám menten.
V Or- Villányi Henrik, a Nagykanizsai, ÁllntvMit EgvtsOlei 11 v elnökinek ktrésfre némelMt fordttulla itr. Wtnkler ErMnc szül Munkácsi Noémi.
Minden egyes talatomból Jussát ö Is megkapta, Hálából a cseresznyét ls biz tőlem elfogadta.
Mint szerető, jó két testvér, toltok, multak napjaink, figymásban telt örömünkbon minden óra egy uj kincs. I)e mihamar Iclhő bonilt boldogságunk egére; Mert mint én ls, ő Is megnőtt, do ez néki nagy vétko 1 Mert a ml énnálam érdem, az biz\' nála — nagy hiba, Mig engem dicsérnek érte, őt mindenki — csak szidja.
És mind\' nagyobb lott az éhség, de a kenyér csak kisebbI fis mit anyám kettőnknek szánt, már csak együnk »tte meg.
fis egy röggel kérdésemre mondták: gyáván elszaladt! Mint nyulacska ugy elfutott! De szavuk nem volt Igaz. fis tó re lm hűségesen barátjához visszajön. Nyakán örvo olharapva . oh mily röpko ez öröm I Az éjszakán (nagy kérésre) kis ágyamba Jött oda, De reggelre nyoma veazett, többé nom láttam soha. Talán zörgö láncnál togva vezette eztán ura, Avagy sorsa rosszra fordult? nyomtalanul tűnt tova. Kikllö, messze gyer/nukkorból felötlik egy régi kép: Apám, anyám emlékével egy kutya a slrbóllép.
1»29 (ullus 1Ó.
A selyemgubóR birodalmából a fog&áxi celláig
A megtagadott előleg miatt hogyan akart magán segíteni egy fiatal pogányszentpéteri Iparos
Nagykanizsa, Jullus a Szinte flöbbenetes az a könnyelműség, amellyel az emberek egyike-másika átlépi a Btk-ban megszabott
Zalai közlöny
határokat és kiteszi nemcsak magát, hanem egész családját is egy meg-go\'nflolatlan, könnyelmű perc — talán egy egész életre kiható, súlyos konzekvenciáinak.
Erre a kaptafára illik az alábbi eset Is, melynek szerencétlen hőse — mikor e sorokat Írjuk — már szuronyos fegyőr kíséretében a vizsgálóbíró előtt áll.
a selyembogarak Szelal János 26 éves, pogányszentpéteri iparosmester, nős, aki ipara mellett — hogy többet pénzeljen — jelyemhernyó-tenyészléssel is foglalkozott. A selyemhernyókat a megkövetelt állapotban azután behozta Nagykanizsára, a m. kir. selyem-tenyésztő felügyelőségre, ahol mindig jó áron váltották be selyembogarait.
Tegnapelőtt Szalai Ismét leadott egy selyemgubó mennyiségei, amiért egy 24 pengős utalványt kapóit. Az utalványt a Bankegyesületnél kellelt volna beváltania. Mikor az utalványt kézhez kapta, előleget kért a később még beszállítandó selyemhernyókra, azonban természetesen nem kapott. Szalai ekkor ugy segített magán,
hogy
a 24 pengős utalvány kijavította 124 pengőre
és nyomban elment a Bankegyestl-lelhez abban a rózsás reményben, hogy az befogja váltani a meghamisított utalványt.
Az áljavilott, primitíven hamisítóit ulalvány azonban gyanút kelteit és a bank megtagadta az Összeg kifizetését. Amikor Szalai szomorú ábrázattal elhagyta a fényes bankhelyiségei, a bank nyomban felhívta a selyemtenyészlési felügyelőséget, ahonnan persze azl a választ kapták, hogy Szalainak csak 24 pengős utalványt szolgáltattak ki. A felügyelőségen tisztában voltak vele, hogy Szalai meghamisította az utalványt.
„Addig jár a korsó..."
Szalai, akinek most sem 124, de a 24 pengő sem ütötte a markát, nem mert visszamenni a felügyelőséghez, hanem, hogy legalább a 24 pengőt megkaphassa, elment az egyik bélyegzőkészítőhöz, hogy a selyem-tenyésztési (elügyelöség bélyegzőjét elkésziltettvén, annak felhasználásával magának egy uj nyugtát készíthessen és azt beváltsa.
Azonban a bélyegzőkészítőnek is gyanús volt az eset, gyanús volt neki az ember és avizálta a rendőr-
séget, amely az amerikai filmeken látható boszorkányos gyorsasággal adott befejezést az egész ügynek.
Szalai János a kapitányságon l>e-vallott mindent. Rövid kihallgatása után már
útban volt a fogház felé,
és ujabb rövid idő multán már a törvényszék vizsgálóbirája elölt állolt. Szalait a vizsgálóbíró beismerő vallomása után előzetes letartóztatásba helyezte, ami ellen felfolyamodással élt a klr. törvényszék vádlanácsához, mert Szalainak háza, földje és rendes foglalkozása van.
A pillanatnyi meggondolatlanság, a könnyelműség a selyemgubók birodalmából a fogházba sodort egy jobb sorsra érdemes, de meggondolatlan fiatal embert.
IMI J
MlndenUlt kaphatót Oriz.

Termeti r
Ma«y.
T>j*zlntk«x*fi KSxponf
Budapest I., Horthy MiUU-ml J18-111
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatik.
Nagy választék r ff r
!IÖ Wm
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K 0 D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másoMpaptrofe, vegyszerek
Szabó Antal képéuttti MMkOftfart
>1
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával.
Koréin és
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán* I
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásárul-: jon, mert még csak rövid ideig tart. J
ÍALAl KÖZLÖNV
1929. julius 16
A< Itlatoallott
FLY-TOX
jP k modorn rovtttlrtóaier&k
királya
megöl
l*iv\'*i molyt, udnyofot,
ptluthit, ivAbtao^arat, tangyil, Mkit, taUlt ilk.
és ozok potóll, lllolvo lárváit. M«mi haf |r foNal I Ni
^toiamtcjV)-!
Mindenütt kaphatói
Protpcklutl kívánatra kftJd : M««m Rm« 4* Téraa
BüJ»[>c»i, V., NidOf UCC« ao. I dclón; L. 996-25
lég nincs döntés
Nagykanizsának magasabb lakbérosztályba sorolása felöl
Nagykanizsa, Jullus II
Több Ízben szóvátettük a n-gy-kinlzsai közalkalmazottak jogos kívánságát Nagykanizsának magasabb lakbérosztályba .■való sorozása tárgyában. A pénzügyminiszter, mint Ismeretes, nemrégen megigérle, hogy ^.költségvetési többletet a tisztviselőknek uj lakbéroszlályha való sorolására (ordítják. A kérdés tehát országos megoldást fog nyerni.
Beavatott körök tudni vélik, hogy Tapolca nagyközségnek a IV. lakbér-osztályba való sorozása már befejezett dolog. Ugyanez áll Zalaegerszeg városra, smely mint megyei város és megyeszékhely a III. iakbértoí-tályba előlép. (Ami 15<Vo-os eifioí-kedést jelent.) Akciót indított Pécs, legutóbb Kaposvár is. Csak Nagykanizsáról nincs megint biztos értesülés. Pedig a magas lakbérek már régóta indokolná teszik, hogy Nagykanizsa is magasabb lakbérosztályba kerüljön, mert a legtöbb köztisztviselő fizetéséből kell, hogy kipótolja lakbérét.
Miulán az uj lakbéroszlályba való sorolási már az augusztusi lakásbérnegyedre kell végrehajtani á polgármester jövő heti budapesti ulja alkalmával meg fogja sürgetni a minisztériumban Nagykanizsa lakbér-flgyét. A város egyébként meg fogja kérni a főispánt, hogy Nagykanizsa \'■Ipagasabb lakbéroszlályba sorolása ügyének kedvező elintézése végett interveniáljon a miniszternél.
Nyári dmválíoxásál minden nyaralni Indaló előfizetőnk jelentse be Írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánküldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua 10, szerda
Róm, katolikui : Amália. Hroteat.:
Amália. Izraelita: Tant hó 2 •
Uránia. ,A névtelen utal*. dráma. .Kanlbálok szigetén", expedíciós film Pálrla Híradó.
QózfOrdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfó, aierda, péntek délután és kedden egész nap nóknek).
időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-tlgyelfl Jelentések: Kedden a himlrUk-let: Reggel 7 órakor +11-4, délután 2 órakor 4-19. "lé 9 órakor -+-13 8.
FelMul. Reggel borult, délben éi este tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel észak, délben északkelet, esle északi izél.
A ■•iMpslóataii latéul sala 10 árakor jalanUi *« Idfijérá.ban lavaléa várható.
Afától fogva
öt napon ál, tehát hétfőig bezárólag közszemlére van kitéve a városházán (az adóhivatalban) a községi választók névjegyzéke és a viiilis-lista Ugyanez alalt az idő alalt kell be adni a felszólamlását annak, aki kimaradt ezekből a névjegyzékekből, illetve nem a megillető helyen szerepel abban. (A virilisek közül tudvalevőleg csak az első 38 lesz tagja a városi képviselőtestületnek.)
— A balatoni hangversenyek
sorozata N. Szabó Qyula hirlapitó-kollégánk, a Balalon-vidék és Zala jeles etnográfusának rendezésében, a iöbbizben ismertetett magas nivóju programmal folyó hó 17-én esle 9 órakor kezdődik a keszthelyi régi Urániában. 18-án esle 9 órakor Balatongyörökön tartják a hangversenyeket.
«= Eljegyzés. Pákh Miklós m. klr. honvéd százados eljegyezte Stollár Babát.
— Kltílnó szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Qyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
— Jótékonyság. A Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Danis Kálmán elhunyta alkalmából koszorú-megváltás cimén 25 pengőt adományozott a Keresztény Jótékony Nő-egyletnek, amiért ezúton mond hálás köszönetei a Nőegylet elnöksége.
= Orvosi hlr. Dr. Schmidt Imre orvos 2 heti tanulmányi ulra külföldre utazott.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
—■ A Somogy-zalal Lótenyésztő és Lovassport Egylet folyó hó 13-án délelőtt 11 órakor választmányi ülést tart Keszthelyen a lovassági laktanyában. Ugyanott fél 12 órakor tartja meg évi rendes közgyűlését. Mint ismeretes, julius 13. és 14-én lesznek az Egyesület keszthelyi lovas-mérközései.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Goldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— A Move kerületi lövészversenyen az 50 ih. vendégszámban a kiskanizsaiak szépen szerepeltek. Eredmény: 1. Nagy Lajos 95. kis-kanizsai levente, 2 Németh Elemér 93. főhadnagy, 3. Törő Qyörgy 92. kiskanizsai levente, 4. Fekete Pál 92. főhadnagy, 5. Mihalecz József 92. kiskanizsai polgári lövészkör tagja.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Ingyen „Balatoni Kalauz". A Balatoni Szövetség kiadásában Balatonfüreden ölödizbeu jelent meg 10 ives, képekkel ellátott ingyenes balatoni Ismertető, mely az összes balatoni fürdőkről kimerítő tájékoztatót ad. A füzetet 20 filléres bélyeg beküldése melleit bárkinek díjmentesen megküldik, aki ez iránt a szövetséghez fordul.
= Kóstolta már a Lenk-léle kenyeret ? Csodás lzfi és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
-= Fürdősapkák és fflrdóclpők, színes haj neccek nagy választékban kaphatók Vágó lllatsiertárában.
A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
Sopronban TRAliCON JÓZSEF-féle sollngenl acélára-flzletet megvettftk.
Igy módunkban van az összes sollngenl acéláru cikkeinket leszállított árban árusítani.
Továbbra is kérjük a nagyérdemű közönség szíves párlfogását.
Tisztelettel
Májon Testvérek
Nagykanizsa - Kaposvár - Sopron
BO°/o tüzelő
megtakarítást jelent,
ha r\'gl tűzhelyét az általam készített praktikus
asztaltüzhellyel
cseréli ki, melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester lagykanlxu, liuel (ókercet-it 17.
Nincs többé öltél a Korcsmában
l/dlmérések ltgyelmél>c I
Már tavaly megjelent egy törvénycikk, amely teljesen megszüntette a vendéglői, korcsmai hitelt. A törvényt azonban nem követte végrehajtási utasítás. Most aztán megjelent a belügyminiszter 247.631—929. VIII. »z. rendelete, amely kimondja, hogy vendéglőkben, korcsmákban, söl még kicsinyben árusító kereskedésekben is hirdetményt kell kifüggeszteni. A hirdetményen közölni kell, hogy szeszes Italt hlielre nem szolgálnak kl, mert az ebből eredő követeléseket a bíróság nem ítéli meg. A tilalom bármilyen kijátszását 30 napig ter|edheiő elzárással és 600 pengő pénzbüntetéssel büntetik. Az erre vonatkozó hirdetményt az italmérési üzletek minden helyiségében ktllön-ktllön kell kifüggeszteni s a halósági közegek azt kötelesek ellenőrizni. A kifüggesztés elmulasztása 600 P-ig terjedhető büntetési von maga után. (A vendéglőben elfogyasztott ételekre természetesen a hitel-tilalom nem vonatkozik, az ilyen követeléseket perelni is lehel.)
*
Kifüggesztésre kész plakátok Julius 10 tői kezdve a Zalai Közlöny nyomdájában (Fő-ut 5.) 60 fillérért beszerezhetők.
Szlávlk soproni kereskedő még mindig eszméletlenül fekszik
a nagykanizsai kórházban. Részletesen beszámoltunk arról a motorkerékpár-összeütközésről, mely Gelae község alatt történt s melyben Szlávlk Viktor soproni kereskedő rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. A gelsei csendőrség Szmodics Lászlót, a másik motorkerékpár vezetőjét is kihallgatta. Ugy az ő, mint a lefolytatolt nyomozás adataiból megálla-pltolták, hogy a katasztrófát minden látszat szerint Szlávlk gondatlansága idézte elő, azért ily értelemben megtették feljelentésüket ellene a nagykanizsai kir. ügyészségen. Szlávik Viktor állapota rendkívül súlyos. Még mindig eszméletlenül fekszik a nagykanizsai közkórházban. Az orvosok mindent elkövetnek, hogy eszméletre hozzák. Azonban eddig minden ilyenirányú kisérlet hiábavalónak bizonyult. Nem lehetetlen azonban, hogy sikerül megmenteni az életnek. A rendőrkapitányság távirati értesítésére Nagykanizsára érkezett Szlávik egyik hozzátartozója is.
Xtriott tárlat
Pária 20"351/!, London 25-23, Newyork 319 58\'/á, Brüasel 72 2J\'/i, Milano 77-20 Madrid 75-60, Amsterdam 208 90, Barka 123 K. Wien 73 15, Solla 3-75\'/,, Prága lS-3ai/% Varsó 5830, Budapasi 10\'M Belgrád Í12V4, Bukarest JtM\'/i,
1&9. julius 10
ZALAI KŐZLÓNY
Halálos autó-
szerencsétlenség
Nagykanizsa, Julius fl
Ugylátszlk minden napnak megvan a maga nyári molorkerékpár vagy autókatasztrófája. A tegnap jelentett szigetvári esetek után ma újból katasztrófáiig kimenetelt! autószerencsétlenségről kell beszámolnunk.
llosnydkovits és Meleg budapesti századosok családjukkal együtt vidéki autókirándulásra indultak, amikor Szánlód alatt az autó anyaghiba miatt defektet kapóit, aminek következtében a gépkocsivezető ugylálszik elvesztette uralmát a kormány föleit.
A gépkocsival szemben jött éppen akkor Kovács István szántódi gazdaember, akit az autó magával rántott. Az öreg Kovács olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt. Az auló az árokba szaladt, utasainak csodálatosképen nem történt , semmi bajuk.
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlati elsőrendű gyógyvíz.
Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés 1
" Főraktár: »
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
— Elgázolt az autó egy gyermeket. Tudósítónk Jelenti: Sármelléken a hévízi Friedrich-szálloda autója elgázolta Kiss Lajos 8 éves gyermeket, akii súlyos állapotban szállítottak be a keszthelyi közkórházba. A soffőr ellen tz eljárás megindult.
— a Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Épül a strandfürdő. Áthalva attól a tudattól, hogy egészségügyi szempontokból nélkülözhetetlen a strandfürdő — elhatározták, hogy uj, a lakosság igényeinek megfelelő strandlürdőt építenek. A 200 méter hosszú strand már meg is nyill. Hol ? Nem Nagykanizsán. Meri itt ugyl.it-szik ismét évek fognak elmúlni —• mig a kérdési napirendre tűzik. Azt a strandfürdőt, amiről inosl szó esik Rudacsonytomajon építették.
— Lélekkuférok az Idegenlégió száméra áldozatokat vadásznak. Egy idő óta Somogy falvait az ügynökök raja keresi fel, hogy a legkülönfélébb csábitgatáisal a Irancia idegenlégió számára magyar férliakat toborozzanak. Miután biztos, hogy a leleplezett lélekkufárok Zalába is átteszik székhelyüket, a hatóság kettős éberséggel kell, hogy őrködjön és akadályozza meg az ügynökök működését.
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részérc Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekéi, a következő előnyöket nyujtjuk. Sz-bpengönkénl csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérit|ük. Kopslein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
aSINGER VUCRÓGánX máwsa leorrfobbalt !
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 16 gyermek született, 8 fiu és 8 leány: Sinkovics Károly és Lukács Rozáliának rk. leánya, Vida László cipész-segéd és l\'őke Máriának rk. lia, Varga György tűzoltó és Törő Rozáliának rk. leánya, Szabó János sütő-tanonc és Ádám Máriának rk. fia, Baranyai Rudolf sütő-segéd és Simon Máriának rk. leánya, Nagy György napszámos és Cser Annának rk. fia, Galambos Gyula vasuli fékező és Weber Juliannának rk. fia, Ország János hivalalszolga és Ölvés Rozáliának halvaszületett fia, Oodinek György földműves és Vajda Máriának rk. leánya, Tóih Ferenc építkezési vállalkozó és Németh Máriának rk. leánya, Gyergyák Ferenc napszámos és Mihálecz Annának rk. leánya, Sneff István napszámos és Gerencsér Erzsébelnek rk. 2 leánya, Horváth Boldizsár vasgyári munkás és Magyar Katalinnak rk. fia. Házasságon kívül született 2 fiu. — Halálozás 10 történt: Moór Pál rk. 2 napos, Hoiváth István földmUv.-s (Becsehely) rk. 46 éves, Bödör Terézia (Gelse) rk. 11 éves, Szabó Györgyné Poszovecz Mária (Somogy-szentmiklós) rk. 53 éves, Kószi András földműves (Kiscsehi) rk. 52 éves, Óhegyi Dezső fémipari szakiskolai tanuló rk. 18 éves, Szerlícs Julianna rk. 25 éves, Dants Kálmán asztalos-mester rk. 77 éves, Gerócs György nyug. vasúti munkás rk. 71 éves, Horváth Lászlóné Lenkovlcs Mária rk. 33 éves. — Házasságkötés 2 volt: Ács József városi dijnok és Brunner Erzsébet rk., Haszon János mészáros-mester és Sifler Anna rk.
— A Zalai Évkönyv - Zala kultusza.
A sxln&áx 6eil mtlsora:
Utolsó előadások:
Szerda: Mersz-e Máry ? Zónahely-árakkal.
Csütörtök: l\'eer Oynt, Domány Sári vendégfelléptével.
Péntek: Mágnás Miska, Károlyi Vilmos búcsúja.
Szombat: Bucsukertngő, Pintér Böske búcsúja.
Vasárnap: Nem ólliutek muzsikaszó nélkül, Soithy György búcsúja.
Hétfő: Vakablak, Snrlriy Imre búcsúja.
Elemi és polcári Iskolai Muk tj l.ényok Isi. véltl. v.l!iaküTa«ibiég néikQI htvf 70 Pengd dlI ratlletl ffltfkezdódotl a izvOnyörQ hegyvidéken Uvá
SZENTENDREI REF. POLO. , 1SK. INTERNATUSOKBAN. I
Inl.rnarulalnk nyaraló lytrmekck léezére a nyérli eallnel alall la nyílva vannak. — Proap.kiuil küld az IOAZOATÓSaO.
■= Ne felejtse el, hogy: varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legjobb I
(Rövidítések) H — tdrek, közgazda. Ság. tlangv. — hazigversenr. B — Jőadás
Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. » mezőgazdaság.
S. — ifjúsági előadás. P — felotiasás. — gramofonzene. Jb — jazz-band. K — kabaré. aZ. - né[
jazzt lépsierfl zene.
Julius 10 (szerda)
Budapest 915 Az I. honvédgyalog-ezred zenekarának hangv 9 30 H. 9.45 A liangv. folytatása 11.10 Nemzetközi vlz-jélzőszolgálat. 12 Q. 12.25 H. 12.35 A hangv. folytatást. 13 l<tö|elzés. U.30 H. 15:30 Moisetsnlolyam. 16.15 P. 16.45 Idő-jelzés, H. 17.10 P. 17.45 Opersttréasletek. (Zenekari hangv.) 19 Rádlcamatőrposta. 19.45 Hangv 21 A Melles magyar vonósnégyes hangv. 22.15 ld<5|elzés. — Utána cigányzene.
Bécs 11 Zene. 16 Hangv. 20 Csehov es). 21.05 Csellóhangv.
Berlin 17 OyermekUnnep. 20.30 Hangv. 22 Zene. 22.30 Hangv.
London, Daventry U O- 12 Ballada-hangv. 12.30 0. 13 és 15 45 Zene. 16 45 Orgonahangv. 17.15 Oy. \'8.45 Beethovenszonáták 19.45 Vaudcville-est, 21.50 Kamara Z. 23 15 Zene.
Milánó 11.15 0. 12.20 Rádiókvartett. 13 35 Jazz-band 16 30 Oyermekkarének. 17 Rádió-kvintett. 19 Jazz,band. 20.55 Z.
München 12.30 O. 16 Hangv. n Oy. 20 Daljáték kőzvelllése. (Állítólag egy ma-gyar legenda után). Utána Zene.
Prága 1130 0. 12.20 Déli hangv. 16 30 Hangv. 19.05 Pllharmónlkus hangv. 22.15 Színházi revü közvetítése.
Varsó 1205 éa 16.30 O. 18 Hangv. 22.45 Zene. ■
Siessen vásárolni
a
TURUl cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok. Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkatI
KÖZGAZDASÁG
Szent István napi Magyar Vásár Budapasten
A Szent István napi ünnepségek keretében (augusztus 18, 19é« 20-án) Budapesten Magyar Vásár lesz. — Célja, hogy a Budapestre látogató vidékieknek és idegeneknek, a speciálisan magyar, tehát a helyi különleges termékeket bemutassa. a vásáron részt vehet mindenki, aki valamely magyar dolgot készít, vagy termel (kézművesek, Iparosok, termelök és termelő szövetkezetek). Mindent, ami kifejezetten helyi termék, fel lehet hozni a vásárra. A vásáron mindenki, aki jelentkezik, teljesen díjtalanul vehet részt, sem helypénzt, sem más járulékot nem fizet. Kirakja az áruját és árusítja a maga javára. Felszólítjuk az érdekelteket, hogy a magyar háziipar, kisipar és termelés érdekében a vásáron vegyenek részt, hozzák fel mutatóba készítményeiket és árusítsák. Ismételjük : a vásári jövedelemből semmit leadni nem kell. Aki részi akar venni, Jelentkezzék azonnal a polgármesteri hivatalban (esetleg a legközelebbi polgármesteri hivatalban), vagy a rendező bizottságnál Budapesten, V. Lipót-körut 11. Jelentkezni levélben Is lehet. A jelentkezés határnapja: julius 8. A szent István ünnepe Magyar Vásár rendező bizottsága nevében : Herceg Hohenlohe Károly Egon elnök. Nagy Qyula miniszteri tanácsos, társelnök, llosval Hugó hírlapíró, főtitkár.
UJ gazdasági szak-kBnyvek
Dr. Kotals Endre: Oazdasági épületek. (Tervgyüjtemény a magyar gazdasági építészet köréből.) II. kiadás. Ára 7 pengő. .Pátria" írod. Váll. és Nyomdai R. T. kiadása, Budapest, IX., Ollőí-ut 25.
A gazdasági épületek helyes Irányú fejlesztésének hathatós gyakorlati eszköze az oly tervgyüjtemény, amely kiválogatott példák helyes megoldását mutatja be. Dr. Kotsla Endre könyve 32 mlntatervet tartalmaz (ezek közt vannak falusi kislakások, Intézólakások, gazdasági munkáslakások, Istállók, magtárak, pajták, trágyatelepek stb.); ezek mindegyikének általános rajzai mellett a jellegzetesebb részletszerkezetek rajzait és gazdasági helyzethez alkalmazkodó
megoldásokat tartalmaznak. «
A gazdasszony dolga. A gazdaságtan és háztartástan kézikönyve, írták a m. klr. földművelésügyi minisztérium megbízásából: Gárdonyi Józsefné éa Kovács Józsefnél Megjeleni a .Pátria" Irodalmi \'R. T. kiadásában, Budapest, IX. Űlló-ut 25. Ára 8 pengő.
Ez a tankönyv gazdasági ismétlő-Iskolák nőhallgatói részére készült utmutatóul a házvezetésben és ház-körüli teendők célszerű végzésére. Tárgyalja a vidéki kis háztartások háziasszonyainak hasznos tudni-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. julius 10.
valóit. A háztartási ré»z megtanít a takarékosságra, a kiadások feljegyzésére, megismertet az észszerű ruházkodik, táplálkozás alapjaival, a különböző tápszerekkel, végUI a kisembereinknél olyan siralmas gyermekgondozás megjavítására bevezet a helyes nevelés alapismereteibe. A gazdaságtani rész a konyha-, vlrág-és gyümölcskert éazkedés, a szarvas-marhatenyésztés és tejgazdálkodás, a sertés-, házinyúl-, baromfi-, galamb- é« selyemhernyónevelés és tenyéaztéa ismereteibe vezeti be az olvasót
(—) A magyar nemesfémipar szakmai kiállítása. A magyar arany- ésezüstművesmesterekaugusz-lus 20-án reprezentatív szakmai kiállítást rendeznek, melyen (elvonul e szakma készítőinek minden kategóriája. A kiállítás méltó kifejezése lesz a magyar nemesfémipar életképességének s meg fogja győzni kereskedőinket is arról, hogy semmi szttség sincs Importra ott, ahol a belfölditermelfiistökéleteset produkál.
(—) Kedvezd az ország selyem-gubótermése. Mint illetékes helyről Jelentik, ez évi selyemgubótermésünk ugy mennyiségre, mint minőségre kiválónak mutatkozik. Már a beváltás elején öt nap alatt 260.000 kg. gubót szolgáltattak be a selyemtermelök az ország különböző helyein levő állami gubóbeyáltó-állomások-nak. Az eddigi eredmény alapján remélhető, hogy 500.000 kgr.-on felüli gubótermésünk lesz az idén, amilyen mennyiség csonka országunkbál eddig még nem volt. Selyemtermelésünk emelkedése annál ör-vendetesebb, mert tudvalevőleg kb. 30 millió pengő értékű természetes selymet hozilnk be külföldről az országba.
(—) öt hónap atatt tftbb, mint hat millió dollár haazín. A Dlllon Read <S Co. newyorkl bank által flnandrozott Central States Electric Corporation a folyó évi május 31. első hónapjában 6,283 260 dollár liazta nyereséget mutat ki, az összes költségek levonása után, sz elózó évi ugyanezen Időszak 1,609.947 dollár |öve-delemmel saemben
Kombinált arzén-rézvegyületet tartalmazó
Issprssss Komb. réakén-arzénvegyületet tartalmazó
Tatakll mindkettő egyesített perme\'ező anyag
«0l3eja védekezésre. QyflassSIoadabaa ■ Gyümölcs per. ész (Moniila). varasodás, ragyluióbogár.al ma-moly, azilvamoly és s többi gomba és rovar kártevők ellen
. I Peronospora, szőlőmoly,
szólóilonca, tökehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Hmta, UsáatailM, Danla srzén tartalmú permetezőszerek (rágókártevok Irtására). Elaaal, Vlnol llszlharmat elleni védöszerek. • ■ I » ■ r a I gombakártevók Irtásához. Almola, Pomrln (vértetUkátrány) vértetves sebhelyek bekenésihez. P o k a I ■ rózsaiák éa növények Itvéltetvel Irlásárs. HarayAanyv
megakadályozza a mászókártevóket és
hangyákat, hogy a rózsafa, v^gy gyümölcsfa koronájához tel|ussansk.
Több más speciális védöszerek Is állandóan raktáron.
Kaphatók:
018ZÁS JÓZStr ■ukereiksáéié-k«a lurkuiiiü, Erxsébat-tér 10.
(a btróság mellstl) sas
TŐZSDE
A bizakodó hangulat, mely már tegnap is érvényre jutott, ma újra érvényesült. A nyers cukor árainak emelkedése a cukoripari részvények iránt az érdeklődést felkellelte. Főként a Magyar Cukor iránt érdeklődőit nemcsak a helyi spekuláció, hanem a külföld is, amely 3 5 pengővel javította árfolyamát. A barátságos han-
f;ulat a kontremint is fedezési vásár-ásókra kényszeritelte, melynek hatása különösen a bányaipari papírok piacán érvényesült, de érezhető volt az összes papíroknál. Az egész piacon érezhető barátságos irányzat túlnyomóan árnyereségeket eredményezett. Fixkamatozásu papírok piaca üzlet-telen volt. Valuta és devizapiac túlnyomóan barátságos.
Taraétytaisde
A buza 20 fillérrel emelkeilell, a rozs 25 fillérrel eseti.
Buza ttuav. 77-ti 23 25—23 40, 78-as 23 44-23 60, 79-aa 23 66— 23 86, 80-as 23*90—24 10, dunántuli 77 es 22I0-2J25, 78-as 22-30—2245, 79-e» 22 50 -22 65, fO-ss 2270—22*0, rozs 1726-17-75, lak. árpa IMO-I»00, sörárpa 23-00-73 50, zab 18SŰ-I8 75, tengeri tazt. 24 00-24 50, dunánrali 22-90 —22 15, korpa 12-75 13 00.
i Mtpetfl Tóísás darlza-jegTrésa
VALUTÁK Angol I. 27\'80-27\'95 Belga fr. 79-60-80 00 Csehk. 16-92-17 02 Dánk. 152*65-153-26 Dinár 10 01-10-09 Dollár 670 75-572-75 Frsnds f. 22-45-22 75 Hotl. 230-00-231-00 Lengyel 64 0\',-64-35 Leu 3-37-3-41 Léva —*—
Líra 29 95-30-25 Márka 136-50-137-10 Norvég 152-75-163-35 Schlll. 80-55 80 95 Peseta 82-85 83-55 Svájd L 110-20 110 70 Svéd k. 153-65164 25
DEVIZÁK Am«L 230-10-230-80 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 136-42-136 82 Brüsszel 79-60-79-85 Deviza lei 3-39-3-41 Ko(>enh. 152-65 153 05 London 77-79-27-87 Madrid 82-85-83-45 Milano 29-96-30*06 Newjork 572-80-4-40 Oszló 152-75-153-15 Páris 22-42-22-49 Prága 1695-17-00 Szófia 4-13-4-15 Stockh. 153 02-164-02 Varsó 84-20-64-40 Wien 80 56-80-81 Zürich 110-18-110 48
Sertésrásár
Felhajtás 1177, eladatlan 350. - PJsí-rendű 1-78—1-80, aiedelt 1-72—1-76, szedelt kösép 1-56-1-62, könnyű |-20—1-36, l-só rendű öteg 1-66—1 70. Il-od rendű öreg 1*44—1 52 angol süldó 1-50- 1-76, szalonna nagyban 1*94—1*98, zalr 2*16-2*20, hui 2*20—2-36, szalonnás lélsertés 1-94—1-93.
Diája: MlnU]!fy«ndi él LapUiíA Vállalat, Ra^yltaalxsáa. PdeUa ldadó: Zalai Károly.
I Ka^r^anlxu 7*. r.
APRÓHIRDETÉSEK
Az snéliitlilctéMlt dija (0 szóig (0 fillér,
„Minden további sz/> dija S flll. Vasár- és •ünnepnap 10 szóig BO fillér, minden további szó dija ■ flll. Szerdán és pénteken 10 sióig 10 fillér, minden továbbá szó dija • Hll. Ginszó s minden vastagabb betűből m szó Wt szónak számíttatik. Állást keresőknek 500* engedmény.
HlrdaMaak B (a») p.agS IsUafa. alul a falaalagaa ktssyaaléa, ssámlásás alKapflléaa aégatt a I 6 r a llsalsaált
Taagari házhoz szállítva, hosszabb lejáratú hitelre Is kapható Vlda ftlizer-Ozletében. 3071
Egy diák (elvétetik uri családnál. Clm a kiadóban.
Trapplataaajt teljes nlros minőségben 1 kiló P 3 - Muszel éa\' Prtedenthal-nál. 3189
Magysr-rr. 4. azámu ház, esetleg annak B\'-hory-ulcárs nyíló része eladfc. 2856
PánxkStonISnt bekebelezésre nlntlea összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslltat Aoxéi lunáe pénz-kölcsörtközvellló Ircxtija Nagykanl\'sáa. Kazlnczy-ulcy 2. szám. 4925
MÉZET,
nyerabört, ágytollat, • a a a t és fémai
legmagasaob áron vásárol
Strim Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
Klaslé 2 szobf, üvegezett versnds, mellékhelyiségekkel Eötvös-tér 161 szám alatt
A legjobb pUrkSItkn.ó mégis csak Muizei és Frledenthslnil kai-listó. 3189
SajAt lerméaű JóinlnőlégO loszor-kányhegyl asjtslibor literenklni 40 fillér, legnevesebb tétel 25 liter — Bitthyánv-ulcaJO._______29I8
Kiadó kél ulral szoba külön bejáratta!. Neglelel orvosi, vagy Ügyvédi Irodának, azonnal elfoglalható Mag>si-u. 20. 3255
Magyar-utca 5. szám alatt 3szobta ulci lakáa kiadó. Bővebbet ugyanolt a varrodában. 3293
Kétaxabáa utcai lakás azonnal kiadó. Hálószobabererrdez\'s, egyei bútordarabok eladók Klilsludy ulca 2\'. 3292
SZEPES9 IMRE
C8atornázá8. vízvezeték-berendezés. épület és mü-bádogo*. Zrínyi Miklós-3407 uto-a 22. — Telefon 2-95
Balatonmérla 1. szakaszban kitUnó karban félhold szóló. 4 szot>áa villa lakás és pince, berendeléssel elad*. Bővenbet ugyanott Pernesz I Istvánnál. 3290
Elméé Eötvös-tér 14. alatt jálékkool, kis kredenc, hinta és házinyúl 3301
Bérautók, megbízhatók, csukott vagy nyitott, teleion 167, vagy 571. számmal megrendelhetők. Kaufmann Manó, Nádorutca 6. 3274
Egy Jóházból való flu pinoértanono* nak felvétetik. Somogyi, .Fekete sas\' vendéglő 3305
Irodának alkalmai helyiség a város belterületén kerestetik. — Ajánlatokat a V iadóba. 3306
I Kirándulásokra, utazásokra, I I ozsonna él hideg vacsorákra I
élH mistereket u. m. mindennemű sajtokat, valut, eredeti llptól-lnrót, körözött liptóit, hideg felvágottakat, eredeti prágai sonkát, Plck-sxalánilt, szardíniákat, pástétomokat, huskonserveket legjobban
Muszel és Friedenthal
csemegekereskedésében lehet beszerezni,
mert ott óriási választékban 3IM és előnyös árban kaphatók.
mcágus ÖL
KAI . ^ .
SINGER VARRÓOEP
RásZVáNYTÁR9A5ÁO
FiéHzliti: HAÖYKAJflZ8á. F6«l L
Műszaki cikkek
g ó p s z i j,
Klingerit- és más tömítések, csapágyfémek, olajozok és zsirzók, golyóscsapágyak
Bettlheim és 6nth
vasnagykereskedésében a, Nagykanizsa.
Linóleumé, mozaik
viaszkos vászon
minden méretben olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
cl
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cég
DEAK-TÉR 2. TELEFON IS.
Szakszerű kiszolgálást nyújt a kerékpárvevőknek: Kedvező részletfizetési fellételeki
| PUCH-kerékpárok
30 év óta a legjobb acélanyagból készülnek.
Alkatrészek, príma külső és belső gummlk raktára. Műszerész-műhely I Olcsó árakl
Nézze meg és kérjen ajánlatot a minden igényt kielégítő legjobb angol motorkerékpárokról:
P II50-—
James Rudsfe Triumph
4 sebesség, 4 szelep, 2 kerékfék, 4 ütem, cserélhető kerekek
a vidéki orsrágutakon kipróbált és kitűnően bevált egyike a legrégibb angol motorkerékpároknak
Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc
JLS,§L»k-n,jr«"» Erzsébet-tér 4.
--\' - -__
1926. julius 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában" újonnan átalakított modern, tllrdőszohás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus 1-fe kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Ilalphcn Jenő ügyvéd, Kozgonyi utca 1.
J II u
■UiefBtyff.MWrYUetfoék!
a
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitót tani.
Palatínus
MlkfV-i bor-év A*vényviz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kaphaló
Fischer és Leitner
fűszer- és KyarmaUru kereskedőnél
Király-utca 8. Telefon 239.
mi ___■
Msden magyar, magitfrttri lgyek!
IpftlHll.
nagykanizsai fiókja Sugfc-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelenté?,! ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
Nem trükk, valóság!
Kedves, barátságos, tiszta &zoba-árból
101
lo
Bőséges, Ízletes, házi étkezési árból
20*
10
10
engedményt kap t)n, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállodában,
VIII., Baross-tér 10.
Gazdák és nradalmair figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközőnség figyelmét felhívni a
,,KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: csépiégépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetógépek, konkolyozűk, bör-prések, szőlözuzók és inindejinemü gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy hét éwl pészletflzatéara is, minden előleg nélkül kaphatók a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatnál,
Nagykanizsa, FS-ut 12. cián.
Ugyanolt kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek mellett Szükségleteinek beszorzás* alfttt feltétlen wi kérjen árajánlatot I
35;
Ha kényelmes, üzembiztos és jó rugózásu motorba rákpárt akar
venni, ugy feltétlen nézze meg és kérjen ajánlatot az 1929-es Bosoh
<iSndúm EyuJlá80\'
Indián^.
Körzetképviselct:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc i\'» Nagykanizsai Erzsébet-tér 4.
ii \'I I.\' í.i.1 —
Ez az aiiip kell Önnek!
Rendese azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
i, Deák-tér 2. Szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltételek 1
15034/1929.
Tárgy: A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. t.-c. alapján a megyei városi legtöbb adót fizetőkről Választókról készítendő \' \'
■ígérkezett az 1929. évi szenzációs, aj typaso motorkerékpár
OPEL-MOTOCLUB
az úgynevezett 500 ccm-es két kerekű autó. Acéllemezváz, 2 kerékfék, párnás, kényelmes fotelülés D jHAn zajtalan működés, ízléses kivitel ára * IfUU.
[•\'elvilágositással szívesen szolgál és a gépel bemutatja
Brandl Sándor és Fia cég
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Telefon 12.
A 220-as PUCH motorkerékpár ára P 1000.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy p város igazoló választmánya\' a legtöbb" adót fizetők névjegyzékét, valapiint a városi választók névjegyzékét elkészítette s azo> a Városházán folyó hó 10-től 15-ig a városi adóhivatalban Közszemlére lesznek kitéve. A névjegyzékek ellén ugyanezen idő alatt (julius 10—15-jg) felebbez\'ápsel lehet élni a vármegye alispánjához.
Nagykanizsa, 1929. julius hó 8-án.
Polgármester.
illetesd
Bazár L marból "»•
Kazinou-ntop 15. sz. alá át
Szivea pártfogá|it továbbra is kérv^ teljéé tisztelettel
fóthné Jámbor Anna
kötszer- is ,f|bakéazitS. jioi
Kitűnő minőségű fehér
s z 141J bpm
M^Kyar-ulc. 17. tii*i
or llt(/r»nklnt ... ... Í0„«llér or literenklnt ...... §5 fillér
A
NAO YKANIZSAIAK
MFI\' .Műhelye BUDAPESTEN
É1TI ÉLŐDI
VII., Barosft-tér 23. . Keleti BdnttKlvuaái
"B^dvi
KöipflflU lütés, h|(Jeg-i|i«legvlr| •iéraékelt pptoárl ár-k.l
Testvérvállalat: \'
OSTENDE KÁVÉHÁJ
Tulajdonos:
0,R O S Z ÖP.ÖN.
MAKULATUR
papip
kapható a kiadóhivatalban
ZALAI KÖZLÖNY
1920. luliut 10.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és
Kftszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban).
SOPRON
Várkerület 62.
Is 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
09. évfolyam, 154. szám
Nagykanizsa, 1929 jullus 11, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI HZ10HT
éa kiadóhivatal: TS-ut 6. alim. Kaaaflielyi Bákkiadóhlvalíl Koaauth Lajoa-tt. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajoa
EMftie«M ta: (0hln I pta«6 M KOk
Carol és Bratiann
Is részese volt a romániai összeesküvésnek ?
Maniu formálisan lemondott
I<ondon, Jullus 10 A Daily Express szerint a Romániából kiszivárgott első hireket a vihar előtti baljóslatú szélcsend követte.
Bukarestet a legszigorúbb cenzúra zárja el légmentesen a külvilágtól.
A kormány vaskézzel ellenőrzi a sajtói és irgalmatlanul elkoboztatja azt a lapot, amely a hivatalos kommünikén tul csak egy szút is közölni mer. Általában sokat beszélnek Carol ex-trónörökös szerepéről és Bra-tianut is azzal vádolják, hogy titokban részese az összeesküvésnek.
Az is lehetséges, bogy
Moszkva keze
is szerepet játszik az összeesküvésben Bukarest, Jullus II) Az ellenzék akciója következtében a régenstanács felhivta a kormányt a közigazgatási reform sérelmezett szakaszainak módosítására. A kormány ennek a felhívásnak részben eleget is tett azzal, hogy a tartományok felállításától elállott és csak bizonyos esetekben irta elő azoknak fakultative való mégalakitását. A régenstanács azonban nem elégedett meg ezzel a módosítással és a tartományokról szóló szakasz teljes törlését kívánja. A kormány nem telié-lett további engedményeket, mivel azok a pártprogram teljes megtagadását jelentették volna s ezért
Maniu miniszterelnök tegnap formálisan a régestanács rendelkezésére bocsátotta megbízatását.
A helyzet válságos, de valószínű, hogy a mai kihallgatáson elsimul a krízis azzal, hogy ugy a régenstanács, mini Maniu további engedményeket tesznek, nehogy az országot a mostani gazdasági válság mellett még politikai válságnak is kitegyék.
Fagy és kánikula egy napon Franciaországban
Párisi jelentés szerint az ottani időjárás eddig nem tapasztalt szélsőségekel mutat. A Le Botirgcs-i repülőtéren az éjjel —4 fokot mérlek, míg ma délelölt 11 órakor 23 fok volt a meleg.
Kéimlllió métermászsával Javult a termés-Kilátás
Az időjárás kedvezően feljavította a várható termés minőségél is
tartalom tekintetében túlhaladják a
Budapest, Julim 10 A földmlvelésügyi minisztériumba a napokban érkeztek be az ország minden részéből a jelentések a vetések állásáról, illetve az aratási kilátásokról. Az időjárás kedvező alakulása nagyban elősegítette, hogy a gabona minősége lényegesen megjavuljon. A legutolsó jelentések szerint kétmillió métermázsa többletre lehet számítani a kedvező időjárás következtében és a most beérkezett jetenlések
még ennél a számnál is kedvezőbb eredményt helyeznek kilátásba.
Az időjárás kedvező alakulása a buza és az árpa minőségében nagyarányú javulást hozott.
A buza értéke nemzetközi viszonylatban emelkedett azáltal, hogy a sárga érésben arathatták és az időjárás biztosítja, hogy szemapadás nem áll be és a gabona sikértartalma nemcsak megmarad, de még fejlődik.
Igen nagy várakozással tekintenek a gazdasági körök a mostani aratás elé, mert azok a magyar buzatipu-sok, amelyek rugalmasság és sikér-
Manitoba-buzát,
külföldön még nagyobb keresletnek fog örvendeni.
A földművelésügyi miniszter naponta kap jelentéseket és utasitotta a különböző gazdasági felügyelőket, hogy a legrövidebb időközökhen adjanak jelentést nemcsak a gabona-helyzetröl, hanem azokról a terményekről is, amelyeket a fagykár által sújtott vidékeken a gabona helyébe veteliek. Ezek a termények is az időjárás következtében örvendetesen fejlődnek, ugy, hogy sok helyen
teljesen pótolják a fagy által okozott károkat.
A búzaexport tekintetében a búzakereskedelemre vár a feladat, hogy a kedvező helyzetet kihasználja és értesülésünk szerint,
megtörténtek az előkészületek az export zavartalan lebonyolítása érdekében.
A kormány e téren kedvezmények nyújtásával fogja elősegiteni azt, hogy a magyar gabona uj piacokat nyerhessen és a régi, háború után elvesztett piacainak nagyrészét visszahódíthassa.
Csehországvegzaturátvalmeggondolatlan lépésre szeretné sodorni Magyarországot
A mostani cseh politika a háború előtti cseh uszitó politika — A Mi/.fészek: a kisantant — A bajor sajtó a csehek provokáló lényeiről
München. Jullus 10
(Éjszakai rádiójelentés) A Baye-rische Zeitung behatóan foglalkozva a hidasnémeli esettel, többek között azl irja, hogy
Magyarország és Csehország között most olyan légkör van, mint amilyen volt a kettős Monarchia és Szerbia között a világháború előtt
A belgrádi sajtó beismerte, hogy s. szerb kormány a háborút előkészítő légköri megteremtette. És a szera-jevói gyilkosságot a párisi szerb követ sugalmazta. Rámulat arra, hogy a mostani sajtókonzertet Be-nes dirigálja.
A prágai külügyminisztérium sajtóorgánumai teljesen a háború előtti uszító po\'ilikát kövelik és provokál-
ják Magyarországol és Németországot.
Ez a provokáció már évek óta tart. És
miközben Csehország a békét hangoztatja, háborút készít elő. Romániával és Jugoszláviával szeretné Magyarországot megsemmisíteni.
Csehország szerelné, ha állandó letartóztatásaival Magyarországot egy meggondolatlan lépésre sodorná, hogy jogcíme lenne Magyarország ellen eljárni. De
Magyarország türelemmel várja, mig a cseh köztársaság összeomlik. De ez nem jelenti azt. hogy Magyarország lllrje a cseh kémek garázdálkodását.
A genfi areopág elé kell vinni az ügyet, hogy a nemzetek lássák, hogy a tűzfészek a kisantant. A mai helyzet rendkívül veszélyes és robbanásra hajlamos.
At&énl levél
Irta: Dr. MEZŐ FERENC
Athén, jullus 7
Alig két hete, hogy e napsugaras országban tartózkodom, amelyről évtizedeken át oly sok szé|>et tanultam, olvastam. Sokat vártam, de többet kaptam. A világ egyik legérdekesebb városa Alhén, amelyben a Mull a Jelennel, Kelet a Nyugattal ölelkezik. Ragyogó, márvány palota-sorok irigykedve tekintenek tel az Akropolis (fellegvár) egykoron világhíres, romjaiban is csodaszép templomaira, műemlékeire, ők is szeretnének oly lisztes kort elérni. Ha ezek a romok beszélni tudnának, mennyi boldogságról, mennyi aggodalomról, vágyról suttognának. Akit még nem tört meg a Jelen sok nyomorúsága, akinek lelke még nem olvadt fel az anyagiasságban, aki még el tud merengeni a műit nagyszerű emlékei láttán, jöjjön ide, feledhetetlen gyönyörűségben lesz része.
Bájos, kedves nép a görög. Előzékeny, udvarias és vendégszerető, akárcsak mi, magyarok. Kis megszakítással tíz esztendeig harcoltak, a végén Kemal basa súlyos vereséget mért reájuk, csüggedten tették le a fegyvert, vérzivataros forradalmakon estek át, ám ma már mindez csak rossz emlék, a lelkek egyensúlya már helyreállt és biztosra veszik, hogy az állam hajója is hamarosan nyugodt révbe kerül.
Csendes, békés emberek s ha déli temperamentumuk jji-kilör is, rendzavarásra, verekedésre ritkán kerül köztük a sor. A rendőr fegyver nélkül teljesít szolgálatot, mégis mindenki engedelmeskedik neki ír a legnagyobb ritkaságszámba megy, hogy valaki ellene merészkednék fordulni. Rengeteg az autójuk. Két hét alalt mindössze egy fogatot láttam, autóbusz azonban több szalad utcáin, mint talán egész Csonka-Magyar-országban. A görög ember délelőtt dolgozik, ebéd után a rettenetes hőség miatt szünetet tart, este nyolcig újra munkában van, aztán szórakozik éjfélig vagy azon tul is. A nagy meleg egészen szokatlan életmódot parancsol reá. Köveset eszik, éjjel, mindössze 3—4 órát alszik és ebéd ulán megtoldja még ezt egy-két órás alvással. Alkonyattájban megnépesül az utca, meglelnek a nyilvános helyek és százezrek sietnek ki a pha-
ZALAI KÖZLÖNY
leróni kikötőbe fürödni, vacsorázni, Szórakozni.
Nőik a világ legszebb teremlései közé tartoznak. Nem is tudnám elhinni, hogy közülük egy is pártában marad. Termetre ugyan nem mérkőzhetnek a mieinkkel, de pótolják ezt csodaszép ruháikkal. A férfiak közép-termetűek, soványak, de Kréta szigetén hatalmas, szélesvállu embereket is látni.
Boraik kitűnőek és olcsók. Krétában három deci igen finom, tüzes bor 10 drachmába (80 fillér) kerül, ugyanott az ásványviz ára épen ennek a kétszerese. Nem is iszik ott
vizet senkisem.
Rólunk magyarokról a legnagyobb szeretet hangján beszélnek. Éppen olyan jó barátaink, mint az olaszok. Csodálkoznak rajtunk, hogy nem keresünk velük élénkebb kapcsolatot. Kereskedelmünk alig van velük összeköttetésben, iparunk még kevésbbé, de hogy milyen nagy irántunk a bizalmuk, mutatja, hogy földalatti vasutjukat magyar főmérnök építi.
Sok minden van még ceruzámban, de igen izzadok, sietek hát a fürdőbe, de előbb kellemes nyarat kívánok a „Zalai Közlöny" kedves olvasóinak.

Megtörtént a részleges ttsztnjltás
I. aljegyző: dr. Novay Imre, erdőmester: Erőss Rezső, városi mérnők: Vécsey Barnabás
Nagykanizsa, Julius 10 Élénk érdeklődés melleit zajlott le a mai tiszlujitószék közgyűlése. A tisztujilás mindig sok képviselőt vonz. Főleg most, amikor a jelenlegi kép viselőtestülsl még legfeljebb kétszer-háromszor ül össze, hogy azután végleg átadja helyét a megyei város képviselötestülelének.
A tisztujilószék elnöke Bődy Zoltán alispán volt
Dr. Králky István főjegyző ismertette a pályázatot. Referátuma szerint
a II. aljegyzői állás azért nem szerepel a képviselői meghívó tárgysorán, mert a polgármes-. temek az voll az álláspontja, hogy az 1929. évi XXX. t.-c. szerint az uj törvény életbeléptetése ulán az állást csak helyettesítéssel lehet betölteni, viszont az alispán törvényértelmezése szerint igenis be kell tölteni a II. aljegyzői állást. Mivel a város vezetősége mára nem készítette cl az ügyet, ezt a választást máskor fogják megejteni.
Az első aljegyzői állásra dr. Novai Imre és dr. Fodor Ignác józsef ügyvéd pályáztak, az erdömcstcrl állásra egyedül Erőss Rezső erdőmérnök, mig a városi mérnöki állásra Vécsey Barnabás oki. épilészmérnök és Székely Nándor nyűg. városi főmérnök pályázott. (A II. aljegyzői állásra dr. I\'ottyondy József városi közgyám és dr. Sallér Islván ügyvéd adla be pályázatát.)
A kijelölő választmány határozatának kihirdetése után az I. aljegyzői állásra egyhangúlag dr. Novai Imrét, az erdömesteri állásra ugyancsak egyhangúlag Erőss Rezsőt választották meg.
A mérnöki állásnál névszerinti szavazást kérlek. A leadott 121 szavazathói Vécsey Barnabás 85, Székely Nándor 36 szavazatot kajxttt.
Mind a három uj városi tisztviselő ezután letelte a hivatalos esküt.
Az alispán üdvözlő szaval után az újonnan megválasztott lisztviselők nevében dr. Novai lm:e mondott
köszönetet a bizalomért.
*
A megválasztottak közül csak Vécsey Barnabás uj ember a kanizsai városházán. Ide kapcsolja azonban öt a szülővárosa szeretetén kivül nagynevű atyjának, Vécsey Zsigmondnak, Nagykanizsa néhai polgármesterének emléke. Vécsey Barnabás Itt született Nagykanizsán, ide is illetőségű, csak a világháború, amit a frontokon küzdött végig és az azt követő idők sodorták el szülőhelyéről. Egyebekben oki. építészmérnök, aki eddig a honvédelmi minisztérium épilésl osztályán teljesített szolgálatot. Nagykanizsa műszaki hivatalában Szeghalmy Bálint helyére tehetséges, ambiciózus épitész került
örvendetes, hogy épen az építészre esett a választás, mert a fejlődni óhajtó Nagykanizsának, az építkezni szándékozó városnak műszaki kérdései természetszerűleg igen nagy és igen fontos részben az épitészet körébe vágnak s igy etéren is nagy szükség van a megfelelő szakértelemre.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések: Szerdin a hőmirték-
ht: " ■ - • ■
léggel 7 órak. t +13 4, dfluián 1 +17 6, este 9 órakor +14 8.
Fgész napon ál tiizta égből-
Re( órakor
Felhőül torst
Szélirány: Reggel északnyugat, délben éa este északkeleti szél.
A ■atsoniMglal Utéxat aala 10 Arakor lalaalli Túlnyomóan 4a-rOlt, azáraa, aaalag IM várható.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen számiunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely.
1929. julius II
KIR RerUlteR be vlrilisjogon Nagykanizsa megyei vúros képviselőtestületébe ?
A községi választók száma 5150 — Az Igazolóválasztmány elfogadta az uj vlrilisnévjegyzéket és a községi választók kiigazított névjegyzékét
Nagykanlzaa, Julius 10
Nagykanizsa város megyei várossá való előkészítése serényen folyik a városházán, ahol összeállították és a mai naptól kezdve
a városi adóhivatalban kl Is függesztették közszemlére
a legtöbb adót fizetők névjegyzékét, amelyből 38 kerül be az uj képviselőtestületbe. A közszemle első napján is már igen sokan érdeklődtek ugy az uj virilista lisla, mint a községi valasztók kiigazított névjegyzéke után.
Az Igazoló választmány
ma délután 2 órakor Bődy Zoltán alispán elnökiele alatt ülést tartott, amelyen elfogadta mind a két névjegyzéket. Érdekes, hogy a községi választók listájából 957 választó esett ki különböző okok folytán, ugy, hogy
a községi választók pontos
száma 5150. •
Az uj virills képviselők névjegyzéke a következő:
Név adóösszeg P
1. Herceg dr. Batthyány-Strattmann László 36.027 —
2. Zerkovilz Lajos 14.314 —
3. Dr. Hoch Oszkár (2) 8.230 —
4. Armuth Náthán 5.623 — 5 Maycr Károly 5.081 —
6. Dr. Krelsler József (2) 4.858\'-
7. Blankenberg Imre 4.621 —
8. özv. Strém Mórné 4.450 —
9. Dr. Knausz László \'(2) 3.835 82
10. Pollák József 3.693 -
11. Antal Jenő 3.571-
12. özv. Strem Sándorné 3.207 —
13. Babochay György \' 3.200 — 14 Dr. Ooda Lipót") (2) 2,87532
15. Weiser János (2) 2.857 44
16. Dobrovils Milán 2.822-
17. Özv. Lenkey Ernőné 2.672-—
18. Dr. Országh Lajos (2) Z477 46
19. Beltelheim Oyózö 2.429 19
20. Neumann Aladár (2) 2.402 92
21. Strém Károly 2.399 —
22. Dr. Sartory Zsigmond (2*)\' 2.272-24
23. Hoffmann Bernát 2.33238
24. Franck Manó 2.332 38
25. Franck Eilmos 2.321 \'60
26. Dr. örley Oyörgy (2) 2.:)00\'—
27. Dr. Hajdú Gyula (2) 2.289 08 58. Ungár Sándor 2.270 —
29. Ujnépi Elek Ernő 2.253 —
30. Ujnépi Elek Géza 2.253 —
31. Schreiber József (2) 2.142 46
32. Bayer Vince 2.106 —
33. Dr. Rapoch Aladár (2) 2.031\'26
*) Dr. Ooda városi tisztviselő lévén, helyébe Dr. I.ukáes Bélát hívják be.
2.012-74 2.0I036 1-950 12 1.825-80 960-76 949-48
34. Szűkíts Henrik
35. Dr. Kőnig József (2)
36. Sternberger Samu
37. Dr. Darás László (2)
38. Dukász Ferenc
39. Dr. Lukács Béla (2)
A jegyzék 15-ig közszemlére van
kitéve. Fellebbezéssel az alispánhoz lehet élni ugyaneddig az időpontig.
Figyelmeztetés t
Ajánlatos, hogy mindenki, aki jogaival később élni akar, nézzen utána az ötnapos határidőn belUI (bezárólag f. hó 15-ig), hogy vájjon nem maradt-e ki a névsorok bármelyikéből. A virilis-listában érdekeltek nézzék meg adókönyvüket és amennyiben föld-, ház- és városi pótadójuk együttesen nagyobb összeget tenne kí, mint a kifüggesztett névsorban a 39. virilistáé (949 48 P), ezesetben f. hó 15-ig tegyék meg felszólalásukat.
Mozgószlnház
Expediciós-film az Urániában
Hovatovább mindinkább népszerűek lesznek a magyar mozgókban is a messze világrészek tudományos expedícióiról készült filmek. Ezeknek a sokszor elképzelhetetlen nehézségekkel felvett filmeknek kultur-értéke szinte felbecsülhetetlen. Amellett, hogy páratlanul érdekesek, olyan ismereteket rögzítenek meg ezer könyvnél és ezer elöadásnáF maradandóbban és szemléllelő-erejüknél fogva érthetőbben, amelyekhez egyébként soha nem juthatnának el a szelesebb néprétegek. Minden egyes ilyen filmmel (ilyen volt különben a hétfői ort(ps tudományi tárgyú film is) igen nagy szolgálatot lesz a mozi-igazgatóságunk Nagykanizsa kultúrájának. Egy-egy ilyen film többet ér egy vagon amerikai burleszknél, avagy száraz tudományos értekezések halmazánál.
A Kannibálok szigetén hatalmas, szines, rendkívül érdekes képet nyújt Borneo szigetének exotikus világáról, tájairól, vad népeiről, azok mindennapi életéről, szokásairól. A másik film, A névtelen utas, a tengeren leiátszódó, meghaló, kedves történet, nagyon szépen, artisztikus hatásokkal loiografálva. Gazdag a film-hiradó is. Ez a műsor csak nyereség minden mozi-látogatónak. (—sj
Nyári clmváltoxásáí
minden nyaralni induló előfizetőnk jelentse be írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. A* utánhüldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó több Itt.
Még ma, csütörtökön 7 ós 9 órakor
A névtelen utas
Uránia Moziban
Dráma 7 (elv.
Kannibálok szigetén
I
1938 |ullm 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Cóméaxáraxélcei
dlUt tola vdroaNagylcanlxsón
Nagykanlzan, Jullus 10 Az élelmiszerek és főleg a hus és husnemtl ujabb drágul*ia már hosszabb Ideje fogLikoztatla Nagykanizsa város vezetőségéi, amely arra az elhatározásra jutott, hogy főleg a népéleimezéi) olcsóbbá tétele érdekében Nagykanizsán állandó lóhus-méizárszéket állit fel és azt saját kezelésébe veszi.
A lóhus egyike a legolcsóbb élelmiszereknek. Emellett folyton kaphatók élelmezésre alkalmas egészségei állatok olcsó pénzért levágásra. A várói vezetősége úgyszólván teljesen vételárban bocsátja a levágolt lovak húsát kimérésre, amennyiben a vételárhoz csupán néhány százalékot számit lel az Üzemi költségek ledezésére.
Azért, hogy valóban az olcsóságot szolgálja, kl» keretben kívánja az tgéizef megoldani; megfelelő és megbízható hualparost fogad, akinek megfelelő forgótőkét bocsát rendelkezésre a lóhusüzem menetére, noha a kezelést maga a város veszi át és az Illető tartozik majd a városnak mindenről elszámolni. A ló vágása a azarvasmarha-vágóhldon történne, mig a húst a közönség számára a piacon, esetleg az egyik husfulkében mérnék ki.
A polgármester már utasította a városi állatorvosi hivatalt, hogy megfelelő tervezetet készítsen el és azt mielőbb terjessze elő.
A lóhusmészárszék terve rövid néhány héten belül megvalósulásra kerül.
Kell-e kUlSn figyelmeztetés m kőz igazgatási választások tisztasági felett valé őrködésre ?
A vármegyei
Zalaogcrszeg, Jullus 10
Kedden tartotta Gyömörey Qjörgy főispán elnöklete alalt julius havi ülését a vármegye közigazgatási bizottsága.
Farkas Tibor dr. szólalt fel elsőnek az alispáni jelentéshez, aki a meginduló választási kampányra tekintettel javasolta, hogy a közigazgatási bizottság utasítsa a községi és megyei tisztviselőket, hogy
a választások tisztaságára ügyeljenek.
A főispán kijelentette, hogy erre külön rendelet nem szükséges, mert a választások tisztaságáról a törvény gondoskodik. A külön figyelmeztetés vagy rendelet megalizó lenne a tisztviselőkre nézve.
A vármegye közegészségügyét dr. Thassy Qábor Ismertette
A megye egyes részein fellépett tifuszmegbetegedések
mlalt a férfiaknál az egészségi állapot kevésbé jó. Oyermekek egészségi állapota kedvező.
Farkas Tibor a trachomaorvoslás nehézségeire mutatott rá.
Csdk Károly dr. javasolja, hogy kérjen a bizottság trachomaorvosokat a minisztertől, mert a trahoma mindjobban terjed
közigazgatási bizottság ülése
Dr. Thassy rámutatott arra, hogy dr. Schiller Vilmos ellenőrző-orvos kinevezése óta sok javulás mutatkozik és sikerült a betegség erősebb terjedésit megakadályozni.
A bizottság ujabb feliratban kéml fogja a minisztert trachomaorvosok és ápolók küldésére és megfelelő fuvarátalányra.
Majd a közlekedés mizériáit tették SZÓvá.
Szentmihályi Dezső ujabb hizlalást hitel kérését tartja szükségesnek.
Farkas Tibor a magas kamat letörését kivánja. A kisgazdákat olcsó hitelhez kell juttatni.
GyömOrey főispán helyesli a kisgazdáknak kölcsönhöz való Juttatását és kijelenti, hogy
a kamatláb magasságából nem lehet a pengő romlására következtetni. A pengő romlásáról szó sincsen.
ürucsa Qyula a pénzügyigazgató jelentése szerint a megyében az
adóhátralék 617o. A közbiztonsági viszonyok kielégítők voltak.
= Mielőtt szőnyeget vesz, saját érdekében menjen Bartához. Olcsó, jó, gyOnyOrfl választék.
a magyar (öld arnnykolAazos termése nemsokara éretlen fog (ingani a (ablakon. Kom hajnaltól napnyugtain peng mnjdekeaze: kemény robotban görnyed a gazda, a bére*, hogy Idejében behordhassa egész évi műnké-iának gyümölcséi.
Ezl a munkai csak az blria, aki talpig fgéaz ember, akinek minden Izma acéloa éa eröa. A forró nopon ellankad a kar. verejték lepi el a teatel.
Asszonyok, leányok,
Ka viszitek az élelmei, a frissítő Hall a dolgozóknak a földekre, ne (elejtsétek olthon a valódi
DIANA
sósborszeszt,
meri az Ilyenkor valóságot Isten-óidé* Felfrissíti az elbágyadt Izmokat. gyor» mozgásba hozxa n vért, edzi é* kitartóvá leszi az cgé*z Azervezetet. hQsill a verejtéked homlokot, megszűnteti az ilt oll (ellépő szédülést.émelygést, ■zóval valóságos újjászületést Jelent a munkában görnyedöknek.
Mindenütt kaphatói
UUnzatot aa fogadjon at.
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával.
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán*
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.
ZALAI KÖZLÖNY
1929.
NAPI HÍREK
jBllUt 11.
NAPIREND
Juliua II, cnQtürtök
Köm. katolikus : Plm p. Prote&t.: Lili Izraelita : Tam hó 3
Uránia. ,A névtelen utas*, dráma. .KanIMlok szigetén", expedíciót film. Pátlla Híradó.
Oöztürdó nyílva reggel 6 órálól eale 6 óráig (hétfő, szerdo, pintek délután és keuden egén nip nőknek).
— A Rothermere—Rákosi Revíziós Lobogó avató ünnepélye
augusztus 18-án lesz a Vérmezőn. Az avató ünnepélyre eddig hivatalosan bejelentette képviseletét Zalavármegye is és Dunántulról Szombathely, Qyőr, Kőszeg, Kaposvár, Zalaegerszeg, Székesfehérvár városok, kik egyultal dísz-szeget helyeznek a zászlóba.
— Dr. Mező Ferenc Athénban. Mini jelentettük, a kultuszminisztérium dr. Mező Ferencet, az utolsó olitnpiász szellemi világbajnokát államköltségen tanulmányúira küldte Görögországba. Dr. Mező Ferenc jelenleg Athénban tartózkodik. Máris kél nagy lap, a Palris és az Ola l.a Spor küldte el hozzá ludósitóit, kiknek tollából mindkét lap nagy arcképes interjút közöl a magyar világhirességgcl, ismertetve egyebek közölt nézetét a görög—magyar kapcsolatokról, nem kevésbbí utazásának céljáról és olimpiai győzelméről.
— A Zalai ÉvkOnyv - Zala kultusza.
— özv. Cholnoky Liszlóné kiadja férje hátrahagyott „Tamás\' cimü regényét A műre való előfizetés nemcsak Cholnoky Lászlónak, a tragikus véget ért Írónak emlékét szolgálja, hanem módot nyújt arra is, hogy a magyar irodalom hősi halottjának hátramaradottjait megmentse attól a körülménytől, amely miatt Cholnoky László ponlot tett sok szenvedéssel, küzdéssel teli életére. A könyv ára kötve S pengő és az Iró özvegye kéri a magyar társadalom megértő tagjait, hogy fenti összeget cimére Budapest, IV., Vá-rosház-utca 14. fél em. 6. küldjék be, hogy az érdekfeszítő regényt megkllldlK\'Sse az áldozatkész emberbarátoknak.
— A Zalai ÉvkOnyv — Zala kultusza.
— Felvétel a kaposvári Ranol-der Leánynevelőbe. A kaposvári Ranolder Leánynevelő Intézet már sok derék honleányi, magyar anyát adott az éleinek. Az intézet a legmodernebbül berendezeti és a legolcsóbb leánynevelők egyike. Az in-lézet főnöksége felvesz a kövelkező lanévre olyan lánykákat, akik leánygimnáziumban, leánypolgáriban,elemi iskolában akarják folytatni tanulmányaikat, vagy varrodába járnak, esetleg zenél vagy nyelvekel tanulnak. Minden felvételi ügyben felvilágosi-ti-t ad a zárda főnöksége Kaposvár, Zárda-úlca 2.
Halálos szerencsétlenség az elpusztult §ázaK u/fáépltésénél
Boncodtfildo, jullus 10 Boncoilföldc községben- — mint jelentettük — tűz voll a napokban, mely löbb házat elpusztított. Ezeket a házakat most építették fel. Az egyik gazda házánál a kőművesek ép az egyik falai akarták alátéglázni, mikor az hirtelen bedőlt Három kőmüves-nak nem volt ideje elmenekülni, ők a bedőli fal alá szorultak. Mikor segítségükre síellek, Némethi Istvánt és Takács Jánost súlyosan sebesülve húzták ki, a harmadikon, Vincze Ferencen már nem lehelell segilení. A lezuhanó hl agyonütötte. A csendőrség megindilotta a nyomozást.
— Beírások a pécsi egyetemen.
A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet tudományegyetemen az 1929—30. tanév I. felére szóló rendes beírások szeptember 1 -föl 12-ig eszközöltet-
nek. Az egyetemnek ideiglenesen Sopronban működő evangélikus hittudományi kara hallgatóinak beírása a kar székhelyén történik. Azok, akik nem vollak még ezen egyetem hallgatói, kérvényezés utján nyert felvételi engedély alapján Iratkozhatnak be. Ezek az Illető kar tanártestületéhez cimzelt felvételi kérvényüket julius 1 - tői augusztus 31-ig nyújthatják be. Az utólagos beiratkozás szeptember 25-ig bezárólag dékáni, azontúl szeptember 30-ig rectori engedéllyel végezhető. Félévi tandíj 102 pengő. A tandíjmentesség iránti kérvények szeptember 5-ig bezárólag az illetékes kar dékáni hivatalába nyújthatók be. (ide vonatkozólag a Budapesti Közlöny hivatalos lap |u-liusi és augusztusi számaiban megjelenő részletes hirdetés nyújt bővebb tájékoztatási.)
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Kihúzogatta a sírkereszteket és az Istennel akart beszélni tótszerda&elyi postamester
a
Trianoni tragédia, mely Aradon kezdődik és az elmegyógyintézetben végződik
Nagykanizsa, juliua 10
Az egyhangú zalai éleiben a trianoni nyomorúság vészes jajkiállásaként hangzott végig annak a végtelenül szomorú tragédiának köveket is megindító sikolya, ami a mult napokban zajlóit le a csendes kis Tólszerdahelv községben.
Kiverték a magyart a Tizenhármak városából...
A tragédia Aradnál kezdődik. Aradon leljesitctt szolgálatot lialog Lajos postaliszt, aki a kötelességteljesítés mintaképe volt és akit mindenki becsült. Egyik tia mint honvédtiszt esett cl a becsület mezején.
Ám egy napon bevonult Marda-rescu hordá|a a Tizenhármak városába és Balog Lajos kedélyállapotát rendkívül megviselte a bocskoros impérium és beteggé tetle az aggódás a haza sorsa miatt. Balog törül-metszett magyar volt és nem tudoll magyar szivének, lázadó lelkének, tiltakozó szájának parancsolni. Ezért a legnagyobb üldözést, vekzaturát kellelt kiállania, mig egy napon az oláhok kiverték a szent városból.
Állás, pénz és otthon nelkfll bolyongott és egy Kálváriát járt végig, hihetetlen nélhülözésl, megaláztatást szenvedett. S minden hiába, a kiüldözött ember nem tudott sehol elhelyezkedni. Egy napon a sors összehozta öt a mult napokban elhunyt dr. Mayer József pécsi posta-főigazgatóval aki megszánta a magyarságáért sujlotl postatisztet és
megbízta őt n fótszerdahelyl posta vezetésével.
Igaz. hogy a javadalmazása éppen csakhogy fedezte egyszerű szükségleteit, a/onhan legal.ibb vnlt isméi olhnua. Példás lelkiismerettel végezte tecndőll, felettesei nagyon meg vol-
tak elégedve vele.
A sok szenvedés azonban, a nagy csapások, amik érlék,
teljesen felőrölték Balog idegzetét.
Kezdeti különösen viselkedni. Akik figyelemmel nézlék, tudták, hogy egy napon be fog következni a katasztrófa. És a katasztrófa bekövetkezett Balog Lajos, aki hatalmas, erős testalkatú ember, a mult napokban átmenvén Sormásra, a temetőbe ballagni, ahol
a sirok keresztelt kihúzogatta, kidobálta és nagy lármát csapva, az egyik kereszttel a lezárt templom ajtaját döngette, bebocsájtást kérve. Folyton azl hangoztatta,
nyissák ki a templomot, niert • az Istennel akar beszélni.\'
Eközben ért oda a sormási postamester Síávits Oyörgy, aki csitítani igyekezett, inignem sikerült bevinnie a szerencsétlen embert Sormásra, ahol a zsebében levő postahivatali bélyegzőket elvette tőle és átadla a jegyzői irodának, a szerencsétlennel együtt
Az cselei jclenlclték a pécsi postaigazgatóságnak, ahonnan
egy titkár kiszállt Tótszerdahelyre
és a postahivatali felülvizsgálta. — Mindent példás rendben talált.
Balog Lajosi behozták a nagykanizsai közkórházba, ahonnan, miután állapota nem javult, a zalaegerszegi közkórház elmegyógy-oszlályára szállították.
A szerencsétlen ember esete álla-11 nos részvétet keltett mindenütt. Trianon áldozata ö mint annyi sok mii iö véitelen magyar vérlanu...
(B. R.)
Elhízott egyáiekiól a természetes
.Ferenc József" keserüvizkura hatalmasan előmozdítja a bélmüködésl és a testet könnyeddé teszi. Több orvosprofesszor a Ferenc József vizet szlvelzslrosodásnál is reggel, délben és esle egy-egy harmadpohárnyl mennyiségben rendeli. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é« fllszcrüzlelekbcn.
—- A Magyar iskola-Szanatórium Egyesület ez év szeptember I5 én egyelőre 100 tanulógyermek részére megnyitja szentgotthárdi hatalmas és minden korszerű felszereléssel ellátott, igen szép parkkal, fenyves erdővel rendelkező iskola-szanatóriumát A lüdóbajra hajlamos gyermekek otthona lesz ez a hely, ahol két kiváló szakorvos felügyelete mellett gondoskodnak egészségük visszaszerzéséről és megedzésükröl. A felvételi kérelmek már most beter-jeszlhelök a következő tanévre vonatkozólag az egyesület központi irodájához (Budapest, Fhg. Sándorutca 26.) A fizetendő dijakra és feltételekre nézve az érdeklődőknek készséggel küldi meg az iskolaszanatórium képes tájékoztatóját.
— A Zalai Évkönyv - Zala kultusza.
SP0RTÉ1ET
A Somogy hazaérkezett
felvidéki túrájáról. Három mérkőzési megnyeri, egyel pedig párlos bíró miatt elvesztett a kaposi csapat — Joós szerepléséről a kaposvári ,Uj Somogy* laptársunk melegen Ir. Joós eleinte nehezen jölt bele, de aztán Morvayval egyfltl biztos gátat képezett az ellenfelek támadásai ellen. A kanizsai hátvéd jó szereplése azt követeli, hogy nehogy elengedjék őt a Zala-Kanizsából.
(A Zala-Kanizsa FC). gazdasági
bizottsága ma esle fél 9 órakor a Cenlrálban ülésl tart. Az összes tagok megjelenéséi kérik.
FLY-TOX
a modora roYarlrtóaierek
királya
megöl
kgyflt, molyt, uAnyogot,
poloskát, svAfetoogarat, hangyái, bolhát, tatOt atb.
o* tizük potólt, Illetve lárváit.
Ncmhagy loltoll NMimártfll
afolotó.TOXjVr!
Mindenütt kaphatói
oídtmwvrm t
IWptkiutl kfviiuUa küld : R4v4bb tmtí éa Társa
ChJwsi. V., Nádor uora S0. TtMófl; L. 993-25
1929. [ullus 11.
ZALAI KÖZLÖNY
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Ismét garázdálkodnak a temetőben a sirtolvajok
Nagykanizsa, Julius 10
Egyremásra kapjuk olvasótáborunkból a panaszokat, hogy a sírokról barbár kezek lopkodják a virágokat.
Legutóbb egy kanizsai postatiszt és egy vállalati főtitkár mesélte el felháborodottan, hogy a szeretteik sírjára kivitt virágokat másnapra cseréppel együtt ellopták a sirról.
Ugyanígy összeszedik a szebb virágokat, melyeket edényben vágott szárral helyeznek el a siron.
Saját tapasztalásunkból ludjuk, hogy a temetőben a felügyelet nem elégséges. Tudomásunk szerint az egész temetőben, mely pedig jókora kiterjedésű, egy idősebb hölgy végzi el ezt a feladatot.
Illetékes hely figyelmébe ajánljuk eteket az állapotokat azzal, hogy sürgősen történjék intézkedés, mert már egyszer ideje, hogy a legelvetemültebb emberek közül egy pár hurokra kerüljön.
A rendőrség is állithatna legalább egy őrszemet a temetőbe, mivel annak jelenléte mégis csak visszariasztaná a vakmerő tolvajt a virágokkal való betyárkodástól.
Annak idején közöltük, hogy Kapósvár városa a temetői tolvajlása-kst példás módon akadályozza, illetve torolja meg.
Kaposváron hivatalosan közzétették, hogy minden sir-lolvajlás ügyében az elfogott, vagy kiderített tolvaj után 10 pengő jutalmat ad a város.
Nem lenne rossz Nagykanizsán Is hasonló eszközökkel hajszát indítani a sir-tolvajok ellen.
— Kóstolta már a Lenk-féle kenyeret? Csodás izO és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér.
Kombinált arzén-rézvegyUletet lartalmazé Issprasss
Komb. rézkén-arzén vegyületet tartalmazó
Tstlkll mindkettő egyesitett perme ező anyag egyidejű védekezésre.
XmSlos*ab«ni UyUmOlcspei.ész illls), varasodás, rUgyfuiObogar, alma-moly, ullvamoly és a többi gomba és
rovar kártevők ellen •lilában i Peronospora, szőlőmo\'y, 1 ssőlöllonca, tőkehernyó irtására. Bordói lébcz keverve: Araola, Urénlaxflld, Daráin arzén tartalma pcrmetezószerek (rágókirtevők Irtására). Eloaat, Vlnol llszlharmat elleni vídőirerek • Kifarol gombakártavók Irtásához. Almala, Ponarla (vértetükátrány) vértatves lebhelyek bekenéséhez. Pákáin rózsafák és növények levéltetvel Irtására
MarajAisj* megakadályozza a mászókirtevóket és
nangyáVat, hogy a rózssfs vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Több más speciális védőazerck is állandóan raktáron.
Kaphatók:
0H8XÍ8 JÓZSEF magkereskedés*-ben Hafykanlxsáa, Efisébet-ter 10.
(a bíróság mellett) sm

legyen azfaraíáshoz
$ Tele kalász,
aMunkás/j ó ke dv,
DORCO
cipő.
Minden cipőn rajta a Védjegy.
Nincs többé öltél a korcsmában
Italméréseti figyelmébe 1
Már tavaly megjelent egy törvénycikk, amely teljesen megszüntette a vendéglői, korcsmai Iliiéit. A törvényt azonban nem követte végrehajtási utasítás. Most aztán megjelent a belügyminiszter 247.631—929. VIII. sz. rendelete, amely kimondja, hogy vendéglőkben, korcsmákban, sől még kicsinyben árusító kereskedésekben is hirdetményt kell kifüggeszteni. A hirdetményen közölni kell, hogy szeszes italt hllelre nem szolgálnak kl, mert az ebből eredő követeléseket a biróság nem itéli meg. A tilalom bármilyen kijátszását 30 napig terjedhető elzárással és 600 pengő pénzbüntetéssel büntetik. Az erre vonatkozó hirdetményt az italmérési üzletek minden helyiségében külön-külön kell kifüggeszteni s a hatósági közegek azt kötelesek ellenőrizni. A kifüggesztés elmulasztása 600 P-ig terjedhető büntetést von maga után. (A vendéglőben elfogyasztott ételekre természetesen a hitel-tilalom nem vonatkozik, az ilyen követeléseket perelni íb lehel.)

Kifüggesztésre kész plakátok julius 10 tői kezdve a Zalai közlöny nyomdájában (Fő-ut 5.) 60 fillérért beszerezhetők.
A .ufnfidxl Iroda fllrel :
(•) Peer Gynt Domány Sári felléptével. Ibsen világhírű remekmüve ma este kerül szinre Domány Sári, a nagykanizsai származású fiatal énekművésznő vendégfelléptével. Domány Sári operaenekesnő Solvejg szerepében a hires Solvejg-dalon kivül még két Qrieg-dall fog énekelni. Peer Gynt előadása mindig ünnepnapot jelent a társulat együttesének s éppen ezért különös gonddal és szeretettel felépített, tökéletes előadásban lesz része közönségünknek. A főszerepeket Domány Sári operaénekesnő, Vass Irma, Lado-merszky Margit, Róza Bözsi, Vlncze Emml, Kotttar Rikárd, Sarlay Imre, Szalay Károly, Putnlk Bálint, vlléz Bánky Róbert, Zelenay József, Sze-methy Endre játszák.
(*) Károlyi Vilmos búcsúja Pénteken este „Mágnás Miska" operettben búcsúzik Károlyi Vilmos, a társulat közkedveltségnek örvendő fiatal táncos komikusa. A címszerepben egyik leglöbb szerepét Játsza Károlyi, Marcsát Pintér Iiösko, Bnrucs Ivánt podig SolthyGyörgy Játsza.
(*) A legmagyarabb, legsiabb Mórlcz-dnr«b. a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül" clmll zonés vígjáték mogérdemelt nagy sikerére való tekintettel szombaton és vasárnap este Ismét műsorra lüzl nz Igazgatóság, Solthy György, a Király Színház müvészo vendégtcllép-tével.
Legtökéletesebb angol
RALilGH
motorkerékpár
minden typus raktáron
GOOD-YEAR
a legjobb autó és motorkerékpár, pneumatik
Körzetképviselet és lerakat:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet, autó és motorkerékpár osztálya.
(*) Vasárnap délután mozlhelyárakkal
„Mersz-e M&ry" Solthy György. Pintér Böske, Erkel Gaby és Blhary Nándor felléptével.
(\')ttétfön Sarlay Imrs buesatelléptére közkívánatra a nagysikerű „Vakablak" elmü tragikomédiát tűzte kl az Igazgatóság.
A síinfidz Qe/f mUsora:
Utolsó előadások:
Csütörtök: Peer Gynt, Domány Sári vendégfelléptével.
Péntek: Mágnás Miska, Károlyi Vilmos búcsúja.
Szombat: Nem élhetek muzsikaszó nélkül.
Vasárnap: Netn élhetik muzsikaszó nélkül, Solthy György búcsúja.
Hétfő: Vakablak, Sarlay Imre búcsúja.
ftá

Jm
(Rövidítések) H — hírek. Uhsufe-ság. ilangv. —I hangverseny. B — előadás
Oy — gyermekeknek. A — asasocyok-aak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság, tfl - ifjúsági előadás. P — felolvasás, a — grarnofoazene. Ib — Jazz bánd. K — knbaré. aZ. — népszerű serte.
Julius II (csütörtök) Budapest 9 IS A Mándits szalonzenekar hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi vizJelzőSáolgálaL 12 Déli harangszó. 12 05 A rádlé házttrlójá-nsk hangv. 12.25 H. 12.35 A hangv. folytatás*/ 13 Időjelzés. 14.30 H. 16 Rádió Szabad Egyetem. Utána: Időjeizét. 17.15 E. 17.40 Qervay Erisl operaénekesnő hangv zont zorsktsérettaJ. 18.25 Emlékezés Reviczky Qyula halála 40 évfo dulóján. 19 Cigányzene. 20.30 Kabaréest s Stúdióból. 22.25 Időjelzés. Utána H. 22.35 Másfélóra könnyű zene.
Bécs II Zene. 16 Hangv, 17.45 Zongors-hasgv. Utáns énekhsngv. 20 Szlml hangv.
Berlin 17 Hangv. 18 Novellák. 2030 Szimf. hangv. 22.30 Zene.
London, Daventry 110. 12 Harangszó. 13 Orgonahsngv. 15 Egyházi dalok.
16 Katonazent. 17.15 Qy. 18.45 Beethoven-szonáták. 19.45 Katonazene. 21.35 Zenés-látéic 22.25 Zene.
Milánó 11.15 0. 12.20 Rádiókvartett. 13.35 Jazz-band 16.30 OyermekksréMk.
17 Jazz-band 20.30 OpersközveUlés. 22 55 H. utáns Jb.
München 12.30 O. 16 Rádiótrió. 18 és 19.30 Hangv. 21.15 Kamara Z.
Prága 1130 O. 19 Hangv. 21JO Hegedű- és zongotahangv. 22.20 Z.
Varsó 12 05 O 16 30 Zenés gyermekóra. 18 Kamara Z. 2030 CsajVovszky-hangv. 22.45 Zene.
Zürich II és 11.32 Rádiókvintett. 1132 O. 16 Hangv. 17.15 Oy. 20 Wagner-haafv. 20.45 Rég! operettek. 21.30 Kerlngők és Indulók.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
Kétszáz millió dollár kölcsön
a kis existencláknak
Szegény emberek szanálása
Amerikában
(—) Mr. Leállt C. Harblson a. Household Flnance Corporation ol Amerika (ez amerikai hájtartíaokat tinandrozó vállilet) elnöke mbst fejelte be tárgyalásai! London-ben olyan ügyben, amely Nagy-Brltannlá-ben egy ujlajta bankhitelt fog eredmé nyeint Mr. Harbtaon ez angliai vlazonyi-kat tanulmányozta azzal a céllal, hogy vállalatinak szolgálatál Angolorazágra la Idterjeesze. Mr. Hatblaon hlrea Atnerlkiban aaon hadiirata ríván, amelyet az uzsorakamatok ellen tolytalott. Ez a mtlkődéae eredmányezte 24 évvel ezelőtt a klaköl caónök egyaégesltéséte vonltkozó törvényt, amely a bavl kamatláb maximumát 3Vlo\'o ben állapította meg éa megtiltotta minden
Sréb költaégnek telazimltiaát. A Mr rblson vezetése alalt illó vállalat még ennél la tovább ment éa a kölcsönök ulán leiazimltandó havi kamatlábat 2i/iO/o-ban állapította meg. Ez a világon létezd legnagyobb Ilyen falu vállalat, amely 10 dollártól 300 dollárig (erjedő óaazegben eddig tobb, mint 200 millió dollár köleaönt engedélyezett olyan aztlkaéfet azenvedő caalá-doknak. amelyeknek bankhitelre módjuk nem volt. Ennek a vállalatnak az Egyeatllt Államokban 113 hivatala van éa ezldő-azetlntl kintievőaégelk a 26 millió dollárt meghaladják. Oiganlaició|inak egyik lon-toa Intézménye az a tanicaa^ő hivatal, anely megvlzagálla a családok azimlilt. rámutat aMltartás azon gyönge pontjaira, amelyek eladóiodiara vezetnek a olyan módaaert ajánl, amellyel a háztartáa mérlege egyensúlyba hozható. A Houaehold Pinance Corporation egy mialk rendkívüli ténykedéae az, hogy soha adóaal ellen végre hajláat nem foganatosít és ennek ellenére < vállalat duMoa tételei lo/o alatt vannak. Ez bizonysága a publikum tiaztea-aégének, de annak la, hogy mily óvatos-aággal válaaztja meg a villalat a klien-taiéját
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
Legjobb üditő ital
a közismert
Kapható minden fűszeréi csemagekeresltedéjben.
Főraktár:
te Mór Mm.
Király-utca 21.
TŐZSDE
Már napok óta tartó árjavulás ma erőteljesen megszilárdult. Egyes értékek Iránt a külföldi érdeklődés és a spekuláció vélelkedve fokozatosan magasabb árfolyamokat eredményezett. Különösen élénk érdeklődés indult meg a cukoripari papírokban, de leginkább a Magyar Cukor iránti érdeklődés voll nagy, mely 7 pengővel javította árfolyamát A bányaipari papirok piacát a fedezési vásárlások élénkítették. Bauxit, Kőszén és Cement 8—9 pengővel javultak. Salctót és Rimát bécsi számlára vá. sárollák. A Kereskedelmi Bank iránt élénk érdeklődés indult meg arra a hírre, hogy félévi mérlege jó,-árfolyamát 4 pengővel javította. A szilárd irányzat zárlatig az árfolyamok 1—3°/o-kos javulását eredményezte. Különösen szilárd volt a Gumi, mely
7 pengővel emelkedett. Fixkamalo-zásu papirok piaca űzlettelen. Valula és dev.zapiac gyengébb.
Xtrtehl sárlat
Pária 20 3\' Vi, London 23-221/!, Newynrk 520-, Brtlaael 72-25, Milano 27-20 Madrid 75 40. Amaterdam 208 M. Betiln 123 84, Wien 73-12\'/! Sotla 3\'75Vi, Práva 15 3ÍVa, Vartii 58 30. Budapest 90-85 Belgrád 912\'H, Bukareal 3-081/..
TerméiytJiiée
A buza 25 fillérrel, a rozs — fillérrel eseti.
Buia tlazav. 77-ea 2300—23 15, 78-aa 23 20-23 35, 79-ea 23 40-23 S0, 80 aa 23 65—23 80, dunántuli 77-ea 2185-22 00, 78-aa 2205 -22 20, 79-ea 22 25 -22 <0, 80-aa 22 45 —22*55, roza 17-50-17-75, lak. ima 18 50—1900, aórirpa 23 00- 23 50, zab 17-80 18 00, tengeri tazl. 24 00-24 50, dunántuli 22 80 -23 10, korpa 12S0 13 00.
A InáapesH Tflitde íeriia-jegyz*"
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga Ir. 79-60-80 00 Caehk. 16-92-17 02 Dánk. 152-60 153-20 Dinár 10 01-100* Dollár 570 75-572-75 francia f. 22-45-22 73 Holl. 230*00-231-00 Lengyel 64 0\'-64-35 Uu 3-37-3-41
Léva —*—
Líra 29 95-30*25 Márka 136-50-137 10 Norvég 152-70 153 30 Schlll. 80-55 80 95 Peseta 83-00-83-70 Svájcit. 110*20 110 70 Svéd k. 153*60-154 20
DEVIZÁK Amst 230*02-230-72 Belgrád 10*05-10*08 Berlin 136*42-136 82 Brtlaazel 79*57-79 82 Devizalel 3*39 3-41 Kopenh.152 60 53 00 London 27-78 27-86 Madrid 83 00-83-60 Milano 29*94-30*04 Newyork 572*80-4-40 Oazlo 152-67-153-07 Pária 22*42-2249 Prága 16 94-16*99 Szófia 4*13-4-15 Stockh. 153-57-153 97 Varsó 64-20-64-40 Wien 80 55-80-80 Zürich 11016-11046
Serttfráiár
Kelhajtáa 2721, eladatlan 400. — Elsó-rendll 1*78-1*80. szedett 1*72—1*76, szedeti közép 1*56—1*62, könnyű 1*20-1*36, 1-aó rendD Oreg 1-66—1 70. Il-od rendű Oreg 1*44-1 52 angol atildó 1*50-1-76, szalonna natrvhan 1-04—1-98, zalr 2*16 2*20, hua 2-20-2-36, azaionnia lélsertéa 1-94—1-98.
IWJa: MbaM Iyoa4> fa UfklaU
Vállalat, Kigykuluáa. Melöa kiadó: Zalai Károly.
latatartaa Uíaía. I l\'Hfktaita 71. a.
apróhirdetések
Az apróhtrdetéaek dija 10 aaóig 90 flIMr, Minden további azó dija 5 flll. Vaaár éa inaepnap 10 azólg >0 fillér, minden további azó dija B flll. Szerdán éa pénteken 10 azólg SO fillér, minden további azó dija ■ flll. Omazó a minden vaata-jlOból álló azó két azónak számit-illiat kereaőknek 500/0 engedmény.
Hlrdatéaak S (Bt) paaig* Sautg.n alul a falaalagea Ua|valáa, azámliaia alkarOléaa aágatl a I 6 p a fixatandók
Tangarl házhoz szállítva. ilOB8z?bb Iejáraiu hitellé is krpható Vida tllizer-tlzielébcn. 3071
Egy dlik lelvétetik uri családnál. Cim a kiadóban
Trapalataaajt teijea ziirna minőségben 1 kiló P 3- Muazel és Fried.-nlhal-n*l- 3189
Sík*! 1\',
MÉZET,
nyersbőrt, égytollat, vaaat éa lémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
A legjobb p0rkflltk.iv* mégis caak Muszel és Frledenlhalnál kat haló. 3189
Irodának alkalmrs helyiség a város belterületén kerealelik. - Ajánlatokat a 1 iadóba. 3306
Magyar u. 4. azámu ház, esetleg annak Báthory-ulcára nyíló része aladb. 2856
Egy lóhizból való flu plnoértanono-
nak felvétetik. Somogyi, .Fekete sas* vendéglő. 3305
Oalat, ataBhaly, irodának megfeleli helyiség Eötvös tér 1. azonnal kiadó. Ugyanott 1 vaskapu eladó. 3232
TAraat keresek porszlvójép vételéhez, Illetőleg használatihoz. - Vida lüazer-kereakedó. 3318
I Kirándulásokra, utazásokra, I ! ostoioa éi hideg vacsorákra I
átelmisierekct «. m. mlndenncm* sajtokat, vajat, cedetl llptúl-lurót, kArfixfitl liptóit, hl.latf tclvázottakat, eredeti práaal sonkát, Pkk-axalámlt, azardlnlakat, paatétomokat, buskoaecrvekct legjobban
Muszel és Frledenthal
caamegakereakedéatken iebet beax.resal,
mert ott dliáal válasatékban 3ISS és előnyös árban kaphatók.
Eladó gyáaakooal. A Nagykanizsai
Eiiő Temetkezéai Egylet a birtokában levő Igen erós nyilotl ledelea gyáazkocai|át el adja 400, szóval négyszáz pengő árban Aa érdeklődők személyesen, vagy Írásban forduljanak Halaaay Ferenc elnölthfiz, Nagv-kanlzaa, Caengery-ut 60. síim. 3291
KBItAxkAdéa mlall hálószoba és kony-habulor aUrgósen, oloaón eladó. Cim a kiadóban. 3314
Egy Ideállaan szép fekvésű h*ahaly a belvaii»ban Igen olcsón e adó. Bővebbet a nagytralikban 3-317
Asztalosok
szerszámmal, gyalupaddal
felvétetnek a Transdaiiubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál, Nagykanizsán.
1929. jullus 11.
Hirdetmény.
A volt „Szarvas szállodában"
újonnan átalakított modern, fürdőszobás lakások, üzlethelyiségek, műhelynek és raktárnak alkalmas helyiségek 1929. évi augusztus l-re kiadók. Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyi utca 1.
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujlunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árainkból külön kedvezményképpen (P l*50-es menüt kivéve)
10°lo
engedményt adunk
Semmi
költsége sem az érkezéskor, sem az elutazaskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszeretettel várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém in. t gazdaközönség figyelmét felhívni a
..KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár RL Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, S\'őlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, műiden előleg nélkül kaphatók a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, FS-ut 18. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek mellett.
IzOkségleteinek beszerzése előtt feltétlen Ml kérjen árajánlatot 1
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Nyomatott a Dé.lzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai KáröíyT"
69. évfolyam, 155 szám
Nagykanizsa, 1929 julius 12, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KIZL0N7
SacrkesztMf é. ktadóhtvalal: Fó-ut 5. „Jó, Koztholyl fiókkiadó hivatal Kossuth Lajos-u. 8Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bófütléd ára : egy bóra I |
Spanyol piac
Irta: dr. 6ÖB8ET I8TVÁH
országgyűlési képvlseló
Spanyolország és Magyarország közOII a háborúi megelőző időkben eléggé élénk kereskedelmi forgalom alakult ki. A háború ulán ez a kereskedelmi forgalom a két állam közölt nem tudott újból megindulni, aminek oka főkép abban rejlett, hogy Spanyolország az összes európai államok között a legerősebb lerme-lésvédő és iparfejlesztő kereskedelmi politikát inaugurálta.
Amint mi abban a helyzelben voltunk, hogy az uj magyar autonóm vámtarifát megalkothattuk, — amely 1925 január 1-én lépett életbe — az első volt Spanyolország, amellyel kereskedelmi szerződési kötötldnk.
Hogy alakult erre a mi, Spanyolországgal való kereskedelmi forgalmunk? öryendetescn kell megállapítanunk, hogy Spanyolország egyike annak a kevés államnak, amellyel szemben a ml kereskedelmi mérlegünk erős aktívát mutat. Nagyon érdekesek az erre vonatkozó adatok. A szerződés életbelépte előtt ugy Spanyolországból Magyarország fele, mint a Magyarországból Spanyolország felé irányuló kereskedelmi forgalom minimális volt.
Behoztunk Spanyolországból 1925-ben összesen 76.000 pengő értékű árut és kivittunk oda összesen 158 ezer pengő árut. Amint a szerződés életbelépet, 1926-ban, egyszerre, ugrásszerűen változtak ezek az adatolt, amennyiben 1926 ban behozatalunk már 300.000 és Spanyolországba irányuló kivitelünk 726.000 pengőre emelkedett. Ez az emelkedés fokozódott és 1928-ban spanyol behozatalunk 1,600.000, — kivitelünk 5,517.000 pengönyi volt. Három év alatt, tehát, kereskedelmi forgalmunk több, mint hússzorosára emelkedett mindkét relációban.
Érdekes tapasztalatokat meríthetünk a statisztikai adatokból akkor is, ha azt vizsgáljuk, milyen cikkekre szorítkozott a behozatal és a kivitel. A behozatal, legnagyobb részben, déligyümölcsökre és csakis Spanyolországból hozható különleges árukra
— mint parafa és parafakészilmények
— szorítkozott. Ezeken kivül speciális spanyol borokban látlunk 10—15.000 pengő érlékü, tehát igazán elenyésző, kismennyiségü behozatali.
A Magyarországból Spanyolországba 1928-ban volt 35 millió pengő értékű kivitelnek közel, fele, 1,730.000 pengő esik élő baromfira, ezután következik legnagyobb télel-lel a vasúti kocsik kivitele 845.000, villamosgépeké 258.000, villamos számláló és más készülékeké 137.000 pengővel, izzólámpa 95.000 pengővel és a tojás kivilel 50 000 pengővel. Az 1929. évi eredmények még sokkal biztatóbbak. Ezekből azt lát-
juk, hogy ugy mezőgazdasági, mini ipari cikkekel, egyaránt tudunk exportálni és hogy a legnagyobb exportot, Spanyolországba, az élő baromfival értük el, továbbá, hogy ha megfelelő organizációval lehetővé tesszük az cxporlkereskedők számára azt, hogy e piacot megszervezzék, akkor ill ujy mezőgazdasági, mint ipari kivilelünk számára igen jelentős (ér nyilik meg.
Spanyolország a legmagasabb vámokkal védi a maga termelését, mi
ott más államokkal szemben mégis versenyképesek vagyunk, dacára annak, hogy Spanyolország tőlünk, földrajzilag, igen távol e6ik, tehát szállítási költségekben, kétségtelenül, kedvezőtlenebb helyzelben vagyunk. Ha tehát a mi szomszédaink, akiknek piacalt eddig mi láttuk el, most lehelellenné teszik azt, hogy export-feleslegeink náluk nyerjenek elhelyezést, akkor, épen a spanyol példa lanlt bennünket arra, hogy távolabbi piacokra is kell törekednünk.
A pénzügyminiszter letárgyalta az adóztatások revíziójának rendelet-tervezetét
Ma jelenik meg a végrehajtások méltányos kezeléséről szóló rendelet A miniszterelnök Inkéről Budapestre érkezett
Budapest, Juliim II delei-tervezetet, amely az adóztatások revízióját irányozza elő. Holnap jelenik meg a végrehajtások méltányos kezelése ügyében a rendelet, mely
kimondja, hogy Írásban kötetesek f\'t szántani az adóst adójának megfizetésére. Egy évi halasztást kaphat az olyan adótartozó, akit valamely elemi csapiis éri, vagy olyan cégek, amelyek kényszeregyezséget kértek.
Ma délután gróf llelhlen István miniszterelnök Inkéről Budapestre érkezeit, hogy részlvegyen a holnapi miniszlerlanácson, melyen elnökölni fog. Walkó La|os külügyminiszter ma felkereste Hermann Miksa kereskedelemügyi minisztert és vasutügyi kérdésekben hosszasan tárgyalt vele.
Wekerte Sándor pénzügyminiszter ma közegeivel letárgyalta azt a ren-
A szerb-bolgár fratáron a gyilkosságok folytatódnak
RendklvUl tesxUlt és nyugtalanító a (telyxet a OatárvlllongásoJc miatt
I,ondon, julius 11
szerb—bolgár
A Times szerint haláron történt ujabb véres incidensek és a folytonos határvillongások következtében a helyzet annyira feszült lelt, hogy a bolgár kormány attól tart, képtelen lesz az ügyeket a Belgráddal való közvetlen tárgyalások utján elintézni.
A bolgár közvélemény semleges bizottság kiküldését sürgeti és reméli, hogy Anglia ilyenirányú javas-lallal kézbe fogja venni az iniciativát.
Szófia, Julius tt (Éjszakai rádiójelentés) A szerb-
bolgár határon a gyilkosságok folytatódnak. Tegnap a 12. és 13. határőrség között egy ujabb hullát találtak, ahol szerb katonák ismerellen azonosságu hullát eláslak. A kutyák kiásták és a csontokat széthordták Szófia. Julius II (Éjszakai rádiójelentés) A miniszterelnök találkozott az olasz követtel, akivel hosszabban tárgyalt. Ma a szerb követtel tárgyal. A minisztertanács foglalkozik a határmenti helyzettel, amely nagy nyugtalanságot okoz.
Borzalmas Ítéletidő pusztított Erdélyben
Brassó és Bukarest között megszűnt a vasúti és távíró forgalom — A termés teljesen megsemmisült — Több halálos áldozat — Az Orient-express óriási késése
területén orkánná fokozódott, mely
Kolozsvár, julius 11 Két nap óta tart a viharos időjárás egész Románia területén. Az állandó szél tegnap a régi királyság |
sok helyen pusztító jégviharokkal együtt jelentkezett. A délkeleti Kárpátokban tomboló fergeteg fákat sza-
kított ki tövestói és sok helyen hegyomlást okozott s igy a szorosokban elhúzódó vasúti vonalakat egy-egy helyen annyira elbarrikádozta, hogy a pályák megtisztítása napokig is eltarthat.
A háromszéki sikságon a Nemere olyan erővel pusztított, amilyenre évek hosszú sora óta nem volt példa. A székely körvasút forgalmát Brassó felé kénytelenek voltak beszüntetni és csak a vihar csökkenésével indították el újra a vonatjáratokat 24 órai szünetelés után. Nagyszebentől délre olyan elementáris erővel lépett fel az orkán, hogy a pályaudvarról kiindilott vonatokat vissza kellett Nagyszebenbe rendelni. A vasuli pálya élesebb kanyarodóinál olyan barrikádokat hordott össze a szél, hogy a sínek használhatatlanná váltak.
Brassó és Bukarest között teljesen megszánt a vasúti forgalom, de megszakadt a telefonösszeköttetés Is. A havasok közöli mély szakadékokban futó vasútvonal egyik-másik helyen teljesen eltűnt, eltemették a leomló kősziklák és a lezuhanó fenyők.
Az orkán sok község határában jégesővel párosulva jelentkezett s ezeken a vidékeken a termés teljesen megsemmisült. Az ítéletidőnek több halálos áldozata is van.
A bukaresti vasutlgazgatóságnál intézkedtek, hogy a munkások ezrei hozzáláttak az akadályok eltakarításához s egy próbavonatot már el is indíthattak Bukarestből. Az első ut azonban nem végződött szerencsésen, mert a vonat még mielőtt Brassóba érhetett volna, a megrongált síneken kisiklott s igy a rögtön utána elindított expressz sem tudott Brassóba megérkezni. A brassói állomásfónökség, hogy segítsen a helyzeten, egy helyi szerelvényekből összeállítóit gyorsvonatot indított el.
Brassóból segélyvonal indul Botfalu irányába is, hogy a felszakadt pályatestet rendbehozhassák. Az első hírek szerint a baj nem volt komoly s igy az expressz hat-nyolc órai késéssel mégis Budapestre érkezik. De ma délelőtt a Brassóból kapott telefonjelentések szerint a késés előreláthatólag 15—17 óra lesz.
I.ökösháza, julius 11 Az Orient-expressrőt még semmi pozitív hír nincs, így nem is lehet tudni, mikor érkezik l.ökösházára. Este 8 óra előtt Semmi körülmények közölt sem lehet Budapesten.
|__ZALAI KÖZLÖM_
A Zalai Közlöny safíó-anKéífa a magyar poliíikai világ vezéreivel a revízió Kérdéséről
A Revíziós Liga elnöke, pártvezérek, országgyűlési képviselők nyilatkoznak a revíziós mozgalomról — Mit ért el eddig a mozgalom ? — A magyar kormány feladata
a revíziós mozgalomban
Mikor leGet felvetni a revlxló Kérdését Hivatalos fielyen
Nagykanizsa, jullus 11 A revízió, a trianoni gyilkos béke revideálása a lét vagy nemlét kérdése ránk nézve. Mindenki tudja ezt ebben a megnyomorított országban és épen ezért lobog újra és újra oly elementáris erővel a láng, mely (üli a lelkeket és amely revízióért kiált.
Ha nem veszik revízió alá a Trianonban ránk kényszeritett békét, Közép-Európában nem lesz nyugalom. A 13 és léi vármegyére összezsugorított ország elkeseredése addig nem cslllapazik le, amig nem kísérlik meg a világ legnagyobb igazságtalanságának reparálását.
Hála Istennek, lassan-lassan bekerült a világ közvéleményének tudatába, hogy Magyarországot jusztiz-morddal sújtották. Bebizonyosodott, hogy Magyarország nem akarta a háborút és épen Tisza István próféciája állott szemben leghevesebben azzal a politikával, amely a monarchiát háborúba döntötte.
Megtörtént. A végzet szinterére kényszeritett nemzet becsülettel küzdött é< a tors ostorcsapásaitól ezerszeresen sújtva végigjárta kálváriáját, mlg mai kétségbeejtő állapotába jutott.
Életképességünket mégis bebizonyítottuk és magunk mögött hagyott ezer évünk a kultura és haladás szolgálatában garancia a világ nemzetei sorában, hogy Magyarországnak helye van a nap alatt. Helye a nap ala\'.t és nem az életrabló Trianon fekete árnyékában.
Nagy barátunk, lord Rolhermere hatalmas tollával döngeti Trianon kapuját és utat kér az igazságnak, melyet megcsúfoltak és semmibe vettek. A nemes lorddal együtt az egész ország kórusban zengi: Revíziót kérünk I Éa ebben a kórusban — sajnos, le kell számítsuk belőle a szélsőbaloldali — nincs egy diszonáns hang, nincs egy hajszálnyi eltérés.
Mikor pedig a Zalai Közlöny hasábjain megrendezzük sajtó-ankétunkat a revízióval kapcsolatban, nem azért tesszük, mert azt akarjuk kimutatni, hogy egységes a nemzet a revizió követelése tekintetében, erre semmi szükség sincs. Hanem azért tesszük, mert meg akarjuk ismertetni olvasó táborunkkal azokat a rendkívül érdekes politikai felfogásokat, melyek a revíziós mozgalom egységes hitvallása mellett a politikai vezéreket eltöltik taktikai, vagy bel- és külpolitikai tekintetben.
A magyar politikai világ első katonái, mint: Szabó Sándor, az egységespárt alelnöke, Russay Károly és Pakots József demokrata vezérek, Kdllay Tibor, a liberális polgárság
szószólója, Nagy Emil, a reviziós kérdés legalaposabb ismerője, Reischl Richárd, az agrárblokk kimagasló képviselője, Malter István, Buday Dezső, a jobboldali politika reprezentánsai, — tehát a politikai élet minden párlállásu képviselőjét magában foglaló keret fog az Interjúk hosszú sorában véleményt mondani mindenről, ami a reviziós mozgalommal kapcsolatos.
Szándékosan hagytuk ki a politikai vezérek közül Herczeg Ferencet, a Magyar Reviziós Liga elnökét, aki minden pártokon felül állva héroszi
Nagykanizsa, Jullus 11 Félezer aláirás sorakozik azon a memorandumon, amit a nagykanizsai háztulajdonosok nevében Dob-rovics Milán v. országgyűlési képviselő tegnap terjesztette be Sabjdn Gyula dr. polgármesterhez, kérve a csatornázási szabályrendelet egyes sérelmes szakaszainak módosítását.
A képviselőtestület ugyanis 1927. novemberében szabályrendeletet alkotott Nagykanizsa város csatornázásáról.
A szabályrendelet még felsőbb jóváhagyást nem nyert, tehát érvénybe nem lépett. Az adóhivatal ennek ellenére már 1928-ra és 1929-réts kivetette a csatornázási járulékokat.
A kivetések során — mondja a beadvány kitűnt, hogy a szabály-
munkál fejt ki a Ligával, hogy ugy itthon, mint külföldön a revizió eszméjét "ébren tartsa és előkészítse a megvalusulásra.
Lapunk szerkesztősége és munkatársa áldozatot és fáradságot nem kiméivé dolgozott, hogy a legnagyobb érdeklődésre igényt tartó nyilatkozatok tömegét megszerezze és a Zalai Közlöny olvasótáborának rendelkezésére bocsássa.
A nyilatkozatok sorozatát vasárnapi számunkban Herczeg Ferencz-nek a Reviziós Ligáról tett kimerítő interjúja nyitja meg.
rendelet egyes Intézkedései a gyakorlatban a város lakosságának egyik legjelentősebb, a város fejlődése és ahyagi boldogulása körül leginkább érdekelt rétegére, az ingatlan-tulajdonosokra elviselhetetlen terheket rónak, olyannyira, hogy
jövőre mindenki meggondolja, érdemes-e Ingatlant szereznie Nagykanizsán és ne Inkább más városban fektesse-e be pénzét Ingatlanokba? Ez a meggondolás késztelte az ingatlan-tulajdonosokat, hogy a szabályrendelet sérelmes intézkedéseinek megváltoztatását kérjék. A sérelmes szakaszok a következők:
1. A 41. §. 1, pontja szerint a csatornadíjak községi adó természetű tartozások és az ingallan-tulajdonp-sokat terhelik.
_lt)29. jullus 12.
2. A 42. §. szerint a csatornadíjakat közadók módjára a városi pénztárba évnegyedenként kell fizetni.
3. A 46. §. értelmében a dijak nyilvántartását és beszedését a városi adóhivatal végzi é«
4. Sérelmes az egész szabályrendeletnek az az elve, hogy a csatornadíjak mindig és mindenekfelett az ingatlanokat és azok tulajdonosait terhelik.
Minthogy — folytatja a beadvány — a csatornázás nemcsak a háztulajdonosoknak, hanem a város ösz-szes lakosságának érdekében történik, méltányos kívánság, hogy annak
terheit ls mindazok viseljék, akik előnyeiben részesülnek.
Ezért kéri a beadvány, hogy a polgármester tegyen javaslatot a képviselőtestületnek a szabályrendelet sérelmes szakaszalnak módosítására.
A kívánt módosítás ez lenne:
Mondja ki a képviselőtestület, hogy a szabályrendelet 41. §. 1. bekezdését, a 42. §-t és a 46. §. utolsó mondatát hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi uj szakaszokat lépteti életbe.
1. A csatornadíj kulcsa az évi szükséglethez képest a 2—13. pontok szerint megállapított alapoknak évi
I és fél százalék alapdíjnál az I. és II. közigazgatási kerületben fekvő ingatlanok után, — továbbá évi
4 százalék használati díjnál a csatornamű mentén fekvő ingatlanok után, — több nem lehel
2. A városnak, mint csatornamű-tulajdonosnak a fél számlájára végzett munkákért, beszerelésekért, károkért fizetendő összegek közvetlenül a telkeket terhelő községi adó-ter-inészetü tartozások, melyeket az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője köteles megfizetni, fennmaradván az a joga, hogy adott esetben a magánjog szabályai szerint
a lakóktól vagy ■ helyiségek használóitól ezek megtérítését követelhesse.
3. A szabályrendelet értelmében
kivetett
csatornadíjakat a városi vlz-és csatornamű lntézősége minden hó 1-én közvetlenül szedje be a helyiségek használóitól
és szolgáltassa be azt a városi pénztárba.
4. A 3 hónapon tul hátralékos csatornadijak nyilvántartásit, biztosítását és közadók módján való beszedését a városi adóhivatal végzi.
A beadványon Dobrovits Milán és Ujváry Qéza neve után hosszú sorban
több mint 500 háztulajdonos aláírása
következik.
Mint értesülünk, Dobrovits Milán, a háztulajdonosok helyi szervezetének elnöke, külön fog interveniálni olyan értelemben, hogy
kereskedőknél a csatornahasználati dlj csak 3 s^föa-lék legyen, ^^
tekintettel arra, hogy nekik üzleteik
A minisxtérlum leszállította NagyRanlxsa pótadófát
A belügyminiszter jóváhagyta Nagykanizsa 1929. évi költségvetését
Ják, hogy azt a lezajlott választási küzdelem késlette). A vonatkozó felvilágosításokat a számvevőség már a mai nappal felküldte a miniszterhez.
Az 1930. évi költségvetés
munkái befejezés előtt állanak és már a legrövidebb Időn belül a költségvetés nyomdába kerül. Valószínű, hogy ez lesz a jelenlegi képviselőtestület utolsó funkciója: megszavazza az 1930. évi budgetet és azután átadja helyét az újonnan megválasztott képviselőtestületnek.
Nagykanizsa, jullus 11 A mult napokban érkezett le a belügyminisztériumból Nagykanizsa város 1929. évi költségvetése, a miniszter hosszabb kísérő leiratával. A minisztérium jóváhagyta Nagykanizsa költségvetését, de az 50 százalékos pótadót 45 százalékra redukálta.
Kisérő iratában bizonyos tételekre felvilágositást kér és
szóváteszl a költségvetés késedelmes felterjesztését.
(Persze, a minisztériumban nem tud-
A még jóvá sem hagyott, de már kivetett
csatornadíjak leszállítását és átháríthatóságát kérik Nagykanizsa háztulajdonosai
Dobrovits Milán és 500 háztulajdonos beadványa a polgármesterhez
1939 |ullu« 12
ZALAI KÖZLÖNY
és lakásuk után ls kell ezekel a dijakat fizetniük.
A beadvány sorsál igen nagy érdeklődéssel várják nemcsak Nagykanizsa háztulajdonosai, hanem az elintézésben szerfelett érdekelt összes lakók is.
Fclfilváa ax Iparos-ságQox!
felhívjuk iparostársaink figyelmét arra, hogy saját érdekükben választói jogoaultságukról a városi adóhivatalban közszemlére kitett névjegyzékből meggyőződést szerezni szíveskedjenek, legkésőbb folyó hó 13-án dili 12 óráig. A választól névjegyzékből való kimaradásuk esetén kérjük az Ipartestület hivatalos helyiségében megjelenni, hogy a felebbe-lést Idéje korán benyujlhassuk az Illetékes hatósághoz. Elnökség.
Időjárás
A nagykanliaal meteorológiai megfigyeli jelentések: CsUtOriOkSn a himér-Mltl: Reggel 7 órakor +14-2, délután 2 órakor +20, eate 9 órakor +158.
Felhőzet: Reggel éa délben tiszta, eate lelttől égboltozat.
Szillriny: Reggel éizak, délbén él esle északkeleti alél.
* ■•tmaMibl laMxat aata 10 árakar Jelenti. Eg»elBr. válta-aákoay, aránylag hüvO. 146 wár. haté, káaflbb derült 4a aaalagabb Idi ealóaztinO.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek mellett Bartánál.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
A kórház n] fertőző pavillonját
átadták rendeltetésének
Nagykanizsa, jullus II A kanizsai kórház ferlöző-pavillonja teljesen felépült és már.csak a berendezés volt hátra, sajnos, azonban erre nem volt fedezet. Ekkor történt, hogy a nagykanizsai közrendészeli kórház vezetősége felkérte a városi kórház igazgatóságát, hogy — mivel minden egyes férőhelyre szüksége van — a közkórház Uritse ki a neki átadott fenőző-pavlllont. A városi kórház erre a barakkokból visszahelyezte fertőző-osztályát az elkészült uj fertöző-pavillonban. A berendezésen ugy segítettek, hogy a régi osztály berendezését és husz ágyat állítottak be mindaddig, mig anyagi lehetőséget találnak megfelelő uj berendezés beszerzésére.
Ezzel a nagykanizsai kórház fertóző-pavillonja megnyílt és átadatott rendeltetésének.
A többi építkezés teljes befejezésére majd akkor kerül sor, na a vármegye folyósítja a régóta esedékes hozzájárulást, vagy pedig a népjóléti miniszter megkönyörül az égnek meredó, félbemaradt épületeken és lehetővé teszi a teljes befejezést és berendezést.
= Kóstolta már a Lenk-féle kenyeret? Csodás Izü és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig
4 fillér.
sieatly ás teherautók te * M. klr. ál L Val>, A a\'é I - é • •épayárak által gjrártatl
MÁVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, m*t4b*»s«k 4a ktUónlesee autók t e « é r k « p r I e e l-e t e 4a »4«da»l kSipemtfa :
MEHOEPgg B— AUTOMOBIL RT. Badapast, IV, Váat-utca M Megbízott: Saághy István Szombathely, Vörösmarty u. 15
Az országúti kettős rablógyilkosság ügyében letartóztattak két orwadászt
Izgalmas tetemrehívás az áldozat holtteste mellett
Nagykanizsa, jullus 11 A kisszentgróti gazda és a fiafal levente meggyilkolása és kifosztása egész Zalavármegyében és főleg Vasban nagy izgalmat váltott ki. Két vármegye csendőrsége nyomoz és hajszolja a rablógyilkosokat, akiknek lelkiismeretét valószinüleg nem ez az egyetlen esel terheli.
A hatalmas apparátussal nekiindi-tott vadászainak ugylátszik meg lett az eredménye, mert a csendőrség nyomatékos gyanuokok alapján letartóztatott két emberi, akik falubelieik szerint orvvadászok és akiknek puskáikat megtalálták, amelyben olyan serét volt, amilyent a két áldozat testébe fúródott. A nyomozás sikere érdekében a
csendőrség szigorúan titokban tartja a két elfogott gyanúsított nevét és azok lakhelyét, akiket odavezettek Molnár holttestéhez.
A tetemrehívás megrázóan izgalmas volt, mindketten szerfelett gyanúsan viselkedtek és zavartak voltak, noha körömszakadtáig tagadták, hogy nékik bármilyen részük is lett volna a gyilkosságban. Azonban számos dolog ellenük szól.
Molnár Imrét ma temetik Kis-szentgróton, ahová Zalaegerszegről szállították. Testében a boncolás alkalmával több, mint 40 serétet találtak.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az oltsó árusítás alkalmával
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon; mert még csak rövid ideig tart.
ZALAI KÖZLÖNY
SZINHA Z
Peer Gyní
Nem olyan rosszmájú ember ám az a kritikus, mint általában gondolják. Annak is örül a lelke, ha bontakozó tehetségeket lát. Meg köny-nyebb is a dolga olyankor. Mert a dicséretre mindig könnyebb rezonanciát találni. És könnyebb szavakat Is, mert jó szónak a szine-sulya soh-sem kerül ugy a latra, mint a kemény szóé.
Ezen az estén könnyű tehát a dolga a kritikusnak. Két sokat igérö tehetség mutatkozol! be a norvég drámaírás halhatatlanjának, ftsfn-nek mélyen filozófiával átitatott, szimbolista verses-drámájában, a sohasem fakuló poézissel tele Peer fíynt ben.
A címszerepet Kottldr Richárd játszotta. Alig láttuk eddig. De ha láttuk, szívesen láttuk. Ma aztán egyszerre, meglepetésül, betöltötte az esténket. Erós, nagylendületU drámai realizmus, a fájdalom szép, férfias kifejező-eszközei, igazi könnyeket hullató, őszinte, mély átérzés, sok intelligencia, szimpatikus megjelenés, szép beszéd, — ezekből tevődött össze debut-jének nagy, forró sikere. Kottlár Richárd határozottan erős prózai tehetség, akitől sokat várhatunk teljes kialakulása után. A start ragyogó volt
Hazai, de nem kevésbbé művészi értékű eseménye volt Peer Oynt előadásának Domány Sári operaénekesnő fellépése Solveig szerepében. Egy esztendő haladását mutatta be ebben városa közönségének, amely egészen megtöltötte a színházat. Hangja nem nagy, de könnyedén szökik fel a skálán a nagy magasságra. Tiszta csengésű, kellemes, lágy, meleg szopránja hajlékonyságával, nagyszerű kulturáltságával a legnehezebb koloraturákat is ritka finom-sAggal győzi és ezekben ragyog a legszebben. Ha ujabb egy év múlva kiejtésben és játékban is annyi ujat hoz, mint ami többletet most hangja Iskolájában és technikában mutatott, akkor jövőre a kész tehetség jelzőt irjuk neve mellé.
Komoly művészi alakítás volt Vajs Irma Aase anyója. Sarlay, Rózsa Bözsi, Bdnky kitűnőek voltak. Lado-merszky Margit és Vlncze Emmi táncukkal brillírozlak.
Külön dicséret a rendezőé, Danis Jenőé. A Peer Oynt nein először ment Kanizsán, de Ilyen finom, szép, hatásos és az álomszcrüség illúzióját a kellő helyen teljes mértékben kiváltó rendezésben még egyszer sem.
A zene 0. Nagy Tibor vezetésével Gríeg gyönyörű, mélyen lirai muzsikáját szépen, jól Interpretálta.
(bl)
A axlnöáxl lro<Ma Qlrei :
(*) Károlyt Vilma, b.o.uje ma.
Károlyi Vilmos, a társulat közkedvelt-Bégnek örvendő táncoskomikusa ma este a „Mágnás Miska" operettben búcsúzik. A darab pompás kiosztásban Solttiy Gy. vendégszereplésével, Pintér Böske, Kádár Margit felléptével kcrUI színre.
Á") élhetek miaaalkaaaó nél-
I — szombaton és vasárnap este. Az a nagy siker, mely a legkedvesebb, legmagyarabb zenés vígjátékot, Móricz Zsigmond remekművet kísérte, kényBzc-rltette az igazgatóságot, hogy Solthy György vonaégfclléptével szombaton és vasárnap Is műsorra tűzze.
(*) Vasárnap délután moalh.ly-Arakhal, tehát a zónahclyáraknál Is olcsóbban válthatók Jegyek a „Morez-e Möi-y" oporettsláger vasárnap délutánt előadására.
(*) ■o.lh.lyára. etS.dá.ok a jft*6 héten. Az Idény végeztével Ismét négv mozlhclyáras előadással kedveskedik Igazgatóságunk H közönségnek, tekintve, hogy az eddigi mozlliclyáras előadásokat zsulült házak nézték végig.
MAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 12, péntek
Róm. katolikus : Qualb. János. Prot:
Izabella, Izraelita: Tam hó 4 •
Oózlűrdő nyitva reggel 6 órától elte 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután és kedden egén nap nőknek).
A földművelésügyi mlnlsxíer Hévisten
CsUtOrtökOn aáfa át Sxtan-
Uovlcs János Kitüntetését
Keszthely, Jullus 11
(Saját tudósítónktól) Mini minden évben, Mayer János földmüvelésügyi miniszter az idén Is 3 hetet tölt Hévizén. A miniszter feleségével jullus 16-án érkezik Hévízre.
Mint jelentettük, a kormányzó Sztankovics János keszthelyi gazdasági akadémiai Igazgatónak több mini három évtizedes munkássága elismeréséül a II. oszt. magyar érdemkeresztet adományozta. Mayer János földművelésügyi miniszter jullus 18-án délelőtt 11 órakor, az akadémia tornacsarnokában személyesen fogja átadni a kitüntetést, a tanári kar által rendezett ünnepség keretében. Este 9 órakor Keszthely község közönsége ünnepi vacsorát rendez a Hungáriában.
— Áthelyezések a Szentferenc-rendnél. A magyar ferences tartomány most tartotta meg káptalani ülését, mely alkalomból a tartományfőnök P. Máthés Hilár nagykanizsai házfőnök-plebánost Zalaegerszegre házfőnöknek, P. Tóth Móric kanizsai hitoktatói Veszprémbe hitszónoknak helyezte át, mig Nagykanizsára plébános-házfőnöknek P. Deák Szulpic zalaegerszegi házfőnököt, P. Csontos Kázmért hitszónoknak, P. Vados Pált segédlelkésznek és P. Farkas Istvánt hitoktatónak helyezte át. Zalaegerszegre kerültek P. Schmidt Félix mint vikárius és P. Kocsis Ödön mint hitszónok.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— A postaigazgatóság uj vezetője. A kereskedelemügyi miniszter a pécsi m. klr. postaigazgatóság vezetésével, melyhez a nagykanizsai postahivatalok is tartoznak, Staár Ferenc soproni postafőigazgatót bízta meg. Az uj postafőigazgató 60 éves és Zalaegerszegen született. Sopronban a postaigazgatóság helyettes vezetője. Nős és hét gyermek alyja.
— Kanizsai vállalkozók sikere. A m. kir. postavezérigazgalóság jóléti intézményének blzoltsága Héviz-szentandráson épitendö üdülőjének munkálataival a nagykanizsai Horváth és Vass építész céget bízta meg 24.600 pengő összeggel.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Épelméjű
Selrefy Céxo, akinek Ügyét " \' tárgyalja a pécsi
tábla
Jullus 17-én tár
Nagykanizsa, Jullus 11 A pécsi tábla által Sárdy Qéza bűnügyében elrendelt kiegészítések úgyszintén a vádlott elmebeli állapotának megfigyelése befejezést nyert és a nagykanizsai törvényszék az ujabb jegyzökönyveket és orvosi megállapítást felterjesztette a pécsi kir. Ítélőtáblához.
A heteken át tartott beható orvosi megfigyelés és vizsgálat megállapította, hogy Sárdy Géza teljesen épelméjű.
Miután most már semmi akadálya nincsen, hogy a másodfokú fötár-gyalást meglehessen tartani — a pécsi tábla bűntetötanácsának elnöke julius 17-re tűzte ki ez ügyben a tárgyalást, amelyre Nagykanizsáról átkísérik Pécsre Sárdy Oézát. A pécsi tárgyaláson részt vesz Nagykanizsáról dr. Rotschild Béla ügyvéd, Sárdy Oéza védö|e Is
Jogászi körökben nagy az érdeklődés a pécsi tábla ítélete iránt, mivel tudvalevően a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher büntető-tanácsa az évek óta sikkasztó főtisztet öt és fél évi fegyházra ilélte, mely ítéletet annak súlyos volta miatt Sárdy és védője megfellebbezett, de a közvádló megnyugodott.
előhívás, másolás, nagyítás olcsón el vállaltatik.
Nagy választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K 0 D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Siabó Antal"""* 4"én"
I képészeti szaküzlet
1929. Jullus 12.

iadódóágba/i, izben éó dcóódágban
OETKERl
VANlUINMMIITÓlÜHnnWi.
Kérje ÉDdu TQszerkeresfcedésbei
a most meglelent, 148 receptet tartalmazó, színes képekkel Illusztrált dr. OrnUEH-fáU
RE CE PTKAMYVET
ára 30 fillér. Ha a fűszeresnél nincs, forduljon kOzvetlen
hozzánk: dr. OETKER A. gyárhoz ;«s Budapest, VIII.. ConU u. 25.
j-1 Dunába túli
egy konlcaal fiatalember
Nagykanizsa, jullus II
Sugár Adolf nagykanizsai borbélymester 23 éves Zoltán fia, aki Nagykanizsán végezte el a gimnáziumot, itt volt tisztviselője a Futurának és innét került fel Budapestre egy gépgyár tisztviselőjéül, az elmúlt forró napokban Budapesten a Dunába fulladt. A fiatalember, aki után szülei is felköltöztek Budapestre, nagyobb társaságban az egyik strandfürdőbe fürödni ment. Ugy látszik, tilos helyre tévedhetett, mert egyszer csak eltünl a vízben. Társasága rémülten kereste, de csak ruháit tudták hazavinni a kétségbeesett szülőknek. Holttestéi eddig nem vetette fel a viz.
A tehetséges, szorgalmas fiatalember halála Nagykanizsán is sok Ismerőse körében megdöbbenést váltott kl.
— A balatoni hangversenyturné programjában (N. Szabó Qyula hírlapíró rendezése) változás állott be. A keszthelyi hangverseny julius 16-án, a hévízi 17-én, a györöki 18-án lesz.
— Cserkész-Ünnepély. A gye-nesdiási Balaton-parton táborozik a rákospalotai Pál-cserkészcsapat. A csapat vasárnap délután 5 órakor cserkész-ünnepélyt rendez. Beszédet inond dr. Gyökössy Endre parancsnok. Ezenkívül szavalatok, játékok, ének stb. szerepelnek a műsoron.
— Nem ötször, hanem csak háromszor. Miltényi Károly hélfői öngyilkossági kísérletével kapcsolatban annak kiigazítását kéri, hogy ő nem ötször, hanem csupán háromszor kövelett el öngyilkossági kísérletet, ezek közül azonban egyik alkalommal sem kísérletezett felakasztással.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza,
I&29. julius l\'l
TUx
a fenéKI tőzegtelepen
Koszthely, Julius 11
(S„jüt tudósítónktól) Tegnap tüz Otött ki a működéséi megszllntetell fenéki tőzegtelepen. Déltájban, valószínűleg a sármelléki vonat mozdonyának szikrájától kigyulladt a tőzeg-rakodó magas faállványa és annak egy része elégett. (Jépekben is jelentékeny kár esett. Az összes kár 20.000 pengő.__
— Vadállomány felfrissítése.
A földművelésügyi miniszter közölte az alispánnal, hogy a vadászlerüle-tek támogatására szoruló tulajdonosainak és bérlőinek az 1929—30. vadászati évben is juttat kedvezményes áron mezei nyulat, fácánt és foglyot. Az adatokat szeptember 30 ig kell felierjeszteni.
— A pénzbüntetés részletekben Is fizethető. Az igazságügyminlsz-ter rendeletet adott ki, melynek értelmében a kir. ügyészség elnöke, vngy a járásbirósági elnök a pénzbüntetés megfizetésére egy évig terjedhető halasztást engedélyezhet és megengedheti, hogy az elitéit a pénzbüntetést egy éven belül részletekben törleszthesse.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Ooldbergerné, Fóut 10. Dobrovlts udvarban.
a SINGER AAKRÓGéPEK KtwA LE&JOBHAK T
— Versenytárgyalás. A Nagykanizsán épülő tüzérségi laktanya villanyvilágítás és jelzőberendezés munkálataira julius 19-én 11 órakor a m. kir. honvédelmi minisztérium
II. osztályában (Dísz-tér 18. I. em. 47. ajtó) nyilvános egységáras írásbeli versenytárgyalás lesz. Az ajánlatok kizárólag az önköltségi áron rendelkezésre bocsátott költségvetés és ajánlati lapon tehetők meg s ezek, valamint a részletes versenytárgyalási fellételek az esetleges szükséges felvilágosításokkal 1929. évi junius hó 27-161 kezdve 12—14 óra között I. Vár, Disz-tér 18. I. emelet 51. ajtószám alatt átvehetők. A munkálatok az építésvezetőség ezirányu felhívására azonnal teljes erővel megkez-dendők s 1929. évi november hó l-ig feltétlenül befejezendők. Ezúton is felhivatik ajánlattevők figyelme, hogy folyó évi szeptember hó l-e előtt részletfizetést semmilyen cirnen nem igényelhet. M. kir. honvédelmi miniszter.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtJuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
—\' A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
2alai közlöny
SPORTÉLET
Tenniaz
Nagykanizsa, Julius 11 A Kuposvári Turul Sportegylet kiváló tenniszegyüllese folyó hó 14-én vasárnap méri össze erejét a Nagykanizsai Zrínyi Tornaegylet tennisz-csapatával. — A kaposvári tennisz-gárda kiváló játéktudását nem kell méltatnunk, kitűnő eredményeit és játéktudását a kanizsai sporttársadalom is igen jól ismeri. A kél egye-sülel közötti verseny tulajdonképen három részből áll. Lebonyolításra kerül a Bakay serlegmérkózés első fordulója, de emellett női csapatverseny és ifjúsági mérkőzés is szc . re|>el a programmon. A két klub reprezentánsainak neveit legközelebbi számunkban hozzuk.
Gazdasági-magvak. Kerti-magvak. Műtrágyák.
SzupcífoszfJt, mésznitrogén, kálisó, chilei salétrom stb. stb. Sirius növénytápsó. Hármas hatású kerti műtrágya.
Gyümölcsfa védöszerek.
Gabona oaávázóazerek
(porpácok és nedves pácok). Madirtleségek. Baromfi eledelek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya éa növényvédöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion 130.
A 3xln&öx Qctl mllaora:
tltolsó előadások:
Péntek: Mágnás Miska, Károlyi Vilmos bucauja.
Szombat: Nem élhetek muzsikaszó nélkül.
Vasárnap d. u.: Meraz-e Mltry. Vasárnap oeto: Nem ólhntek muzalka-«zó nélkUI.
Héttő: Vakablak, Sarlay Imro bucauja.
Kedd: Uégl nyár, PintérItönkcbucauja. Szerda: Ártaüan don Jüan. Bihary Nándor hucauja.
ftá


(Rövidítések) H — hírek, tógazdaság. r langv. — hangverseny. E — előadás Gy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. -- mezőgazdaság. HJ. — ltjusági előadás. K — felolraais. Q — gramofonzene. Jb — jazx-band. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Julius 12 (péntek)
Budapest 9.15 Hangv. 9 30 H. 9 45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi víz-Jelzószolgálat. 12 Déli harangszó. Utána: időjelzés. 12.05 Cigányzene. 12.25 H. 113 Időjelzés. 14.30 fl. 15 Zoltán Vilmos lé mesél. 16.45 Időjelzés. Utána: II. 17.15 P. 17.45 Balettdélután. 19 Az „Acélhang" dalárda hangv. 20.15 Qrleg-eal. Az Opersház Uujalból alakult zenekar hangv. 21.45 Időjelzés, tT Utáns cigányzene.
Bécs II Zene. IS Hangv. 18 15 Dsl. és zongoraaksdérnls. 20 05 Zlehier és Komsák hangv.
B«rlln 17.30 Zene. 20 Slrsuss János .Denevér" c operettjének közvetítése. London, Daventry KG. 12 Szonáta-
hangv. 12.50 Orgonahangv. 13 0. 16 Zon-gorahangv. 16.15 Z. 17.15 üy. 18.45 Beetho-
ven-szonáták. 19.45 Hangv. 21.20 Szlmt. hangi. 23 Zene.
Milánó 11.15 0. 12.20 Rádiókvintett 13 35 Jazz-band. 16.30 Qyermekkarének. 17 jazz-oand 20.30 Hangv. 23 Jb. München 12.30 Rádlótrlf. 16 Kamara Z. 19 Dalok. 20.15 Szlml. hangv.
Prága 11-30 O. 1220 él 16.30 Hangv. 20.15 Vlgáték közvetliés. 21 Dalest. 21.20 Zongorahangv. 22 25 Z.
Zürich II és 11.32 O. 12.32, 13 és 16 Hsngv. 17.15 Q. 20 Nspolean s zené ben.
BO°/o tüzelő megtakarítást jelent,
ha régi tűzhelyét sz általam készített praktikus
asztaltüzhellyel
cseréli kl, melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester
Hagykaalua, lóuel Mherceg-it 87.
,\\ydrl clmválioxásáí
minden nyaralni induló előfizetőnk jelentse be irátban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánhüldés belföldre di/talanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet.
Siessen vásárolni
TURUL cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok. Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkatI
Ha savanyu a bora, vegyitse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenfitt!
Főraktár:
is 1 Hu,
Király-utca 21.
KÖZGAZDASÁG
(—) Dlllon Read A Co. egymilliárd dollárt meghaladó kanadai flnanciro-zása. Jelentettük, hogy Dlllon Read t Co vezetése alatt álló angol éa kanadai bankkonzorcium a kanadai állami vasutak Javára 40 inlllló dollár, negyven év alatt amorllzáland 1 50/o-oa, a kanadai kormány által garantált kötvényeket b«caátott kl. Most Uvirstban közlik, hogy e klbociá-1 Államok minden részé-
ből, Kanadából, Angoloreságból és Európa egyéb államaiból ls nagyszfmbsn érkeztek slá.rások. Ezzel a kibocsátással együtt flnan-
Dlllon Read * Companynak kanadai flnan-drozása az elmúlt husz év alatt az egymilliárd dollárt Jóval meghaladja. A kanadai államvasutak és s tartományi vasutik fu\'lóla óta csupán esen s elmen 454 millió dollár hitelt bocsátott a vasutaknak él 5*8 millió dollárt a tartományi és községi kormányzatoknak s rendelkezésére.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén kezdetben a tegnapi barátságos hangulat tovább folytatódott. Csakhamar azonban nyereség biztosító eladások az árak lassú lemorzsolódásához vezettek. A külföldi lanyha hirek is gyengitöleg hatottak, amit a kontremin is Igyekezett kihasználni. A tőzsdeidő második felében az irányzat ellanyhult s igy az értékek nemcsak a nyitási árnyereséget voltak kénytelenek leadni, hanem még a tegnapi nívó alatt zártak. Zárlatkor az általános veszteség nem haladta meg az 1—2"/o-kot. A Lámpa pénzárfolyammal a tőzsde-idő folyamán többször fel volt függesztve, zárlatkor 18 pengővel javította árfolyamát. Zárlati irányzat kedvetlen, forgalom csendes. Fiz kamatozású papírok piaca üzlettelen. Valuta és devizapiacon nem volt lényeges változás.
ZtrloU tárlat
Páris 20-36, London 2S-»2Vi. N\'ewyork 520—, Brüasel 72-25, Milano —-Madrid 75-40, Amsterdam 208 l2\'/i, Beriln 123 85, Wien 7315. Solla 3-73>/i, Prá«s I5-3II/S, Varsó 58 30, Budapest M-W Belgrád 9-I21/*, Bakarest S-Oík.
Ternávytitoáe
A buza 15 fillérrel, a rozs — fillérrel emelkedett.
Buza tlazav. 77-ts 23 15—23 30, 78-aa 23 35-23.\'0, 79-es 23 55-23 75, 80-as 23-80—24 00, dunántnli 77-«a 2200—2215, 78-as 22-20—2235, 79-es 2240-22-55, 80-as 22 60-22-70, rozs 17 50-17-75, tak. árpa 18-50—1900, sörárpa 23-00-23 50, zab 17-80—18 00. tengeri tszt 24 00-24 50, dunántnli 22-80-2310, korpa 12 50-1340.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ZALAI KÖZLÖNY
Vagyont
takarít meg, ha a Merkúr Vasművek felszámolása lolytán felszabadult különféle
szerszámokat, esztergapadokat
stb. stb. kllóárban, majdnem
ingyen
megvásárol.
Eladáa oaak a helyszínen Nagykanizsán e hó 12. és 13-án.
Telefon: 332.
A Mapifl Tfarfe lerlta-jtfnrxáM
valutAk
Angol I. ?7\'78.77-93 Belga Ir. 79-60-80 00 Ciefl k. lfi-92-1702 Din k. 152-50 153 10 Dinit IOOO-10-08 Dollir 570 75-572-75 Prindl f. 22-45-22 75 Holl. 230-00 231-00 Lengyel 64 0--6435 Leu 3\'38 3\'42
Léva
Lfra 29 95-30-25 Mirlu 136-50-137 10 Norvég 152-60 153 20 Schlll. 8055 80 95 Peseta 82-80 83 50 SviJdL 110-20110 70 Svédk. 153-60-154 20
dkvizAk
Amst 230-05-230-75 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 136-42-136 82 BrQsazel 79-57-79-82 Devizáid 3-39-3-41 Kopenh. 152 57-152 97 London 27\'78-27-86 Madrid 82-80-83-40 Milano 29-95-30-05 Newyork 572-80-4-40 Oszló 152-67-153 07 Pirls 22-42-22 49 Priga 1695-17-00 Szófia 4\' 13-4-15 Stockh. 153-55-153 95 Varsó 64-20-64-40 Wien 8056-80-81 Zürich 110-16-11046
Sertéiráiár
Pelhajtil 2899, eladatlan 389. - Első rendű 1-82—1-84, szedett 1-74—1-78, szedeti köaép 1-56-1-64, kónnytl 1-20-1-36, l-só rendű Oreg 1-68—1 72. II-od rendtl öreg 1-48—1-54 sngol süldő 1-40-1-80, szalonna nagyban 1-94—1-98, zsír 2-18-2-22, hut 2*10—2-40, azalonnis Kísértés 2-12-2-22.
Haiti: httutal iTMia él TáOalat, lafykaaluáa.
fdelós kiadó: Zalai Károly.
hW«t«. I hli. i Haorkuána 7S. ar.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai aneóWrfetéaek dl|a 10 saólg 10 HIMr, Minden további saó dija I flll. Vasár- éa ünnepnap 10 sióig M fillér, minden torábbl sió dija a flll. Szerdán és pénteken 10 asótg 10 Mlár, minden további «só dija a «l. Gmsaó s minden vaata-gabb bétából álló aaó két azónak szimlt-fcUk. Altiét kereaóknek S}Vo engedmény.
Hlrdatóaak S (öt) pangd l.u.,.„ alul a lelealegea kla|>aláa, aeámláiáa alkarlIUaa végatt m I ó r • llialendllk
Taagarl hizhoz szállítva, hosszabb lejáratú hltelie is kapható Vlúa tüezer-Uxletében. 3071
•xollá fiatalember augusztus elsejére kényelmes, tiszta, száraz, egészséges oalNosan hnterexatt aaobil kaphat. Esetleg reggelivel. Clm a kiadóban megtudható.
Trapalataaajt leijei zalros minőségben I kiló P 3 — Muszel éa Prledenlhal-nál. 3189
MÉZET,
nyersbőrt, ágytollat, vaslat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét éa Fiai
Erzsébet-tér 15.
« Ingjobb pSrkaitká.é mégtl C\'»k Muizel és Prledenthalnál kapható. 3189
Bérautók, megbízhatók, csukott vsgv nyílott, teleion 167, vauy 571 számmal niegiendtlltetók. Kaulmann Manó, Nádnr-ulcí 6. 32?\'\'
S.Ját termésű Jómlnóiégű fcoszor kányhegyl asztslibor literenklnt 40 lillér. legkevesebb télel Z5 lller - Batthyánv-utca 10. 2918
Egy lóhizból való Ilu plnoértanono-nak felvétetik. Somogyi, .Pekele sas\'
vendéglő. ______
Táraat keresek porszlvófép vételéhes, llletóleg hssznilstihoz. — Vlda füizer-kereikedó. 3318
Szepesi imre
csntornizia vlzvezelék-berendezés. épület és mü-bidogoa, Zrínyi Mlklóa-
1K1 utoM 22. — Telefon 2-95.
KSttflikBitéa miau hálószoba és konyhabútor sürgősen, oloaón eladó. Clm a kiadóban. 3314
Balatoamárla 1. szakaszban, kitűnő karban télhold szólő. 4 szobás villa-lakás és pince, berendezéssel eladó. Bővebbet ugyanott Pernesz! Istvánnál. 3290
rántkOlosSnl bekebelezésen mlndea
Összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyóslttat Aoxál Igaáo penjt-kölcaönközvetltó Irodija Nagykanizsán^ Kazinczy-utca 2. szitu. 4923
I Kirándulásokra, ntaiáiokra, I 1 ozionaa él hideg vacsorákra 1
élelmleierefcet R. m. mlndenncmfl sajtokat, vajat, eredeti liptói túrót, kőiSiOlt llptölt, hideg felvágottakat, eredeti prágai sonkát, Plck-siálámlt, exardlnlákat. pástétomokat, buskonservekel legjobban
Muszel és Frledenthal
cecmegekereBkedéBében lehel beszerezni,
mert ott óriási válasrtektmn 3ISS és elónjrós árban kaphatók.
Egy Jókarbsn levő Ford autó ICO) P éri elido. Nagykanizsa, Hunyadi-u. 39. 32!0
Földmunkásokat kaeaa 70 vagy 80 emberig Kital vállalkozó, Kisfaludy-ut.-a 72. szín. 3321
KAtaxakéa utcai Iskás szonnsl klsdó. Hálósiobaberendezfs, egyei bútordarabok, üvegek, ré/üst eladó Klilalutly.u. 21. 3322
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy üzletemet Bazár I. udvarból
Kazlnczy-ntca 15. sz. alá helyeztem át.
Szives párlfogást továbbra is kérve, teljes tisztelettel
Tóthné Jámbor Anna
kötszer- és ftlzőkészltő. 3101
1
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
I Él
VII., Baro-s-tér 23. a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi fűtés, hldeg-nielegvlz. Mérsékelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 200 0 engedmény. Tesfvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:
OROSZ ÖDÖN.
1929. jullus 27.
Kévekötő és Manllla
Gazdasági kötéláruk
Uj ponyva Gabonászsák
Ponyva és zsák
kölcsönzés
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Minden Magyar, magyar vliet Igyék 1
í.
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát meg nyitottam.
Palatinus
gyógy-i •>•«•■
éa ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fiscber és Leitner
fűszer- és gyarmatim kereskedőnél
Király-utca 8. Telefos 239.
Bl»d«n magyar, magyar vizet Igyék 1
mdgn a. fog.
KAPHATtJ:
SINGER VARRÓGÉP
RÉ»ZvéNY-TÁRSASÁO fllrtiltli: HA8YKAH1Z8A, Főnt 1.
Mos I Fest I
Mayer Klotild Utöda
VARGA NÁNDOR
fSxmoió, v«§ytUitUÓ, ruhafot6
a axombathalyl or»i. ipaitiillltáaoa aranyéremmel kltünUtva
NAOYKAN1ZSA
Oylljtótelep t Gyártelep i
Knzlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell Idegenbe mennie, mlelótt bir-mlt lesiet vagy tisztíttat. Qyőződjón meg italtn olcsóságáról és munkim
kiválóságáról. Otolérhetetlen fényű gallértlsztltis I Tisztit I s<as Pllssóroz I
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
„KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Noson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre Is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut 12. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek melleit. Szükségleteinek beszerzése eifttt feltétlen nn kérjen árajánlatot I
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tár 2. szám.
Telefon: 3-22.
Haktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedve,ö fizetési feltételek I
Nyomatott a Dilzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (l-\'elelős üzletvezető: Zalai Károly)
08. évfolyam, 156. utáni
Nagykanizsa, 1929 julius 13, szombat
Ára 14 Hllér
ZALÁI nZLOHT
(wtoriMf la Maóótalralal: P«-ut 5. aiim. KttMÜMlyí flokiladóhivatal Kossuth Lajoa-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EUaxcUll ára: egy hfca * V*>&
Öt Korosztály mozgósításáról keltek rémf>irek Csehországban
A nagy &aágy akorlatolí.: Háborús tüntetés Magyarország ellen
Prága, Julius 12 A cseh hadsereg nyár végén Morvaországban hadgyakorlatot tart. Az előkészületekkel kapcsolatban egyes cseh lapok azt írják, hogy ez figyelmeztetés akar lenni Magyarországnak.
Ha a francia konzul nám tud csehül
Oderberg, Julius 12
Az oderbergi pályaudvaron egy ur nem tudott csehül, a kalauz gyanúsnak találta és rendőrökkel igazoltatta. Kiderült, hogy a krakkói francia konzul, aki a kellemetlenségért beígérte, hogy interveniálni
fog a követségnél. A csehek most minden emberben kémet keresnek.
Háborús rémhíreit
Prága, Julius 12 (Éjszakai rddiójelentés) Ma délelőtt Prágában, Brünnben, Pilsenben és Pozsonyban nagy izgalom támadt, mert Ilire terjedt, hogy
öt korosztályt mozgósítottak. A Cseh Távirati Iroda azonnal kategorikusan
megcáfolta a híreket. A rémhírekért a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter lapja, a Vecser és a külügyminiszter lapja,
a Ceske Slovo is hibásak, mert napról-napra Írásban és képben célzatosan foglalkoznak a 10 év előtti cseh fegyverlényekkel és izgatnak Magyarország ellen.
Interpelláció a fyadt-gyakorlatolt miatt
Prága, Julius 12 (Északai rádiójelentés) Haken kép vir^lő és társai mai interpellációjukban kifogásolták, hogy mig az elemi csapások sújtotta vidéken segíteni nincs pénz, addig a hadgyakorlatokra milliók mennek el, holott az egész csupán háborús tüntetés Magyarország ellen
Nem sikerült alibit igazolnia Zoz Abbáziában kézrekerüli Fellner feleséggyilkosnak
A bécsi mosónő lányából lett nagyvilági nő meggyilkolásával magyar1 férjét gyanúsítják— Barátnője társaságában, lórum-partle közben fogtik el az „igazgató urat" egy évi nyomozás után
Hegoldódott a lainzi állatkertben talált, megégetett női hnlla rejtélye
Élénk emlékezetben él még az a vandál kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, ami tavaly julius 17-én történt Ausztriában, a lainzi állatkertben, ahol is egy összeroncsolt fejű női holttestet találtak, melyet gyilkosa a helyszínen el akart égetni,
nehogy áldozatát felismerjék. A vihar azonban eloltotta a tüzet s igy mégis sikerült a nő személyazonosságát megállapítani. Kiderült, hogy a nő Scheftner Katalin, bécsi mosónő leánya, aki szininövendék, modell, majd nagyurak gazdag barátnője volt, mígnem
40 éves korában férjhezment Fellner András Henrik székesfehérvári 8zülelésü, bizonytalan foglalkozású, magát igazgatónak nevező] 45 éves férfihez, aki aztán elpazarolta felesége vagyonának nagy részét és mikor az válni akart tőle, brutali-zálta, mignem egy esztendeje meggyilkolta.
A titokzatos gyilkosságra most derült világosság.
Kártyázás közben a hotelben fogták el a gyilkost és barátnőjét
Budapeat, julius 12 A főkapitányságra délután 2 órakor érkezeit a jelentés, hogy Fellnert,
tegnap este Abbaziában az Adriatica szállóban barátnőjéval, Koch Gertrud-dal együtt letartóztatták. A letartóztatás éppen akkor történt, amikor Fellner és barátnője este a szálló többi vendégeivel együtt kártyáztak. A kihallgatást azonnal megkezdték az Abbazia-Volosca kerületi kapitányságon. Fellner minden valószínűség szerint a gyilkosság napján Marburg-nál lépte át a határt, ahonnan pár óra alalt Bécsben volt és még délelőtt követte el a gyilkosságot. A gyilkosság dátuma julius 17. Az olasz kormánytól valószínűleg Ausztria fogja kikérni Fellnert és
Ítélkezni Is Ausztria fog felette.
Abbázia. Julius 12 Az Adriatica-penzió személyzetét és alkalmazottait a rendőrség kihallgatta. Fellner barátnője, Koch Gertrúd elvált nő és már hosszabb idő óla élnek együtt. A nőt a rendőrség 2 órai kihallgatás után szabadon engedte. Fellner február 23-án e&y gyöngysort helyezett a zálogházba és kijelentette ugyanakkor, hogy a közeljövőben nagyobb értékű ékszereket fog hozni.
Ezekre az ékszerekre azonban nem kerüli sor, mert egy bank főtisztviselője utján nagyobb, 1000 pengős kblcsónhUz jutott. Fedezetül lekötötte „Szállodai Almanach"-ja kiadási jogát. A rendőrség most azt nyomozza, hogy kié volt a gyöngynyakék. Fell-nerné ismerősei nem ismerik fel az ékszert.
Gornann Zsigmond dr. ügyvéd is jelentkezett vallomástételre. Kijelentette, hogy Fellnerné egy izhen feljelentést szövegeztetett általa Fellner ellen. De később visszavonta azzal az indokolással, hogy
szereti és fél tőle. Kiderült a vallomásból az is, hogy Fellnert a felesége tartotta el Koch Gertrúd is 40.000 Urát adott kölcsön Fellnernek.
Fellner kijelentette kihallgatása alkalmával, hogy nem gyilkos és alibit fog igazolni.
Fellner alibi Igazolása azonban nem sikerült, meri több útlevele is van. A magyar útlevélen van ugyan egy olyan kilépési dátum, mely igazolni látszik, hogy Fellner ezidő alalt Olaszországban tartózkodott, de n\'vel oszlrák útlevele is voll, a bizonyíték nem
A rendőrség az igazolást csak látszólagosnak találja. Koch Gertrúd is azl állilja, hogy a gyilkosság ideje alatt Olaszországban voltak.
A budapesti nyomoxás betefexödOtt
Budapest, Julius 12 (Éjszakai rádiójelenlés) A bud i-pestl főkapitányság teljes apparátussal folytatta a nyomozást. Egy budapesti kereskedő, aki a napilapokból értesült az esetről, jelentkezett kihallgatásra és elmondta, hogy egy éve Triesztben találkozott Fellnerék-kel. Az asszony panaszkodott, hogy férje rosszul bánik vele és kérte,
vegyen neki egy revolvert, mert fél az urától.
A kereskedő a revolvert megvette és át is adla az asszonynak. Ez egy héttel a gyilkosság előtt volt.
Kihallgatták Fellner rokonait és ismerőseit is, de vallomásuk nem volt lényeges, mert nem voltak Fellnerrel jó viszonyban s nem is igen érintkeztek.
Megtalálták az asszony bő röndjelt Is,
de azokban ruhákon és régi fényképeken kivül fontos dolgot nem találtak. A budapesti rendőrség a nyomozást befejezte, mert az ügy inost már a bécsi rendőrségre tartozik.
Klotz szenátort
két évi fogbátra és 50 frankra Ítélték
Párifi, Julius 12 (Éjszakai rddiójelentés) A bűnteiő törvényszék Klotz volt pénzügyminisztert és szenátort fedezetlen csekkek kiállításáért és csalásért két évi fogházra és 50 frank pénzbüntetésre Ítélte.
Francia képviselők kirándulnak Budapestre
I\'árls, Julius 12 A Pelil Journal folytatja a megkezdett cikksorozatot. Ma a francia nyelv magyarországi térhódításáról beszél. Ismerteti a francia nyelv oktatását hazánkban. Megemlíti Bethlen miniszterelnök kívánságát a két állam szellemi kapcsolatát illetőleg. Elismeri, hogy ez a kívánság már sok tekintetben valóra vált. A közeledés még ugyan csak gazdasági téren indult meg, de ennek máris megvannak az eredményei.
f Budapest, Julius 12
A francia-magyar közeledés illetve a barátság kimelyitésének ujabb jele az, hogy a francia parlament több képviselője Bergey papképviselő vezetésével, aki Bripnd külügyminiszter legjobb barátja s aki már két évvel ezelőtt járt nálunk, — meglátogatják a magyar fővárost és vidékét.
SALAI KÖZLÖNY
íifla. luliu. 13
Jövő pénteken rendkívüli gyűlésen késselti elö a törvényhatóság a vármegyei reform végrehajtását
Több nagykanizsai ügy kerül a megyegyülés elé
bizottsági tagok számáról, megválasztja a választási elnököket, letárgyalja Nagykanizsa város szabályrendeleiét, az útépítés ügyét, több
Nagykanizsa, Jullus 12 Zalavármegye törvényhalósági bizottsága folyó hó 19-án, pénteken délelőtt rendkívüli közgyűlést tart, amely előkészíti a közigazgatási reform végrehajtását.\'fliWy Zoltán alispán előterjesztést ftsfaz alakítandó kijelölő-bizottság két tagjának és egy póttagnak megválasztása ügyében.
Ez a rendkívüli közgyűlés fog dönteni a törvényhatósági bizottsági tagválaszló kerületek számáról, meg választja az uj törvényhatósági bizottság örökös tagjait, dönt a kerületek beosztásáról és a választandó
más nagykanizsai ügyet, kiküldi Nagykanizsa és Zalaegerszeg részére a választási elnököt. Azonkívül sorra kerül a megyei tisztviselők előléptetésének és működési pótlékának ügye és megállapítja Zalavármegye elmerét és szinelt
A pénteki közgyűlés tehát rendkívül fontos és messzire kiható közgyűlés lesz, amely igen mozgalmasnak Ígérkezik.
Kétsxáx olaszt vendég a trianoni határon
a magyar Himnusszal robogott be a kanizsai pályaudvarra
Nagykanizsa, jullus 12 A fővárosi lapok már megírták, hogy mintegy 250 olasz fascisla jön lálogatóba Magyarországra. Az olasz diákok magyarországi utjukban ma reggel érkeztek Nagykanizsára a trieszti gyorsvonattal, amelyhez hat Pullmann-kocsi volt csatolva. Amikor a vonat befutott a nagykanizsai állomásra, az olaszok kellemes meglepetésben akarták részesíteni magyar barátalkat. A diákoknak mintegy 60 tagból álló fuvózenekara (amelyben erősen volt képviselve a saxophon is) hirtelen rázendített a magyar Himnuszra, amit olyan meleg érzéssel és lelkesedéssel játszottak, hogy magyar zenekar sem különben. Az olaszok kedvessége a perron reggeli közönségének szemeiből köny-nyeket csalt ki. A magyar Himnusz
után a tüzes Oiovinezzát játszották.
A Pullmann kocsikat itt lekapcsolták és mint külön szerelvényt indították tovább a 200 magyarbarát
olasz ifjúval Budapest felé. *
Kár, hogy a mi részünkről semmi fogadtatás nem történt.
Hát persze: Nagykanizsán vagyunk.
Az olasz ifjak Budapestre érkeztek
Budapest, Jullus 12
A milanói fascista egyesület 250 lagu küldöttsége ma érkezett meg a Délivasul pályaudvarra. I.obmayer tanácsnok a főváros, Altenberger Lajos a Revíziós Liga és TESz nevében üdvözölte az érkezőket. Az üdvözlésre Eduardo dElla Igazgató válaszolt. Válaszában kifejtette, hogy az olaszok ugy jönnek, mintha testvért látogatni jönnének.
A kanizsai iparosok kapták meg a laktanya-építkezés munkálatait
Csak a lakatosmunkálatokat kapta budapesti cég — A nagykanizsai iparosság tóbb héten át tartó Izgalmas küzdelme lezáródott
Nagykanizsa, Jullus 12 A heteken át tartó lázas harc, amit a nagykanizsai iparosság és kereskedötársadalom folytatott a laktanyamunkálatokelnyeréséért samely-ben egységének, együvétartozásának és szolidaritásának ritka szép példáját tanúsította, véget ért. A küzdelem, amit a különböző érdekeltségek zárt egységben folytattak a munkák elnyeréséért, nem is egyes ipari érdekeltségek és kereskedelmi szervezetek frontja voll, hanem magának a 31.000 lakosú, mindenkitől magára hagyatott, halódó város harca a kínálkozó kenyérért, a megélhetésért.
Ádáz, kemény tusa volt, mint minden harc, ami a munkáért, kenyérért, megélhetésért folyik. Valóságos kálváriajárás azért, hogy dolgozni lehessen. Küldöttségjárások,
gyűlések, összejövetelek, tárgyalások, táviratok: hogy sok, dolog hiányában levő, feszülő izmu, erős karu nagykanizsai adófizető polgár munkához jusson, meri a munka az életet jelenti, a mindennapi kenyeret, a ruhát, a lakást, az egészséget, a család fentartását, mindent.
A heteken át való tárgyalások a budapesti generálvállalkozó Farkas és Kármán épitész-céggel azt eredményezték, hogy
az asztalos, bádogos, festő, üveges, kárpitos munkákat nagykanizsai Iparosok nyerték el.
mig a lakatosmunkákat, amelynél a nagykanizsai iparosok ajánlata kb. 14.000 pengővel volt magasabb a budapesti lakatossággal szemben, egy budapesti cég nyerte el. Az
asztalosmunkákat Dukász és társai, a bádogosmunkákat Qróza is társai, ai üvegezésekel Mekzer Jenő, a festőmunkákat Kelsz és társai, az ablakfüggönyözéseket Gerő is Piltzer kárpitosok kapták meg.
A budapesti lakatossággal a megegyezés elvileg teljesen perfektuáló-dott, a szerződés aláirása most van folyamatban.
A laktanyaépitkezési munkálatok a legteljesebb erővel folyamatban vannak. Most
a földszinti falazást végzik a legénységi épületen.
És ahová szemünk tekint, mint egy szorgalmas hangyaboly nyüzsög, mozog, dolgozik, kalapál, izzad a sok-sok munkáskéz, hogy
november végére a szerződésszerű munkák és az épületek átadhatók legyenek a kincstárnak.
*
Amikor örömmel regisztráljuk, hogy a küzdelem nem voll hiábavaló, (ha mindjárt nem is ugy intéződött el most minden, mint ahogyan szerettük volna), rá kell mutatnunk a nagykanizsai Ipartestület elnökségének valóban fáradhatatlan munkájára, amellyel iparosaink és kereskedőink érdekeit védte, értük síkra szállt és nagy, személyes áldozatossággal Igyekezett Nagykanizsa eminens problémáját kedvezően dűlőre juttatni. Rá kell mulatnunk az OMKE, GyOSz és Baross Szövetség együttes küzdelmére, szolidaritására. De a mérleg lezárásánál — szerénytelenség nélkül — a becsülettel teljesített munka és lelkiismeretes szolgálat jóleső tudatával olt áll a Zalai Közlöny is, amely mindenkor a legnagyobb önzetlenséggel, a város iparossága és kereskedőinek érdekeiért messzire elhangzó szavával sikra szállott, értük küzdött, felhívta a halódó műhelyekre és a pusztuló üzletekre a figyelmet és mindent becsülettel megtett, hogy a sajtó erejével ezen a városon segítsen. (B. R.)
A vlrllla névfegyxék
elleni fellebbezéseket folyó hó 15-ig bezárólag lehet benyújtani. A 39 virilista közül az utolsó 1898.96 P adóösszeggel került be a névsorba. (A közölt virilis-listán ugyanis az utolsó kettő — Dukász és dr. Lukács — adóösszegei kétszeresen számítandók és ez a szorzás a leírásnál tévedésből elmaradt.) Az utolsó három virllis adóösszegei tehát igy következnek:
37. Dr. Daráss László (2)\' 1925.80
38. Dukász Ferenc (2) 1921.52
39. Dr. Lukács Béla (2) 1898 96 Akinek tehát a 39 ik virilis adójánál nagyobb lenne a ház-, föld- és pótadójának összege, az ne mulassza ei jogait a határidőn belül biztosítani.
= Kóstolta már a Lenk-téle kenyeret? Csodás IzO és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér. *
ClllafUred —
A föMBUv«H*Ugyi mlnJsxMr meg pa*> elégelve ttm ereütménnyel
Budapest, Jullus 12
Mayer János földmlwlésugyi miniszter nyilatkozott a lillafüredi gyógy fürdő illelve kútfúrás ügyében.
A lillafüredi építkezéssel — mondotta — a kormány munkaalkalmai akart ttremtenl is ez — ha nem is kizárórag az ottani, hanem a vele kapcsolatos munkálatokkal — sikerült is. A fürdő megvételére és bérbevételére vannak ajánlatok, de ezt a kérdést nem kívánja maga eldönteni, hanem minisztertanács elé viszi, döntsön benne az összkormány. Kérdés a bérbeadásnál, hogy a vevő vagy bérlő a környező kiránduló helyeket fe|leszlené-e ? Erre is tekintettel kell lenni.
A híresztelésekkel kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy feltörő melegvíz nincs, de most nem is lehet, mert a fúrás szünetel. Az eddig eléri eredmény az, hogy sikerült olyan vizd kapni, amely jobb, mint a karlsbadl, mert nincs benne szénsav, tehát nagyobb gyógyhatású. Megnyugtathatja a publikumot, hogy az eredmények messze felülmúlják a várakozásokat és örül, hogy egy ilyen kiváló gyógyfürdőt tudott a magyarság részere teremteni.
- A Zalai kultusza.
Évkönyv
Zala
Mozgószinház
FBIdBnfutók
Orosz menekültekről szól a film, amit az Uránia-mozi ma szombaton és holnap vasárnap bemutat.
Az J917-es orosz forradalom sodrába kerül a legnagyobb orosz arisztokrata, Trubecko] herceg és ennek leánya, Lídia hercegnő. A darabban lejátszódó romantikus szerelmi tör-fénel nem sablonos. Izgalmas és lebilincselő fordulatok tarkítják a darabot s élénk színekkel vetíti elénk a film az orosz forradalom eseményeit, a párisi Monlmartre-t és az orosz forradalom számüzöttjeinek, főleg az arisztokratáknak nyomorúságos és viszontagságos életét. — Ez a film összetömörltese mindazoknak az eseményeknek, amiket az utóbbi évtizedben sok memoár és még több fantasztikus regény többkevesebb sikerrel nekünk elmondani akart. Megismerjük benne az orosz lélek mélységeit, a lángoló hazafiságot és az orosz léleknek azt az olthatatlan reménységét, hogy feltámad még az orosz szabadság és elkövetkezik még a bitorlók bukása és bűnhődés azokra a bitorlókra, aktk az emberek százmillióinak oly sok kint és szenvedést okoztak.
Feledhetetlen alakítást nyújtanak a film főszereplői: a szépséges Mady Christians, továbbá a két nagy színész, Wilhelm Dleterle és Alexander Murski.
A műsor másik slágere nem történelmi éposz, ennek pontosan az ellenkezője. Mi lehet más, aminek a cime „ A vizbenhagyott menyasszony"? Ez egy kacagtató vígjáték, aminek egyetlen célja, hogy a közönség egy óráig nagyon-nagyon jól mulasson, nevessen, feledje el egy órára a gondokat és egy pár garasért szerezzen magának nemes szórakozást, olyant, amire bármikor, ha visszagondol, nevetésre derüljön. A film főszereplője egyike a filmszínészet legragyogóbb tehetségeinek: Loulse Fezanda, akinek minden mozdulata elárulja nagy művészeiét.
Betetőzése a nagyszerű műsornak a Magyar Híradó, amely a mostanj aktualitásokat hozza,
tm w/m \'3
h7j IN-ház
Mágnás MlsKa
Ismét egy derűs, hangulatos est, melyben Az ötletes rögtönzések ka-cagó-otWnl váltottak ki. Mágnás Miska szefepe araugy Igazában Károlyi Vilire szabott szerep, amelyben zamatos komikumának minden oldalát nagyszerűen érvényre tudja jut-Mni. Károlyi Vili oly .pompás figurát rajzolt, oly szint vili bele játékába, hogy a közönség bucsuestje alkalmából ismételten tapsviharral Ünnepelte. Károlyi Vili is azok közé a stiataek közé tartozik, akiket a kozöuség mint Kedvenceit könyveli el. Az est ielke, éMetö eleme, varázsa: Pintér Böske volt ismét, ez a csodálatos asszony, akinek egyéni bája, tttzeststiipwwentmna, minden egyes mozdulatának kecsessége, elragadó elevensége szédítő magasságban szeli át i vidéki színpadok horizontját. Sikere elementáris, elkniUhatetlao volt. Solthy György sok érzéssel játszotta Baracs Ivánt. Kádár Margit finom, üde megjelenés, játéka rokonszenves, meleg szinfl. Kormos, Egry Beria a nivós vigjálék-stilust képviselték. Q. A\'agy Tibor karnagyot a honvédezred zenekara egy díszes ezüst cigaretta-tárcával lepte meg teljesítményeinek elismeréséül.
_ (B. R.)
(\') ogy színpadi sárga
oeieiua (olaoré»ze, a lUrály utoától a ■doháéig. A rno*taiálí> kérotlk azt a adpliázl irodában leadni.
ZAI.AI KÖZLÖNY
A vxlnöáxl IroiMa filrei
I*) A l.p.x.kb, l.amapT-rabh «.n*. ylai4ttk, Móricz Zsigmond szenzációs sikert ólért remekműve, r „Num élhetek muzsikaszó nélkül" szombaton és vosArnap este Ismét Soltliy György vendéKfelléptóvel kerül műsorra.
(\') Vasárnap 4élattsi moilh.l,-
árakkal „Mersz-e Mllry" káprázatos szépségil operettrevü megy Solthy György vendégfeUéptévol. C) MoxlhelyAra.buo.u.lS>d*fink
Héttőn Sarla.v Imre bucsufelléplévcl „Vakablak", az Idény szenzációs sikerű tragikomédiáin, kedden Pintér Böske, h közszeretetnek örvendő primadonna bucsula „Régi nyár" opcrettuldonság, szerdán pedig Blhary Nándor, u tővá-rosba szerződött kltllnő táneoskomlkua bucsuJául „Ártatlan don Jüan" kerül színre. Mindhárom előadás a zónahelyáraknál Is olcsóbb mozlhelvárakkal kerül színre, llelyárok 52 fillértől 1.90 fillérig.
(*) tn áa a húgom clmll kitűnő francia vígjátékban búcsúzik l.ado merszky Margit, akit a Jövő szlntévad-ban mér csak a budapesti Vlgralnház színpadán fogunk vlszonüátnl.
(") Pántakan - Erkal Sab> bu-oauja — „leányvásár".
A sxlnfidx Oeíl mUsora:
Utolsó előadások:
Szombat: Nem élhetek muzsikaszó nélkül.
Vasárnap d. u.: Mersz-o MSry.
Vasárnap este Nem élhetek muzsikaszó i tóik 111.
Hótfő t Vakablak, Sarlay Imre búcsúja.
Kodd: Uégl nyár, Pintér Böske búcsúja
Szerda: Ártatlan don Jüan. Blhary Nándor búcsúja.
= Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven beKlII törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely.
NAPIHÍREK
NAPIREND Julius 13, szombat
Róm. katolikus : Anaklét. Protest:
Jenő. Izraelita : Tani hó S •
Uránia. .Földönfutók", oroiz dráma. .A vtzbenhagyolt menyasszony", vltjjá-ték-iltrakcló. Magyar Híradó.
OőztflrdO nyitva reggel 6 órától elte 6 óráig (bétfö, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentétek: Pénteken a himértik-let: Reggel 7 órakor +13 3, délután 2 órakor +235, este 9 órakor +18 4.
Felhőzet: Egész napon át borúi égboltozat.
Szélirány: Reggel éj délben északkelet, este északi szél.
* MataaraMglal latáiet aala 10 árakar Jalaertli Váltaaákoaj, nyugtalan 1*8 várhat*, hellénként aatval, May.gt.l.n HSvál-texáeaal.
— IV. Károly tihanyi emlékünnepély. Az emlékbizottság 1926. augusztus 15-én tartolta meg első emlékünnepélyét Tihanyban, amikor a IV. Károly király harangot szentelték fel. 1927. augusztus 15-én az emlékbizottság az ősi apátság temploma falába illesztette a Tihany község eleseti hőseinek névsorát megörökitö márványtáblát. Ez ünnepség után a bizottság bemutatta azt a területet, melyei IV. Károly király emlékére emelendő keresztút céljára Tihany község felajánlott. 1928-ra maradt a
Kálvária alapkövének és a három elsó stációnak felállítása és ünnepélyes felszentelése, erre az évre pedig a IV— VIII. állomások kerülnek sorra. A 14 keresztúti állomást a 14 megmaradt vármegyei törvényhatóság állítja fel. A már 1928-ban felállított 3 állomást követi uj 5 stáció, mely Somogy, Győr—Moson —Pozsony, Tolna, Abauj-Torna és Veszprémvármegye nemes közönségének áldozatkészségéből szenteltetik lel. Az idei ünnepély kiemelkedőbb pontjai: a IV—VIII. sláció felszentelése és átadása a megyék alispánjai részéről a tihanyi apátnak, a főpapi tábori mise, melyet dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök celebrál, a Glattfelder Gyula Csanádi megyéspüspök által mondott ünnepi beszéd, a hősi halottak, valamint a királyszobák emléktáblájának megkoszorúzása.
— Husvizsgáló tanfolyam Nagykanizsán. Nagykanizsa korábban ismert volt husvizsgáló tanfolyamairól, melyekre az ország minden részéből jelentkeztek. Több évi szünet után a város állatorvosi hivatala most a földművelésügyi minisztertől engedélyt kért, hogy őszre ismét husvizsgáló tanfolyamot rendezhessen. A hallgatók valószinüleg a fémipari szakiskolában nyernének elhelyezést. A tanfolyam vezetője dr. Kertész Lipót városi állatorvos
= Árban, minőségben választékban B a r t a szönyegraktára szenzációs.
Sok pénzt takarit meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával.
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.
______ZALAI KÖZLÖNY____
Vasmegyei orvvadászok voltak a kls-szentgrótl gazdák gyilkosai
Az egyik áldozat ostorát Is megtalálták a gyilkosok pincéjében
_f____
— Vasárnap: levente-Jullálla.
Kiskanizsa derék leventéi nagy buz-galommal készülődnek julius 14-re, amikor nyári mulatságukat rendezik dalárdájuk serlegavalásával kapcsolatban. Az agilis rendezőség a nyári örömek minden furfangját kiokos-kodta, hogy minél több és élvezetesebb szórakozást nyújtson. Az érdeklődés Nagykanizsáról is élénk, mert a pompás mulatság az idillikusán szép Angolparkban lesz. Szerencse-sátor is lesz a lüzoltó-napl mintájára.
Furcsa bossxu,
axnlí a MkosoraxoM Kéri) esielí kl a Halai Oáxaapdr ellen
Szenüászló, Julius 12 Noch József szentlászlól fiatal gazda legnapelölt este feleségével együ11 pihenni tért. Éjfél felé leheteti, amikor Noch, nejének sikoltásaira ébredt fel. Ebben a percben valaki öl ugy fejbeütötte, hogy kórházba kellett szállítani.
A fiatal asszony kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy a titokzatos éjjeli támadó ól férje mellől a főidre rántotta, majd a bezúzott ablakon át kimenekült, miután férjét előbb még fejbeverle.
Az a gyanú, hogy a tettes az asz-szony egyik volt kérője leheteti, aki bosszúból eszelte ki a különös kalandot.
—■ Megszűnik a balatonfüredi polgári fiúiskola. A kultuszminiszter elhatározta a balatonfüredi állami polgári fiúiskola megszüntetését. A jövö iskolai évben már nem lesz első osztály, a többi osztályok pedig az év végével szűnnek meg. A miniszter intézkedését az iskola elnéptelenedésével okolja meg. Az iskolaépületet, valamint az Internátust, minden valószínűség szerint, iskolaszanatórium céljaira használják fel.
Vesxeti ieöén
lo/él Itta egy somogyi uri caaldd
\'I\'ub, Julius 12 Hetekkel ezelőtt történt, hogy Csebepusztdn a pásztor kutyája megveszett. A pásztor a kutyát agyonlőtte, elföldelte, de elfelejtette ezt a hatóságnak bejelenteni.
Néhány napra rá elhullott az ottani Satzger-uradalom két tehene. A tabi járásorvos megvizsgálta a két tehenet és megállapította, hogy azok veszettségben multak ki.
Nyomban beoltotta az uradalom összes marháit. A Satzger-család minden tag|át, a kastély személyzetét és a főintézőt Is, akik iltak az elhullott veszett állatok tejéből, felküldötte a Pasteur-intézetbe, ahol az ismert előkelő család tagjait védőoltásokkal gyógykezelik.
— Találtak «gy kútját. A nagykanizsai kapitányság Ismételten közhírré teszi, hogy folyó évi Január hó 14-én délelőtt a Kazlnczy-utcában egy gazdátlan lehér-tarka nőstény foxterler kutya találtatott bitangságban. A gaz-détlnn állat Takács Ferenc m, klr. Allnmrendőr órlzetéro lett bízva. Tulajdonosa kellő Igazolás mellett, a tartási tlllak megtérítése ellenében nevezett állami rendőrnél kutyáját átvehotl, I
Zalaszentgrőt, Julius 12 Ma végre nyilvánosságra került a kettős gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vett két ember neve is. Mindkettő Fetsőoszkó vasmegyei község lakosa. Az egyiket Tavasz Istvánnak hivják, mig a másik Mozsár István. Főleg az előbbi ellen, aki nagy orvvadász hirében áll, merültek fel erős bizonyítékok. Lakásának félreeső helyén ugyanis megtalálták vadászfegyverét,
— A nagykanizsai fémipari
szakiskola Iskolaéve bezárult. A most sajtó alól kikerült értesilö tanu-sága szerint a fémipari szakosztálynak 63, az építőipari téli tanfolyamnak 11, a továbbképző ipari tanfolyamoknak 48, összesen 122 tanulója volt. Évvégén a tanulók rajzaiból és munkáiból kiállítást rendeztek. Az Intézet internátusában 16 tanuló és 15 tanfolyamhallgató nyert elhelyezést. Az iskola tantestülete az igazgatón kivül 2 rendes, 5 óraadó tanárból, 4 művezetőből és a hitoktatókbál álL Az iskola növendékeinek havonta egy-egy testedző kirándulásuk volt. Meglátogatták a helyi gyártelepeket is. Az önképzőkör hetenként ülésezett. Az iskola fennállása óta 37 növendéket bocsátott ki az éleibe. Az elmúlt évben 2 tanfolyam voll: traktor-kezelő és elektromoslpari. Az Iskola fennállása óta (1923.) összesen 21 tanfolyam volt 456 beiratkozolt résztvevővel.
—■ Szeptember végéig lehet folyamodni házadómentességért. A pénzügyminiszter 1929. évi 23. t.-c. 17. szakaszában kapóit felhatalmazás alapján intézkedett, hogy mindazok, akik az ideiglenes ház-adótnentességi kérvényüket annakidején egyáltalában nem, vagy csak elkésetten adták be, ezt a kérésüket eddigi mulasztásuk igazolása mellett szeptember végéig adhassák be, Illetőleg újíthassák meg. A pénzügyminiszter egyúttal felhatalmazta az
melynek serétei teljesen megegyeznek a holttestben talált serélek nagyságával. Ugyancsak
megtalálták pincéjében az egyik áldozat ostorát is.
Mozsár ellen eddig kevesebb a bizonyíték.
A csendőrség a körömszakadtáig tagadó gyanusilottakat most a letagadhatatlan tárgyi bizonyítékokkal akarja vallomásra birni.
adóhivatalokat és kerületi felügyelőségeket, hogy a házadómentességet a földbirtokrendezés során a házhelyhez jutottak, valamint azon háztulajdonosok, akik az épitési engedélyt csak elkésetten kapták kézhez, a maguk hatáskörében megkaphassák, amennyiben az épület 1924. év augusztus l-e ulán véletelt használatba. Minden más esetben az elkésetten beadoll kérelmek elbírálását a minisztérium magának tartotta fenn.
Rádió-müsor
Julius 13 (szombat)
Budapest 9.15 Orosz btlalajkazeneksr hangv. 9.30 H. 945 A hangv. folytatáss. 11.10 Nemzetközi vlzjelzószolgálat. 12 Déli hatangsző. Ulána : ldó|elzés. 12.05 Az 1. honvédgyalogezred zeneka-ának hangv. 12.25 H. 13 Időjelzés 1430 H. 16 F 16.45 Időjelzés. Utána: H. 17.10 Dr. Szilágyi Imre magyar hegedUes!|e dgányzeneksii kísérettel. 18 Thury Lalos novellái. 18 30 A fővárosi zenekar hangv. 19.45 Operett-előadás a Stúdióból. Utána kb. 20 Időjelzés. Utána cigányzene.
Bécs 11 Zene. 16 Hangv. 18 Florj dc Orüsogono áriaénekcsnő hangv. 18.20 Kamara Z. 20.05 Operett E.
Berlin 17 Zene. 20 Hangv. 22.30 Z.
London, Daventry 13 ét 15.20 Zene. 16.25 Hadi repülőgépek gyakorlalozásának közvetítése. 17.15 Oy. 18.45 Beethoven-szonáták. 19.45 Hangv. 3136 Vaudcvllle-est. 22 35 Z.
Milánó 11.15 Rádiókvartett. 13 35 Jazz-band. 16.30 Oyermekksrének. 17 Rádiókvintett 19 Jazz-band. 20.30 Hangv.
München 14 30 O. 16 Rádiótrió. 18 Clterahangv. 19.30 Hangv. 20 Pelsóbljor-országl est. 23.35 Z.
Prága 11.30 O. 12 20 és 18.15 Hangv. 20.15 Szláv népdalok 20 30 Z. 22 25 Jb.
Varsó 12 0), 16 30 O 18 Oyermekóra. 20 30 Filharmonikus hangv. 22 45 Z.
Zürich 11 Hangv. 12.32 es 13 O. 20 Jodelkvertett. 22.10 O. lánc Z
_1929. julius 13.
KÖNYVEK, LAPOK
Miből less a ruscs?
A hölgyek, mikor a kis aranyiokos stiftet kiszedik retlküljükből, hogy végighúzzák a szájukon, aligha gondolnak arra, hogy mi az, aminek frissebb, elevenebb színüket köszönhetik. A rúzst ők csak készen látják olyan kecses kis rudacskákba gyúrva, amelyeken már csak a szakember szeme látja meg a nyers anyagokat. Nos, képzeljünk magunk elé egy Bereg különböző fajta festéket, melynek a rúzs a biborszint köszönheti, képzeljünk magunk elé illatszereket, paraffint, baracklekvárt, vazelint; mindez bele van szorítva abba a kis rudacskába. Valósággal frappánsan hat, ha azután ezekel az anyagokat egymás mellett látjuk, ahogy most ezt a Lantos Magazin legutóbbi száma képekben bemutatja. Ennek a számnak gazdag anyagából kiemeljük még a mígyar betyárok rémének, a legendás hlrü Ráday Gedeonnak portréját, melyet születésének századik évfordulója alkalmából Krúdy Gyula irt. Bizonyára nagy sikerük lesz az offset eljárással sokszorosított festményeknek és fényképeknek is, melyeket a lapnak már eddig is sikerült Magyarországon népszerűvé tennie. — A Lantos Magazin havonként kétszer jelenik meg. Ara számonként I pengő. Évi előfizetés 24 pengő. Minden éves előfizető ajándékul egy 6X9 cm-es Kodak fényképezőgépet kap.
A
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz, hanem
orvosi szaktekintélyek j ajánlják vese, hólyag,
gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflszer-és csemegeüzletben.
a, Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21
H Az állatait maghddltották Ba-dnpesM. Sohasem volt még olyan állatkultusz, mint napjainkban. Az emberek kedves barátainak, az állatoknak szenteli legújabb számát a „Színházi filét", mely külföldi mintára áüatszámot adott kl. Ennek a gyönyörű kiállítású számnak tartalmából kiemeljük a kivetkezőket: Szereposztás, Irta Kos-ztolányl Dezső. A nő és a kutya, Hány állat életébe kerül egy felöltözött n«, Intim Pista a pesti művészek kutyáiról. Hajnali látogatás az nlagl sztároknál, íirontosau-ntsok és hétfejű sárkányok a pesti strandon, stl). Ezeken kívül bőven beszámol a művészi és társadalmi eseményekről, Bethlen Margit grófnő négy pantomimjének előadásáról. Egyes szám 1 pengő.
)( Fiatal lányak ráaxéra szerkeszt! Tutsek a „Magyar l,ányok"-at, a log-szobb, legtartalmasabb képes Ifjúsági lapot. Megjelenik havonta háromszor. Előllzetésl ára negyedévre 2 40. A Százszorszép Könyvökkel együttes előflze-tés negyedévre 4 pengő. Mutatványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, Andrássy-ut 16.
)( •« Ojaág tal stáas színes, öüo-tes elmlttypal és a legaktuálisabb viccekkel Jelent meg. Az ul zsidó lexikon, a hét legjobb vicce, a Bölcs Itabl adomái, Salamon-Uadó, Sokorópátksl, Pnpp ■laiirsl remekeinek. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., O-ucca 12.
— A Zalai Évkönyv — Zala, kultusza.
•• n
TENNISZUTOKI
„Glória" Liga ütő duplahuros 18 P.
Versenyütőkben nagy választék. Szakszerű raketthurozáal
Olcsó
TENNISZCIPŐK
Krepp gummitalppal és krombőrtalppal
Szabó Antal
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
Iffft. jullus >3.
SPORTÉLET
Tannisz
Nagykanizsa, Jullus 12
Már tegnapi számunkban hirt adtunk arról, hogy a Kaposvári Turul Sportegylet versenyjátékosai Nagykanizsán vendégszerepelnek. A jeles kaposvári egyesület ezúttal legjobb erűit kllldi ki, hogy összemérje erejét a Zrínyi csapatával. Azon körülményből kifolyólag, hogy a kaposváriak legerősebb összeállításban szerepelnek, az az osztatlan érdeklődés, mely a sporttársadalom részéről a vasárnapi versenyt megelőzi, teljes mértékben Jogosult. Dunántul legjobb hölgyjátékosa mellett országos viszonylatban is kiváló játékerők képviselik a vendégcsapatot.
A hármas verseny legfontosabb része természetesen a Bakay serleg-mérkőzés, melyre a Turul dr. Csehy Jánost, Tevefy Bilát és Németh Lászlót küldi ki, mlg a Zrínyi színeit dr. Haiszer János és vitéz Csikós Jtnó képviselik.
A női verseny annak eldöntésére van hivatva, hogy a helyi csapat fiatalabb erői megállják-e már a sarat erősebb mérkőzéseken is. — Kaposvárról Surgoth Erzsébet, Mayer Emmi, Hanyl Csabáné, valamint r. Kellauer Klári szerepelnek, a Zrínyi csapatában pedig előreláthatólag Reischi Mdrlka, dr. Makóné, dr. Oroszáé, vitéz Csikósáé és BHirra DtdexJognak indulni.
Az ifjúsági versenyben a kaposváriak részéről Rédey Árpád és Zentay György mutatkoznak be, mig a Zrínyi ezúttal is a Bittera Oáspár párt szerepelteti.
A vasárnapi verseny a két egyesületnek nem első találkozása. —
Senior versenyeken eddig még mindig a Turulé volt a babér. A Zrínyi vezetősége azonban figyelembe véve játékosainak nagy arányú fejlődését, erősen bízik abban, hogy a Bakay serlegmérkózésben győzni fog kiváló ellenfele felett. (Győzelem esetén a Zrínyi ugyancsak Nagykanizsán a Tatabánya—Pápa mérkőzés győztesével kerül össze.)
A nöi verseny eredménye azonban már alig lehet kétséges. A helyi csapat legfeljebb pontokat szerezhet, de a mérkőzést nem nyerheti. Legalább is az ellenkezője nagy meglepetés volna.
Az ifjúsági versenynél a helyzet már fordított. Itt a Zrínyi bizonyosra veszi, hogy ifjúsági csapata ezúttal is megőrzi veretlenségét.
(ZTE atléták figyelmébe I) Felkérem a Zrínyi Torna Egylet atlétáit, liogy ma délulán 7 órakor, tekintettel a Pécsett megtartandó kerületi atlétikai bajnoki versenyre, a Zrínyi sportpályán feltétlen megjelenni szíveskedjenek. Szipudvary László titkár, atl. szakosztályvezető
2ALAI KÖZLÖNY
Naponta adjon növendék és hlaóillalilnak
„FUTOR"
szénsavai takarmánymeszet. a .FUTOR" növendékállaloknál a Clontképződést elősegít! hízásra
á^K,étvágygerjesztő^
A .FUTOR- nem orvosság, hanem a legflnomabban órloll méazsótip, amely az állatok szervezetébe Igen könnyen felszívódik, s amelyei az állatok aro-matlkus anyagtartalmánál (ogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetéséi feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR--1 állandóan etetik. Art: 1 kilogrammonként 40 (Iliéi. Zsák Vételnél: 1 zsák 50 kg. (zaákkal
együtt) P 10 30. 1 cca W kg-os próbadoboz ára 30 fillér. Klcalnyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédöazerek ssö kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróaág mellett Telelőn: 130.


= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szAlloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
KÖZGAZDASÁG
Amerikai vasutrészvények óriási árfolyamnflvekedése
Kilenc amerikai vasúttársaság réaz-vé ytökéjének sikeres reorganizációja arra Indította a Seabord Air 1 lne Ral\'wiy Igazgatóágát, h->gy azt a példái kftvesie és részvényeaeinek hasonló! transakrlót javasoljon a f. hó 10. és ll-éte összehívóit közgyűlésen A Seabord Air Llne Rallway az Egyesült Államok délkeleti részének ló-vonala éa részvényeinek nagy része Európában és pedig Angolországban, Hollandiában Svá|cban éa egyéb orsrágokban van elhelyezve. A Seabord Air Line Rallway ez év első négy hónapiában 1,100.000 dollár brulto nyereséget ért cl. Az áprilla havi bruttó bevétel 5,640.000 dollárt lett kl aa előző év ugyanezen azakában kimulatott 5.138 000 dollárral aaemben. Az év első négy hónapjának bruttó bevétele pedig 22.044 000 dollárra rúgott a tavalyi ugyanezen Időszak 20,911.000 dollárral szemben. Ai előbb említett részvénytőke reorganizációjának alkerét az alábbi táblázat élénken Illusztrálja, amennyiben 9 vasúttársaság részvényeinek ái folyamát állítja egymással azembe 1929. május hó 16 án és az 1924. évben:
áll. 1924. 1929. V. 16. Southern Rallway 38 dollár 140 dollár Chicago R. I. A Pacilic 21 . 123 . N. yTN. H. A Hatllord 14 . 96 . Pere Marquette 40 . 160 .
Boaion A Malne 8 . 62 .
SL Loula—Southweatetn 33 . 93 . Missouri—Pacific 9 . 93 .
St.Louis-San Francisco 19 . 110 . Chcaseptak—Chicago 67 . 200 ,
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
TŐZSDE
A mai rendezési nap nem hozott a piacon különösebb változást, mert az angazsmánokat már tegnap lebonyolították. Üzlettelenül csendesen, tartózkodóan indult meg a piac Később a bányaipari papírokat egy külföldi csoport kereste és vásárolta, miért is véleményes vásárlás indult meg. A hatás az egész piacon éreztette a javulási. A tőzsde mindvégig barátságos volt, az értékek 1—2% árnyereséget mutatnak fel. Flxkama-tozásu papirok piaca üzlettelen. — Valuta és devizapiac változatlan.
Itrtohl sárlat
Pár Is 20-36, London 25-22«/a, Newyork 520— Brilaael 7226, Milano 77-20 Madrid 75\'30, Amsterdam 208S5, Berlin 123 «5. Wien 73 15. Sotla 3*75\'/l, Prága 15 38 i/a, Varsó 58 30, Budapeat »0*ís Belgrád 9-12\'ís, Bukarest 308Vi.
T»nséoytíxs4»
Az árak változatlanok.
Buza tlazav. 77-ea 23-15-23-30, 78-aa 23 35—23:0, 79-ea 2355 -23 75, 80-aa 23 80-24 00, dunántnli TI ea 22 00-22-15, 78-aa 22-20—22 35, 79-ea 22 40 -22 55, SO-aa 2260 -22-70, roza 1750-17-75, tak árpa 1850—1900, aOrárpa 2300-23 50, zab 17-80-18-00, tengeti tazL 24 00—24-50. dunántúli 22 80 -23 10, korpa 1250 1300.
A ttitjtoitl Tíxs4e leTtu-jsgyiáM
valutAk
Angol I. 77-78-27-93 Belga fr. 79-60-8000 Cseh k. 16-92-1702 Dán k. 152-50-153-10 Dinár 10 00-10-08 Dollár 570 75-572-75 Francia f. 22-45-22 75 Holl. 230-00 231-00 Lengyel 64 0 -61 35 Leu 3-38-3-42
Léva —•—
Líra 29 95-30-25 Márka 13650-13710 Notvég I52 S0 153 20 S:hlll. 80-60 8100 Peaeta 82-«0-83*50 3vá|d I. 110-20 110 70 Svédk. 153-60-154 20
devizák AmsL 230*02-230-72 Belgrád 10*05-10*08 Berlin 136*42-136 87 Brüsszel 79*60-79-85 Devlzalel 3*39-3*41 Kopenh. 152-57-152 97 London 77-78 77-86 Madrid 82-75-83 3S Milano 29-95-30-05 Newyork 572*80-4-40 Otzlo 152*65-153-05 Pária 22*42-22 49 Prága 16-95-17*00 Szófia 4*13-4*15 Stockh. 153*55-153 95 Varsó 64*70-64*\'0 Wien 8058-80*83 Zürich 110*15-11045
Sertéiválár
Felhajtás 879, eladatlan 1.93. — PJlőrémül 1*82-1*84, azedett 1*74—1-78, szedett közép 1*56-1*64, könnyű 1*20—1*38, l-afi rendi öreg 1*68-1 72, Il-od rendű öreg 1*48—1-54 angol süldő 1*40-1*80, szalonna nagyban 1*94—1*98, zalr 2*18 -2*22, hut 2*10—7*40, szalonnás télsertia 2*12-2-21
Ba<|a: MxsM lytafe éc Ufttatt
Vállalat lantolnál.
Felelő* kiadó: Zalai Károly.
Mf«rt~s UU».« , N.irVacataa 70. «.
Siessen vásárolni
TURUl cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok, Chrom- és nyersgummitalpu tenniíz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkati
APRÓHIRDETÉSEI
r dija 10 nóá* M IWSée, . azó Ok ÍM. Viaár lé izóh M IHMr, mindea |a r«ll. Szerdán áa péss-•• flilár, mlndta további I. Cimazó • mladen vaata-
álló azó két szónak azámH-kereaőknelc 50M eufedmény.
Hlrdatéaak S (•<) paa|l iaazafn alul a falaataasa kSayvaláa. ■xémléaéa^ atkaHMéaa
azó gabb
Bilik.
Taagarl házhoz szállítva, hoaazabb lejáratú hitelre i< kapható Vida fllszer-Uz,elében. 3071
Csasadaa kétazobá*, konyhás udvari lakás kiadó augusztua 15-re Sugár-ut 45. Meglekinthető d. e. 10 tői d. u Hg. 3182
SsagAr-sat 58. számú ház szabadkézből
eladó. - Bővebbel: Koréin és Stroch cégnél. 3327
IMÉZET,
nyersbőrt, ágytollat.
vasat és féinst
legmagasabb áron vásárol
Strém Barnát és Fial
Erzsébet-tér 15.
Szolid flatalasaabar auguaatua elae-
Jére kényelmes, Uazta. azlraz, egéaxaég$s oalaaaaa kutarazatt szakát kaphat. Eaetleg reggelivel. Cim a kiadóban
megtudható.
A lagjabb aSrkdltkévé mégis caa<
Muszel éa Friedenthalnál kapható. ----
1189
Társat keresek porazlvógép vételéhez, illetőleg haaználatához - Vida tttazer-kereikedó. 3311
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és
legolcsóbb. Teleion: 595.
Betioaee
Lakás i Klnixsl-utoa 8lm.
TrapalataaalJI teljes zairoa mlnőaég-
ben 1 kiló P J - " \' \' -\' -
Muaael és Friédentbal->1*9
Egy Ideillaan azép fekvésű k*zhal* • belvaroaban igen olcsón eladód Bővebbet a nagytralikban. 3317
KSMzkddéa miatt bálóizobj (a konyhabútor sürgősen, aloaáa eladó. Cim a kiadóban._|_ 3314
Jékarbast levő szotoberendezéa, ácyak, szekrények, ebédtődivány alb olcsó Tibin eladó. Megtekinthető vaalrnap egéaz nap Zrínyi Mlklóa-ulca 32. 3320
I Klráiáiláiokra, utazásokra, I 1 ououa ás hideg rscsorákra I
álalntiierakat u. a. mladaaaaaS aaitokat, vajat, eredeti llptól-tarót, kOráaet! liftéit, blaea felváaottaaat, eradatl prágai aoafcát, Plek-azalánlt, asardlalákat, páaMWaaakat, huakonae iveket legjobba*
Muszel és Frledenthsl
caamegckereakedéeábea lehet beaaareaai.
mert ott órláal választékban lisa éa elönyóa ártaa kaphatók.
Egy |ó Iriaaztal ersdó Ztlnyl Mlklóa-
utca 40. Lichtenateinnéi. 3336
Augusztus l-re keresek 3azobls lakiat vízvezetékkel a város belterületén. Eppln-getnt, Caenhery ul 4. -3328
Aatoanal kiadd egy hátomazobáa
utcai lakás Deák lér 6. az. alatt. Bővebbel a házmesternél. ___ 3329
Rákórzl-u, 13. szám alatt egy egmofeéa, konyhás ulcai lakás augusstus i ra Kiadó. 11333
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban

ZALAI KÖZLÖNY
1929. ]uUu» 13.
Kertészek
figyelmébe I
Keszthelyen, Pál-utca 29. számú háa Összes mellékhelyiségekkel és a kertészethez szükséges felszereléssel eladó. — Ugyanott két házhely Is eladó szabadkézből, készpénzért.
tlaán Gyula nagykanizsai bírósági
végrehajtótól.
0845/1939. vht. szim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végreha|tó sz IRSI. évi LX. t.-c. 103. }-i értelmében ezennel kHz-hlrré teszi, hogy s nagykanizsai kir. Járáa-blróságnak 1929. évi Pk. 9845 asimu végzése következtében Dr. Beck Dezső ügyvéd által képviselt Labor gyógyszer vegv gyár Javára 511 P 71 lift s |ár. ereiéig 1939. évi má|us bó 8 án foganato sltott kielégítési végrehajtás utján le- éa lalQlloglalt és 1380 pengőre becsalt következő Ingóságok o. m.: 3 drb. ló, 2 kocsi stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árvtrésnek a nagykanlzssl kir. járásbíróság 1929-lk évi Pk. 9S« számú végzése folytán 511 P 71 fill. tőkekövetelés, eanek 1938. évi február hó 15. napjától láró 50s kamatai, Wi váltódl| és eddig Osz-sztsen 130P34 llll. bíróilag már megállapított kOIMltk ereiéig, s netán fizetett Oaazeg levonata melleit Nagykanizsán. Erzsébet-tér 22. szám alatt leendő megtartiaára 1929. évi Julius hó 22-lk napjának 4. e. II órája határidőül kltllzctfk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érln-tetilngóaágok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében kéazpénzllzetés mellett a legtöbbet ígérőnek tzUkség eaetén becsáron slil la el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felttlloglaltattik ét •zokni kielégítési jogot nyertek volna, ezen élvtrés ai IÍ81. évf LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi Julius hó 4, napján.
Haán Oyula s. k.
mi kir Jblr. véerehafló
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
„KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, velőgépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánái,
Nagykanizsa, FB-ut 12. szám.
Ugyanolt kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltélelek melleit. Szükségleteinek beszerzése elfttt feltétlen kérjen árajénlatotl
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság,
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Oyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Nem trükk, valóság!
Kedves, barátságos, tiszta szoba-árból
20\'
lo
Bőséges, Ízletes, házi étkezési árból
10
,01
O
engedményt kap Ön, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállodában,
VIII., Baross-tér 10.
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban Ievfí csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre.
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Mosl
Fut!
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfttmosd, vjugytlsxiitó, ruhaftsMf • uombathftlyl oru. lp«rkUll(U«on áfáuyéitmmtl kHdnUtvs
""^NAGYKANIZSA
OySJtörelep r Orártalap i
Kazinczy-u. 8. Hunysdl-u. 19,
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit festet vagy tisztíttat Oyőz4d|fla meg áraim olcsóságáról éa munkám kiválóságáról.
Utolérhetetlen lényt) gallérttsztltáa I Tlsztltl la Pllsaároz lj
Versenytárgyalási hirdetmény.
A magyar kir. pénzügyminisztérium kezelésében lévő .Nyugdíjjárulék Alap" a hévízfürdő! (Zalam.) Tisztviselők Házának II. sz. pavillon építési munkálalalnak biztosítására versenytárgyalást hirdet.
Ajánlat tehető a következő munkacsoportokra munkanemenklnt külön-külön.
1. Föld-, kőműves-, elhelyező-, szigetelő-, vasbeton-, műkő- és lapburkoló munkák.
II. Ácsmunkák.
III. Tetőfedő munkák.
IV. Bádogos munkák.
V. Asztalos-, lakatos-, mázoló-és üveges munkák.
VI. Szobafestő munkák.
A tervek Budapesten a Pénzügyminisztériumban földszint 62. szám alatt 12 és 14 óra között, Hévlz-fürdön pedig a Tisztviselők Házának gondnoki irodájában 9-töl 12-ig és 16-tól 18 óráig tekinthetők meg. A teljes kiírási műveletek ugyanott a 16 P önköltségi ár lefizetése ellenében beszerezhetők.
A zárt és lepecsételt ajánlatok legkésőbb 1926. évi augusztus hó 3-án, szombaton déli 12 óráig a Pénzügyminisztérium Elnöki irodájába nyújtandók be .Ajánlat a hévízfürdő! Tisztviselők Házának II. sz. pavillon építkezésére" felírással ellátva. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevő, vagy igazolt helyettese Jelen lehet.
Bánatpénz gyanánt az ajánlati összeg 5 (öt) o/o-a teendő le valamely állampénztárnál, vagy adóhivatalnál. Az ajánlathoz csak a letétnyugta vagy hiteles másolala csatolandó.
Az épilkezés összes munkálatai legkésőbb 1930. év má|us l-ig feltétlen befe|ezendök.
Az épittetö fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevők között az ajánlott árakra való tekinlet nélkül szabadon választhasson, vagy a munkák mennyiségeit növelhesse vagy csökkenthesse.
Buda|>est, 1929. évi julius hó 3-án. a sí Államtitkár.
meg és kérjen ajánlatot a minden igényi kielégítő legjobb angol motorkerékpárokról:
P II50-—
Rttdge Triumph
4 sebesség, 4 szelep, 2 kerékfék, 4 ütem, cserélhető kerekek
a vidéki országutakon kipróbált ét kitűnően bevált egyike a legrégibb angol motorkerékpároknak
Körzetképviscict:
Autó éa Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc un Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
Ha kényelmes, ^üzembiztos és jó rugózásu motorkerékpárt akar
venni, ugy feltétlen nézze meg és kérjen ajánlatot az 1929-es Boseh
c&ncuan gyuj^o*
Indián
ról.
Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc " ■ g y k a n i z a a, Erzsébet-tér 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly
69. évfolyam, 157. »xám
Nagykanlzu, 1929 jullus 14, vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI KOZLOHT
SurteastMf Ae kiadóhivatal: Ftut 5. azlra. Keszthelyi Bokkladóblvatal Kossuth Lajoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ta: <0Wo I peagó M I
A Zalai Köxlöny munkatársa fferc ^eg Ferencnél a Revixiós Ligában
Nyilatkozott a revíziós mozgalomról, eredményekről és a Liga további programjáról
A nagy magyar
iró megindulva hallgatta trianoni Keserveit
NagyKanlxsa
Budapest, Jullus 13 (Kiküldölt munkatórsunktH). Szimbolikus jelentőséget tudok magyarázni annak a ténynek, hogy a Magyar Revüiós Liga a Kossuth Lajos-tér 4. számú hatalmas palotájában székel. A voll Országháztér minden Barka Nagymagyarországról beszél és hogy a Revíziós Liga is áttette székhelyét ide a Gézautcából, a revizió halalmas propagandája bevonult arra a térre, ahol
a parlament, Kossuth szobra (nagyon szomorú szobor ez!) és a Kúria áll . . .
Csupa történelem és Ita kistlt feleltünk a nap, egykor a Revíziós Ligát így fogják tanítani az iskolákban : „. . . és a rettenetes trianoni békekötés után, feltámadt a nemzetben az igazság után való sóvárgás, umely hamarosan megteremtette a nemzet egységéből összeforrt: Revíziós Ligát."
Herczeg Ferenc beszél a revízióról
Kicsiny zománcos tábla az ajtón. A második emelet 8. ajtónál:. Magyar Revíziós Liga. Bent, tágas termek, szobák, irodai adminisztráció. Ferenaey Sándor ny. alispán, a Liga ügyvezető elnökhelyettese fogad. Szívesen közvetíti kérésemet és délután két fontos, a revíziós mozgalom ügyében folytatott tanácskozás között Herczeg Ferenc nyugodl, megfontolt mondatait jegyzem.
— A Liga munkája és jövő programja? A Magyar Revíziós Liga a revízió Jegyében tömörítette az égisz magyar társadalmat osztály és felekezetre való tekintet nélkül. A revízió eszméiét pártok, vallások és osztályok /ölé emeltük és az egész magyar népnek olyan programjává féltük, amelyért ma minden magyar ember bizakodással és kitartással küzd. Ez a rcviziós mozgalom eddig elért egyik legnagyobb eredménye, hogy ezzel elértük azt, hogy a nemzeti öntudatot crősilct-tük és annyira egységessé tettük, hogy
a széttagolt magyar társadalom a revízió követelésében ugy befelé, mint kifelé egységes frontot mutat.
Propaganda UUlfOiaön
~ Mik a Liga további teendői ? -kérdeztem.
. Ugyanaz, ami eddig voll: a békeszerződések hibáit ugy idehaza, mint külföldön széles körökkel megismertetni és a revizió eszméjének mentől több hivet szerezni. Egyik főcélunk az, hogy a külföldet helyes irányban tájékoztassuk a Trianonnal kapcsolatos problémákról. Szakemberekkel feldolgoztattuk a nagy 111 unkára vonatkozó kérdéseket és ezeket idegennyelvü kiadványokban a világ közvéleménye elé tárluk. tniH k0n>\'vel adtunk és adunk ki különösen angol, frunciu, olasz és most német nyelven Is.
— Bátor vagyok azt kérdoznl, hogy a Liga érozte közveüenül, hogy Ily Irányú propagantlszUkus munkájának orcd-inényo vaD ? — vutettein közbe.
— Örülök, hogy igennel felelhetek erre a kérdésre. Elég lesz talán egy esetre utalnom:
Bemard Shaw nyilatkozatban jelentette kl, hogy elkerülhetetlen szükségét látja a revíziónak,
noha ismeretes volt Shaw felfogása régebbről e tekintetben. Ezt a változást közvetlen és nagyjelentőségű eredménynek tartom. Igen sok esetben előkelő külföldi irók trianoni kérdéssel foglalkozó munkájukhoz speciális anyagot kértek a Ligától, amit érdekünkben használtak fel. Trianonnal kapcsolatban minden anyagot összegyűjtünk, Jeldolgozzuk azt és a külföldnek minden ily irányú kérdésére válaszolni tudunk Idetartozik az is, hogy a Liga arra törekszik, hogy külföldi államokban a veltlnk rokonszenvező egyénekből komitékat szervezzen. Mi a célja ennek? Az, hogy egyes államok saját állampolgárai folytassanak propagandát Magyarország érdekében. Igy már Olasz- és Angolorszájjban van Ilyen komité és most alakttjuk meg Hollandiában, apiely államhoz a gyermeknyaraltatási akciók révén meleg kapcsolatok fűznek.
Mikor vet&cll fel a magyar Kormány Qlvaíalo-san a revíziót?
Kis szünet után a lélek érezhető lelkesedésével, de a szónak azzal a nyugodt, Jtiztos tónusával folytatta, mely a nagy magyar iró munkáinak is jellegzetessége:
— Dolgozunk és szünet nélkül dolgozunk, mert még hatalmas a munka, ami ránk vár. Mint már
már mondottam pártokon és osztályokon felül állunk és erről a magaslatról nem szállunk le, Ami munkánk a magyar társadalomból indul és oda tér vissza. A Magyar Revíziós Ligát az egész magyar társadalom támogatja és különösen Jól esik tudni, hogy a vidéki sajtó is Ily mélyrehatóan áll a mozgalom mellett
Kngedje méltóságod azt kérdez-i. szerint a magyar vlzIoreU
lr állhat kl a rovlzli vetésével nemzetközi fórum elé?
— Nem tudok erre felelni. Ugy vélem, hogy a Magyar Revíziós Liga
eddig Is és ezután kifejtendő tevékenységével jelentékenyen előkészítette és előkészíti a talajt a magyar kormánynak arra, hogy ha majd elérkezik az Ideje annak, nyíltan fellép jen a revízió érdekében. A nemzet őserejében, kitartásában, szlvóságá-ban és élniakarásában benne rejlik a bizalom és hit, hogy
elérkezik a revízió felvetésének Ideje.
Csüggednünk nem szabad. Halalmas barátaink vannak és az igazságtevés mellé állottak. Az a nyugtalanság, az a bizonytalanság, melyet a trianoni békeszerződés ültetett el Középeurópában, csak ennek a békének a revíziójával iminálható el.
Mindenki azért kllzd ebben az országban és azért hoz áldozatokat, meri izt és tudja, hogy a jobb Jövő reményében nemzete sorsát akkor Is vállalnia kell, ha most szűkebb a falat kenyér, mint amit mindenki megérdemel.
Nagykanizsa pusztulása és a revizió
Herczeg Ferenc ezen szavaiban a toll emberének fájdalma csendült fel. A Magyar Reviziós Ligát a magyar nép hozta létre. Annak elnöki székébe a konzervatív, de legmagyarabb irodalom reprezentánsát emelte, mint emberek világnézeti harcok felett trónoló piedesztálra, hogy onnan irányítsa a magyar társadalom harcát az égbekiáltó igazságtalanság ellen.
.Magyarország helyét a nap alatt", ezt készíti elő a Revíziós Liga, amelynek tanácskozó termében távozásom percében már megkezdődött a munka.
Megkértem Herczeg Ferencet,-hogy mint a Liga elnöke üzenjen valamit Nagykanizsa népének, melynek életoxigénjét tizedelte meg Muraköz elvesztése.
Talán nincs az országnak még ogy városa. mondottam — melyre oly tragikus módon mázsásodna a trianoni
határvonal, mint Nagykanizsára. TalAn nincs még a esonkaorezág megyéi közül egy !», amelynek déli végét a pörölyök oly puazttó csapásai érték, mint Dél-Zalát, amennyire élettelenre lapították Trianon határaáneal. A letargiába fulladt kétségbeesés, 100 éves kereskedőim! cégek elsorvadása éa az elhelyezkedés nélkül tétován bolygó Ifjúság, Joliik Nagykanizsa, e hajdan virágzó város haldoklását A revízió ügye tollát ennek a városnak „Lenni vagy nem lenni" problémája. Ma még vonszolja mugát mindönki, mert blzfk, \'mórt remél! Ez tartja még a halódó életet m omborbon.
„Cegyen erőnk Kivárni..."
Láthatóan megindította a Reviziós Liga elnökét ez a panaszáradat és mintha szivének egész melegével, kezének idáig érő simogatásával akarna enyhíteni, mondotta csendes, de meggyőző hangon, amint búcsúztam :
— Bízzunk és reméljünk és legyen erőnk kivárni a történelmi igazságtalanság revízióját, amely nem késhet
már soká.
— A revizió gondolatának élnie, kell Idebenn és dolgoznunk kell, hogy a világ közvéleménye minél alaposabban megismerje ennek az országnak mai állapotát. Nem szabad magunkat Illúziókban ringatnunk, de emelt fővel kell a holnap elé néznünk, mely a megpróbáltatások után kivezeti ezt az áldott magyar népet a gyötrelmek esztendejéből. A Gondviselés és a ml kitató munkánk segítségével ennek igy kell lennie I
*
Optimizmussal teltem meg. A ház kapujából találkozott tekintetem a tér
túlsó felén lehajtott fővel szomorkodó Kossuth Lajossal.
Az jutott eszembe,- miért bántják alkotóját ennek a szobornak?
Nagyon jól van ez igy. Mikor ennek a háznak kapujáról le kerül a .Magyar Reviziós Liga" zománctábla, majd akkor Kossuth Lajos fejét is dacosra emeli a művész keze. Addig 0«dig, ahogy Herczeg Ferenc mondta: .Bízzunk és reméljünk..."
Urbdn Gyula
ZALAI KÖZLÖNY
1829. julius 14
WalUó külügyminiszter válasza a cse& fegyscékre a hidasnémeti ügyben
Mcgsértették-e a magyar hatóságok a közös pályaudvarok tárgyában kötött egyezményt? Nem semmisítették meg Pecha Igazolványát, hanem lejárt már a letartóztatás előtt
A magyar Kormány nem garantálja, &ogy a fövöben ls tartóxtatja le a tettenért Uémet
nem
Budapest, Jullus 13
(Éjszakai röMJeltnlis)
(MTI.) A hidasnémeti kémkedésen tetten ért Pecha Vencel letartóztatásának Ügyében a magyar külügyminiszter ma válaszolt a csehszlovák követ jegyzékére. A válaszjegyzék a letartóztatás körülményeinek és okainak ismertetése után a kővetkezőket tartalmazza:
Nagyméllóságod jegyzéke a közös határpályaudvar tárgyában kötölt egyezmény 19. és. 23. cikkeinek a megsértését teszi panasz tárgyává. Az egyezmény e két cikkének beható megvizsgálásával kell tehát megvitatni azt a kérdést, van-e eltérés az idézeti cikkekben foglalt határozmányok és a magyar hatóságok részéről Pecha letartóztatásánál követelt eljárás közölt.
A vázolt tényállás szerint a magyar hatóságok magyar területen kémkedés miatt letartóztattak egy közös határpályaudvaron szolgálatol teljesítő csehszlovák állampolgárt. A kémkedés tényét bizonyltja: szemtanuk vallomása,, tárgyi bizonyítékok, sőt mindezekén felül a letartóztatott beismerése. A fentiek után nem vonható kétségbe a magyar hatóságoknak az a joga, hogy az adott esetben a letartóztatás iránt intézkedjenek.
A halárpályaudvarokra vonatkozó egyezmény határozmányai seholsem mondják azl, hogy a szomszédos állam alkalmazottait immunitás Illetné meg olyan bűncselekmény elkövetésének esetében, amelyet az alatt az idő alatl köveitek el, amíg a másik állam területén működtek. Arról sem szólnak ezek a határozmányok, hogy az Idegen állambeli alkalmazottak nem tartoznak a másik állam igazságügyi halározmányainak juris-dxtioja alá. Ebből az következik, hogy az állam jogilag semmi eselre sem vonhatja felelősségre azokat, akik a másik állammal szemben ilyen magaviseletet tanúsítanak. Ez az elv még az egyezmény 19. cikkének 2. bekezdésében azokra az esetekre is vonatkozik, amelyekben a panaszlevő ország területeién szolgálatot tevő alkalmazott eltávolítását lehetne igényelni. Ezt az elvei egyébként az egyezmény 19. cikkének 4. bekezdése is megerősíti, amelynek értelmében „fegyelmi és szolgálati vétség tekintetében az alkalmazottak saját országuk hatóságaival szemben felelősek", amiből az következik, hogy egyéb

bűncselekmények tekintetében viszont nem lehet vitás azon állam hatóságainak hatásköre, amelynek területén szolgálatot teljesítenek.
Ami az egyezmény 23. cikkéi illeti, a magyar hatóságok eljárása nem ütközött bele ennek a cikknek a határozmányába sem. A Hidasnémeti-! csehszlovák vasúti hivatalt Pecha letartóztatásáról értesítették, a letartóztatott irodahelyiségének kulcsát átadták, Pecha utódja már a helyszínen volt, tehát semmi sem akadályozta a szolgálat sima lebonyolítását, amit az a tény is megerősít, hogy a vasúti forgalom a letartóztatás után négy napon ál minden nehézség nélkül tovább folyt. Tagadhatatlan, hogy a letartóztatás következtében Pecha maga szolgálatának szabályos ellátásában természetesen korlátozva voll, amit azonban egyedül az elkövetett bűncselekmény vont maga után. A bűncselekmény elkövetése miatt a magyar hatóságoknak természetesen el kellett járniuk. Amikor a közös halárpályaudvarra vonatkozó egyezmény a vasúit firgálóth" aKáddiy nyolitásáról gondoskodik, semmiesetre sem lehel az a célja, hogy bűncselekmény esetén kivonja a területileg illetékes hatóságok bíráskodása alóL
Az egyezmény 29. cikkének második bekezdése kimondja, hogy ,a közös határpályaudvaron alkalmazott vasúti tisztviselők tartoznak annak az államnak büntetőtörvényeihez alkalmazkodni, amelynek területin szolgálatot teljesítenek". Ez a cikk a közös határpályaudvaron szolgálatot leljesitö vasutialkalmazot-lakat kifejezetten alárendeli azon állam jurisdictiojának, amely területen működnek. Pecha volt az, aki azzal, hogy kémkedett — tehát bűncselekményt követelt el — megsértette az egyezmény határozmányait. Vitán felül áll az, hogy valamennyi állam szuverén joga, hogy minden bűncselekmény ellen védekezik, ideértve természetesem a kémkedést is. Már pedig a közöshatárpályaudvaroknál az állami szuverenitás gyakorlásáról az egyezmény 5. cikke aként rendelkezik, hogy a kérdéses pályaudvaron azt az államot illeti meg a teljes állami szuverénitás, ide értve a végrehajtó, birói, rendőri slb. hatalom gyakorlását, amelynek területén a pályaudvar fekszik. Nem hallgalhalom el, hogy Pecha szemé-
lyével kapcsolatban a közös határpályaudvarra vonatkozó egyezmény határozmányalra már azért sem lehet hivatkozni, mert Pecha részére a csehszlovák vasúti hatóság által kiállított és a magyar rendőri kirendeltség által láttamozott személyazonosággi igazolvány érvénye már 1929. május hó 27-én lejárt. Mindezek ulán hangsúlyoznom kell, hogy semmi alapja sincs a Nagyméllóságod jegyzékébe
magyar halóságok a határpályaudvarra vonatkozó igazolványt megsemmisítették volna és hogy a magyar hatóságok, amikor Pechát letartóztatták, csupán kötelességüket teljesítették.
Azt hiszem, a fentlek után tárgytalannak kell tekintenem azokat a következtetéseket és kívánságokat, amelyekel Nagyméltóságod Jegyzékében kifejteni szíves volt. A magyar kormánynak is az a nézete, hogy a legnagyobb mértékben kívánatos volna megakadályozni a hasonló esetek megismétlődését.
Ezek ulán nem fordul meg egyoldalúan a magyar kormány elhatározásán az, hogy a kormány nem tud kezességei vállalni azér^ hogy az állam területén a jövőben tetten ért kémet a halóságok ne adjanak át az Igazságszolgáltatásnak.
foglalt panasznak, mely szerint a
A magyar-francia-lengyel jóviszonyt akarja ellensúlyozni Csehszlovákia a hidasnémeti manőverrel
háborús híresztelésekkel kapcsolatban felveti a kérdést, hogy vájjon Csehszlovákia sikert tudna-e elérni még egy leszerelt Magyarországgal szemben ls. Azt hiszik, hogy Jugoszlávia, vagy Románia egy hadosztályt is adna? Nagyon tévednek, mert Jugoszláviának elég gondot ad az Olaszországgal való feszült viszony és saját nemzetiségeinek elégedetlensége. Románia helyzete pedig az, hogy Oroszország Besszará-
\'oífnaTtartja, tehát ^MnínSri^ía-
Prága, Jullus 13 A prágai parlamentben Jurán képviselő interpellált a hidasnémeti! ügyben. Meglepőnek találja a kormány és az ország magatartását. Honnan tudja a kormány, — kérdezi Jurán —- hogy Pecha ártatlan ? A forgalom megszüntetése méltatlan cselekedet. Ezek mögött az Intézkedések mögött más célok vannak. Közludomásu, hogy Magyarország Franciaországig ^Dgyelor^ág^al jobb viszonykerült, ül\' akarja a"\'kormány ellensúlyozni ezzel a manőverrel. A
kodnla kell egy ilyen konfliktustól.
Az olasz rendőrség szerint nem Fellner a latnzl gyilkosság tettese
Abbázia, JuUus 13 A gyilkosság gyanúja miatt letartóztatott Fellner .Henrik következetesen tagadja a gyilkossággal való mindennemű kapcsolatát. Számtalan tanura hivatkozik, akik a kérdéses Időben Olaszországban láttak. A feleségének haláláról felvett fotográfia megmutatásakor kijelentette, hogy nem ismeri fel a képen feleségét. Az olasz rendőrség a vádlott következetes és határozott védekezéséből azt a következtetési vonja le, hogy nem ő a bűnös.
KItty életbiztosítása
Budapest, Jullus 13 A meggyilkolt Schafftner Katalin budapesti ismerősei ugy tudják, hpgy az asszony még évekkel ezelőtt 80.000 pengőnek megfelelő \'életbiztosítást kötött Olaszországban és a kötvények nála voltak. Ismerősei arról is beszélnek, hogy Fellner András és felesége házasságkötésük után mindketten életbiztosítást kötöttek dollárértékben és a férfi felvette a biztosítási összeg után járó jutalékot. A biztosítási díjakat az asszony később nem fizette, mire az intézet
beperelte, a pert azonban békés uton intézték el.
A rendőrség most az asszony vagyoni állapotára vonatkozó nyomozás keretén belül tisztázni fogja az életbiztosítási kötvények ügyét is.
Hétfőtől kezdve képeket Is közvetít a budapesti Stúdió
Budapest, Jullus 13
A külföldi Stúdiók mintájára, a budapesti Stúdió is programjába vette képek közvetítését. A Jövő héten -egyelőre kísérletképpen — kezdi meg a budapesti Stúdió a képtávlralozásl az úgynevezett fultográfrendszer alapján. Az első leadás valószínűleg hétfőn lesz. A fővárosban már sok előfizetőnek van képek felvételére alkalmas készüléke.
TOBflfiYI III
Mindenütt kaphatói
Termelti
Oriz.

M«gy.
TejazSwetkezotl KBzpont
Budapest, I., Horthy Mlklós-trt 11S-121
Még •*•*» vasárnap 3, B, 7 és 9 érakor az idény legszebb orosz tárgyú filmje az
Földönfutók
Dráma 10 felv.
Vizbenhagyott menyasszony TOíisr
Urániában
Magyar Hiradó

1&29 jullm U-_
Három budapesti elemistát paláira xuxott a leomlott berényi part
Két kis diákot súlyos sérüléssel mentettek ki a homoktömeg alól — A szegény pesti gyermekek nyaralásanak szomorú vége
mekek hulláit a fővárosba szálliiol-ták. Balalonberényben nyaral egy
2ALÁI KÖZLÖNY
Balatonherény, Julius 13 Páratlanul álló, borzalmas szerencsétlenség hírét kapjuk Balatonbe-rényból, mely három elemista ártatlan életébe került.
Balatonberényben üdültet a népjóléti minisztérium 300 fővárosi sze-génysorsu elemista gyermeket. A kis fiuk, leánykák tanítóik felügyelete alatt élvezték a Balaton Örömeit, mig pénteken délután
többszörös halálos katasztrófa nem szomorította el a vidám gyermeksereg kacagását.
öt-hal gyermek a berényi magas-parinál játszadozott a homokban. Egy tanító messziről nézte őket. Ugy látszik, a fiúcskák egy erősen aláásol! üregben vájkálták a homokot, mikor
egyszerre a part több méter magasságban beszakadt A több mázsányi homokfal maga alá temette mind az öt gyermeket, akik közül hármat már caak holtan tudtak kihúzni.
Kettőt súlyosabb sérülések árán mentettek meg. A tanító idegsokkot kapott a szerencsétlenség láttán.
A három áldozatul esett kisfiú szegény pesti szülők gyermekei. A gyer-
csomó német iskolásgyermek, akik koszorúkat tettek tragikus sorsú magyar jálszópajtásaik koporsóira.
A berényi csendőrség azonnal meglndllotta a nyomozási, hogy megállapítsa, kinek lelkiismeretéi terheli a három gpérmek halála.
A gyermekek neve: Békessy László, Schwarz Endre és Surdnyl Lajos.
lövő hónapban megkezdik a kanizsai ntak burkolását
A Vécsey-uti Iskola építése, a laktanya-közművek, illemhely felállítása
Nagykanizsa. Julius II
A polgármester pénteken hivalalos ügyben Budapestre utazott, hogy több fontos tárgy elintézését kisür-gesse az egyes minisztériumokban A polgármesler vasárnap este tér vissza a fővárosból.
A városi műszaki hivatalban a nyári szünidő dacára nagyban folynak a munkálatok a nagy utépitésl programm végrehajtására, a csoportok és szakaszok beosztására. Ettől függetlenül a klllsí Csengery-ulon máris folyik azlutépltés. Az utépltés ügyével, mint a közgyűlés egyik legfontosabb tárgypontjával, foglalkozik a folyó hő 20-án összeülő törvényhalósági bizottság, ugy, hogy a hó végéig az összes retorlákon keresztül megy a város útépítésének Ugye és a fövő hó közepe táján megindulhatnak végre a munkálatok, melyek
nemcsak évtizedes mulasztást lesznek hivatva pótolni, de ismét sok munkáskéznek biztosítanak majd kenyeret.
A Vécsey Zsigmond-utcai elemi Iskola is rövidesen építkezés alá kerül. A laktanya közmtlvl részének (vízvezeték és csatornázási) munká-lalait a város Illetékes bizottsága a Weiser János cégnek ítélte oda, akivel a szerződést már alá írták. Legközelebb sor kerül a városi közönség éviized óla teljesítetlen kívánságának kivitelére is: egy illemhelynek az Erzsébet-téren való felállítására. A műszaki hivatal most készili el a terveket, csak nem tudni még, hogy az Erzsébe -tér melyik részén szolgálná legjobban a közönségei.
Amerre a szem ellát,
vígan hullámzik a sárguló ka!á«. Még néhány nap és megindul a munka, megcsendül a kosza. Az Islen bő adományát az ember verllékes munkája leszi teljessé. I lujnaltól napestig görnyed a garda, a béres a földeken, s ember legyen a talpán, aki fáradtság nélkül bírja a kemény robotot
Am az okos ember ftlönnyit mngán. mer! a lulerőlfelésnek az egészsége látná a kárát I Egy üveg valódi
Diana
sósborszesz
minden larlsznyában kell. hogy legyen Ilyen nehéz napokban. Ez a kipróbált háziszer arra ká-r esil egy embert, hogy kettőnek a munkáját végezze el ■ még mindig friss maradjon.
Fogadja mog a jó tanácsot s otthon ne feledje I
Diana sósborszesz
felfrissül az elbágyadt Izmokat, gyorsabb mozgásba hozza a várt edzi és kitartóvá leszi az egész nzervczelol. hüslll a voritákező homlokot, megszünteti az Itt-ott lellépó szédülést, émelygést. «zó-val valóságos újjászületést lelent a munkában görnyedöknek.
Mindenütt kaphatói
UIAnaato* no fogadjoa «lt
— A Zalai Évkönyv — Zaja kultusza.
Férfiak örök líjnsága biztosítva! rKfe
kapja egy azenz. találmány szakorvosi leírását, melynek azonnali fényes eredményéírt cégem taljsa garanciát a fajt 1 KELETI J. orvossebészeti műszergyár, Budapest, Petőfi Sándor-o. 17. Alapitvi: 1878.
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.
ZALAI KÖZLÖNY
,Mentsilk meg Nagykaniasáf

Késel Vl»ax0ang a
Kapluk a következő levelet:
Igen tisztelt Szerkeszti Url
Azt hiszem, sokunkat hálára telezne le, ha nb. lapjában helyet adna alábbi szerény soraimnak és elgondolásomnak.
Most, hogy a laktanya-építési munkálatokkal, egy kis életlehetőséggel biztatják városunk adófizető társadalmát, ugy érzem, hogy az arra hivatottak minden közönye dacára is, meg kell pendítenem újra, a .Mentsük meg Nagykanizsát" cimtt cikksorozatot. Ebben a közönyben helyet foglal a jóllakott ember szemüvegétől kezdve minden, ami kényelemszeretetet, anyagi érdekellentétet (mert ilyen is van) és hozzánemértést jelent. Nem tudok belenyugodni abba, hogy ne lehessen, a kultura, ipar és kereskedelem magas fokán álló tetszhalott városunkat életrekelteni akkor, amidőn becsületes fanatizmussal, mindenki bizlk egy szebb jövőben?
Novemberben ugyanezeken a hasábokon kértem a hivatalos és nem hivatalos köröket, hogy üljenek le a zöld asztalhoz és őszintén, nyíltan mondjanak meg mindent ami fáj, álljanak elő komoly tervekkel, mert lehetetlen állapot, örökös beruházásokról, uj állások kreálásáról beszélni addig, amig az egész város jajgat és átkozódik 1 Harmincezer lakosú város szivében él a vágy, hogy ez a város újra boldog legyen, ne vegyék hát ki egyjnás szájából a« emberek a kenyeret, ne okozzon gondot és keserűséget, a családifészek nyomorúságos hidege.
Ez a közöny indokolatlan és fáj mlndon érző egyénnek, akinek a várossal és társadalommal szemben kötelezettségei vannak.
Eddig csak panaszokat és jajjokat hallottunk, most azonban jöjjenek a tervek, az elgondolások, vagy ezek hiányában az ötletek I Nem akartam ezen a téren kezdeményező lenni, de mégis inkább kötelességnek, mint íierénytelenségnek tartom, hogy az első és szerintem megfontolásra érdemes felhívást én intézzem a saját kartátsaimboz, akikre bdukén hivatkozhatom mint olyanokra, akik a saját anyagi előmenetelüket csak ugy látják biztosítva, ha az összes társadalmi rétegek jólétére van alapozva. Ez a színtiszta Igazság, ami a kereskedői társadalom boldogulásának előfeltételeként, a löbbi társadalmi rétegek jólétét helyezi előtérbe.
Kartársaki A helybeli liszt- és kenyérfogyasztás ellátását mi, illetve a j)ékmesterek intézzük. Városunkban a „Transdanubia" gőzmalom, ma még 108 embernetead kenyerei, s ennek a számnak a váltakozása részben a ml magatartásunktól függ I Akkor, amidőn tizenegy vidéki malomnak, a pékmesterek fogyaszlását is hozzáértve, éventa cca egy millió pengőt hagyunk a városból kivinni, ami olyan összeg, hogy annak a
Zalai KÖxlOny" akciófára
felhasználásával, a malom háromszor annyi embert tudna foglalkoztatni, — akarjuk, hogy ennek az óriási tőkének a hozamát, a helybeli iparos, kereskedő és munkás élvezze elsősorban. Ez a száraz igazsági Mondanom sem kell, hogy egy erőteljes támogatás, a regieköltségek arányosabb megoszlását, vagyis az árak csökkenését vonná maga után. A malommal szemben, minőség, ár stb.-re vonatkozó minden feltételeinket, külön értekezleten tárgyalnánk le. Addig is ajánlatos lenne a kötésekkel várni.
Transdanubia I Szíveskedjenek a lisztlerakattal nem rendelkező füszer-kereskedöket és külön a pékmestereket levél és sajtó utján meghívni, hogy ott, minden tekintetben megfelelő és megnyugtató* Ígéreteket kapjunk.
Városi Tanácsi Az eredményes mozgalomból várható jövedelemre való tekintettel, uj adók megalkotása, általában az adók kivetése és behajtása terén legyen még méltányosabb és elnézőbb, valamint a szakmákat érintő kérdéseket előzetesen tárgyalja meg az érdekeltekkel.
Polgársági Köveleljen az üzletekben helyi lisztet, mert a helyi vállalatok fellendítése a város minden polgárának egyformán érdeke. Ne felejtsék el, hogy egyesek, valamint kulturális és szociális intézmények, valamint törekvések támogatásának sikeres eredménye szoros összefüggésben áll e mozgalom eredményével.
Utoljára hagytam a sajtót, amelynek önzetlen munkássága városunkban egyet jelent minden nemes és becsületes törekvés felkarolásávál. Szolgáljon a Zalai Közlöny nekünk is, mindnyájunknak mintaképül I
Az első terv megszületett, várjuk az első kapavágást, amely után ujabbak, erösebbek és egészségesebbek következnek.
Áldja meg az Isten szokat, akik bízni tudnak egy szebb jövőben és tudatában lesznek kötelességeiknek I Teljes tiszteieltel Vidct, Lajos.
1929. Jullus 12.
ötsxáx tagja lesst Zala törvényhatóságának
öt kategóriából tevődik össze az uj megyebizottság
Zalaegerszeg, Jullus 13 Zalavármegye, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye után a legnagyobb vármegyéje az országnak. Ezért a közigazgatási reform értelmében a vármegyei törvényhatósági bizottságának is a maximális létszámú tagjai lesznek. Vagyis összesen 500 bízottsági tag — a mostani 600 taggal szémben (a tisztviselőkön kívül).
Ezek közül 180 virllls jogon lesz, 180 választott, 90 a szakszerűség, vallási és érdekképviselet cimén,.. 28 tisztviselő és 22 örökös tag. Az" örökös tagok közül 11-et a pénteki közgyűlés választ, mig a fenmaradó tizenegy hely egy részét az uj törvényhatósági bizottság első közgyűlésén fogják betölteni.
és következményei alól. A Kúria most foglalkozott a bűnüggyel és helybenhagyta a tábla felmentő ítéletét és azt jogerőre emelte.
Emberhalál a fiagymalopás gyanújából
A törvényszék elítélte, a tábla és a kurla önvédelem elmén felmentette a csősz fiát, aki támadóját agyonlőtte
Nagykanizsa, jullus 13.
1927. julius 16-án Somogyviszlón Nagy József mezőőr fia, Sándor, egy a lakásán rejtegetett orosz katona-fegyverrel agyonlőtte Ambrus Mihály somogyviszlói lakost.
A mezőőr ugyanis hagymalopással gyanúsította meg Ambrus Mihályt, aki ezért a mezőőrt és feleségét azok udvarában megtámadta és a mezőőr fiára, Nagy Sándorra kapával rátámadt. Igy történt, hogy Nagy Sándor
lelőtte Ambrus Mihályt. A törvényszék erös felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek Nagy Sándort és elítélte két évi börtönre és öt évi hivatalvesztésre. Fellebbezés folytán a pécsi kir. tábla is foglalkozott az üggyel és megsemmisítette a törvényszék Ítéletét, a jogos önvédelmet megállapította, Nagy Sándort felmentette az ellene emelt vád
vese-, hólyag-, gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumái megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólya^homok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyviz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési 3888 Főraktár:
weisz jstóir
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
Nyolc évi fegyházra Ítélték a pipahegyi asszony-gyilkost
Négy fejszecsapással agyonverte szerelmesét, mert az a törvényes urához huzolt
Nagykanizsa, Jullus 18
Részletesen beszámoliunk arról a
bqrzalmas gyilkosságról, ami nemrégen a Zalaegerszeg melletti Pipa-hegyen történi, ahoT Kovács Károly kertész négy fejszecsapással agyon-
Bosch-ionyszoroh
r
veszély nélküli é|jeli utazását biztosítják nagy sebességeknél is. Nagy erősségű távfénu. kényelmes lénytompltás.
Ara
200 m m átmérővel páronként
ktipoi alaHtnn P104. -Mulatóin - P 94,-
boscíi Rúbert
k. !. I budapatti tlóhja
taUpul. ¥„ Váot-il 22-24,
Tslelon : Lipót 923-38, 023-37, 823-38.
meg-
verte Szabó József gazdálkodó feleségét. — Kovácsnak megtetszett Szabó Józsefné, akit arra akart Wrni, hogy váljon el az urától és legyen jz 6 felesége. Az asszony hajlott a szóra és mindketten kijelentették a meglepett férj előtt, hogy nem tüd-nak egymás nélkül élni.
A szegény férj — mit volt mit tennie? — beletörődött, amin ugy sem tudott már segíteni és a kettőt az Ugyvédhei küldte, a válás indítása végett.
Egy napon, amikor Szabőné és Kovács kettesben együtt voltak, Kovács megkérdezte a tettét már megbánó asszonyt: melléje áll-e, követl-e ót, vagy visszahúzódik férjéhez?
Szabóné nem adott a kényes kérdésre választ, ami Kovácsot annyira felingerelte, hogy baltát vett és több csapással szétroncsolta a szerencsétlen asszony fejét.
A gyilkos rövid órák alalt csendőr-kézre került.
A zalaegerszegi törvényszék szüneti tanácsa tegnap tárgyalta ezt az Izgalmas bűnügyet.
A bíróság Kovács Károlyt szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért nyolc esztendei fegyházra, tíz év! hivatalvesztésre ítélte
ZALAI KÖZLÖNY
Professzorok egyetértőn mondják: Hitelestől pusztulnak a bolhák.
Nyugalmunk niogronlói a bolhák, egásraágOn-kot la komolyan veszóluezlolik Pnrmotezzúifc FltT-el, hogu megszabadítsuk lakásunkat a bolháktól, o bacltluthordozóktól.
FLIT behatol minden hasadákba, ahol avíb-hogarak. poloskák ás hanggák elbújnak ós szaporodnak. Kiirtja patáikéi Mogóll a rovarokat. i!» emberre ártalmatlan. Nom hagu lollol. FLIT nem láveaztendó óssze a kózónséges rovarirtókkal: lókáletes rovarpuaztlló ere|e minden várakozásunkat kleliglll.
Permetezzünk
•M*ífy»nirf i/tfl központ:
PANACEA rt.
BUOAFEST, VI, FIOYKLÖ-U. te. TKLZFOH t Ü0Ü-40*
1929. julius 14.__
napihírek
Én nem bántam meg...
Emlékszem még. Fáradt, őszi est vall, könnyeket sírt a bánatos égbolt, sóba] játszott a fatömbök között, még a vén Föld is kínokban nyögött s ezen az estén holtfáradtan a kezem a Bánat tenyerébe adtam.
Eiis két karján messzi útra vezet, már csak mögöttünk valahol hajráz /az Élet,
szemben a Halál húzza vijjogó dalát, sápadt bu-foszlányok úsznak a légen át, összefonjak szorosan a karunk s a vánnyadt őszben holtfáradtan (fúrunk
a Halát ritmusára a Bánat és én És még ma sem bánon, hogy azon Iaz estén
két, nagy barna kezem gavallérosan a Bánat erős tenyerébe adtam.
_ CMUtt Julla
t«jö7] ny ^i! tanlló, 63 éves korában, nehéz szenvedés ulán, szombatra virradó éjszaka meghalt. Bélcsavarodással szállították be a mentők a közkórházba, ahol megoperálták, de a gyenge sziv nem bírta a súlyos mfitétet és pénteken már csak az injikciók tartották a lelket a betegben, remény azonban nem volt életben maradásához. Tegnap éjjel aztán Nagy Lajos örök álomra hunyta le jóságos szemét.
Elment, nagyon hamar elment poéta-fia, a tragikus hirtelenséggel 1926 tavaszán elhunyt vitéz Nagy Qyözö után, kinek halála óta a sir nosztalgiája olyan domináns volt a
nagyon sokunk kedves Lajos bátyjának gondolatvilágában.
Nagy Lajos fanatikus magyarságát Csallóköz, majd Erdély földje-levegöje acélozta. Tanítói pályájának minden állomása eredményekben gazdag s ha kincseket csak lelkiekben is gyűjtött magának érdemes pályafutása alatt, mégis két kézzel szórta szét azokat is, poéta-szive böség-szarujából. — Első verskötete 1893-ban Érsekújváron, a következő 1902-ben Marosvásárhelyt, a többi már Nagykanizsán látott napvilágot. Az utolsó, fia emlékének szánt kötete 1926-ban jelent meg. Azóta is készült a maga és izmos tehetségű fia kéziratainak kiadására, de a nagy kaszás áthúzta a terveli. Nagy Lajos poéta-neve Dunántúlon messze Ismert voll. Berzsenyl-ódája, Rother-mere-verse országos ellerjedtségüpk.
Tevékeny részt vett Nagykanizsa közéletében a nyugdlJas-Ugyek porondján és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek volt buzgó választmányi lagja. Hazafias ünnepségeken sok költeményét szavalták és szavalta maga is. A Zalai Közlöny ha-sábjan versein kivül kis regénye és szellemes humorba burkolt közéleli kritikái nagyon kedvelt olvasmányok voltak.
Most elment közülünk Lajos bátyánk. De itt maradt köztünk a lelkének izzó magyar tüze és rá-rá-világll az ultinkra, hogy mindig emlékezzünk reá és tanítására.
A halálhír az egész városban mélységes megdöbbenést és részvétet váltott kl, hiszen mindenki tisztelte és szerette őt.
Temetése vasárnap délután 5 órakor lesz a temető halottasházából.
— A bécsi magyar követ Keszthelyen. Festetics Tassilo herceg az elmúlt héten keszthelyi palotájában vendégül látta gróf Ambrózy Lajos bécsi magyar követet és meghatalmazod minisztert családjával együtt.
— Szerdán érkezik Nagykanizsára a város uj plébánosa. Mint értesülünk, folyó hó 17-én, szerdán érkezik Nagykanizsára P. Deák Szulpic, a ferences tartományfőnök által kinevezeti uj nagykanlzsa plébános és zárdafőnök Zalaegerszegről.
— Dr. Könlg fogorvos szabadságra utazott; újból rendel julius 25-én.
— Szabadságról. Dr. Prack István városi közigazgatási tanácsos, tűzoltó főparancsnok, hat heti franciaországi útjáról holnap hazaérkezik Nagykanizsára.
— A biróság köréből. A kormányzó dr. Hanny Jenő sümegi klr. járásbíróság! elnököt a soproni járásbírósághoz alelnökké, dr. Janzsó Ferenc zalaegerszegi törvényszéki bírót a zalaszentgrótl kir. járásbíróság elnökévé, dr. Rlmay László miskolci törvényszéki birót a balatonfüredi kir. járásbíróság elnökévé kinevezte.
— A balatoni hangversenyturné programja ujabb állomásokkal bővült. Junius 16-án este 9 órakor Keszthelyen a régi Urániában, 17-én este 9 órakor Hévízen a Kurszalon-ban, 18-án Balatongyörökön, 19-én Révfülöpön, 20-án Balatonfüreden. Közreműködik dr. Szilágyi Imre hegedűművész, Eitner Irén daléne-kesnö és N. Szabó Qyula iró.
= Fflrdősapkák ás fürdódpök, színes hajneccek nagy választékban kaphatók Vágó lliatszertárában.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld jelentéeeki Szombaton • htmir-uldrí: Reggel 7 órakor 4-20-5, délután 1 órakor +2Í8, e»te 9 órákor 4-184.
Felhőzet: Egész napon ál felhós égboltozat.
Szittriny: Reggel nyugat, délben <s eate északi szél.
A Hete ®Afl I®í este §0
érakor Jalaatls Eanfanagatl lá#-Araasláaaal váltaié, sasáraákaltan sssalag. anáUáat talayasseáaa aaáraa lét .érfcaM.
Nyárt rJmváltoxását
minden nyaralni indnlá előfizetőnk jelentse bt trásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az aiánkütdés belföldre dijtalanal történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó-többlet.
Gazdasági-magvak. Kerti-magvak. Műtrágyák.
Szuperloszfál, mésznitrogén, kállsd, chilei salétrom stb. stb. Slrlua nóvénytápsó. Hármas hatású kerti műtrágya.
GyOmSIosfa vMtuerak.
Babona oaávázóaxarak
(porpácok és nedves pácok). Madáralaaégak. Baromfi aladelak.
Kicsinyben és nagyban kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és nővónyvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A biróság mellett. Telefon 130.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönségei, hogy
Sopronban TRANCON JÓZSEF-íéle solingeni acélára-flzletet megvettflk.
Igy módunkban van az összes sollngenl acéláru cikkeinket leszállított árban árusítani.
Továbbra is kérjük a nagyérdemu közönség szives I pártfogását.
Tisztelettel
Májon Testvérek
Nagykanizsa - Kapoavár - Sopnon
NAPIREND Juliua 14, vaaArnap
Róm. katolikus: Bonaveut. ProlesL: Eörs. Izraelita : Tam hó ti
III. kOrz. Levente DalkOr serleg-avató ünnepélye és julttlisa az Angol-Parkban délután 4 órakor.
U»énl«. .Földönfutók", oroez dráma (A vlxbenhagyott menyasssony", vígjáték-attrakció. Magyar Híradó.
flózlürdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfö, szerda, péntek délután és kedden egéaz nap nóknek).
Juliua IB, hétfő
Romai katolikus: Hen Ik cs. Protest.: Henrik. Izraelita: Tam hó 7.
ZALAI KÖZLÖNY
CIArualtóhalyak i Epplnger I. én Fia te-, cement és egyéb épltéal anyag keres kedéae Nagykanizsa. Lízár József fakereskedés, építési anyagok raktára Keszthely. Szatucsek János fakereskedés cement és mflkógyir Komárváros. Szommer Sándor gabona , terménykereskedés Z. Egerszeg. Mosonyl Henrik fakereskedó Zalaszentgrót
•_
— Az Irodalmi és Művészeti
Kör vezetősége kéri választmányi tagjait, Itugy Nagy Lajos temetésére ma délután "/s5 órakor gyülekezzenek a temető bejáratánál. A Kör nevében Surdnyl Gyula társelnök mond búcsúbeszédet a koporsó felett, a Kisdaldrda gyászdalt énekel. A Kör koszorút helyezeit választmányi tagja ravatalára.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutáfiyosabban készít Goldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— Missziós hlr. Ezúton értesilem igen tiszteli jótevőinket, hogy a Napközi Otthon gyermekeinek, akiknek száma nagyobb, mint volt a télen, a főzést nem sztlntettem be, sőt gondjaim nagyobbak, mert a létszám 20 budapesli nyaraló gyermekkel emelkedett, igy szeretettel kérem jótevőinket, hogy eddigi szíves támogatásukat ne vonják meg töltlnk. Minden csekélységet hálás szivvel fogadunk. A Missziőshdz főnöknője.
A
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye BUDAPESTEN
ÉPIÍSÍLI
VII., Baross-tér 23. s Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi fűtés, hideg-melegvíz.
Mérsékelt polgári Arak.
E lapra hivatkozóknak 200 0 engedmény.
Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
tW
— Még egy napig van közszemlén a választók névjegyzéke. A választók és virilisták névjegyzékének közszemlére tételének határideje a holnapi nappal lejár. Aki még nem gyözödött meg arról, hogy fel van-e véve a választók névjegyzékébe, az most már haladéktalanul tegye meg. Az illetékes hatóság azonban figyelmezteti a közönséget, hogy ugy a törvényhalósági, mint a községi képviselőtestületi válaszlók névjegyzékébe csak az vehelö fel, aki az 1929. évi országgyűlési kép-viselőválasztói névlistába fel van véve. Akinek neve ebben nem szerepel, annak nincsen fellebbezési joga, ha a törvényhatósági vagy községi választók kátéjából kimaradt volna.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— A ludovlkások tolvaja. A Ludovika Akadémia III. és IV. évfolyamának hallgatósága Keszthelyen végez terepgyakorlatokat. A mult hét egyik napján gyakorlatról hazatérve a katonanöveudékek meglepetve tapasztalták, hogy ruhájukból és csomagjaikból hiányoznak értéktárgyaik, de ellünt a pénzük is. A lopási egy tüzérruhába öltözött szélhámos követte cl, aki előző nap ugy jelentkezett a ludovlkásoknál, mint a felsőbb parancsnokság állal kirendelt tisztiszolga. Az akadémikusok egész nyári zsebpénz? elsikkad!az álruhás tolvaj kezén.
= Ml a titka, hogy mindenki szőnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés mel lett készpénzáron vásárolhat
aSINCER mRRÓGÉPEK KásaA LEOrdQBBAK I
— A gelsei motorkerékpár-ka-ramból súlyosan sérüli áldozatának, Szldvlk Viktor soproni kereskedőitek állapota némileg jobbra fordult. Napokon át tartó eszméletlenségéből több Ízben — ha rövid időre is — magához tért. Felesége állandóan ott van a kórházban férje mellett és és nagy odaadással ápolja. Mihelyt Szldvik Viktor állapota annyira javul, hogy kihallgatható lesz, a kir. törvényszék vizsgálóbirája ki fogja őt hallgatni, hogy mielőbb sikerüljön teljesen tisztázni a való lényállást: vollaképen kit terhel felelősség a balesetért, vagy egyáltalán terhel-e valakit felelősség?
= A sütők szakosztálya 1929 julius 15-IŐI kezdve a következő árakat állapította meg: Apró sütemény darabonként 5 fillér, viszoiti-eladóknak 4 fillér. Kenyér fél barna 36 fillér, viszonteladóknak 32 fillér. Fehér szalonkenyér 56 fillér, viszonteladóknak 52 fillér. Privát kenyérsütés kgr. 8 fillér. Egyben felhívjuk az összes füszerkereskedőket, hogy julius 20-tól a liszt ellenében való kenyér- és zsemlyesütést beszüntetjük. Sütők szakosztálya.
Ma: levente-jullálls az Au-golparkban. A kiskanizsai leventék városraszóló nyári mulatság keretében ma avatják fel azt a serleget, amit a Levente Dalárda nyert a legutóbbi dalosverscnyen. A mulatság már délelölt 10 órakor kezdődik az Angolparkban kacsafogással, céllövészetlel és hasonlókkal. Délután 4 órakor kezdődik a katonazenés nagy ünnepi műsor. Belépődíj 50 fillér.
— Órák, ékszerek nagy választékban legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások
— Keszthely magasabb lakbérosztályba kerül? Augusztus I-én időszerűvé válik egyes városoknak és községeknek a köztisztviselői lab-bérek szempontjából njagasabb osztályba sorozása. Keszthely épen két évtizede küzd a magasabb lakbér-osztályért. Állítólag most már befejezett dolog Keszthelynek magasabb lakbérosztályba sorozása, csak az nincs még eldöntve, hogy vájjon a IV. vagy III. lakbéroszlályba kerül.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
_1929. julius 14. ■
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél Igyunk reggel éhgyomorra 1 pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzeit tapasztalatok szerint a Ferenc lóuel víz az ideális hashajló minden jellemző tulajdonságait egyesíti magában. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerUzletekben.
-- Nagykanizsai Bankegyesület és Délzaíai tkp., Nagykanizsai tkp., Zalamegyei tkp. részvényeket, kész-pénzkölcsönkötvényeket, arany- és ezüst pénzeket legmagasabb napi áron vásárolunk. Betéteket magas kamattal elfogadunk, azonnali visszafizetéssel. Tőzsdei megbízásokat és átutalásokat Európa összes országaiban a leggyorsabban és legkedvezőbben teljesítünk. Orosz és Társa bankház Nagykanizsa, Fő-ut 15. Nemzeti Bankkal szemben. Irodai telefon 321., lakástelefon 44.
— Az Ihárosberényl cserkésztáborba ma reggel 9 órakor autóbusz indul a Korona elöl. — Még néhány hely szahad. — Személyen-kint 3 pengő oda-vissza.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
BO°/0 tüzelő megtakarítást jelent,
ha régi tűzhelyét az általam kéuitctt praktikus
asztaltiizhellyel
cseréli kl, melyért 15 év! garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester
Hagykaatiia, lóiul fóheroeg-it 87.
Kóstolta már a Lenk-léle kenyeret? Csodás Izű és csak 30 fillér kilója, a sütemény pedig 4 fillér.
— Leányotthon közép- és főiskolai hallgatóknak. Modern kényelem és higiéné. Gondos családi uri otthon. Idegen nyelvek, zene és testkullura. A főváros legszebb és legegészségesebb helyén, kertes villában. Budapest, VII., Jávor-u. 5/b. Telefon 365—61.
-= Ne felejtse el, hogy : varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legjobb I
= Mint a puha szőnyegen,
ugy járhat a Pálma cipősarkon. Ne koptassa felesleges módon idegeit és cipőjét. Ne tegyen Pálma sarok nélkül egy lépést sem.
= Szépség és eró jellemzik a világhírű Mercedes-Benz kocsikat, melyek legutóbb is sorozatos győzelmet araltak ugy gyorsasági, mint szépségversenyeken. A június 7-lki wieni concours d\'clcgancc-on ép ugy, mint tavaly a Mercedes-Benz fcmél aranyszalagot, hat első, öt második és a további dijak egész sorozatát nyerte.
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállallatlk.
Nagy választék f rr r

kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K 0 D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, a vegyszerek
Sxabó Antal8porté8,ény
I képészetiVrakiizlet
1&9, julius 14.
Európa legdusAb szénsavas és jódos nítron-lldiion tartalmú
savanyúvíz e.
Kltlnó fcorrt*. tűt, wérdt, liMlt.
Kapható fűszer- és csemegekereskedésben
Főlerakat^.
KÖVEtl HENRIK íapkaalm. Iwvl 11 TcMm 311
A sxlnQáxt Iroda fiircí :
(\')N«ru->Unl aaaxlhalyárak. kai. Vasárnap délután 3 érakor ar. Idény azenzáclós opereUlátványniwága, a „Meraz-e Mary" kerül azlure Solthy György, Ptntér Böske éa Krkel Oaby felléptével.
(*) ■•>« álhatak muxalhkisó nalkOI. Vasárnap este Solthy György vendégfelléptével fsmétMórlcz Zsigmond gyönyörűségei magyar zsánerképe, a „Nom élhotek muzsikaszó nélkül" hrll-ll&ns előadásában gyönyörködhetünk. Solthy György, a Király SzJnház kltünö művésze, akt rokonszenves egyénlsége-vol, tökéletes művészetével nagyon mélyen férkőzött a nagykanizsai közönség szlvóhez, vasárnap este végleg buesut vesz tőlünk. Az operettesték feledhetetlen bonvlvantjának ez utolsó fellépését bizonyára a közönség lelkes űnnepl^uo kíséri.
(*) Moalhalyárakkal Vakablak.
Sarlay ltnre, a társulat talentumos hőse hétfőn este a „Vakablak" ctmü tragikomédiában búcsúzik. Helyárak 52 fillértől l öü fillérig.
(*) flntir ISsks baao»ia|a. Kedden este mozlhelyárekkal kerül színre a „Régi nyár" clmU operett, melyben l\'lntér Bösko, a közszoretetaék örvendő primadonna vesz buosut nagykanizsai közönségétől. Helyárak 52 fillértől 1-00 fillérig.
(") •Ihar* Vándor baaoaaja. Szerdán este Blhary Nándor a sok torró-slkerfl operettest aranyhumoru, ötletes művésze az „ÁrtaUan don Jüan" főszerepében búcsúzik el véglegesen a vidéki színpadoktól, amennyiben szeptembertől szerződése & fővárosba raölltla. -Helyárak 62 fillértől 190 fillérig.
(*) Vssársap sste istolaá aieariáa
A axln&áx fieM mUsora:
Utolsó előadások:
Vasárnap d. u.: Meraz-e Miry.
Vasárnap este: Nem élhetek muzsikaszó náHctll Solthy György utolsó, bucsu-telléptével.
Hétfő: Vakablak, Sarlay Imre búcsúja.
Kedd: Régi nyár. Pintér Böske búcsúja.
8zerda: Ártatlan don Jüan. Blhary Nándor buosuia.
Csütörtök: En és a húgom, vígjáték-bemutató, Ladomerszky Margit bucauja
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Tennisx
Turul—Zrínyi hármas verseny
Nagykanizsa. Julius 13
A Kaposvári Turul Sportegylet kiváló tenniszegyüitese vasárnap reggel érkezik Nagykanizsára. A mérkőzések a Zrinyi pályákon délelőtt 9 órakor, délulán pedig 3 órakor kezdődnek.
Figyelemmel arra, hog^ .a hármas verseny nem kevesebjj, mint 1» számból áll, a mérkőzéseket a Zrinyi valamennyi pályáján játszik.
Mindkét fél csapatösszeállítása némi változást szenved. A Turul intézője telefonon értesítette a Zrinyi osztályvezetőjét, hogy Tevelyné legyőzhetetlen akadályok miatt nem jöhet Kanizsára, miért is a kaposváriak egyik Igen tehetséges ifjúsági játékosukat szerepeltetik Hudru Olga személyében. Valószínűleg a kanizsai egyesület sem állithatja ki legjobb csapatait, amennyiben tóbb játékosa betegeskedik. Ha vitéz Csikós Jeni nem indulhatna, ugy a Bakay serlegért Rittera Béla játszik mig az Ifjúsági versenyben örley István indul.
Tevelyné elmaradása a női versenyt kétség kivül sokkal nyíltabbá teszi, viszont vitéz Csikós Jenő esetleges távolléte a Bakay serlegmérkőzésben igen nagy hendikep a kanizsai együttes számára. A Zrinyi vezetősége azonban még igy is reményi! senior csapatának győzelmét és biztosra veszi ifjúsági játékosainak ujabb diadalát.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza. _
FISK PNEU
■ leggazdasé-joMbb
Vatért JpvUal.t:
Autófelszerelési R.T.
Budapest, IV , Arsnyktz u.2 Tll. Aut 813—41
Siessen vásárolni
TURUL cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi dupiavarrott szandálok. Chrom- ii nyersgummitalpu tennisz-cipök nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkat!
KÖZGAZDASÁG
■ ■ .
Zala és Somogy vám-molnárainak
alakuló közgyűlése ma délelőtt a keszthelyi városházán
Nagykanizsa, Julius 13
A Nagykanizsán megtartóit szervezkedési előérlekezlet után Zala-vármegye és Somogy vámmolnárai ma, vasárnap délelőtt 11 órakor összejönnek a keszthelyi városházán, hogy megalakítsák érdekeik védelmére a Vámmolnárok Szövetségét és határozatiiag állástfoglaljanak a 15 százalékos vámörlés mellett.
A kaposvári Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás résztvevői
Hirt adtunk már arról, hogy a
Kaposvárott augusztus 24-tfll szep-lember 2-ig rendezendő kiállítás iránt országszerte érdeklődés mutatkozik.
Az exportvásárral egybekapcsolt állatkiállitásra a jelentkezési határidőig, junius 30-lg, annyi bejelentés történt, hogy a rendezőblzottság az eredeti tervtől eltérőleg 7 istállóval többet épít a kiállítandó állatok elhelyezésére. Az egész ország tógazdaságainak üzemét, a haltenyésztést károsító vízimadarak, rovarok életét külön e célra épített stílszerű, nagyarányú pavillonba mulatják be az ország legjobb, legjelesebb halgazdaságai.
A kiállítás megtekintésére utazók féláru vasutdijkedvezményben részesülnek.
(-) Ujabb 20 millió dollár kötvény a kanadai állami vasutak számára. A DsUlon Read * Co. vezetése alatt álló bankcsnport a kansdll állami rsjutak Js vára 40 millió dollár S*o-os kötvényal kl-bocsátásánsk oly nagy volt < sikere, hoty további 20 Millió dollár kötvény klboctf-tását táviratbsn Jelenti s Dlllon Read 4 Co. vezetése slstt levő szindikátus, amelyhez a Nstionsi City Compsny, Quaraty Corapsny, Bsnktrs Trust Company, Domlnlons Stai-rttles Corporation Ltd., Bank ol Montreál, Csnadlan Bsnk of Commerce, Roysl Bsak ol Ganada tsrtosask. Az ujabb klbocsátis-nsk as ára változsüsn, Wfl és Időközi kamatok
(—) Oabonacséplésl engedély
kérése. A városi hatóság ezúton felhívja azon Attila-, Petőfi-, Rózsa és a többi utcai lakosságot, hogy akik még nem kérték a gabonacaép-lésl engedélyt, sürgősen jelentkezzenek és kérjék azt a tűzoltólaktanyában a rendes hivatalos órák alatt.
TŐZSDE íflMdd zárlat
Páris 20-35l/l, London 25-2 l\'/i, Nnryork 520-. Brüssal 7228, Milano ifi 19 Madrid 73-40, Amsterdam 208-85. Mi1 123 84, Wien 7311. Sofla ITWfc Prá*a 15 31V* Varsó 5830, Budapest M-M Belgrád 9-WU, Bukarest 806 Vi.
A buta 40 fillérrel, a rozs 15 fillérrel emelkedett. Buzi tlflsav. 77-as 23-55-2370, 78-as
23 75—23 90, 79-e« 23 95-74-IS, 80-as
24 20—24\'40, dunántidl TI— 22 40-1MB, 7t-as 22 60-2275, 79-ea 22 80-7238, SO-ss 2300—23-10, tan 17 80—18 30, Isk. átpa 18-50-19-00, sörárpa 23-Ó0—ÍSÍO, isb 17-80-18-00, iaueerl tart. 2400—24-50, dunántnH 23-00 -23-25, ttor-pa 1250-1275.
Táiklit, Pek»t kiadó: ZaM
ön. Lajoaná fájdalom-
tól megtörten tudatja, hogy drága Jó ura, flu, sps, nagyapa, tastvér, após
és rokon
NAGY LAJOS
■ay. áll. laaHé
életének 63. évében megadó axenve-dés után az Úrban aendasea alhunyt.
Megboldogult dtága haloMuak lóiéi maradványait f. hó 14-é«, vasárnap d. u. 5 órakor kísérjük (kök nyugvó helyén a ttmető halottasházából. NsgykanUv, 1939. Julius 11. *á*» faraira i Jáaáflát sahassa 1«l*ái*kl
özv. Nagy Lajosai u. Itattat Borbéla
SaabO J.nöni u Nagy treay Itéaya, On. Nagy Miailiaé Uw»k takraaaaa Faraocné oövír., Lahrmaan Faraae tógára, SaaOOJtnS <«!• Ss>. vlUs Na» OiMM ra.nr, J.ndk., Ircarka, Ot«Í8» WokAl, 3ubó Ant.l éa »J«, Slalaaaar MaM éa aaja ni,mi a. u Smsm iiaaallf.
ZALAI KÖZLÖNY
APBÓHIBDETfiSEK
ek dija 10 óta M flIMr, i további Bidyil «(H. Vmár ét S1* aaóig M «llér, nfaita
löwSSe* dija ■ flll. Szerdia <* péo-10 szóig M MUr, minden további uja frnt. -.....
ni dija I
Cimazó a minden vaata-
gabb bétából álló azó két szónak számíttatik. Állási kereaőkaek SOM engedmény.
HlrMáaak • (•») liazqn
alai ■ falaalaaaa klayvaláa< •aéüUaáa alkardléa. »égott • líra I Iza1•a áIk
■ .i^ti házhoz azállltva, hoaazabb lejáratú hitelre la kapható Vida fflazer-ilzletében. 9071
Traaalalaaajl leijei zalroa mlaőaég-ben 1 Hó P 3 - Muazel és Frledenthal-náL 3189
•agár-art SS. azámu ház azabadkéaből
eladó. — Bővebbet: Korcin és Stroch cégnéL 3337
UHaSaJárala bútorozott szoba augusztus l-re kiadó. Ugyanott egy ttlkrős moadó éa ebédlő lámpa eladó. Bővebbet HJimJi éa Szegő cégnél -3396
____ . megbízhatók, csukott vagy
nyílott, telefon 167 , vagy 571. azámmal megrendelhetők. Kautmann Manó, Nádorutca 8. 3274
Egy baanáraagáá lelvétetik azonnali belépésre Magyar-utca 2. Ha(j vendéglő udvar. -3362
I kerti gainlluia, antik szekrények, featménvek, bronz calllár eladók. Megtekinthetők Rákóczi u. 5. szám alatt -3359
öaazegben a legclőityfiaebben éa sabba. Myóetttat Aaadl l.sado MkaOoWzveBtő Irodája Nagjka Kazinczy-atca 1 szája.
NIÉZET,
nysrsbtrt, igrtalliL
vasat és lémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Barnát éa Fiai
Erzsébet-tér 15.
SaaliS flaUlaNiSer augusztua elsejére kéflyelmea, tiszta, axáraz, egészséges oalaaaaa buteroiatt azahát kaphat. Esetleg reggelivel. Cim a kiadóban megtudható.
Sugár-ut 8. szám atatt egy szép oao-rdpkdlvha éa különböző butotdarabok eladók. Cim a kiadóban. 3209
SZEPESI IMRE
csatornázás, vízvezeték-berendezés. épület éa mfl-bédogoa, Zrínyi Mlklóa-
ataa 22. - Telefon 2-95,
> egyszobás utcai lakás augusztua l-re. Magyar-utca 71.
Első Temelkézésl Egylet a birtokában levő Igen erőa nyitott fedeles gyáazkocaiját eladja 400, azóval négyszáz pengő árban As érdeklődők személyesen, vagy iráaban forduljanak Halassy Ferenc elnökhöz, Ni kanlzaa, Caengery-ut 60. azáo.
Táraal keresek poraztvógép vételébe^ Illetőleg haaxnálatához. — Vida füszer-Icereskedő. 3318
al. A Nagykanizsai
a\'I,
Két aaahás lakéa összes mellék-helyiséggel kiadd Magyar-u- 10. 3096
I KlrárfiUsokr*, átázásokra, ■ I oxsona és hideg raciorákri I
láalt, aiardiaiakat, páatá haskOBBetvakat legjobba.
Muszel és Frledenthal
CMaaegekereakadásábaa lehet beaserezal,
■ art ott éfl&at rálasitekbaa HM áa alSayfts álkaa kaphatók.
Balatonmérla 1. szakaszban, kitűnő karban téUlold szóló, 4 szobás vllla-lakáa éa pince, berendeaéaael eladó. Bővebbet ugyanott Perneszt Istvánnál. 3290
Jkarban levő Ford autó 1000 P ért lagykanlzaa, Hunyadl-u. 39. 3270
Egy jó Irdaaatal eradó Zrínyi Miklósutca 40. Üchtenateinnéi.__8J36
Jékarban levő azobaberendezés, ágyak, szekrények, ebédlődlvány alb. olcsó árban eladó. Megtekinthető vasárnap egész nap Zrínyi Mlklóa utca 32. 3330
Ajeaaaaal kiadd egy hátomaaobáa utcai lakáa Deák-tér 6. az. aUtt. Bővebbet a|háimeaternél. 332-)
Földmunkásokat karaa 70 vagy 80 emberig Kátal vállalkozó, Klafaludy-utca
32. azám. 3321
Egy Ideálisan szép fekvésű háahaly a belvárosban Igen olcsón eladó. Bővebbel a nagytratlkban. 3317
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon : 595.
Bencze
Lakás ■ Klnlzsl-utoa S/a.
ián
Kétaaobdo lakás, mélylkból az egyik azoba utcai, augusztus l-re kiadó. Fó-ut 24. az. -3352
MISakolárataa bútorozott azoba ki-adó. Széchenyt-tér 9. -3337
A lagjahb pSrkSItká.é mégis caak Muazel fa Friedentbalnál kapható
31S9
SajáttarméaQ teliét borát 60 fül. áreaitja. Palaa, Aipád-u. 19. -3112
Flaé saaladaaaaat karaa keresztény url család. Fó-ut 13. II. 2. -3350
■ytaraaott azoba azonnal kiadó.
Csengery-u. 33. -3349
Kiadd egy szép utcai szoba, konyha. Üzlethelyiséggel, vagy anélkUI. Bővebbet Ozv. Saltlernénal, Zrtnyi-u. 5. -3353
Eladd egy jókarban levő caéplőgarni-iura, minden ellogadhaló árért. Kedvező lizetéal teltételek. Klskanlzsa, Szentrókus-ntca 22. az. 3342
Caányl László-ulca 4. alatt egy szoba, koeyháa lakás aug. l-re kiadó. Bővebbel Sav. Bognáinénál, Zrlnyl-u 5. -3354
Kétszobás lakáa kia családnak aug. l-re kiadd Hunyadi-utca 11.— Megtekinlhelő délután. -3348
Egy fiatal aaataloa éa egy bognár-segéd azonnal felvételik Teleirl-ul II. 3361
Rlklaka nagyobb mennyiség elsdó
Literje 30 ttliér Rákóczi-u. 15 -3360
Kttldaaf éla bulor, azónyeg éa Ullóra
eladó Sugár-ut 20. -3344
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
A körmendi ménestől9
Körmend, Vasmegye
15 darab különféle fölös-számu flgetők, ezek közül többen mint kocsllovak kipárositva vannak és olyanok Is, melyek mint hátaslovak alkalmasak, minden elfogadható árért eladásra kerülnek. — A t. vevők felkéretnek a lovak meg-megtekintésére idejönni. KözvetitAk dijaztatnak.
1929. Jullus 12.
HápsfavirAgot, anyarozsot
és mindenféle más gjógraadvényt lagmagaaakk érőn váaérol
PAITODROG
magyar gyógynövény r. t. Budapest V., VIsegrAdl-u. 7.
Kiskanizsai malom
értesíti a n. é. örlö közönséget, hogy a malmot azere-lés utén a mai naptól kezdve iámét üzembe helyezte.
Szíves pártfogást kér
Fleaoh János
3358 lutajdonoa.
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujtunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árainkból külön kedvezményképpen (P 1\'50-es mentit kivéve)
10%
engedményt adunk.
Semmi
költsége sem az érkezéskor, sem az elutazaskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszeretettel várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
8625/1929. vht. az.
Árverési hirdetmény.
AlullroU bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 § a értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagykanlzaai kir. Já ráablióságnak 1929. évi Pk. 8625. azámu végzése következtében Dr. Knauaz László ügyvéd álul képviselt Uyőrffy Józael éa Társai Javára 1500 Pengő s Jár. erejéig 1929. évi január hó 30-án loganatoaltott kielégítési végrehajtás ulján le- és ielül-loglall és 4850 Pengőre becsült kővetkező Ingóságok, u. m.: benzinmotor, caéplőszekréuy tartozékaival nyilvános árverésen eladatnak.
Mely érvéréének a nagykanlzaai Idr. jl-ráabiroaág 1929. évi Pk. 8625. azámu végjése lolytán 1500 Pengő tőkekövetelés és eddig öaazeaen 1132 P. bíróilag mar megállapított költatgek erejéig Nagykanl-zaan, Magyar-u. 139. »z. a, azután a Szarvas szálló udvaián leendő megtartására 1929. évi jullus hó 24-lk napjának d. e.
11 órája halandóul kUUzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-jegyzéuel hlvalnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 § ai értelmében kéazpénzlfzetéa mellett a legtöbbet Igérónek szükség esetén beca-áron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az eláiverezendő Ingóaágo kat ntasok is le- éa felülfoglaltatták éa azokra kielégítési Jogot nyeilek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi juliua hó 6. nap|án.
Kaszab Lajos s. k.
>>355 kir blr. kiküldő tt.
rrxigus a. —
KAFHATT5:
SINGER VARRÓOEP
RásZVÉNY-T^RSASAo rnuzkti : RifiTKAIlZSA. Fűst L
10387/1929. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróalfi végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. t-a értelmében ezennel kéz-hírré teazi, hogy a nagykanlzaai kir. járáa-biróaágnak 1929. évi Pk. 10387. saámu végzése következtében Dr. Rapoch Aladár ügyvéd által képviselt Krauaz Józaef éa Fia lavára 223 P 75 flll. s jár. erejéig 1929. évi junlua hó 19-én loganatoaltott kielégítési végrehajtás utján la- éa felül-foglalt éa 4670 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: íovaeazekerek, fatelepen levő rönkiák atb. nyllvánoa árverésen eladatnak.
Mely árveréanek a nagykanlzaai Idr. járásbíróság 1929-lk évi Pk. 10387. számú végzése tortán 123 P 75 fiit. tőkekövetelés, ennek 1929. évi március hó 26. naplátói járó 5» o kamatai, >Wo váltódíj éa eddig Bez-szeaen 77 P 501111 bíróilag már megállapított költségek erejéig, Töllői pusztán, fatelepen (Komarváros mellett) leendő megtutálára 1829. évi juliua hó 26-Ik napjának d. u. 2 órája batáridőül kltuzeük éa ahhoz a venni azándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa érinteti lngóaágok az 1881. évi LX. t.-c. 107. éa 108. } al értelmében kéazpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek aaükaég esetén becaáron alul ia el lógnak adatnL
Amennyiben az eláiverezendő Ingóaágo-kat mások la le- éa lelolloglaltatták (a azokra kieiégttéai Jogot nyertek volna, ezen árverés az IMI. évTLX. L-c. 101 értelmében ezek |avára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzaán, 1929. évi Juliua bé 8, napján.
Kaszab Lajos s. k.
3352 kir. blr. kiküldött.
9387/1929. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó al 1881. évi LX. t.-c. 102. J a értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagykanlzaai tir. Járásbíróságnál* 1929. évi Pk. 9387. azámu végzése következtében Dr. Rapocb Aladár ügyvéd által képviseli Pollák Józael javára 900 P a jár. erejéig 1920. évi áprlila hó
8 án foganatosított kieiégttéai végrehaJUs utján le- éa IcIUKoglalt éa 44ű0 Pengőre becsült következő tngóeág, u. m.: személy -szállító autó nyUvánoa árverésen eladilUt.
Mely árveréanek a nagykanlzaai ttr. járás btróaág 1929-lk évi Pk. 9387. azámu végzése lolytán 900 P — Ilii. tőkekövetelés, ennek 1929. évi február 1. napjától járó l2°/0 kamatai, >M váltódíj éa eddig öaaxe-sen 201 Pengő 91 fillérben blrótlág már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Kölcsey-utca 5. aaám alatt leendő megtartására 1929. évi juliua hó 25. napjának d. e. 11 órája határidőül kl tíze tik éa ahhoz a venni azándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa érintett ingóságok aa 1881. évlLX. t-c. 107. éa 108. §-al értelmében kéaapánz-f Izélés mellett, a legtöbbet Igérőqek, azükaég eaetén becaáron aial U eT lógnak adatnL
Amennyiben az elárverezendő Ingóságoka 1 mások Is le- éa teltUloglaltatták éa azokra klelégltéal jogot nyertek volna, tzen árverés az 1Í81. évf LX. L-c. 102. értelmében ezek lavára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzaán, 1929. évi juliua hó 8. napján.
Kaszab Lajos s. k.
u» kir. blr. kiküldött.
1929. jullus 14.
Kévekötő és Manilla
Gazdasági kfitéláruk
Uj ponyva Gabonászsák
Ponyva és zsák
kölcsönzés
hibsch és szegő
cégnél.
hirdessen
a „Zalai KBzlBny"-ben.
Moi I I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
ftimoU, *«,yUiitltó, rvhateats I Moabilli^rl <*"■ IpiiiiUllUájoi
ulqlniM»l kltflnUW.
NAGYKANIZSA
0,1JUU1^i Ojártalapi
Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 19,
Ntm kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit lettet vágy tisztíttat. Uyöz6d|0n meg áraim oleaéságáról éa munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallérti sztltáa I Tlaztitl liai Hlsséroz I
ZALAI KÖZLÖNY
Mladen magyar. magynr Tizet Ij^ék!
Szent-margitszigeti PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz keríllcti lerakalát megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-ét ásványvíz
nagyban és kicsinyben julá-nyos áron kapható
Fischer és Leitner
fűszer- éa gyarmatára kereskedőnél
Király-utca 8. Teleion 239.
3\'St
Waden magyar, magyar vliet lgyik 1
Kecskemét, Bealczky-atca 12.
Fennáll 1913. éta. Felvesz gimnázium, reet, kereskedelmi esi—II osztályos polgárt iskolai növendékeket. Prospektust küld. 4 5 Pontos címzést kér.
■elérkezett u 1929. évi szenzációs, aj typnsu motorkerékpár
OPEL-MOTOCLUB
az úgynevezett 500 ccm-es két kerektl autó.
Acéllemezváz, 2 kerékfék, párnás, kényelmes fotcldlés p 1*7(1(1 zajtalan működés, Ízléses kivitel ára • IIUU.
Felvilágosítással szívesen szolgál és a gépel bemutalja
Brandl Sándor és Fia cég
Dták-tár 2. a felsőtemplomnál. Telefon 12.
A 220-as PUCH motorkerékpár ára P 1000.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy kát é»l részletfizetése* is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fft-ut 18. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek melleit. Szükségleteinek beszerzése előtt feltétlen U kérjen árajánlatot 1
Sndícm
Nagykanizsai utakra legmegfelelőbb az A legüzemblztosabb
motorkerékpár az á legelterjedtebb
motorkerékpár az A legjobban felszerelt motorkerékpár az Mindezek mellett a I e g- on>um olcsóbb az Kérjen ajánlatot mielőtt motorkerékpárt óhajt venni. Körzetképviselcl:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc >m Nagykanizsa, Erzsébe t -1 é r 4._
imlflitbtt INTERNÁTUS Joliid
lakolta fiuk számira. — TaitlsdiJ egy " —\' "\'\' tanévre 700 pengi. Prospektust küld az Igazgatóság, sm I., ittenhegyl-u. 32.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy tileteset Bazár I. udvarból "Ml
Kazlnczy-ntoa 15. sz. alá helyeztem át.
Szives pártfogást továbbra is kérve, teljes tisztelettel
Tóthné Jámbor Anna
j\'o. kötszer- és fOzökészltö.
Kitűnő minőségű fehér
asztali bor
3021 kapliató
Fleiichhaoker Albert ItmrttmltlMta
Magyar-utca 37. szám.
jbor lilerenklnt ...... 60 fillér
or literenklnt ...... 80 fillér
m
Tűzifa eladás.
Vajda erdőrészben 120 cm. magasan rakva tölgy tűzifa félölenkint . P 19"— , forgács . . P 13-— hazaszállítva . . P 4-50 sí ii drágább.
Utalványok megválthatók: Hoffmann Henriknél, Csányi László-utca 8. sz. délelőtt 11—12 óra közölt. Telefon: 56a
Főutcánál
Keszthelyen, a város közepén, 6 szobás, 2 lakásos, fürdőszobás, vízvezetékkel ellátott, szolidan épült emeletes ház, potom árért,
23.4N0 pengőért
eladó, szeptemberi beköltöz-ködésre, 9000 pengővel átvehető.
Dr. Kozák László Keszthely, Erzsébet klrályné-ut 21.
James, Rudge, Triumph
a legelterjedtebb angol motorkerékpárok
IOO°/o-ig megbízhatók és ezért üzleti, sport és verseny-célra egyaránt legmegfelelőbb.
Sorozatos gyftzelmek ugy megbízhatósági, mint gyorsasági versenyeken.
8000 pengfts ingyen biztositést kap minden vevő. Kérjen ajánlatot, mielőtt motorkerékpárt óhajt venni. Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc ize Nagykanizsa, Erzaébst-tér 4.
Ne menjen a lábhoz, hanem a fejhez 1
BRANDL SÁNDOR £8 FIA oég
DEÁK-TÉR 8.
TELEFON 18.
Szakszerű kiszolgálást nvujt a kerékpárvevőknek. Kedvező részletfizetési feltételek I
PUCH-kerékpárok
30 év óta a legjobb acélanyagból készülnek.
Alkatrészek, príma külső és belső gummik raktára. Műszerész-műhely! Olcsó árak!
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Teleion: 3-22.
Raktárról az Ssszes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltételek I
ZALAI KÖZLÖNY___1929. [ullm 14
Minden
berendezést
diimentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk őt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapitvas 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly)
69. évfolyam, 158 szám
Nagykanizsa, 1929 Julius 16, kedd
Ara 14 fUlér
ZALAI MZLONY
iHrtesstMg kMÓUviUI: F«-ut 5. uim. KmiHhIjI BokkUAJtüvaUl Kossuth UJos-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Ddfiaetéaf án: egy M«s * p««g4 »• I
Abban a ruffában, amelyikben meggyilkolva találiak
utazott Fellnerné julius 16 án Triesztből Bécs felé — A meggyilkolt asszony testvére, aki utcai gyümölcsárus Pesten, fényképről felismerte a hullában a nővérét
leghatározottabban felismerte húgát.
Bécs. Julius 15 (Éjszakai rddiójelentés) Wahl dr. j udvari tanácsos ma telefonált Triesztből és közölte, hogy a nyomozás szerint Fellner Katalin legutoljára Triesztben lakolt. Az asszony tavaly julius 16-án Bécs irányába utazott. Azóta nyomaveszett. Elutazásakor az a ruha volt rajta, amelyben meggyilkolva találták. Ugyanekkor vele volt 30.000 lira értékű nyestbundája egy böröndben, Ez is eltűnt minden holmijával együtt.
Fellner Henrik András tovább tagad. Azt állítja, hogy 1928 óta nem nem látta feleségét és nem is tudja mi történhetett vele.
Fellnerné él?
Budapest, Jullua IS A lainzi tragédia ügyében külföldi tudósítások és jelentések alapján az a hlr terjedt el, hogy az áldozat tulajdonképen nem is Fellner Henrik felesége, mert Fellnerné még ma Is éL A budapesti rendőrség felmutatta Fellner Henrlkné féltestvére, a Budapesten lakó Kiss Józsefné utcai gyümölcsárus előtt az áldozatról. készült fényképet és Kissné a
A Balatonba fordalt egy vitorlás
VareMly tuáoaos kisleánya kiaszott « partra ti segltseget küldött
Balatonazomea, Julius 15 A tegnapi szélvihar a Balatonon dühöngő orkánt idézett elő, amely csaknem katasztrófába sodorta Ve-rebély László . középitési tanácsos vltorlac8Ónakját. A csónakot a tó közepén érte az orkán, amely felborította a vitorlást és mindnyájan a vizbe estek. Verebély és 12 éves kisfia a vitorlába kapaszkodva küzdtek a hullámokkal, míg a 16 éves Verebély Eszler, aki különben kitűnő\' uszó, nekivágott a tó közepéből a partnak. Izgalmas erőfeszítés ulán sikerült is parlot érnie, ahonnan azután motorcsónak indult el s ez parira hozla Verebély tanácsost és fiát, akik utolsó erejükkel teljesen kimerülten kapaszkodtak a felborult csónakba..
Fellner Bécsben akar alibit igazolni
Abbazla, Julius 15 A lapok jelentése szerint Fellner Heniik valósággal könyörgött a kihallgató rendórti8zlviselőnek, hogy minél előbb fejezzék be kiadatási
eljárását, mert bécsi kihallgatásán alibit akar és tud igazolni.
Nem bécsi a gyilkos
Bécs, Julius 15 A bécsi rendőrség megállapította, hogy az a bécsi kereskedő, akit Fellner feleségének meggyilkolásával gyanusilanak, minden gyanún felűláll.
Károly trónörökös cáfolja, mintha része volna a román puccs-kisérletben
A román közigazgatás reformja be akarja olvasztani a magyar falvakat az oláh községekbe
Bukarest, Julius 15 (Éjszakai rddiójelentés) Károly herceg, volt trónörökös táviratot küldött bukaresti jogtanácsosának, melyben energikusan megcáfolja azokat a mende-mondákat, melyek szerint a legutóbbi romániai eseményekkel kapcsolatban az ó nevét Is a puccskísérletbe keverték. Kéti jogtanácsosát, hogy haladéklalanul tegyen közzé a hiilapokban cáfolatot, mert ö semmiféle esemény mögött nem szerepelt. Optánsügy... üzlet., politika...
Bukarest, Julius 15 A kormányhoz közelálló lapok arról Írnak, hogy a román kormány az opláns-ügyet diplomáciai uton akarja megoldani. A külügyminiszter kijelentette, hogy a román kormány nem akarja llzleli alapon elintézni az optáns-ilgyet, hanem ugy politikailag, mint pénzügyileg az ál-
lam érdekének keretein belül akarja
megoldani a kérdést.
Meg akarják szüntetni a magyar és német falukat Erdélyben
Kolozsvár, Julius 15 Az uj román közigazgatási javaslat ellen az erdélyi magyar párt tjj— takozásáf fejezte ki, mert a javaslat erőszakosan össze akarja olvasztani a magyar és románlakia községeket. A magyarok nyakára román bírókat akarnak ültetni és a magyar történelmi nevű városok nevét meg akarja változtatni.
Az erdélyi magyar párttal együtt a német párt is tiltakozást jelentett jelentett be a kisebbségi falvak megszüntetése elten. A reform egyetlen célja a magyar községeket kötelezni a román községek eltartására, de semmiféle joguk ezzel szemben ne lehessen a magyar falvaknak.
.juj j\'jVlt rr rn\'rri...........................*.......««■■»
Zalamegyében megkezdik a hadikölcsön-tulajdonos árvák segélyezését
350 árvának 176.220 pengő a segély-járandósága
Nagykanizsa, Julius 15 Zalavármegye árvaszékéhez most érkezett meg a belügyminiszter rendelete, amely arról intézkedik, hogy azonnal meg kell kezdeni a vármegyében a hadikölcsönlulajdoncs árvák segélyezéséi.
A miniszter korábbi rendeletében bekérle a látnogalásra jogosítottak névsorát, amelyben minlegy 350 cn
Az 1000 pengőn aluli összegek valamivel meghaladják a 43 ezer pengőt s azért a már kiutalt 35 ezer pengőt erre az összegre kiegészíti a miniszter. Az igy segélyben részesülök száma 315. Ezek részesülnek most segélyben. A többi csak később.
Az árvaszék már megkezdte a kifizetések előkészítését s az érdekelt árvák pár napon belül megkapják a belügyminiszter által megállapított segélyöket.
Tüz a Transdanubia asztalosmtihelyében
Az autó-fecskendő első kivonulása
Nagykanizsa, Jullua 15
Hélfön este »/<9 tá|ban tüzet jeleztek. a Transdanubiából. A nagykanizsai tűzoltóság azonnal teljes felkészültséggel robogott a helyszínére, mert félő volt, hogy bármilyen kicsiny tüz is katasztrófális veszedelemmé nőheli ki magái a malomtelepen. Kivonult az uj autó-fecskendő is, aminek ez volt a premierje, — hála islennek — nem került azonban sor a használatára.
Az történt ugyanis, hogy a Transdanubia gőzmalom asztalosmühelyé-ben egy megtüzesedett csapágytól meggyulladt az ott felhalmozódott szijács és forgács A gyár saját tűzoltósága azonnal nckilálott az oltásnak, de elővigyázatosságból értesítette a tűzoltólaktanyát is. Mire a tűzoltók — valóban percnyi gyorsasággal — odaérkeztek, a gyári tűzoltóság a tüzet lokalizálta, ugy hogy csupán a még izzó zsarátnokot kellett ártalmatlanná tenni.
Az aggodalmat növelle, hogy a tüz a gyártelep keleti részén tévő félemeletes, laoszlopos, deszkavázas épületben kelelkezelt s igy csak a gyors beavatkozásnak köszönhető, hogy nagyobb pusztulás nem történt. A kár teljesen jelentéktelen.
Időjárás
szerepeltek és a részökre utalandó összeg 176.220 pengő lett volna. Erre azonban csak 35 ezer pengő érkezett. Majd megétkezelt az ujabb rendelet, mely aként intézkedik, hogy az 1000 p ngőn aluli támogatásra jogosullak részére a segélyösszeg felét, az 1000 pengőn felüli támogatásra megállapítottak részére pedig a segélyösszeg 5 százalékát kell kifizetni.
A nagykanizsai meteorológiai meg figyelő Jelentésakt Hétlón a htmlrUl let: Reggel 7 Örskor «tuttB \'
őrskor +22 6, este 9 őrskor +166.
Felhőzet: Reggel tiszta, délben borult, elte tiszta égboltozít.
Szélirány: Reggel északkelet, délben északnyugat, este délnyugati izél.
A B.l.orolóul.1 Intés..* •■«• \'<> Arakor ialaaetl. 0»a»o«l« kai efl»al»ra m*0 *"
laacbb IdA «árhov>S.
_ZALAI KÖZLÖNY_
A villámcsapás elhamvasztott két borpincét a csapfi szőlőhegyen
A nagy viharban a tűzoltók tehetetlenek voltak a tűzzel szemben — Tekintélyes az anyagi kár — Biztosítva semmi sem volt
J_
NAPIHÍREK
NAPIREND Jullus 16, kedd
Hóm. katolikus : K. B. A. Prolett.:
Valter. Izraelita: Tain hó 8 ■
Oózfflrdő nyitva reggel 6 órálól este 6 óráig (bétfó, Bierda, péntek délután és kedden egén nap nóknek).
Ma érkezik
Kanizsára visszautazdBIn Magyarország 250 olasz vendége
Nagykanizsa. Jullus 1ö
Megírtuk a minap, hogy 250 olasz vendég, akik Magyarország meglátogatására jöttek, átutaztak Nagykanizsán és az tlres pályaudvaron a magyar Himnusszal köszöntötték a végvárost.
Nagykanizsa akkori mulasztását most helyrehozhatja. A 250 olasz ma, kedden este 10 óra 25 perckor érkezik vlsszautaztában a kanizsai pályaudvarra.
Szerelnök, ha ezalkalommal a város és társadalom vezetői nem feledkeznének cl a vendégnek kijáró udvariasságról és nem kellene harmadfélszáz olasznak észrevétlenül átrobogni a városon és nem kellene, hogy harmadfélszáz olasz üres peronnak imádkozza megint az „Isten áldd meg a magyart"...
— Shvoy altábornagy Nagykanizsán. Vitéz Shvoy István altábornagy, szombathelyi körletparancsnok vasárnap Keszthelyről, ahol jelen volt a lovasmérkőzéseken, Nagykanizsára érkezett és ma visszautazik székhelyére.
— A polgármester visszaérkezett Budapestről. Dr. Sabján Qyula polgármester több napi hivatalos budapesti tartózkodása után visszaérkezett Budapestre. A polgármester főleg a magasabb lakbérosztályba való sorozás és a kórházépltkezés ügyében járt fenn Budapesten.
— Kitüntetés. A kormányzó Lach-ner Oszkár zákányi körjegyzőnek életmentésért a magyar bronz érdemérmet adományozta.
— A bíróságról. Vitéz Csillaghy György kir. ügyész hat heti nyári szabadságáról, melyet a Felvidéken töltött, tegnap visszaérkezett Nagykanizsára és átvette hivatalát. — Dr. Sariory Zsigmond kir. járásbiró nyári szabadságáról bevonulván, a tegnapi nappal ismét átvette hivatalát.
— Szabadságon. Berthóly Lőrinc rendörtanácsos, a közigazgatási ügyosztály vezetője julius 15-én megkezdte nyári szabadságát és Sopronba utazott. Távollétében az ügyosztályhoz beosztott rendőrfogalmazó helyeltesiti.
— Dr. KOnlg fogorvos szabadságra utazott; újból rendel julius 25-én.
= Legjobb olvasnivaló a Nemzeti Újság Aranykönyvtára. Ara előfizetőinknek kötetenként 150 P és 30 fillér portó.
Nagykanizsa. Jullus 15 A napokban Kiskomárom és vidéke felett nagy vihar vonult el. Égzengés közepette sürün csaptak le a villámok, melyek közül egy a Csapi üreghegyen beütött Varga János kiskomáromi gazda pincéjébe. A zsupjjos pince pillanatok alatt tüzel fogolt és bár a tűzoltók gyorsan kivonultak a dühöngő szélviharban oltásról szó sem lehetett.
A kettős borpince, melyben még igen sok régi bor volt a gazdasági eszközökön, kádakon, hordókon kívül porig égeti.
A tűzkár meghaladja az ezer pengőt, amiből semmi sem térül meg, mert az elégett pince nem volt biztosítva.
A kiskomáromi csendőrség a tűzről értesítette a nagykanizsai járásfőszol-gabiróságát és a kir. ügyészséget.
_1&29. jullus 16
/I Balaton legújabb áldozata
Tapolca, Jullus 15
Ábrahám zalamegyei községben Melkovits József és Tóth József fiatal munkások csónakázni és fürdeni mentek a Balatonra. Vigan ugráltak le a csónakról, de ugylátszik egy helyen Igen mély volt a víz, mert Tóth József elmerült és nem is került elő többet. Melkovits is majdnem ott hagyta a fogát, de ót még Idejében kimentették.
— A tanítóság köréből. A közoktatásügyi miniszter Pollik István B-listás tanítót, nagykanizsai lakost, ipartestületi másodjegyzőt Csepelre nevezte kl állami tanítóvá. — Rigyác község rk. iskolaszéke most tartotta meg választását az osztálytanítói állásra. Tiz pályázat érkezett be: 1 féifi és 9 nőtanitó pályázat. Az Iskolaszék Németh Ilona kőszegi lakos, oki. lanitónöt választotta meg egy szavazat többséggel.
— A klskanlzsal Levente Egyesület nagyszabású és kitűnően sikerült nyári mulatságot rendezett vasárnap az Angolpark gyönyörű kert-helyiségében. A mulatság már kora délelőtt kezdődött különféle tréfás és komoly népies versenyszámokkal, melyek körül nagy volt a vigasság déli harangszóig. Délután az egész nagy parkot megtöltölte a vigadozó publikum és bőségesen vetle ki részét a rendezőség százfelé terjedő figyelme folytán mindenfajta szórakozásból. A zenét a katonazenekar pompásan szolgáltatta. Igen szép, festői látvány voll a körmagyar és azonkivül Is a tömegben mindenfelé virító magyar-ruhás fiatalság. Este tetőpontra hágott a jókedv a ragyogóan kivilágított Angolparkban. Ekkor avatták fel a klskanlzsal Levente Egyeiület díszes serlegét, amit a legutóbbi leventeversenyen nyert (Nagykanizsa város dija) fegyelmezettségéért. Az avató-beszédet P. Pulver-mann Zeno mondta. A Klsdalárda énekszáma nagyban emelte az ünnep szint onalát. Megjelent az avatáson a város és a környék több társadalmi vezető tagja Is. A céllövés eredménye : 1. Hóbor László, 2. Rácz József. Szépségverseny: 1. Lencz Bözsike, 2. Pap Mariska. Férfi csúnyaság verseny győztese Szípudvary István, a mulatság agilis főrendezője.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kdszegt-utca 5.
— Felborult a biciklivel — életveszélyesen megsérült Farkas Aladár pestújhelyi pincér állásszerzés céljából biciklivel igyekezett Ba-latonaiigdra. Nem messze volt a fürdőhelytől, mikor gépével egy országúti gödörbe rohant, ahol felborult. Igen súlyos sérüléseket szenvedett, melyekkel a székesfehérvári kórházba szállították.
— Nagy Lajos utolsó utja. Verőfényes juliusi vasárnap délután egy város impozáns részvéte kisérte ki utolsó utján Nagy Lajos ny tanítót, ennek a városnak érdemekben gazdag polgárát. Régen látóit a kanizsai nagytemető ekkora tömeget, mint amekkora közöuség állta körül a kápolna előtt Nagy La|os virágok tömege alalt roskadozó koporsóját. A nagyszámú rokonságon és hozzátartozókon kívül ott voltak a kanizsai tantestületek tagjai, a különböző társadalmi egyesületek, testületek, dalárdák, köztük a Kisdaiárda teljes számban és a jóbaráloknak, ismerősöknek százakra tehető száma. A végtisztességet Kdddr Lajos ref. lelkész végezte, aki emelkedett beszédben mutatott rá azokra a ritka erényekre, melyek a megboldogultat általánosan szeretté és becsültté tetlék. — Búcsúbeszédében kiemelte azt az izzó hazafiságot, mely Nagy Lajos egész valóját eltöltötte és azt a lángot, mely nemes lelkét a trianoni rabság ellen fűtötte. Ezután a Kis-dalárda BUchler Mór vezetésével gyászdalt énekelt, majd a koporsót a sirhoz vitték, ahol előbb Plander Boldizsár tanító a kartársak utolsó istenhozzádjával, majd Surdnyi Gyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör nevében búcsúztatta Nagy Lajost. Szem nem maradt szárazon a búcsúztató alatt és lassan-lassan leengedték a sírba a koporsót. Nagy Lajos, a lelkes lanitó-poéta megtért abba az anyaföldbe, melynek minden rögét a fanatikusok hitével szerette...
= Mielőtt szőnyeget vesz, saját érdekében menjen Bartahoz. Olcsó, Jó, gyönyörű választék.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Nincs felszólamlás
a litaségl vaiamxló! névjegyzék ellen
Nagykanizsa, Jullus 16
Amint jeleztük, a tegnapi nappal véget ért a községi választók és a virilisek névjegyzékének közszemlére tétele, illetve a felszólamlások határideje. Érdekes, hogy a közszemletétel egész ideje alatt (noha számos érdeklődő kereste fel az illetékes ügyosztályt a városházán, hogy betekintési nyerjenek a listákba) egyetlen egy felszólamlás sem akadt. Mindössze annyi történt, hogy a virilisek névjegyzékénél özv. Szommer Ig-nácné kérte az általa fizetett adóalapon a listába való felvételét. A polgármester most mindkét listát az igazolóválasztmány elé terjeszti, amely
azt véglegesnek fogja kinyilvánítani. •
— Nagykanizsa első virltlsének,
dr. Batthyány-Strattmann László hercegnek tényleges adóösszege 36.027 pengő. Ez az összeg vlrilis-szem-ponlból — a hercegnek diplomája (sót 3 diplomája) lévén, kétszeresen, vagyis 72.054 pengőnek számit.
— Hirtelen halál a lóversenyen.
Tudósítónk jelenti: A keszthelyi lovas-mérkőzésen részt vett Zalaegerszeg városának négyesfogata is. A fogattal megjelent Keszthelyen Vizsy János városgazda is. Vasárnap délután >/t6 óra lajban a zalaegerszegi városgazda a nézőközönség közt rosszul leli, elesett. Bevitték a Jobs-szana-tóriumba, ahol dr. Jobs Viktor minden élesztési kísérlete s érvágása hiábavalónak bizonyult: a 60 éves ember meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. Holttestét elszállították Zalaegerszegre a Keszthelyen időző Czo-bor polgármester Intézkedésére.
Halló!
Halld!
Közkívánatra
Megérkezett BAnréty Lilly éneke* színművésznő aki esténkint kitűnő zenekíséret mellett szórakoztatja az igen tisztelt vendégeimet.
Szigorúan családias estékI
Elsőrendű ételek és italok.
Szives pártfogást kér
Wollák Jenő vendéglős.
_!92fl |uUi
us 16.
Agyonütötte
aa apftt egy fiatal Irány
Nagykanizsa, Jullus 15 Borzalmas apagyllkosság történt a veszprémmegyel Devecscr községben. Markos Róza 29 éves leány fejszével agyonütölte édesapját, Markos Lajost, aki 71 éves volt A leány már hosszabb Idő óta haragos viszonyban volt apjával. Napirenden voltak kellőjük között a civódások, mig most véres gyilkosságban robbant ki az áldatlan viszály. A leány Isméi összekapott az öreggel, aki erre fejszét rántott. A leány is fejszét kapott fel és megelőzve az ütni akaró öreget, háromszor hozzásuj-lott Az öreg holtan esett össze. Még azon napon letartóztatták a leányt és bekísérték a kir. ügyészség fogházába.
_ Meghalt a megörült tót-szerdahelyi postamester. Megírtuk, hogy milyen Iraglkus körülmények között homályosodott el Balogh Lajos lótszerdahelyl postamester elméje. A szerencsétlen ember az oláh üldöztetések miatt annyi lelki meg-rázkódlatáson ment keresztül, hogy be kellett szállítani a zalaegerszegi kórház elme-osztályára. Mint mosl jelenlik, a postamester ideglázt ka poil és meghalt. Nagy részvét mellett temették el.
— A surdl erdöflr merénylőjét hazaengedte a törvényszék — aratni. Közöltük, hogy a somogy-uenlmiklósi csendőrség letartóztatta, mijd bekísérte az ügyészségre Kun Oyörgy surdi lakost, aki előbb menny-asszonyára, majd Horváth József
ZALAI KÖZLÖNY
erdőőrrc rálőtt. A merénylőt most a törvényszék az aratási munkálatokra való tekintettel, mivel szökésétől nem kell tartani, ideiglenesen szabadlábra helyezte.
- Féltékenységi tragédia két halottal. Farkasvölgy tolnamegyei községben Kirchner Henrik módos gazdálkodó féltékenységből agyonszúrta feleségét, majd fetakaszlotta magát. Kirchner már régóta féltékenykedett feleségére, noha két felnőtt gyermeke van. Tegnapelőtt aratásból váratlanul hazaérkezett a gazda és házában talált egy férfit, akire gyanakodott, hogy felesége azzal megcsalja. A férfi elmenekült, de az asszony nem tudta elkerülni férje dühét, aki késsel leszurts, majd kirohant «z utcára és ^pósa házánál elkiálltotta magát: ,Végeztem vele, megöltem a feleségemen" Ezután berohant egy kertbe és egy fára felakasztotta magát. Mire megtalálták halott volt.
Var/u öelyett
lelőtt egy embert
Böhönye, Jullus IS
Különös szerencsétlenség történt a közeli Szenyér községben. Kálóal Józ6cf szenyéri gazda vadászni ment az erdőre. Egy bokron varjut látott és rálőtt a madárra. Abban a pillanatban éles kiáltás verte fel az erdő csendjét. A bokor mögül egy ember: Csordás Vendel földmives ugrott fel, aki löbb lőtt sebből vérzett. Kálóczi véletl\'enül lőtte meg Csordást, akit igen súlyos állapolban a marcalii kórházban ápolnak. A csendőrség megindította a nyomozást.
— Titokzatos hullát fogtak kl a Kapós folyóból. Pincehely községnél a Kapós folyóból egy fürdőruhás férfi-hullát foglak ki. A boncolás megállapította, hogy a hulla már vagy tiz napja lehetett a vizben. A boncolás foltogatás nyomait vélte felfedezni a hulla nyakán. Most a csendőrség erélyes nyomozást indított, hogy fényt derítsen a hulla kilétére. A hulla 170 centiméter hosz-szu, szőke haju.
— Vasutasok tüzelőanyag-ellátása. Az 1929—30. tüzelést évadra Igazgatóságunk korlátolt mennyiségben 420 pengős árban felsöszllézial szenei is engedélyezett ugy a tényleges, mint a nyugállományban levő személyzet részére. — Felhívom az igényjogosultakat, hogy ezen szénre való igénylikét f. évi julius 20-lg az állomásfönökségi irodában jelentsék be. E haláridőn tul bejelentéseket már nem fogadhatunk el. Az ál-lomásfánökség.
— Hatalmas akciót inditott a Budapesten havonta kétszer megjelenő .Automobil-Motorsport" szaklap. Egyezséget kötött a szakmabeli cégekkel, a vidéki és budapesti szállodákkal, garageokkal, miszerint előfizetői minden egyezményes cég nél 10—20 százalék kedvezményben részesülnek. A legnagyobb kedvezményt a lap • benzinvásárlás terén nyújtja. Az .Automobil-Motorsport" a Phöbus r. t. állal adott kedvezményes 40 filléres árból még ujabb 2 fillér engedményt nyújt előfizetőinek, ami végeredményben 3S filléres benzint jeleni. Bebizonyított tény, hogy a lap előfizetői évente több száz pengőt takarítanak meg a különböző bevásárlásoknál. A lap előfizetési ára 24 pengő, (a hátralevő félévre 12 P) mely lefizetése esetén a lap az igazolványt azonnal megküldi.
A axln&áxl Iroda filrei :
(*) Pintér BBskfl buosujn. Kedden esle véglegesen hucsuzlk WlUnk I\'lnlér Böske, « Közszeretetben álló ünnepelt •RTtmadouna. „A régi nyár" operettujdon-Ságot választotta buesujául, amelyben értékesmüvészo töt teljességében ragyogtatja. A sok tőrré nperottslkcr rokonszenves primadonnájának bizonyára •zépemléku estje lesz a kedd esti előadás. Ar. előadás mozlhelyáras. .Jegyek 52 tlllérWI 102 fillérig.
(*) Kllhary linlor buoauje. Szerdán este az „Ártatlan don Jüan" clmll kacagtató bohózatban búcsúzik Blhnry Nándor, a társulat aranykedélyll tán-coskomlknsa. Az előadás mozlhelyáras. Jegyek 52 fillértől W fillérig.
(•)U<amaraakia»>gttbui»yia.
Csütörtökön osto az „ín éa a húgom" clmll pompás francia vígjátékban búcsúzik a társulat kedvelt hősnője, ljido-merszky Margit, aki a Jövő évadban már a budapesti Vígszínház színpadán folytatja működését. (") Király *rnA »and«a<""\'-*P-A társulat három utolsó elősdA-sán lép tel Budapest Ünnepelt művésze Király Ernő. Pénteken a „Leányvásár--, szombaton „Ar. utolsó Verebéfy lány" és vasárnap este „Mesék az írógépről" operettek főszerepeit Játsza cl.
A axln&dx t>cíJ m Usora:
Utolsó előiulások: Kedd: Régi nyár, PtntérBöskebucsula. Szorda: ArtaUan don Jüan. Blhnry Nándor bucsula.
Csütörtök: En és a húgom, vígjáték-bemutató, I^domerszky Margit búcsúja Póntok: leányvásár, Király Krnő vendégtelléptévol. I;
Szombat: Utolsó Verobély lány, Király F.rnő rendégtelléptévol.
A buza !Í0 fillérrel, a rozs 60 fillérrel emelkedett.
Buza tlaxav. 77-ea 2405-24 20, 78-as 24-25—24 40, 79-ea 24 45-2465, 80-as
24 70—24 90, dunántúli 77 ea 23 00—23 ^5, 78-ai 23-25—23 45, 78-n 2345 -2365, SO-aa 23 65—23-80, roza 18 40—18-75, tak. árpa 18-50—19-00, aArárpa 23-00-73 50, aab 17-75—18-00, teneírl tlzL 24 00—24 50, duUntnli 23-50-23-75, :korpa 1276 13-00.
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusítás alkalmával.
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. luUu» 16
SPORTELET
A Zrínyi 4:1 arányban fölényesen nyert a Bakay serleg-mérkőzésben
Az ifjúsági csapat könnyen győzött 5: O-ra — A női csapatversenyt 4:2 arányban a kaposvárlak nyérték
tal is hatalmas fölénnyel intézték el ellenfeleiket. Oátpár »zet-veszle-ség nélkül, Blttera pedig egyetlen szet-veizteiéggel győzött.
A nöi versenyben a kanizsaiak közül Igen szép (bár kissé könnyelmű) játékot mutatott Reischl Márika, aki Litkénét verte, még pedig igen köny-nyen. Bittera Didex szintén megérdemelten gyözött. A többi női szám elveszett, de a kanizsaiak itt is bizonyságát adták annak, hogy ftjlődni képes, tehetséges játékosok.
A verseny tészletes eredménye a következő:
Dr. Haiszer — Dr. Csehy 4:6, 8:6, 6:1.
Dr. Halszer-Tevely 6:1, 6:0. Vitéz Csikós—Németh 6:4, 6:3. Vitéz Csikós—Dr. Csehy 6:4, 2 :6, 6: 4.
Dr. Haiizer, v. Csikós—Németh, Tevely 2 :6, 3 :6.
Blttera—Rédey 6:2, 6:3. Bittera—Zentay 2:6, 6:2, 6:2. Gáspár—Rédey 6:2, 6:5. Gáspár—Zentay 6:0, 6:2. Bittera, Gáspár-Rédey, Zentay 8:6, 6:0. Reischl-Liltkéné 6:3, 6:1. Dr. Makóné—Mayer 4:6, 1:6. Dr. Oroszné—Surgóth 0:6, 1:6. Bittera—Hanyiné 7:5, 6:4. Reischl, dr. Makóné—Litkéné, Surgóth 0:6, 1:6.
Dr. Oroszné, Biltera — Mayer, Hanyiné 4:6, 6:4, 4:6.
Nagykanlzu, Juliua 16 A Zrínyi Torna Egylet sportbarál-sága a Kaposvári Turullal már több, mint öt esztendős. Ezen Idő óta évenkint összecsapott a két egyesület tennisz-csapata, hogy az elsőség kérdését titztázza egymás között. Ezek a versenyek eddig kivétel nélkül a kaposvári egyeifllet győzelmét eredményezték még pedig nem egyszer a megsemmisítő fölény jegyében. A jég most megtört I A Zrínyi fényes eredménnyel gyözött a Bakay-serlegmérkőzésben, ifjúsági csapata pedig szinte lehengerelte a rivális vendégcsapat reprezentásait. A nöi csapatverseny ugyan dveszett, de a Zrínyi vezetősége Itt 6:0-is vereségre számított t Így a 4:2-ös Turul-gyözelmet a helyi csapat fél-•ikerének tekinthetjük. Ha a három verseny pontjait össiegezzük, ugy a Zrínyi a 16 számból megnyert 11 -el, elvesztett pedig 5-öt. Minden blzony-nyal respektábills eredmény I
A Bakay-serlegmérkőzésbcn ugy dr. Haiszer, mint vitéz Csikós kitűnő Játékot produkált. Az előbbi erélyes förhendjeivel, az utóbbi nyugodt, de azét mozgékony és belemenős játékával tani ki. A páros mérkőzést ugyan ezúttal is elvesztették, még pedig oly kirívó kaposvári fölény mellett, hogy Ismételten bebizonyosodott, hagy a két egyénileg kitűnő Játékot párosban számottevő ellentéllel nemben nem érvényesülhet. A kanizsai ifjúsági játékotok ezut-
Jl kessctfielyl lovasmérköscéseK
Méreteiben és vendégseregében Impozáns volt a Sotnogy-zalal Lovassport Egylet keszthelyi lóversenye
Keecthelp. Jullus 16
(Saját tudósítónktól.) Annyian voltak a vasárnapi keszthelyi lóversenyen, hogy még a különben nagy idegenforgalmú Keszthelyen Is meglátszott. Bár az idö szeles volt, összetalálkozott itt két vármegye egész földbirtokossága.
Az egyes versenyszámokra szokatlanul nagyszámú;-nevezés érkezeti. Ennyi még sohse. Az országnak úgyszólván minden neves lovasa részvett a versenyen.
A laktanya mellefii lovaspálya olyan volt, mint egy feldiszitett farsang\'i bálterem. Minden precizen működött, mint a legfinomabb gépezett.
Rengeteg és gyönyörű tiszteletdíj volt: magánosok, egyesülelek, minisztériumok adományai. Az ezüsttárgyak agy öt méter hosszú, széles asztalt megtöltöttek.
A verseny valóságos divatbemutató is volt.
Jelenvolt előkelőségek: Festetics Tasziló herceg egész családjával, József főherceg és Auguszta főher-
cegnő, Bethlen István gröi miniszterelnök, Batthyányiak, Almássyak, Széchenyiek, Erdödiek, Sigrayak, Inkeyek, Rohonczyak, Szegedyek, stb. Kiss Ferenc altábornagy, az Orsz.
Lovasszövetség elnöke, Shvoy István altábornagy, szombalhelyi dandárparancsnok, vitéz Békey Béla ny. tábornok, Szunyogh Albert ezredes, a lovagló-tanárképző parancsnoka, OyömOrey György főispán, dr. Iványi Ferenc, Bidy Zoltán alitpán, Mala-tinszky Ferenc, örley György, Reischl Richárd stb.
Természeleten a Somogy—Zalai Lovassport Egyesület vezetősége teljes számban. A főérdem saárdl Somssich Miklós elnöké és Schmidt Frigyes ezredesé ; a lebonyolításban oroszlánrésze volt Moys Elemér ezredesnek, a kiváló szakembernek, az előkészítés és helyi rendezésért Valentényi Leó huszárőrnagyot, keszthelyi parancsnokot illeti elismerés.
Dijklotztás vatárnap este 8 órakor volt a helyszínen. A dijakat Gyömörey föispánné osztotta ki.
Eredmények:
Nyeretlen lovak díjugratása: 1. Malanotti Laios (Holger), 2. Filólás Tivadar (Isti), 3. Beretvás Endre (András), 4. Benárd Ágoston (Mlchel), 5. Magyar Balázs (Sl/g;r).
Kettes fogatok bemutatása: 1. Szenliványi Egon, 2. gróf Erdődy Pál, 3. báró Szegedy Entsch Sándor, 4. Bogyai Szilárd, 5. Nyáry Kálmán.
Négyes fogatok bemutatása: 1. Gróf Teleky Tiborné, gróf Erdődy Pál. 3. báró Szegedy Entsch Sándor.
Ötös fogatok bemutatása : 1. Sigray Margit grófnő.
Hölgyek díjugratása : 1. Ledofsky Ágnes (Apatinka), 2. Éber Amália (Ábránd), 3. Széchenyi Irma grófnő (Csaplárosné), 4. Bárczy Erzsébet (Prütyl—Manci).
Vadász-ugratás „C" kategória : I. Cseh Kálmán (Fól), 2. Somssich Andor Pál (Sangene), 3. Malanoltl Lajos (Ibolya II.) 4. Széchenyi Irma grófnő (Csaplárosné).
Military .A" kategória: 1. Kovács Márton (Fakir), 2. Kőfalvy József (Didó), 3. Rutich Sándor (Olri-gare), 4. Radnótzy László (Amazon), 5. Kovács Márton (Gyöngyi).
Military ,B" kategória: 1. Czeh Kálmán (Gala Péter), 2. Kaffka Zoltán (Buktl), 3, Oózony István (Ba-dalló), 4. SchauréckOttmár (Ametiszt).
Hölgyek nehéz díjugratása: 1. Éber Amália (Holger), 2. Pauly Hart-manné (Levendula), 3. Pauly Hart-manné (Negroponle), 4. Bárczy Erzsébet (Vigadó).
Díjlovaglás .A" kategória: 1.
NSvekvő kereslet
Fokozottabb gyártás
Olcsóbb árak
A hathengeres, lengőtengelyes
STEYR TYPE XII
leszállított árai: jnyltoti P
nyitott Corabinéval . . P oaukott ■ • ■ • ■ ■ • P Cabriolet, 3 flléaea . . P Cabriolet, 4 Oléaea . . P oaukott Comfort . . . P összes árak helyt Budapest elvámolva, 5 Kflrzelképviselet:
Szabó Atltal Í.V"""ÍJl8m"r ém •P»"-«á\'-aniiB,l<are.l<«-OfdUUHIIIdl^,, autó, motort.rákpéréaoápaartálja
8.880. lO\'QBQ.— 10.750.-, 11.000.-11.850.— 11.400.-
kerékkcl értendók.
Szabó Oéza (Dudás), 2. Szász Endre (Eget), 3/ Szabó Géza (Gyerevelem), 4. Szász Endre (Bimbula), 5. Beretvás Endre (Kóbi).
Vadászugratás: 1. Czeh Kálmán (Béni), 2. Somssich Andor Pál (Sangeen), 3. Malanotll Lajos (Ibolya II.) 4. Czeh Kálmán (Fól).
Szerencse-ugraiás: 1. Malanolti Lajos (Csínom Palkó). 2, Pauly Hartmanné (Levendula).
8 km. országúti kocsiverseny: 1. Nyáry Kálmán.
30. km. országúti kocsiverseny. 1. Bartha Miklós, 2. Bogyay Szilárd, 3. Berzsenyi Györgyike, 4. Széchenyi Oyörgy gróf.
Kocsi akadály-verseny: Holtverseny báró Szegedy Entsch Sándor és Somssich Andor Pál között.
Altisztek díjugratása: 1. Lőrincz Mózes. 2. Tóth Lőrinc, 3. Péter István, 4. Buchvla Pál, 5. Szabó István.
Legénység díjugratása: 1. Baranyák Gábor, 2. Varga Oéza, 3. Dan-kovics József, 4. Bársony Péter, 5. Farkas József, 6. Vörös István, 7. Németh Gyula.
Legjobb üditő ital
a közismert
Vasárnapi •portarad-mények
Atilla—Vasas 2:0 (1:0). Az Attila az osztályozó megnyerésével bekerült az I. ligába, mig a Vasas kiesett.
Ferencváros—Palaestra ltattana2:5 (1:5) A fradit a pártos biró és a trópusi hőség megfosztotta ujabb győzelmétől, noha erre játéka alapján teljesen rászolgált.
Amatőr bajnokiig:
SzMAV-PVSK 4:1 (0:1). Szolnok. Biró Oerő. A PVSK váratlanul jól játszott, mégis súlyos vereségei szenvedett a Közép-Kerület bajnokától, kit a honi pálya és közönség is s<$ltett. 1926. óta, amikor az NTE mint kerületi bajnok a középdöntőig küzdötte fél magát, az országos bajnokságban nem sok sikerrel operálnak kerületünk bajnokcsapatai.
DVAC-BSC 4:2 (3:1). Pécs. Megérdemcllcn kaplak ki a bácsalmásiak.
BMTE-SBTC 2:0 (1:0). Baja.
(Marvallts) nyerte a KAOE atlétikai versenyén a diszkoszversenyl 44 35 méterrel.
(Zala-Kanizsa) gazdasági bizottsága ma este fél 9 ó.-akor a Centrál soulerain helyiségében ülést tart.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10
1929. lulliw 16.
ZALAI KÖZLÖNY
KOZGAZDASAG
Megalakult a Zala-somogyi Molnárok Egyesülete
12V. vám és 3Vt porlái mellett foglallak állást a molnárok g keszthelyi molnár-gyülésen — Nagykanizsa lesz az egyesület székhelye
Keszthely, Jullua 15 (Saját tudósítónktól) Mintegy 70 zalai és somogyi molnár vett részt g keszthelyi városháza tanácstermében vasárnap tartott értekezleten. Képviselve volt Vas-, Veszprém és Sopronmegyék molnársága is. A gyűlésen Bogyay Ferenc (Puszla-kovácsl) elnökölt.
Az értekezlet célja; a vámgabona százalékának felemelése, aminek Indokául a nehéz gazdasági viszonyokat (buzaolcsóság, nagy rezsiköltség stb.) fejtették ki a felszólalók.
Kél álláspontnak voltak hívei: akik ellenezték a •/» felemelését. Félvén attól, hogy a magasabb % mellett még Inkább érezhető lesz a nagymslmok konkurrenciája. Az álláspont szószólója Kublcsek Lajos (Balatonfüred) volt. Ugyanilyen értelemben szólalt fel Németh ]. (Kehida) és Kálóczy J. (Oalambok.
Akik a felemelés mellett voltak, Ismét két részre tagozódtak: az egyik 12Vt-ra (mérsékelt emelés), a másik I5 \'i-ra kívánta az emelést Reger\\sperger Ferenc (Keszthely) a szén, a benzin, a nyersolaj itb. magas árával védelmezte az emelést, de egyúttal oly irányban terjesztett elő Indítványt, hogy a molnárság kérje a kormánytól a fenti cikkek szállításának megkönnyítését olcsóbb fuvarral.
Nagyon értelmesen világított rá a kérdés minden részére Szila István (Mernye), aki szinte számszerűleg bebizonyította a molnárság lassú tönkremenését. Csdgoty Ferenc (Zalaszentiván) három kategória megállapítást javasolt: I. a vizl molnárok lOVo, 2. a vegyes (vizl és motoikus) molnárok 12%, 3. a motorikus erővel dolgozó molnárok I5°/o vámot szed|enek.
Az elrendelt szavazásnál a megjelenteknek mintegy 607o-a a következő határozati javaslatot fogadta el:
augusztus 1-tSl a molnárság szedjen I2°/q vámot és 3% portást számítson a megrostált gabonából.
Ai elnök rámutatott, hogy a határozatnak s Igy a felemelésnek Is tsak akkor lesz értelme és szankciója, ha azt az államhatalom garancia. Ennek előfeltétele, hogy egyesületbe tömörüljenek. Egyhangúan kimondták tehát a Zala-Somogy-Molnárok Egyesületének megalakulását,
Az u| egyesület központja Nagy kanlzsa. \\
Az elnöki tisztségre báró Inkey Pált (lhárosberény) kérik fel, a társ-•Inöklre dr. Tardnyl Ferencet. Alel nökok lettek Bogyay Ferenc és Csdgoty Ferenc. Választottak 7 tagu
végrehajtó bizottságot Is.
Az értekezleten sok szó eselt a nagymalmokról—elsősorban a Trans-danubiáról — melyeket szintén feltéllenül megkívánnak nyerni nemcsak az uj egyesületnek, hanem a százalékos felemeléshez való hozzájárulásnak.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén ma tovább folytatódott a barátságos hangulat. A komoly értékek iránt a külföld érdeklődött. A két napi tözsdeidö folylán az összegyűlt magánfelek megbízásai is jelentős forgalmat produkáltak. Keresett értékek voltak a bányaipari és vasipari papirok, valamint a Ku-llszpiccon Rima, Salgó, Magyar Cukor, Qschwindt és Uurni állottak az érdeklődés előterében. A szilárd irányzat következtében zárlatig 2—4"/t> emelkedés volt. Zárlat felé realizáló eladások az árfolyamokat kissé vissza szorilották, azonban a hangulat továbbra Is bizakodó maradt. Fixkama-tozásu papirok piaca Uzlettelen. Valuta és deviza piacon lényeges változás nem volt.
SirieU zárlat
PSrls JO-ÍSVt, London »!!•.\'«, Newyork 52ó—, Brüsael T2Vk, Milano 27 19 Msdrtd 75-45, Amsterdam 206«2>/i, Bulin IZ3S5, Wien 7817, SoBs J-75\'/i, Prága 15 38 i/t Varió 58-30, Budapest (O\'MVl Belgrád 9 12\'/i, Bukarest 3-08 Vz.
valutAk
Angol L 27*78-27*93 Belga tr. 79-60-80 00 Cseh k. 10*93-17-07. Dánk. 152*50-153-10 Dinár 10 00-1008 Dollár 570 75-572*79 Francia t. 22*45-22 75 HoU, 230-00 231*00 Lengyel 64 0\'-64-35 Leu 3\'3t3\'42 Léva —■—
Líra 29 95-30*25 Márka 136 50-1Í710 Norvég 152-60-153-20 Schlll. 80 60 «100 Peseta 82 80-83-50 Svájci 1. 110-20110 70 Svédk. 153-IU I54 20
DEVIZÁK AmsL 230*02-230*72 Belgrád 10*05-lfr0» Berlin 186*42-13682 Brüsszel 7W0-79-85 Devizáid 3*39-3*41 Kopenb.15267-15297 London 27*78-27*86 Madrid 82*75-83 3i Milano 29*95-30*05 Newyork 572*80-4-40 Oszló 152*65-153-05 Pária 22*42-2249 Prága 16-95-17*00 Szófia 4*13-4*15 Stockh. 153-55-153 95 Varsó 64*20-64* (0 Wien 80 58-80-83 Zürich 110-15*110 4c>
Serttnáiár
Felhajtás 829, eladiüan 193. - F-lnő-rendu 1*82—1*84, szedett 1-74—1*78, szedett kOaép 1*56-1*64, könnyű 1-20-1*36, l-ső rendtl öreg 1*68—1*72, ll-od rendi! öreg 1*48—1 54 angol sOldó 1*40—1*80, szalonna nagyban 1*91-1*98, zsír 2*18-2*22, has 2*10-2*40. szalonnás lélserlés 2*12-2*22.
Nsponta adjon növendék éshlsóállalatnsk
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet. A „FUTOR\' nOvendékállatoknál a csontképzödéat elősegíti, hízásra
ííílöíniétvágygerjesztöh\'íl!
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a legfinomabban őrlött méazsótáp, amely az állatok szervezetébe igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatok aro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .PUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhizlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTORM állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zaák vételnél: 1 zsák 50 kg (uákkal
együtt) P 10 30. 1 cca Vi kg os próbadoboz ára 30 fillér. Kicsinyben és zsákazánua kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvérlöszerek ívé kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett \' Teleion: 130.
Julius 16 (kedd)
Budapest 9.15 A rádió hásltriójánsk hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. folytatása. II A Budapesti Rendőrzénekar hangv. 11.10 Nemzetközi vlzjelzősiolgálal. 12 Déli harangszó. Ulána: Időjelzés. 12 05 A hangv. lolyt. 12.25 H. 12 35 A hangv. lolyt. 13 Időjelzés. 1430 H. 16 Mesék: 16 4$ Időjelzés, H. 17.10 Cigányzene 18 E. 1830 Operett\'észletek 20.15 Egyfelvonásosok és dalok Ulána kb. 21.45 Idő jelzés, H, li Lészsy Kató és Fenyves Sándor énekhangv. 23 0. lánc Z.
Bécs 11 Zene. 16 Hangv. 17.45 Dal. és zeneakadémia. 20.40 Kamara Z.
Milánó 11.15 Rádiókvartett. 1335 Jazz-band 16.30 Gyermekkarénak. 17 Rádló-kvlntett 19 Jazz-band 20.30 Hangv.
Prága 1130 Q 1Z20. 11.30, 19.05 és 2020 Hangv. 21.20 Dalok. 21.40 Hangv. 22 20 Zene.
ttaí}»: Mhalal lyoata él UyUaM Vállalat, KifTkanluáa.
Felelő* kiadó: Zalai Károly.
tetsrew* UUJoai KacrtuuOzaa 7*. m.
Siessen vásárolni
TURU1 cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok. Chrom- és nyérsgummitalpu tennisz-cipők najry választékban.
Nézze irt eg kirakatunkatI
APRÓHIRDETÉSEK
Az an»Hitidl4é<tk dija 10 klőfa M flH4r, Mlnfei további tzó dlta V fm. Vasár- és ttaaepoap 14 szóig M iflIMr, bMm továbbá sxó dljs a flll. SmnUi és tekén 10 ssOg M fillér, minden torábM szó dija S ml. Cimszó a mtadea vast*, gabb bemből álló azó két néoak számit StfUu Állást keresőknek SOM engedmény.
HlrtfaMaafc ■ («t) r«l< issaagsa ■lat ■ fatnlafl.a kiay».lás, ■jzémlázAa alktF«lás»á|aH allra I I sat•■* I k
Cukorkák névnapi, születésnapi és minden más slkalnil ajándékcélokra álladóan Irtsa és leglöbb minőségben a legnagyobb választékban olcsó árakban — Muszel és Friedenthalnál kaphatók. 3384
■•■ér-ut 5*. ssámu ház asabadkásMI
eladó. - Bővebbet: Korain éa Strocb cégnél. 307
TnqaH háshos szállítva, hosszabb Iejárstu hitelre la kapható Vlda Mixer-Qzlctébcn. 9071
Tmpslslasajl teljsa zsíros minőséiben 1 kiló P I - Muszel és Friedeatbal-ttál. 81*9
Földmunkásokat k*r«« 70 vágy 80 nberlg Kátal vállalkozó, Kialaludyutca
eml 32. sziin.
MÉZET,
nyarsbftrt, ágytallat, vasat éa fémat
legmagasabb áron vásárol.
Strém Barnát é* Fial
Erzsébet-tér IS.
A lasJakb lairkaitkáwá mégis csak
Maszat és Frtedenthalnál kapható. >18*
Sutsraiatl szoba azonnal kladő.
Csengery-u. 33. -8349
Társat keresek porszívót ép viteléhas, illetőleg hssználatiboi. — Vlda tüsaer-kereskedó. 3318
László herceg n. 9. sz. I bői sürgősen eladó.
szsbadkéz-2969
llllaMU bútor, sxőnyeg és tsllőni eladó Sagár-ul 20. -3344
RlaHlé egy szoba, konyha, labás
jére, mUhalyhelylség azonna\' utca 16.
Klrál;
3300
Vlrégltamaa 2 hold szőlőbirtok szép
gyümölcsös, lakóházzal aladó. Érdeklődni lelte! Horváth Anna, Sormás 164. házszám alatt. -3366
16 éves llaaut lüszcrkereskedésbe la-■ sláaak bármely községbe odaadnám. — Hcrváth János Nagykanizsa, Magyar-utca 41. 1367
| IlráaiiUsokra, »taxisokra, I oisoana él ktáe| ticso rákra
íLv.rafi\' ,i^iSárwta.rwi
kU.( t.lTááottakat, «r.S.U práj.l M.ká!
... ______ásottakat, «r«S.U fráarU ■----
Ptck^zatánlt, ssarátiUkat, .á.tá(.H.kat, ka^o.Mnrak.1 l^Jobb..
Muszel és Frledenthal
ciiatHh«r<ik,(lMb4a l.k.t kMs.rMal,
>«Tt ott érlá.l .átasxtákaas JISS é. .MsyS. árt.. kaptaU*-
HásMaalaniak felvételik leltéűen megbízható gyermektelen házaspár azonnalra. Virág kertészethez értők előnyben. Széchenyi-tér 4. _3379
TamaMk felvétetnek Hitler né szalonjába, Magyar-utca 5. 3380
■lsalz»l-B«oa 19. azám alatt kiadó
egy 2 szobából álló utcai lakás mellékhelyiségekkel auguaztua elsejére. 3381
Elasdé egy nagy kél altós mészáros Jégszekrény, egy u] könnyfl lőcsöl kocsi és egy darab 500. kg. tolósuly mérleg, keveset hssznált, Jutányos árban Scblealn-ger Gyula vaskereskedőuél Magyar-utca
1 szám.___3383
OgfaSkat keretek Iparművészeti "cikkek eladására. — iparmáiésanő, Petődül 42. -8384
KélM.ká. utcai Iskás azonnal kiadó,
EÍaáA egy tölgytagamitura, hálóezobs-berendezás, egyes bútordarabok Klálalady-utca 21, 33S3
ZALAI KÖZLÖNY
Mély fájdalommal jelentjük, hogy felejthetetlen
drága
Lalink
vasárnap délután 3 órakor hosszas szenvedés után örökre itthagyott bennünket.
Szeretett halottunkat kedden délután fél négy órakor temetjük az izraelita temető halottasházából. Nagykanizsa, 1929. évi julius hó 15-én.
Llchtensteln Albert és neje szül. Leitner Nelly szülei. Sándor, Kilmán, István testvérei.
(Minden külön értesítés helyett.)
MntiwiiiflbániM*.
Mindazon jóbarátainknak és lame-rőselnknek, különösen a Unitét kar nak, az Irodalmi é> Múvéuett Keinek, valamint a KtadaUidinak, kik telejtheletlen dri|a |ó térjem, liaui, édeaatyám, Illetve rokonunk
NAGY LAJOS
bj. áll. tanító elhunyta alkalmával Jóleaő lésavétuk-kel mély Unalmunkat enyhítették éa a megboldogult temetéaén megjelenni ■zlveaek voltak, ezúton [a hiláa köszönetet mondunk.
A gyéuaU oaaláá,
Balatonlellén MlKKS;
telje* nap! panzió hat pongő. A ozobík két ét báróin igyanak, nagyon szépek, ellátáaeliórangu. 33*4
Nem trükk, valóság!
Kedves, barátságos, tiszta szoba-árból
20
,01
lo
Bőséges, ízletes, házi étkezési árból
10
,01
lo
engedményt kap ön, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállodában,
VIII., Baross-tér 10.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Kertészek figyelmébe I
Keszthelyen, Pál-ulca 29. 6zámu ház Összes mellékhelyiségekkel és a kertészethez szükséges (elszereléssel eladó. — Ugyanott két házhely is eladó szabadkézből, készpénzért.
hirdessen
a |,Zalai K8zlBny"»ben.
1929. jullus 27.
A Transdanubla Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaság igazgatósága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy hü tisztviselője, illetve szeretett kartársuk
LICHTENSTEIN LAJOS
órakoj,
kinos szenvedés után
folyó hó 14-én délután jobblétre szenderült
Az elhunyt, akit a halál úgyszólván munkaközben ragadott el közülünk, 4 éven át mintaképe volt a szorgalmas, hü tisztviselőnek és szerető kartársnak. Nagykanizsa, 1929. julius 15-én.
Emlékét szeretettel őrizzük I
Mayer Klotild Utóda
VAROA NÁNDOR
g6zmos6, vegytlsztitő, ruhafestő
a «*ombath«lyl ont. IparkKllltáaoa irinyénmtntl kltQnUtv*
NAGYKANIZSA
Ojlltetticp i Orirt.Wp i
Kazinczy-u, 8. Hunyadl-u. 10.
Nem kell ldegenl>e mennie, mielőtt bármit testet vagy tisztíttat. Győződjön meg áraim olcsóaágitról éa munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen léuyB gallértiaztftáa I Tlaztlt I a az Pllsaéror I
Gázdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközOnség figyelmét felhívni a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: csépiőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, bor-prések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy két évi réezletlizetéere is, minden előleg nélkül kaphatók a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagikanlna, FS-ut 12. azám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek melleit.
■xOkaáglateinek beezerzéee elfttt feltétlee ■ax kérjen árajánlatot 1
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
A u t ó s o k! Motorosok! Autófuvarozók 1
Az „AUTOMOBIL-MOTORSPORT"
szaklap előfizetőinek az általa vásárolt 40 filléres benzinből még 2 filléres engedményt ad.
Figyeljen!
38 fillérért kap I liter benzint
2°/o-kal olcsóbb olajat kap, aki félévre 12 pengővel előfizeti Kérjen mutatványszámot I Körzetképviselők kerestetnek!I Minden számban nagy „Használt autóvásir" Kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 111.
Családias uri otthon. A legjobb ellátás. Mérsékelt árak. Tessék érdeklődni.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye BUDAPESTEN
I Éli
VIL, Barois-tér 23. a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi fűtés, hideg-melegvíz. Máreákelt polgári érek.
ti lapra hivatkozóknak 200 o engedmény. Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
Nyomatott a Dilzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (l-\'elelős üzletvezető: Zalai Károly)
00. évfolyam, 159 szám
Nagykanizsa, 1929 Jullus 17, szerda
Ara 16 fUlér
ZiLiI KÖZLÖNY
SzarkeaiHeég és ktoöéWyatal: Pó-ut 8. asim. fesslteljrl ttikkladóhlv.lal KoiiuUi UJoa-u. 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElőíUetéal ára: egy hóra « pengi M Btiéf
Elismerés...?
Vehetnénk elismerésnek íj, ha nem tiltakoznék ellene minden csepp magyar-érzésünk, ami annál olthatatlanabb erővel buzog bennKnk, minél több tövise ró fájdalmas jegyeketa magvarságunk eccehomo-arcára.
Sőt valószínűleg Herczeg Ferenc, a magyar írás é« magyar éizés fejedelme is bizonyára elismerésnek szánla a Zalai Közlöny munkatársának adott nyilatkozatában.
— Jót esik tudnom, hogy a vidéki sajtó is ennyire mélyrehatódn dll a revizió llgye mellett — mondotta ugyanis Herczeg Ferenc, meglepődve azon, hogy egy vidéki lap munkatársa odaáll a magyar reviziós mozgalom vezére elé, hogy reménységet, erőt sajtoljon ki szavaiból Délzala sokezer, csüggedésig roskadl magyarja számára. Meglepődölt Herczeg Ferenc a programon, ami egy Bzerény kanizsai redakcióban született meg és ami a mai magyar politikai élet minden pártállásu és minden élet-felfogásu vezetőjét sorra szólaltatja a revizió kérdésében. Meglepődött, hogy ötlet, ügyszeretet, anyagi áldozat és fizikai fáradság telik egy vidéki laptól arra, hogy vidéken teljesen egyedülállóan — betekintést nyújtson olvasótáborának a reviziós gondolat Izzó kohóiba, de ne a felszínes irredenta-szónoklatok szokványos szólamaival tegye ezt, hanem a nagybeteg ország ütőerénél álló konzílium tagjainak legközvetlenebb szóra-készletésével.
Meglepődni lehetett ezen. De meny nyivel inkább kellene szomorkodni azon, hogy a közvélemény hivatott harcosai nem igyekeznek mindenütt hasonló intenzitással belekapcsolódni a nagy magyar problémáknak, minden egyes magyar ember vitális és |övő nemzedékre kiható érdekeinek eredményekké érlelésébe?
Ne haragudjék hál reánk a revizió nagy magyar apostola, ha — bármennyire jólesik is az a melegség, amivel rólunk beszélt — az elismerését nem fogadjuk el. Elismerés annak jár, aki kötelességén felül dolgozik, vagy kötelességein belül az átlagosnál jóval több eredményt ért el. Hogy a revíziót minden porcikánkkal kivánni és azt mindegyikünknek a maga szerszámával munkálni: nem lehel megkülönböztető érdem, csupán minden magyarnak egyforma kötelessége,
azt hisszük, vitán felül áll. Hogy a Zalai Közlöny ezen a kötelesség-•ellesitésen belül az átlagosnál többet Produkál ? Sajnos: — ez a többlet «ak relatív. Mert mások — ceteris paribus — keveset vagy semmit ?e<n produkálnak. Mert — szomorú \'gazság | — még mindig vannak nagy fővárosi sajtó-orgánumok is, redakcióiban tabu a revizió "érdése, nem foglalnak állást abban és nem foglalkoznak vele, nehogy az idegen impérium lezárja lapjuk
előtt a határokat és ők elessenek párezer pengő haszon többlettől az évi mérlegükben.
Előttünk nincs anyagi érdek, előttünk ledőlnek a politikai korlátok, megszűnnek a társadalmi drótakadályok. Előttünk csak egy szent gondolat töviskoszorus glóiiája lebeg : a magyar föld igazságában vajuaó uj ilélet. De viszont nem igy kell-e lenni ennek mindenütt, ahol csak valaki magyarnak vallja magát? Nem igy kell-e halomra dőlni minden
önző érdeknek, embert embertől elválasztó minden gátnak, ahol egy nemzet sorsának az igazság, meggyőzés és munka és ha kell, vér árán való megváltása a kocka tétje ?
Hogy épen a fővárosból más példa is bőven áll előttünk és a vidékről pedig a jó, porleple csend hangjai nem repülnek fel Budapestig — és hogy sem ezt a példát, sem ezt a gondtalan ejlözést egy szerény kanizsai redakció, ilt a magyar húsba, vérbe tört trianoni határon nem kö-
vette, — még Herczeg Ferenc szavával sem könyveljük el érdemnek.
Nem nekünk jár elismerés, hanem a magyarság ítélete jár azoknak a fejére, akik rongyos garasért megtagadták a lelki Közösséget az egész magyar közvéleménnyel és azoknak, akik gyáván, tunyán, kishltüen elaludtak azon a ponton, amelyen a mzgyar reménység fáklyafényével kellene bátorító, erötadő világosságot gyujtaniuk a fekele árnyékok lidérce alatt vonagló magyar közvéleményben.
»»
Teremtsük meg a demokratikus berendezkedéseket belül44— mondja Kállay Tibor a Zalai Köxlönynek adott interjújában
Kállay Tibor dr a revizió kérdéséről, a kormány bel- és külpolitikájának bírálatáról — „A legelengedhetetlenebbnek iléiem a demokrácia komolyan vételéi" — Kállay a községi autonómiák választásairól
A kormány ne legyen puszta szemlélő és ne váraKozzéK, fianem siettesse a revízióra Kedvező alkalmat
Budapest, jullus 10 (Kiküldött munkatársunktól.) Te-\' lefonon jelenteltem be előbb, hogy interv|ut akaiok kérni a kegyelmes úrtól a revízióról, az aktuális gazdasági és politikai kérdésekről. Dr. Kdtlay Tibor ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője közölte, hogy szívesen fogad délután 6 órakor. A jelzett időben pontosan be-
csöngettem a Budafoki-ut 9. szám alatt a mezzaninon fekvő lakásba és két perccel utóbb már a kérdések pergőtüzébe került a kegyelmes ur.
— Mit mondhatnék ? Mit tudnék mondani? — szabadkozott udvariasan, de ismerem már önagymélló-ságát és tudom, hogy ezek a kérdések, amiket az én kérdéseimre válaszul ad, csak bevezetője annak a kimerítő interjúnak, amit adni fog.
A reviziós mozgalomtól eredményt várok, — mondja Kállay
ne engedje. De a reviziós mozgalomtól hatást várok kifelé Is: a világ lelkiismeretének a meggyőzésében, amely azonban már sokkal lassúbb
A revizió felvetését a
Egyszer egy évben jövök kegyelmes uram, - mondottam de ezt az egy látogatást aztán kihasználjuk. Legutóbb nagyon régen boszelgettünk a „helyzetről" és azóta csuk azzal a Jolen-tóaéggel mondhatjuk, hogy „Nyugaton a helyzet változatlan", amivel őzen clm alatt Kemarquc Irta meg szenzációs könyvét.
— Hát tessék kérdezni, felelek, kezdődött az interjú, mely kereken öt negyed órdn át tartott, ami megfelel egy hatalmas parlamenti beszédnek is. Rátettem a Hardtmuthot a jegyzeteimre és feladtam az első kérdést. A revízióról. Ezeket vetettem papírra :
— A reviziós mozgalomtól kétségtelenül eredményt várok. Elsősorban befelé atekintetben, hogy ébrentarlja a nemzet minden rétegérjek a békeszerződések mielőbbi megváltoztatása iránti vágyát. Továbbá ízt az aktivitást, amely szükséges a polgárságnak egyeteme részéről arra, hogy ezl a nagy európai problémát soha a magyarság részéről elaludni
eredményeket Ígérő munka. De előbb, utóbb ennek mégis csak sikereket kell produkálnia.
Mik legyenek a mozgalom további teendői? — kérdeztem.
— Erre a kérdésre a Liga vezetőségének kell válaszolnia, mert hiszen az ó feladata, hogy megválassza a mindenkori eszközöket, amelyek nézete szerint legalkalmasabbak a cél biztosítására. Ugy tudom, hogy a Liga etekintclben lord Rothermere-ral óhajt eljárni egyetérlőleg, Illetőleg kikéri a lord irányítását is, ami mindenesetre nagyon helyes eljárás. Rothermere lord nemcsak az angol politikának legközvetlenebb ismerője, de egyben lapjai révén úgyszólván az egész világ közvéleményének pulzusán tartja a kezét.
kormánynak is igye-
keznie kell előkészíteni
Aziránt kérdeztem meg ezután dr. Kállay Tibori, hogy a magyar kormány szerepe milyen lehet a revízió kérdését Illetőleg és mikor vetheti fel a revíziót a népszövetség előtt ?
— A külpolitikai szituáció adja meg majd azt a momentumot, — mondotta dr. Kállay — amelyben a kormány a siker reményében vetheti fel a revíziónak kérdését a népszövetség előtt. Ezt a momentumot nemcsak a Ligának és a Lordnak, hanem a magyar kormánynak Is Igyekeznie kell előkészíteni.
Arra már a társadalmi mozgalom és a Lord akciója is megfelelő súllyal reámulat, hogy a békéhez szükséges az Igazságosság megteremtése. És ez igazságosságnak megteremtése a magyar béke revízióját jelenti. De a kormánynak tovább-menőleg olyan magatartással, illetőleg politikával kell alátámasztania ezt, amely mindenkit meggyőzhet arranézve, hogy a revízióval elért eredményt arra kívánjuk majd felhasználni, hogy igazán hasznos tagjai maradjunk a revízióval megerősítendő pozíciónkban is az európai népközösségnek éc a béke alátámasztói a
ZALAI K0ZLONY
1929. |uUm 17.
béke ügyének.
Demokratlkus beren-dexkedést
ennek is a demon-
RJgzben
Erről hosszabban beszéli Rolhermere lurd és én teljesen osztanám az ó erészbeni nézetét. Már azért is a legelengedheletlenebbnek Ítélem a demokráciának komolyan
strálására, folytatla Kállay dr. — de különösen ama hatalmak szimpátiájának a megszerzésére szolgálna, amely hatalmak a revizió ügyéi előre vihetnék, hogy végre
megteremtsük belül azokat a demokratikus berendezkedéseket, amelyeket nemcsak a nyugateurópai szellem, de régi magyar tradícióink Is megkívánnak tőlünk.
Ugye a népszövetség előtt felvethető, hanem nagyon is aktiv politikát kell folytatnia ezen időpont mielőbbi bekövetkeztének biztosítására. Egyrészt külpolitikai magatartásának megfelelő irányítása,
másrész! pedig olyan belpolika
komolyan vételét, meri az eddigi ellenkező kormánymagatartás okot vagy legalább is alkalmat szolgáltathat külső barátainknak arra, hogy lanyhábban kezeljék ügyünket.
Ezeknek mindenkor módjukban áll hivatkozni arn, hogy a demokráciában való előfeltételnek megteremtése nélkül úgysem lehel hamarosan céll érni a revíziót illetőleg sem.
Hangsúlyozottan mondotta ezeket dr. Kállay Tibor ós a kövotkező mondatokat még nagyobb orövel adta ceruzám alá: . f
Nem klvdrnl ax alkalmai, finnem aktlv-polltlkdt
— Szóval, nézetem szerint, a kormányzat nem maradhat puszta szemlélője és megvárója annak az alkalomnak, amig az általános európai helyzet oda alakul, hogy a revizió
utján, amely megfogadja a kividről adott jó tanácsokat és legalább ezekre teszi meg azt, amit egyébként más okokból is meg
kellene lennie. Minden izében kimerítő feleletek voliak ezek a revizióra és ezzel a beszélgetés áttért a mai legaktuálisabb kérdésekbe.
— A nagy közvélemény előtt legaktuálisabb, mint ennek folytán a Háznak és a felsőháznak a tárgyalásaiban is megnyilvánult,
a gazdasági helyzet megjavításának kérdése
volt. Az európai viszonyoknak alakulása ezeket nagyban befolyásolja Magyarországon, jobban, mint mint amennyire aMonarchiának az idejében befolyásolta.
A megduzzadt állami kiadások útját állják az adómérsékléseknek
— A parlament elmúlt szezonján nem Is volt hiány olyan felszólalásokban, amelyek irány (jelölök, megalapozottak és elsőrendű szaktekintélyektől származók voliak. Sa|nos, ugylálszik azonban, hogy
a koncepciók végrehajtásának a lehetősége már kevésbé van megadva, mirt e végrehajtás a kormány gazdasági minisztereinek
feladata lenne. Ezeknek részéről pedig sem az emiitettem koncepciókhoz való hozzájárulást nem konstatálhatjuk, se azt, hogy maguknak lenne olyan koncepciójuk, amely azokkal egyenrangú. Vagy ha nem ft egészen az, dé amelyei teljes lélekkel és energiával kívánnának megvalósítani. Jelentékeny állami beruházásokai foganatosítottak é&,ez a munkálat ezidő-szerint is folyik.
De a beruházási akciónak az eredményeként nem látjuk azt a hatást a közgazdaságban, amelyet hasonló tőkékkel lefolytatott akcióeredményeként várni lehetne.
— Ezen akció kapcsán és attól függetlenül is túlságosan megduzzadtak az államnak folyó kiadásai, amely körülmény útját állja annak, hogy kiadós adómérséklések legyenek rövidesen életbeléptethetók. Ez pedig osztatlan kivonatom.
Személy] véltoxdsok múlhatatlanul___
— Gazdaságiakban tehát még igen sok és hosszú diskussziókra lesz szükség és
múlhatatlanul személyi változásokra is, amellyel nagyobb és biztatóbb eredményeknek a kilátása nyillk meg.
— Éa a belpolitikai kórdóaek kegyel-mea uram ?
— E részben igazán nem tettünk az elmúlt parlamenti idény alatt komoly lépést előre; dacára annak, hogy
a demokratikus kialakítást most már nemcsak az ellenzék, hanem nemzetünk külföldi nagy barátai, elsősorban a Lord is külpolitikai szempontból sürgetik. Éppen ez okból a külpolitika sem mulathat fel előremenetelt, mert az a körülmény, hogy Franciaország ismét szívesen fogadta a magyar állam legfőbb reprezentánsát, csak annyit jelent, hogy végre megszűnt az a barátságtalan viszony, mely közöttünk a frankperből kifolyólag fennállolt volt. Tehát csak odajutottunk e részben, ahol voltunk már évek előtt.
— A nemzet azonban kétségkívül ezzel az elmnlt időszakkal is erősödölt a nehézségekkel való küzdelmében.
Akik nemcsak akarnak, hanem tudnak is.
— Most egyet óhajtok még az elmondottakhoz hozzátenni. A községi és megyei autonómiáknak az életében is
le kell a polgárságnak a multak tapasztalatait vonni
és igyekezni kell biztosítani az e részben küszöbön álló választások
alkalmával azl, hogy olyan vezetőket és olyan reprezentánsokat biztosítson a közéleti ügyek intézésére magának, akikről biztos lehet abban a tekintetben, hogy a polgársággal karöltve nemcsak kívánnak dolgozni, hanem elegendő energiával és képességgel rendelkeznek abban a tekintetben, hogy ezeket a célokat tényleg előbbre vigyék.
— Képviselő! beszámoló volt kegyelmes uram, mondtam az Interlu vó-gón, még csak azt óhajtom, kérdezni, hogy ntlkor üdvözölhetjük Nagykanizsán ?
— Julius 20 án, tehát szombaton este megyek te Nagykanizsára. Olt leszek másnap és hélfőn jövök vissza,
mert hosszabb gyógykurára utazom külföldre. Onnan szeptember 10-lkén
térek vissza. A viszontlátásra! *
Amint kiléptem a Műegyetemmel szemközt levő ház kapuján a Duna felől szél csapta meg az arcomat. Kállay Tibor sokat beszélt a demokráciáról és nyomatékkal követelte. Vájjon ebben a langyos budai levegőben nem rejlett-e benne a demokrácia üde, friss szele, melyre mindenki mohón vár ? Talán még azok is, akiknek nem kell demokrácia, csak valami, ami lendülést jelent és aminek a neve mégis csak — demokrácia. Urbán Oyula
Manlu deferált a Magyar "Párt Követelései előtt (7)
A magyar kisebbségi képviselők benn maradnak a parlamentben, de teljesítik követeléseiket
Bukarest, jullua 16 Hír szerint a Magyar Párt és a román kormány között ma megegyezés jött létre, amelynek értelmében a Magyar Párt a többi párttal elleniéiben nem vonul ki a parlamentből s ennek ellenében a kormány teljesíti a kisebbségi követeléseket. *
A kisebbségi párlok főbb követelései a közigazgatási javaslattal szemben a következők voltak: ~ 1. A megyei és városi közgyűléseken a tisztviselők választásánál a
hivatalból kinevezett tagok ne szavazhassanak.
2. A magyar nyelv használatát ne akadályozzák meg a túlnyomóan magyarlakta területeken.
3. Több községet ne egyesítsenek egy közigazgatási egységbe, főként akkor, ha egy magyar községet több románnal egyesitenének, ami állal a magyar érdekek csorbulást szenvednének.
Ezenfelül egyéb, főként kulturális előnyöket is követelnek a kisebbségi pártoknak.
Felrobbant egy municiógyár - ezer ember elpusztult
3 4 ezer ember hajléktalanná vált — 800 sebesült
.lunantu, jullua 16 (Éjszakai rádiójelentés) Az Indo Pacific hírszolgálati iroda közli, hogy a hatalmas robbanásnak, mely Ju-nanfuban történt, még sokkal több halálos áldozata van, mint azt hitték.
A romok alól 1000 kínai holttestét ásták ki.
Nyolcszáz sebesültet a francia kórházban á[>olnak. — A legújabb részletek szetint a felrobbant lőszergyár épülete mindössze ötszáz méterre volt a francia konzulátustól, melynek háza szintén rombadőlt. Itt se-
besülés\'nein történt. Az angol konzul jelentékeny sebesüléseket szenvedett. A vallásos missziókat nagy anyagi kár érte. A katasztrófális robbanás 3—4 ezer embert tett hajléktalanná. A robbanás okát vigyázatlanság, vagy bűnös kezek munkája okozta.
VaíódTezüst és Berndoríl alpakka evőeszkOzflk és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk.
Nagy választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K O D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal rport é-,én*-
képészeti szaküzlet
1929 jullus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Féltékenységből leszúrta a feleségét és elmetszette a saját nyakát egy földmlves
Véres családi tragédia hagymaszedés közben a határban _ A házaspart életveszélyes állapotban szállították be Nagykanizsára — Még nem tudlák kihallgatni őket
Nagykanizsa, Juliua 10
Hélfön délután a komáfvárosi halárban véres féltékenységi dráma jálszódoll le, melynek két életveszélyesen sérült áldozata élet-halál kfl-2ött fekszik a kanizsai kórházban.
Molnár Ferenc koinárvárosi gazdaember
Örökös féltékenykedésével klnoztfl feleségét. Nem mult el nap, hogy emiatt ne leltek volna jelenetek a Molnár-portán, amit a rokonok nem jó szemmel néztek és több Ízben megpróbálták, hugy a házastársak közölt fennálló áldatlan viszálykodásban békél leremtscnek.
Ez a rokoni kísérlet azonban eredménytelen maradt. Moliiár nem hírt uralkodni magán és valósággal üldözte az asszonyt.
Történt, hogy hétfón délután kimentek a határban levő kis földjükre hagymát szedni.
Hagymaszedés közben Molnár Ferenc ismét gyötörte feleségét, hogy mást szerel és megcsalja ót. Az asszony eleinte nem is hederített oda, ami nvég jobban fel-dühösltette a férjél. Egyszerre Molnár annyira elvakult, hogy a kezében levő
kapával támadt a megrémült asszonyra,
akii fejbe is vágott.
Az asszony sikoltozott, ahogy csak kifért a száján, de a többi emberek messze voltak és csak akkor hallották meg segélykiáltásait, mikor már nem leheled segíteni rajtuk. Mert az ember nem elégelte meg, hogy kapával véresre verle feleségél, hanem
bicskát rántott és azzal többször megszúrta feleségét,
majd amikor látta, hogy többen rohannak hozzájuk, hirtelen a saját nyakát metszette el. Hamarosan a fél ralu a \'ragédia színhelyén termeli és a vérében levő asszonyt és férjét beszállitollák a községbe, ahol a körorvos részesítette őket első segélyben, majd behozták őket a Nagykanizsára a kórházba.
A családi dráma két szereplője igen súlyos állapotban fekszik a kórházban, úgyhogy a rendőrség nem is tudta őket még kihallgatni.
A kiskomáromi csendőrség megindított.! a nyomozási a családi dráma llgyében.
Afeletti bánatában, hogy elhagyta az ura, megmérgezte magát egy Kinizsi-utcai asszony
Eszméletlen állapotban szállították be a kórházba
Nagykanizsa, Jullus 1(1 Tegnap esle hét óra tájban telefonon értesítenék a menlőkel, hogy a Kinizsi-utca 21. számú házban egy asszony megmérgezte magái és rendkivlll súlyos állapotban van.
A mentőautó percek alall kirobogott a jelzett házhoz, ahol Kozmor Pélerné, 43 éves asszony feküdt esz-méletlenlll. Szája habzóit a megivolt méregtől.
A mentők elsősegélyben részesítenék, majd beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol további ápolás alá vették. Megállapítást nyert,
hogy Kozmámé az esteli órákban valamiféle linkturávil mérgezte meg magát.
A rendőrség kihallgatta az öngyilkosságul elk.\'Wető asszonyi, aki azl adla elö, hogy azért akart megválni az élettől, mert az ura elhagyta.
A nyomozás Kozmor Péterné ügyében megindult.
Több lanut fognak kihallgatni az esettel kapcsolatban.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben es legjutányosabban készít Ooldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
Mozgőszinház
Karnevál
Azl mondja a színlap, hogy farsangi játék. Ez nem jó meghatározás, mert sokkal kevesebbel mond, mint amennyit ez a film nyújt. Izgalmakban bővelkedő szerelmi történet, amely egy nagyon látványos keretben, a nizzai karneválban mutatja be a szivek harcát. A világhires nizzai farsang minden szépsége, a farsangi rászlvevők minden leleményessége az ünnepség és mulatság emelésére, a világszép asszonyok óriási tömege és a nemzetközi kalandorok és szélhámosok furfangja és trükkjei tarkítják ennek a filmnek minden kockáját. Nagyon mozgalmas cselekmény, csodaszép felvételek és bravúros rendezés jellemzik a filmet, amelynek főszereplője Olga Brlnk és René Herlbel, a szépségükkel és tehetségükkel ujabban feltűnt két sztár, valamint kivételes művészetükről ismert Henry Edwarda, Gábriel Gabrio és Miles Manders.
Ugyancsak ennek a műsornak a kereteben mutatja be az Uránia-mozi azt a háromfelvonásos expedíciós filmet, amely Amundsen és Matm-green északsarkí kutatásaival foglalkozik s amely a legutóbbi idők legizgalmasabb eseményei közé sorolható. E filmben találkozunk a No-bile-expedicióban elpusztult Malm-greennel, a tudomány vértanujával, továbbá Omdal Oszkár hadnaggyal, aki 1927-ben egy megkísérelt óceán-repülés alkalmával tragikus módon odaveszett. Látni fogjuk azt a .téli palotát", amelyet az expedició hajótöröltjei építettek. Bemutatja a film a léli tábor mozgalmas életét, a rozmár és jegesmedve-vadászatokat. — Előttünk folynak le azok az esemé-
Sok pénzt takarít meg,
ha szükségletét most szerzi be rőfös és divatáruban
az olcsó árusitás alkalmával.
Koréin és Stroch
Menyasszony divatáruház Nagykanizsán,
megszűnik.
Óriási árleszállítás.
Mindenkinek saját érdeke, hogy mielőbb vásároljon, mert még csak rövid ideig tart.

4
ZALaI közlöny
1929. |ullu« 17,
nyék, amelyek a befagyott expedíció résztvevőiek olyan emberfeletti szenvedésekel és nélkülözéseket hozlak s látni fogjuk, tniképen mentette ki maga a természet segilsége az expedíciót kétségbeesett helyzetéből akkor, amikor már végleg lemondtak a megmenekülés reményéről: megreped a jég és az expedició egy esztendei viszontagság után visszakerül a hazájába.
A jég csodavilága ez, amit könyvből megismerni nem lehet, de ami örök emléket hagy a lelkünkben s fogalmat nyújt arról, mi is tulajdonképen az a bizonyos tudományos expedició,
A Kox és Box cimü burleszket és a Pátria Hiradót is lepergeti a mozi s i«y egy egész műsor-szériával kedveskedik a mozi igazgatósága a közönségnek.
Ezt a hatalmas műsort ma, szei-dán és holnap, csütörtökön mutatja be az Uránia.
A sxInQáxl Iroda ©lrel -
(") Blhary H*n4er buoiauta- Mn
búcsúzik a társulat közszeretetnek örvendő táncoskomikusa, Blhary Nándor az „ártatlan don Jüan" cimü pompás francia vígjátékban. A legkacagtatóbb vígjáték keretében Stlgllc Alfréd alakjában hagy maradandó emléket a kiváló tán-cosKotolkus, akit a Jövő idényben a ló-városi színpadokon fogunk viszontlátni.
(\') Lsdomsrssky Margit buoouju-C-sütőrtőkön az „fin és a húgon" cimü francia vlgjátékujdonságban búcsúzik I,adomerszky Margit, a közkedvelt hősnő, aki szeptembertől a budapesti Vígszínház művésznője.
(•) Király ErnA •aadégfdlápáaal. Pénteken kezdődnek meg Király F.rnő, a főváros dédelgetett kedvencének von-dégésiéi. A nagykanizsai közönséguek a kanizsai színpadon még nem volt alkalma Király F.rnő ragyogó művészetében gyönyörködni s Igy érthető az a nagy érdeklődés, mely vendégjátéka Iránt megnyilvánul. Pénteken Király F.. voudégfolléptével Iirkel Oaby búcsúzik a „I/eanyvásár" operettben. Szombaton Király Krnő vendégfelléptével Rózsa Bözsi búcsúzik „Az utolsó verebély lány" operettben. Vasárnap eate Király Ernő felléptével Vlncze hm ml búcsúzik a „Mesék az Írógépről" cimü oporcttben.
(*) Vasárnap tfáluláa mozlh.ly-árakkai „Mágnás Miska". — Vasárnap van a két utolsó előadás.
A &tln&áx Qetl mUsora:
Szerda: ArtaUan don Jüan. Blhary Nándor búcsúja.
Csütörtök: Kn és a húgom, vígjáték-bemutató, Lartomerszky Margit bucauja
Póntek : Leányvásár, Király Krnő vendégfelléptévol Erkel Gaby bucauja.
Szombat: Utolsó Verebély lány, Király Ernő vendégtelléptével Rózaa Bözsi bucauja.
Vasárnap d. u,: utolsó mozlhelyáras előadás: Mágnás Miska.
Vasárnap este: utolsó előadás, „Mesék az Írógépről" Király Krnő vendég-feiléptéVei Vlnczo Rmml búcsúja.
NAPI HÍREK
NAPIREND Julius 17, azerd*
Róm. katolikus: Elek hv. I\'rotul: Elek Izraelita: Tam hó !)
Uránia. .Karnevál\', farsangi Játék. .Amundsen és Malmgrcen éiaaksa kl expedíciója*. .Kox és Box". HJiadó.
Oőzltlrdó nyitva reggel 6 óráról esle 6 óráig fbfttfő, azerda, pénlek délután és kedden egéiz nsp nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések t Kedden a hömtriik-let. Keitzrl 7 orskoi +16 2, dilu\'án 2 órakor +23 8, este 9 órakor +18.
l-e Ihözet: tg ész nipon át llsits égbol-tozst.
Szálirány: Reggel észak, délben éa esté\' északkeleti izél.
A m.t.orolóBl.l Intáaat aala 10 árakar Jalantli további hfiamal-kaaáa wárhatá ntml Hajlammal Helyt zivatarok kápaáááaára.
— A megyéspüspök külföldre utazott. Dr. Rott Nándor megyéspüspök egészségi okokból külföldre utazott.
— Áthelyezés. A megyéspüspök Szólás Zoltán murakereszluri káplánt Kéthelyre helyezte át hasonló minőségben.
— Balatonkeresztur önálló lelkészséget kapott. Balafonkereszlur község önálló lelkészséget kapott. Adminisztrátorrá a püspök Világos Ödönt nevezte ki.
— Az olasz vendégek tegnap esti nagykanizsai fogadtatásáról szóló tudósításunk anyag-torlódás miatt következő számunkra maradt.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Herboly Ferencet, a .Zalavármegye" felelős szerkesztőjét. leánykája, Anna Rózsika 17 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Óriási részvél mellett temették tegnap a zalaegerszegi kalh. sitkertbe.
= Eljegyzés. Steiner Pál és Slelner Elvira jegyesek. (Minden külön étlesilés helyett.)
= Fürdősapkák és fürdőclpők, színeshajneccek nagy vála ztékban kaphatók Vágó lllatszertárában.
— Találtatott a Sugár-ul elején a kocsiúton karikára akasztott 2 drb. kulcs. Tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalában.
— Llchtensteln Lajos temetése.
Mindenkit megdöbbentett az a hir városszerte, hogy l.ichtenstein Lajos, a nagykanizsai aranyifjúság közkedvelt tagja alig 24 éves korában meghalt. A tehetséges, szimpatikus fiatalember több év óla a Transdanubia R.-T. tisztviselője volt. Buzgó, kötelességtudó ember, aki a legszebb |övő előtt állott. Néhány héttel ez-előlt vakbélgyulladásban megbelege-detl. Később komplikációk léplek fel és Llchtensteln Lajos a kórházban vasárnap délután szüleinek karjai közölt visszaadta lelkét Teremtőjének. Temelése kedden délután fél 4 órakor ment végbe az izr. temelő halottasházából. A hozzátartozókon ki-vül az Ismerősöknek, barátoknak nagyszámú serege vette körül koporsóját, melyen számos hatalmas koszorú fejezte ki a kegyelet érzését. A temetési szertartást Winkter Ernő dr. főrabbi Abramovits Máik főkántor segédlete mellett végezte, gyönyörű beszédben méllalva a fiatal lélek emberi ériékét l.ichtenstein Lajos halálával a nagykanizsai sportot is érzékeny veszteség érte, mert mint az NTE kiváló lenniszezője már igen sok győzelmet szerzett klubjának.
Kirabolták
a Frankfurti BIslosUó nxotn-bat&elyl llókjat
Szombathely. Jullua 1(1
Nagy meglepetés érle tegnap reggel a Frankfurli szombathelyi fiók-intézetét, amikor azt kinyitni akarták. A vasajtót, amely mindig zárva szokoM lenni, nyitva ialáiták. Mikor beljebb menlek a? alkalmazottak, látták, hogy az asztalfiókok mind fel vaunak törve, tartalmuk kiszórva, a szekrények össze-vissza hevertek tartalmukkal együtt. Kétségei kizárólag betörés történt. Csakhamar megjelent az érlesitett rendőrség is. Megállapítást nyert, hogy az ismeretlen betörők elvitték a kézipénztárt az összes benne levő készpénzzel. A rendőrség nyomozza a vakmerő betörőket.
— Tüz Csurgón. Tudósítónk jelenti: Traubermann Ádám téglagyáros háza a gazdasági épületlel tegnap éjjel ismeretlen okból kigyulladt. A gyorsan érkezeit segítség azonban csakhamar lokalizálta a tüzet, melynek oltásában tevékenyen részi vett Haám Lajos főszolgabíró is. Hogy komoly veszedelem nem fejlődött — a szélcsendes időnek köszönhető.
— A törvényszék szabadlábra helyezte Szalay Jánost. A törvényszék vizsgálóbirája Szalay János po-gányszenlpéterl asztalosmestert csalás kísérlete miatt letartóztatásba helyezte, ami ellen védője utján felfo-lyamodolt a vádlanácshoz. A törvényszék helyt adolt a védő kérelmének és Szalay Jánost azonnal szabadlábra helyezte, az eljárás azonbin tovább folyik ellene.
— Ne telejtse el, hogy: varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legjobb I
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
4 laKatos-munkák
ügyében megtörtént a Maié* a latctanya-épltlcexéB- UUrUl
Nagykanizsa, Jullua 10
Szombati számunkban megírtuk, hogy a nagykanizsai ipar foglalkoztatását a legtöbb szakmában sikerült biztosítani, az erre indult akció csupán a lakatos-munkák tekintetében nem járt eredménnyel. Erre vonatkozólag a 14.000 pengős ajánlati differencia ügyében a helybeli lakatos-iparosok a következők közlését kérik:
Tény az, hogy a nagykanizsai lakatos-csoport és a vállalkozó lakatosa között 14 000 pengő differencia mutatkozott, ami az általunk benyújtott vállalati összeg 20 százalékát jelenti Kiderült azonban, amikor a kanizsai csoport a vállalkozó laka tosával, aki személyesen volt ilt Nagykanizsán, tárgyalásba bocsátkozott és mlr.dkét részről tételről-léteire összehasonlították ajánlatukat, hogy a vállalkozó lakatosa néhány tételre nem is adott ajánlatot, továbbá a tételek legnagyobb részében súlyos kalkulációs hibákat követett el a sajál kárára, amit azzal okolt meg, hogy a köllségvelés kiállítására csak két nap állt rendelkezésére, rajzokat pedig nem látott. Ezen rövid idő alalt nem volt alkalma a lételek kiírását alaposan áttanulmányozni és igy történhetett meg, hogy egyes tételeknél 50—200 százalékos differencia mutatkozotl. Budapesti kollégánk a vállalkozó előtt sajnálattal jelentette ki, hogy a tévedés az ő részéről történt s ezért a pénzért a munkát nem is vállalhatja. A helyi vasipar öl más budapesti lakatosárugyár ajánlatánál olcsóbb volt. A vállalkozó lakatosmestere azzal távozott Nagykanizsáról, hogy költségvetését ismét át fogja dolgozni.
Aláírták a szerződést a pesti lakatossal
Szombali számunkban már megírtuk, hogy a Fazekas és Kármán generálvállalkozó cég elvben már megegyezeti a lakatosmunkákra az egyik budapesti céggel. Ma a gene-rálv1llalkozó-cég Nagykanizsán tartózkodó társfőnöke megerősítette szombati közleményünket és kijelentene, hogy a lakatosmunkákra vonatkozó szerződési már aláirta az egyik nem nagykanizsai lakatoscéggel.
Ezzel a laklanya-ügy problémája — amelynél elejétől fogva a nagykanizsai iparos- és kereskedővilág érdekei mellett szálltunk sikra — egyelőre nyugovóra lépett.
Az építkezésnél résztvevő kanizsai iparos ágak máris megkezdték a munkájukat.
— A légy fertőző betegségterjesztése közismert Csípése gyakran vérmérgezést és halált okoz. Ellene csak jó légyfogóval védekezhetünk. A legjobb légyfogó elismerten az „Aeroxon" mézes légyfogó, melyet azonban igen sokan utánoznak. Figyeljünk a bevásárlásnál, hogy valóban „Aeroxon" légyfogót szolgáltasson ki a kereskedő.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemn közönségei, hogy
Sopronban TRANCON JÓZSEF-féle solingeni acélára-flzlelet megvettük.
Igy módunkban van az összes solingeni acéláru cikkeinket leszállított árban árusítani.
Továbbra is kérjük a nagyérdemű kö.önség szives pártfogását.
Tiszteieltel
Májon Testvérek
Nagykanizsa - Kaposvár - Sopron

1029. |ullm lf.
Fejastévcl
tétOolira iwrte alvó lidi cgy xalaegeraxeol fuvaros
Zalaegerszeg, Juliua 16 Takács József zalaegerszegi fuvarosnak követelése volt egy ottani cégnél. Felesége férje tudta nélkül elküldte István nevű kisfiái — hogy a pénzt elhozza, amin ruhaneműt vásárolt.
Mikor a fér) tudomást szerzett a dologról, nagy Jelenetet rendezett, ugy, Iwgy az M*zony elment hazulról máshová aludni, férje esetleges tettlegessége elöl. A flu azonban olthon maradi apjánál.
Takáci fiával is veszekedett, azután korcsmába ment, ahol inni kezdeti. Pia a szénapadlásia bujt, ahol csakhamar elaludt.
Éjfél felé lehetett, a fiu borzalmas ütésekre ébredt fel, ugy, hogy elvesztette eszméletét. Reggel felé magához lért és bevánszorgolt a kórházba, ahol megállapították, hogy az apja a fején, arcán ti mellén sebe-silelte meg baltájával fiát és eltörte alsó és felső állkapcsát
A rendőrség őrizetbe vette a bestiális apát, aki védekezésül azt hozta fel, hogy délelőtt a fia fojtogatta őt és a földreteperte és most ezért bosszul akart rajta állni.
Ed* Inaatla baoaOlataaaága,
A mai világban ritka esőt történi tegnap Nagykanizsán. Álljon Itt minden kommentár nélkül, hogy maga heiyott beszéljen. Sárközi Erzsébet tintái leány háztartási alkalmazott, elve«ztette az utcán keresményét: 26 pengőt. A azo
C leány bejelentette az esetet a ren-igen, ahová ugyanakkor egy má «lk bejelentés Is érkezett, mely szerint Kínálat József nagykanizsai lakatostanonc az utcán talált 25 pengőt, melyet bt«£oluáltatott az őnizemélyzoU oaztá lyon. Sárközi F.rzsébet tehát, mikor a pénz elvesztését bejelentette, ugyanakkor meg Is találta egy becsületes lnas-tlu Jóérzéséből.
a SINGIR VAKRÓGéPBK Káoa A L E Gr«J OBBAJK I
— A rossz ut miatt a lovak közé zuhant Megla Ferenc 60 éves bajcsal földmives Bajcsáról Mórichelyre igyekezel! kétlovas szekerén. Mikor egy rossz útszakaszon haladt keresztül, a szekér nagyot zökkeni és Megla a lovak közé zuhant. A két ló megijedi és átgázolt a szerencsétlen emberen, akit a kerekek is megsértettek. Beszállították a nagykanizsai kórházba. Állapota ezidö-szerint súlyos, de nem életveszélyes.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Weísz li liagykB,
Király-utca 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Lezuhant egy négyméteres kazalról és gerinctörést szenvedett
Sulyos szerencsétlenség a morgánypusztai uradalomban — A nagykanizsai kórházban ápolják az életveszélyesen sérült embert
Nagykanlzaa, Jullus III A közeli morgánypusztai uradalomban sulyos gazdasági szerencsétlenség történt tegnapelőtt délután.
Vass József 63 éves morgánypusztai lakos az ottani uradalomban egy négyméter magas szalmakazal tetején dolgozott. A kazal szélén a szalmát villával le akarta nyomni és eközben a szalma megcsúszott a lába alatt, hogy ő a kazalról a löldrezuhanL Az esés lendkivül
szerencséilen volt, mert a 63 éves öregember gerinctörést és más zuzó-ddsokat Is szenvedett. Beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy állapota sulyos és életveszélyes.
A rendőrség tegnapelölt kihallgatta a súlyosan sérült embert és a felvett jegyzőkönyvet megküldi az illetékes csendőrségnek a további nyomozás megejtése végett.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten II gyermek született, 6 fiu és 5 leány: Kránltz István kőművesmester és Hancz Teréziának rk. leány, Mandler Sándor kereskedő és Siuger Ilonának (Gyékényes) Izr. leány, Bali Ferenc bonvéd és Molnár Máriának rk. fiu, Árok János városi csordás és Szecs Zsófiának rk. fiu, László Jórsef kereskedő és Tolnai Irénnek rk. fiu, Tiszai József vasúti munkás és Fülöp Katalinnak rk. leány, Pahócsa István borbélymeiler és Sipos Magdolnának rk. leány, Bicskei Károly népzenész és Lakatos Annának rk. fiu, Kovács János asztalos-segéd és Szép Annának rk. fiu, Tislér József gőz malmi munkás és Berke Rozáliának rk. leány, Hegedűs Ferenc földmű ves és Oudlin Annának rk. fiu. — Halálozás 10 történt: Helfert Vendel kádár-segéd rk. 56 éves, özv. Ml-háczi Józsefné Biliege Veronika rk. 65 éves, Kirnbauer György mészá-roimester ág. h. ev. 78 éves, Farkas József rk. 6 hónapos, Vincze Juliánná rk. 30 éves, Szmodics József földműves rk. 77 éves, Szél Józsefné Mórilz Rozália rk. 62 éves, Borbély Katalin rk. 44 éves, Tarsoly Ádám honvéd rk. 19 éves, Nagy Lajos nyug. áll. tanító ref. 62 éves. — Házasságot kötött 7 pár: Endre Gyula kántorlaniló (Komárom) és Kurucz Máiia rk., Perkó László (özv.) vasuli munkás és B.irtol Juliánná rk., Baksa József (özv.) magánzó rk. és Hegyei Juliánná (elv.) ref., Horváth Zoltán honvédörmester és Vékási Ilona rk., Wohlrab Qyula bádogos-segéd és Salfer Mária rk, Károsl József clpőfelsörészkészltő-segéd rk. és Deulsch Olga izr., Pájer János sülősegéd és Kollarics Anna (özv.) ik.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-fér 10.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek mellett Bartánál.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen száililunk feljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstetn Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— Belefulladt a Sióba. Mérey József kilenc éves pálfal Iskolásfiú a szőlőben dolgozó szőleinek ebédelt vili kl, majd ebéd után néhány társával fürödni ment a Sióba A gyermek a partról beugrott a folyóba, de nem került többé elö. Eltűnt a vízben, amely csak este vetette ki partra a gyermeket.
— A Zalai Évkönyv — Zala kültuaz^
-pAJullus 17 (szerdán)
Budapest 9.15 A Mandils szalonzenekar hangv. 9 30 H 9 45 A hangv. foly-taláss. II Nemzetközi vlsjelzóssofgálat 13 Dili harangszó. Utána: Időjelzés. 13 05 ü. hangv. 12.25 H 1239 A hangv. lolyt. 13 Időjelzés 14.30 H. 15 Morae tinl-v lyam. 16.10 F. 16 45 Időjelzés, H. 17.10 F. 18 Cselényt József magyar nóladélután|a clgftnyzeneitliérettel. 1915 Rádlóamstór-poata. 20 Előadás a Stúdióból. .Pillangó kisasszony\'. Dalmű 3 (elvonásban.
Bécs II és 16 Hangv. 18.15 Kamara Z-10.30 Hsmmerlinq-est 20.15 Operett B.
Berlin 19 20 Q. 20.30 Hangv. 21.30 Kamarazene Utána Zene.
London, Daventry 11 O 12 00 Bsllads-hangv. 12.30 O. 13 és 15.45 Zene. 16.45 Orgonshsngv. 17.15 Oy. \'8.45 Zongora hsngv 19 45 Zene. 20.15 Dtámsközveiilés. 22,20 Rádlórevü. 23 Z.
Milánó 11.19 0. 13 35 Rádiókvartett. 16 30 (Jyermekkarének. 17 Rádiókvintett. 20.5 és 32.10 Z.
Prága 11 30 0. 12 20 és \'t\',30 Hang*. 19.05 Fltharmónlkus hangv.
ül 1
alól
x&v
Nfn
MlndtnUU kaphatót Termelii
Or«. MVfl Msgy.
TajazSwatkazati UipMt
Budspest, Horthy MtklAs-at 119-121
Kettős nász a sziámi ikreknél
Manllla, Jullus 18 Manlllában a sziámi ikrek házasságot kötöttek a FtlIppInó-nMnk-kel. Az esküvőt óriási embertömeg nézte végig.
KÖZGiZDiSiS
(—) Az Egyesült Államok önfogyasztása. NewyorVból vett távirati értesítés saerlnt a t. é. Junius havi ónsxillttminyok 7.455 tonnát tettek ki Evvel együtt a folyó lélévl szállítmányuk 41190 tonnára rugtsk, majdnem 10 000 lennávol több, mint az előző éri 38.460 tonnát kitevő rekord esetében. As atolsó hónapok nagy termelése az acél, automobil, elektromossági is szállító Iparban nagy őnfogyasa-tAst lógnak még Jo Időre Igényelni.
Teratajlftud*
A buza 90 fillérrel, a rozs I — pengővel emelkedett.
Bora Huav. 77-es 34 95—39-10, 78-os 25 15-3530, 79-es 35 85-35 55, 80-as 35 60-25 »0, dunánlali 77 es 2Í90-3419, 78-ss 24 15—24 35, 79-es 24 39-24 58, SOss 34 55-24-70, rozs 19 40-1975, tak. árpa 18-90—19-00, sőrárpa 23 00-23 50, rab 11-00-18 A tengeri tszt 24 00—34 50. dunántull 24 00-2450, korpt 127S-IM0.
Gazdasági-magvak. Kerti-magvak. Műtrágyák.
Szuper foszfát, méiznltrogén, kálUó, chilei Mlétrom atb. stb. Slrlua növénytipsó. Hármai hatású kerti műtrágya.
fiyflmftloiffa védAazarok.
Gabona oiáváx6«x«i*«k
(porpácok és nedves pácok).
Madárslaaégak. Baromfi aladalak.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növénjvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Siessen vásárolni
TURUL cipőüzletben,
mig az olcaó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék szinekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok. Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkati
ZALAI KÖZLÖNY
TŐZSDE
A mai értéktőzsde szilárd nyitás után az első félidőben véleményes vásárlások folylán jelentős áremelkedéssel indult. Később a sok árukínálat az árfellödést megakadályozta. Egyes favorit papírokban történt valorizáló eladások, valamint a kontre-mln közbelépése az irányzatot ellany-hitotta. Az értékek nemcsak a nyitási árnyereségeket vesztették el, hanem a tegnapi ámivó alá sUlyedtek. Csupán Nasici és Részvénysör maradt mindvégig szilárd és zárlatkor 2°/o-kal javították árfolyamukat. Zárlatkor az irányzat egyenetlen, az áreltérések nem jelentősek. Fixkamatozásu papirok piaca Uzleltelen. Valuta és devizapiac kissé barátságosabb.
ZlrioU Kárlat
Párti 20-36, London 25-22, Niwyork 520-—, Brflssel 72 25, MlUno 2719 Madrid 75-40, Amsltrdam 20810, BuUo 123 88, Wien 73 18. Sotts 3-75\'/l, Prága 15311/* Varsó 58-30, Budapoat SOM Belgrád 9i2«/«, Bukarest 30SVt.
k Mspcsfl Tflisde ásrtu-jsKTiáM
VALUTÁK Angol I. 27*78-27-dé Belga lr. (9 60-80 00 Cach k. 16-92-1702 Dán k. 152*50-153-10 Dinár 1000-10*08 Dollár 570 85-572*85 Franc la f. 22-45-22 75 Holl. 230*00 231*00 Lengyel 64 05-64-35 Uu 3-3S3-42 Lcva - ■—
Líra 29 95-30*25 Márka 1365C-I3710 Norvég 152-eO-198*30 SctülL 80-601100 Peseta 82-80-83*50 Svá)dl. 110-20 11070 Svéd k. 153*50154 20
DEVIZÁK Amit. 230-02-230*72 Belgrád 10*05-10*08 BerTta 136*42-136-82 Brüsszel 7W0-79 85 Derluüet 3*39-3*41 Kopenh. 152-57-152 97 London 27*78-27*86 Madrid 82*75-83 3\'. Milano 29-95-30*05 Nrwyork 572*90-4-50 Oszló 152*65-153-05 Párta 22*42-22-49 Prága 1695-17*00 Szófia 4*13-4*13 Slockh. 153 55-153 95 Varsó 64*20-64*40 Wien 8058-80*83 Zürich 110*15-11045
Serttiráiár
Felhaltál 829, eltdltlin 193. - Elsőrendű 1*82—P84, szedett 1*74—1*78, nedett kőlép 1*56-1*64, könnytl 1*20—1*36, l-sí rendo Orag 1*68—1-72, ll-od rendit óreg 1*48—1 54 angol aíldó 1*40-1*80, szalonná nagyban 1*94—1*98, zslt 2-18-2-22, hui 2-lQ—2*40, azalonnái félsertés 2*12—MZ
Itaáji: Bélzalil Hysarfa és Layklaáá
TáHalat, Bnnbaltsái. Metfls kiadó: Zalai Károly.
lián Hl l tétoi NMrvkaafaaa 7». m.
APRÓHIRDETÉSEK
As apróhirdetések dija 10 sióig 10 fillér, Mtedea további uó dija ■ flll. Vasár- és Qflurpnap 10 sióig «0 fillér, minden totébbá szó <U|s a flll. Szerdán ás pén-
——10 uAüj (O fillér, minden további szó dija • ffll. Címszó s minden vaaU. nbb belflból álló aió kit szónak számit-tttlk. Állást keresőknek 50M enfidmény. Hlrdatéaak > (61) p.ngé lniign alal a ItlsslHas fcSajvaléa, uánléaáa alkarSléss «é,«tt a I » r a llntináHi
Cukorkák névnapi, születésnapi él minden más alkalmi ajándékcélokra állán dó»n Irtsa és legjobb minőségben a legnagyobb rálautékbm olcsó árikbán — Műszeréi Medeaihalnál kaphatók. 3364
Tas«sH házhoz aiáiutva, homsbb lejáratú hltelie ii kiphitó Vlda Idizer-Uzletében. 3071
A l«(Jobb p*r-kSltká„é m4gii c«V Maizel ti Frleuenlhalnál kapható. 3189
Trapalataaajt teljes iiiros mlsóiég-
ben 1 kiló P 3 - Maizd h Medenthil-nál 8189
MÉZET,
nyersbSrt, ágytollat, » a s a t 4a fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Barnát éa Fiai
Erzsébet-tér 15.
Pénzt
takarít meg, ha a Merkúr Vasművek felszámolása folylán leiszabadult különféle
esztergapadokat,
szerszámokat slb. stb. kllóár-ban, majdnem
ingyen
megvásárol. EladAs esik a helyszínen Nagykanizsán e hó 17. és 18-án.
Telefon: 332.
Eladá egy Jókarban levő Cléplógarnl-tura, minden elfogadható árért Kedvező llxetéal teltételek. Klikanlzsa, Ssentrókus-utca 22. az. 3142
Társat keresek porszlvó^ép viteléhez, Illetőleg hiiználatáhoa. — Vtds fUizer-kereiktdő. 3318
Liaxló herceg u 9. sz ház izabidkiz-bői iflrgósen eladó. 3369
Kladá két VUIÖnbeJáratu szoba Irodának, valamint kisebb, nagyobb helyisig raktárnak vjgy műhelynek Deák-lér Z 3387
Jól lózó mlndéHM, |ó bizonyítvánnyal l ére felvételik. lelentkeznl lehet Meiczer Uvegüzlctben.
Ebédlfikradano, börizíkek, egyéb bútorok és kályha Jutányos áron eladók Rozgonyl-utca 8. I. emelet.
Klránáiláiokra, átírásokra, I ononna éi hideg ncsorákra I
álalaliserakit a. a. aladasaanl sajtokat, vajat, traáttl ItpMI.tarót, kárSsatt liptóit, htácg felvágottakat, eredsll prágai aeakit, Ptck-lzaláalt, ------------ ----------—•
kn>kon>orr*k«( í«ajoob«s
Muszel és Frledenthal
caaaafekeresktdiiákao Itket tKSzaracal,
mert ott óriási rálasztákbaa llll éa alAajSa árkai kaphatók.
PénakSIeaSnt bekebelezésre mtaflea
Oésitgben n lcf>előnya»eM>en és leggyorsabban tolyósltut Ao«él Iqisáe pW kőloOnkSzveUtó Irodája Nsgrksafcaéa, Kszlnczy-tUcst 2. szán. * 503
Béraalák, megbízhatók, csukott vagy nyitott, telefon 167., vagy 571. számmal megrendelhetők. Kaufmann Manó, Nádorutca 6. 3274
jZEPESI IMRE
" csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mü bádogot, Zrínyi Ntkl4a-•atoa SS. — Teleion 2-95.
■ sraaak 3 izobás, komtoitoa IskáM áuguiiltu 15., vagy szeptember l-re. Clm
> klidóban.l 3395
Hlamaataraak felvétetik lellilletl megbízható gyermektelen hácaipár aion-túlra. Vlrágkerléssethez értők előnyben. Széchenyi-tér 4. . 3379
1929. juliua 17.
világhírt! „ AEROXON légyfogót
naat sokan Mtánoxxák ^mib
■«»áaárláaiaál Ogii.lj.n a néwraI 1
Saját érdekében no fogadjon el mást,
mivel ennek f góképe-ié^e minden más gyártmányt felülmúl. Mindenhol Bit hőweteljel
Viszonteladókat kiszolgál a gyár un kfiflrfllagi s vizérképvlselője :
TOLNAI J/tNOS JENŐ
iaat, VI., Sxonár-uloa 7S.
1929 Pk. 1135. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Zsidó Sándor lenti-i ügyvéd állal képviselt Tólh ;ignácné szül. Major Rozi kérelmére és javára 800 H és löbb követelés és járulékai erejéig, az időközben eszközöli törlesztések levonásával a zalaegerszegi kir. törvényszék 1927. évi P. 1758/18. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtás sren-vedőlől lefoglalt 998 P-rc becsült ingóságokra a lelenyei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javara is a végrehajtást szenvedett házánál (54. sz.) és folytatólag a vh. szenvedettnek a zsidótemető melletli szőlőjében Dobri községben leendő megtartására határidőül 1929. évi jullus hó 30. napjának d. u. 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 2 szekrény, szalma, sertéséi, pajta, 1875 II. bor, hordók, hegyi pince s egyéb ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni.
Letenye, 1929. évi julius hó 11-én.
Dr. Váró Pál s. k. 3390 kir. bírósági végrelu|tó.
Iliden magyar, mafrarTtgetigytkl
Szent-Hargitszigeü
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitottam.
Palatínus
gyógy., bor-év áaványviz
nagyban és kicsinyben Jutányos áron kapható
Fischer és Leilner
tüaier- és gyarmatáru kereskedőnél
Klrály-ntoa 8.
3:11
Telefon 239.
aisdsn asgyar, magyar Tlset Igyák I
Ondion
Nagykanizsai utakra
legmegfelelőbb az A lagQzembiztosabb
motorkei ékpár az A legelterjedtebb
motorkerékpár az A legjobban felszerelt motorkerékpár az Mindezek mellett a I e g-o I o a 6 b b az Kérjen ajánlatot mielőlt motorkerékpárt óhajt venni. Körzctképviselel:
Autó éa Motorkerékpár Felazereléai Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc im Nagykanizsa, Ernébet-tár 4.
"nmmiiini\'
arróqtpt
mdgus a tegjodböft.1
KAPHATd:
SINGER VARRÓGÉP
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
FUküzliti: 1U8YKAHIZ8A. F«ut L
Műszaki cikkek
gépszi],
Klingerit- és más tömítések, csapágyfémek, olajozók és zsirzók, golyóscsapágyak
Bettlheim és Gnth
vasnagykereskedésében ,„ Nagykanizsa.
Linóleumé, mozaik
viaszkos vászon
minden méretben olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
BalatonleUénr«i«k
tetjea napi panzió hat , angfl.
A szobák két éa három ágyaiik, nagyon szépek, ellátás elsőrangú, iw
NAGYKANIZSAIAK
kedveli találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Barois-tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi (ütés, hideg-melegvíz Mérsékelt polgári Arak.
E lapta hivatkozóknak 20o.\'o engedmény. Testvérvállalat:
OSTENDE KÁTÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
jullus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
... T
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a 11. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
.KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Mojon,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetőgépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjutá-nyosabb árban, egy vagy hót ówl részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, FS-ut 12. izám.
Ugyanolt kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltélelek mellett.
0zOkségletelnek beszerzése előtt {feltétlen m kérjen árajánlatot I
He menjen a lábhoz, lianem a fejhez i
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cég
deák-tér 2.
1 ELEFON 12.
I Szakszerű kiszolgálást nyujl a kerékpárvevőknek. Kedvező részletfizetési fellételeki
PUCH-kerékpárok
30 év óta a legjobb acélanyagból készülnek.
Alkatrészek, prima külső és belső gummlk raktára. Műszerész-mflhely I Olcsó árakl
i ni
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujlünk ezen lap
előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árai >k-ból ktllön kedvezményképpen (P 1\'50-es menüt kivéve)
10°lo
engedményt adunk.
Semmi
köllségc sem az érkezéskor, sem az elulazaskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszereleltei várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, Vili., Batoss-tér 10.
A Meicur Vumüvek Réaz-vényllrassi^ felsstmotaa alatt, nagykanlzail cég, I. évi lallua hrt 31-én (I e. 10 érakor uját Irodahelyiségében évi rendes közgyűlését tarlja, melye a t réazvényeseket ezúttal mrghiv|a Tárgysorozat: Jegyzősőnyv-vezelónek és két legyző*önyvhitelesitónek a kirendelése. Az Igazgatóság és (elUgyelö-blzottsagnak Jelentése, ax évi méleg éa zárazámadáaok előter|eaztése, sz Irazgató-aág és feittgyelóbizottság felmentése — Mérlcgarimla: Vagyon: Készpénz P 6:9-73, Ingatlanok P 58.000—, Gyárberendeaés P 100.41834, Adrxok P 47 171-52, Anyag és árukészlet P 33 374 54. Veszleaég mini egyenleg P 57 077 60. öuiesen P 295.741 73. Teher: Ríszvénytőkt P 120.000—. Elto-aaúvinyok K 115 770 39, Hiteleíók P58.97I 34 összesen P J95.741 73. Nagykanizsa, 192$. december 31-én. A/. Igazgatóig. Ezen inér-leg-a/ámlát a vállalat ló- és mellékköny-veivel Összehasonlítottuk és azokkal megegyezőnek találtuk A lelugyelőblzottság.
Kitűnő minőségű fehér
a s xta I i bor
suli kapható
Fleluchhacker Albert fliitrkimkríhíta«
Magyar-utca 37. szim.
Ujbor literenkint ...... 60 fillér
Óbor literenkint ...... 80 fillér
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deólc-tór 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvezó fizetési feltételek I
James, Rudge, Triumph
a legelterjedtebb angol motorkerékpárok IOO%-ig megbízhatók és ezért üzleti, sport és versenycélra egyaránt legmegfelelőbb.
Sorozatáé gySzelmek ugy megbízhatósági, mint gyorsasági versenyeken.
6000 pengfia Ingyen biztosítást kap minden vevő. Kérjen ajánlatot, mielőtt motorkerékpárt óhajt venni. Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc vu Nagykanizsa, Erzsébet-tél* 4.
Duna-3záva-Adria Vasúttársaság (anMtt Déli Vasút)
1 Hagykajüxia állomásra él állomásról érkexí él iadaló rontok
MENETRENDJE
Érvényes IB2B. é«i május 15-tftl 1030.
Budapest—Nagykanizsa
éwi május 14-ig
Vonat A vonal Uudapesuói | Nagykani- Vonal A vonat Nagykanizsá- Budapestre
ixima , neme Indul zsára érkezik (iám. neme ról Indul érkezik
216 Szem. v. 31\'4.s 416 211 Szem. v. 025 7-42
202 Oyr. 748 11-30 201a Oyv. 5-87 10-05
212 Szem. v. 6-45 1305 218 Szem. v. 8 50 1600
214 Szem. v. 1410 20-45 215 Szem. *. 14-35 20-25
204 Oyv. 1815 2325 203 Oyv. 17-52 2140
Budspest és Nagykanizsa kSaStt a 202. éa 203. sz. gyorsv. milus 15-től Junlus 14 lg és szeptember Ib-től csak vasárnapokon, mlg lunlua 15-től azeptembtr 15-lg na-p nla közlekedik. Junlua 15-IŐI aiept 15-ig terjedő Időben e vonatokkal Budapest—Trleate kozőlt közvetlen I—II III. oszt. kocsi, Budapest—Rogaika Slattna (Rohltaeh-IUrdó) közöli I—ll-III osat. közvetlen kocsi. Budapest—Uem (Tirol) kOzOtt közvetlen t—U—111. oszt. kocsi és Budapest—Vllltch iWörtl 10) közölt egy étkező kocsi közlekedik
A 204. és 201. sz. gyorsvonatoknál Badapeat—Nagykanizsa között étkezőkocsi, Budapest- (Abbázia)—Fiume között kOmtten I—Il oszt. kocsi és Budapestről hetenklnt 3-azor szerdán, pénteken éa vaiárnipon, Fiuméből héttőn, csütörtökön, szombaton hálókocsi, Budapest—Trl este közölt közvetlen IIL oait kocsi, Budspeat-Venezla között hálókocsi, Budapest—Róma között közvetlen I—II. oszt kocsi közlekedik.
A május 15-tól szeptember 15-lg Ierjedő Időben 303- 204. és 201a—302. az. vonatokkal Bratislava (Pozsony) és Trteste között közvetlen ll-III. oazt. kocái la közlekedik.
Siófok—Nagykanizsa
iiiuutotmazjT 20-37 7 22-45 |125flSlnaul A slnautóbuaz vonatok |unlu» 23-tól, bezárólag szeptember 5-ig közlekednek.
Balatonszentgyörgy—Nagykanízta
I Balatonazenl-1| Nagykanl--ről IndJ zsára éi\'
TT
IjBalatonazem-II Magykanl- I I I toagykani- JÖalatonu
i\'györgyröl ind. zsára érkezikl i » raáröl indul Igyörgyre
qjysr\' 8-40 f—ffr-n\'arrvg5t"\'i»i» i R-T?
áaiatonazent-érk.
3ií 321 301 311 303 307
IjSrem. v
Oyv. [Szem. v. Szem. v. [Slnautó
Bécsből Indul
Nagykanizsa-Szombathely—Wien S. B.
SCkááüsI
8-20 10-15 15-34

Safcabat- n Bécsbe IrkMikjl érkezik
Nlfykaat-\'raétka*
TW
835 13-35 17-40 2255 23-55
A 301—902—903-302. az. közveűen vonatok Wien S. B.-Barcs között: e vonatokkal lovábblttatnak : Wien—Osijek (Eszék) közvetlen I—II—III. oszt. kocsi, Wien S. B. Zagreb O K közvetlen I-II—III. oszt. kocsi.
A 9j1—302. éa 303—904 sz. vonatokkal Praha (Prága) éa SuSak kőzött Bratislava (Pozsony) Győr, Szombathely, Nagykanizsa, Oyékényes és Zagtebon át közvetlen l-ll-lll. oazt. kocáik közlekednek.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről Indul Barcsról Indul Nssrkul- 11 ári Irkulk I . Niokulzai- r* Indul érkezik Pécsre érkezik
áll 903 913 915 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. 9-40 1321 1802 4-38 11-55 1551 20-55 b-U 13-48 17-47 23 00 912 11 Szem. v. 914 „ 902 |! Oyv. 932 Vegy. v. 4-41 9-35 14 05 1810 é-42 11-34 15-50 21-35 £48 14-40 18-00 23-34
A 911-320-311-932 sz. vonatok közvetlen vonatok Barcséi Szombathely között. A 902—903. az. vonatok közv. gyorsvonatok Wien éa Barcs között. Közvetlen 1—ll-III. oszt. kocalkksl Osijek-Wien éa Zsgreb-WIen között.
Nagykanizsa—Gyékényes
TSfl r öyoisvonat 90/ Slnautobusa
905
OvSkínyM. (4 Indul
1035 15-55
II 18 16-38
TTS" \'9Sff~""áínamőbusz"
906 904
Gyorsvinst
rro-
I 1205 23-06
T5S
12 49 23 41
A 901-904. sz. gyorsvonatoknál közvetlen I—II—IIL oait kocáik Praha (Prága) éa Susak között Pozsony, Qyőr, Szombathely Nagykanlzaa, Gyékényes. Zagrebon át.
Nagykanizsa—(akovec (Csáktornya)—Pragersko (Pragerhof)
II Csáktornyáról!] Najykaai. | indul Iratra Irkulk Nagykanizsáról!! Csáktornyára Indul 1 érkezik
„ 201 a 221 203 223 Oyv. Szeni.v Oyv. Szem. v. ] Í3I 11 5M ! 1105 i! 1240 I 16 07 II 17-24 J 19-35 || 21-08 522 202 224 204 Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. - \'4-T5Í 1 r \' "éW 11-55 1315 13-44 15-24 23-13 || 0-44
Közvetlen kocsik, mint Budapest—Nagykanizsa viszonylatban. A 202—203. sz. vonatok csak |unluns 15-tól szeptembeer 15-lg közlekednek. A 221—222—223—224. íz, vonalok közvetlen vonatok Nagykanizsa— Maribor O. K. (Marburg) köiött.
ZALAI KÖZLÖNY
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3-tól 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó Jakásberendezési kiállítási
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utoa 5. (üzlet az udvartmii). Várkerület 62.
is 1887-BEN. "W
Nyomatott a Düzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly)
09. évfolyam, 160. szám
Nagykanizsa, 1929 Julius 18, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SaokeastMt éa kiadóhivatal : P6 ul 6. aiim. Keszthelyt llok kiadóhivatal Koiauth Uloa-u. 32.
POLITIK AI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Hóflzítéal Ara : qjy bóra 1 ptofó »• ÍMr
Levizsgáztunk...
Könnyebb tantárgya alig van a magyar élet Iskolájának, mint a/, ünneplés. Született Domosthenesek vagyunk mind és született lelkesedik.
Nagykanizsa ebből a könnyű tantárgyból is levizsgázott. Alaposan le vizsgázoll...

A vizsga-tétel a következő:
Álulazik Nagykanizsán, mint trianoni hutdrvdroson, 250 olasz, akik Magyarország vendégei egy tanulmányi kirándulásra. Az idő: szép nyári reggel. Az olasz-magyar barátság adva van és jelentősége ismeretes. Kértlés: mi! csinál Nagykanizsa város ?
Felelet: — semmit.
(Ellenben az olaszok kiszálllak és az tlies perronon legelőször is eljátszották a magyar Himnuszt. Aki véletlenül ott volt, igen-igen szégyel-hette magát ekkor. Aztán egy óra hosszat muzsikállak még a kanizsai állomáson. De hiába volt a fáradságuk. Nem ébredt fel senki. Sőt olyan mélyen aludtak a közöny lakarója alatt, hogy még a következő vizsga-kérdésnél is hatalmasan bc-szekundáztak)
*
A következő tétel ugyanis igy szólt:
Három nappal utóbb az olaszok utaznak vissza. Ismét Nagykanizsán keresztül. Ismét közel egy órát töltenek itt az állomáson. Ezalkalointnal a Zalai Közlöny előre bejelenti a pontos érkezést és felhívást lesz közzé, hogy most itt az alkalom a minapi csorba kiküszöbölésére. Most tehát senki sem mondhatja, hogy .nem is tudtuk." (Nola bene: az érkezést is tudnia kellett volna minden újságolvasó embernek.) Kérdés: mit csinál Nagykanizsa város ?
Felelet: — semmit.
*
És Nagykanizsa város nem is csinált semmit. Egyszerűen ludomásul sem vette, hogy itt töltik az utolsó órát magyar földön azok, akiknek barátsága ma egyik legsarkalatosabb télele a magyar külpolitikának és akiknek támogatása egyik legvirulen-sebb reménységünk a trianoni rabkolonc levetésére.
Nagykanizsa város vezetősége nem
rá ilyen bagatell ügyekkel törő Ini.
Must igazán nem ér rá ... *
Hogy a pályaudvaron nem tüzeltek ki egy lobogói, — az még csak "agyján. Hogy egy pohár sörrel nem várták a vendégeket (pedig ez még a lobogónál is jobban eshetett volna nekik, amilyen meleg volt), — az is érthető. Elvégre szegény az eklézsia. Ilyenkor legalább is: feltétlenül szegény .. .
Hogy a hivatalos város egy lelket nem küldött ki a fogadtatásra, ez már súlyosabban esik latba. Mett ugy-e bár, aki azzal jön, hogy: Ji, magyarok, ránk mindig számithattok, ha régi haláraitok visszaszerzéséről lesz szó" — azt tárt karokkal, hallc-lujás örömmel kell várnunk akkor is, ha maga a fekele ördög, hát még ha olyan kedves, vidám, magyar Himnuszt játszó, éneklő fajta, mint ezek a tegnap esti olaszok voltak.
Mindennél nehezebb azonban meg érleni azt, hogy az olasz vendégek megint egy üdvözlő szó nélkül utazhatlak volna át Nagykanizsán, ha nem lenne ebben a városban véletlenül egy lelkes vasutas dalárda, amely szív-ügyének vette az egész nemzet ügyét és kiállt a plalzra
egy 31.000 lakosú egész város helyeit. *
Es hol voliak az élenjáró nagykanizsai hazafiak ?
A Korona |atzband-jének négereit érdekelte az olaszok átutazása és
nem sajnálták a fáradságot, hogy kigyalogoljanak a vasútra. Nagykanizsa társadalmi közéletének reprezentánsai közül senki sem voll oll a fogadtatásra.
Es hol voliak a Nagykanizsán hőségben lévő különféle egyesületek ? Pedig épen ezeknek még a hivatalos várost is megelőzően kötelességük lelt volna a fogadtatás külsőségeiről gondoskodni.
Hol maradt most a bankettek és gyűlések sok lelkesedése, meg nem állítható szó-áradata? Hiszen löbb hazafias petárdát talán sehol sent sütögetnek el egy esztendőben, mint
épen a „Zrínyiek városában". ♦
No, — szépen nézünk ki a Zrínyiekkel I Ne is sokat emlegessük őket, nehogy nyugtalan legyen az álmuk.
Nyugodjanak ők békén és pihenjen Nagykanizsa is a hazaliassága habé: ain és szóvirágain.
Nagy csapat-összevonások a bolgár-szerb batáron
A piriti egyezmény ratifikálásának megtagadása komoly következményeket von maga ulán — Bulgária a jugoszláv határ nemzetközi ellenőrzését Javasolja
Pária, julius 17 A Malin jelentése szerint a bulgár kormány étlésére adta a francia és
angol kormánynak, hogy nem járulhat hozzá a jugoszláv követeléshez, amely semleges határzóna felállítására irányul. A bolgár kormány ezzel szemben nem emel kifogást az ellen, hogy a határvidékre nemzetközi ellenőrző bizottságot küldjenek ki.
Zágráb, Jultus 17 A hazaiéit szabadságolt katonák
elbeszélései szerint a bulgár—szerb határon nagy csapatösszevonások történtek. Ebből arra lehet következtetni, hogy ha Bulgária nem ratifikálja a piriti egyezményt, ugy komolyabb következményektől lehet lar-lani. A |iirili egyezmény Szerbiának nagyobb semleges zónát biztosit a határon, melyei csendőrséggel megszállhal, továbbá kölelezi Bulgáriái, hogy uz összes macedón alakulatokat feloszlassa.
Kina és Oroszország között komolyra fordult a Qelyzet
A kínai jegyzék nem elégítette ki a szovjetet A szovjet tisztviselői összecsomagoltak és elhagyták Kinát — 50.000 .fehér" orosz felajánlotta fegyveres szolgálatát Kinának — Mandzsúriában elrendelték a mozgósítást
London, Julius 17 Tokióból jelentik : Hivatalos forrásból származó hirek szerinl Cliar-binból a szovjelkonzulálus valameny-nyi tisztviselője elutazott. A Mandzsúriából eredő hirek egybehangzóan azt mondják, hogy
az orosz kínai batár mindkét oldalán csapatokat vonnak össze.
Szibériában több városban tüntettek Kina ellen. A helyzet súlyos.
Nankingi|távirat szerint Mandzsúria halárállomás körül már tizezer kínai katonát vontak össze.
Charbinból hetven páncélos automobilt inditottak északnak. Becslés szerint a határon álló kínai sereg létszáma eléri a halvauezer főt. A szovjet nem találja elégségesnek Kina jegyzékét
Moszkva, julius 17 A moszkvai kínai ügyvivő átnyúj-
totta az orosz jegyzékre kormánya válaszát, melyben kérik a letartóztatott kínaiak szabadon bocsátását, valamint a szovjet területén élő kínaiak védelmét A jegyzéket a szovjet nem találta elégségesnek.
A kínaiak ntarhakocsikban tolon-colják ki az oroszokat
I\'eklng, Julius 17 A kínai halóságok továbbfolytalják az oroszok kiutasítását. A vasúttársaság alkalmazottai közül eddig 320 oroszt bocsátotlak el. A kitoloncolá. sok tovább folynak. Legutóbb 39 oroszt kisértek fegyveres kísérettel Manilzsttria határállomására.
Az oroszokai marhaszállitó kocsikban helyezték el és nem engedték meg nekik, hogy elutazásuk előtt barátaikkal érintkezhessenek és a kocsikat csak akkor volt szabad el-hagyniok, amikor mát orosz területre érkeztek, ötvenezer fehér-érzelmü orosz felajánlotta szolgálatait Kínának
arra az esetre, ha háborúba keverednének a szovjetlel. Ezek az oroszok, akik valamennyien a cári hadseregben szolgáltak, az összeomlás után Sanghaiban, Mukdenben, Tiencsin-ben és Charbinban telepedlek meg.
Vörös katonaság beakart nyomulni Mandzsúriába
London, Julius 17 A nankingi kormány nem iléli meg a helyzetet oly válságosnak. Nem hiszi, hogy a szovjet a végső eszközökkel fog élni. A vasúti összeköttetés Charbin és Blagovesensk között megszakadt. Sokan nem mernek elindulni a transszibérlai vasúton Európa felé, mert attól tartanak, hogy feltarlóztatják őket. Mandzsúriában az Amur folyón 2000 szovjet gárdista át akart kelni, hogy benyomuljon. Az ottani kínai csapatok megakadályozták a benyomulást. Mandzsúria mindkét tartományában elrendelték a mozgósítást.
A kassai cigányperben kihirdették az eskfldtek verdiktjét
Ma a perbeszédekre kerül sor — ítélet péntekre vagy szombatra várható
Kassa, julius 17 (Éjszakai rádiójelenlés) A cigányperben ma hirdették ki az esküdtek verdiktjét. Az esküdtek az ügyészség minden kérdésére igennel feleltek. Egyik-másik vádlottnál ugyan nem látták beigazolva az összes rájuk rótt bűncselekményeket, de azért igy is
ZALAI KÖZLÖNY
Iftift julius 18
valamenylnek lelkén elég bűntény szárad. A verdikt alapján Ribár Pál és Filke Sándor megkaphatja a kötelet vagy az életfogytiglani fegyházat. Ribár Oyuia és Hudák József elkerülik a kötelet koruk miatt, habár erre rászolgáltak az elvetemültek. A banda összes többi tagja különbözó fegyházbüntetéseket kapnak. Holnap lesznek a perbeszédek. Ítélet pénteken este vagy szombaton délelőtt lesz.
Fordulat a lainzl gyilkosság ügyében
Gyilkosság gyanúja miatt letartóztatták Bauer Gusztávot
líécs, Juliul 17 Dr. Wahl bécsi rendőrfőnök ma kijelentette, hogy a lainzi vadaskertben talált holttest feltétlenül Schüftner Kittyvel azonos. Kijelentette, hogy Fellner Andrásnak alibi-igazolása julius 16-i estéig kétséget kizaróan sikerült. Am, ami a kritikus 17-ét illeti: erre a napra vonatkozóan Fellner alibije még nem nyert be-igazolást. A nyomozás ínég nem fejezödött be. Amennyiben sikerül julius 1 \'/-re is alibit bizonyítani, ugy azonnal el kell rendelni szabadlábra helyezését.
Mécs, Julius 17 (Éjszakai rddiójetentés) A berlini rendőrség ina este a lainzi gyilkosság elkövetésével gyanúsított Bauer Gusztávot letartóztatta.
líécs, Jullus 17 (Éjszakai rddiójetentés) A rendőri sajtóiroda közli, hogy megállapítást nyert, miszerint Fellnerné meggyilkoltatása elölt Triesztben együtt lakott egy panzióban Bauer Gusztávval, egy oltani kereskedő cég társtulajdonosával.
Erről az emberről azt állította Fellnerné, hogy igen sok pénzébe kerül. A nyomozás szerint Fellnerné Bauer-rel együtt utazott Bécsbe a gyilkosság napján. Egyébként az olasz rendőrség még nem erósitette meg Fellner András alibijét.
Sobancok rablótámadása
egy levélhordó ellen
Budapest, JgOiiin 17 Ádám Mihály postaaltiszt, amikor ma délután a szolgálatból hazafelé indult táskájával, a Svábhegyen két suhanc megtámadta, gummibottal agyba-főbe verték és már-már kiszakították a postás kezéből a szolgálati táskát, amit az görcsösen szorongatott, amikor hirtelen egy autótaxi száguldott arca, amit a támadók meglátva, villámgyorsasággal kereket oldottak. Adám és a gépkocsivezető üldözőbe vették a rablókat, de azoknak sikerült a Svábhegyen eltllltiök. A rendőrség azonnal nagyszabású razziát tartott a támadók elfogására.
A milanói „Dopo lavoro"250 tagjának fogadtatása a trianoni Qatáron
A Vasutas Djlkör fogadta a nagykanizsai állomáson a hazatérő vendégeiét — „A magyarok minket mindig maguk meMt-ialálnak, hogy segítsük visszaszerezni a régi határalkat"
A Jugoszláv Követ Kérdést Intézett az olasz Követhez vendé-
gelnK beszédei miatt
dégeket. F. sorok irója megkérte dr. most látjuk annak Igazság-
Szabó Zsigmondot, aki aztán ékes talanságát.
olasz nyelven nagy hatást kiváltott De jönnek majd más idők s ha
Nagykanizsa, Jullus 17 Kedden este a 10 óra 25 perckor berobogott gyorsvonattal érkeztek Nagykanizsára, hazájukba vlsszauta-zóban, Magyarország olasz vendégei, a milanói Dopo lavoro szervezet \'250 tagja.
Mire a vonat befutott, megtelt az állomás perronja kíváncsi emberek százaival. A meleg estében ingujjra vetkőzve csoportosultak az olaszok, másodosztályú különkocsijaik ablakainál. Az öreg perron üvegteteje is belerezdült, amikor a gyorsvonat kerekeinek lassúdó csattogását elnyelte az üdvözlés feltörő zaja. Az olaszok magyarul, a magyarok olaszul, de mindegyik őszinte lelkesedéssel harsogta köszöntését az idegen, de lélekben erős szálakkal összekapcsolódott tömeg felé.
Amint az olaszok meglátták, hogy fogadtatás van készülőben, egykettőre felkerültek a kabátok s már ugráltak is le a vonatról és feszes mozdulatlanul hallgatták végig a Vasutas Dalkör áhítatosan felcsendülő Magyar Hiszekegy éi Meghatottan nézték a vendégek a trianoni Magyarországot jelképező, magyarruhás, megláncolt legényt (Peti János vasutas-dalárdista) és a magyar-ruhás, babérágas kisleányt, aki a feltámad..s hitét szimbolizálta (An-sorge Annuska).
Az üdvözlő ének után Ansorge Antal, a Vasutas Dalkör elnöke ösz-szes olasz tudományával igy köszöntötte az olaszokat: — Evviva Itália I Evviva Mussolini 1 Egetverő éljenzés után felsorakozott a Dopo lavoro 40 lagu, egyenruhás fuvószenekara.
Imához ereszkedett az olaszok és a magyar dalárda lobogója.
És a zenekar rázendített a magyar Himnuszra. Lélekemelő pillanatok voltak ezek itt, egy hajitásnyira a trianoni határon villogó jugoszláv szuronyoktól . . .
Aztán a Mareia reale, aztán a üiovinezza következett. Aztán . . .
Aztán vége is lett volna a fogadtatásnak, ha véletlenül nem sikerült volna a perron közönségének soraiban felfedezni dr. Szabó Zsigmond tiszti főorvost, a Muraközi Szöyftség zalai csoportjának lelkes társelnökét aki mellesleg olaszul is beszél. Az egész pályaudvaron senki . . . senki, aki pár meleg szóval köszöntené a ven-
beszéddel, Nagykanizsa város lakosságának meleg szeretetét tolmácsolta.
Az üdvözlésre a csoport egyik vezetője, Fiametti milanói ügyvéd válaszolt.
— Az olaszok és a magyarok mondta — mindig testvéreknek érezték magukat s mi ugy is jöttünk, mint testvérek. A magyar határtól a fővárosig és vissza igazi testvéri szeretettel találkoztunk. De ezt a magyar határt nagyon szűknek találtuk és csak
jönnek majd azok eljönnek, minket a magyarok mindig maguk mellett találnak, hogy segitsUk visszaszerezniük régi határaikat.
A beszédet dr. Szabó Zsigmond tolmácsolta magyarul a perron közönségének.
Ezután rázendített az olasz zenekar. Szálltak harsogva, vidáman a Garibaldi dalok és csillogtak a szemek és lel-felzugott a lelkesedés tapsa, éljenzése, evvivája.
Avv. Fiametti nyilatkozik a Zalai Közlönynek
Közben felhasználtuk az időt, míg a vonatot összeállították és megkértük Fiametti ügyvédet, mondjon valamit a Zalai Közlöny számára magyarországi kirándulásuk impresz-szióiból. Amil mondott, várakozáson felül érdekes. Ime:
— Magyarországon rendkívül szívélyes fogadtatásban volt részünk. A főváros vezetőségeinek, hatóságainak, a Reviziós Ligának és társadalmának fogadtatása feledhetetlen volt.
— A margitszigeti banketten felszólalt Comm. D\'tlia, szervezetünk igazgatója és én is. A trianoni szerződés Igazsdglulansdgdröl Is beszéltünk mindketten. Hogy mit mondtunk, nem ismétlem. Azt hiszem, teljesen elég, ha annyit mondok, hogy
beszédeink miatt a budapesti jugoszláv követ meginterpellálta a budapesti olasz követet
— A jiigos*]ávok különben állandóan a legfcszültcbb figyelemmel kisérték minden lépésünket, szavunkat. Nekik természetesen cseppet sincs ínyükre az a testvéri barátság, ami az olaszokat a magyar nemzet fiaihoz köti.
Az utazás alatt Is sok kellemetlenséget okoztak a jugoszlávok az olasz csoportnak.
Főként abba kapaszkodtak bele lépten-nyomon, hogy mi magunkkal hazahoztunk 50 magyar hölgyet és 50 urat, akik a Duce meghívására olasz fürdőkben nyarallak s ezt az alkalmat használták fel a kedvezőbb hazatérésre.
— Magyarországi tartózkodásunk egyik legszomorúbb emléke az esztergomi dómban tett látogatásunk, honnét lenéztünk a Duna felséges
ezüst-szalagjára és elszorult a mi szivünk is, mikor megmagyarázták, hogy annak a gyönyörű víznek a túlsó partján már cseh földet nyaldosnak a szőke hullámok. Valósággal elragadtatással szemléltük a Balaton-vidék káprázatosan szép panorámáját.
— Tessék megirni, hogy
különösen jólesett nekdnk ez
a kanizsai fogadtatás, itt a határszélen,
ahonnét utolsó impressziónkat visz-
szük magunkkal magyar földről. *
Mig mi beszélgettünk, Lehrmann Ferenc lelkes dalárdája, ezek a derék magyar vasutasok és az olasz zenekar, felváltva szórakoztatták egymást és a közönséget és a dal és muzsika szárnyán mind szorosabbra bogozták a lelkek testvéri barátko-zásának szálait.
Az állomásíőnOkség Marvalits István főellenőr intézkedéseire rendkívül előzékenyen mozdította elő a forgalmas órában lezajlott, bensősé.-gesen szép fogadtatás sikerét.
A gyorsvonat II óra 23 perckor továbbrobogolt a határ felé. Ameddig csak el nem tűnt a holdas éjszakában kendők loboglak, száz és száz kéz intett bllcsut a távozóknak és ittmaradottaknak. (bl)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szerdin a himtrsél-
lei: Reggel 7 órakor +17 2, délulán 1 órakor +26, este 9 órakor +20.
Felhőzet: Egész napon ét tlsitl égboltozat.
Szélirány: Reggel észak, délben éizak-nyugat, este északi izél. a ■•taorolófllal latáiat ••(• 10
órakor Jolaatli további hlmil-kadóa várható almi hajlammal Halyl zivatarok kápxMóaáro.
I
Csak felnőtteknek
Az Urániában még ma, 7 és 9 órakor m
Két szenzációs burles
ZALAI KÖZLÖNY S
1929 jullus 18
A 28 éves erdész megrendítő tragédiája
Véletlenül elsült vadászfegyvere megölte
ölte a szerencsétlen erdészt, akinek a golyó mellébe hatolt és valószínűleg a szivet is érte.
A szerencsétlenség ugy történhetett, hogy a bokorágai között a fegyver ravassza megakadt és mikor az erdész kihúzta a bokorból a fegyvert, a ravasz visszahúzódott ma|d elcsapódott és a fegyver elsült. A tanúvallomásokból megállapították, hogy senkit sem terhel fele-
Nagykanizsa, Jullus 17 A Oamás községhez tartozó Qár-dony-pusztán halálos szerencsétlenségnek esett áldozatul Tóth Gyula 28 éves erdész, gróf Jankovich-Bésán Endre uradalmának alkalmazottja.
A fiatal erdész munkásokra vigyázott fel a pusztán. Puskáját egy bokorba állította. Estefelé a munkaidő végén fegyvere után nyúlt, hogy hazainduljon, de abban a pillanatban a fegyver elsüli és nyomban meg-
KfllOnös autóelgázolás a magyarszerdahelyi határban
A megbokrosodott lovat akarta csendesíteni az asszony és az autó kerekei alá került — A gázoló autó azonnal kórházba szállította a súlyosan sérült asszonyt
Nagykanizsa, Jullus 10 Szerdán délelölt Zalaszentbalázs felé igyekezett ,egy magánautó, melyet Hegyi soffőr vezetett. A magyar-
szerdahelyi határbbn egy gabonával megrakott szekér jött az autóval szemben. Az autó is, a szekér is szabályos oldalon hajtottak. A lovak nyugodtan állottak, amig az autó mellettük el nem haladt.
A tapasztalt soffőr félvén, hogy a lovak mégis megbokrosodnak, fékezte a kocsit, mig Molnár Imréné, a szekér gazdája, egyik lónak a zabláját fogta meg, nehogy felágaskodjon, a mellette súrlódó autótól. — A ló azonban egyszerre felugrott és Molnárné, nehogy megtiporja, elengedte zabláját és elugrotl mellőle. Az ugrása rosszul sikerült, mert épen az autó hülöje elé került és bár a soffőr r.yomban egészen lefékezte
az autót, mégsem akadályozhatta meg, hogy az autó első kerekei ne menjenek át a szerencsétlen asszonyon, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
Hegyi soffőr azonnal feltette kocsijára a sérült asszonyt és behozta a nagykanizsai kórházba, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az asszony gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe. Állapota súlyos ugyan, de ha nem állnak be komplikációk, nem válik életveszélyessé.
A nagykanizsai rendőrség még délelőtt kihallgatta az elgázolt asz-szonyt és a soffört, akiknek vallomásából kiderüli, hogy a soffőr a legnagyobb körültekintéssel járt el. A nyomozati iratokai a rendőrség megküldi a gelsei csendőrségnek, mely illetékes a további nyomozás lefolytatására.
Fordulat a kissxentgróti kettős gyilkosság Ügyében
A csendőrség ujabb gyanúsítottat tartóztatott le — A két felsőöszkól gyanúsítottat még az éjjel szabadlábra helyezték
Vfabb nyomon a csendőrségi nyomoxás
Nagykaulzaa, Jullus 17 Jelenteltük, hogy a kisszenlgróti gazdák meggyilkolásával gyanúsított két felsőoszkói gazda állhatatosan tagadott. Minthogy a két gazdaembernek Tavasz Istvánnak és Mozsár Istvánnak valóban semmi része sincsen az egész ügyben. A csendőrség azért még az éjjel mindkettőjüket szabadlábra helyezte.
Miután a nyomozásban egész Vas is Zala csendőrsége bekapcsolódod, 1 hatalmas nyomozási apparátus ma ulabb nyomra akadt, amely szenzációs fordulatot adott az egész nyomozásnak. Ugyanis alapos gyanu-okok alapján
az éjjel Szombathelyen letartóztatták a Hérics-kert egyik alkalmazottját
Németh Ferenc voll erdőst, "akiről ^derült, hogy rovott multa ember, aki csak
nemrégen töltötte kl 4 esztendei fegyházbüntetését és és azóta is két ujabb betörést követett el.
Németh kihallgatása alkalmával beismerte rovott vollát, azonban arról, hogy neki bármi része lenne a kisszentgróti gazdák meggyilkolásában — nem akar semmit tudni.
A csendőrség elébe tárta a kezeik között levő terhelő bizonyítékokat, azt, hogy
a gyilkosság napján tanuk vadászpuskát láttak nála, amit az egyik puskamüves-hez vitt be Szombathelyre
azonban Németh állhatatosan megmaradt tagadása mellett.
Németh örizetbevételével kapcsolatban a nyomozó csendőrség egy másik nyomot is követ. Ugyanis
a gyilkosság napján Vasvár városából egy ember tünt el hirtelenül,
akit most a csendőrök megkeríteni igyekszenek.
A mostani nyomozás az utóbbi évek egyik legizgalmasabb csendör-ségi nyomozása, amelyben számtalan Örs kapcsolódott bele.
Véres verekedés a palin! országnton
NagykanlzM, Jullus 17 (Lapzártakor) Lusztlg Magyarutcai kereskedő éjjel értesítette a mentőket, hogy Palin és Lazsnak között az országúton egy félig agyonvert embert talált, aki teljesen elvesztette eszméletét. A mentőautó pillanatok alatt kivonulta helyszínre, ahol a már említett emberen kívül még több erősen vérző és sérült embert találtak.
Kiderült, hogy az illetők nagykanizsai fuvarosok, akik valamin összevesztek, majd lőcsökkel és dorongokkal annyira egymásnak mentek, hogy az egyikei, egy Wéber nevezetűt félig agyonverték. A többlek is mind kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. Ezeket a mentők kötözték be. Az eszméletlen Wébert az országútról felszedték és beszállították a kórházba, ahol nyomban ápolás alá vették.
A Közigazgatási reform
z>égre»a//daíínak eJölcémxl-léMB Zalamegyében
Zalaegeraieg, Julim 17 Tegnap délelőtt Zalaegerszegen a vármegyeházán tiszfiértekezlet volt Gytímörey György főispán elnöklete alatt, melyen résztvettek a vármegyei vezetőkön kivül Zalaegerszeg és Nagykanizsa jjolgármesterei is, továbbá a járási főszolgabirák. Az értekezlet bizalmas jellegű volt és a közigazgatási reform végrehajtásának előkészítését tárgyalta. — Mint értesülünk a megyénél a reform előkészítésének nagymérvű munkálatai miatt ezidén a szabadságokat csak ősszel kapják meg a tisztviselők és segédhivatalnokok, miután a nyár végén a közigazgatási reform végrehajtása igen sok adminisztratív tevékenységet igényel. Addig is az előkészítő munkálatok folynak a városnál épen ugy, mint a járási központokon.
A
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
M s Főraktár: L
WE1SZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.21
Isíen áldása,
a magyar föld aranykalászos termése nemsokára éretlen fog /ingani a táblákon. Kora hajnaltól napnyugtáig peng majd a kasza; kemény robotban görnyed a gazda, a bére*, hogy idejében behordhassa egész évi munkájának gyümölcsét.
Ezt a munkát csak az birja, aki talpig egész ember, akinek minden izma acélos és erős. A forró napon ellankad a kar, verejték lepi eJ a testet.
Asszonyok, leányok,
ha vtazllek nz élelmei, a frlaaltí Hall n dolgozóknak a fóldekre, ne letejlaélek ollhon a volódl
DIANA
sósborszeszt,
mert nz Ilyenkor volóaAaoa teten-éldéa. KelíriaaiU nz elbógyadl Izmokol. tiyori mozaóabo hozza a véri, edzl ea kilortóvA leazl nz egész azervezetel. hüslll a verej-lékezó homlokol, megszünteti oz llt-oll (ellépd azéd illési.émelygéa\'. szóval vaíóaÓHOB ujjészüleléal Jelent o munkéban görnyedöknek.
MlndenUtt kapható I UUazatot na logaetjon al.
Mit és mikor sxabad vadd&znl ?
VI /SldniliieMallgyl mlnlsxtcrt rénefelef
A F. M. 18000/1929. sz. rendeletével általában megkurtította a vadászati időszakokat. Ezen rendelet szerint:
Szarvasbikát szabad lőni: augusztus 15-től október 15-ig (azelőtt no-, vember 1-lg). — Özsutát szabad lőni: október 15-től december 15-ig (maradt). — Nyulat szabad lőni: szeptember 15-től február l-ig (azelőtt szept. 1-től január 15-lg), (lóhátról hajtva január l-ig). — Fácánt szabad lőni: október 1-től febrnár l-ig (azelőtt szeptember 15-től február l-ig). — Foglyot szabad lőni: augusztus 1-töl december 15-ig (azelőtt augusztus l-től január l-ig). Házi galambot nem szabad vadászni.
Ami tehát a legtöbb vidéki vadászunkat leginkább érdekli, az a nyul-vadászat éa a fácánvadászat kezdetének a kitolása.
Jelen rendelet a vadtenyésztő vadásztársaságoknak az előmozdítására szolgál — mert a vadak gyarapodását elősegili, ami a népélelmezés olcsóbbá tételét célozza. UUE
Nyári címváltozását
minden nyaralni induló előfizetőnk jelentse be Írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánküldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet,
ZALA! KÖZLÖNY
SZÍNHAZ Az ártatlan Don Inán
Nem hiába francia vigjáték, rle magán is viseli a francia vig|áték slilus minden |6 és főként minden rossz kritériumát. Jő. mert a közön ség elkezdheti a nevetést az elején és nem is tudja abba hagyni, csak a végén. (Ha t. i. közben nem latolgatja, hogy mit miért és nem keresi « humorban a szellem fémlelzését, hanem megelégszik a logikátlan fan tázia mindent bohózattá torziló tükrével.) Rossz, mert könnyen adja az alkalmat a színésznek a kisiklásra, az átgondolt alakilás ériéke helyett a karzati siker nyakló nélkül való hajszolására.
A tegnap esti előadáson a közön ség nagy része az előbbin, a kritikával Is szemlélő az utóbbin találta a hangsúlyt az együttes játékában.
Bihary búcsúzott Sllgllc szerepében Nagykanizsától és a vidéktől Is. A jövő szezonban már pesti sikerek elé indul. Igen vidám, eleven humorú figurája volt a tegnapi. Blhary művésze a komikumnak, teljes felkészültséggel és fegyelmezett Ízléssel. Bánky, Egry Berta, Rózsit Bözsi, Ladomerszky alakításain sokat kacagott a tele nézőtér. Kottlár az alaphangulatból túlságosan kirivó ko molysággal fogta fel a szerepét. Bdnkyné epizód-alakja igen sikerüli volt. Szalay annál kevésbbé. (—s)
A sxlnQáxl Iroda Olrel:
(\') US«m«PUhy Marul! buosuia.
Csütörtökön este búcsúzik végleg tőlünk Ladomorazky Margit, a közszeretetnek örvendő fiatal hősnő, kl az őszi Idényben már a budapesti Vígszínházban folytatja működését. Az „ftn és a húgom" clmü pompás francia Verneull-vlgjáték kitűnő alknlmat ad arra, hogy talentumának minden csillogásával gyönyörködtessen s őzzel folodhetcüen emiékot hagyjon maga után.
r*)Klr*lr Erssaaaatféafallépéool. Erkrl Oatif búcsúja. Pénteken oste Krkel Oaby, a társulat kitűnő énekes-primadonnája a „leányvásár" operettben búcsúzik. Ez estén lép ful a főváros ünnepelt művésze. Király Krnő, kinek Játékában ezúttal először lesz alkalma gyönyörködni közönségünknok. A Király-estékre Jegyek 60 fillértől 3 50 fillérig válthatók a pénztárnál. — Riiisa Bözsi búcsúja. Szombaton Rózsa llözsl, az Idény ogylk legnagyobb sikerében, sz .Utolsó Verebély lány" operettben búcsúzik végleg a kanizsai közönségtől, sőt n színpadtól Is. — Vinne P.mmi és az optrettsztmilyzet búcsúja Vasárnap este Ismét Király Ernő vondégfelléptével búcsúzik Vlncze Emtnl, a kedveno szubrett és az operett-együttes. Színre kerül a „Mesék az írógépről" clmü operott. Ezen előadással aztán bo Is fejezte működését a színtársulat.
(") "*oné. Mlaka >aa*raap dél-aUa. Pintér Böske, a kedvonc primadonna a közönség óhalárn és őrömére vasárnap délután ismét ellátsza híres szerepét, a „Mágnás Miska" Marcsáját.
A vzlnftdz fie/l műsora:
Utolsó előadások:
Csütörtök: fin és a húgom, vígjáték-bemutató, ijidomerszky Margit búcsúja
Péntek : leányvásár, Király Krnő vendégfelléptével Erkel (Inby búcsúja.
Szombat: Utolsó Verebély lánv. Klrálv Ernő vendégfelléptével Itózsa Bözsi bli-osujs.
Vasárnap d. u,: utolsó tnozlhelyáras előállás: Mágnás Miska.
Va.tárnan este: utolsó előadás, „Mesék az Írógépről" Klrálv Urnő vendégfelléptével Vlncze Kmml és az operett-együttes búcsúja.
■= Minden este gyórl Lázár Pista kltflnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
= Lapunk Budapcslen állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jiillua 18, oaatBrtBk
Róm. katolikus : Kamill hv. I\'rotest.: Frigyes. Izraelita: Tani hó 10
Uránia. Este 7 és 9 órakor két ssenzlc\'ói burleszk és a Magyar Hiradó. Csak felnőtteknek.
Oőzlürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
— A polgármester Zalaegerszegen. Dr. Sabjdn Gyula polgármester a város ügyében tegnap és ma a megyénél tárgyalásokat folytatolt és tegnap dr. Botka Andor főszolgabíróval veit részt a megyei tiszti értekezleten.
— Halálozás. Súlyos gyász érte a nagykanizsai kir. járásbíróság birói karát. Dr. Horváth Tivadar kir. járás-biró, aki évek óla a büntetőügyekhez volt beosztva, Budapesten az egyik klinikán hirtelen elhalálozott. Dr. Horváth Tivadar a blról kar egyik kiválóan képzelt, éles judiciumu tagja voll, akit jogászi körökben kiváló kvalitásai miatt nagyrabecsültek. Az állandó, túlfeszített munka felőrölte idegzetét, ugy, hogy az egyik pesti klinikára kellett szállítani, ahol rövidesen és váratlanul hunyt el. Temetése tegnap volt Budapesten a budapesti bíróságok küldöttségeinek részvételével. A nagykanizsai bíróságokat és ügyészséget Szabó Oyőzö kir. járásbirósági alelnök képviselte, aki nevükben koszorút helyezett utolsó üdvözletül a kartárs sírjára.
— Tejrazzia a nagykanizsai piacon. A nagykanizsai piacon Flo-derer magyaróvári fővegyész tegnap tejrazziát tartott a városi hivatalos közegek részvételével. A razzián 30 gyanús tejből mintát vettek.
= Mosonyl Mimi áll. kép. oki. zenetanárnő tanítását újból megkezdi. Az 1929/30. tanévre jelentkezni lehel kedden és pénteken d. e. 11 —12-ig. Akadémiai vizsgára előkészít.
= Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
1929. julius 18.
Sxénné égeti a felügyelet nélkül (fagyott Kis gyermek
Belemászott a gyermek a kemence mellé kiszórt parázsba
oltotta cl vízzel, hanem a kemence mellé dobta. A csöpség belemászott a parázsba, mely borzalmasan össze-
Nagykanlzsa, julius 17 Vörös Vendel inámpuszlai kovács másféléves Vendel nevü gyermeke borzalmas tüzhalállal pusztult el.
A gyermek a kenyérsütő kemence körül játszadozott felügyelet nélkül. Ugyanebben az időben egy asszony, aki az aratóknak kenyeret sütött, a kemencéből kiszedett parazsat nem
égette, ugy, hogy nem lehetett ráismerni. Szénfekete volt a gyermek egész teste, mikor rátaláltak.
A gondatlan szülők és az asszony ellen megindult az eljárás.
— A kaposvári Mezőgazdasági Kamara Is hozzájárult a kövezet-vám felemeléséhez. A kaposvári Mezőgazdasági Kamara tegnap tárgyalta Nagykanizsa város kövezetvám felemelésének ügyét, amelyen részt vett dr. Krátky István polgár-mesterhelyeltes is. A kamara is hozzájárult a kövezetvám 10Q százalékos felemeléséhez.
— A Szent Ilona Leányklub tagjait kéri a Missziósház főnöknője, hogy folyó hó 18-án, csütörtökön délután 6 órára fontos ügy letárgyalása végett a Missziósházban teljes számban jelenjenek meg.
= Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában,
— Tflz Outorföldén. Mdtat János asztalosmester háza tsgnap délután kigyulladt és etlöl tüzet fogott a műhely és a szomszéd háza is. Mind a két ház és a műhely porig égelt. A ttlz okát még nem sikerült megállapítani. A kár jelentékeny.
— Felakasztotta magát Oszlopán községben Szávics József 78 éves földmives. Az öngyilkosságot a déli órákban követte el, mikor családja az aratási munkálatoknál volt elfoglalva.
= Árban, minőségben választékban B a r t a szönyegraktára
szenzációs.
— Gombát sütött és leégett a pincéje. Bohdr Ferenc pölöskefői földmives a zalaszentbalázsi hegyen levő pincéjében tüzet rakott és gombát sütött. A pince teteje zsuppok-ból van összeállítva, ami tüzet fogott és a pince elégett. A kár jelentéktelen.
Legtökéletesebb angol
RALIIGH
\' motorkerékpár
minden t y p u s raktáron
GOOO-YEAR
a legjobb autó és motorkerékpár pneumatik
Körzetképviselet és lerakat:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet, autó és motorkerékpár osztálya.
Akinek a sslmükMése rendetlen,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserű-vizet. Szlvszakorvosok megállapították, hogy \'a Ferenc lóisel víz súlyos billenlyUhibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fllszerllzletekben.
— Kisiklatták a sinautót Toponárnál. A MIR keskenyvágányu vasulvonalán éretlen gyermekek megrakták a síneket kövekkel, ugy, hogy a sinauló kisiklott. Bodis Péter sof-főr kiesett az autóból és több csonttörést szenvedett. A hatóságok szigorú eljárást indítottak a veszedelmes C8inytevők ellen. Nagy szerencse, hogy a kisikláskor egyetlen utas sem volt a sinaulóban.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= Legjobb olvasnivaló a Nemzeti Újság Aranykönyvtára. Ára előfizetőinknek kötetenként 150 P és 30 fillér portó.
ít<*

416 9
(Rövidítések) H - hitek, közgazdaság. Hangv. — hangverseny. E —- előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. mezőgazdaság. ÍÍL ■ ifjúsági előadás. F — felolvasás, u — gramofonzeue. Jb — jazz-band. K —. kabaré. nZ. — népszerű zene,
Julius 18 (csütörtök)
Budapest 9.15 A rádió házltrlójának hangv. 9 30 H. 9.46 A hangv. folytatása. 10.10 Nemzetközi vlzjelzőszolgálat. 12 Déli harangszó. Ulána: Időjelzés. 12 05 Az
1 honvédgyaiogexrcd zeneka-ának hangv. 12.25 H. 1235 A hangv. lolyt. 13 Időjelzés. 14.30 H. 16 Rádió Szabad Egyelem. 17.20 Szórakoztató zene. 18.45 F. 19.25 Hangv. 20.30 Köllemányek és drámai részletek. 21.30 Lakatos Árpád szaxofonművész hangv. Utána kb. 22 Időjelzés, Idöjárásjclentés és H. Majd cigányzene.
Bécs II és 16 Hangv. 18.15 Duettek. 19 Beethoven-szonáták. 19.45 Szlnrnü E. Utáns hangv.
■ Berlin 17 Pálok. Ulána ölóral teazene. 21 Hegedű- és zongoraszonáták. Utána 1).
Milánó 12.35 tisngv. 16.30 nysinick-karének. 17 Jazr-band. 20 3Q Opel* E. Ulána: Jazz-b.ind.
— A Zalai Éykönw Zala, kultusza.
1&29. juUuB 18.
2AUI KÖZLÖNY
SPORTELET A Zala-Kanizsa FC uj indulása
Az uj vezetőség megkezdte teremtését — Uj
Nagykanizsa, Jullua 17
Hosszas vajúdások után mégis megtalálták a Zala-Kanizsa FC szanálásának azt a formáját, mely sikerrel kecsegiet és amely lehetővé teszi, hogy a sok sikert aratóit proficsapat a közélgő uj idényben ismét starthoz állhasson.
Nem volt könnyű munka a közönség közönyéből eredő anyagi nehézségeket áthidalni, de az ügyek mai állása sok jó momentumot rejt magában. Hihető, hogy az uj vezetőségben levő személyek garanciális írtéke Is meghozza a maga gyümölcsét és az őszön mindenki szívből tapsolhal egy pompás piros-fehér együttesnek, mely a zöltj gyepen viszi győzelemre a klub szineil.
Az uj vezetőség két diszelnököt választott: dr. Sabján Oyula és dr. Mező Ferenc személyében. Ügyvezető elnöke a klubnak Bogenrieder Frigyes lelt, mig elnökök: dr. Berlin József és Metiger István. Társelnökök: Práger Ferenc, id. Hofer Viktor és Krátky Oyörgy. Alelnökök: Sípos Andor, Szabados Mátyás, Spiegel Viktor, Melz János, Molnár Oyula, Balogh Oyörgy. Ügyvezető alelnök: Kasztl Árpád. Futball-igazgató: Windisch Dénes. Ezenkívül a többi tisztségeket és bizottsági tagságokat is betöltötték, úgyhogy a választmánnyal együtt a klub vezetőségében az egész város sporttársadalma képviselve van.
Az uj vezetőség már megkezdte az anyagi bázis biztosítását és ecél-ból uj rendszert léptet életbe. Eszerint háromféle tagság lesz. Akik havonta 5 pengőt flzklnek, azok egyúttal tribünjegyre is jogosultak havonta minden meccsen, egyben I hölgyvendéget ingyen vihetnek be magukkal. Ugyanigy az állóhelyen 2-50 tagságdij ellenében.JA páholyok-
NiponU adjon növendék éj hlióáilalainak
„FUTOR"
szénsavat takarmánymeszel. A .FUTOR" növendékállstoknál a caontképzödést elősegíti, hízásra
^étvágygerjesztői,1:?
A .FUTOR\' nem orvosság, hanem a legfinomabban órlött mfszsótáp, amely *z Allatok szervezetébe Igen könnyen felszívódik, s amelyet az allatok aro-mallkul anyagtartalmánál fogva szívesen logyaszlsnak. A .FUTOR" etetése a konyhaió etetését lelealegessé teszL A nagyhitlalók, uradalmak, gazdaiágok a .FUTOR" ! állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zták vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt} P 1030. 1 CCS t/1 kg-oa próbadoboz ára 30 fillér. Kicsinyben és ziákszámra kapható:
ORSZÁGI JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédószerek «« \' kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet,tér 10. A bíróság mellett. Teleion : 130.
az anyagi előfeltételek meg-tagságl rendszer
nál kél hölgyvendég bellisét biztosítja a 10 pengős havi lagságijegy.
Hihető, hogy a város közönsége ■szeretettel siet támogatni a klubot a megindulás nénit periódusában, ha azt akarja, hogy a Zala-Kanizsa ne múljon el a feledés homályában, hanem uj, nagy sikerek után egyszer mégis bekerüljön oda, ahová az összes volt vidéki II. osztályú egyletek bekerüllek...
(A Zrínyi Torna Egylet) vasárnap Pécsett megtartandó atlétikai bajnoki senior-versenyre a köveiket zöket jelölte, akik a város szineit képviselik: Molvarecz Jenő, Markó András, Va6s Oyörgy, Memmel Kálmán, Szép Miklós, Ambrus Pál, Béres Gyula és Varga Ferenc. Szorgalmas tréningeik arra engednek következtetni, hogy ugy, mini az ifjúsági atlétáink, ezek is meg fogják állni helyüket s dicsösséget szereznek ugy a városnak, mint saját egyesületüknek.
Elsülyedt
csapatszállító hajó
A személyzet 49 embere a tengerbe veszett
Valparalsó, jullua 17 Az „Abdeo" csapatszállító hajó a nagy viharban hajótörést szenvedett. Segélyjelzéseire öt hajó nyomban segítségére sietett, köztük két torpedóromboló, azonban már csak a hajó roncsait találta a katasztrófa színhelyén. A hajó a tengerbe veszett.
A személyzet 49 embere a hullámokban lelte halálát, a slllyedő hajó magával rántotta őket a mélységbe. A legénységből két embert sikerült megmenteni.
A mentőhajók -a nagy viharban nem tudtak befulni a kikötőkbe, hanem a nyilt tengeren voltak kénytelenek bevárni a vihar végét.
TŐZSDE
A mai tőzsde az elmúlt napok szilárdsága után gyengébb volt, aminek oka az, hogy a tőzsde-közönség figyelme a terménytőzsdére irányult. Bármily kis eladás az árak lemorzsolódását eredményezte. Jelentékeny árveszteséget szenvedtek Oans Danubius, Magyar Cukor, Beocsini, Dra-sche és Magnezit. Általában az árveszteségek nem nagy mértékűek. Szilárd volt Ruggyanta, mely 6\'7o-kal javította árfolyamát. — Zárlatkor az irányzat Üzlettelen, hangulat kedvetlen. Fixkamatozásu papírok piacán nem volt említésre méltó esemény. Valuta és devizapiac kissé barátságosabb. _
íírlohi tárlat
Párti 50-36■/», London 23-22V1, Newyork 520—, Brtlssel 7227, Milano 27\'19Vi Madrid 75,35, Amsterdam 208 80, Berlin 123-88, Wien 73\'20, SofU 3-75\'/t, Prága IS 381/i, Varaó 58\'30. Budapeat »0-í«l Belgrád 9-I24/!, Bukarest 3-OSVl,
autónak és kerékpárnak a ouinmiabroocs
117 U
gyalog jdrúnati a Palma-sarok!
itt Is. ott ts lökhárító az elasztikus kaucsuk, a test ós az idc^e\'.t kímélésére. a korai ellámdán elinni védekezésre. Palma-par ku cipók sokát? tartják mc: uirm AJukaL
kihasználni szándékoló kereskedők csoportja már tárgyalásokat folytat. A magyar buza jóságát erősen igazolja az a tény, hogy Rotterdamban a most átvett tiszavidéki búzát elsőrangú minőségben vették át minden kifogásolás nélkül.
KÖZGAZDASAG
A külföld erősen érdeklődik a magyar buza iránt
Rotterdamban elsőrangú minőségben vet^k át a tiszavidéki búzát
Budapeat. lullua 17
Az európai terménypiac alakulása szerint a magyar buza egy pengővel olcsóbb a világparitás buza árainál. Ennél fogva a külföldi kereskedők erősen érdeklődnek a magyar buza iránt. Az uj exportlehetőséget
(-) Seaboard Air Llne Rallway tőke rekonstrukciója. A napokban hírt adtunk ennek a vasutiarsaságnak részvénytőkéjének a reorganizációjáról, most pedig táviratban annak vesszük Iliiét, hogy az angol es egyéD európai réizvényesek részvényeikét nagy tömegben deponálják, mlnlhogy a bizottság a nataridót Julius 15 ben álla pitolta meg. A terv kivitele által tóub, mint 7 és tel millió d\'jllár u| lóké áll majd a vasúttársaság rendelkezésére. A fentem litett bizottságban, smely ezt a vállalatot reorganizálja, Dllio.i Read & Co. képviselőin kívül a National Park Bank ea az Egyesült Államok más nevei bankjainak képviselői is htlyet foglalnak. A Staboard A1 Llne Railway rekord haszna az utolsó hónapokban arról tesz tai.ublzonyiágot, hogy az UzIeU tevékeny.ége jelentékenyen fejlődik. Az első öt hón»p urutlö turullá az elinuit ev ugyanezen időszakáét 1 és fél millió dollár.al meghaladta. A |unlusl teheráru siallltáaok is 7<Vo-o» növekedést mulatnak. __
Terménytösídí
A buza 10—15 fillérrel, a rozs 75 fillérrel esett.
Buza tlazav. 77-ea 24-85-2500, 78-as 25 05-25 20, 79-es 25 25 -25 55, 80-as 2550—25 70, dunántuli 77 ea 23 75—24 00, 7S-SI 24 00—24*20, 79-es 24 20 -2440, SO-sa 24 40-24-55, rozs 19 24—1»60, tsk árpa 1850—1900, sörárpa 2300-23 50, zab l»00—18 25, tengeri tszL 24 00—24-50, dunántúli 24 00 -24-25, korpa 12-75-1300.
FLY-TO:
• modora roTaxirtónor«k
kir Atya
megöl
lagyet, moljl, aatojogai,
poloskái, s»l»s|iná, hangyái, kolhát, tatai atk.
és azok patáit, lUetr* lárváit.

\' ^fiatató.cviqíqviM j
Mindenütt kaphatói
Proapckliiit >.\'v,jiiííi kaid i ■Uváia Imi la Tina
UuJtpcit, V., Nádor ucc» SO. Tdítóa: L. Mí-S

ZALAI KÖZLÖNY
i budapesti TSzsde ieTlia-jegyzÓM
vali/tAk
Angol I. 27-78-27\'93 Belga Ir. 79-60 80 00 Cseh k. 16-92-17 02 Din k. 152"50-1S3\'10 Dinár 10 00-l00« Dollár 570 85-572-85 Pnncll 1.22-45 22 75 Holl. 230-00 231-00 Lengyel 84-0\'-54 35 Leu 3-38 3 42 Léva -
Líra 29 95-30-25 Márka 136 50-137 10 Norvég 152-60-153 20 Sdilll. 8060 81 00 Peseta 82-80-83-50 Svíld I. 110-20 110 70 Svédl. 153-60154-20
devizAk
Amsl. 230-02-230-72 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 136-42-136 82 Brüsszel 79^0-79-85 Devlzslel 3-39-3-41 Kopenh. 152-57-152 97 London 27-78 27-86 Madrid 82-75-83-31 Mllsno 29-95-30-05 Newyork 572-90-410 Oszló 152*65-153 05 Pária 22-42-22 49 Prága 1695-17-00 Szófia 4-13-4-15 Stockh. 153-55-153 95 Varsó 64-20-64\'<0 Wien 80-58-80-83 Zürich 110-15-11045
Tanulók felvételnek Hlllerné szalon-l-f-jnw. Magyar-ulca 5. 3380
Ssrténráiár
Felhaltál 829, eladltlan 193. — Elsó icndtl 1-82-1-84. nzcdclt 1-74—1-78, szedeti kfliép 1-56—1-64, kflo-ytl 1-20-1-36, l-só rendű óreg 1-68—1 72, ll-od rendtl öreg
1-48— I 54 angol illldó 1-40—1-80, szalonna nagyban 1-94—1-98, zsír 2-18-2-22, hui
2-10—2-40, szalonnáé lélsertés 2-12-2-22.
Kilijl: Délxalal lyoada él U/kiadó Tátiilit, Itxykuluii.
Felelős kiadó: Zalai Károly, taterarban telsfon l Nagykanlzaa 78. az.
apböhírdet£sek
Az apróhirdetések dija 10 axólg 10 f1|l*r, Minden további a*ó dija B flil. Vasár- tn ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további uó dija 8 fiit. Szerdán és pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további azó dija I flll. Címszó s minden vastagabb betűből álló uó két szónak számíttatik. Ál Iáit keresőknek 50o/o engedmény. Hlrástéaak 8 (öt) pengő 0«a»g«n alul a falaalaaaa könyveié*, aaámlAiáa alkarllléee végatt altra f I a a t a n d 6 k
liolld fiatalambar augusztus elsejére kényelmes, tiszta, száraz, egészséges oalnaaaa bútorozott sxobat kaphat. Esetleg reggelivel. Cim a kiadóban megtudható.
Kétaxabéa lakáa, elószobával, cselédszobával, augusztusra Csányi László-utca 8. emeletén kisdó. — Bóvebbet ugyanott. 34C8
Cukorkék névnapi, születésnapi és minden más alkalmi ajándékcélokra állandóan friss és legjobb minőségben a legnagyobb választékban olcsó árakban — Muszel és Priedenthslnál kaphatók. 3364
NÉZET,
nyersbőrt, ágytollat, vasat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 18.
Hévlara autó naponta teggel 9 ómkor Indul. Szcmélyenklnl 8 Pengő oda vlss a. Elójegyeztetni Kaulinann Manónál lehel. Teleion 167. 3274
I Király-kenyér tulódénél egy laaeno felvétetik.
BalatonmalUkl rlallnq hektoliterenként 60 penKfért eladó. Dr. Hegedül Oyflrgyné, Csányi I.iszló-ulca 8. 3400
Tangarl házhoz izállltva, hoilzubb lejái alu hitelre ll kapható Vida fOizer-tlzlelében. 3071
A lagjobb p«rkSltké»é mégis ciak Muizel éi Frledenthalnál kapható. 3189
Karaaak 3 izobál, konrfoitoi lakisi auRuiztus 15., vagy szeptember l-re. Clm a kiadóban. 3395
Trapplataaajt telJ«a zilroi mlnóiég-ben 1 kiló P 3 — Mulzel él Frledtnlhll-nál. S185
IEiráodoláiokra, itaxáukri, I 0H0BI8 éa hideg vacsorákra I
dlelmleierev.t a. ■>. aaladeanemi aaltokat. vajat, er.detl liptói-tárót, klrliOlt liptóit, hideg felvtzottakat, ered.1l práfal aoekát, Plck-aialámlt, aiardlalákat, pÉatetomokat, kuakoaaerraket laglobban
Muszel és Frledenthal
ce.inetekereakedeeíben lehet b«Sx«reial,
mert ott órllsl válaaitlkbas IIU éa aldnrSa árban kaphatók.
16 éves ffamrt lüizerkerenkedéibe tanulónak bármely kózségbe odaadnám. — H rváth Jánoi NagyVanlzas, Magyar-ulca 41. 3367
■ aidnfóla hulor, izónyeg él fallóri eladó Sugár-ul 20. -3314
Kiadó égy szoba, kon) ha augusztus l-re Vorösmsrly ulca 5. íz alatt. -3391
Két utcai szoba mellékhelyiségekkel kiadó Hoatnberger Bélánál, Sugár, ul 38 -8403
Kaifinbajóratu tllzta, calnoaan bulo-rozott parkettás utcai izoba kiadó Csen-gery-ut 27/a. lóldsilnt -3405
nagymérvű emelkedése elveink helyességét igazolta. Elvllnk olcsón a legjobbal nyújtani I E lap előfizetőinek támogatását azzal kiváltjuk viszonozni, hogy emelkedő kiadásaink dacára
20°lo-ot
adunk hatóságilag megállapított szobaárainkból.
I0°lo-Ot
olcsó éttermi árainkból (P 1 50-es menüt kivéve.)
Semmi
kocsikflltsége nincsen, mert szemben vagyunk a Keleti Pályaudvarral
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdakOzOnség figyelmét felhivni a
„KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, velógépek, konkolyozók, borprések, szőlőzuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE1 Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, Fö-ut 12. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési feltételek melleit. SzQkségletelnek beszerzése előtt feltétlen jmi kérjen árajánlatot I
Balatonlellén "sTiiSek
teljes napi panzió hat |>angö. A szobák két é« három ágyaiak, nagyon s^pek, ellálás elsőrangú asn
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4821/tk. 1929. sz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Qoda Lipót orvos nagykanizsai lakós végrehsjtatónak Kiss Józstf u. o. lakós végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében n telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 188i : LX. t c. 144., 146. és 147. § ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 52 P tőkekövetelés, ennek 1927. évi junius hó 17. napjától járó 10% kamata 8 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényéit ezúttal megállapított 12 P költség behijiása végett, a nagykanizsai Járásbíróság területén Iev3, Nagykanizsa r. t. városban fekvő 8 a nagykanizsai III. sztjkvben felvett 121. hrsz. ház, udvar és kert Ingatlannak véerehaj-lást szenvedő nevén álló Va részére 1000 P, u. a. tjkvben felvett 4678. hisz. rét a Slposdombl keleti dtllóben ingatlannak ugyanannak nevén álló Ui részére 200 P, az u. o. /469. sztjkvben 3/98. hrsz. a felvett szántó a Vadalmást dűlőben ingatlannak u. a. nevén álló l/s részére és pedig a 8627/tk. 904 sz. végzéssel Lajkl Anna özv. Kiss Boldizsárné javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jognak fenntartásával, amennyiben ezen szolgalmi jog fenntartásával az Ingatlanok a szolgalmi jogot megelőző tehertétele fedezetére ezen nel megállapított 4C00 P-ért el nem adat nánsk, az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a szolgalmi jog fenntartása nélkül bocsájtandók árverés alá.
A tkvi hatóság az árverésnek n kir. Jbiróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota fsz. 8. ajtó) megtartására 1929 évi Mugusztus hó 5-lk napjának délelőtti 10 óráját tűzi kl és az árverési feltetele ket az 18-1 : LX t. c 150 § a alapján a következőkben állapltja meg.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/0-át kész pénzben, vagy az 1881 : LX t. c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezésétől kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§ , 1908: XLI. t. c. 21. 6.)
Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál msgaaabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (192S: XLI. t. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1929. évi május hó 15. napján.
Mikó s. k. 3402 fóliszt.
hirdessen
a „Zalai K8zl6ny"-ben.
1929. jullus 27.
Árverési hirdetmény.
Sebestyén Qéza földbirtokos, gel-sei lakos megbízásából kflzlöm, hogy folyó évi jullus hó 24-én délután i/z4 (tizenöt óra 30 perc) órakor Qelsén, a vasúti állomáson a Deutsch Oszkár fatermelő, fOlösi lakos által megvelt, de még át nem vett körülbelül 260 köbméter borovi fenvö-rönk a keresk. törvény 347. §-a értelmében kir. közjegyző közbenjöttével az alábbi feltételek mellett el lesz adva, a famennyiségből körülbelül 130 köbméter a vasúti állomáson, 130 köbméter az úgynevezett „Urasági" erdőn kitermelve fekszik. Az erdő az állomástól 3 kilométer távolságra van.
1. Becsértéke az állomáson levő rönköknek köbméterenklnt 24 P, tehát 3120 P, az erdőn levő rönköknek köbméterenkint 18 P, tehát 2340 P.
2. Kikiáltási ár a becsár, s a farönkök esetleg becsáron alul Is el lesznek adva.
3. Bánatpénzül az állomáson levő fára nézve 312 P, az erdőn levő fára nézve 234 P a helyszínen Sebestyén Oéza földbirtokos kezeihez leteendő s vétel esetén a teljes vételár lefizetendő.
4. Az állomáson levő fa után a fekbér a vétel napjától vevőt terheli.
5. Az állomáson levő fa 48 óra alatt szállítandó el, az erdőn levő fa elszállítása pedig julius hóban.
6. Akik a fát megtekinteni kívánják, Sebeslyén Qéza földbirtokosnál Oelsén jelentkezzenek, aki az erdőn levő fa mcglekintésére fogatot bocsát rendelkezésre.
Nagykanizsa, 1929. julius 10.
Dr. Hajdú Gyula
3401 agyvéd
Elaml éa polgári lakolal rluk te leányok lel vétele valliakOTömb.íg nílköl h.vl 70 P«a(S dll mellett meRkeidddatt e avBnyóttl he,yvlddken levó
SZENTENDREI REF. POLO. ISK. 1NTERNATUSOKBAN.
IntcrnatuMlnk ny»r«tó gyermekek részére a nyárt uQn«t *t«tt ll nyltvt vannak. — Proiptkíuil kOld «i lOAZOATOSAO.
MAKULflTUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre.
Bővebbet:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Nyomatott a Dilzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (l-\'elelős üzletvezető: Zalai Károly)
69. évfolyam, 161. szám
Nagykanizsa. 1920 julius 19, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SmtcutMx éa HxUMvaUI: Pő-at 8. utm. Keszthelyi Rokktadóhlvatal Kossath Lsjosu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarits Lajos
QóflMtisI ára : egy bóra 1
Buday Dezső az ÉME. elnöRe Kedve-sönek látja a revízió ügyéi
Keresztény demokráciát sürget - Nem bizik az angol kormányban a revíziót Illetőleg Érdekes megállapítást tesz Bethlen beszédéről
a Zalai Köixlöny nyllaíkoxat-soroxaia a politikai vexérekkcl
Budapest. Jullua IH
(Kikllldöll munkatársunktól.) Azoknak a nyilatkozatoknak sorába, melyek a trianoni béke revíziójával és ezzel kapcsolatban a magyarság aktuális politikai és gazdasági kér-
déseivel foglalkoznak, érdekesnek tartottam beilleszteni Buday Dezső országgyűlési képviselővel, az ÉME országos elnökével folytatott beszélgetésemet.
Ennek a cikksorozatnak, amit a Zalai Közlöny indított útjára Hcrczeg Ferenc terjedelmes nyilatkozatával az a célja, hogy a magyar politikai vezéreket pártállásra való tekintet nélkül megszólaltassa és kikérje véleményüket a nemzet legégetőbb problémája : a revízió kérdésében.
Buduy Dezső a Wolff Károly vezetése alatt álló keresztény községi párt egyik vezére és a Házba a keresztényszocialista párt egyik fővárosi mandátumával kerllll be. Harcos, kemény egyéniség, aki politikai karrierjét még a Tisza-szabályozásánál, jóval a háború elölt kezdte.
helyiségében találom Huday Dezsőt, aki néhány meghitt politikai elvbarátjával folytat politikai diskurzust.
Majdnem akörül forog a téma, amit én szeretnék kérdezni: revízió és belpolitika viszonya egymáshoz, de-
mokrácia, belpolitika él revizió.
Ez a három fogalom áll nta felszínen a magyar politikai élei sima láván és bár a nyári szünet unalma elömlik minden párt- és klubéleten, azért mindenki tudja, hogy a parlament öszi munkájában, a politikai hadszíntér széles [fontján ezekkel a szavakkal indulnak meg a nagy Ütközetek . . .
a
Kis kerek asztalka melleit foglalok helyei. Mögöttem őméltósága barátai, párthívei. Valahogy a tekintetemmel megérltcttcin magam: jobb volna talán négyszemközt csinálni az interjút, de Huday Dezső kedvesen megnyugtat: .Beszélhetünk, barátaim. Mondd kérlek szépen — tegez le kedélyei dzsentriges/.tussal melyik lapban is dolgozol?"
Megmondom és közlöm beszélge-Az ÉME Irányi utcai egyesületi téstlnk tengelyét is:
A kormány színvallása a revizió ügyében, a revíziós mozgalom eredménye
békeszerződések revíziójának a külföldön Is határozottan talaja van.
Ugy látom, hogy az európai politika atmoszférája kezd kedvezővé válni a revizió ügyének és ez a tudat a nemzet erejét meg kell, hogy acélozza.
Revízió öáboruval vayy ffáboru nólkUl
A Kcvlzlös l.lga Igen szépen dol-
gozik eddig, elnök ur szerint, melyek a tovább végzendő [eladatok ?
Határozott, gyors választ kaptam :
— Ugy látom, hogy a revizió kérdése önmagától is szépen érik. Kedvező szelet kap, hogy vitorlájával biztosan jusson tovább. A teendők két részből állnak : az egyik feladat az, hogy belterületen a lelkesedés fenntartását a Revíziós Liga elvégezze. Ez a könnyebbik része a dolognak. A másik azonban annál nehezebb. Ez aztán a kormányt is kemény dió elé állítja, mert kérdezem : ki az az ember, aki azt mondhatja, hogy a revíziónak nehéz előkészítéséi háború nélkül is lehel biz-losiluni? Lehel, hogy igen, — lehel, hogy nem I Határozott igennel azonban nem mernék felelni.
A társadalom revíziós mozgalmá nak mennyi eredményt tulajdonit elnök
Kétségtelen, hogy a revíziós mozgalomnak hatalmas eredményei vannak máris.
Ezt az eredményt a kormányelnöknek legutóbb, a Névtelen llös emlékünnepélyén mondott beszédében Is látom Ez a megnyilatkozás, ahogy Bethlen gróf miniszterelnök a revizió mellett állást foglalt, impozáns értéke a magyarság revíziós mozgalmának, mert a miniszterelnök ennek a mozgalomnak hatása alatt tette meg messzejutó, értékes kijelentéseit.
- ... az lehel, hogy eltöl a mozgalomtól további erői kapjon felelte Bmlay Dezső. — Én magam is a parlamentben és a parlamenten kívül
Ami magát a revíziós mozgalmai illeti, azt mondhatom, hogy az meg van Trianon óta és meg lesz Trianon revideálásáig a ncmzctlelkében. Erre a mozgalomra nagy szükség van. Mini mondottam
a kormány színvallását is c mozgalom eredményének tulajdonítom.
Kszcrint tehát n kormány szerepe a revizió előkészítésében ? . . . fontam tovább a felvett fonalai.
sokszor reklamáltam, hogy a kormány nyilatkozzon a revízió-kérdésében.
De nem történt meg, meri nem volt garantálva, hogy a kérdés időszerű c. Mosl ugy áll a dolog, hogy a
,,Nem várok semmi eredményt a Labour Party győzelmétől a revíziót illetőleg"
Móltóságod várakozásokkal van atcklntcthen, hogy az angol munkás párt győzött és ennek folytán a revízió ugye kedvezőbb mederbe terelődhetik\'.\'
Nem vagyok reményekkel ez-irányban. Nézetem szerint a Labour Partynak harmadrendű kérdés a revízió ügye. Az angol munkáspárt uralomra jutásával a problémák egész seregéi kapta és az mind megoldásra vár. 011 van nekik elsőrendű problémájuk, mondhalnám a legelsőhb-rendü, hogy malmukat meg tudják tartani. A munkanélküliség nagy llgyéf nyugvópontra kell juhalni. És sok más, ami azt mutatja, hogy az angol kormánynak keveset jelenthet
a magyar revizió kérdésének jelentősége.
Mégis miért orientálódik az egész revíziós mozgalom Antilla Irányába? kérdeztem, mintegy ellenvetésül szánva a fentiekre.
Azérl, mert olt irányunkban egy kedvező néphangulat van kialakulóban, amely azonban kedvezően terjed Olaszországon kivül Lengyel-és legújabban Spanyolországban is.
Melyek azok az államok tehát, amelyek a magyar revízió ügyével rokonszenveznek ós melyekre számíthatunk a revizió esedeges konkrét felvetése esetén?
Röviden megfelelhetek erre : a franciák színváltozása dönti el a kérdés sikerét.
Keresztény nemzeti demokráciát akarunk! — mondja Buday Dezső
Mosl a beszélgetés hirtelen uj irányba terelődött és a jobboldali politika reprezentáns egyénisége kifejtette véleményét arról, hogy :
..a revíziónak és a belpolitikai helyzetnek milyen lehet az egymáshoz való viszonya?"
A revíziót emlegetik és nyomban hozzáteszik, hogy demokrácia nélkül nem valósulhat meg. Mi Is demokráciát akarunk, de keresztény nemzeti de mokráclát.
A keresztény gazdasági pár! is akarja a titkos választójogot. 1-n is a titkosáig hívének vallom magamat, de súlyt helyezek arra, hogy a demokrácia, ami következne, unnak feltétlenül keresztény demokráciának kell lennie, nem pedig internacionális
demokráciának. Ami a kérdést illeti, én nem kapcsolom össze a kél fogalmat. Én nem hiszem, hogy a demokrácia közelebb tudna minket hozni akár egy lépéssel is a revizió nagy ügyéhez.
PccsenyesU/öIt a rc-vtxió /Uxónél
Az idő előrehaladt. \'Az interjúnak vége.
Végeredményben mindenki egyel akar, — mondom búcsúzás közben.
Igen, egyel akarunk és épen azérl Ügyelünk arra, hogy a revizió ügyébe ne keverhessék bele a politikái, minlaliogy erre állandóan történik kísérlet. A Revíziós Liga elnöke, Hcrczeg Ferenc ílgjci iscrtcéscsak
*
ZALAI KÖZLÖNY
1S29. jullus 19
A földművelésügyi miniszter átadta a keszthelyi akadémia Igazgatójának a II. oszt. érdemrendet
az a fontos, hogy továbbra is erös legyen szembe szállni azokkal a mesterkedésekkel, melyek a revízió tüzénél akarják megsütni a maguk
kis politikai pecsenyéjüket.
*
Mindenki akarja tehát a revíziót,
Moszkva, Jullus 18 A szovjetunió külügyi népbiztossága szerdán esle uj jegyzéket adott ál a moszkvai kinai ügyvivőnek.
A jegyzék szerint a szovjelkor-mány elhatározta, hogy
a szovjetunió összes diplomáciai, konzuli és kereskedelmi képviselőit, akik Kínában tartózkodnak, visszahívja.
Bécs, Julius 18 Ma délelőtt, amidőn Streeruwitz szövetségi kancellár automobilon elhagyta a Ballhausplatzon levő hivatali helyiségél, egy ember, aki a szemközt levő ház előtt állt, revolverlövést akarí tenni, az elölte álló rendőrőrszem azonban kiragadta kezéből a revolverl. Nyomban letartóztatták és bevitlék a rendőrkapitányságra, ahol bevallotta, hogy I.eitner Antal, munkanélküli szabósegéd és a szövetségi kancellári akarta agyonlőni. A férfi, vallomása ezerint, néhány nappal czelőll Düs- |
akar lágabb határokat, több levegői a nyomorúság közé préselt nemzetnek. Magyar közmondás pedig azl mondja: Aki akar, félig győzött. A magyar közmondásokban vaskos igazságok vannak.
Urbán Gyula
London, Julius 18 A mandzsúriai határ mentén lázasan folynak tovább a katonai előkészületek. Mongóliában elsősorban lovasság vonul fel. Számban a határon összevont kinai csapatok jóval erősebbek, mini az qroszok, de felszereléstik nem oly jó, mini azoké. 80.000 vörös katona áll készenlétben
seldorfból jött és a múlt télen elmegyógyintézetben volt.
Bécs, Jullus 18 A szövetségi kancellár ellen irányult, de meghiusult merénylet ügyében kiderült, hogy a tettesnek az voll a szándéka-, hogy Miklas szövetségi elnököl, vagy pedig S/ereeruiW/z. szövetségi kancellárt ölje meg, mini az államhatalom képviselőjét. Amikor szövetségi kancellár kocsiján elhagyta a szövetségi kancellári hivatali, akkor már letartóztatták a volt merénylőt, akiről ugy látszik, hogy megzavarodott ember.
Keszthely, Jullus 18
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma délelőtt II órakor Keszthely és Zala társadalmának impozáns részvételével adla át Mayer János föld-mivelésügyi miniszter Sztankovics János gazdasági akadémiai igazgatónak a II. oszt. polgári érdemkeresztet, amit a magyar gazdasági kultúra fejlesztése körül 30 éves munkásságával elért eredményeinek elismeréséül kapott.
Az akadémia ülésterme megtelt az (Innepies aktus illusztris résztvevőivel. Olt voll herceg Festetics Tasziló, dr. Czvetkovics Ferenc min. osztálytanácsos, Pesthy Béla és Ruffy-Varga Kálmán akadémiai igazgatók, Nyárády János földm. isk. igazgató. Zalavármegyét Gyömörey György főispán, Bödy Zoltán alispán, Zalaegerszeget Czobor Mátyás polgárme-ter képviselték. Ott voltak a zalai képviselők : Malalinszky Ferenc és Bosnyák Oéza felsöliázi tagok, Csák Károly, Gyömörey Islván, Gyömörey Sándor, Reischl Richárd országgyűlési képviselők, Kroller Miksa zalavári, Slefaits Aladár keszthelyi apát, Reischl Imre városbíró, Lovassy Sándor ny. ak. igazgató, Lénárd János hercegi jószágkormányzó, Huszár Pál főszolgabíró, Szerecz Imre premontrei kanonok, Btlchler Sándor főrabbi, Melzler Károly ipart, elnök és számosan.
Az érdemrend átadása a tanári
kar diszgyülése keretében történt. Az ülésen Windtsch Róbert h. igazgató elnökölt.
Mikor az ünnepelt az érte ment négytagú küldöttséggel megérkezett, hosszantartó ovációval tüntettek a jelenlevők sokasága. Fdber Sándor a tanári kar üdvözlését tolmácsolta, majd Mayer János földművelésügyi miniszter méltatta a kitünteteti érdemeit, a közgazdasági munkásság és az akadémiai nevelés jelentőségét és hosszas éljenzés közben átadta a kitüntetést Sztankovicsnak.
Zalavármegye nevében Bödy Zoltán alispán, Keszthely nevében Reischl Imre városbíró, az OMüE nevében Budai Barna Igazgató, a társakadémiák nevében Ruffy-Varga Kálmán felsőházi tag, debreceni akad. igazgató, az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara nevében Malatlnszky Ferenc, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesüld nevében Tarányl Ferenc főispán, a Somogyi Oazda-sági Egyesület nevében Bárány főintéző, az akadémia ifjúsága nevében ifj. Fittier Dezső köszöntötték az ünnepeli Igazgatót, aki meghatódva mondott köszönetei és válaszolt minden egyes üdvözlésre
A földművelésügyi miniszter és kísérete ezután megtekintették a gazdasági akadémiát, különösen annak uj építkezéseit.
Este fényes bankett volt a Hungáriában, amelyen számos felköszöntő hangzott el.
Hat millió pengő a vidéki Kiskereskedelmi ^itel célfaira
3000 pengőnél nagyobb hitelt nem kaphat senki — A hitelfolyósítás mos^ jutott befejezéshez
gálni. Háromezer pengőnél nagyobb kölcsönt azonban senki sem kaphat 10—11 — 12 százalékos kamalozás mellett. Az a kereskedő, aki ingatlan-
Budapest, jullus 18 A kereskedelmi és pénzügyminisztériumban a kereskedők érdekében megkezdett hitelakciót a vidékre is kiterjesztik és most jutóit befejezéshez a vidéki hitelfolyósítások Ugye. Körülbelül hatmillió pengőt tesz ki az az összeg, amely a vidéki kiskereskedők hiteligényeit fogja szol-
fedezetet nyújt, a legalacsonyabb fedezetet kapja, aki jótállást tud szerezni, az a második fokú kamatot, aki pedig mindezeket nélkülözi, az a harmadik fokozatot kapja.
Oroszország és Kin a között megszakadt a diplomáciai viszony és a vasúti összeköttetés
A határmentén folynak a katonai előkészületek — Mandzsúriából megszűnt a forgalom F.urópa felé — 80.000 vöröskatona áll készenlétben — Japán is kénytelen lesz beavatkozni
Ezenkívül Kina valamennyi diplomáciai és konzuli képviselője köteles a szovjetunió összes területét elhagyni.
A vasúti forgalmat Kína és Oroszország között megszakították.
Egyidejűen kijelenti a szovjetkormány, hogy a kinai keleti vasutakra való igényét fenntartja és minden intézkedést meg fog tenni keleti érdekeinek védelmére
A szovjetkormány nem lát lehetőséget a két nép közti diplomáciai viszony folytatására.
Az orosz-kinai viszony megszakításáért a felelősséget egyedül Kina viseli.
Háborús előkészületek a mandzsúriai határon
Bécsben egy őrült le akarta lőni elnököt és a kancellárt
Tokió, Jullus 18 A japán kormány Ülésén a hadügyminiszter kijelentelte, hogy a szovjetkormánynak az orosz—kinai hátér mentén nyolcvanezer főnyi jól felfegyverzett hadsereg áll rendelkezésére.
A kinai kormány jelenleg százötvenezer embert tart a keleti vasutak mentén. A hadügyminiszter szerint Észak-Mandzsúriában a helyzet veszedelmes é« Japán kénytelen lesz az orosz-klnal konfliktus ügyében állást foglalni.
MegszQnt a forgalom Európa felé
Tokió. Julius 18 A charbini postavonat tegnap már nem kapott csatlakozást az orosz vonathoz. Ebből a körülményből ara kövelkeztetnek, hogy az Európa felé irányuló forgalmat beszüntették.
a
Rálőtt a szolgálatot teljesítő rendőrőrszemre letartóztatták
A merénylőt
Nagykanizsa város ÍO, a tárás 18, a keszthelyi Járás 18 tagot választ az uj megyegytllésbe
A vármegyei állandó választmány jóváhagyta Nagykanizsa szabályrendeleteit és a tisztviselő fizetésekre vonatkozó javaslatot
Nagykanizsa, Julius 18 zólag az állandó választmány a kö-
Zalamegye állandó válaszlmánya ülést larlott, melynek kiemelkedő tárgypontja a közigazgatási reform végrehajtásának^előkészítése volt. Nagy vitát váltott ki az örökös törvényhatósági bizottsági tagok választásának kérdése. Gyömörey Oyörgy főispán azt a nézetét fejtegette, hogy Zalamegye 11 személyt jelöljön, mig Farkas Tibor, Gyömörey Sándor, Csák Károly azt a nézetüket fejezték ki, hogy több tagot kell jelölni, meri hátha egyeseket nem választanak meg. Végűi is a választmány kimondta, hogy 11 hely betöltését javasolja, nem foglal állást azonban abban a tekintetben, hogy lehet-e ujakat jelölni, ha egyesekel nem választanak be.
Brand Sándor dr. megyei főjegyző azután előterjesztene, hogy Zalamegyében 22 kerületében fog választani a megye 109.871 választója.
A kerületek béosztására vonatko-
vetkező beosztást fogadta el:
Az alsólendvai járás egy kerület lesz Lenti székhellyel és választ tlz bizottsági tagot. A balatonfüredi Járás szintén egy kerület és választ 8 tagot. A keszthelyi Járásban két kerület lesz, az egyik Keszthely székhellyel tiz, a másik Alsópáhok székhellyel 8 tagot választ. A letenyei járás két kerület lesz Letenye és Bánokszentgyörgy székhellyel és 6-8 taggal. A nagykanizsai járásban Kiskomárom és Sormás székhelyekkel tlz, illetőleg nyolc tag lesz. A novai járás egy kerületben 8 tagot választ. A pacsai járás Hahót és Pacsa székhelyekkel 8—8 tagot, a sümegi járás Ukk éa Sümeg székhelyekkel tiz, illetőleg 8 tagot választ. A tapolcai járásban három kerület lesz: Tapolca, Badacsonytomaj és Kővágóőrs székhelyekkel é» 8—6—6 taggal. A zalaegerszegi járásban Bocfölde, Alsóbagod és Zala-szentiván lesznek a kerületi székhelyek 6—8—8 taggal. Zataszentgrót egy kerület lesz 12 taggal. Nagy-
1929 |ulius 19
kanizsa tíz, Zalaegerszeg 8 tagot választ. Ezután Elfogadták Nagykanizsa és Zalaegerszeg szabályrendeleteit és a tisztviselők fizetésrendezésére vonatkozó javaslatot.
Fára József fölevélláros előterjesztette, liogy
a vármegye színei nem az igaziak, amelyek most használatban vannak. Ugyanígy a megye
ZALAI KÖZLÖNY
címere sem. Pál/fy László pölflskei földbirtokos, ny. főszolgabíró alapos kutatásai és megállapítása szerint a megyéi megillető színek zöld-ezüst (fehér), a címer pedig: pajzs zöld, közepén ezüst pólyában nyíl és felelte a korona Javasolta a fölevélláros, hogy a megye a színek És cimer használatára kérjen kormányjóváha-gyást. A választmány ugy döntött, hogy a döntést a közgyűlésnek egy későbbi időpontra javasolja.
A tábla leszállította Sárdy Géza öt és fél évi fegyházbüntetését
Tegnap tárgyalták másodfokon a sikkasztó nagykanizsai járásbíróság! irodafőtiszt bűnügyét Pécsett
Nagykanizsa, Jullus IS Tegnap délelőtt tárgyalta a pécsi kir. tábla szüneli büntetőlanácsa Sárdy Oéza nagykanizsai kir. járásbíróság! irodafőliszt bllnügyét, akit a nagykanizsai törvényszék hivatali sikkasztásai miatt öt és fél esztendei fegyházra ítélt. A táblai lárgyalásra szuronyos fogházőr kísérte Pécsre Sárdy Oézát a kanizsai fogházból.
A halalmas bllnper anyagának ismertetése ulán, az -orvosszakérlők véleményét olvasták fel, mely szerint Sárdy Oéza teljesen épelméjű. Majd a bizonyítást kiegészítő jegyzőkönyvekre került sor. Sárdy Oéza azzal
védekezett, hogy idegzete teljesen fel volt őrölve, amikor bűncselekményeit elkövette.
A tábla Sárdy Oéza büntetését négy évi fegyház büntetésre szállította le, beszámítva a törvényszéki Ítélet keltétől a pécsi tábla Ítéletének meghozataláig 6 hónapot és 1 napot.
Sárdy Oéza semmiségi panaszt jelentelt be a Kúriához az itélel ellen, mig a közvádló megnyugodott.
Sárdyt még az éjjeli vonattal visszahozták Nagykanizsára, ahol másfél évi tehermentesítéssel aludhatott már elsőemeleti szűk cellájában.
Fellner ártatlan
1 gyua BaurSiutáf ellen Irányul
H^cs, Jullus 18
A Fellner-ügyberi nagylelentőségü fordulat történt. Fellner H. András teljesen tisztázta magát a feleség-gyilkosság vádja alól és a voloskai rendőrség bécsi megkeresésre még ma szabadlábra helyezi.
A nyomozás most más irányban folyik. A gyanú Bauer Gusztáv bécsi töllölollkereskedöre irányul, akii a berlini (endőrség legnap le is tartóztatott és akiről megállapították, hogy osztrák állampolgár és ezért rövidesen Bécsbe szállítják. Bauer erélyesen tagad, de a nyomozás megállapította, kogy a gyilkosság napján Bécs pályaudvarán várla Sclieffner Katalint. Bauer bécsi lakásán ma házkutatást tartottak.
A sxlnQdxl iroda Qlret:
(\') Király ErnS «andég«etlápáaal.
Király Ernő, a magyar operettek vtlág-htrnevű művésze három estin át lesz K7.lnj)u(Iunk votldége. Közönségünk ért-liotő érdeklődéssel fogadta n Ktrálv Színház kiváló művészének Jöttét, mert hiszen fellépései évek óta nem látott magas művészi élvezetet Jelentenek Ma este Krkel Gaby buc.sujárti a Király Krnő nevével összeforrott leányvásár operett kerül színre, pompái előadásban.
(*) Szombaton Király Ei-nfi van-dáafalláptát>al Itózsa Bözsi butau-Jául az Utolsó Verebóly lány operett kerül színre.
(*) Vaaárnap délután Pintér llöske utolsó bucsiitelléptével közkívánatra n Mágnás Miska operettet Ismétli meg n társulat.
(*) Király ErnS »andágf»lláptAyal
— vasárnap este Vtncze Kmml és az operettegyüttes biicsuzlk a Merték az írógépről cllllü operettben.
— Ml a titka, hogy mindenki STÖnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részleifizetés mellett készpénzáron vásárolhat.
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk.
Nagy választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemczcsgép . 38 pengő és feljebb „K 0 1) A K" .... 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal \' \'
képészeti szaküzlet
S Z I N_ H A Z
ín és a fyufjom
Francia vigjálék ez Is, mint az előző esti műsor. Csakhogy ez a márkás francia vígjátékok közül való. L. Verneuil darabja Ennek a köny-nyedén szellemes történetnek nem oIcfó helyzetkomikum a futóereje, hanem irodalommá avatja minden egyes alakja: még a mellékfigurák is, csupa ötletesen és emberi éleslátással rajzolt karrikatura, a karakterekben rejlő, eleven komikum. És témája van a darabnak. A kárbaveszett küzködés a téma. Aranyosan vidám helyzetek teremtésével három felvonáson át igyekszik szerelemmel áthidalni a fizetésért dolgozó, kivül szürke, de belül csupa nagy emberi értéket rejtő osztályfőnök ur és az excentrikus, szeszélyes, de alapjában helyes érzékkel, romlatlan lélekkel kiutat kereső herceg-kisasszony közölt tátongó ürt. Az ember már-már azt hinne, sikerül. Csakhogy Verneuil nem a sablonok embere. Alapgondolata nem törik az élettel dacoló heppiendbe, hanem szinte ma-gátólértetődően csődöt mond az Igyekezet és meg kell nyugodni a változhatatlan emberibe: — a szakadékon ha van is bürü, azért van csak, hogy leszédülni lehessen róla. Verneuil abban volt a legnagyobb mester, hogy ezt a belenyugvást lökélelesen elérte.
Ladomerszky Margit bucsuestje volt a tegnapi este. (őt már csak a Vígszínházban látjuk ezután viszont). Tehetsége szine-javát tudta értékesíteni ebben a szerepében. Melegséggel, a legkisebb nűanszokban is felcsillanó művészettel, sohsem téveszielt temperamentummal alakította Irene hercegnőt. Különösen ragyogó volt a második rélvonásban. A legerősebb és legszimpatikusabb nő-tagot veszíti el benne a társulat. — A másik főszerepben Bihary brillírozott. Az egész szezonban ez volt a legszebb, legértékesebb, legfinomabb humoru alakítása. Pedig ugyancsak sokszor szolgált rá a dicséretre. Már maszkjában nagyszerű volt Bánky Róbert. Orbán Viola kabinet-figurát adott. Hajnal Beáta ezúttal látszott is és jól játszott. Szalay fess, de minden szin és élet nélküli gróf volt. Jó volt Danis gondosan alakitolt öreg márkija. Szemethy kissé merevebb volt a szokottnál. (bl)
Király Ernő
Háromnapos vendégszereplésre érkezett Kanizsára Király Ernő, az ország első énekes-bonvivanlja. Igazán nem szabad szó nélkül eísiklanunk e vendégszereplés mellett. Mert hiszen Király Ernő az a világszerte ismert magyar színész, aki két világrészben szerzett dicsőséget a magyar operettnek, a magyar művészetnek. Király Ernő gramofon-lemezei az egész világon hirdetik a csodaszép magyar melódiákat, a fejlett magyar muzsikát. Kevés énekes színésznek jutóit annyi ünnepelietés, amennyiben neki Amerikában része volt. Különös érdeme, hogy magyarságát sohasem mulasztotta cl hangoztatni, izig-vérig magyar művészetet nyújtott s ugy prózában, mint dalban csak a magyar szó varázsával szóll hallgatói szivéhez. Ugy a hazai, mint a külf Ildi sajtó sok elismeréssel adózott már az ő művészetének, amelynek Ráthonyi Ákos óta nem volt hasonló képviselője. Ezek az esték is bizonyítékai lesznek annak, .hogy Fodor direktor nem fukarkodik ügy szeretettel és áldozattal, amikor a kanizsai publikum színházi igényeinek kielégítéséről van szó.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua IB, péntek
Róm. katolikus : P.Vince. Proteat.: Emília. Izraelita: Tam hó II.
Qózfflrdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután éa kedden egéaz nap nőknek).
Időjárás
A nagykan/zsai meteorológiai megfigyelő Jeleniéaekt CatltMOkön a himér-tet: Regitel 7 őrakor |+19, délután 1 órakor +29 8, eate 9 órator +52 2.
Felhőzet: Egész napon lit tiszta égboltozat.
Szélirány: Regjei délnyugat, délben északkelet, este délkeleti izél.
A Meteorológiai Intáarat aala 10 árakor Jalaatli továbbra la túlnyomóan derfllt meleg léM wár-ható. _
— Csák Károly dr. — kormány-főtanácsos. Mint Zalaegerszegről jelentik, dr. Csák Károly országgyűlési képviselőt a kormányzó kormánytanácsossá nevezte ki. A kitüntetés a kiváló férfiúnak a közigazgatás rendezéséről szóló törvény megalkotása körül kifejtett érdemeit jutalmazza. A hivatalos lapban legközelebb jelenik meg a kitüntetés közlése.
— Vasvármegye törvényhatósági bizottsága tegnap többek között Mikes püspököt, Apponyi Albert grófot és herceg Batthyány-Stratt-mann Lászlót örökös tagjaivá választotta.
—■ Nagykanizsai ferencesek Amerikában. Ismeretes, hogy Nagykanizsáról több ferenceslelkész ment már ki Amerikába, ahol Clevelandban sikerüli nekik az első magyar ferences plébániát és hitközséget megszervezni, melynek ma már jelentős szerepe van a clevelandi magyarság között. A rendház vezetője P. Hédly Jeromos, munkatársa dr. Burka P. Kelemen, azonkívül egy másik ferencesatya. Ma Burka kérésére Nagykanizsáról Clevelandba útnak indult Fr. Takács Bonifác ferencesatya, aki a negyedik .kanizsai" franciskánus lesz ott a messze tengerentúl, aki a katolikusság ügyei mellett a magyarság ügyét és a nemzeti gondolatot fogja szolgálni.
— Halálozás. A nagykanizsai ulazó-gárda nesztora, Balog Mór, aki évtizedek óta működött a nagykanizsai Weisz Jacques cégnél, szerdán meghalt. A szorgalmas, munkás élet után elhunyt utazót pályatársai és a kereskedő-világ részvéte kisérik utolsó útjára.
— Találkozó. Felkérem mindazokat, akik az 1919. évben a somogy-szentimrei gazdasági iskola ll-ik évfolyamát végezték, hogy cimüket velem sürgősen közölni szíveskedjenek a 10 éves találkozó előkészítése ügyében. Pécsy Pál Pécs, Vármegyeháza.
— A balatonbogiári Fürdő
Egyesület ezidén ünnepli meg fennállásának negyedszázados jubileumát. Az ünnepségeket augusztus elejére tervezik.
ZALAI KÖZLÖNY
/I Revixiós Ciga válassza
a naayhanlxsal Ipar-tesllllcIGcx
Megirluk, hogy a nagykanizsai Ipartestület legutóbbi elöljáróság ülésén testületileg csatlakozott a Revíziós Ligához és azt hosszabb indokkal bejelentette a Liga elnökének. Ma a nagykanizsai Ipartestület a bejelenlésre és csatlakozásra a kővetkező válaszl kapta:
„Nagykanizsai Ipartestület Tekintetes Elnökségének
Nagykanizsa
Megkaptuk országos elnökünkhöz, Herczeg Ferenchoz intézett levelüket, melybén arról érlesitenek, hogy az Ipartestület elöljárósága folyó hó 4-én tartott ülésében 1100 tagja nevében egyhangú lelkesedéssel a Revíziós Ligához való csatlakozását jelentette be.
Bejelentett csatlakozásukat ölömmel vesszük tudomásul. Hazafias állásfoglalásukért elismerésünket és köszönetünket nyilvánítjuk. Csatlakozásukkal a revíziós mozgalom erejét gyarapították és előmozdították azt a törekvésünket, hogy mielőbb egységes frontban küzdhetünk a magyar igazságért". Aldirás
— Jegeskávé-délután. A Szoc.
Missziótársulat nagykanizsai Szent Ilona Leányklubja 21-én délután >/»5 órakor műsoros jegeskávé és söröző délutánt rendez. Zongorán játszik Mágics Mária és l\'erluky Gizella. Előadják ezenkívül a Bacillusok c. egyfelvonásost. Belépőjegy 1 pengő.
— Közegészségügyi hir. A népjóléti miniszter egy nemi betegek részére felállítandó gondozóintézet berendezése céljaira 3000 H utalt ki a nagykanizsai városi pénztárnak. Lcndit-e ez az adomány a közegészség e fontos intézményének megvalósításán, azt mindaddig elbírálni nem lehet, ainig a város megfelelő előterjesztéseket és lépéseket nem tesz.
— Az eszteregnyel bekötő ut építése teljesen befejezési nyert. A forgalom mindenféle járműre nézve megnyill s ezztl bekapcsolódolt a község a nagykanizsai forgalomba.
= Felhívjuk olvasóink figyelmét Bozzay és Szegő, lapunk más helyén levő hirdetésére.
— Falbontó betörő Balaton-berényben. Tikos Ernő balatonbe-rényi tüszerkcrcskedö botijába ismeretlen lettes betört és kisebb összegű pénzt, valamint árucikkeket vitt el. A teltes ugy juloll be a bolthelyiségbe, hogy a falat kibontotta. A csendőrség megindította a nyomozást kézrekcrilésére.
ÉRTESÍTÉS!
A nagyérdemű közönség 6zives tudomására hozzuk, hogy a közóhajnak megfelelően auguazitua hó l-én
műköszörös- és késes-szaküzletet
nyitunk. — Midőn Nagykanizsa város és vidéke igen lisztéit közönségének szíves pártfogását kérjük, előre is biz-tosiljuk az általunk végzeit munka jóságának versenyen felüli voltáról, valamint a raktáron tartolt áruink kiváló minőségéről.
Kiváló tisztelettel BOZZAY ÉS SZEGŐ
Nagykanizsa, Sugár-ut 2. JBabochuj-lél^iáicJ^^^^
— Hirtelen halál. Farkas István 36 éves nagykanizsai pincéri csütörtökön délben a Rózsa-szállodában levő lakásán halva találták az ágyban. A pincér a Ccntrál kávéházban volt alkalmazásban. Miulán a rendes munkaidőre nem ment be, érte küldöttek a lakására, ahol holtan találták. Az orvos szerint halálát szívszélhűdés okozta, ami almában érte a szerencsétlen embert. A vidám, jókedvű pincért igen sokan ismerték Kanizsán. A rendőrség bejelentette az esetet a kir. ügyészségnek, mely megadta a leme\'ési engedélyi.
— Kérelem a közönséghez. Csülörlökön este megjelent a szerkesztőségben Becsei Vilmos 15 éves kanizsai süteményárus és azt kérle, hogy írjuk meg az újságban, hogy elvesztette pénztárcáját, melyben 5 pengőnyi pénz voll A pénz a fiu gazdájáé és igy kéri a becsületes megtalálót, hogy adja le nálunk, mert állása függ difii.
= Uj rendszer bútorvásár lók részére. Közalkalmazottak részére Zaia-vármegye egész területére díjmenteseit szállnunk teljes lakásberendezésekel, a köveikező előnyöket nyujtjuk. Százpengönkcut csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli töilesztés esetén a kamaiokal is megtérítjük. Kupstein Szombathely.
Husz.ii akar Jönni
Turkeuídnlidl Tóműn Kúl-mán nayykanlazsal badltoyoly
Nagykanizsa. Jullua 18 Tizenhat esztendővel ezelőtt, 1913-ban öltözött bele a császár gúnyájába Tornán Kálmán kanizsai szabó. Vékony-képű, csinos, pelyhedzö-ha-jusztt legényke volt. Mindössze 22 éves.
Ma negyvenre deresedik a haja. Meglelt ember. És a maga éleiéből, aminek valamikor nekiindult, még nem éli semmit.
A világháború kalonasorban érte. Azonnal kikerült a frontra. Przetnysl hös védői közt átszenvedte a pokol minden kínját. Annak elcslekor nyoma veszel!. Azt hilték, meghalt.
Már-már feledtük a háború bor-z ilmaít, amikor 1926-ban — levél érkezett Tornán Kálmántól.
Tornán Kálmán élt. Hadifogoly-kálvárián vonszolla törődött fiatalságát. Taskcndböl jölt a levél. Az első Przemysl óla. Azlán jölt még több levél is. Mindegyik útlevélért könyörgött. Kanizsai hozzálattozói minden kövei megmozgattak, hogy ttllcvelel tudjanak küldeni neki. Minden szivei megejtenének azok a le-
Siessen vásárolni
TURül cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék szinekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok. Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkat!
1929. julius 19
velek, amikben Tornán Kálmán azon sürgeti kanizsai rokonait, hogy tegyék lehetővé hazatéréséi. Igazoló tanuk kellettek. A család beszerezte ezt is, két budapesti katonatiszt személyében, akik parancsnokai voltak Tornán Kálmánnak. De az ullcvél megszerzésének száz adminisztrációs és anyagi akadálya volt.
Mosl a rendőrkapitányság, a család kérésére, újból erőteljesen sorompóba lépett, hogy azt a kanizsai magyart, akit a rettenetes vihar térben és időben mérhetetlen messzeségbe sodort el a magyar éleitől és a saját maga életétől is, — most végre a minisztérium segítségével visszaszerezzék családjának, városának, megcsonkított hazája hosszú kálváriát átszenvedett fiának.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény éB reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkivQl
alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár: »•
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
— Kihallgatták a kórházban Szlávlk Viktor soproni kereskedőt. Két hétig feküdt teljesen esz-mélellenül a gelsei motorkerékpár-szerencsétlenség súlyosan sebesült áldozata, Szlávik Viktor35 éves soproni kereskedő a nagykanizsai kórházban, ahol feleségének gondos ápolása folytán már annyira javult, hogy tegnap hosszabb időre magához lért. A rendőrkapitányságról röglön kiszálltak kihallgatása végett. A kihallgatás még nehezen ment, azonban annyil mégis el tudott mondani, hogy csupán 25 kilométeres sebességgel haludt az országúton, szabályszerűen a baloldalon. Nem látta, hogy vele szemben egy motorkerékpár jön és semmiféle jelzési sem hallott. Az összeütközésről egyáltalán nem tudott felvilágosilást adni, mert csak akkor láila a szembejövő gépel, amikor a karambol megtörtént, de akkor eszméletét vesztclte és nem emlékszik semmire.
= T.lr.lt.k egy 112 IDH-tis hátsó autó-rendszámtáblát: Átvehető a rendőrségen.
Még csak 15 napig tart az olcsó árusítás
röfös- és divatáruban
Koréin és Stroch ÍZT™
a cég megszűnése miatt, m
1929. lutlua 19.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
A Rothermere-serlegért vasárnap Mátyásföld ellen játszik Nagykanizsa tenniszcsapata
A mérkőzés Nagykanizsán ^esz az NTE-pályákon
Nagykanizsa, Jullus IH A Péter és Pálkor Alag ellen aratolt győzelmével Nagykanizsa bekerült a Rolhermere-serlegmérkőzések harmadik fordulójában. Ebben a fordulóban Sátoraljaújhely feladta
Szeged javára a mérkőzési és igy Szeged waik-over került az elődöntőbe. A Mátyásföld—Nagykanizsa mérkőzést vasárnap, julius 21-én Nagykanizsán játsszák le. Ennek a mérkőzésnek itt való lejátszása csak nagy anyagi áldozatok árán sikerült í helyi rendezőségnek, de ezzel is kedveskedni kivántaz egyre növekvő, lelkes lennisz-ptiblíktimnak, amely vasárnap első osztályú játékosokat
fog lálni a kanizsai pályákon I
A vasárnapi mérkőzés tulajdon-képen elódönlőjc a versenynek, minthogy Újpest, a Rolhermere-serleg jelenlegi védője, ez évben játszik utoljára a serlegért. A jövö évben a mérkőzéseken már részt nem vehet (szövetségi határozat) s ezzel erősen nőnek a lényleg „vidéki" csapalok esélyei
A mérkőzés, épugy, mini az Alag elleni 2 férfi egyes, I női egyes, 1 férfi páros, I vegyes páros játékból fog állani.
Ugy Mátyásfold, mint Nagykanizsa csapatát egyik legközelebbi számunkban közöljük.\'
KÖZGAZDASÁG
A kaposvári országos kiállítás és vásár
Hírt adtunk már arról, hogy Kaposvárott augusztus 24-től szeptember 2-ig országos gazdasági és ipari kiállítást rendez a Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület. Most a kiállítás rendezöbizottsága sulyos helyzet elé került a jelentkezések sokasága miatt. Az Expqrtvásárrai egybekapcsolt állatkiállltásra ujabb bejelentéseket már nem is fogadnak el. Bejelentettek 281 drb. szarvasmarhát, 107 drb. loval, 77 ketrecben sertést, 22 ketrecben juhot.
A növénynemesllő anyagának bemutatásán azért fontos, mert ott Somogy és a szomszédos vármegyék kisbirtokos gazdaközönsége is meglátja ezen nemesílö vállalatoknak nagyértékü munkáját.
A mesterséges tógazdaságoknak halanyagát, a hallenyészlést károsító vizimadaraknak, rovaroknak összeségét külön e célra épilett circa 100 négyzetméter alapterületű és 12 m. magas pavlllonban mulatják be.
Az erdészeti üzemeket ismertető csoport melleit a vadászali eszközöknek, vadász-zsákmányoknak legértékesebb anyagát adják oda a kiállítás céljaira a Dunántúlnak főurai.
A gyáripar a 2 k. h. nagyságú Honvéd-parkban épülő hatalmas mérctti csarnokban lesz. A nagy gép- és szeszgyárak közül többen külön épületeket emelnek.
A kereskedelmi és kézműipari csoport a Honvéd-parkra nyíló MÁV. internátusban lesz elhelyezve.
A kiállítás megtekintésére utazók — Kaposvártól 20 km.-nél nagyobb távolságban féláru vasúti díjkedvezményt kapnak. Az igazolólapot a kiállítás rendezöbizottsága Kaposvárról a MÁV vonalakra szólóan 1 P-érl, a Duna—Száva Adria vonalra pedig 150 P-ért megküldeni.
aSINGER varrógépek
Hton A LEGJOBBAK I
Adóbehajtás a gazdáknál
Zalaegerszeg, jullus 18
Wekrrte Sándor pénzügyminiszter az adóbehajtások enyhítésére körlevelei intézett a pénzügyigazgalósá-gokhoz. Eszerint a gazdáknál csak akkor szabad zálogolni, ha a fizetési felszólítás eredménytelen maradt. — Mielőtt azonban elvinnék a lefoglalt tárgyakat, Írásban kell figyelmeztetni az érdekelt adóst. Élőállatot legkorábban csak az árverés előtti napon szabad elhajtani. Ágynemű, gabona és takarmány lefoglalásánál a leg-méltányosabban kell eljárni. Elemi csapással sújtott gazdák egy évi halasztást is kaphatnak.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközönség figyelmét felhívni a
KÜHHE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moson,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, velőgépek, konkolyozók, bor-Prések, szőlózuzók és mindennemű gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
KÜHNE" Mezögazdasagi Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, F8-ut 12. »zám.
Ugvanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb árban és legkényelmesebb fizetési fellélelek mellett. Szükségleteinek beszerzése előtt feltétlen w képjen Árajánlatot I
üzeméi/ és teheraatók 6a a M. kir. álL V a • - , A e é I - A a Gépgytrak által gyárá-oU
MÁVAG-MERCEDES-BENZ
teheraatók, antóbuszok ós különleges autók v e z é r k é p ▼ lae lett ós eladási központja:
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Budapest, IV, V&cl-utoa 14
Megbízott: Saághy \'István Szombathely, Vörösmarty u. 15.
Az utolsó három hét alalt 56 millió dollár amerikai hitelt folyósítottak Németország
részére. Három millió dollár hitel a Berlin városi villamos művek részére.
Newyorkból távirstban veiizllk hirét, hogy egy Dlllon Rrail A Co. newvorkl bankház veretése alatt Allé binkszlndikátul a Berlin városi villamos művek - B\'wag — Javiia 3 millió dollár hitelt engedélye-zelt hat hónapra, tvl 7 720.0 kamatéi 3 to.o Jutáié* melleit. Kvvrl nr ossz-gget fgylltt ai utolsó három hét folyamin a Dlllon kend lV Co. veretése alalt álló amerikai hsnkszindikátus ftiszesen 56 millió dollárnyi hitelt folyósított Németo-lzág részire éa pedig 50 millió dollá-t a német kincstár, 3 millió dollárt a Ruhr VeEyl Müvek és most 3 millió dollárt n Berlin városi villa-mos müvek részére. A Bewag részérc pedig ugyancsak Dlllon Reád & Co. előzően már 3r> millió 6\'20-os amortizációs kötvényeket bocsátott ki.
Mos I Fest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOxmcsó, vegytlsztltó, ruhafestő
a iiombalhclyl orti. IparklJIIIUtoa aranyéremnul klt0nt«tv«
NAGYKANIZSA
Uffljtdtclep i Gyártelepi
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit lettet vagy tisztíttat. Oyő*őd|ön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás t Tisztit 1 sin Plisséroz I
(--) Az idóelótti levélgárgulásról Ir a
„Növényvédelem\' és „Kertészet" legújabb száma. Cikkeket közöl a gyümölca színesedéséről, a dísznövények virágzásának meghosszabbításáról, a rózsabimbók eltartásáról, a gyökérnemes gyümölcsfákról, a rlblzllbor, málnaszörp, málnalz készítésé röl, szőlőtőkék nyári pótlásáról, a mustár készítéséről stb. A dúsan Illusztrált két szaklapból a .Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest, V, PötdmlvelésUgyi Minisztérium) díjtalanul kfiid c lapra való hivatkozással mutatványszámot.
TŐZSDE
Az értéktőzsde közönségét ma is a lermény és határidős piacok tartották lekötve, miéit is a forgalom szűk kerelek közöli mozgott. Az első félidőben egyenetlen volt az irányzat az árfolyamok azonban csak kisebb eltéréseket mutálták. Zárlat előtt egy nagyobb bankról érkezeit kedvezői-len liirek kedvetlen hangulatot okoztak, majd a tömeges eladások következtében lassú árlemorzsolódások löriénlck. — Nagyobb árveszteségei szenvedlek Bauxit, Drasche és Kőszén, melyek áifolyamukból 5—8 pengőt lanyhultak. A tőzsde egész terlllelen kisebb árlemorzsolódások voltak. Egyedül a Beocsini emelkedett 9 pengővel. A Fixkamalozásu papírok piaca Uzlettelen. Valuta és devizapiac nagyrészt barátságos.
- Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Kfirlohl zárlat
Páris 20-36\'/i, Lonáon JS M\'/i, Newynrk 51SM2V1, BrOsse! 7225, Milano 27 19\'/i Madrid 75 75, Amsterdam 208-70, Berlin 173 90. Wien 73 20. Softa 3-75V1. JPrágs 15-381/1, Varsó 58-30, Budapest 10-IIVl Belgrád 9 12\'/i, Bukarest 3-08\'/i.
Teroéiytixiáe
A buza 50 fillérrel, a rozs 50 fillérrel emelkedett.
Huza Itszav. 77-ei 25-35 -25-50, 78-as 25 50 -25 70, 79-ea 25 75 -25 9), 80-as 2600-26 20, dunántuli 77es|24 25 -24-50, 7«-as 24 50-24 10, 79-es 2470 -24 90, .\'\'0-as 24110 —25-05, rozs 1975-20-00, lak. árpa 18-53—19-00, sórárpa 23-00 -23 50, zab 18 00—18 23, tengert tazL 24 00—24 50, dunintult 2t 00 -24\'25, korpa 1275-1300.
k talapéit! Tí»«de devtza-j«gyii»»
VALUTÁK
Ani(ol I. 27*78-27*93 Belga Ir Í960-80 00 Cseh k. lli-92-1702 Dán k. 152-50-153 10 Dinár lOOO-lO-OÍ Dollár 570 85-572-85 Francia 1.22-45-22 75 Holt. 230-00 231-00 Lengyel 64 0Í-64 35 Leu 3-38 3-42
l.eva —\'—
Líra 29 95-30-25 Márka 136 50-13710 Norvégl52e0 153 20 Schlll. 80 60 8100 Peseta 82 80 83\'50 Svájci I. 110-20 110 70 Svéd k. 153 60 154 20
DEVIZÁK Amat. 230-02-230-72 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 136-42-136 82 Brüsszel 79-60-7985 Devizáiéi 3-39-3-41 Kopenh. 152*57-152 97 London 27-78 27-86 Madrid 82-75-833Í Milano 29-95-30-05 Newjork 572-9D-4-50 Oszló 152*65-153-05 Pária 22-42-22 49 Prága 16 95-17-00 Szófia 4-13-4-15 Slockh. 153-55-153 95 Varsó 64-20-64-40 Wien 8058-80-83 Zürich 110-15-11045
Swttiválár
Felhaltál 2289, eladatlan —. — El só rendű 1-82—1-84, szedett 1-74—1-78, szedett kíisép 1-56 -1-64, könnyű 1-20-1-38, 1-sí rendit üreg 1-68—1 72, ll-od rendű areg
1-48—1-54 angol lUldó 1*40-1-80, szslonna nagyban 1-94—1-98, zsír 2-18 -2-22, hus
2-10—2*40, szalonnás lélsertés 2-12—2*22.
IU4K: Bilíalal tyo»di él UyklaM
Vállalat, ligrkuluáa.
Felelői kiadó: Zalai Károly.
bUrulaa taJaloa I NlMalIlM 7*. a.
Gazdasági-magvak. Kerti-magvak. Műtrágyák.
Szuperfoszíit, mésznitrogén, kálisó, chilei salétrom stb. stb. Slrius növénytápsó. Hármas hatású kerti műtrágya.
Gyümdloafa védfiuirak.
Gabona oaávázóazarak
(porpácok és nedves pácok). Madártltiégek. Baromfi aladalek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya és növényrédfltzerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 Mólg 10 flltér, Minden további szó dija S flll. Vasár- él Ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Cimszó s minden vastagabb betüból álló szó két szónak számit-tátik. Állikt keresóknek 50°/o engedmény. Hirdetések » (öl) pangó ősexegen alul m feleslege* kőnyvoiée, sxámtéxás elkerülése vAgelt előre flxetsndök
A Nagykanizsai Takarékpénztár Menet-JegvIrodéjAhox azonnali belépésre, jegykezeiéjben |á<ta« »o»»tí kerestetik. Uentkezés a Takarékpénztárnál. 3420
Cukorkák névnapi, születésnapi és minden más alkalmi ajándékcélokra állandóan friss éa legjobb minőségben a legnagyobb választékban olcsó árakban — Muszel él Fiiedenihalnál kaphatók. 3364
Sxolid fiatalember augusztus elsejére kényelmes, tiszta, száraz, egészséges oalnoaan bútorozott exobát kaphat. Esetleg reggelivel. Cim a kiadóban megtudható.
Trappiatnsajt teljéi zilros minőségben 1 kiló P 3 - Muszel él Priedenihalnál. 3189
Péftck8!cs8nt bekebelezésre mlndea
öesregben a legelőnyösebben éa leggvor ubban folyóstttat Aoxél Ignáo pénz-
kötcsOnkOzveUtó Irodája Nagykanizsám, Kazinczy-utca 2. szám. 4925
MÉZET,
nyersbőrt, ágytollat, wasst és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 16.
A l.gjsbk p«rk«ltk*.> mégis csak Muszel is Priedenihalnál kapható. 3189
Hávlaro autó njponla reggel 9 órakor indul. Sxernélyenki\'it 8 Pengó oda-vissza. E|őjegyeztetnl Kauluianu Manónál lehel. Teleion 167. 3274
K.r.a.k 3 szobás, komlortoa lakást augusztus 15., vagy szeptember l-re. Cltn a kiadóban. 3395
Király-kenyér slltódénél egy laaono felvételik.
Egyszobás lakás kiadó Klnlzs -utca 20 Érdeklődni Sugár ul 41/B. al.tt. 3425
ZEPESIIMRE
" csatornázás vlzvezeték-berendezéa. épület és mfl-bádogos, Zrínyi Miklós-utoa *2. — Telefon 2-95.
Egy ideálisan szép fekvésű házhely a belvárosban igen olcsón eladó. Bővebbet a nagytrallkban. 3406
Keresek szépen bútorozott egészséges szobát konyhahasználattal, augusztus l-re. Cim n kiadóban. 3419
Háromszobás, esetleg kétszobás comtortos lakást kereiek. Címeket a kiadóba kérek. 3167
I Kirándulásokra, utazásokra, I J ozsonna és hideg vacsorákra !
élelmiszereket u. m. mlndcnncrafl sajtokat, vajat, eredeti ilptól-turót, kSrOzOtt liptóit, hideg felvágottakat, eredeti prágai sonkát, l\'lck-szalAmit, szardíniákat, pástétomokat, huskonserveket legjobban
Muszel és Frledenthal
cscmegekereskedésében lehet beszerezni,
inert ott óriási választékban 3188 és előnyös árban kaphatók.
Egg Lankanzter és egy Winchester seré-tes vadászfegyver, mindkettő kifogástalan állapotban, Jutányosán eladó. Cien-gery-ut 2. kapusnáK\' -3422
Zsák, ponyva legolcsóbb árban kapható Kelemen Rexső cégnél Ugyanott zsák és ponyva kölcsönzés Icgjobo feltételekkel. 3424
ZALAI KÖZLÖNY
Őzv. Balog Mórné szili. Ks-ausx Katalin uj>y a maga, mini gyermekei, valamint sógorai és sógornői nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, h\'-gy hón szereteti férje, a legjobb apa, testvér és rokon
BALOG MÓR
éleiének 58-ik, boldog házasságának 30-ik évében folyó hó 17-én délután 1/2I órakor rövid, de kinos szenvedés ulán visszaadla lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat folyó hó 19-én délután 5 órakor kisérjük örök pihenő helyére a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1929. julius 17-én.
Gyermekei; Gyuri Sanyi Fari BOx.l
Testvérei: Link Adolf ösv. Jookl Mórné Oav. Kohn Samun.
Sógorai és sógornői : Krau.sc J.nS Üzv. Krauaa Dex.önó Öxv. Krauaz Gyulán.
Mély fájdalom mai tudatom, hogy utazóm, régi hűséges munkatársam
BALOG MÓR ur
rövid szenvedés után folyó hó 17-én elhunyt.
Fáradhatatlan szorgalommal évek hosszú során át működött cégem érdekében és mindenkor üzletfeleim nagyrabecsülését, tiszteletét érdemelte ki. Emlékét kegyelettel fogom megőrizni. Nagykanizsa, 1929. évi julius hó 17-én.
Weiss Ernő
Weiss Jacques oég főnöke
varrógépei
móglő öl fogjoDDöft.!
KAPHATÖ :
SINGER VARRÓGÉP
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FMHililt: HA8YKAHIZSA Fönti.
Egy turaképes, 175 ccmes angol motorkerékpár eladó Ciengery.nl \'2. kapus-nál. 4,23
Balatonlellén iÍ7fc!nóíXók
teljes napi panzió hat pengő. A szobák két és három ágyasak, nagyon szépek, ellálás elsőrangú. 33(4
Katonai, egyenruházati,
az összes szakmákba vágó dolgok legnagyobb választéka
Kaufmann Károly
url és női divatáruházában. Címre kérem figyelni I "M
Kévekötő és Manilla
Gazdasági kötéláruk
Uj ponyva Gabonászsák
Ponyva és zsák
kölcsönzés
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
1929. jullus 19.
KAUFMANN KÁROLY
Dunántul legolcsóbb és legnagyobb „„ u róvT áru rzakmában.
Címre kérem ügyelni 1
Miniéit magyar, magyar yltetlgyékl
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leltaer
fűszer- gyarmatáru kereskedőnél
Király-utca 8. Telefon 239.
í:úl___
Miatta magyar, magyar tliet Igyák I
10235/1929. vhl. izám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-c. 102 §-a éneimében ezennel köz-blrré leset, liogy a nagykanizsai kir. járás-bíróságnak 1929. évi l>k. 1023V számú végzése kó.r.lkellében Dr. Bailha István ügyvéd állal képviselt llnomilolt vacumolaj javára 292 P 27 Ilii. s Jár. erejéig 1929. évi június hó H-An foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felul-fogíall és 1200 pengőre becstlll következő Ingóságok, n. m.: 6 üsző és 6 drb. Unó nyilvános árverésen eladatnak.
Mciy árverésnek a \' nagykanizsai klr. járás Dlróság 1929-Ik évi f\'K. 10235. siámu végzése folytán 292 P 27 Ilit. tőkekövetelés, ennek 1928. évi február hó 27. napjától |áró 60 0 kamatai, Wo váltfidll és eddig öaz-szeaen IIMPII fiil. bíróilag már megállapított kölrségrk erejéig. Morgány pusztán, a map r udvarán leendő megtartására 1929. évi Jullus hó 20-lk napiának d. u. 6 órája határidőn! kltlLzetik és ahhoz n venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett tngósigok az 1881 évi LX. t c. 107. és 108. § nl éneimében készpénaflietés melled d legtöbbet Ígérőm:* szükség esetén becsarorr alul is el fognak adatni.
Amennyiben nz elárverezendő Ingóségo-kaf mások Is le- és telultoglaltalták és azokra hlelégllési jogot nyertek volna, ezen Árverés «z 1881 évi LX. t. c. 102. §. értelmében ezek javára ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi julius hó 3. napján.
Kaszab Lajos s. k. 3421 klr. bir kiküldött.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22. v
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedve;- ö fizetési feltételek I
[•14
Nyomatot! a Dé\'/alai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (Pelelós üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 162. azíra
Nagykanizsa, 1929 Julius 20, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI K6ZL0MT
(MtessIMf és UadMntal: fó-nt 8. uim Kaatíbalyt flokkladóhlvatal Koiiuth UJot-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy
bén I peagó a * nUé»
finn
Megkezdődött az orosz-kinai háború
Az orosz haderő megkezdte a támadást és két határvárost elfoglalt — Az Amor folyón átkelő oroszokat a kinai csapatok visszaverték - Briand mérsékletre inti az orosz diplomáciát
Snnghal, Julius ISI A kinai lapok jelentése szerint a nanklngl kormány nem válaszol arra az utolsó orosz Jegyzékre, amely be-Jelenti a diplomáciai BsszekOllelés megszakítását.
Oíüsz forrásból származó hirek szerint orosz repülőgépek elrepüllek Észak-Mandzsuria területe felett és
röpcédulákat dobtak le, ^melyeken felszólítják a mandzsúriai proletárokat, hogy álljanak az oroszok melle.
London, julius 111 Pekingből jelentik: A pekingi orosz konzul minden valószinllség szerint még ma elhagyja állomáshelyéi és Oroszországba utazik. Az
orosz érdekek védelmével követségei bízták meg.
Sanghal, Julius III Magánforrásból származó értesülések szerint az orosz csapatokai annál a kisérlelnél, hogy Blagoven-csenszknél átkeljenek az Amor folyón,
a klnal csapatok ttiz alá vették és visszavonulásra kény-szerllették.
Toklo, Julius II) Ama hireszielések ellenére, hogy a kinai-ornsz haláron már fegyveres csele-palék történtek, az illeni lapok azon a véleményen vannak, hogy a háború elkerülhető lesz.
Briand béke-apostol
Páris, julius III (Éjszakai rádiójelenlés) Briand
ma fogadta az orosz diplomácia képviselőit.
A francia külügyminiszter mér-séklclct ajánlott, hogy a fegyveres összeütközést el lehessen kerülni.
Az oroszok két várost elfoglaltak
Ixmdon, Julius 10
(Éjszakai rádiójelenlés) Az oroszok a mai nappal megkezdték a támadást. Sikerült nekik Pogranicsna és Mandsuria halárvárosokat elfoglalniuk.
Elzárták a határt Lengyelország felé
Varsó, Julius III
(Éjszakai rádiójelenlés) Az orosz határt elzárták.
Bauer beismerte, őogy a gyilkosság napfán a lainszi vadaskertben ialállcoscott ScJ&aeffner Katalinnal
Décs, Julius 111 Mint ismeretes, a Schaeftner Kilty meggyilkolásával gyanúsított Bauer Gusztáv kihallgatásai során a leghatározottabban állította, hogy ju-nius 16-án, tehát a gyilkosság előtti
napon elutazott Bécsből. Igazolásul a lakásán lévő régi útlevelét hozta fel. Ezért ma délulán házkutatást tartottak bécsi lakásán
Bécs, Julius III (Éjszakai rádójelenlés) Walil dr.
érlcsitelle a rendőrséget, hogy a le-larlózlatott Bauer Gusztáv beismerie, hogy julius 17-én a Itinzi vadaskertben találkozott Schaeftner Kilty-vel, ahol egy vendéglőben ebédelt és onnét sétálni meni.
Gránát-robbanás Haj m ás k éren: 4 halott
Gyakorlat közben, technikai hiba folytán történt a borzalmas katasztrófa
Itajmáskór, Julius lfl A Magyar Távirali Iroda jelenti: E hó 18-án 15 óra 30 perckor a hajmáskéri lőtéren tábori larackkal való lögyakorlat alatt
töltés közben egy gránátfelrobbant.
A repeszdarabok a löveg körül szabályszerűen felállított kezelőszemélyzet közül többel súlyosan megsebe-
sítenek. Ezek közül Viktor Erich százados, Zsíros Károly szakaszvezető, Csula Feieuc főtüzér és Szabó II. Mihály tüzér sebesüléseikbe belehaltak.
A többi sebesüllet részben a székesfehérvári kórházban, részben Hajmáskéren azonnal ápolás alá vették. A szerencsétlenség ulán egy szakemberekből álló bizottság kiszállt a helyszínre.
Ez a bizottság megállapította, hogy a löveg ktzelése szigorúan a fennálló szabályok szerint történt, az óvóinlézkedéseket megtartották és ebben a lekinleiben
senkit mulasztás nem terhel. A robbanás mcgtörléntét tehát kizárólag technikai okokban kell keresni, amelyek tüzetes felderítését azonnal folyamaiba lelték.
Megválasztották Zala örökös megyebizottsági tagjait
Sikerült leszerelni a névszerinti szavazásra irányuló mozgalmat, igy a választás egyhangú Vltu nélkül fogaüía el a megyegyUlés a Kanlxsal (tatúroxatoHai
Zalaegerszeg, Julius lfl (Saját tudósítónk telefonjelenlése.) A vármegye éleiében rendkívüli jelentőségű közgyűlést pénteken délelölt \'0 óra után nyitotta meg Gyömörey üyórgy főispán. A diszgyülési terem
majdnem egészen meglelt. A bízott sági tagokat régen látta a megyeháza ilyen nagyszámban megjelenni, mint ezúttal. Igaz, hogy a tárgysorozaton szereplő pontok sem vollak mindennapiak.
A közigazgatási reformtörvény értelmében összeállították a hattagú kijelölő bizottságid, amely vissza, vonult és a főispán elnöklete alatt megejtette a jelölést.
Az egész közgyűlés feszült érdek-
lődése közben enunciálta a főispán a bizottság jelöléseit, melyek szerint Zalavármegye örökös tagságaira: sipeki Balázs Béla ny. főispánt, gróf Batthyány Pál ny. főispánt, Bosnyák Géza ny. főispán, felsőházi tagot, Farkas József v. orsz. gyűl. képviselőt, herceg Festetics Taszilót, Kolbenschlag Béla ny. főispáni, Kroller Miksa zalavári főapátot, Ma-latinszky f-\'erenc felsőházi tagot, Plihál Viktor felsőházi tagot, báró Wlasits Gyula felsőházi elnököt és Tabajdy Kálmán ny. altábornagyot jelölte.
A jelölés ismertetése ulán a főispán rövid beszédben rámutatott arra, hogy ez az örökös lagság csak akkor bir különösen igazi, nagy erkölcsi értékkel, hogy ha a bizottság által kijelölteket a törvényhatóság egyhangú közfelkiállással választja meg. Ugyanekkor bejelentette azt is, hogy
névszerinti szavazást
kérő ivet nyújtott át Farkas Tibor, mintegy 18 aláírással.
Dr. Sabján Gyula
polgármester a közgyűlés érthető izgalmas figyelme közben azt az indítványát terjesztene be, hogy a főispán győződjék meg arról, hogy a névszerinti szavazást kérő ivei aláírók jelen vannak-e.
Gyömörey György főispán az indítvány értelmében felolvasta az ivet aláírók neveit és ekkor megáliapi\'ást nyert, hogy egy részük nincs a közgyűlésen jelen, másik részük pedig a jelölő bizottság jelöléseinek hatása alalt nyomban visszavonta aláírásit.
Igy többek között Pálffy László pölöskefői földbirlokos is kijelentette, hogy aláirta az ivet, de aláírását visszavonja. Azt hilie, hogy Kolbenschlag Béla nem szerepel majd a jelölő bizottság listáján, de mosl, hogy látja, hogy örökös tagnak van jelölve, hervadhatatlan főispáni érdemei miatt, az aláírásától kéri eltekinteni.
Ilyenképen a névszerinti szavazási kérő íven csupán 6\' aláírás maradi, mire a főispán bejelentette, hogy a névszerinli szavazás elrendeléséhez, legalább 10 aláírás kell, tehát nem veheti figyelembe.
Ezután a törvényhatóság impozáns lelkesedés mellett
egyhangúlag megválasztotta és ünnepelte a 11 zalamcgyei örökös tagot, majd Gyömörey főispán üdvözölte őket. Arra kéri az örökös taggá
ZALAI KÖZLÖNY
1929. Jullus 12.
választolt felsőházi tagokat, hogy mint a régi és az u) vármegye bizottsági tagjai tartsák fenn a kapcsolatokat a régi és az uj vármegye között és munkálkodjanak továbbra is a megye érdekében.
A megválasztott örökös megyei tagok nevében Kroller Miksa főapát mondott meleg köszönetet a megye kitüntető bizalmáért. Hangsúlyozta, hogy a megye éleiéből el kell tűnnie a turáni átoknak. Forduljunk a békeszeretet és megértés uljára és az önérdekeket szorítsuk hátra és ugy dolgozzunk a közért, mert csak Igy tudunk eredményt elérni. ígérte, hogy magas kora ellenére, mint eddig, ezután is szivvel-lélekkel dolgozik a vármegyéjéért.
Oyömörev főispán ezulán kijelentette, hogy a közigazgatási reform végrehajtása rendkívül sok munkát Igényel és valószínűleg csak az ősz elejére készülnek el vele.
Eszerint tehát meglehet — mondotla a főispán — hogy a szeptemberi évnegyedes közgyűlést ez a megye-gyíllés fogja megtartani. Majd a
nagykanizsai ügyekre került a sor. Igy elsősorban a városnak a képviselőtestületi választásról és a kerületek uj beosztásáról szóló szabályrendelete. Az ulburkolási munkáknak vállalatba adása. A fe-rencrendi plébánia templom renoválása és organabeszerzéshcz való hozzájárulás. És több kisebb képviselőtestületi határozat. A törvényhatóság az összes nagykanizsai tárgypontokat minden vita nélkül elfogadta.
Dr. Sabjdn Oyula polgármester, dr. Krátky István főjegyző és dr. Kaufman Lajos tanácsos autón fél 5 órakor visszaérkeztek Nagykanizsára.
Londonban fogytán az Ivóvíz
London, Julius 19 (Éjszakai rádiójelentés) A nagy-brittániai hőhullám még egyre tart. A londoni vizmüvek igazgatója a nagy szárazságra való tekintettel, korlátozta a vízfogyasztást.
Elmegyógyintézetbe vittek az osztrák kancellár merénylőiét
Bécs, Jullus 19
(Éjszakai rádiójelenlés) Leilner Antalt, aki tegnap merényletet akart elkövetni a szövetségi elnök és kancellár ellen, ma átszállították az egyik elmegyógyintézetbe, egyben azonban feljelentették az ügyészségen. Kihallgatása alkalmával kijelentette, hogy a merényletet kizárólag a szövetségi elnök ellen akarta elkövetni.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyetS Jelentések: Pénteken « hSmérsik-leí: Reggel 7 órakor 4-19-8, dílulin 2 órakor +26, este 9 órakor +20 5.
Felhőzet: Egész napon it tiszta égboltozat.
Stillrilny: Regjel északkelet, dtften, éazak, este északkeleti azél. A ■■taoralóglail InUaet asta 10
érükar lalaatls aaalaa IdS .Ar-ha«ó, stf agat falSI zivataron haliammal.
Felakasztotta magúi egy Magyar-utcai kőműves
Ittas állapotban vált meg az élettől
Nagykanizsa, Jullus 1U Tegnap éjjel arról értesítették a Magyar-utcai örszemes rendőrt, hogy Máté János Magyar-utca 51. szám alatt lakó kőműves felakasztotta magát.
A rendőr jelentést tett az esetről a kapitányságon, ahoniiaa-nia ság szállott ki a helyszínére és meg-
állapitolla, hogy az alkoholt felette kedvelő ember ittas állapotban követte el tettél.
A házbcliek vallomása szerint mikor rátaláltak, még meleg volt a teste, de hiába való volt az éleszlési kisérlet Máté János többet nem tért vii^ta a**árnyék világra.
Eltemetésére a kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt.
A létra tetejéről boltra znzta magát egy három éves gyermek
Ujabb gyermek-halál a
Nagykanizsa, Jullus 19 Szabó Géza somogycsicsói föld-mives :i éves gyermeke borzalmas módon vesztette el életét. Anyja a padláson foglalatoskodott. Ez alatt a gyermek az udvaron játszolt. Anyja távolléte alatt a gyermek a padlás ajtóhoz támasztott létrára
szülők gondatlanságából
mászolt és onnan épen abban a pillanatban zuhant le, mikor a halálra rémült anya észrevette, hogy milyen veszedelmes helyzetben van. A gyermek több méter magasságból esve az udvaron hollan terült el. A gondatlan anya ellen megindul az eljárás.
Ráesett egy tégla — életveszélyesen megsérült
Jelentéktelennek látszó sérülésből életveszedelem
Nagykanizsa, Julius 19 Néhány nappal ezelőtt a letenye-majori bérgazdaságban Markota Imre 49 éves gazdasági cseléd egy istálló lebontásánál foglalatoskodott. Mikor egyik falat ledöntölték egy tégla Markota hátára zuhant és megsértette. Az ember nem tulajdonított a
sérülésnek különösebb jelentőségei, de tegnap oly heves fájdalmak kezdték gyötörni, hogy szükségessé váll a nagykanizsai kórházba való beszállítása. Az orvosok megállapították, hogy Markota a léglátói erős gerincsérülést és lűdóvérzést kapott. Állapota igen súlyos.
Életfogytiglani fegyházra Ítélték a nagy-görbői gyilkos gazdát
Mikor az áldozat a földön hevert, még akkor Is kétszer belelőtt
Nagykanizsa, Jullus 19
Annak idején részletesen beszámoltunk arról a bestiális gyilkosságról, amit Egyed Albert nagygörbői földműves ember követett el, amikor a mult év őszén Kulcsár János nevű falujabelijét Manlicher fegyverrel lesből lelőtte.
Egyed azért követte el borzalmas tettét, mert Kulcsár állilólag egy bírósági tárgyaláson kedvezőtlenül vallolt Egyedre és ebből keletkezelt a halálos végű ellenségeskedés.
A zalaegerszegi törvényszék Czikó-tanácsa tegnap tárgyalta ezt az ügyet.
Egyed beismerte bűnét, de azzal igyekezett menteni, hogy Kulcsár öl állandóan sértegette, cáfolta és üldözte. Tagadja azt, hogy előre megfontolt szándékkal gyilkolt volna. Csak nmeg akarta ijeszteni" Kulcsárt.
Az eskü alatt kihallgatott tanuk mind terhelóen vallottak Egyed ellen. Azt mondták, hogy Egyed hetek óla készülődött a gyilkos leszámolásra.
Sokszor látták őt, amint künn a mezőn fegyverével a fákra célozgatott, mintegy gyakorolván magát a céflüvésben. Egyed a fegyvert a kommün alatt „rekvirálta" valahol.
A gyilkos azt is bevallotta, hogy amikor áldozata vérében a földön fetrengett — még két golyót eresztelt beléje.
Megrázó jelenet volt, amikor a gyászruhába öltözött özvegyet hallgatta ki a bíróság, aki fuldokló zokogás között mondta el a gyilkosság részleteit
Dr. Still Ernő kir. ügyész halálbüntetést kért alkalmazni.
A biróság előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság bűntettében mondotta ki bűnösnek Egyed Albertet és ezért életfogytig tartó fegyházra Ítélte.
Egyed megnyugodott az ítéletben, a kir. ügyész fellebbezett.
Mozgószinház
h pénz
Nem frázis, amikor azt mondjuk : a világirodalom gyöngye. Zola Emil egyike azoknak a klasszikus íróknak, akik a reálizmus apostolai voltak. A XX. század legnagyobb irói elméje volt Zola, akinek emlőjén egész irói generációk táplálkoztak. Sokkal szerényebbek vagyunk, semhogy Zola Emilnek irói tevékenységét boncolgatni merjük; jelzőink sincsenek arra, hogy őt méltóan jellemezzük s kicsiny a szóbőségünk ahhoz, hogy az ó nagy emberi és irói egyéniségét ismertetni tudjuk.
Ma szombaton és holnap vasárnap az Uránia-moziban Zola Emil regénye: „A pénz" kerül bemutatásra.
Sok esztendeje, hogy Zolának a „Nyomorulta" és „Therese Raquine" cimü filmjeit a kanizsai közönség látta, de alig hisszük, hogy egyelleu ember akadna a városban, akinek lelkében a két film emléket ne hagyott volna. Maga mindkét regény annyira bővelkedett lebilincselő, megrázó és mélyen az emberi lélekbe szántó részletekben, hogy azt elfelejteni nem is lehet.
Zolának .A pénz" cimü regényét löbbé-kevésbé mindnyájan ismerjük s épen Zola Írása az, amely az eseményekel valósággal érzékelteti az olvasóival, mégis azt hisszük, hogy e városban nem fog akadni ember, aki .elevenen" nem akarná megismerni Zola alakjait. Szinte banálissá válik az ember, ha azt mondja, hogy ez a film egyike a legnagyobb alkotásoknak, amit a tilmtechnika valaha előállított, ennek dacára nem lehet elhallgatni, hogy Zola regényének, .A Pénz"-nek filmváltozata egyik leghatásossabb és leghatalmasabb filmalkotás, amit eddig vászonra vetítettek. Monumentális nagy film, amely mindenben követni igyekszik az iró intencióit A filmgyár és a rendezés minden irányban honorálta a nagy elgondoló meglátásait és fantáziáját s sem fáradságot, sem a dollárok nagy tömegét nem sajnálta, hogy a nagy iro nevéhez és örökbecsű munkájához méltó módon hozza a közönség elé a regény filmváltozatát.
A film rendezője : Marcel L. Her-bier, aki e rendezésével aratta éle-lének legnagyobb sikeréi. A film főszereplőit is ugy világították meg, hogy azok művészi képességei .kihozzák" mindazt, amit a nagy Zola meglátott és mondani akart. Bri-gette Helm, Alfréd Abel, Pierre Al-cover és Mary Glory kezébe adták e feladatot, akik azt mesteri módon meg is oldották.
Az Uránia igazgatósága e film megszerzésével is bebizonyította, hogy átérzi kulturhivatását s ha áldozatokkal is, de mégis hozzájuttatja Kanizsa közönségét a világirodalom egyik legszebb alkotásához.
A műsornak másik, nagyon kedves száma a „Páris 20 év előtt és most" cimü kélfelvonásos filmriport. Végül jön a Magyar Híradó.
Fehér fogak
minden arcot Toniórá Chlorodont-fogpaszta
fa 5*<Sppé
____egyazeri dui
gyönyört aWtntcaontféayboa ragyognak, kalönöeen ha a* tijitítáahox a kftlflo
tcomek, gyakran már a pompásan üdítő nnáJata alán. A fogak rOrid hawroálat ntán
a oflra kéaxített fogatatoi aörtéjfi Chlorodont-logkefél haímAHuk. A fof&k ] noralt rothadó ételmaiadékok, melyek a kellemetlen néjitago* okoixAk, aael a fogkeféval alaposan elttrolítlmtók. Kísérelje meg egy tubuí fogkrémmel, melyMk ára\' 60 fill4r, egy uagy VqImlí ára P 1 —. CWorodont-fogkcfo (puha »agy kem*»y Krtéjt), P 1-60. Chlorodont-tiijWi üregenként P 2-GO. Oak kéküld biídA cum joláaban „Chlorodonl" felirattal valódi. MindonGtt kapható. L®o-Werk« A. G., Droodaa, magyaromigi T®x<írkép»u«lck: kloluár Bertalan éa Táwa, Badáj** .
1929 IUIIUB 20
SZINHÁ \'/
Király Ernő vend-ig-fátélca
Erkel Gabi t>ucaucal/e
Pénteken esle a Leányvásárhan kezdte meg vendégjátékát Király Ernő, az operettek legünnepeltebb hőse Fellépése mindenben beigazolta azokat a várakozásokat, amelyek megelőzték. Számtalan operett diadala fűződik nevéhez és a kanizsai közönség önfeledten élvezte azt a kivételes művészetet, amit játéka, snáj-dig megjelenése, kellemes éneke jelentett. Király Ernő neve több, mint kitűnő bonviván. Egyéniségének súlya, ereje már régen fémjelezte a könnyű műfajt is, melynek főalakjait megszemélyesítette.
A Leányvásárban két alakot álli tolt a közönség elé. Az egyik Tom, a senkitia, csavargó, darabos, marcona, nyers. A másik: finom klak-kos, trakkos, glaszés gavallér, akinek gesztusai, modora tökéletes világfii adnak. Nagy, forró és megérdemeli sikere volt. Erkel Qabi bucsuestje is volt az előadás, melyben a kedves, megejtően elegáns, csengő hangú primadonna egvik legszebb sikerét aralta. Vince Emmi, Károlyi, Kormos, vitéz Bánky a löbbi jelentősebb szerepekben fonlak derűs, szines koszorút a kél főszereplő pompás duója köré. A zenekar élvezetesen adta vissza Jakobi mindig édes melódiáit.
U. Gy.
A &xtn&áscl Iroda Qlrel;
(\') Király Ernő v.ndigl.lUpia.ol
Itózsa Dözsl búcsúja. Szombaton este az ..Utolsó Verebély lány" operettben bueauzlk a társulat rokonszenves nalvája Rózsa Bözsi, kl a Jövő ívben n\\egvállk a színpadtól véglegesen. Az est művészi értákót növeli Király Ernó. Budapeat Ünnepelt opcrott-bonvlvánjának fellépte. H Vasárnap délután llntór Hílake
6rimadonna közkívánatra a „Mágnás Unkában bueauzlk. Az előadás mozi helyáraa.
(*) (Irály ErtS tfaaáágfalUptáyal
Vlneze Emml óa az operettazeniélyzet buesufa. Vasárnap eato a „Mesók az lítigépról" operettrióadás keretében vesz bucsut Vlneze Kmml. a kedvenc szub-rett óa az egósz együttes. Király Krnő, az európaazerte kedvelt ós ünnepelt művész grandiózus alakításával a Mesók az írógépről előadása méltó éa emléke zetea szepaógtl befejozése leaz a szín-Idénynek.
A Minfidz Qetl mllsora:
Utolsó előadások:
Szombat: Utolsó Verebély lány. Király Krnó vendégfelléptóvel llózaa líözal hu dula.
\\aaárnap d. u.: utolaó moziholyárus előadás: Mágnás Miska.
Vasárnap este: utolsó előadáa, „Me-•ék az írógépről" Király Krnó vendég-felléptével Vlneze Kmmi óa az operett-egyllttea bucauju.
Nyári clmváltoxását minden nyaralni Induló elófize-lónk jelentse be írásban vagy telefonon a kiadóhivatalnak. Az atánküldés belföldre díjtalanul történik, külföldre naponta 4 fillér a megtérítendő portó többlet.
ZALAI KÖZLOHY
NAPI HIREK
napirend
Julius 20, szombat
Róm. katolikus: Jeromos. I\'rotesl.:
liléi, izraelita: Tam hó 12.
*
Uránia. .A pénz", 7ola-regény Pirii 20 év előtt es most", íllmriporl\' — Magyar Hiradu.
üózfOrdő nyitva reggel 6 ólától elte 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután és kedden egéiz n.ip nőknek).
Dr. Kállay Tibor
ma cs/e érkezik Kanlxaúra
Nagykanizsa, Julius lü
Dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője a ma, szombat esti buda-pesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezik, hogy külföldi útja elölt egykét napot választói között föllsön.
— A miniszterelnök Inkén marad. A fővárosi sajtó hírt adott arról, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök a mai minisztertanácsra a fővárosba utazik Ilikéről és elnökölni fog a minisztertanácson. Telefonon felhívtuk a miniszterelnök liikárságál, ahonnan azt az értesítést kapluk, hogy a miniszterelnök nem utazott cl Budapestre és egyelőre nem is hagyja el Inkét.
— Zala egészségügyi felügyelője. A népjóléti miniszter Zalavármegye egészségügyi felügyeletével dr. Roxer János egészségügyi főtanácsost bizta meg.
— Kinevezések és áthelyezések a tanítóság körében. A közoktatásügyi miniszter Németh Mi-Itályné Vranna Ilona nagykanizsai jwlgári iskolához beosztott állami tanítónőt a nagykanizsai, Billner Gizella nagykanizsai polgári iskolához beosztott állami lanitónöl a nagykanizsai, Wesselowszky Ilona rákospalotai tanítónőt az egyedutai, Stitz Róza újpesti állami tanilónöt a zala-szentgióli, Kővágó Jolán kispesti tanítónőt az egeraracsai, Rupert Róbertet Balatonalmádiról Révfülöpre, Nagy Irént Kispestről Molnáriba, özv. Pólinkásné Pajor Idát Dombovárról Zalalövőre. Ránzainé Szalamln Erzsébetet Veszprémből Scmjénházára, Németh Józsefet a zalaegerszegi törzskönyvi hivataltól a zalaegerszegi állami elemi iskolához, Tanay Jenőt Zalalövőről Csabrendekre helyezte át, Kovács Katalint Oaraboncra, Nagy Oabriellál Nemesszenlandrásra, IV<<-berné Szeibert Máriát Bocskára és Krausz Antalt Orbányosfára kinevezte.
:nisxoklevél-átaaás
Nagykanizsa, Jullua III
Esztendők sora óta csendben, de annál több eredménnyel és odaadással fáradozik Csóthi Géza murake-rcszturi apát, hogy őrálló-helyén, a szomorú trianoni határ legszélén éb-rcnlartsa a magyar hitet, letörölje a magyar könnyeket, csilltsa a fájdalmakat és építgesse az utat a régi határok felé. A Muraközi Szövetség eléren szerzett nagy érdemeiért disz-tagjává választotta s erről a következő díszoklevelet állította ki:
„Ml. a minden isteni éa emberi Igazság megtagadásával megcsonkított Hazánk elszakított részelnek vlsazoszer-zésón munkálkodó Muraközi Szövetség, az llrnak 19211. esztendeje Böjtmás havának 2t-lk napján tartott választmányi illésünkön Nagyságos óa Főtisztelendő Csóthi Oóza tl>. pápai kamarás óa a Szentkeresztről nevezett murakereazturl apátplébános urat a Nemzet és a Haza önáldozatos fiát, a hnzafian erónyek tündöklő példaképét. Trianon elhagyottjainak, árváinak no-mcs istápolóját óa oltalmazóját, a mura-menti végek magyar nharoaát. a magyar feltámadás vérkönnyes küzdel-rneihen szerzett hervadhataüan ósörökké emlékezetes érdemeiért egyhangú lel-kesedéaael dlsztaggá választottuk. Kelt Budapesten, az Urnák 1(>2!>-Ik esztendeje Szent György havának 16-tk napján, í\'. H. pétcrfalvl Molnár Dezső nllAlmmagy, elnök, Megla Antal főtitkár".
A díszoklevelet ma, szombaton délután adják ál Csóthi Gézának Berlin Gusztáv táblabíró és dr. Szabó Zsigmond tisztifőorvos, a Muraközi Szövetség zalai csoportjának elnökei, a muraköziekből álló kanizsai deputáció élén.
— Zászlószentelés. A balaton-györöki leventék vasárnap délelőtt 9 órakor szentelik fel zászlajukat. Zászlóanya Kablna Vilmos tábornok neje.
= Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
— Autóvezető-vizsga volt Keszthelyen csütörtökön. Dr. Kálnay Gyula nagykanizsai rendórfőtanácsos, a zalai gépjármű-körlet vezetője és Ziene-mann Rezső fémipari szakiskolai tanár 8 autó- és 7 motorkerékpár-vezetőt vizsgáztatlak le.
= Meghívó. A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet folyó évi julius 21-én (vasárnap) délciölt 9 órai kezdettel a kiskani-zsai róm. kath. templomban zászlószentelést tart, amelyre az egylet nb. tagjait és a város Közönségét tisztelettel meghivja a Vezetőség. — Gyülekezés Vz9 órakor a kiskanizsai Polgári Olvasókör nagytermében.
= Mielőtt szőnyeget vegz saját érdekélten menjen B-irUhoz. Olcsó, jó. győnyőrU vkljszték.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Naponta ad;on növendék él h\'ióállatalnak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállatoknál a ciontképződést elősegíti, hizáira
áTiIEiétvágygerjesztöiS
A „FUTOR" nem orvottág, hanem a legfinomabban órlött míszsótáp, amely az illatok szervezetébe Igen könnyen lelsz\'vódik, 8 amelyet az állatok aro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a JFTJTORM állandóan etetik. Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca »/2 kg-os próbadoboz ára 30 fillér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ország józsef
mag, műtrágya, növényvédőszerek átt kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn : 130.
Zalavármegye legtöbb adóílxetöl
Nagykunlzsa, Jullua 19
Zalavármegye igazoló választmánya most állította össze a legtöbb adófizetők névjegyzékét.
A listát dr. Batthyány-Strattmann László herceg nyilja meg 111.164 pengő adóval. Utána mindjárt a megyéspüspök, dr. Rott Nándor következik 89.152 pengővel, míg a harmadik helyet Festetics Tasziló herceg foglalja el 78.454 pengővel.
Nagykanizsáról 149 adófizető van a listában. A legtöbbel Zerkowltz Ernő (14.315 pengő) fizeti. Keszthely 62 legtöbb adót fizetője között első helyen Festetics Tasziló herceg áll. A 89 zalaegerszegi között a legtöbb adófizető Fuchs Samu, aki 8.839 pengővel szerepel.
Érdekes, hogy több budapesti és vidéki adófizető mellett szerepel Rubidó-Zichy Iván báró londoni magyar követ is, aki 9.935 pengő adót fizet Zalában.
— Autóbusz-járat Hévízre. Az
Autóbusz Vállalat vasárnap 20 jelentkező esetén 5 pengős viteldíjjal kocsit indit Hévizre. Indulás délután 1 órakor, vissza este 7 órakor. Előjegyezni lehet a Krátky tőzsdében. Autóbusz Vállalat.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye rgész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsleln Szombathely. Kószegl-utca 5.
Még csak 14 napig tart az olcsó árusítás
röfös- és divatáruban
Ka » # i I Menyasszony divatáruházában
őrein es iirocn nagykanizsán
mr a cég megszűnése miatt, ^m
ZAüAI KÖZLÖNY
1929. jullus 20.
Gyilkosság Cases-nakban,
melyről ulóbt> klderUl. bogy csak verekedés volt
Nagykanizsa, jullus 10
Luszllg Ödön Magyar-ulcai gabonakereskedő felesége tegnap este telefonon arról értesítette a rendőrkapitányság ügyeletes osztályát, hogy hallomása szerint Lazsnakon egy embert agyonvertek.
A rendőrségtől azonnal 3 lovas és utóbb két gyalogos rendőr ment ki a helyszínre, de ekkor kiderült, hogji-csak jelentéktelenebb korcsmai verekedésről van szó, gyilkosságról nem is tud senki semmit.
A verekedés szenvedő hőse nem is akart feljelentést tenni megverői ellen.
— llj késmüves és műköszörűs üzlet. A mai sanyarú időkben öröm megemlékezni arról, hogy Nagykanizsán a vállalkozási kedv frisseségével uj üzlet nyilik meg. Az uj üzlet Bozzay és Szegő cég alatt késmüves és műköszörűs üzlet lesz a Sugár-ut 2. sz. Babochay-házban. Megnyílik augusztus l én. A fiatal tulajdonosok közül Szegő négy évet töltött külföldön, ebből hármat Párisban, honnét családjával most márciusban jött meg egy hat napos autó-furával. Szegő Párisban is a metallurgikai foglalkozásokban tökéletesítette magát. Bozzay is fiatal, de alapos szakember. — Legutóbb Zalaegerszegen nyert díszoklevelei kiállított tárgyaival. Az uj kanizsai üzlet teljesen a mai kor színvonalán álló lesz berendezése és teljesítményei, uj-gyártmá-nyai és javításai tekintetében.
■= Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
Meghalt Fedák Sári keszthelyi prímása. Bizl Sándor, FedAk Sári hires keszthelyi cigányprímása, (kinek emlékeiről keszthelyi tudósítónk tollából érdekes, szines riportot közöltünk karácsonyi számunk hasábjain) csütörtökön 69 éves korában Keszthelyen meghall. Ezelőtt néhány évtizeddel Nagykanizsán is kedvenc primás volt Bizi Sándor. Többször volt agyvérzése, most pedig vesebaja vitte el. Érdekes, hogy az utolsó 20 év alatt 20 lelencgyermeket nevelt fel s mindből derék embert faragott. Nagy temetése lesz ma délután.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban Vili., Baross-tér 10.
— Kerékpártolvajok garázdálkodnak Nagykarrizsun. Zsinka Jenő Csengery-uti lakos feljelentést tett a rendőrfőkapitányságon, hogy a Főúton egy üzlet elöl kerékpárját ellopták, amíg bent vásárolt. Ugyancsak kerékpárlopás ügyben tett feljelentést Simán József Ország-ut 23. szám alatti lakos, akinek lakásáról emelték el biciklijét. A rendörségaz ujabban egyre gyakrabban-garázdálkodó kerékpártolvajok kézrekeritésére megtette a szükséges intézkedésekel.
— Minden este győri Lázár Pisla kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.

TENNISZUTOK
„Glória" Liga ütő duplahuros 18 P.
Versenyműkben nagy választék. Szakszeri! r a k e 11 h u r oz á ■ !
Olcsó
TENNISZCIPÖK
Krepp gummitalppal és krombőrtalppal
Szabó Antal
fegyver, lőszer és sportárunagykerískedés

wmmmsmmmmm
— Fogházba került a földbirtokos zsarolója. Közöltük, hogy Eiekmajoi puszta gazdáját, Kammcrcr Ferenc földbirtokost Pap Bagoly Sándor munkakerülő zsarolni próbálta és 2000 pengőt követelt azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem ad, meggyilkolja. A csendőrség letartóztatta a zsarolót.
= Gondoljon rá. Olvasóink emlékezetébe szeretnénk idézni, hogy influenza és sok más baj rendszerint mindig csak egyszerű meghtirés alakjában lép fel. Okvetlen szükséges tehát, hogy semmilyen meghűlést, bármily ártatlan látszata is volna, figyelmen kívül hagyjuk. Amint az első tünetek mutatkoznak, szedjünk néhány Aspirin-tabtetliít és ismételjük ezt minden 3—4 órában. Az eredmény igen rövidesen látható lesz. Aspirln-tablettdk a közönség orientálódására legyen mondva — minden gyógyszertárban eredeti „Bayer" csomagolásban a zöld szalaggal kaphatók.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Zürichi zárlat
Párti 20-37, London 25 21\'/l, Newyork 52.0 , Brtlasel 7225, Milano 27-l9\'/i Madrid 75 70, Amsterdam 20870, Berlin 123 90, Wien 73-22, Sofla 3-75\'/i, Hráiía 15*38l/t, Varsó 5830, Budapest 80-B3l Belgrád 9 12\'/i, Bukarest 3-08\'/i.
SPORTÉLET
összeállították Nagykanizsa tennlszcsapatát Mátyásföld ellen
Nngykunlzsn, JuIIuh 19 A holnap lejátszandó Mátyásföld-Nagykanizsa tenniszverseny elé nagy érdeklődéssel tekint a város sportközönsége. Rég nem látott, szép játékban lesz részünk. Biztosítéka ennek nemcsak Mátyásföld csapata, amelyben elsőosziáiyu játékosokat is találunk, hanem a kanizsai együttes is. Még győzelmi esélyei is lehetnek, ha a h >ni pálya előnyéhez és az ismételten tapasztalt lelkes, kilartó játékhoz a fegyelem is társulni fog. A fegyelem nem engedi meg, hogy majdnem nyert mérkőzéseket csak a könnyelműség miatt veszítse el Kanizsa (mint erre a közelmúltban is volt példa).
Mátyásföldet dr. Herzum Alfonz, Herzam János, Rónay J., Baloghné Tóth Maca és 1 férfi tarlalékjátékos fogják képviselni. Kanizsa győzelméért dr. Haiszer János, vitéz Csikós Jenő, Gonda Miklós és Récsei Rózsi fognak küzdeni — reméljük eredménnyel.
A versenyre a Tennisz-Szövetség is kiküld egy hivahlos megbízottat.
Siessen vásárolni
a
TURUl cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Nő; szandolettek piros, drapp és kék színekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok, Chrom- és nyersgummitalpu tennisz-cipök nagy választékban,
Nézze meg kirakatunkat!
Í Fájdalmak ellen ^
Asplrin tabletták I
QyógyaitrtArakban kaphatók. I

(Rövtditéaete) H — Hrek. HSzgazdv tág Hsngv. — nangveneny. E — előadáa Qy — gyermekeknek. A — aaaaooyok-aak. Z — tene. Mg. — mezfigazdaaág. tf). — Ifjúsági előadás. F — felolvasás. Q _ gtamofonzene. Ib — jazz bánd. K — kabaré. nZ. — nepazertl zene.
Július 20 (szombat)
Budapest 9.15 Az t. honvédgyalogeirtd zeneka-ának hangv. 9 30 H 9.45 A hangv. folytatása 11.10 Nemzetközi vlzjelzónzol-gálal. 12 Déli harangszó. Ulána: Időiéi-7é8. 12 05 Cigányzene. 12.25 H. 12.35 A hangv lolyl 13 ldő|eizés, Időjáráíjilentés. 1»JO H. 18 E. 16.45 Idójelaés, ldő|irás-Jelentés, H 17.10 Irodalmi délután. 18 O. 18 30 A Fóvárotl Zentkar hangv. 20 Előadás a Sludióbói: .Nyári zlvalar". Vlg|á lék 3 lelv. Ulána kb. 22 30 Időjelzés, idő-láráslelcnlís és H. Ms|d cigányzene.
Bécs II Z. 16 Hangv. 20 05 Zongora-és hrgcdtlhangv.
Berlin 17 Zene. 21.15 Énekes vlíjilék kötvclllése. ,r „
Bern 12.45 ü. 16 Hangv. 17.45 Oy. 18.1.1 0. 20 30 és 22.15 Hangv. 22 45 Z.
London, Daventry 13 Hangv. 16.45 Org\'nahangv. 17.15 Oy. -8.4Í Zongora-hai\'nv 19.45 Vaudevilie-ast. 20.30 Rádió-revü. 22 és 22.30 Zene.
München 12.30 Hangv. 14 30 Mikrofon-nal a ba|or erdőkben. 16 Rádiótrió. 18 Mandolinhangv. 20.35 Hangv. Ulána Z.
Prága 11.30 O 1220, 1.30 és 19.05 Hangv. 20 25 Tamburlca Z. 21 Hangv. 21.15 és 22 25 Zene.
Homo 13.15 Rádlólrli. 17.00 éi 21 00 Hangv.
(—) 23 millió dollár kötvény kibocsátás a Canadlan International Paper Company javára Az utolsó hetek egyik iegnsgyobb Ipari flnancirozó transakciójá-nak vesszük távlrall hírét Newyorkból. Egy Chase Securiliea Corporation, Bankers Company of Newyork. Harril, Forbes & Co., Lee, Hipginaon & Co., Bancamerlca-Blsir Corporation, Halsey Stuart & Co., Old Colony Corporation, Otla * Co. és Firsl National Corporation of Boalon cégekből álló bankszindikátus a Canadlan International Paper Company javára 25 millió dollár összegű 60/o-os 20 évi amortlzácóa arany jelzálog kötvényt fog Newyorkban rövid Időn belül klbooálanl. Az említett vállalat az International Paper and Power Company egyik fiók vállalata, amely Hők vállalataival egyllit. a világ legnagyobb rotációs papírgyára és energiát fejlesztő vállalata. Az u|kibociátásl flrra használják, hogy a Canadlan Paper Company vlas7a-ilzetl az anyalntézelnek az ujabb inveaz-lidók céljára előlegezett tökét, amelyre a vállalatnak nagyarányú fejlődése folyián volt szllkaége.
=■ Mint a puha szőnyegen,
ugy járhat a Palma cipősarkon. Ne koptassa felesleges módon idegeit és cipőjét. Ne legyen l\'alma sarok nélkül egy lé|iést sem.
1989. Juli ti8 20
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
Bél-Zalában busából 25—30, ösxi árpából 40—50 és a xabból 20 sxáxalélclcal vár&ató kevesebb termés a tavalyinál
A rozs 10 — 15 százalékkal többet igér a mult évinél - A tavaszi árpa minősége kitűnő — A nemes szőlők 75 százaléka nem ad termést — A takarmányfélékben kedvező a helyzet — A tengeri is jól indul
Somogyi Gyula földbirtokos kimerítő nyilatkozata a várfíaíó terméseredményekről éa egyéb gaxdaságl kérdésekről
Nagykanizsa. Jullus le
Zalamegyében mindenfelé arainak. A kaszapengés és annak nyomában a termés-hozam ma mindennél jobban érdekli a városi embert is. Épen ezért érdekesnek tartottuk megkérdezni Somogyi Gyula palini földbirtokost a remélhető terméseredményekről és az azokkal kapcsolatos mezőgazdasági kérdésekről. Somogyi Oyula kitűnő gazda hirében áll és amit alantabb mond, valóban a legszélesebb érdeklődésre tarthat számot.
A Zalai Közlöny munkatársa elsősorban a gabonafélékről kért információt, majd rátért a többi agrárius kérdésekre.
A búzatermés
— mondotta informátorunk — Délzalában minőségben jobb, mint a tavalyi volt. Hozamra nézve katasztrális holdanként 25-30\'U-kat várható kevesebb, mint 1928. nyarán volt. Ennek egyrészt az az oka, hogy a szibériai hidegek miatt a búzatáblák igen megritkultak, másrészt pedig az, hogy a tavasszal sem volt meg a megfelelő Időjárás. Most jó idő jár az aratásra. A búzából felénél jóval több le van már aratva. Dél-zala egyes vidékein panaszkodnak a gazdák, hogy az aratásnak gyorsabb végzése nehézségekbe ütközik azért, mert egyes vidékeken a .búzatáblákban még mindig zöldes foltok vannak, mig ugyanennek a másik része teljesen beérett és vágható. Természetesen a zöldes foltokat meg kell várni, hogy beérjenek. Szerencsére azonban ez a jelenség elég ritka. Mindezeknek az oka a a téli hatalmas hóréteg nyomása és a szokatlan kemény fagyok. Egyébként
a búzából holdanként átlagosan 7—8 mázsás termést várunk.
Igaz, hogy vannak vidékek, ahol 4 mázsa is alig terem, ezzel szemben azonban olyan vidékkel ls dicsekedhetünk, ahol 10 mázsát hozott a föld kat, holdanként. A cséplések folynak és ebben a hónapban és augusztus elején ki fognak tartani. A behordás mindenfelé folyik. Búzából tehát jó-termést kapunk Zalában.
A rozsnál
nagyjából ugyanaz a helyzet, ami a búzánál volt. A mult évihez képest jó közepes termést ad az idén. A mult évihez képest holdanként! hozama azonban valamivel nagyobb. Ez azzal magyarázható, hogy a rozs virágzása kedvező, szélmentes időjárásban íient végbe. Viszont a beéréskor az erre felette alkalmas, ne m tulheves, borult Idő lehetővé
telte az egyenletes beérést. Számitásunk szerint rozs a tavalyihoz képest kat. holdanként 10—15%-kal több lesz. Átlagosan 6—7 mázsás termés látszik, de előfordul 5, sőt kövér zalai földeken 9 mázsás termés is. Eddig mindenütt learattuk a rozsot. Sok helyen még behordás alatt áll. A fent jelzett terméstöbblet tulajdonkápen mutatkozik azért, mert tavaly Zalában a rozs nagy kvantumban pusztult el a fagy miatt.
Az őszi árpa
mindenütt el van csépelve és igy erről már tiszta képet kaphatunk. Erről a gabonáról, igen szomorúan, csak annyit lehet mondani, hogy nagyon gyönge a minősége és a hozam a tavalyihoz képest 40—50 százalékkal kevesebb. Mi lehet ennek a magyarázata, mint a zord tél és a nagy hónyomás, mely az őszi árpának ártott Zalában a legtöbbet, leszámítva a szőlőt.
Kat. holdanként 6—7 mázsát kapunk,
de nem ritka a négy mázsás őszi árpa sem. A rossz minőséget az is előidézte részben, hogy mikor aratása után kepékben künn állolt a határban, rossz, esős idők járlak és ez igen megviselte a szemeket.
A tavaszi árpát most aratjuk, jó terméskilátásokkal indul a virágzása. Ha-most nem lesz eső, mig kepékben áll, akkor a minősége kifogástalan marad. Délzalában ezidén a tavaszi árpSnak kb. 80%-át adhatjuk el sörárpának, olyan elsőrangú minőségű.
Hozama kat. holdanként 10—12 mázsa.
Kevés helyen fordul elő 8 és gyakorta 13 mázsás árpa.
A zab
nagyon fejlődött, különösen az utóbbi 4—6 hét alatt. Bár nem várható a mult évi termés nagysága, azért csak
200/o-kal számítunk kevesebbre. Aratását a jövő héten kezdjük el. Hozama 8 mázsa átlagban holdanként. Némely vidéken sok a tüske a zabban, ez tisztán a gazdák hanyagságának következménye.
A tengeri kifogástalan állapotban van. Cimere kint van és a mostani időjárás kedvező neki. Szine szép, sötétzöld. • Másodszor is megkapáltuk már és az aratás után még egy kapálást kap. Ha valami növényi kárlevő nem lép fel, akkor igen jó
termést várhatunk belőle.
— A többi
kapások
is nagyon szépek. A burgonya hozama kielégitő. Répából és takarmányokból a mult évinél 20%-kal több termésre van kilátás. A cukorrépa jól fejlődik és a többlet-termés a tavalyihoz itt is 20 százalék. A hüvelyesek kielégítők. Kender, len kevés van Zalában, de ami van, nagyon szép. A repce cséplése befejezést nyert. Ebben az aratás utáni esős idő sok kárt tett, mert a szemek legszebb része még a mezőn elhullott Hozamban és minőségben egyaránt gyengébb a mult évinél. Átlagosan 6—7 mázsát kaptunk belőle.
A takarmányfélék kifogástalanok. Dus, kövér lucernákat találunk mindenfelé vidékünkön. Tarló lóherék, zabosbükköny mind jó, értékes.
— Mindezekkel ellentétben kevés jót lehet mondani
a szőlőkről. Egész Zalamegyében nagy károkat okozolt a reltenetes tél.
A nemesebb szőlőfajták 75 százaléka nem ad semmi termést.
A közönségesebbek, mint .Noha", „Izabella" termése kielégitő lehet. A szőlősgazdák ebben az esztendőben a legsivárabb helyzetbe kerültek. A tavalyi" jó termést vagy nem tudták eladni, vagy potom áron vesztegették el és most következik a rossz termés a nemesebb szőlőkben. Ezzel minden meg van magyarázva.
A gyümölcsök közül a szilva szépen mutatkozik, de alma, körte gyenge termést igér. A gyümölcsfák hanyag kezelése következtében egész Zalában sok a férges gyümölcs. Dió majdnem semmi nem lesz. A fik teljesen elpusztultak a tél miatt. Barackból gyengetermés indul.
— A kertiveteményesek a kedvező idő miatt szépen néznek ki.
Igen érdekes és a m3i gazdasági helyzetre felettébb jellemző információt kaptunk ezután a gazdaközönségről.
— A gazdák hangulata igen rossz. A gabona árának mostani felmenetele egy kis reményt csepegtetett a már kétségbeesés szélén álló gazda lelkébe, de még mindig messze vagyunk attól, hogy a mai nehéz pénz viszonyok mellett a gazdaság intenzivi-tásának fokozására befektetéseket lehessen eszközönie.
— Általában a termés szinte nem is
érdekli a gazdákat. Bizonyos apátia uralkodik a gazda szellemén legyen kis vagy nagybirtokos egyaránt. — Leglöbben visszavonultan élnek és takarékosak a végtelenségig. A legnagyobb baj erre mifelénk is a forgótőke hiánya. Ami az aratási munkálatok elvégzését illeti, nálunk a szerződéseket a munkások betartották. Somogy egyrészéből hallottam valamit, de ez előfordulhat Zala más vidékein is, hogy különbözetek támadnak a munkások és a gazdák között.
Végül az iránt érdeklődtünk, hogy milyenek az értékesítési lehetőségek a gabonák iránt.
- Búzában és rozsban még mindig nincsen vételkedv — kaptuk a választ. Annak ellenére, hogy a tőzsde javult, az értékesítési lehetőségek borzasztó nehezek. Máskor ilyen időlájt a termelő már érezte a gabonakereskedők mozgolódását, most azonban kínos, nrhéz csend van és várakozás.
TŐZSDE
Az értéktőzsde ma is csendes, üz-lettelen. A spekuláció továbbra is tartózkodó magatartást tanúsított s a vállalkozási kedv híján üzlet alig fejlődött ki. A rendezési nappal kapcsolatos eladások csak némi élénkséget hoztak a piacra. Nagyobb befolyást ez sem gyakorolt az áralakulásra, mivel az angazsmánok nagyrésze már tegnap lebonyolítást nyert. Az üzleltelenség a tőzsdeidő végéig eltartott és a zárlati árfolyamok kisebb visszaeséseket tüntetnek fel. Megállapítható az is, hogy azok a hirek, amelyek a tegnapi tőzsdén egy magán-bankházzal kapcsolatban kerültek forgalomba, a mai üzletmenetre és az áralakulásra nézve teljesen hatástalanoknak bizonyultak. A fixkamatozásu papírok piacán élénk forgalom mellett szilárd volt az Irányzat. A valuta és devizapiacon csupán lényegtelen á.tltolódások fordultak elő. _
TerménTtfixsie
A buza 5—10 fillérrel, a rozs — fillérrel esett.
Buza llazsv. 77-ta »30—2540, 78-m 75-54-25 60, 79-« 2585 -25 85, so-ai 25-90-2610, dunántuli 77-«» 24 IS—24 40, 78-ss 24 40-24 60, 79-«s 24 60 -2480, .\'O-as 24 80—24*95, rozs 19*75—20*00, Uk. árpa 18-50-19-00, aörárpa 23-00-23 50, zilb 18 00—18 A tengert tszL 2400—24 60, dunántúli 2400—24 25, korpa 12-76-1800.
A bndapsstl Tözsdi) dsvlza-icjytése
valoták
Angol 1. 27-78-27-93 Belga Ir. 79-65-80 05 Cseh k. 16-90-17-00 Dán k. 152*50*153 10 Dinár 10 00-10*08 Dollár 570 80-572*90 Francia f. 22-45 22 75 Holl. 22980 230-80 Lengyel 64*10-64 40 Leu 3-39 3 43 Léva —\'—
Ura 29 95-30-25 Márka 136 60-137-20 Norvég 152-55 153 1". SchlU. 80-65 8105 Pesets 83 85 84-05 Svájdl. 110-20 11070 Svéd k. 153-60 154 20
DEVIZÁK AmsL 229*85-230*55 Belgrád 10*05-1008 Berlin 136*52-136<>2 Brüsszel 79*60-79-85 Deviza) el 3*38-3*40 Kopenh. 152-60153 00 London 27*78*77*86 Madrid 83-35-83-95 Mllsno 29*96-30*06 Newyork 572*85-4*45 Osslo 152*65-153*05 Párís 22-44-22 51 Prága 1695-17-00 Szófia 4-IJ-4-I5 Stockh. 153-55-153 95 Varsó 64*22-64*42 Wien 8067-80*92 Zürich 110*16-11046
Sertétrílár
Felhaltál 750, eUdiUsn 120. - Hii-rendo 1*82—1*84, szedett 1*74—1*78, szedett kflaép 1*56-1*64, könnyű 1*20-1*36, l-s« rendű Öreg 1*68—1 72, ll-od rendű öreg 1*48—t 54 angol atlMÍ 1*40-1*80, szalonna nagyban 1*94—1*98, zsír 2*18-2*22, hm 2*10—2*40, szslonnis télsertés 2-12—2-22.
Ihfr; fcVlUÜ
Vállalat, lacykodxaáB. felelős kiadó: Zalai Károly. M«ta« KUhii UntyluOjM 7m.
ZALAI KÖZLÖNY
1029. jullua 20.
APBÓHIBDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig »0 fillér, Minden további szó dt)» S flll. Vasár- és ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pinteken 10 szóig 60 fillér, minden további szó dljs 6 fali. Cimbió s minden vasta-
£allb beidből Siló SIÓ két siónak siánilt-lük. Alláat hercöóknek 5OO/0 engedmény. Hirdetések B («t) paagl lasisgsn alul a felesleges könyvelés, axámliaáa elkerülése »«gett alSra flzetandAk
A Nagykanlzaal Takarékpénztár Menet-JegylrodiJAhojz azonnali belépésre. Jegykczelétben Já taa aaxatA kerestetik. Jelentkezés a Takarékpénitárnál. 3420
Zaék, ponyva legolcsóbb árban kapható Kelemen ReateA cégnél. Ugyanott xsik és ponyvs kölcsönzés legjobo fellé-telekkel. 3424
Hévlara sutó naponta leggel l) órakor Indul. Slemélyenklnt 8 PenHO oda-vlssia.
Előjegyeztetni Telelőn 167.
Kaufmann Manónál
lehet
$274
MÉZET,
nyersbőrt, ágytollet, vasat és fémet
legmagasabb áron vásárol
Btrém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
fiatalambar augusztus elsejére kényelmes, tiszta, száraz, egészséges oilnoun bútorozott azobát kap-hat. Esetleg reggelivel. Cim a kiadóban megtudható.
Trapalataaajt teljes zsíros minőségben 1 kiló P 3\'— Muszel és Prledenthal-nál. 3189
Q6xaka gépéait keresek azonnali belépésre a gyótai gazdaságomhoz é\\i konvencióra. — Cim : 0 nda Hugó gyótai gazdasága, u. p. Szépéinek. 3415
Eladé főutcában adómentes uj, kertes családlhaz. Bővebbet Rákóczl-u. 63. 3430
! Kirándulásokra, itazásokra, I oxsonoa és hideg vacsorákra I
élelmiszereket a. m. mindennemű sajtokat, vajat, eredeti llptól-tarót, köröxött liptóit, hideg felvágottakat, eredeti prágai sonkát, Plck-azalánlt, szardlnlskat, pástétomoksl, haskonserreket legjobban
Muszel és Friedenthal
csemegekeresked<s<ben lehet beszerezni,
mert ott óriási választékban 3I8S és eldnyfts árban kaphatók.
Hároatsarobáa, esetleg kétszobás comfortos lakást keresek. Címeket a kiadóba kérek. 3197
A l«gjobb pftrkAltkAvé mégis csak Muszel és Frledenthalnál kapható. 3189
Kirily-keayér sütődénél felvétetik.
egy taisono
Eladé egy jókarban levő ctéplógarnl-tura, minden elfogadható árért. Kedvező fizetést feltételek. Kiskanizsa, Szentrókus-utca 71. sz. 3342
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Cukorkék névnapi, sztlletésnspl és minden mád alkalmi sjándékcélokrs állandóan irtsa és legjobb minőségben a legnagyobb vMaszlekb.in olcsó árakban — Muszel és Frledenthalnál kaphatók. 33B4
Bérautó
csukoft, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon : 595.
Bencze
Lakási
Klnizsi-utoa S/a.
nsi
Keresek szépen butoroiott egészséges szobát konyhshasználattal, augusztus l-re. Cim a kiadóban. 3419
Konvanoléa kovács kerestetik a gyótai bérgazdaaágba. 3437
Egy tanúiét felvesiek — Schleslneer Géula vaskereskedő Nagykanizsa. 3434
Főút 10. szám alatt egy szépen bútorozott szoba egv. vagy ké. w résiére ebejére kiadó. — Bővebbel Melczer tlveg-tlzlelben. 3439
Kertészek figyelmébe I
Keszthelyen, Pál-ulca 29. számú ház összes mellékhelyiségekkel és a kerlészethez szükséges felszereléssel eladó. — Ugyanott két házhely is eladó szabadkézből, készpénzért.
Balatonlellén MXkne6k
teljes napi panzió hat ^angö. A szobák két é* három ávyasak, nagyon szépek, ellátás elsőrangú S3<4
Keszthely város
közepén 11 szobás
szabad kézből eladó
és azonnal elfoglalható. Bővebbet a tulajdonosnál, Keszthely, Apponyi-utca 2 sz. !3„
Most
Fe>tl
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfizmosó, vegytlsitltó, ruhafestő
NAGYK.ANIZSA
öyfljtőtelep i Oyártelep:
Kazinczy-u. 8. Hunyaut-u. |y
Nem kell idegenbt mennie, mielőtt bármit lesiet vagv tisztíttat. üyó?öri!fln meg áialm olcsóságáról ós munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű galtértlsztitás I Tisztit I a« Pllsséroz I
James, Rudge, Triumph
a legelterjedtebb angol motorkerékpárok
lOO\'.Y-ig megbízhatók és ezért Üzleti, sport és vérseny-célra egyaránt legmegfelelőbb.
Sorozatos győzelmek ugy megbízhatósági, mint gyorsasági versenyeken.
6000 pengős ingyen biztosítást kap minden vevő. Kérjen ajánlatot, mielőtt motorkerékpárt óhajt venni. Körzetképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc i,n Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
Gazdák és uradalmak figyelmébe!!
Van szerencsém a n. é. gazdaközünség figyelmét felhívni a
„KÜHNE \' Mezőgazdasági Gépgyár Rt. Moion,
Magyarország legrégibb gépgyárának gyártmányaira: cséplőgépek, nyersolaj-traktorok, ekék, boronák, vetógépek, konkolyozók, borprések, szólózuzók és mii deiinemU gazdasági felszerelések a legjulá-nyosabb árban, egy vagy két évi részletfizetésre is, minden előleg nélkül kaphatók a
„KÜHNE" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatánál,
Nagykanizsa, F8-ut IS. szám.
Ugyanott kaphatók mindennemű varrógépek és kerékpárok, valamint zsákok, ponyvák és motorolajok legolcsóbb áiban és legkényelmesebb fizetési fellélelek mellett. Szükségleteinek beszerzése előtt feltétlen mi kérjen árajánlatot 1

Nagykanizsai utakra legmegfelelőbb az AlegOzemb xtosabb
motorkerékpár az A legelterjedtebb
motorkerékpár az A legjobban felszerelt motorkerékpár az Mindezek mellett a legolcsóbb az Kérjen ajánlalot mielőtt motorkerékpárt óhajt venni. Körzelképviselet:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc m Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4.
Nem trükk, valóság!
Kedves, barátságos, tiszta szoba-árbrti
20
,01
Bőséges, Ízletes, házi étkezési árból
10
10
engedményt kap On, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállodában,
VIII., Baross-tér 10.
Hí vegyészeti nilaM éi ifinitotí liien Mi.
^s&sKssm^mmmrnmssmm
Vegytisztítása és feltétre elfogad férfi ét nAI ruhákat
bármilyen minőségi! kelméből.
UJraátteatéare bór bútorokat, bőrkabátokat éa végárut.
Agytoll llsslltás huzattal együtt éa anélkül.
FUggömők, kézimunkák, szőnyegek, butorkeimék. mindenféle psptsnok és uórrnék Uazti\'áaa, terlóttenltéae éa festése.
Pllsséerozás és gouvréerozás
a legelónyöaebb árban éa legsiebb kivitelben.
Bővebb telvIUgoiitást nyújt Nagykanizsa részére a gyUjtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestő autó,
esetleg 18 havi hitelre
Bővebbet:
Szántó Ui!mos és Társai cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
Nyomatott a Dé\'zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
•9. évfolyam, 163 Máin
Na^ykaulita, 1929 julius 21, vasárnap
Ara 16 fllér
ZALAI KOZLONT
Szerkói tőség és klsdőhlvslsl: Fő-ut 5. szint. Keszthelyt flőkklsdőhlvstsl Kossuth UJos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ín ; egy bőca ■ pengő M Bűit
Többtermelés és természettudomány
Irts: őr. ComRocz Endre egyet, m. tauár, a Természettudományi Tőr sutát főtitkára
Manitoba, Kanadának egyik legkisebb tartománya. Jórészt mérhetetlen erdőség és beláthatatlan ffllérség, ezelőtt vagy ötven esztendővel, — ma nevének említésekor gond Uli meg a magyar gazda homlokát. Csak ugy ontja a kitűnő, olcsó búzát, elárasz lássál fenyegetve az egész világpiacot. Honnan ez a rettenetes buza-tömeg olyan országban, amely ötszáz kilométerrel északabbra fekszik, mint hazánk, észak felé rohamosan zorddá váló éghajlattal? Az EgyesUlt Államoknak és Kanadának ma már száz nil több növénytermelő kisérleli ku-tiló Intézete kiadta a jelszót: ki terjeszteni a buza termelési határát. Minden nap, amellyel a búzát korábban érővé tették, tlz kilométert jelenléti észak felé. Véflre Is elérték, hogy egyes fajták 10—12 nappal korábban érőkké lettek, a buza termelési határát közel 120 kilométerrel lehetett észak felé kitolni.
A mult Század hatvanas éveinek \'égi felé Európa egy ajándékkal kedveskedett Amerikának; az erdő-és gytlmölc8pusztlló gyapjaspillével. A 74 amerikai rovartani intézet csa-
Ell küldte tudósait Európába, néhányat Budapestre is a pille lányozására. A sok tudós azután nagyon érdekes dolgokat derített kl. A gyapjasplllének eredell hazájában meg vannak a maga termé-•zetes ellenségei. Parányi ftlrkész-darázsforma rovarok Az egyik a petéjét, a másik a hernyóját pusztítja, Ezek, — annak Idején — amikor a gyapjaspille átkerült Amerikába, ittfelejtődtek Európában. Világos volt a tennivaló: El kell őket szaporítani Amerikában is 1 Ez meg is történt. Eredmény minálunk ? Amerikai, kaliforniai almával telt vásárcsarnokok, kirakatok — és külkereskedelmi mérlegünk passzivitásának
növekedése.
Felhozhatnék még száz hasonló példát. Mind csak azt mulalná : tudományos kutató munka nélkül a Kyakorlat csak a sötétben tapogatódzik. A kettő karöltve hallatlan eredményeket csikarhat ki a termékeitől.
Végzetes tévedés volna azonban az Itthoni mezőgazdasági viszonyok figyelembevétele nélkül az amerikai viszonyokat szoigai módon lemásolni. Hiszen még ii Is meggondolandó, hogy a többtermelés kérdésénél nem fontosabb-e az a kérdés, hogy mit termeljünk ? Vaj|on, búzatermésünket igyekezzünk-e fokozni, vagy a mezőgazdaság más terén vegyük fel a versenyt, számolva a világgazdaságban észlelhető eltolódásokkal? Bármit hoz is a jövő, egyet ne feledlünk és ez az, hogy a mennyiséglel sokszor fontosabb a minőség.
Ma pedig, amikor a hollandi mezőgazda állandóan a zsebében hordja azt az eszközt, amellyel földjeinek
kémiai természetét mindig ellenőrizni tudja, amikor a francia szölölermelő présházából a mikrószkóp sem hiány-
zik, sem a löbb-, sem a jobbtermelést tudományos kutató munka nélkül el nem érjtlk.
********.....««««».........................1-|- - 1-|-J-TI V\'iiriaqiAi.T.-Lrmfm.\'tnrivi.riT.n.i^\'.
/I revízió kérdésével nem szabad látszani — mond fa a kormányzópárt alelnöke a Zalai Közlönynek
A kormánynak rá kell terelni a világ figyelmét a revízió ügyére — „Amerikától várok sokat a revízió kérdésében" — A l.abour Partynek erősen érdekében áll a revízió likvidálása
..... a nemxetnek érzékenysége és lelkUlete olyan cselekedetre ragadtatná magái, amely átcsapna a határokon és___"
Budapest, Julius 20 (Kiküldött munkatársunktól) Az ajtón, ahol becsöngetek, ez áll egy névjegyen:
Dr. SZABÓ SÁNDOR ügy vőd
ny. főispán, az egységespárt alelnöke
Azok közül a kormánypárti politikusok közül való, aki szivvel-lé* lekkel hive Bethlennek, de azért ha kifogásai vannak a rendszer" ellen,
a pártban és a párton kivlll is megüli az ellenzéki tónust. Egyébként még 1920-ban Tiszalökön választották képviselővé egyhangúlag.
Aktivitás-bőséget eláruló ember. Korán délelőtt frissen, jókedvűen fogad. íróasztala mellé telepszik, de előbb beteszi az udvarra néző ablakot, mert ágyudörgésszerll klop-folás zaja jelzi a pesti ház délelőtti világát.
A társadalom osztályra és vallásra nézve egy a revízió kérdésében
Jó kövér, angol bőrfotelbe sü -lyesztem magam és egy kis asztalkára pihentetem a papirl, amire az egységespárt egyik vezéregyéniségének válaszait illesztem sorba egymás mellé.
A revíziós mozgalomban olyan kérdés vetödött fel — válaszolja kérdésemre — amelyben az egész nemzet egységes. Megállapítható, hogy a magyar társadalom osztályra és vallásra nézve ebben a kérdésben teljesen
egy-
Külpolitikailag is érezhető, hogy a magyar kérdés felé fordult a kül
A kormány feladata, galomra a világ
— Az érdekelné a közönséget, hogy a kormánynak minő szerepet kell vállalni az adott helyzetben a revízióval kapcsolatban ? kérdeztem.
— A kormánynak a feladata, hogy Magyarország tekintélyének megóvására törekedjen. Az összes küldllamokkal szemben felmerülő kérdésekben és a rendelkezésre álló diplomáciai eszközökkel a szokásos módon ennek a hatalmos revíziós mozgalomnak jelentőségére a világ figyelmét ráterelje, azt ébren tartsa és bekapcsolódjék minden olyan mozgalomba, amely ezt közelebb
föld figyelme és ez sokban a revíziós mozgalom eredménye. A mozgalom további feladata az. hogy folytassa azt a felvilágosító munkál, melynek nyomán egy helyesebb megítéléshez juthat a világ közvéleménye. Meri hiszen abból indulunk ki, hogy itl egy helytelen békeszerződés történt minket illetőleg. Az, el nem képzelhető, hogy mindaddig, amíg más ténybeli adatokat nem ismernek meg a béke létrehozói, mint amelyeknek alapján a békét megteremtették, más álláspontra ka-pacitálhatók.
hogy a revíziós moz-figyelmét ráterelje
hozza. Legyen ez az európai politikai vagy gazdasági konstelláció. Hogy mikor vetheti fel a magyar kormány a revíziót hivatalosan? Akkor, mikor azt a legsikeresebbnek látja. A revízió kérdésével nem szabad játszani, meri a nemzetnek érzékenysége és lelkiilele olyan cselekedetekre ragadtatná magát, amely átcsapna a határokon és olyan helyzetet teremtene, amely helyrehozhatatlan súlyos következményekkel járhatna. A párl, mint politikai faktor, kell, hogy a kormány inten-
cióit támogassa. Minden párttagban él a vágy, hogy az igazságtalanság reperdltassék.
Az angol munkáspártnak erősen érdekében áll a revízió kérdéséi likvidálni
A Jelenlegi angol kormány és a re-vlzlő ügye mennyire kapcsolható iíssze ?
- Mennyire? Az az egy bizonyos, hogy az augol munkáspárt programja nagyon telítve van a háborúellenes tendenciákkal. Ez lu-lajdonképen annak, aki a nyugodt polgári létet kívánja, mind él a lelkében. Az a meggyőződésem, hogy a
l.ahour Party nem fog elmulasztani egy külpolitikai alkalmat sem. mely a világbéke biztonságát megerősíti. Mivel pedig a revízió kérdése egy nyughu-tatlan pont Európában, az angol munkáspártnak erősen érdekében dll. hogy ezl is kedvezően likvidálja. Addig nem lehel vildgbékéről beszélni, amíg köröttünk állig fegyverben védik a jogtalanul elvett területeket. Arra nem gondolok, hogy a munkáspárt közvetlenül fog beleavatkozni a revízió ügyébe, de a fentebb elmondottak alapján elsősorban, közvetett uton.
Az európai szimpátiák és anü-pátlAk világában kikre számíthatunk?
— Azon államokra — volt a válasz amelyek legkevésbbé vannak érinlve a revízió által, vagyis amelyek nem kaplak területeket. Én Amerikától várnék sokat, mely még mindig nem ratl- ,< flkálta a trianoni békeszerződést.
Amerikának nagyságával, felelősségével, amivel ö döntötte el a háború kimenetelét, joga van teljes erkölcsi erővel fellépni ebben a kérdésben. Ami külpolitikánkat Illeti, jóba kell lennünk mindenkivel és kezet kell fognunk azokkal, akiktől várunk valamit...
ZALAI KÖZLÖNY
IS26. jullui 21
„Belpolitikailag csak alapja a
Mint a kormányzópárt alelnöke, kórom méltóságodat, beszéljen a rovl-zlónak a belpolitikával való összeltlg-géséröl, miután a politikai életbon oko-rlll ütköznek meg legjobban a párt. és ós világnézetek.
— Belpolitikái/ág csak a nemzeti egység lehet alapja a revíziónak és ezért az egységért áldozatot Is kell hozni. A kormánynak igen számottevő és komoly törekvéséi látom, hogy megtegyen mindent, ami bel-és külpolitikailag clömozdilja a revizió ügyét. t
Ezt a nagy kérdést nem egyes közületek érdekei szerint kell nézni, hanem egyetlen szempont: a nemzet érdekében. Ha ezt a nagy nemzeti érdeket vesz-szltk előtérbe mindenekfelett, akkor
a nemzeti egység lehet revíziónak
azt látjuk, hogy itt is lemondási
követel az ország sorsa.
*
A számbelileg Is leghatalmasabb kormánypárt (mely valaha létezett), alelnöke ezeket a kijelentéseket azzal a súllyal tette meg. mely az. egész beszélgetést Jellemezte és amoly mog-folel a téma polltlkán-tclUllségének.
Nem Is kérdeztem tovább.
Krőften bennem maradt több nagyvonalú meghatározás és ugy éreztem, hogy az a cikksorozat, melynek hasábjain a magvar politika minden árnyalata kifőj ti nézetét a revízióról. Szabó Sándor nyilatkozatával sokszorosan gazdagodott.
Amint elbúcsúztam a kiváló politikustól, ismételten jegyzeteimet nézegettem és utamat a suhanó autók százaival uralt utcán át az ellenzék egyik nagynevű vezéréhez veltem...
Urbán Oyula.
Európában nem fiissznek asz orosz-kinai háborúban
Mtanáxmurlában sióinak ax ágyuk
Berlin, Jullus 20 Szovjet-Oroszországban a német
kormány vállalta az ottlakó kínaiak
védelmét.
A szovjet hadsereg sikeresen operál Mongollá határán
Párls. Jullus 20 Hir szerint az oroszok hatalmukba kerítették Mandzsuii és Pogranics-kaja határállomásokat. Pogranicskaja irányából erős ágyúzás hallható. A kinaiak szakadatlanul szállítják csapataikat a határra, amelyek felelt a vezérletet Csang-Cso-Lin fia vette át. Londoni hir szerinl az orosz kormány nem tesz lépésekel a kelet-kinai vasutak megtartására.
Chamberlain a Kellog-paktum-ban bízik és nem hisz az orosz-klnal háborúban
Bergon, Jullus 20 Chamberlain ideérkezett. Kérdést inléztek hozzá a mandzsúriai helyzet tárgyában, mire a voll külügyminiszter kijelentette: reméli, hogy az orosz-kinai vi&zály nem fog háborúra vezetni. Nem szabad — tette hozzá — lebecsülni a Kellog-szer-zödésl. Ha \'
ez a szerződés nem is feltétlenül biztosíték a\' háború ellen, mégis a béke fenntartására irányuló óhajt fejezi ki és ha lebecsülik hatályosságát, akkor a szerződés csak kiábrándulásra vezetne.
Elkerülték a kötelei Filke és Rybár: csak életfogytiglani fegyházat kaptak
I/éleltflráelés a kassal cigány-perben
Kassa. Jullus 20 Tömött tárgyatóterem előtt hirdette ki ma délelőtt az esküdtszéki bíróság ítéletét a kassai cigányok bünperében.
A két bandavezért: Filke Sándort és Rybár Pált életfogytiglani fegyházra, Hudák Józsefet 15, Csiszár Gyulát 12, Zsiga Imrét és Zsiga Józsefei, Rybár Bélát, Rybár Józsefet, Rybár Sándort, yanó Gyulát egyenként 8 -8 évi fegyházra, Rybár Jenól 4 évi börlönre, Krulo Barna-
bást 4 évi fogházra Ítélte a bíróság, Csömör Andrást, Pécsi Dezsői, Rybár Rudolfot, Kónya Józsefet felmentetlék.
Az orgazdasággal vádolt két női: Csömör Johannát és Csömör Esztert 2—2 évi fegyházra ítélte a bíróság.
A cigányok szinte elégedetten vették tudomásul az Ítéletet.
Az ilélelel általában arra vezetik vissza, hogy a gyilkosságok elkövetésekor a tettesek 14—17 évi suhancok voltak.
Zábó János fiatal uradalmi erdészt\' holtan találták a csemetésben
At öngyilkosság okát teljes homály fedi
Nagykanizsa, Julius 20 Szombaton kora reggel elterjedt a liire a városban annak, hogy Zábó János fiatal uradalmi erdészt Zsi-gárdpuszlán halva találták.
Az emberek gyorsan tovább adták egymás között a hirt. Később már sokan azt is ludnivélték a „jól értesültek", hogy a fiatal erdész, akinek az apja Nagykanizsán a városnál altiszt, bűntény áldozata lelt és ismeretlen tettesek agyonlőtték.
Szombaton délelölt a sormási jegyző telefonon jelentette az esetet a nagykanizsai főszolgabiróságra, amely viszont a csendörségnek adott utasítást a nyomozás haladéktalan iiegejlésére.
Egy csendőrjárőr ki is ment Zsi-gárd-pusztára, ahol a csemetekertben feküdt egy la mellett Zábó János hullája. Mellén volt vadászfegyvere, melynek agyát m egmerevedett lábai görcsösen szorították. A csendőrök a helyzetből ítélve azonnal látták, hogy bűntény esete ki van zárva. Zábó János öngyilkos-
ságot követett el saját fegyverével. Kora reggel akadtak rá a kiskanizsai munkásleányok.
A csendőrség azonnal jelentést tett a nyomozásról a főszolgabiróságra, ahonnan még a délelőtt folyamán kiszálllak Zsigárd-pusztára dr. Laub-heimer Alán tb. főszolgabíró és dr. Szabó Zsigmond járási tiszti-orvos a rendőrorvosi hullaszemle meg-ejtésére.
A rendőri hullaszemle megerő-silette a csendőri nyomozást. Zábó az öngyilkosságot vagy péntek éjjel, vagy a kora hajnali órákban követte el. Vadászfegyverét iábaközé vetle és a puskaciövére rádölt és ugy sütölte el. A golyó azonnal végzett vele.
A nyomozás során semmi irást vagy más nyomot nem találtak, melyből megállapíthatták volna az öngyilkosság okát.
A kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt és igy Zábót Nagykanizsára hozzák és Itt temetik el.
Háborúság a nagykanizsai pékken yér-fronton
A sütőiparosok beszUntelték a boltoknak való sütést — A kiskereskedők sütőmühely felállításával akarnak felelni a pékmestexek kartelljére
Nagykanizsa, Jullus 20
A magyar sütőiparosok a folyton súlyosbodó gazdasági viszonyok mialt az utóbbi napokban az ország legtöbb helyén megmozdultak és felemelték a kenyér árát. Budapesten holnaptól fogva drágul meg a kenyér. A nagykanizsai sütőiparosok is elhatározták, hogy a mai naptól kezdődőleg az utóbbi időben szokásos bolt-liszt ellenében való kenyérsütést beszüntetik. A kiskereskedőknek igy olcsóbba került a kenyér és olcsóbban is tudták adni a vásárlóközönségnek, mint a pékek.
A kiskereskedőket a sütönnsterek közös elhatározása váratlanul és kellemetlenül érle. Értesítésükre adták a sülöinestereknek, hogy ezesetben közös slltőmllhelyl fognak felállítani, ahol saját lisztjükből állíttatják elő a kenyerei és az eddig megszokott áron fogják azt a fogyaszlóközön-ségnek áruba bocsátani.
A sütőmesterek szakosztálya erre mi beadványt intézett a város polgármesteri hivatalához és abban til-
takoztak a kiskereskedők tervezett sütómühelyének fellállitása ellen és annak megakadályozását kérték a hivatalos várostól.
A kiskereskedők deputációja ma délelőtt megjelent dr. Kálnay Oyula rendőrfőtanácsosnál, majd dr. Kauf-man Lajos városi tanácsosnál, ahol l.adlszlau Jenő kiskereskedő arra kérte a hatóságokat, hogy akadályozzák meg a sütőiparosok kar-telijét.
Miután a helyzet a sütőiparosok és a kiskereskedők csoportja között kiéleződött — az ódiumot pedig mindenképen a fogyasztóközönség lesz kénytelen viselni, a katóság békés megegyezést javasol a két félnek és dr. Kálnay Oyula főtanácsos, dr. Kaufman Lajos városi tanácsos és Samu Lajos Ipartestületi alelnök közbenjöttével máris megindullak az egyezkedési és békítési kísérletek.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Még csak 13 napig tart az olcsó árusítás
rőfös- és divatáruban
m a S a^ JL ( I M A ^ Menyasszony divatáruházában
őrein es stroch magykanizsán
mr a cég megszűnése miatt.
ZALAI KÖZLÖNY
1929 [ullm 21. _
Mozgószínház A pénz
Zola tegénye Ilimen az Urániában
Ha jól emlékszem, Zola valahogyan ugy fejezi be egy nyilvahagyoli kérdéssel ezt a hatalmas regényei, hogy azt kellene rá felelni: — .pénz... szerelem: egyformán szennyes eszközei a boldogság után ttllekedó élei ember-férgeinek." A pénz panlheiz-nuisát hirdeti a regény témájára szabott hatalmas film is. Csakhogy ebben Zolának mindent legyűrő mate-rializmusára megkapjuk az Ihesauro-mániás szerelemnek bünhödésen átszűrt megtisztulását. Az egyéni emberi elnyeli ugyan a pénz korlátlan hatalmát hirdető zolai elv, de a fantasztikus vagyonokig sohasem jutói ember-tömegek részére (épen a bűnhődések kihangsulyozásával) inkább megnyugtató fellélegzést jelent ez a lilm. Ugy érzi az ember a Finis ulán, hogy hiába irla Zola a naturalista aeslhelika könyörtelen gőgjével: „a pénz az a melegágy, amelyből a holnap emberisége kihajt" ...hiába irla, meri a pénz regényében is nagy emberi érzések és isteni törvények az Alkotó és összetartó erő, a pénz legfeljebb csak mozgató. Mozgató erő alkotásra és rombolásra.
Aki tehát ebből a filmből akarná megismerni Zola regényének filozófiáját, bizony kissé meghamisítva ismerné meg. Ez azonbjn csak előnyére válik Zola tuldimmenzionali materiális fantáziájának.
Különben is a rendező az egész történetet áthelyezte a mull század közepéből a ma luktető, szédületes technikájú világába Modernizálta az egész regényt. Egy oceánrepülés 24 órái izgalmába sűrítette a Zola lerjengős aprólékossággal regénybe foglalt, hosszú közgazdasági procesz-szusait. A legmodernebb nagyváros, i legmodernebb tőzsdei élet, a mai amerikai Ízlésű és értékű plulokrácla, a legmaibb mondáin élet, rádió, nöi esküdt stb. Külső felépítésében, izédilően ragyogó dekorációiban pedig még az átlagos mait is túlhaladó, már-már ultramodern arlísz-tikummal keretezi a kavargó, örvénylő cselekmény sokrétű szálait. Pompásan sikerült ez az idubeli átültetés, amivel egyúttal elérte a film azt is, hogy a történések az első jelenettől az utolsóig feltartóztathatatlan iramban, de nem fárasztóan peregnek a legcsekélyebb kitérés, tlidőzéa vagy szakadás nélkül. A színészek kitűnően választott típusok. Az operatör valósággal aktív részese « pergő eseményeknek, az objektív minden hatást ismerő technikájával egymásután ejti szinte bámulatba a szemlélőt.
A grandiózus jelző aligha illetett Wbb joggal filmet ebben a kanizsai szezonban, mint A pénz kápráztatóan nagyszerű filmjét. (hl)
bánatos utca
4 tltokxalos Afr. Senki
Hétfőn, 22-én nyitja meg kapuit a Városi Színház mozija s a megnyílás ünnepélyességét akarja emelni Mtal, hogy már az első napra ol>an filmeket és olyan erőket vo-nullat fel, akik valóban reprezentánsai a filmművészetnek. Viszont-aljuk hétfőn a világ legnagyobb két filmsztárját, akik talán soha nem ™"ló fénnyel fognak tündökölni a hlmvllág horizontján. Ok lesznek majdan a vetítővászon halhatatlanjai, kitörülhetetlenül fognak élni az J "ibérek százmillióinak lelkében, "^n művésznő Asta Nielsen, a
nagy dáír művésznő, aki a dán kormány kifejezeti kívánságára, a dán nemzet presztízse érdekéilen uiusl féleszlendeje lérl vissza a filmhez és ilyen a tüneményes üreta Garbó, a jelenkor legszebb és legnépszerűbb színésznője. Ók kelten kapták a női főszerepeket abban a hatalmas filmben, amit a tragikus halált halt nagy iró, Bellaucr Flugó alkotott.
Bellauer azért kapla a gyilkos golyói, mert hajthatatlanul kitarlutt amellett az irodalmi irány melleit, amelynek ő egyik legelső pionírja voll s amely irány nem ismer prd-dériát, nem ismer álszeinérmef s nem ismer az irodalomban köntörfalazást, hanem mindent ugy ir le, amint az a való életben történik. Ennek a nagy Írónak talán hibája vjilt az. hogy pont azokat a témakai dolgozta fel, amelyek a mai társadalmi felfogások szerint nem eszközei az crkölcsnemesitésuek, viszont el kell ismerni, hogy Bettauer a legnemesebb intenciókkal , a legtisztább szándékkal harcolt az fi
Nagykanizsa, Juliua 20 A balatonmenti csendőrség már hosszú hónapok óla széleskörű nyomozást folytatolt egy négytagú belörö-banda ulán, amely három férfiből és egy nőből állóit.
A vakmeíően dolgozó betörők egyre-másra fosztogatták a balaton-menti villákat és fürdőhelyeket, főleg Siófokon és környékén, még pedig oly módon, hogy a betörő-társaság nöi tagja előzően, mint csinos szobaleány kikémlelte a terepet, majd amikor a villa tulajdonosa eltávozott hazulról, cinkosai kifosztották a villái. Számos villát sikerült igy kifosztania a betörő-kvartettnek, mérhetetlen károkat okozva.
Néhány nappal ezelőtt csendőrkézre került a társaság egyik \'agja, aki kihallgatása során elárulta bűntársait. Igy megtudta a siófoki csendőrség, hogy a balatonmenti foszto-
ideáljaiért.
Ebben a Bellauer regényben szerepel ez a világhíres kél művésznő, de méltó partnerük ebben a darabban a kitűnő Werner Krauss, aki nem egy szerepűben mutatta tneg, hogy mi az igazi filmművészet. A darabról csak annyit mondunk: Betlauer-darab.
Ugyancsak a hétfői műsor programszáma „A titokzatos Mr. Senki". Erről az izgalmas, lebilincsolően érdekes filmről sem kell egyebei mondanunk, csak annyit, hogy ezt Harry Pici irta és ő maga játsza annak főszerepét. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy egyetlen filmszínész sem lopta magát annyira a kanizsai közönség szivébe, mint épen ez a Harry Hiel. A merész fordulatok, az ördögi ügyesség, a bravúrok és kalandok nagymestere ö, akinek já téka valósággal lázas tombolást váll ki a nézőközönségből.
Sokai Ígérő nagy műsor a hélfői és Városi Mozgó Igazgatósága eltalálta, hogy melyik műsor teszi a megnyílás napját ünnepélyessé. (•=■)
gató banda vezére egy Kasnyár Ilona nevű csinos, volt szobaleány.
Ezen a nyomon elindulva, a siófoki csendőrség mosl erélyes kézzel hozzálátott a banda ártalmatlanná tételéhez. Miközben a nyomozás tovább folyl, történt, hogy Budapesten a razzíázó detektívek a városliget egyik padján egy fiatal leányt talállak szenderegve, kiről kiderüli, hogy hetek óta sein foglalkozása, sem lakóhelye nincsen. Mikor a legközelebbi őrszobára vitték, megmérgezte magái, azonban csakhamar visszaadták az életnek Kórházból a toloncházba került, ahonnan tegnap kellett volna szabadulnia
Ám ekkor megjelent a siófoki csendörségnek egy járőre a tolonc-házban, aki a leányt kereste. Kiderült, hogy a balatoni fosztogató bandának a vezére. Kusnyár Ilonát, a szép belörővezért a siófoki járőr átadta a kir. ügyészségnek.
Osztrák flutomobilgyár r.-t. ezelőtt „Austro-Flat"
2 tonnás
gyorsteher alváz legolcsóbb a márkás kooaíkkftzBtt.
BUDAPEST
VI., Liszt Ferenc-tér 9.
__M«
Szerdán vagy csütörtökön válaszol Prága a magyar kormány Jegyzékére
l\'rága, juliua tfl (Éjszakai rádiójelentés) A . Na-rodny Listi" estilapja szerint a csehszlovák kormány nem holnap, hanem szerdán vagy csütörtökön adja át válaszjegyzékét a magyar kormány jegyzékére. Ma délelőtt a külügyminisztériumban Benesnél ebben az ügyben fontos tanácskozás volt.
Fel akarta robbantani a tűzoltókat
akik le akarták szedni a Lánchíd tetejéről
Budapest, Jullus 20
(Éjszakai rádiójelentés) Szombaton esle tiz órakor egy fiatalember mászott fel a Lánchid oldalára és felfelé igyekezett. Többen utána indullak, de a fiatalember egy tégla-alaku csomagot tartva kezében, megfenyegette a menteni akarókat azzal, hogy ha utána jönnek, a másvilágra küldi őket.
Végül is kijöttek a tűzoltók és a mentők, akik létrát támasztottak a hídhoz, de ekkor a fiatalember a hid tetejéről, 35\' méter magasból a Dunába ugrott, azonban az előkészített mentöcsónakkal partra hozták. Kiderült, hogy Miczky Mihály szobrász. A téglaalaku csomagot tüzérségi szakértő fogja felbontani.
A sxtn&áx Hf.il mllsora:
Vusárntit) d. u.: utolsó mozlhelyArua előadás: Mágnás Miska.
Vasárnap este: utolsó előudás, „Mesék az írógépről" Király Kruő vondég-teltőntévol vfnraft Krnrm éa az operett-egyultos búcsúja.
Plerre
Uránia Városi Mozgó
Hétfőn, 22-én 5, 7, 9 órakor
MEGNYITÓ ELŐADÁS:
A tavaly meggyilkolt bécsi Írónak Bettauer Hugónak regénye 9 felvonásban
Bánatos utca
Főszereplők: Qreta Oarbo, Asta Nielsen, Werner Krauss
A liioMoi Ml. M
Egy ördöngös fickó furcsa kalandjai 10 felvonásban Főszereplő: Harry Plel
HELfÁRAKI
■ vArosi sziihAz
Ma vasárnap d. u. 3, 5, 7, 9 órakor
A PÉNZ
Zola Emil világhírű regénye
Főszereplők: Brigltte Helm, Ál
irlgl
leover, Mary Glory, Alfréd Abel
Pirii 20 év ült és mosl
Szenzációs fllmrlport 2 felv.
Magyar Híradó
Aktualitások 1 felvonásban RENDES az UrAHIA
Jagrak
pénztárénál
előjegyezhetik, de arok délulán 3 óráig átveendők, mert különben eladalnak SIS alám Tataion BOO azám
Betörőbanda spionja volt a balatonparti szobacica
A Városliget egyik padján, Pesten lógták el a leányt, megmérgezte magát, szabadulása után elvitték a csendőrök
02706734
ZALAI KÖZLÖNY
Grosz és Társa
bankház
Nagykanizsa,
ra-ut is.
a Nemzeti Bankkal szemben.
Nagykanizsai Bankegye-sOlet és Délzalai Takarék-pénzt*ra Nagykanizsai Tkp., Zalamegyei Gazda •égi Tkp. részvényeket,
készpénzkölcsönkötvényekel,
arany- és ezüst pénzeket legmagasabb napi áronfcvlsárolunk. Betéteket magas kamattal elfogadunk, azonnali visszafizetéssel.
Tőzsdei megbízásokat és áluialáso-kategész Európában leggyorsabban és legkedvezőbben telji sitiink.
Meglesz, vagy nem lesz
Nagykanizsának magasabb lak-bérosztályba való 9orozása ?
Nagykanizsa, Jullus 2U A közeledő augusztusi lakbérnegyed élénken foglalkoztatja a közalkalmazottak társadalmát. A pénzügyminiszter ugyanis augusztus elsejével rendezni készül a közalkalmazottak lakbérét. Nagykanizsa, kanizsa, Keszthely, Sümeg, Tapolca és különösen Zalaegerszeg városa sok mindent elkövetlek, hogy a pénzügyminiszter magasabb lakbérkale-góriákra emelje őket. Most bizonyos nyugtalanság uralkodik a közalkalmazottak körében, hogy már csak néhány nap választ cl az augusztusi lakbérnegyedtől és még semmi értesítés vagy rendelet nem jött a minisztériumból, illetékes helyen erre vonatkozólag a következő információt kaptuk:
— A magasabb lakbér,osztályba való sorozás ügyét a miniszter egységesen rendezi. Nagykanizsának magasabb lakbéroszlályba való sorozása : régi, jogos kívánság, amit nemcsak a KANSz helyi fiókja kért, hanem amelynek érdekében a hivatalos város is eljárt Így legutóbb a polgármester KOIbig államtitkárnál sürgette Nagykanizsának magasabb lakbérosztályba való sorozását. Az államtitkár kedvező biztatással felelt a polgármester intervenciójára. Dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő már annakelötte is eljárt a pénzügyminiszternél Nagykanizsa érdekében, aki kedvező ígéretet telt Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének.
■v
-- Miután egységes és országos rendezésről van szó, nincs kizárva, hogy Nagykanizsának magasabb lakbérosztályba való sorozásának Ugye az augusztusi lakbérnegyedig nent kerül döntés elé, hanem csak a novemberi negyedig, miután minden egyea város lakbérviszonyail és egyéb körülményeit először behaló mérlegelés és tanulmány tárgyává teszik a minisztériumban.
— A Zalai Évkönyv kultusza.
Zala
PORCELLÁNPUDER
legjobb n világon.
r. púder, mely a pórusokéi i.cm tömi el; alatta ór é\', 16 ekzik éa wépUJ. Háromféle nagv-inmden Joob üzletben kapha lé 344l
— Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital -mérőié — a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve 8 megbirságoltussék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahilelekröl szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy egy példányi beszerezni s azt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 fiil. Korcsinahitel rendelet 60 fiil. a Zalai Közlöny nyomdában kapható. Vendéglősök titkára )
Mindenütt kapható I
Oriz
Termelt :

Magy.
TeiszBvetkezstl Központ
lludapest, I., Horthy Miklóa-ut 119-121
A sxlnOáxl Iroda CJrel .-
Utolsó két előadás vasárnap délután és este.
(*) Vasárnap délután mozlhely-árakkal közkivánalra ismét Mágnás Miska operett kerül szinre, hogy Piniér\' Böske, a kiváló primadonna széleskörű tisztelőitől elbúcsúzhasson.
(*) Király Ernő vendégféllép-tévcl — utolsó előadás. A színtársulat ina vasárnap este befejezi működéséi. Az utolsó esle Király Ernő vendégfelléptével, Vincze Emmi búcsúzik az ojierctt-együttessel a Mesék az Írógépről cimü operettben. Király Ernő tökéletes művészi jálé-kát minden esle ujjongó tapsvihar kíséri. Közönségünk ma este még gyönyörködhetik abban a csodálatos színjátszó művészetben, amely Király Ernőt a magyar operellszinpad hüsz-keségévé avatta. Vincze Emmi, a kedvenc szubrelt bucsuzása az együttes búcsújával bizonyára kedves emléke lesz a kanizsai közönségnek.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 21, vasárnap
Róm katolikus: Praxedcs. rrotest.: Dániel. Izraelita: Tani nó 13
Lcányklub Jegeskávé délutáa|a Iái 5 órakor a Ml.&zlói-házban.
Uránia .A pénz". Zola-regény. .Pá-rls 20 ív elöli És most", llluirlport. — Mtgyar Híradó.
(lózfOrdÓ nyitva reggel 6 órálól este ti óráig (hótfó, aierda, pénte* dálulán és kedden egeaz n\'.p nóknek).
Julius 22, hétfő
Kornál katolikus: Magdulri*. Protest : Magdolna. Izraelita : Tam hó 14.
Vároai Mozgó. bánatos utci" regény. .A ltokaalos Mr. Senki\', narry-Prel kalandja.
Mandulavlrdg
A nap csókjára lukadt, tegnapról mára sclyoins-zlruiü fátyol a mamlulatára. Smaragd rügyek között, kacagó sugár mint pajkos gyermek csilszlkl Tavaszi táncot Jár .. . Keskeny zöld levelek meleg ölo tárul gyáván, félve mint sztlzck ajka a líók szerelemmel lordul u tény felé. jelé. /.öld pomjm közt, ringó hajló ágon fehér virágfejek.
illatos lágy szellő, gyenge mint a sóhaj tiszta gyermekáloni. Kiles fehér virág! F.zertelü szépség! Ilabkelyhe pompáját kitárja a földnok önzeüen Jósággal.
Szépségét raholril sóvár méhek Jönnek s részeg zUrumögéssel — betelve - ol-| hagyják!
A nap csókjára takarít, tegnapról mára fehér álomfelhö a nuindulatára. Hüszkőn, szűzi díszében virul, Nem. tudja, hogy holnap sárba hull, hogy holnap sárba hull . . ,
(Keszthely)
Vajda fiarlétta
— Személyi hirek. Dr. Sabján Gyula polgármester és dr. Krátky István főjegyző tegnap Balatonfüredre utaztak. — Dr. Novai Imre városi aljegyző a holnapi nappal megkezdi négy lieles nyári szabadságát.
— Pályázat. A letenyei főbíró a szentadorjáni körjegyzői állásra julius 29-iki határidővel pályázatot hirdet. A választás időpontját később állapítják meg.
ÉRTESÍTÉS.
Va n szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
Sopronban TRANCON JÓZSEF-féle sollngeni acélarn-flzletet megvettfik.
Igy módunkban van az összes sollngeni acéláru cikkeinket leszállított árban árusítani.
Továbbra is kérjük a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Tiszteieltel
Májon Testvérek
in
901I
1929. jullus 2l.
Amerre a szem ellát,
vtxon hullámaik a sárguló kalász. Még néhány nap 6a megindul a munka megcsendül a kasza. Am Isten bö adományát a* ember verllékes munkájo teszi teljessé. Hajnaltól napeallg görnyed • ga/.da. a béres a földeken, s .crnber legyen a talpán, aki fáradtság nélkül bírja a kemény robotot.
Am az okos ember könnyít mngán, meri a tulerőllelésnek az egészsége látná a kárét I Egy üveg valódi
Diana
sósborszesz
minden tarisznyában kell, hogy legyen ilyen nehéz napokban. Ez n kipróbált hátiezer arra kérésit egy embert, hogy keltőnek a munkáját végezze ei o még mindig friss maradjon.
Fogadja meg a Jó tanácsot s otthon ne feledj.-I
Diana sósborszesz
felfrissíti az elbágyadt Izmokat, gyornnbh mozgásba hözzo a Véft edzi és kilarlóvá (eszi az egész Rzervezelet. hűsíti a verítékező homlokot. megszUntoli aa itt ott fellépő szédülést, émelygést, szövői valóságos ujjászülelésl ieJent a munkában gflrnyedőknek.
Mindenütt kapható!
UtAnzntot p« fogadjon olt

— Hirtelen meghalt a balaton-szemesl állomás főnőké. Bagonyi Gyula balatonszemesi állomásfőnök az ottani postahivatalba ment, hogy a vasút pénzéi feladja. Alig beszélt pár szól a postamesterrel, mikor szivéhez kapott és holtan esett össze. 49 éves volt. Nagy részvét mellett temették el.
— Kék-fehér lesz a megye azlne ezentúl. A törvényhatóság tegnapi közgyűlésén az örökös tagok megválasztása ulán tárgyalta Pálffy László-pnlöskefől földbirtokos indítványát, mely szerint Zalamegyét a Zrínyiek szinc: a kék-fehér Illeti meg. Csak az idők folyamán tévedésből tértek át a kék-sárga színek használatára. A közgyűlés elfogadta az Indítványt, mely szerint a megye színe ezentúl kék-fehér lesz.
— Ma: jegeskávé ás sörözés a Leányklubban. A Szoc. Missziótársulat nagykanizsai Szent flpoa Leányklubja ma, vasárnap délután \'/»5 órai kezdettel műsoros jegeskávé és söröző délutáni rendez. Ebben a végre mégis csak Ideért rekken? kánikulában nagyszerű sikert jósolunk a bájos leánysereg rendezésének. A műsoron Mágics Mária és Perlaky Gizi ^ongor/tszámokkal szerepének, azonkívül előadásra kerül a Baclílu-sok c egyfelvonásos igen vidám vig-jilék. Belépőjegy l pengő.
— A Zalai Évkönyv — Zal« kultusza.
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai Megfigyelő Jotentáaeki Szombaton a himériil-
leli Reggel 7 órakor +10, délután 3 órakor +2», este 9 érakor +20 8.
Felhőzet: Egész napon át tiszta égboltozat
Szélirány: Egész nápon át délkeleti szél
A M.Uorológlal Intéra.t .»\'• ó\'.k.r j.l.ntli tulnj.mö.K
rült Ig.n m.l.g Idfi .érh.rt"
1989. jullus 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Polgár bácsi
ma délelőtt Atapykanlxsdra érkezik a Csillaggal
Nagykanizsa, Jullus 21) Polgár Sámuel budapesti bérkocsis, aki fiakerével már bejárta Ausztriát, Csehszlovákiái, Németországot, Hollandiát, Angliát, Belgiumot és Romániát, most értesített bennünket, hogy Csillag lovával, hűséges állatjával, Kaposvár felöl Nagykanizsára érkezik. Délelőtt 10 órára jelzi, hogy világhírű lovával és konflisával kitapasztalja a kanizsai utcákat. Polgár bácsi pártfogásunkat kéri. Természetesen a közönség meleg figyelmébe ajánljuk öt, aki a magyar névnek sok külállamban annyi megbecsülést szerzett. Polgár bácsi dunántuli utja után Olaszországba akar ellátogatni, majd Amerikába tervez utat... (Ha ugyan fél világot megjárt konflis-kocsijának kerekei kibírják a kanizsai „kövezetet". /I szerk.)
— A Vécsey Zsigmond-utcai elemi Iskola építkezésére vonatkozólag tegnap Írták alá a vállalkozó céggel a szerződést, ugy, hogy az építkezés a legközelebbi napokban már megkezdődik.
— A klskanlzsai Polgári Olvasókör ma délután 4 órakor közgyűlést lart. A vezetőség.
= Orvosi hlr. Dr. Ney Hugó orvos szabadságra utazott. Aug. Iió 1-én rendel újból.
— Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
aSINOER WIRÓGÉPEK
•á«A LEOJOBBAK I
= Minden este győri Lázár Pista kitűnő zenekarával hangversenyez a Koronában.
— Kaszlnózó táblabírák a cime Darnay Kálmán legújabb könyvének, melynek kötetei bérmentve, kedvezményes árban (fűzve 11 P, arany-nyomásu vászonkötésben 18 P-érl) levelezőlapon, a szerzőnél megrendelhető. Cim: Állami Darnay Mu-zeum, Sümeg (Zalamegye). Qyüjtők és könyvbarátok, illetve könyvkedvelők köteteiket kéziratos dedikációval kapják. Részletfizetésre is megrendelhető. A könyv részletes ismertelésére a napokban visszatérünk.
«= A mai lapunkban felhívjuk olvasóink figyelmét Grosz és Társa Bankház hirdetésére.
— Csendőri ellenőrzés a Budapest—Siófok—keszthelyi országúton. A belügyminiszter külföldi mintára a mai nappal beállította az országutak csendőri ellenőrzését. Egyelőre két őrs működik próbaképen. Az egyik a székesfehérvári, melynek ellenőrző terepe Budapest—Siófok-Keszthely és a Balaton körúti vonal 267 kilométeres szakaszon, a másik a győri, Hegyeshalom—Oyőr 190 kilométeres útszakasz. A székesfehérvári kerület 7, a győri 6 Örsből áll. Mindegyik őrs rendelkezésére áll három szóló és egy oldalkocsis motorkerékpár. Mindkét kerület őrsei a mai "appal már szolgálatba is léptek.
— A hősi halállal halt Iparosok hozzátartozóit ezúton felkéri az Ipartestület elnöksége, hogy a nagykanizsai iparos-hősök emlékének méltó megörökítése céljából megindult mozgalom minél sikeresebbé télele végett mindenki, akinek valamely kanizsai iparos hozzátartozója eleseit vagy eltűnt a harctéren, jelentse ezt az elesett vagy eltűnt |>ontos személyi adatainak és egyéb körülményeinek bemondásával az Ipartestületben, a rendes hivatalos órák alatt.
Férfiak örök iíjnsága
hÍ7tn&itva I 80 ,lllé\' P^abilyíK UlAlUimVd! ellenében liis réten kapja egy azenr. lalál.nány szakorvosi leírását, melynek azonnali fényes eredményéért cé Kent taljaa oairainolAt nyújt I KELETI J. orvossebészeti műszergyár, Budapest. Petóll Sindor u. 17. Alapitva : 1878
. = Mosonyl Mimi áll. kép. oki. zenetanárnő Keszthelyen tanítását újból megkezdi. Az 1929/30. tanévre jelentkezni lehet kedden és pénteken d. e. 11 — 12-ig. Akadémiai vizsgara előkészít.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetést fellételek mellett Bartónúl.
— Vasutas tragédia. Németh József vasutas, a tapolcai állomáson a befutó motorosvonat elől el akarta rántani a síneken álló kézihajtány, azonban a motoros odapréselte a szerencsétlen embert a szénrakódó-hoz, ahol szörnyet halt. A vizsgálat megindult, hogy kit terhei a felelőség.
— Megállapították a Kapós áldozatának kilétét. Közöltük, hogy egy hétlel ezelőtt a Kapós folyóból kifogtak egy hullát. A csendőrség egy heti nyomozás ulán megállapította, hogy az ismeretlen holttest Schmidl Péter szakadáti lakos 16 éves András nevű fia, aki fürdés közben a vizbe fulladt. Ruháját a Kapós partján meg is találták egy bokorban.
Fürdósapkák és fürdőclprtk, színes hajneccek nagy választékban kaphatók Vágó lllatsiertárában.
— A tegnapi lazsnakl verekedés nem a korcsmában, hanem az országúton történt.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Qoldbergerné, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— A Balaton felé vezető érdmartonvásári 12 kilométeres lopeká-val burkolt útvonal elkészült és tegnap átadták a forgalomnak.
Ne felejtse el, hogy : varrógépben „PFAFF", kerékpárban „PUCH" a legjobb 1
— Autóbusz-járat Hévízre. Az Autóbusz Vállalat vasárnap 20 jelentkező esetén 5 pengős viteldíjjal kocsit indít Hévízre. Indulás délután 1 órakor, vissza este 7 órakór. Előjegyezni lehet a Krátky tőzsdében. Autóbusz Vállalat.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Siessen vásárolni
TURUl cipőüzletben,
mig az olcsó készlet tart.
Női szandolettek piros, drapp és kék szinekben.
Gyermek, női és férfi duplavarrott szandálok, Chrom- és nyersgummitalpu tenniaz-cipők nagy választékban.
Nézze meg kirakatunkail
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 7 gyermek születeti, 5 fiu és 2 leány: Baj Károly vasúti raktári munkás és Tislér Katalinnak rk. leány, Fördös József géplakatossegéd és Szabó Erzsébetnek rk. fiu, Dora Sándor állványozópallér és Ládovics Máriának rk. fiu, Vida János borbélysegéd és Rózsás Annának rk. fiu, Oudlin László földműves és Szokol Teréziának rk. leány, Kálovics László földműves és Oudlin Rozáliának rk. fiu, 1 törvénytelen fiu. — Halálozás II volt : Tislér Katalin rk. 2 napos, Andri Ferenc rk. 23 hónapos, Horváth József rk. 1 hónapos, Lichten-stein Lajos magántisztviselő izr. 24 éves, özv. Takács Oergelyné Willin-ger Mária rk 34 éves, Ruzsics László kovácssegéd Eszteregnye rk. 24 éves, Balog Mór kereskedelmi utazó izr. 58 éves, Farkas István pincér rk. 37 éves, Máté János kőmüvessegéd rk. 49 éves, Horváth Imre nyug. vasúti pályaőr rk. 84 éves, Takács Ferenc nyug. vasúti elöfütö rk. 69 éves. — Házasságot kötött 4 pár: Végh József molnársegéd (Sormás) és Oajdor Mária rk., Karafiát Ferenc cipészsegéd és Pál Karolina rk., Major Antal szeszgyári munkás és Faics Juliána rk., Árkus János sörgyári munkás és Szollár Mária rk.
— Kitűnő szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
=■ Mindjobban terjednek a Mávag Mercedes-Benz különleges autók. Azon térhódliás ulán, melyet az állami vasgyárak által kéazltett Mávag Mercedea— Benz
gyártmányú autóbuszok és gyorsteherautók elérték, értheló, hogy a gépgyár különleges berendezésű autóinak Is nagy alkerei
k. A gépgyár felvette gyártási prog-ba a klttypusu Mávag Mercedes—Benz
vannak.
ramjába a klttypusu Mávag Mercedes—Benz gyártmányú kombinált utcalocaoió tűzoltó fecskendő gyártását is, amiáltal tetemes költséget takarítanak meg. Eltűnnek az elavult lóvonatu lUzoltókocalk, amely Idejét mult Intézménynek nem egy nagyobb tűzvész okoz\'a kár adta meg at árát. Alig Indult meg a gyártás, már la sok vidéki város ■endelt hallomáaunk szerint Ilyen autókat. Igy Balatonfüred, Szerencs, Kőszeg, Szarvas és több más magyar vidéki város.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. Jullus 12.
Az idő pénza
Nem tölti felesleg eaen idejét, ha a
ruganyos cipőfűzőt használja t
Egyucri belllzéixl állandóan hassnálja. Nincs többé veazódaég. i Kapható mindenüttI
Gyárija: Weltich Bottfried ntódal
Budapest, VI., Paulay Ede-u. 39.
— Vasvlllás családi háború.
Felsósegesd községben Spilák János gazda már régebb idő óla áldatlan viszálykodásban élt feleségével és fiával. Az asszony fiával együtt azt akarta, hogy az öreg*adja el egyik házukat, de erről Spilák hallani sem akart. Emiatt aztán gyakran volt Összetűzés. Tegnap az asszony Isméi összeveszett az urával, majd kirohant az udvarra és onnan behivta a fiát és egy vasvillával nekiestek az öreg gazdának és agyba-főbe verték. Addig ütötték, amig eszméletlenül összeesett. A csendőrség megindította a nyomozást a verekedés ügyében.
= Meghívó. A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet folyó évi julius 21-én (vasárnap) délelőtt 9 órai kezdettel a kiskani-zsai róm. kath. templomban zászlószentelést tart, amelyre az egylet nb. tagjait és a város közönségét tisztelettel meghívja a Vezetőség. — Gyülekezés fél 9 órakor a kiskanizsai Polgári Olvasókör nagytermében. 8 és fél 9 órakor autóközlekedés a Krátky-tőzsdétól.
— Ideges betegek, továbbá epekőben és vesebajban szenvedők jól teszik, ha a járásnál óvják testüket a rázkódtatástól. A Pálma cipősarok lökhárítóként működik. Az emiitett bajban és betegségekben szenvedők cipőjéről ne hiányozzék a Palma cipősarok.
ló eméistésfink less, ha reggelenként éhgyomorra egy fél pohár természetes „Ferenc József" keserüvi-zet iszunk. A táplálkozási zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc léssel vizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválaszlást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vért felfilssili. Kanhaló gyógyszertárakban, drogériákban ésfüszerüzletekben.
= Az Idegenforgalom óriási jelentőségű kérdését végre a legmagasabb helyen is kezdik azzal az érdeklődéssel kezelni, ami kijár minden nagyhorderejű ügynek. A háború után a megcsonkilotl Ausztria uj nemzeli ipart teremtelt magának az idegenforgalom által. Nálunk — sajnos — sok fontos év veszett el, mielőtt hozzáláttak volna ahhoz