Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.11 MB
2010-03-08 14:53:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
237
4553
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1934. 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V " •
74. évfolyam 97. szám Nagykanizsa, >934. május 1. kedd Ara 12 "Hír
ZALAI KÖZLÖNY
pmjtiíai napilap _____v
(Mrku. Wg 4a kiadóhivatal: Póot 5. uá« . a.,K.r|«. i „iAÍ» . •) Elö«*até»t ára: egy hóra 8 pengő 49 Iliiéi
Megjelenik minden reggel, Mtlő kivételével relelOS S?erke3ZtO I BarbftritS LaJO^^^y Sierkeutőaégl éa kiadóhivatal! telefon: 78. aa
Gömbös miniszterelnök nagy beszéde a költségvetési vita befejezésénél
Az fonti8 időszerű kérdésekről tájékoztatja az országot
Fablny I nem járul hozzá a kenyórdrágltáshoz
Budapest, április 30 Hétfőn délelőtt a pékek küldött, ségo kereste fel Fabl/iyl minisztert, akitől engedélyt kért a kenyérárak felemelésére. A miniszter azt ffc-lelte, hogy a döntés\'az árellcnőrző bizottság számításaitól függ. Egyéb ként az ar. álláspontja, lvogy semmiféle áremelésbe raem hajlandó belemenni. Laki Dezső, az árellcnőrző bizottság elnöke kijelentette, a pékek előtt, hogy csak a leggondosabb tanulmányozás után hajlan-, dó nyilatkozni ebben az ügyben.
Elítélték a „sajtókull\'-ügy párbajozó szereplőit
Budapest, április 30 A büntetőtörvényszék Weisz Istvánt, az OTI vezérigazgatóját és Berényi Sándor hírlapírót nemrí-g lezajlott párbajuk ügyében ma vonta felelősségre. A bíróság Berényi hírlapiról 30Ö, Weisz \\«zéí igazgatót pedig 200 |>engőrc Ítélte párviadal vétsége miatt.
Kecskemét u) polgármestere
Kecskemét, április 30 A város közgyűlése egyhangú lelkesedéssel Kiss Endre tiszti-főügyészt választotta polgármesterévé.
Elbocsájtották a hóhért állásiból
Budapest, április 30 Polányi Aladár budapesti fó ügyész Kovács János állami ilélet végrehajtót tekintettel arra, hogy rovottam ltu, elbocsátotta és erről jelentést tett az igazságügyminiszternek.
Precup és társainak büntetése jogerős
Bukarest április 30 A román hadtörvényszék fellebb vitel 1 tanácsa ugy döntött, hogy Precup és társai ügyében a had bírósági ítélet jogerős. Az öt polgári elitélt (ellebbesett a semmitő-s zókhez.
Szénné égtek a munkások az óriási erdőtűzben
Fogaras, április 30 A fogarasmegyei Zerncst köaclé l>en nagy erdőtűz pusztított Több száz hold kiterjedésű erdő égett \'e- Egy munkáscsoportot minden ol dalról körülzárt a tűz és annak •ngjai (nyolc léa-fi és hét nő-munkás) szénné égtek.
Budapest, április 30 A költségvetés általános vitája csütörtökön valószínűleg befejeződik. Gombf.s miniszterelnök és Imrédy pénzügymniszter válaszolnak a felszólalásokra. Gömbös Gyu. la miniszterelnök nagyobb beszédet mond, melyben kiterjeszkedik minden időszerű kérdésre, válaszol a legitimizmus kérdésében felhozottakra és a Függtlen Kisgazda Párttal való egyűttmködésének
Bécs, április 30 Az osztrák nemzeti tanács és a szövetségi tanács hétfőn tartotta utolsó ülését, amelyen elfogadták az alkotmányról szóló törvényt és az alkotmánnyal kapcsolatos fclhatal. mazási javaslatot. A törvény mellett szavazlak a keresztényszocialisták és a Heiinatblock tagjai. A nagynémetek tiltakozásukat fejezték ki és a szavazás előtt elhagyták az üléstermet. Az uj alkotmányt ina — elsején — hirdetik ki és eb-
Budapcst, április 30 Az Almássy-téren vasárnap egy ágyúlövedéket találtak annak a háznak tövében, amelyben He tény Imre főkapitányhelyettes lakik. Megállapították; hogy a lövedékkel csak inkább demonstrálni akartak, mert az nagyobb hatású robbantásra nem alakalmas. Eddig öt em
lehetőségéről is. A miniszterelnök, hir szerint, felelni fog ezenkívül a dömpingsajtó kérdésében elhangzott kifogásokra.
Budapest, április 30 A Ház mp, kedden délután folytatja a költségelőirányzat vitáját. Ugyancsak délelőtt 10 órakor a felsőház Is ülést tart és megkezdi, a ku ltusatönényj avas La t tárgyalását
Ik\'íI az alkalomból nagyszabású ünnepséget és felvonulásokat rendeznek.
Bécs, április 30 Az alkotmány elkészítéséről szóló felhatalmazási törvényt a nemzetgyűlés tagjai nagy tetszéssel elfogadták. Délután 2 órakor a szövetségi tanács ült össze, hogy ratifikálja a nemzetgyűlés határozatát.
A bécsi városházán már az uj al kotmányszerinti államcímer lát ható : a régi kétfejű sas.
bért vettek őrizetbe. Alapos a gyanú, hogy ez a társaság május elsejére több merényletet tervezett. Ettől függetlenül május elsején a rendőrség készenlétben lesz a fővárosban. Azokat az egyéneket, akik a kommunista tüntetésben részt szoktak venni., őrizetbe vette a rendőrség. ,
Önkéntes munkástáborok
Aki most Németországban jár, annak feltűnik, hogy nincsenek az utcán ácsorgó férfiak, kolduló és csavargó szegényemberek és a munkanélküliek száma egy év matt 5j800.000.rfll 2 mÜli,< 600.000.ru csökkent. Enn«k oka at «őn-kóntes munkástáborok, megalapítása volt, hol a dolgozni akaró fiatalság 18 évtől 30 éves korig munkát, kénye, rej, ruhát ós lelkének fejlődéséhez megfelelő kulturtáptálékot talál min. dent szociális és nemzeti alapon. Ezzel elvonják a fiatalságot a tétlenségtől, a céltalan politizálástól, a r * környezettől és a kommunizmus Kiket mételyező agitátorai elől
A táborokban gondoskodás történik » test és lélek ápolásáról, fejlesztéséről, hygkmlkus életmódiéi, a nemzet történelmének megismeréséről és mindenről, amit egy öntudatos polgárnak tudnia kell, hogy haszno* egyede legyen nemzetének.
Alkalmam volt egy ilyen munkás, tábor parancsnokával beszélgetne Megmutatta 220 emberből álló, gárdájának foglalkozás szerinti listáját Volt ott 3 theologus, 5 orvostanhallgató, 15 joghallgató, 10 mérnökjelőlt, 18 hép-tanitó, 30 bányamunkás, 12 kőműves, 7 ács, 30 lakatos és mechanikus, 10 asztalos, 15 szabó, és 45 segédmunkás (napszámos). Mind egy halomban. Kt vétel nincs. Szállás-uk egy üzemenki-vflU gyár pedáns tisztaságban tartott munkaterme. Munkájuk az Odera folyó vízszabályozási munkálatai.
Heggel kivonul az egész társaság lapátokkal, dalolva a munkahelyre. 11 órakor vissza, egy ónkor megint munkába 4 órá-ig, ezután torna, sport felolvasás, történelmi és kulturális elő-adások a nemzet életéből.
Azzal, hogy a népnek minden rétege itt együtt él, kiegyenlítődnek n különbségek, megismerik egymás bu. ját-baját, a bányamunkás és a mérnök között a Vegjotyb testvéri viszony fejlődik kl. így cl kell hinnem, hogy a jövő német generációjával be fogják tömi Versailles kapuit, ha még olyan erős is. Ilyenkor n©in tudom megállni, hogy ne gondoljak a mi min (taláron dolgozni akaró, kenyerei, foglalkozást kereső szegény magyar fiainkra, kikért fel tudnám áldozni kényelmes otthonomat, velük egy tá-boriw vonulni, dolgozni, tanulni, hogy hasznos |x>lgárai lehessenek szegény nemzetünknek, önáluk van a kezde. ményezés, én ingyen oda adom élettapasztalatomat, munkámat, szervező erőmet nekik, hogy boldogulhassanak. Igényeim nem nagyok: egy tányér étel és egy ágy az ő táborukban. Ez volna az ón második irredenta emlékművem.
Schlw 1*1 vén
Barthou belgrádi és bukaresti utja
Páris, április 30 Barthou francia külügyminiszter alig tért még vissza Párisba és a jobboldali sajtó egy része máris a külgyminiszler bukaresti és belgrádi utazásáról beszél. Különösen a belgrádi utat sürgetik, mert az ottani német propagandát sürgősen kell ellensúlyozni.
A kisantant gazdasági tanácsa megkezdte tanácskozásait Bukarestben
Oazdasági téren is olyan kapcsolatot kivin teremteni, mint politikai téren
Bukarest, április 30 | kaj>csolatokat teremtsen a kisan-
A kisantant gazdasági tanácsa TUulescu elnöklete alatt hétfőn délután kezdte meg munkáját.
Ezzel kapcsolatiam az Adeverul azt irja, hogy most szövegezik meg tanács működési szabályzatát,
tant államok közt, mint amilyen ka[>csolat politikai téren áll fenn közöttük. Bukarestben határozzák? el, hogy hol legyen a tanács főtitkárságának székhelye és itt határoz zák meg azokat a kereteket js, ame-
hogy az gazdasági téren is olyan | lyeken belül a tanács működni fog.
Ma hirdetik kl az uj osztrák alkotmányt
Nagyszabású ünnepségek és (elvonulások egfsi ausztrlában
uuiAarirmdrimnnr»\'ri~i-i*rfi-\'"---
Anarchista demonstráció ágyúlövedékkel Hetényi Imre főkapltányhelyettes házában
ZALAI KÖZLÖNY
1984. májna 1.
Marlnovich államtitkár a kerületi tűzoltó tanfolyam záróvizsgáján
Vasárnap délelölt tartotta záró-vizqgáját a három hetes nagykanizsai kerületi tűzoltótanfolyam, a melyre mintegy ót\\en zalai község kiküldötte hallgatóját. A záróvizsgán megjelentek Marinovich lmqs dr. ny. államtitkár, az Országon Tüw>ltószö\\«t«ég alelnöke. Krátky István dr. iH>lgármester, a tiszti kiküldöttek, Bubich Tivadar várme gyei tüzrendészeti főfelügyelő, Koortzer György, a zalai tűzoltóság lánglelkü vezére és úttörője, dr. Prack István nagykanizsai, dr. Erdélyi jenő győri és Mózes László zahxegerszegi tüaoltófőparancsuá kok, Bremser Gusztáv testueve\'ési verető, Gajdán rendőrkapitány, Vé« csey Barna mérnök. P. Tóth Móric ferences lelkész dr. Schmidt Imre mentőom*. Vcsera Antal tüaoltó-tiszt, stb. stb. A tanfolyam hallga tók mindenekelőtt elméletileg vizs gáztak, majd gyakorlatilag A vizsga eredménye kitűnő volt. ami az oktatók nagyszerű munkáját dokumentálja. A gyakorlati kivonulásnál Vér Pál esateregnyel igazgatólanitó Horváth Sándor saentpé\'erfnldei tanitó, Pungor Iirnő nagybakónaki igazgatótanitó tanfolyamhallgatók vezették az egves gyakorlatokat, majd a mentötöm lő szerelését és az életmentést, stb. mutatták be. A vizsga befejeztével Marinovich Imre dr. államtitkár rámutatott atüz oltóság önfeláldozó munkájára, lelkes szavakban buzdította a tanfolyamot végzetteket. Krátkv István polgármester a vármegye és város nevében mondott nagyszabású b> saédet. A hallgatók nevében Döb röswy Endre köszönte meg az ok tatóknak buzgó fáradozásukat ^
Egerszegi mBsoros-est kanizsai szereplökkel
Az egerszegi szegény gyermeke ket felruházó akció javára május frán jótékonycélu műsoros estet rendeznek Zalaegerszegen Cznbor Mátyásné elnöklete alatt A rende tőség felkérésére dr. Krátky István polgármester és a nagykanizsai városi zeneiskola tanári kara is közreműködik a jótékonycélu est kere tétben, ugy hogy az egész műsor ban a kanizsai\' szereplők dominálnak. Az NTE ügyes leánv csapata Ls..szerepel tornabemutató val.
A kanizsaiak részéről etőmiásra kerül egv zongora-quintett dk Krátky részvételével, további zongora és gordonka szólószámok, melyet az egerszegi szereplők egé szitenek ki szavalataikkal és színdarabokkal.
Az eddigi tervek szerint május 6-án a délutáni vonattal mennek át a szereplők és hir szerint sokan mások is Zalaegerszegre, ahonnan az éjféli vonattal térnek vissza Nagykanizsára.
Nagykanizsa város közönsége osztatlan örömmel veszi tudomásul l^gerszeg városínak és vezetőinek ezt a kezdeményező lépését, mert egészséges hajtását láLja ama egyre melegedő kulturkapcsolatoknak, melyek a két város közt már a hely zet adottságából kifolyólag is ter mészelszerideg fenn kell, hogy álljanak.
Wéber kanonok nyilatkozata a megyéspüspök nagykanizsai látogatásáról és az erők összefogásáról
Már a mull vasárnapi iparosköri előadásán bejekmMle dr.
XVcbGr Pál kanonok, a kanizsaiak kedves ismerőse és földije, hogy má. jus lOén az Actio Catholica-nak nagyszabású gyűlése lesz Nagykanizsán. Munkatársunknak dr. We-ber Pál még a-* következőket mondta a püspök-napokkal kapcsolatiéi : \\
— Örömmel közölhetem, hogy a püspök ur őxellenciája mújusS.án három napra Nagykanizsára érke zik. A főpásztor ezutlal is a leg nagvobb szeretettel jön kanizsai hívei közé. Május 9-től 10-ig tart a bérmálás, lOén délután 3 órakor pedig az egész, vidék bevonásával Nagykanizsán lesz az Actio Catho-lica nagygyűlése. ^
— Örvendetes ez a megmozdulás, amit az Actio (\'.atholica terén látunk az egész egyházmegye terülő tén. Fontos, hogy a v nagykanizsai
gyűlés ünnepélyes legyen és minél nagyobb tömeg hallgassa meg az ott elhangzó irányelvekéi, amiket magukkal vigyenek a zalai katolikusok az életbe is. Ezt az országot fei kell támasztani és felvértezni uj küzdelmekre, melyek még reá várnak. Itt minden erő összefogására szükség van.
— Örömmel állapithatom meg hogy fdpásztorunk mindig különös érdeklődéssel kiséri Nagykanizsa minden megmozdulását és örül, ha itt is az erők össz|>ontositását látja, • VíHJkis únitis\' szokta mondani a püspök ur — <sokat tudunk tenni, az erők szét forgácsolásával pedig nem érünk el semmit Ocxcl. lenciája Nagykanizsára is abban a reményben érkezik, hogy személyes megjelenésével és jránymuta-lásával szolgálatot fog tenni kedvelt városának.
Gyomorbaja miatt fejbelőtte magát / egy öreg hutásómester
Sáfrán Emil 05 éves kútásó vasárnap a kora reggeli órákban Kinizsi-utca 50 s& alatti lakásán öngyilkossági szándékból revolverrel fejbelőtte magát, azonban nem halt meg.
Az öreg kutá-sómester, aki a feleségével lakik együtt, már évek óla sulvos gvomorbajban szenvedelt, ami annyira elkeserilelte, hogy már többször emlegette ismerősei előtt az öngyilkosságot. Vasárnap hajnalban Ismét nagy fájdalmai voltak a szerencsétlen eml>ernek, aki fél 6 óra tájban az zal távolitolta el a feleségét otthon ról, hogy hozzon egy kis rumot neki a legközelebbi korcsmából.
Alig távozott cl Sáfránné a férje elővette a revolverét és jobbhalán tékon lőtte magát. A golyó azonban félrecsúszott és a jobb szemüívgen áthatolva az orrtő alatt jölt ki. ugy hogy az agyai nem érintette. Vissza
térii felesége eszméletlen állapotban találta, mire értesítette a mentőket. akik beszállikftták a köz-kórházba
Az orvosok rémé lile hogy sikerül megmenteni az életnek.
Epekő, vesekő- és hólyagkő-
betegek, valamint azok, akik hugy-savas sók lulszaporodásában és kösz-vényben wnvednek, a természetes „Ferenc József4\' keserűvíz használata által állapotuk javulásit érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló szaktekintélye hosszú mejjfieyelés alapján megál\'api\'otla, hogy a Fereno József viz biztosan és rendkívül kellemesen ha\'ó hashajtó s ezért proita\'a- és végbélbajoknál, valamint vakbélmütltek után is ajánlják.
— Férfiak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmas választék Schütznél.
Fogromlását
lOOtto-lg megakadályozza aHYPERDENT
_azájvlseiwencla. -
Megalakul a kanizsai turisztikai egyesfilet
Dr. Krátky István polgármester régi terve a helyi turisztika fejlesztése, Nagykanizsa környékének feltárása, a közönséggel való meg kedveltetése. És itt nemcsak a tu-rsztikai, hanem magasabb szempontok is jönnek figyeleinlie, miért is ft város közönsége nagy szimpátiával fogadta a |>olgármcster ily irányú célkitűzéséi.
A Magyar Turista Egyesület nagykanizsai osztálya megalakulása előtt áll. Az alakuló közgyűlés május 11-én lesz, amikor az országos köz|xmt vezetőségének kiküldöttei is lejönnek Nagykani-zsára.
Mi a célja a helyi osztály meg alakulásának ? Érdeklődést kelleni a turistaság és általában a természet szépségei iránt, fejleszteni és gerjeszteni a turistaságot és vele együtt gyarapítani a turisták és idegenek közgazdasági szemi>ontl>óI is nagyfontosságú forgalmát, \'főleg Nagykanizsa vidékét közelebb hoz ni a város közönségéhez, azt meg ismertetni és megmutatni, hogy mily szép kirándulóhelyei vannnk Nagykanizsának, amit a köfeönség ma még nem igen szokott igénylw venni.
Az egyesület tagja leliet minden feddhetetlen jellemű önálló egyén, magyar állampolgár, férfi vagvnő, bármely jogi személy, /kiskorúak csak gyámi, szülői, iskolai fegyelem alatt állók pedig az Igazgató bele egyezésével. A tagok igazolványt kapnak, amely afcámos kedvezményekre jogosítja őket. Igv mcg« kapják a szövelsé^ hivatalos lap-ját is.
Bővebb felvilág.sitást minden, kor készséggel ad dr. Szilcs László )>olgármesleri titkár.
(jyönyörü ÍR
uháink
divatbemutatónkon
óriási sikert arattak I
DIVATOS
Áruház
OLCSÓ
1034. május 1,
ZALAIKÖZLÓNY
Az olftftz kereskedelmi élet kitűnőségei csütörtök délután a kanizsai állomásra érkeznek
Nagykanizsa közönsége ünnepélyesen fogadja őket
Ar. olasz -magyar kereskedelmi kamara értesülése sz?rint májtSs hcV :i :in, vagyis csütörtökön délután a trieszti gyorsvonattal /az olasz ke reskedclmi ólét számos kitümWgi érkezik magyarországi utja alkui mával a nagykanizsai határállomásra. Nagykanizsa város közönségének meleg olasz fogadtatása immár fogalom Olaszországi nn, ahová hirül vitték olasz barátaink anngv-kanizsaiak meleg és lelkes fogadtatását. A csütörtök délután érkező olasz előkelőségeket ugyancsak ünnepélyesen fogadjuk. Dr. KrMky Itvún polgármester üdvözli őket a trianoni magyar határon, a levente-zenekar pedig Giovinezzával köszönti őfect. A pályaudvar ebből az1 alkalomból gyönyörűen fel lesz di-szitve. Mivel az olasz vendégeket a város hivatalosan fogadja, felkére-lik a. közönség, hogy a délutáni tröszti gyorssal érkező olasz vendégek fogadtatásán minél nagyobb számban megjelenni szíves kedje nek.
Börtönbejutott a lovag,
aki tolvaj kedvesének pénzéből uraskodott
K hasábokon foglalkoztunk azzal az esettel, amikor Akoca Júlia Hévizén szolgálatadójától, Matuil Kilóstól 750 pengő készpénzt éa egyebeket lopott. Mikor a csendőrök vallatóra fogták, azt mondta, hogy elégette a pénzt. A leányt fegyházbüntetésre ítélték Nagy ka* nizsán. Közben kitudódott, hogy a lojjott pénzből mintegy -150 pengőt szive lovagjának, Pavlovit* Árpád váci kőművesnek adott, akinek azonkívül ruhát és fehérneműt is vett. Aktra Júlia egyik barátnője időközben levelet irt Pavlovitsnak, hogy szerelmese fogságban lévén, most ő is segítse pénzzel, mert ha nem teszi meg, akkor elmondja az-öreg Mand! Eliásnak, hogy hová lett a ]>énz. Tudni kell ugyanis, hogy Akoca Ju.Ua nem a pénxr, ná nem ujságpapirost égetett el, amikor a csendőrök rányitottak. Pav-lovits Árpád váci kőműves igy ke rült orgazdaság vádja alatt a vádlottak padjára. A tárgyalásra Vác-ról utazott le kerékpáron Nogyka-nizkra. Pavlovits védekezése sze rint\' nem tudta, hogy a pénz, amit szive-hölgyétől kapott, lopott lett volna, de a levél, meg a •tanúvallomás eldöntötték a pert. A törvényszék hat havi börtönnel sujtot ta I\'avlovitsot.
TÜND&RORSZ ÁGBAN...
...Hát igen, meg kell hagyni, a Vécsey Zsigmond-utcai állami eljemi iskola ala[>osan kitett magáért. A tantestület a kitűnő Zsiij. mond József igazgató élén, mint u sok kedves növendék, leánykák és fiúcskák. Volt is öröm a* szülők között, amilyent már rég nem lát, tünk. Tündérország költözött a Városi Színházba, hogy kél és fél órán át gyönyörködtesse azokat a földi halandókai, akik a napi ro l>ot, a súlyos kereszt hordozás alatt olíáradva, egy kis boldogság-oázis után áhítoztak. Menyország-mosoly, tündérálom, ártatlanság, kacaj, az Istenség szent igéreto és mindaz, amiért érdemes ezen a földön élni, felvonult a zsúfolt ház díszes közönsége előtt, amelynek soraiban ott láttuk dr. Krdtky István polgármesteri és dr. Hegyi Lajcs főjegyzőt családjaikkal. Hég láttunk ilyen gondosan, szívvel-lélekkel megrendeztt gyernu-kelőadást, amely ennyi gyönyörűséget szerzett szülőknek, gyermekckr.ck egyaránt. Minden jelenetből kiese idült ama gyar tanítóság, íőlcg a rendezők meleg gj\'crmokszxíreteTc, szivjósága, a magyar oktatók céltudatos haza-íias nevelése, amely bámulat s dolgokat tud \'produkálni a szomorú arcú Csonkaország kis\' magyarjai kö«ö(t. A rendezőség olyan munkál végzeit, amelyért a legnagyobb el ismerés és dkgéret illeti. Klsősor Iwn Zsigmond József igazgatót, akinek a keze vonósa látatlanul is mindenütt kiütközött. Az előadás célja már maga a legnemesebb:
a szegény gyermekek részére ösz-szelvozni iskolaszereket, iskolakönyvekel, hogy a nincstelenség gyermekei is részesülhessenek a magyar iskola áldásaiban, fis ez a cél bevitette a kiváló rendezőséget és sikerüli nekik olyat produkálni, amiért mindenki a legteje-sebb elismeréssel adózik nekik.
A kis növendékek ennivaló bá jossággal és jó bclanullsággál adták elő először a Megelevenedett ké peskönyv. című gyermekdarabot, Mert in (ilzella tanitőnó, valamint Zsinmond Józsefné meleg s«inü rendezéséhen. A második szinda rab szerzője Némrth Jenő állami tanitó neje, cirne <Arva Kató>, telve hatafias motívumokkal, melyek egv szé|> magyar szivnek gyönyörű meg nyiatkozásai.
Szemkápráztató volt a sok apró Bág kedves, ízléses kosztümje, tündérek a legkülönfélébb változatban, erdei manók, törpék, gyermekek sokasága A szebbnél szebb tánc-jeleneteket, amit a kis növendékek végtelen kedvességgel és graciózitás-sal adlak elő, bámulatot kell?t!ek a n<^.ökl*m, (Mafeía. a ;ki,álljít»is pazar volt. színház sem állította volna ki különl>en, mart a tanító-rendezők lelkűket vitték l»k\', A zene és énekszámokat1 Németh Jenő tanította 1h), mig a darab bet a-ni tilsa ós rendezésének érdeme Dfinet Gizus és Gábussy Gizus tanítónőké. A fátyol és a magyar táncot Szabó Pista\'tanította be.
A két gyermekdarab telve volt kedves jelenetekkel, amelyek meg-
Rengeteg vevő már meggyőződött. Jöjjön, szívesen látjuk. Vételkényszer nincs !!!
Tlutatt vMttl m.llHnnl
Nemcsak Budapesten, de az egész országban
la tudja mindenki, hogy
Neumann
IMI-, nűl- és Kyermekruhél, rala-mlnt fértl divatcikkel a legjobbak, laléaben utolérhetetlenek éa mtnö-
séstlkben teljesen megbízhatók. Ha a Nemzetközt Vásir alkalmiból Budapeatre Jön, keressen fel be«-nünket Ez az ön érdeke la.
HEUIilflI I.
a. tör. t. ... hmm
, II.. fa»M I.
ragadták a nózők szívéi. Szerettük volna mindegyik szereplőnek a iie. M külön-külön megemliteni és feldicsérni, mert olyan széjten JáUuKolt mindegyik, olyan kedvesen varázsolta a nézflk elé Tündérország minden káprázatát, de bizony ^szük helyünk nem engedi n*eg cit. Minden egyes szeroplíS olyan mun-kiit végzett, Itogy ezért \' külön-külön minden egyesnek dicséret jár. Meg la érdeinelték"ait a soksok tapsot, amiben rVaiíik volt.
Amkor pedig a függöny legördült, dacára hogy már fél 8 ára elmúlt, mindenki atyír újtélig is hajlandó lelt volna \'tovább oltma-radni. Tündérországean. Kánrí-zatban. A sok szép ragyogó angyal kák társaságában, akiknek sznlrti méltán büszkék h)he<nek.
Az előadás oiyan gyönyörű volt, hogy megénWnli, hogy mégegyszer adassék el« azok számára, akik még nem látták.
Mert Tündérországbcn voltunk. Kápráztató Tündérországban...
Idajírái
A nagykanizsai msteoroloftal msf* figyelő Jelentések: — h-itfön a hőmérséklet: reggel 7 órakor + 186. déi-után 2 órakor + 26-2, este 9 órakor
+ 15 4.
ÍWMzrt: Reggel éaaate tiszta, délben borult
SwUriny : Heggel keleti, délben éa este délkeleti. \\
(Bjuaial •iVMI,*W.) A I fl.lt
!■«• IM -írh^í, IS.,,.,1.1...
Pünkösdre és bérmálásra ajánljuk az alábbi reklámárainkat
Fekete és barna trottBrcipífk SzUrke, barna és fekete divatcipők
P B.80 P 9.80
Tennis-cipök Lakk nűi cipők Fehér női cipő
Különleges P 5.80 P UO, 11.80 P 8.80, 11.80
Antilop divatcipífk
P 8.80
Éva vászonclpdk
P 4.00
Divatbocskorok Sandolettekfetir. jllm, Hk h llljirl
oida
\'v M.*W r o.ou, II.ou r 4.BU f V.IO, S.B8
Weekend-cipök IfrflÉHÜ Férfi fóleiptík fekete, barna Férfl lack félcipők Gyermek lack pántos cípfik
13.80 23 26 4.70, 27-30 8.80, 81-36 UO
P 8.80
P UO P 8.88 P 18.80, afflw Mfel
Fehér antilop I, varrott cipük
19-22 8.-, 23 28 7.80, 27-30 8.80, 31-35 8.80
Fehér vászoncipfik pllM
28-34 P 3.18, 35-39 P 3.50 19-22 8.-, 23 28 7.SO, 27-30 8.BO, 31
Mlltényl Sándor és fia cipűáruliáza,
Sandálok feür Ö npirt títío
19-223.8a, 23-264.8o, 27 30 4JI*.31-361
UO
Hagykulxu, Fí-nt 2. Városház ydete.
ZALAI KÖZLÖNY
1934
roijut |
Értesítés I
Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy legmoJernebb
műjéggyárat
létesítettem, mely a m i kor és hygénia minden igényének megfelelj jegel gyárija. Rendeléseket házhoz szállítva már a mai naptól felveszek. I blokk * 10 kg. -.50 f. \'/• „ 4 8 kg. .98 f. Szíves pártfogásukat kérve, vagyok li-zteletiel m<ME ISmAC Telefon 101. wlkvlxgyároa
Budapest legnagyobb színházi eseménye a „Szeressen kedves"
Mindazoknak, Akik az ezidei Nemzetközi Vásár alkalmiból a fővárosba utaznak, saját érdekükben ajánljuk fl. gyeimébe a -Szeressen Kedves, elő. adását a Fővárosi Operett Színház, han. Ex az érdekes m«séjü, rendkívül mulatságos és fülbemászó zenéjü ma. gyár operett ma már köztudomású :a«a zációja a fővárosnak. Az elismerten európai hírű előadás legkiemelkedőbb értékei Honthy Hanna utolértiet«t-len színjátszó művészete és gyönyörű éneke, Caortos Gyula egyedülálló mü-vészete, a páratlan jókedvű Fejei Teri Párisba illő remek alakítása, a népszerű I-atabár Kálmán a humor nagymérteié, Szokolay Olly hóditó ele. ganciája és táncművészeié, Szakáin Zoltán, a magyar Gusztáv Frőhlich, Surkadi Aladár groteszk humora, Fe leld Kamii ördöngös táncai és az egész kiváló együttes. Külón látvá. nyosságai a rendkívüli produkciónak a gyönyörű díszletek és pazar jelmc. zck. A nagyszabású operett rendkívüli szenzációja a legújabb tánc, a • Cark>ca< bemutatása, amelyet egy egész görthadsercg felvonulása köze. petle csodál meg minden este a zsu-folt nézőtér közönsége. Saját érdeké, ben ajánljuk mindenkinek, hogy ne mulassza el megnézni a iSiCresst-n Kedves, előadását a Fövánosi Operett Színházban.
Emlékeztető
Május 4. Házi vizsga-eiőadás a zeneiskolában délután 6 órakor. Május 5. A piarista Diákszövetség teá. Ja a gimnáílum tornatermében a kápolna javára 6 ói«kor. Május io Kercskedelmisták tomaQn-nepélye 4 ónaUw a Zrínyi pályán.
Ipartestületi Dalárda díszhangversenye az Iparoskörbei). Május |X. Rcf. kulturjcst 8 órakor az
Iparoskór termében. Május 12. A Mezőgazdasági Kamara
közgyűlése a városházán. Május 13. Ref. lemplom-avatás. Májas 29. A frontharcosok sásglóezen-
telési ünnepélye. 4 , , Máj na 21.
Tornász-Qnnepély délután 6 órakor a Zrínyi pályán. u \' Májú* B|. Kereskedelmi Alkalmazottak
nyárt mulatsága, jtiuki* &
Tűzoltók juniális* az iparos szák. bálban.
Június 4. VI. bérleti hangverseny (Né. m*lh Mária) ai IpflroWaékhácban fél V órakor.
— Férfi, női és gyermek week-end cipők, sindalok Miltényi Sándor cipőüzletében.
NAPI HÍREK
NAPIREND Május I, kedd
Római katolikus: Föl. és Jak Protest : Fülöp. Izr.: Ijar hé 16
Mozi előadások hétköznap 5. 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzeum és könyvtár nyltvs csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tö 12 óráig.
Oyógysxertlri éjjeli szolgálat e hónap ban: .Megváltó\' gyógyazertii Erzsébet-tér 2). ss. és a kiskanlssai gyógygzeitár
üózfflrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfó, szerda, péntek délutáu, j kedden egész nap nőknek).
(Szülői értekezlet a ItoixonvL utcai elemi Utóiéban) Igen sikerült szülői értekezlet volt vasárnap a Hoz. gonyi-utcai elemi iskolában, amelyre nagy számban jöttek össze a szül ik és tanügybarátok. Filó Ferenc igaz. galó megnyitójában vázolt-* a szülői értekezletek fontosságát és cél iáit: kő. wlebb vinni az iskolát a szülői ház. hoz. Lukács József hitoktató tartotta meg ezután szépen felépített előadását .A teremtő műhelye- cini.ti, a mintacsaládot állítván a szülők szemei elé. Nemcsak sióval, d-\' példával kell nevelni a gyermeket — voltak elő-adásának alapgondolatai, mert a gyér-mek a szülő példáját követi, lelki világát magáévá teszi és egész életét ennek megfelelően rendezi be. Filó igazgató ezután a gyerm*kck minő sitéséről tartott tömör és tartalmas elő. adást. A szülői értckezclten a kisebb tanulók szavalatokat adtak elő. így
Hegyi Erzsike, László Mariska, So-mogyi Évi, Takács Tibi, I.eidl Idus, Genetheim Klári. Majd a tantestület a szülőknek gyermekeik előmenetelé, ről adott felvilágosítást.
— Orvos* hlr. Dr. KKiner Zsigmond, közkórháti főorvos, belgyógyász szak. ortos szabadságáról megérkezett. UJ. ból rendel Sugár-ut 12. sz. alatt (városi színházzal szemben) délélőtt 11-től 124g és délután 3-1-ig.
(A Keresztény Jótékony Nffegy. let választmánya) szerdán délután 6 ómkor választmányi ülést tart a város, háza tanácstermében.
Leinylloeuml egyenruha - anyag legoloaóbb Qolenszky Divatüzlet ben.
- (Május i-An életbe lép a bata-toal viss/autazá.4 kedvezmény) Már az
elmúlt évben rendszeresítve volt u l>aIatoni utasok részére \' visszautazás kedvezmény. Azok a ny^palók, akik legalább 10 napot valamelyik balatoni fürdőben töltenek, visszafelé kb. 00 százalékos utazási kedvezményben ré. szesülnek. A kedvezményt az idén is engedélyezte a Máv s az már május 1-én életbe is lép.
—Igen olosó oailldr-vdsdr Transdanubtdndl.
(Tuni.ól H4|o\'\' Keszthelyen) Zala. megye tanítósága junius 6-án és 7-én Ke.szthelyen tartja seregszemléjét. 6-án este olyan irodalmi és /énei ünnepély kerül megiendezésiv, amelynek minden műsorszámát zalai tanitó irta ás szc. rezte. Ez lesz Zalában az ilynemű első szerzői est. Ugyanaznap délután az i\'lcmi iskola rendez tomabemutatót. Másnap, 7-én a Vármegyei Tanítóegyesület tartja közgyűlését. •
- Az Ipar kereskedelem mj ered. ményel tárulnak elénk a Budapesti N\'ematetkózi Vásáron. Májys 1 14.
i;*.
Bérmálásra
selymek, vásznak, szövetek, grenadinok,
szőnyegek, függönyök, asztalteritök — a legegyszerűbbtől a legfinomabbig —
nagy választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
A nagykanizsai bérautósok a viteldíjakat a legminimálisabbra leszállították Vasútra Erzsébet-térről vagy vissza
1 P SO fillér. A bérautóállom Ab •gy«dQll telefonja
4-44
(A Kaszinó adorntfatya a Revíziós -Ligának) A nagykanizsai Kaszinó vá. lasztmánya foglalkozván a Magyar Re. víziói Liga fontos hazafias misszió. Jávai, amit a legszentebb cél érdeké, ben kiíejt, hatvan pengőt adományo. zott céljaira. A Kaszinó nemes példája muTden dicséretnél és elismerésnél szebben beszél.
— A Pajor szanatórium (Budapest, Vas.u. 17 ) helyi megbi^ottja Déri Jó\' zsef gyógyszerész, 357. telefon.
— (A m*xyeJ Uazliftfügyész gyásza) Súlyos csapás érte dr. Szalay Gyula vármegyei tiszti főügyészt, ukinek 2 éves Zsuzsika nevű kislányát hetek óta tartó kinos szenvedéstől váltotta meg szombaton reggel a Halál. A temc. tés hétfőn délelőtt 11 órakor óriási részvét kíséretében ment végbe Zala. egerszegen. Nemcsak Egcrszegen, d a megyébea) is őszinte részvéttel osz. tornak az ismerősök a közszeretetig álló tlsztlfőügyész és felesége fájdul, mában. |
- Nő, férfi és gyermek vá szondpők gummltalppal legolcsóbban az Jdeal" clpődruhdzban vehet.
(Feljelentést leltek több hamU. pfazterjeszlö ellen) Az utóbbi időben igen sok hamis kétpengös került for. gnlomlm Zalában. A pákai csendőr, ség most feljelentést telt Tamássa István csőmódéri hentes, valamint özv. Horváth I-crencné és Wacht«r Józseí ker kai klód i lakósok ellen, ifleik CsÖ.," módéren hamis kétpengőst hoztak for-galomba. Megállapította a nyomozás, liogy az ólomból készült, könnyen fel. ismerhető hamisítványokat jan«czki István budapesti lakos készitette, aki jelenleg fegyházbüntetését tölti.
Intézeti és az előirt líceumi anya. gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
(Baleset Játék közLcm) Pabócsi János 8 éves tanuló bélíőn délután a petöű-uton játék közben oly szerencsétlenül esett el, hogy balaomb-törést szenvedett. A mentők beszálli. tolták a kózkórházba.
Megismerkedhetik ■ tWee magyar
torokkal a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Május 4—14.
— Luxus-dpő urak és hölgyek részérő érkeztek Miltényi Sándor és Fia cipöáruházába.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt ÍO-UU 12-ift délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-tól 12-ig a városi múzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját c»cr«\' fűzetek beadása értékesítés céljából.
ÜKletaiOelyexés.
\\7an iurmcsim a nagyérdemű kfaön-* ség becses tudomására adni, hogy üzletemet a NagykunUcaal Ta-karékoénafdr Dedk téri oldalára ^elyex/em út.
Bővített üzletemben női kiszolgálás oadoldld*, maaiUUr mdr dpr. 23-tól kezdve a nagybecsű közönség rendelkezésére.
Sflves pártfogást két IWI WAGNER. JENŐ
url- és hölgyfodrász Jó kiszolgálás I Szolid árakl
t
1134. májúi 1
ZALAI KÖZLÖNY
— Francia greuadlnok exlusiv mintákban Schfltznél.
(Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán ,\\r. elmúlt héten U gyermek születeti, (i fin iés 5 Ksány: iBemálh Lajos já-rásMrósági dijnok és Weixcnsicrn Er-zaébetnek rk. Kánya, Harangozó Zsigmond napszámos és Vajda Apollóniü-link rk. Ha Vámosi Lajos kereskedő, segéd és Szekeres Ilonának rk. fia, Tóth László városi tisztviselőnek és Ij\'íjli Gizellának rk. fia, Csutorás (iyula kocslgyártó mester és Molnár Magdolnának rk. fia, Kcnyetes József pincér és Fllipovics Juliannának rk. leánya, Pálfi Gergely cipészsegéd és Szilágyi Katalinnak rk. leánya, Orva. lils János cipészsegéd és Szalai Ilo-záliáiuiak rk. leánya Kurucz András távirda munkás és Nagy Annának rfc. fia Varga Ferenc vaskereskodősegéd és\' Vlaszák Annának rk. leánya. Házasságon kivül .s/.ük\'lelt 1 fiu. — Ha. IáJozás 10 történt: Göncsics Károly tanuló rk. 7 éves, Czirákl Terézia ház-lartásbeU rk. 77 éves, Rejnberger Béla va són lő segéd rk. 54 éves, Pimpár Ist-vánné Fehér Terézia rk. 48 éves, Pálosi ltozália városi szegény rk. 61 éves, özv. Kopár Károly né Tshcppen Au. guszta rk. 75 éves, Csema Géza honvéd gyalogos rc/. 23 éves, ózv. Szűcs Jó-zsefné Góndöcs Terézia rk. 71 éves, Tizedes Pél«r napszámos rk. 73 éves, Szepesi Erzsébet tanuló rk. 11 éves.
Házasságkötés 1 volt: Borda József hentes és mészáros yegéd rk. és Bay I-\'rzsébct rk.

Nagy viuruU ketfvetii>éuutel utazót a Bwdrpesü Nemzetközi Vásár™.
Olcsó bevásárlás, olcsó szórakozás. Május 4-14.
- Gabonás, Ujxtes és ■ntmaieák-
ban állandóan nagy raktár. ViMonM. udóknak árkedvezmény. Singer Dávat-" áruház, Nagykanizsa.
Székely Qyula kerulL íeriétz, Heves
a budapesti virágkiállításon (Városliget, Kollegerszky-kioszk) bemutatja a még eddig belföldi viszonylatban nem látott,
r."Tp0rg0na újdonságait
melyek gyökeres oltványpéldányai őszi száll!láara ott nyomban előjegyezhetók.
(A más bűne m»att őrizet he vett\'* p(ty pincért) A budapesti főkapitány, ság körözés alapján őrizetbe vette és a keszthelyi csendőrségnek adta át l\'ál István pincért, akit azzal gyanúsítottak, hogy még tavaly nyáron «T hévizszentandrási Laklts-szállóból, ahol alkalmazásban volt, különféle holmikat ellopott A helyszini szemle alkalmával kiderült, hogy a tolvaj annakidején a most elfogott Pál litván irataival állt a szállodában munkába. Az ártatlan Pál Istvánt izaba. don engedték.
Leánylfbeumi egyenruha-anyag legolotóbb Qolenszky DivatQzlet-ben.
- B*itorvásárlás nem goadt Teljes
berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopatein butoráruház, Horthy Mlklói-ut 4.
Női fehér «s szürke clpőnj
donságok naponta érkeznek az .Ideál\' cipőár uhdzba.
Költözködik...
Gyönyörű modern
hihetetlen olcsó örban villanyógfik, rádió-készülékek
nagy választékban, részletre is
Szabó Antal
rádió, csillár és sportUzletében Fő-ut 5. szám. Telefon 91. sz.
Igen tisztelt könyvtárlátogatóim szives tudomására hozom,
hogy kölcsönkönyvtáramat *
Sugár-ut 2. sz. aló). F6-ul 8. szám alá, a Bazár-udvarba helyeztem át,
K0lo»0nkBnfvtáram a régi irodalom mellett, állandóan <ij müvekkel felfrissítve osekély kBlosBn-dljért a közönség rendelkezésére áll.
Hircz kölcsönkönyvtár (Bazár odvar)
vAroh mozgó
Május l-l,, kedd—szerda
Naponta 3 előadás: 5, 7 és 9 órakor A levegő hó.ének romantiku. szerelme A repOIÖbravurok csodálatos filmje
Légi kikötő
Csupa izgalom és romantika Főszereplők:
a legelső pilóta-sztár Rlcbard Barthelmess és az újonnan felfedezett gyönyörű szőke csillag: Satly Ellers
Fényes kisérfi műsort Délután 6 órakor olcsó (20-60) helyárak t
Hirdessena Zalai Közlönyben
KALAPOT KBSÍi
- Divatos női kalapok P 2.50-töl. -
Festés, átalakítás. - Horthy Miklós-ut 13.
(B*l«wxatecrt « lovuk kfizó **y
kerékpáros) Sulyo* szerencsétlenség történt hétfőn délelőtt 9 óra tájban n Fő-ut 13. sz. ház előtt. Csille András 2-t éves henicssegéd, aki kerékpáron jött le óz Eötvös-iér felől, belcszn-ladt egy szembejövő kétfogatú bérkocsi rudjábu. A szerencsétlen fiatal ember olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, liogy a mentők eszméletlen állapotlMui szállilolták be a közkór. házbu, ahol uz orvosok 3 órás műtétet hajlottak végre ioJta. A szerencsétlenségnek Csille András vigyázatlan, sága volt az oka.
— Takarékosság — Schütznél
vásárolni.
— Anyák napjára tanulhatnak azé™ színdarabot a gyermekek Ax Én Újságom uj számából. Köszöntőre™ is van benne, Alt basának n*eg a kacsá.-nak uj kalandja a csalafinta ládával, Szurtos tapasztalatai a tutajjal, ®k mese, vers, német óra és rejtvény, játék. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy.ut 16. Előfizetés negyedévre 2 l>eii #5.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2 60 ért Brónyai Dh vatáruházban.
RÁDIÓ-MŰSOR
Itudapect, kedd.
6.30 Májusi köszönlő. - 9 45 Hírek. — 12.05 Országos Fostásteoekajr.
— 1.30 Hanglemezek. — 3.15 Zene. kari hangverseny. — 620 Tóth Lla cimbalmozik. — 7 Ar újságírás raü-hegéből. Tóth László dr a «Netrt-teli Ujság> főszerkesztőjének előadása.
— 7.30 A m. kir. Operaház előadá. sának közvetítése. — 1030 A New York kávéház szalonzenekarának müaora. -11.30 Közvetítés a Spolarich kávéháa. ból. - Budapest II. 7.40-820 Ker. pely Jenő gordonkázik zongoraklsé. , retteL
Bécs. Az uj Ausztria napja. — 8.45 Szövetségi himnusz. — Onnepl har. Sonák. -r 9 Gyermekek hódolata a Stadionban. - 9.15 Májusi és Márja. dalok. — 10.30 A filharmonikusom osztrák hangversenye. — 2.30 A rendek hódolata a bécsi vánosAiáza előtt
— 5 A népoperai zenekar hangversenye. 10.15 Népünnepély a bécsi városháza előtt.
•• 011 ||_
VI
1 I Is sok pénzt 1 takarít míg, Ih. 1 nyomtatvány 1 szükségletét 1 és kSnyvelt 1 lapunk 1 nyomdájában, I Fó-ut B. alatt | rtniall meg.
Nyári újdonságok:
Grenadin Imprlme Krepe de chine Podange
mintás
Férfi szövetek Férfi vásznak
Troplcal _ -
Golenszky divatáruházban
Szőnyegáruk nagy
választékban legolcsóbban
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Értékes pontokat szerzett a Zrínyi
Zrínyi-Nagyatádi Tarul 5:2 (2:1)
Áprilisban szokatlan kánikulai ha-séfilXíi jAtttta lc bajnoki mérkfln\'tót a két ^Hipat. Mint már előre jeleztük Nagyatád csapata tényleg komoly cj leniéi \\és bizony az első félidőben még a legvérmesebb Zrinyi szurkoló sem meríts volna eltűnni, hogy ked. venc csapata ilyen nagy gólaránnyal fogja a második félidőben a pályát ejlvagyni. Az első félidőben a szokatlan meleg miatt nem tudott olyan iram kifejlődni, ami élvezetessé tudta volna teoni a mérkőzést. Voltak ugyan miu lkét csapatnak nagyon szép mo. meiuumai különösen az első percek, ben, de iram uenj tudott kialakulni.
A Zrínyi csapata vasárnap közölt felállításban Varga nélkül tudott csak kiállni, ami meg is lálWott, n védelem munkáján dacára annak, hogy a két bádvéd ellen nem lehet nagyobb kifogást emelni. Ugyanis a kapus és kél hátvéd volt a csapat legjobb ró«zo. Nem\' lehet ugyanezt állítani már a redczetsorról, ahol különösen az első félidőben nagy hibák fordultak elő. Ali ez elsősorban Vilcsckre, aki sehogyan sn\'m találta meg a helyét és minden támadás is ez miatt, az ö oldaláról indult ki NagyalW részről, csatársor legkellemesebb mcglopc. ............... Hű-
tését Süslec a balszélen szerezte.
Az NTE vereséget szenvedett Dombovárott
DVOGE NTK 1,0 (1,9)
A Uvaáfci szezon első vereségét >zsen-vedte el az NTE vasárnap a Don*, bovári VOGE ellen annak saját Otthonában. A mérkőzés pagyoa gyenge sportot hozott. Az NTE csapatára rá sem lebeiett ismerni. A\\ egész csapat gyatra, széfceső játékot produkált, csupán Czigter lelkes játékát lehet megdicsérni. A dombóvári csapat sem mutatóit többet az NTE-aél, az elért két gólt az NTE rossz védelmének köszönheti. Az NTE Engelleiter he. lyén tartalékoson a következő felállításban játszolt:
Csondor — Czigter, Farkas — Csáki, Cingi, Kudich — Willtfim, SzoUár, Mancsek, Jakubecz, Csás*.
Változatos, léleknélküli játék folyik mindkét részről és már döntetlennek látszik az első féledö, amikor a 42, |)tTcbeu Hopp a rossz NTE védők mellett kiugrik, Csondor rosszul szalad ki és lövése mellette a hálóba juL
A II. félidóRh az NTE van némi fölényben, mégis a VÖGE szerez gólt. A 20. percben Farkas hazaadását l\\>iecsák jobbszélső elcsipi és véd. hetetlen gólt lő (2: Oj.
A dombóvári csapat védelme nagy. szerű volt, ugy, hogy az erőtlen NTE csatársort nemis engedték a 10-osjn belül. Az NTE-ből egyedül Czlgler dicsérhető. A többiek kritikán alóliak voltak. A mérkőzést Láng pécsi biró jól vezette.\' (Oft)
Ofc&ÓOésjjOf cmPa moziban szórakozhalik
gott két gólja a bizonyíték erre. Poór szeleburdi módon játszott, de szép kornejei és ügyesen rúgott szabad, rúgása kiengesztelték a csapat híveit. Kiss volt a leggyöngébb a sorban. Veliák és Pum megfelellek. Nagy. alád / csapatában Németh jobbszélső, I^akiílos jobbösszekötö és Lengyel bal. hátvéd tetszettek. Kapusuk gyenge volt
Az első félidő tapogatódzó játékában Nagyatádnak kedvez először a szerencse, mert a 21. percben Lakatom révén gólt ér el. Pum válaszol rá a 28. percben. Majd Sflslec állítja be a félidő eredményéi. Süssenek egyébként ez volt az első bajnoki gólja;
A második félidő első percei Nagyatád támadásainak jegyében folynak Sikerül is Németh jobbszélsőjük egyéni akciójából n kiegyenlítést kiharcolni. Somáig nyilt a mérkőzés mbjd a 23. j>ercben Poór szépen iveit sarokrúgását Vellák gólba fejeli. Ve-(zet a Zrinyi. 8 perc múlva IV>ór sza. Ixidrugása Kisshez kerül, aki habozás nélkül gólba vágja negyedszer u labdát. Az utolsó előtti percben Süslec nagy lövést küld kapura, a kapus kiöklözi hozzákerül vissza a labda és az ujabb lövés meghozra nr. 5. gólt.
llol >6
1984. májna 1.
Cigiket
legolcsóbban :: az
tea
« cipöáruházban vehet! Főút 12.
NŐI dlvatclpök P 7.80, 8.80, 9.80, 10.80, 12.80 Férfi félcipők P 8.80, 9.80, 10.80, 12.80, 16.80 Tennlsclpök 35-41-ig P 5.20, 42- 4&-ig P 6.— NŐI, férfi és gyermek-szandálok, szandolettek,
úgyszintén bérmálásra lakk és antilop pántos cipők minden kivitelben. „
Csehország—Magyarország
2:2 (2:1)
35.000 néíö elött folyt le rnigúlídn a v.ikiKülult fulballmérknzés n köJt-.\'-p. európai kupiért. A magyarok job. bak voltak, tk- badszercne: éjük \\-oll. A magyarok góljait (líUosi lőlH\'.
Magyarország - Bulgária 4 : l (i:0)
10.000 néző elöli Budapesten vér. szegény játékkal verte ki a világija], uoki selejtező norAn a magyar csajjal a bolRitrohal. tióllflvtí P. Sziljó 2 é< Solti
Alosztály eredmények
KPAC- BIOK 4:1 (0:1). KHSC- CsTK 5 :0 (2 :0). f. v
Rádiójába uf csöveit kellenek /
«
Ingyen megvizsgáljuk készülékét és bemérjük csöveit. =====
TRAHSDAHUB1A l-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
TeiHiiszütők P. 9.10-től
Tenniszlabdák, Tenniszcipők nagy választékban.
Szakszerű hurezás!
Teljes borozás 5,7,10,12.50,16,20 és 30 P-ó$ árban. Teljes hnrozások 3 óra alatt készülnek
ilágó Endre illatszertárában.
Levente bajnokság
Transdanubia - Neálglnmázlum 2
(2-.1).
Köreik, isk, Kiüli (i: 0. Nemtell—Hunyadi 1:0 (1:0). Vasutas-Sáska 3:0. Tfttéky—Itajna 3:1. 13 PC -Zrinyi II. mérkőzés elmj. radt, meri a Zrinyi II. uem állt ki.
Mozgószlnház
BorHnáiár
Pelhiltb 6705. eladatlan 1733 Eltó-rindli 083-085 szedett 078 -0-80. ize ditt kózép 0-73 - 0-75. kOnnjU 084 -068 etsö rendit Oreg 0-70-0-72, ll-od rendű 0.CJ 064-0Í6, angol iW 1.080 - 095, aaalonna nagyban 096-1-02, tair 1-20-1.20, hus 090 -1-18, Mlurtéa I 04-1-10.
TurméajtöiidB
Buzi tliM». (u|) 77-ea »60-985.\' 78-11 0 70 9 95, 79-ei 980-1005, 80 n 9Ü0—10-15, dunánl. (u|) 77-ei9 35 - 9 45 78-«l 945—9 55, 7ll-e« 055-965, 80-11 965—fr75, rozi(u|) 440-4 50 -. ■ Zab I. r. 935 - 950, u|leagen Uisiilall 870- 8-80.
Klidja a laptul^donoe Közgazdasági Rt
Outenberg Nyomda él Délzilal Lapkladú Vállilata Nagykanlzaáa. Feleim kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: NagyKanlzaa 78. izám.
iHHnam i
legújabb és leghatalmasabb regénye
Mtaű Mik élntí
Ara diszee váizonkOtésben F 4.80 Kapható:
FISCHEL
könyvk«raak«déab*n
Horthy Miklós ut 1. TllltlH III. 11.
in
BIZTOS
mdaéojrt ca* ugy ér el,
te Itlt lllállll a aiponti
tobbezer példányion mei-Umó meiaze vidéken ll ll-ZALAI KÖZLÖNY-benadia (d. Kiadóhivatal I Fótd í(u advarbui.) Tel. 7a
ÍM* nU)u» .1
ZALAI KÖZLÖNY
apbohibdetesek
MtMylIott ■ vasaatpartl wiak> •nd hé**.
j fürdőszobás, emeleti, déli ti Icai lakás kUdó Knausz Ügyvédnél Fó ut
21 n._____________
Kézzelvarrott dlvalksulyOk készül -nek P 8 tói Szegó Olga kesztyümUhelyé-ben, Eötvös-tér 2. , •
Kétszobás, előszobás lakás azonnal kiadó Só-utca 4 az alatt. *
Ka\'tft é« háramsxobáa lakás ösz-■zes mellékhelyiségekkel augusztus et«e-
jére kladé. Caáayt Lászlón. 16. 1887
~ KfllBab«]érala bútorozott szobát keresek. Címeket a kiadóba kérek. *
Héromaiobás, fürdószobAs utc»l lakát auousituara kiadó. Labcr, C»en geryut 22. •
Kétszobás utcai lakás augusztus l-re kiadó. Saemereu. 9 *
KötagaH «yti|«al*hfa kaphat* Du-kitt Ferenc fákereakedőnél. M»gyar-u 108 •
Oyeimekkocslk legolcsóbb forrás* Tóth baaár. Kerékgummi eladása. 1508
Kél szobás vízvezetékei lakáat keresek
auguutua 1 te. Bővebbet Vlda füizer üzletében. 73
Kilogá talan állapotban levó kis jégtzek-rényt keresek Magvátalra. Om a kisdián.____1890
Porcellán éa üvegkéssleteket bármilyen összeállításban moat nagyon o*c<ón vásároltat ■•tostar Bvegkereskedéiben. 1855
Elsaássa. aalaaa lakkoalaaolt
hál\', bükklabáló, ebédlő, íróasztal, készítőnél olcsón, azonnal eladó. Vodlnák. Telekyut 7. sz. 1816
Balatonmárlaffflrdfla kélsiobáa, tel-|esen berendezett villa fürdösreionra kl adó. Nagykanizsa, Csengery ut 59. Szalalné.
1815
EbédlAbutor, railllr, képek, eladók.
Csengeiy ut Z7/i; Házmester. 1859
E héten szenzációs újdonságok!
Tropikál sportingek
remek Bjinekbcn, gallérral P 2-60-tól Legújabb divatú nyakkendők . 90 HIKrtSl Remek divatisebkendök ... 40 fillértől
éa minden egyéb divatcikk legjobb mlnöiégbtn, legolctóbb árakon
Hrónyai Mvatáru&áx
Horthy MlMós-ut t. lídnujdi-paloto.

mervényt ■ kiküldöttnek átadni é» >1 h-veitsl (elUUleket aláírni. (IMI; LX. tje. 147., 150, 170.§9.; 1909: U.t.-e: 21.fi)
Ai. aki II Ingatlanért a kikUUUsI inát macasabb Ijéreítl tilt, ha Bbbet Igtml senki sem akar, kMlei nyomban a ki.
■isabb Ígértté
I Mm akar,----------
kUltáal ár azáuléfea azerlnt megállapított bánatpénzt ai általa ígért ár ugyananayl uáxawkálg klegéjeltenf (1908: XLI. Í5.».)
Nafykaalua, 1934. tebruár hó 20. Dr. Bentzlk >. k. klr. |btró.
A kiadmány hiteléül: Mlkóa. k.. Utlial
srosao zOidpcsű* WlYtlSZOlflKM \' SlMlUOSKi
Kétszobás komfortos udvari lakás au». 1 re kiad*. Kölcsey a 7. 1852
Keltószobás lakás Drák-tér 12.
■aabafaatdat, mázolást legszebben, legolcsóbban Pápai végei. - Eötvös-tér 30. sz. 1894
Különbe|áratu afafénaan bútorozott szoba fürdőszoba használattal khdó. Ma Oyarutca 21. 1782
Ügyes varrálaány éa tanulóleánv felvétetik. Vélsz VIktorné Csengery-ut 13. •
Á nagykanizsai klr. Járásbíróság, ralnt telekkönyvi hatóságtól.
Í764/lkv.l934.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Nagykanlzaai BankrgyesDlet és Délzalal Takarékpénztár rt végrehajtónak özv. Btrger Llpótné Felsager Gizella ugyls mint kk. Berger Andor t. éat. képv. végrehajtást saenvedó ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre-
hajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144, 146 és 147. § ai értelmében elrendelt a v«greha|táal árverést 3400 P lökekövelelés, ennek 1933. évi december hó 3. napjától járó bíróilag étvényeslthetó legmagasabb kamata. 178 P 90 í. eddtg megállapított per- és végrehajtást és sz árverési kérvényért ezutisl megállapított 93 P költség behajtása végett, a nagykaniisal klr. Jáiásblróság területén levó, Nagykanizsa városban fekvó s a
nagykanizsai 2955 sz. tjkvben A f 1 sor. 641. brsz. a. foglalt ház, 326. sz. a. udvar és kerttel Berger Lipót nevén álló Ingatlanra 3000 pengő kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság ji árverésnek klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint, 11. ajtó) megtartására 1934. évi május hó 30. napjának d. e. 10 óráját tüzl kl és as árveié i feltételeket az 1P81:LX. t c. 150 §-a alapián « következőkben állapltja meg: 1. Az árverés alá e»ö Ingatlant a kl-kláltisi ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. Xü. t-c. 26 § )
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár KWo-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti ells-
A1K4M0W
A1 UTOUÖ tVTMD IlOHCat (t vtzrrt) M.»«I|JA saan ÖVAKOtnuWC * cwui wHSrai wmnfl flU) mM*
ts WtÖMUI\\AHWUSW»* Sitit OH KC mCKOmiU* « TWÉSn
TmoniT
wotttm* vt» UI*A -c 1 it tKAtiMiT** mm
NOSPRASEN v.a.TUTOKtL
Kapható:
ORIZáQJÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédelmi szerik stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Telelőn 1»
r—<
I mindenki a helyi kereekedöknél I éa Iparosoknál szerezze be I

Közgazdaaágl Részvénytársaság
NAGYKANIZSA . . \'
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap azerkeaztőaége éa kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa iskolai nyomtatványokat, árjegy-aékeket* művekqt, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
TELEFOS:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket; bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
oédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadótóvaéal Fő-irt 5. saAm alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. májna 1.
SZABÓ CIPŐÁRUHÁZ1 pünkösdi árajánlata.
Hölgyek rószórei
Fekete él barna fi Ofl
Irüttör cipók...... P U\'OU
Fekete, barna ée Q Ofl szürke divatclpők P » ou
Fekete, barrta és Q Ofl szúrKtt antilop cipOk ° ou
Fehér nőlclpők q Ofl
alacsony és magas sarok \' w
Fehér női divat-cipők különleges 11 Ofl modellok ......... ■■•ou
Éva vászonelpfi .
toball talp, 4 cm sarok. szUrke, 4 drapp, piros és kék színekben
Tennlszclpők külön c on leges Jó minőségben " tu
Divat bocekorok
piros, fehér, mogyoró J Ofl és kék színben......«t.OU
Szandalettok haj-lékony varroll talppal 7 flfl
piros, fekete, mogyoró szlnb.
Szandalettok ka- O Ofl
lönleges szép modellok u-uu
Weekend-clpők
hajlékony talppal, barna Q Ofl és fekefe színben ... °-ou
Rlpez selyem házicipók 4 cm. sarokkal, A _ j
piros, kék, zöld, bsms sitiiben
Mátra, sarkos vászoncipó, minden célra Q Cfl ! alkalmas .........a-0U I
Urak rószórei
Fekete férfi félcipók .........
8.80
Barna férfi félcipő, Q Ofl box káliból.......
Barna ée fekete la
bozkall cipők, külonl. |ó . kivitelben, ■ legutsbb Hí)
lainnnblun ......... IT-WW
Weekend-clpő la
boxböibai,hajlékonyvsirott (I Hll talppal,fekete és bsrnaszlnb. «•■«"»
Weekend-clpő la
boxbórból,chrom talp- 11 pfl pal, pehelykönnyű ... "■«•»
Fehér clpSk antilop
ból, sárga dísszel, 10 011
könnyű, hajlékony ... W\'fM
Szürke elpfik antilop-ból, fekete lakkdiszi és- 10 Ofl sel, a legutolsó divat \'"•ou
Fehér vászonclpő 7 ftfl
barna box díszítéssel \'•ou
Gyermekek rószóre
Fekete lakk pántos cipő 23—26 27—30 31—35
P 4,90 "1780 5Ö"
Fehér vászon cipő gumi talppal és sarokkal 22—27 28—34 35 - 39
p 2.öo snr
3.50
Szandálok piros fehér és mogyoró színben 19—22 23-26 27—30 31-35
3.2Ú 4.20 CTÖ Wm
Fehér pántos és fűzős antilop cipők l-a varrott kivitel
18—22
23—26
27—30
31—35
5- 7.S0 OH OÜ
[
Női luxus cIpókQlönlegessógek fehór ós szürke színben megórkeztek
Nagykanizsa, Horthy Hlklós-ut 1.
]
Kjuiliatott > Utfulíjd-müS KOzgazdaaig! R.-l . Qutenbcrg Nyomda él Délzalai Lapkiadó Vállalata k»nyvnyomilá]ibaii Nagykanizsán. (Felelői Uzletvezetí: Zalai Károly)
74. évfolyam 98. szám
Nagykanizsa, 1034. májút 2, izerda
Ara 12 ffllír
ZALAI KÖZLÖNY
twrkeia\'^aég ét kUdóblvst.l; Pőnt 5. uéM Megjelenik minden reggel, bétfö kivételével
^•UTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy Mra • pengfi 40 Iliiéi Sieikeiitőeégi é« khdóhlvatall telelőn: 78. n
Kétségbevonhatatlan javulás
: ér. KilUy Miblóa m. klr. földművelésügyi miniszter
jelentőssé teszi az a körülmény, hogy ezen a piacon jórészt falusi kisemljerek sze<lctt sertései kerülnek eladásra. A piac feszültsége idején egészen 86 fillérre eselt zsjrárut sikerült 115 fillér körül
A világszerte bekövetkezett súlyos gazdaság válság elsősorlxan azokat az agrárállamokat sújtotta, amelyek mezőgazdasági termel vényeikkel exportra vannak utalva. De valameny nyi között Magyarország* jutott talán a legnehezebb helyzetbe, mert a környező államok elzárkózási politikájával is meg kelleti küzdenie, s óriási erőfeszi léseket kel lelt tennie, hogy mezőgazdasági cikkeinek piacokat találjon, termelvényei-nek árait a viszonyokhoz képest ugy ahogy tartani tudja.
A világkrizis még nem szűnt meg, a mezőgazdasági termelők ma is a legnehezebb helyzetben vannak, de éppen örvendetes biztatásul szolgálhat ,az, hogy a legtöbb mezőgazdasági cikk áralakulása a legutóbbi időben kedvezőbbre fordult és jol>b jövőt igér. A hej^uet e javulása elsősorban az export emelkedésinek az eredménye. A kormánynak sikerült az egész kiviteli kérdési a körülményekhez ké|>est előnyösen rendeznie és az államközi szerződések által nyújtott előnyöket lehetőleg teljes egészükben a magyar gazda részére biztosítania.
A magyar gabona árának emelése Magyarország exisztenoiális kérdése.
A kormány a buza árának tartása érdekében az elmúlt évben is igen nagy erőfeszítéseket lett. Buzaexpor lünk az 1933, év második felében erőteljes lendületet veit és december végéig 4,502.511 métermázsa volt az előző évi 1,439.100 méter-mázsával szemben. A magyar gazda részére a kereskedelmi forgalomba kerülő buza után a világparit ási (rotterdami) árnál ^óvai magasabb árat sikerült biztosítani ; ha hozzávesszük a 3 jjengő Ijoletta-segélyt, akkor a buza ára Magyarországon meghaladta a világpari tási árnak a kétszeres értékét. A római gazdasági megegyezésben a kormány már most megvetette alapját a jövő évi viszonylagosan jobb értékesítési lehetőségeknek. Or\\endete«en emelkedett a rozsárpa és zab-kivitelünk A tengeri tórés idején, a kedvezőtlen időjárás miatt, nagymértékben romlott, ennek következménye az 1933. év végén kialakult, viszonylag magas ár ban jelentekezet!. Á Budapest ferencvárosi sertés és fehéráru piacon is kedvező áralakulás mutat kőzik. A mult október-novemberben huzamosan tapasztalt feszültség itt a kormány részéről idejében t.tl intézkedések következtében a fo lyó év elején lényegesen csökkent A príma hízott sertés, fokozatosan, mintegy 20 filléres áremelkedést ért el kilogramonként és így a biz laló gazda részére például egy lőO kg^« sertésnél darabonként körülbelül 30 pengős bevételi többlet jelentkezett. Az élő serlés ferencvárosi árszabályozásának fon tosságát szociális szempontból is
stabilizálni. A zsirpiacon a szilár dulását fokozza a közelmúltban kötött német kereskedelmi szerződés kedvező hatása is. A szarvasmarhapiacon szintén javultak az árak, amit bizonyos mértékig elősegített a-rrmH év óta német piacra megindult exportunk. A gyapjú áralakulása rendkívül kedvezőnek mondható. A magyar kormány
Nyugodtan telt el mindenütt a május elseje
GömbSs miniszterelnök fogadta a szocialista párt vezetőit
A május elseje Európa mipdcn részében különösebb események nél kül, nyugodtan telt el Magyarországon, főként a fővárosban a rendőrség fokozottan őrködött a rendre és biztonságra, nem történt azonban semmi, ami rendőri beavatkozást igényelt volna. Legsúlyosabbnak ígérkezett a párisi helyzet, azonban rendzavarás ott sem fordult elő ezen u uu|joii, a francia
lapok is rendesen megjelentek. Csupán Saint Denis-ből érkezett kisebb zavargások hire.
Budaj>esl, május 1 Gömbös Gyula miniszterelnök kedden délijén fogadta Pcyer Károlyt, GyOrky Imrét, Weltner Jakabot és Morws Illést, akikkel több időszerű |>olilikai ós gazdasági kérdés tekintetében hosszas megbeszélést folytatott.
A nagy osztrák állam-űnnep
Bécs, május 1
Dr>llfuss kancellár kedden dél l>en a szövetségi elnök elé terjesztette a kormány . á!szervezéséről szóló javaslatot. Miklós elnök elfogadta a javaslatol és Sfarhemberq Rüdiger herceget helyettes kancellárrá. Fcy őrnagyot ix\'dig szövet ségi miniszterré nevezte ki. Az elnök ezután Dollfuss kancellár asz-szisztenciája mellett feleskette a kormány uj tagjait. A kormány tagjai Dollfuss vezetésével fél 1 órakor megjelentek a szövetségi elnöknél, hogy az állami ünnej) alkalmából üdvözöljék.
Dolfuss beszédében rövid vissza.
pillantást veteti a kormány működéséi^ és különösen kiemelte azt a törek. vési, hogy Ausztria a külföldi államokkal jö és békés viszonyt kíván feltartani. Ama meggyőződésének adott kifejezést, hogy mindazok, akik hivataluknál fo#va az osztrák népet szolgálják, minciint elkövetnek, hogy a számukra kiszabott feladatokat tel. jesithessék. Reményének adott kifejezést, hogy Ausztria a jobb jövö felé halad. Kzulán hűséget fogadott a szövetségi elnöknek, aki válaszában méltatta a Dolíuss.kormánynak az állam felvirágoztatása köröl szerzett érdemeit. Fél 2 érakor a diplomáciai testület tagjai jelentek meg az elnöknél, lwjgy szercncs«kivánataikat fejezzék ki.
A telepítésről, uj külpolitikai orientációkról beszéltek a költségvetési vita szónokai
A Ház kedden délután folytatta a költségvetés általános vitáját. Csik-vájxdl Ernő részletcsen foglalkozott a telepítés kérdésével. Hangoztatta, hogy nagy kedvezményeket és adótürelmet kell a telcpesek-nek biztosítani, ha azt akarjuk, hogy boldoguljanak. Az állam kCs sön 20—25 éves szerződést azokkal a birtokosokkal, akik telepilésre átengedik a birtokaikat. A költségvetést elfogadta
Csillém. András kérte, hogv szüntessék meg a Nemzeti Bank bankjegykibocsátási jogát és azt ruházzák uj állami szervre. A költségvetést nem fogadia el.
Milotay István hangozlalta, hogy a történelemben nem volt még példa arra, hogy amit fegyverrel elvetlek, ^zt békésen adták volna visz-sza. Kpp ezért az erkölcsi agitáció melleit a |*o\'lilikai és gazdasági szö-
vetségek eszközét is igénybe kell venni. Olaszország és Ausztria ba rátsága nem elég arra. hogy a mi javunkra billentse a mérleget. P.pp ezért Lengyelország felé kell kimé lyiteni a viszonyunkat. Szükség van még a Németországgal való jó vi szonyunkra is. Kövessük azt az ezeresztendős utat. melyet Magvarország történelmi pályája jelent, vagyis két nagy ütköző világ közt, ha harcok és cselekedetek árán mindig meg tudtuk őrizni önálló ságunkat. Hogv azt a küldetést be tölthessúk, szükségünk van más szövetségesekre is. Ezért van szűk ségünk Lengyelországra is. A tör ténelmi Magyarország nem a faji elven, hanem a nemzetiségek közti egyetértés és szolidaritás gondola-táu épült fel. Az uj Magyarország is ezeken az elveken épül. A költség
vetést nem fogadta el.
a gyapjú értékesítés kérdésével intenziven foglalkozik. A nagyjelen tőségü gyapjuakciók közérdekű fon tosságát a kormány mindenkor méltányolta és különféle kedvezményekkel elősegítette azt, hogy a termelők az akciói igényije vehes sék. így a mult évben jelentős fuvardíjkedvezményt nyújtott az ak cióra menő gyapjuszállitásoknál, továbbá csekély díjért megfelelő raktárhelyiségeket adott és a kivilel előmozdítására lényeges köny-ny Népeket adott. Ezek az intézkedések. párosulva a világpiac kedvezőbb fordulatával, örvendetes áremelkedést idéztek elő ós a fésüs-gvapju ára a mult év kezdeti áraihoz képest, mondhatni, 100 százalékkal emelkedett. A kormány, intézkedéseket tervez aziránt is, hogy a gyapjú világpiaci ára importparitáson számítva, ugy a hazai gyá rak részére, mint az exportra történő vásárlásoknál a termelői árak ban teljes mértékben érvényesüljön. Vágott baromfikivitelünk 1933-iwm több, mint 40 százalékkal ha ladta meg 1»23. évi kivitelünket és tojást is csaknem kétannyit vittünk ki, mint 1932-ben. Nagyon biztató a borárak alakulása, borkivitelünk örvendetesen javult. A paprika ára feltűnően emelkedett, sajnos, ez főleg a rossz termés következménye. Hagyma és Iwrgonyakivite lünk kielégilö. A Makói Hagyma kiviteli Egyesülés 1933 juliustól 1931 március 15-ig 2016 vagon vöröshagymát exiKxrtált s ezenfelül Magyarországon körülijeiül 10 vagont értékesitelt. Sikerült továbbá 244 vagon fokhagymát is exportálni. Ez az eredmény annál értékesebb, mert az azelőtti legfő pia cunk, Németország az előző évi mennyiségeknek csak egy töredékét vette fel.
A Magyar Burgonyakiviteli Egye sülés Olaszországba 1933 október 25-től folyó évi március 20-áig2477 vagon burgonyát exportált és ma körülijeiül 3000 vagon exportnál tart. Ugy a burgonya, mini a hagy ma kiviteli egyesülés megfelelő ellenőrzés mellett,mindenkor azt nz árat fizetle a termelőnek, ami a külföldön elérhető legmagasabb értékesítési árnak megfelelt.
Mindezek csak kiragadott adatok a mezőgazdasági cikkek nagy soka ságából, de ezek is igazolják, hogv a magyar mezőgazdaság helyzeté ben kétségbevonhatatlan javulás ál lapítható meg. De nem szabat,\' magunkat túlzott optimizmusban ringatni. Nem lehet szó konjunk tura-szerü ugrásokról. Mai\'helyzetünkben az a fontos, hogy a küllőid helyzet javulása mellett a magva r mezőgazdaság kitartásával és türelmével, céltudatos kormányintézkedésekkel Magyarország gazdasági helyzete fokozatosan és állandóan javuljon és ez a javulás az áralakulásban is kifejezésre jusson. Ennek érdekében kell minden erőnkkel tovább dolgoznunk. Mlriden jel arra mutat, hogy a kedvező eredmény nem fog elmaradni.
PttnkAsd vasárnapján lesz a nagykanizsai frontharcosok zászló szantalése
ZALAI KOZLflNV
t
A frontharcosok Uszlaját pünkösd vasárnapján szenté-llk fej íVnnepólyes keretek kő-zótt a nagy nyilvánosság előtt. \' A nagyszabásúnak ígérkező an. népség előkészületei megtörténtek, a lendezőbéaottság serény és odaadó munkával igyekszik a frontharcosok esni emlékezetes napját minél impo-Záusabbá tenni. A zászlóanyai tisztséget vitéz Akay Lászlóné, Szepessy Iingseh Aladárné, dr. Krátky Islvánné, vitéz Liszkay Viktomé, vitéz lovag Sipnyerszky György né, Somogyi Gyu-láné töltik be. Az ünnepség diszvéd-nóke — frontharcos szokás szerint — gróf Takách-Tolvay József ny. altábornagy, az Országos Frontharcos Szö. vetaég elnöke, fővédnökei vitéz Akav I.ásoló íNagy kanizsai, dr. Antiu Gén i«f. páspók, vitéz Szepessy Bugsch Aladár ny. altábornagy, Gyö-rnóny György főispán, Kertész Ele. mér, az Orvzágos Frontharcos Szö-vétség alapitó-alelnöke dr. Krátky ísU rán polgármester, vitéz I.lszkay Vik. tor, vitéz Mándoky Sándor ny. tá-bori főt«pai«s, m. klr. kormán vf őt a. náoaos, dr. PMhál Viktor felsőházi tag, dr. Rótt Nándor mogyéspütpók, vitéi krtitg Sipayevsiky György ny. aWá. boni agy. Somogyi Gyula földbirtokos, védnöki pedig városunk és környékünk előkelőségei.
Az ünnepély sorrendje nagyjában a következő. Szombat este zenés taka. itodő. Vasárnap reggel tábori mise, zászló megszentelése és megáldása, záazlószegek Wvenése a felsőt* mplom előtti téren. Enn«k végeitévei frontharcos disz közgyűlés a városháza d&z. Wmébm, majd tánwtfsbéd Ipartes tűket nagytermében, este tánoesáély ugyanott A zászlószcgek és megtiivók rövidesen szélküldftnek. A zászlóüze. flftk megváltása fejében munkanélküli és sxogénys©rsu bajtársak me^segit^ sére és a Szövetség egyéb önzetlen céljaira önként felajánlott összegek a Nagykanizsai Takarék|>énzlámál levő számlára utalhatók át, csekklapot a rendezőség készséggel hocsát rendelke-tétre. Intézkedés történt, hogy a Máv kedvezményes jtgyoket adjon ki a vi-dékről érkezők részére.
A zászjószentelésre vonatkozó és a nagyközönséget érdeklő további tudnivalók ós hitek a Zalai Közlöny szer. kea* tőségének előzékenységéből e lap hasábjain jelenni meg.
A frontharcosok zászlószen telési\', mint azt dr. Krátky István polgármesterünk, a frontharcos főcsoport dtoaebaóké, minden hazafias megmozdulás megértő én lelkes fel karoló ja, taiáJóaa megjegyezte, nemcsak a front-Iwrcoüok, hanem egész Nagykauizsa ünnepe fesz. Ünnepe a mindenen fe. túlemelkedő, a mai vísZouyok között annyira szükséges magvar Összefogás nak, mely nemcsak jelszavakban kell hogy éljen, hanem tettekben is megnyilvánuljon. A felszentelt frontharcos zászlót meglobogtató szél elviszi mindenüvé, hogy maroknyi népünk a. férfiak nemzete, amelyet megcsonki. tása nem csüggeszteti cl, luuvm megacélozott testi és lelki erővel, fegyelmezetten, a jobb jövőbe vetett szilárd hittel néz történelmi elhivatottsága elé.
Ily gondolatokkal eltelve a front-harcosok magyar testvéri szeretettel hívják rt»eg ünnepaégúkre, a ma még trvuwni Nagykanizsa minden rendű és raugu polgárát.
Bélrenyheség ét kínzó főfájások, a máj és azepeutak bántalmai, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok és a végbél megbeírgedé<ei esetén a tffmésxeles „Ferenc József" keaerüviz gyorsan és biztosan m?g-szünte i a haslsiervek pangását.
— Férfiak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmas választék SchQtznél.
Nagykanizsán felemelik a kenyér- és sÚtemény-árakat
Ismeretes a bmlajKsli sütőipara sok mozgalma a kenyérárak, főleg a 28 filléres félbarna kenyérnek 32 fillérre való emelésére vonatkozóig. Ezzel kapcsolatban Fabinvi kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy mindent megtesz a fogyasztóközönség védelmeben
A budapesti sütők mozgalmát fi gyelemmel kisérik a nagykanizsai fogyasztók, de figyelemmel a sütfr iparosok is. NagykunUsán ma az a helyzet, hogy félbarna kenyér kilója 21 fillér." amit a viszontáru-sitó 20 fillérért kap, mig a sütemény darabja 1 fillér, apiil a vi-szontárusitó 3 filléres elszámolás melleit kap a sütőktől.
Márkus Károly, az Iparoskör elnöke. a nagykanizsai sütők állás foglalásáról a következőket mondla munkatársunknak :
— Nagykanizsán egészen más a helyzef, mint Budapesten, vagy más vidéki városban, ahol a mull évi ármegállapítás ótu\'\'ismételten emelték a kenyér árát. A nagykanizsai sütőmjsterek - épep a fo gyasztóközőnség nehéz helyzetére való tekintettel — megtartották a mai napig azokat az árakat, amelyeket még a niult év augusztusában a hatóság állapított mag. Ma azonban, sajnos, minden lipvs.j liszt 3—1 pengővel drágult, ugy hogy Nagykanizsán ma a sütök nagyon el vannuk maradva az árakkal. Itt van i>éldául a szomszéd
Zalaegerszeg, ahol a félbarna kenyér kilója 32 fillér és«a sütemény fi fillér már másfél hónap óta.
-- A nagykanizsai \'sütőiparosok arra az \' álláspontra helyezkednek, hogy minimális áremelkedésnek Ixí kell következnie és i>cdig a félbarna kenyér árát 28 fillérre és igy mi még mindig 1 fillérrel ol-
Wájii 2.
csőbbak vagyunk Zalaegerszegnél —■ a süteményt pedig 5 fillérre.
libben a kérdésben a nagykanizsai sütőiparosok a legközelebbi napokban szakosztályi ülésl tartanak, amikor tárgyalás alá kerti 1 az is, hogy a kereskedők saját,liszt jükből süttetik a kenyeret, ami rendkívül érzékenyen érinti a sü tőiparosokat, akik minden után adót fizetnek.
A felemelt ár valószínűleg már e hét végén lép éleibe.
Meghalt a biciklista, akit a Fő-uton felnyársalt a kocsirúd
Tragikus l>efeje*ést nyert az a súlyos szerencsétlenség, anv.dy hétfőn délelőtt történt a l\'őut 13. kz. ház elölt a kocsiúton, ahol Czel/uin András 21 éves hentessegéd a kerékpárjával teljes erejével beleszaladt egy szembejövő bérkocsi rud-jába. Annak ellenére, hogy n szerencsétlen fiatalembert nyomban 1 leszállították a kórházba é> ott műtétet hajtoltak végre rajta, nem lehetett már segiteni és kedden reggel fél 7 óra tájban, anélkül, hogy az eszméletét visszanyerte * volna, meghall. \'
A rendőrség, amint értesült ,a halálesetről, nyomban erélyes nyomozást indiVolt, Iwigy megállapítsa, terhel-e valakit^elolősség (iwlhán András haláláéit, értesülésünk szerint uz áldozitf vigyázatlansága idézla elő a szerencsétlenség.\'!. Több szemtana állitása szerint.
ugyanis Czelhán András, aki az Eőtvós.tér felől jött leíelé a Fő-uton, amint a Nemzeti Bank épülete sarkára ért, ahelyett, hogy továbbra is előrenézve figyelte volna az uttestet, meg akart győződni ar ról, h<igy hány óra vah és ezért feltekintett a felsőlemploTn torony órájára.
Nem gondolta, hogy ebben a pillanatban üt majd az ő órája is.
Miközben az órát nézte, a ke rékpár kormányát véletlenül jobb ra húzta és igy történt, hogy n következő pillanatban belerohant a vele szembejövő bérkocsiba
Az orvosok megállapították, hogy o különféle belső sérülésein kívül még a hálgerince is eltört a nagy erejű összeütközés következtében
—- Francia grenadlnok exlusiv mintákban Schdtznél.
DIVATBAN
Is legszebbet, legjobbat,
legolcsóbbat nyujtjuk 1
Francia mosó georgettek
Mintás crepe de thlnek
Flamlsolok
Kockás Taft selymek
Nűselymek
(yónyArd minták, laguabb dlvatszlnsfc.
Áruház
Fővárosi választéki
RendkivUl olcsó árakl
Tekintse meg látvAnyos kirakatainkat I
W4»mét«s 6_ : _ÍALMJKÓZLÓNV
Húrom kanizsai munkanélküli
aranymosó hajója elindul a Mura és a Dráva aranyáért
A sárga ördög mindig erfoen ki sértett a Mura és Dráva vidékén. Itt aronban az arany utáni hajsza nem jelftptctte «f»l»3in su kaliforniai aranyá^K versenyfutását u
gyors méggnzd,agodás fe\'é hanem jelentette a két folyó jártján élő lakosság Szerény megélhetését.
Hosszú évszázadok óta folyik már az aranyiuosás a Murál>an és a Drávában. Amikor nagyon szegény v(Mt,*,lakomán. akkor intenzivebben íolj^ az aranykutatás, de ha volt elegendő földje a népnek, akkor csak elvétve akadt egy-egy váHaUtoz&zellemü ember, aki leállt a vi«he aranyat inosni.
Huravid. Szentmúria és Alsó-domboru községekben még ma jis erősen divlk az aranymasás, amit főleg az asszonyok űznek. A férfilakosság messze vidékre megy munka után és ezalatt otthon az asszonynép,szorgalmasan xno&sa az aranyit A Drávából. A mosás már kora thvásszal megkezdődik.
A lehető legprimitívebb módon űzik ma is a mnravkli asszonyok ar nranymosást. Beállnak a folyó szélén u vizbe, ott, ahol inkább ka vicsos az «4Zup, íehelöieg valamelyik sodrásba. Szembefordulnak a vízzel és leállitanak maguk elé egy lábakon álló viwsiuteson recézett desikácskát. Erre egy kis kanállal állandóan rádobálják uz iszapot, amelyet azután a víz mindig lemos. Miveí az Iszap jóval könnyebb, mint az arany, az Iszap lemosódik, a finom, láthatatlan aranyszem-c-s^ pe<lig ott maradnak a desz-kácska reo&i között.
Még jóval a bábom előtt a perlaki adóhivatalban napirenden voltak az arany beváltások. Asszonyok, férfiak, akik aranymosással foglal kozlak, apró kis szarvasbörzacs kokban vitték az aranyat, amit hivatalos áron váltottak l>e. A perlaki járásban annakidején évenkint 10—12.000 aranykorona értékű aranyat mostak az aranykeresők. A folyó egyes részein voltak olyan aranylelő helyek, amelyek örökségképpen szálltak apáról fiúra.
A világháború előtt 8-10 évvel egy nagykanizsai ói letenyei pénz cso|)ort részvénytársaságot alapított a muramenti aranykutatásra. A Mu rámenti Aranymosó Részvénytársa ság asonban nein a legjobb üzletnek bizonyít. A kitermelt arany nem fedezte az adminisztrációs és termelési költségeket. Egy mura-szerdahelyi ember például, aki maga is szorgalmas aranymosó, az elmúlt évben 120 nap alatt a maga primitív eszközével 900 pengő értékű aranyat tudott kitermelni.
A Mura és Dráva vidékén néhány héten belül egészen uj módszerekkel indul meg az aranykutatás. Három nagykanizsai ember állt össze, hogy ki verejtékezze a folyók medrében rejtőző aranyat. Egészen modern eszközökkel indulnak harcba a sárga ördög ellen, hogy, legyűrjék, birtokukba vegyék. A három váilalkozószelicmü ember : egy emléklapos főhadnagy, egy kutfurómester ós egy kovácsmester.
A Zalai Közlöny munkatársa meginterjúvolta az érdekesnek Ígérkező vállalkozás vezetőjét, az emléklapos főhadnagyot, aki egyébként mér-nökemlKír is. Nagyon kórt bennünket, hogy a nevét egyelőre ne hozzuk nyilvánosságra, mart nem szerelné, ha esetleges kudarcuk esc-lép mosolyognának rajluk a kárörvendők
Az aranykutatók vezetőja részletesen elmagyarázta munkatársunknak, hogy miben áli az uj kutatási módszerűk. Mint mérnők, egy olyan gépet konstruált, amelynek »egit»é-gével naponta 20 köbméter kavicsos iszapot fel lehet dolgozni. A tapasztalát szerint egy köbméter iszap 0.3—0.4 grammnyi színaranyat tartalmaz.- Ez a világ legfinomabb, legértékesebb aranya.
— Hogy jött arra a gondolatba, hogy aranymosó legyen 1
— A háború előtt egy kavicsbá nyát vezettem a Dráva mellett. Ak kor láttam, hogy olt a horvát lakos ság igen intenziven folalkozik az aranymosással. De az ő primitív
készülékeik maidnem 50 százalékát elengedik az aranynak. Most hosz szabb idő óta munkanélküli vagyok és hozzáláttam régi tervem meg. valósitásához. Társaimmal együtt szerkesztettem egy olyan Jcészülé-ket, amelynek segítségével íK) &záza-> lékát lehet megmenteni á található mennyiségnek.
■i- Van már va\'ami komolyabb tapasztalata a szakszerű aranymosással kapcsolatban 1
— Van egy kicsi. Az ősszel a Duna melleit jártam és Afcs, valamint Gönyü közt megfigyeltem, l»ogy miként mossák az aranyat. Ott dolgozik ugyanis két aranymosó vállalat. A pénzügyminisztérium folyami aranykutatással fog\'alkozó osztálya is szakszerű kutatásokat végez, laboratóriumi berendezéssel te szak szerű pontossággal tanulmányozza az arany kutatási lehetőségeket. Ha jól tudom, ebben az évben foglalják össze a megfigyelések eredményét és ekkor döntik el, hogy milyen mértékben induljon meg a folyami aranytermelés. Megfigyeltem akkor a Dunán, hogy ahol egy primitív mosó egy lapát iszapban 50 szem aranyat talál, onnan a modern mcsószerkezet segítségével 80 90 szemet lehet kiválasztani.
— Mondjon valamit a techikaí berendezkedésükről.
— A mi modern mosóhajónk már majdnem elkészült. Ha min den jól megy és az illetékes hivatalok elég gyorsan intézik cl a kérvényünket, akkor előreláthatólag 2
-3 héten belül megkezdjük a munkát. A hajónkra egy kézihqjtásu kotrószerkezet segítségével hozzuk fel az iszapot, ahonnan a nyers anyag egy több ráccsal ellátott
Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek, szövetek stb. nagy választékban
Értesítési
Van szerencsém értesíteni » n. 4. kOiOoliftet, hofy legmodernebb
müjéggyára!
létesítettem, mely a mii kor ét hygénta minden tlépjének megfelelő jeget gyárija. Rendeléseket házhoz szállítva már a nuü uptM felveszek. I blokk * M k«. -JO f.
■/. H * ® kB. -ja u
Szíves pártfogásukat kérve, mgjrak tiszteletlel WM MHÁe
Telefon 101. srikvlxgjrároe.
kókusr szőnyegre kerül. Ht történik az első mosás. Az arany a kusz-rostok közé rakódik W. Ezeket az arannval telitett kófcusz^zőnye-geket 4—5 óránkínt váltjuk és a levett szőnyeget, iniat egy filmtekercset, kifürdetjük egy teknőben. A1 teknőben összegyűlt aranyat még egy másik készüléken átszűrjük, végül higany segítségével kiválasztjuk a színaranyat a még esetleges iszap ból.
— Hányan dolgoznak a mosásnál*
Mi hárman, társak és egy w
Sedik napszámos. Odakinn fogunk kni u hajón és az aranyon egyenlő arányban megosztozunk. Egyb künk sem fog meggazdagodni, de a szerény megélhetésünk minden számitásom szerint biztosítva lesr. Nem is akarunk többet... esek élni... megéltíi... dolgozni...
Komoly, napbarnított arca elgondolkodva mered nuígaelé. Eb hiszem, el kell hinnem, hogy őszintén gondolja, amit mond : nem akar meggazdagodni, csak élni akar Dolgorfni és élni. Nem a sárga ötv..., dög áil a szándékai mögött, hanem az egészséges ember ösztönös munkavágya, amely lázadozik a tétlenség ellen. Nem»a sárga ördög, a szent munka hivja ezt az embert.
Dávid Magytr
Akinek gyakran láj a gyomra,
bél működése renyhe, mije duizadt, emísziése gyengfiti, nyelve fehéres-sárgs, étvágya megciappinl, annak a természetes .Ferenc Jóxsef" keserűvíz csakhamar szabályozza a székletét, rendbehozza az emésztését, élénkili a wérkeiingést és jó kflz, énetet teremt.
- KSilbxtvteelék réwfre rendkívül
előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modem Lerendezések, tökéletes Jó UvitaUMo, hosszú lejáratú részletre, tö< kaontf-mentesen is kaphatók IipOiIs bútor* áruházban, Horthy Mlklős-ut «.
Pünkösdre és bérmálásra ajánljuk az alábbi reklámárainkat
Fekete és barna trottörcipök Szürke, barna 6s fekete divatcipök Antilop divatcipők Éva vászoncipők
[>a.M P B.80 PSJO P 4.00
Tennis-cipők Lakk női cipők Fehér női cipő Divatbocskorok Sandoleűek Idfe ÉR, Ut ft MPt BiMl
KdlCniegct P BLSP P 9.80, 1180 P B.80, 11.80 P 4.80 P 8-80, MO |
Weekend-cijöklWiötí Férfi fttcipökftkete, bsrn. Gyermekiffjjg^S
Miitényi Sándor és fia eipőáwbáza,
Nagykaoizsa, Fd-nt 2.
I
ZULAt\'KÓZLÓNV
v
4_
mm i a Mól
A nagykanizsai bérautöíok a viteldíjakat • legminimálisabbra leszállították. Vasútra Erzsébet-térről vagy viasza
I F 50 fillér. A bérautMIIomée •eyedon telefonja
4-44 «.
Mozgószinház
Légi kikötő
Hősökről szól\'ez a film: a levegő höríről, akiknek életét a motor sza. l>ál\\os zakatolása szabályozza. Aim\'d dig egyenletesen dolgozik a gép, addig nincs baj, de ha csak egyszer is ki-liugy, ac könnyen tragédiát jelcnthel. Megkapó eposz a kikötő a repülő ember ételéről, bátorságáról él akaratáról, amellyel egyaránt uralkodik a jíép\'án <*s a — Szívón.
A mese olyan érdeket, olyan k-bi-lincselő, liogy az ember figyelme egy pillanulra sem tud ellankadni. Váltó-zaios, ötletes a szövése, Egyei részei komoly drámai feszültségtől lüktetnek. Vannak romantikus, szentimentális pillanatai is, hogy azután a következő percben az izgalmak feszítsék a néző idegeit. Olyan film tollát, amii>en mindenki, mindent megtalál. A rendezés komoly, értékes, lelkiismeretes munka. Sejnmi felesleges résziéi, ami a rohanó cselekmény rovására menne. A sze-replők: lüchard Bartlnlmcs és Sally lülc« megkapó, művészi teljééi tményt nyújtanak. Érző, meleg szivük lüktet a játékukban.
A kedd esti bemutató közönsége uugy tetszéssel fogadta a |.égi kikötő.t.
A kiegészítő műsor vidám szinroltot ad az előadásnak. I)áma
RÁDIÓ-MŰSOR
Rti<Upr«t, Mfr<U,
0.45 Torna. — Utána hanglemezt.
9.45 Hírek. - 10 1. Királylátogatás Magyauországon líÜO-ban. 2. ÉKlrccíp-tek. — Közben hangiemezek. — 12 Déli harangszó, időjárásjoUaj. - 12.05 \' Szaionzine. 12-30 lUrek. -r.1.15 Idö-jelzés, 1.1) f.Nilley l.ivia és Szi-geU Sándor énekeinek. - 210 Hirek 3.30 A rádió diákíélörája <l,oU Kánoly.i ^ 4 «A magyar és olasz kard versengé*®/. Schenker Zoltán ez. redes előadása. 4.45 Időjelzés, hl-rck. —■ 5 Kazaesay Tibor gyermek, darabokat zongorázik. — 53\'J .A Szépművészet Múzeum és petrovlcs Elek.» Előadás. — 0 A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangveree. nye. 7 «A magyar gyáripar u Nemzetközi Vásáron.« Dr Cliorin lerene előadása. - 7 20 Magvar nóták. F.lö. adják Orbán Sándor és Csorba De-zső cigány zenekarával. 8 10 Közvcti. |és a Kiriily Színházból. .ördöglovas.. ()|>en>tt\'3 I®lVo>iáíl*in. • 11 20 Vlsata Komán hegedüL — lludapcst II. 11.25. tÖl 22-ig cigányzene.
Itécs, 12 Rádlózenckar 1.10 Déli zene. 4 OS Filmlemezek. 5 20: Seun Károly zeneszerző müvei. — 7 30 Szórakoztató- éa tánczene. - 8.20 ^árka tizperc. — 8 30 A* zene íofylalása. — 10.25 Soelwtch-jazz.
NAPI HIREK
NAPIREND iéjua 8, uarda
Római katolikus: Alhanáipk Protest.: Zsigmond. Ur.: lj«r hó 17.
Mozi előadások hétköznap 8.7 és 9,\'
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
*
Városi muzeum éa könyvtár nyitva csütörtökön ét vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
OyógysserUrl éj]ell szolgálat • hónap ban: .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet tér 2>. sj. és a kltkanlssal gyógysxcrUr OózfBrdő nyitva reggel 0 órától este Ü óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
(Pinteken városi közitfü\'és) Ked-den délután ült össze a város pénz. ügyi bizottsága, lwgy a legközelebbi közgyűlés elé kerülő tárgypontokat le. tárgyalja. A polgármester pénteken Uélután 3 órána hivja össw a városi képviselőtestületet.
(A K«re«xtény Jótékony Nő«?ylcl> mai választmányi ülése nem 0, hanem 5 órakor kezdődik a városháza tanács, termében.
(A* Első M»líy«r Altul\'.«o» B\'*-(osttó Tárwjáfc) április hó 28-án tar-totta 1933. évi rendes közgyűlését, a mely az évi nyereséget 217,638.78 p>\'n. Kőben, az osztalékot pedig részvényen-kint 8 |>engőben állapította meg.
— Igen olosó csilldr-vdadr Tranadanubldndl.
(Nyugdíjazás) A belügyminiszter Hajós Ferenc nagykanizsai államrend. őrségi főtisztet szolgálati idejének l>e. töltése folytán nyugállományba he-lycztc. Hajós Ferenc 43 éven át példás ljccsülettel és hivatásszeretette* szolgálta a magyar kőziendészetct. IDOtig a közigazgatási osztályon működött, majd 1914-ben városi rendőr-biztos lett és mint ilyen, nyomozásai hiresek voltak. Vérbeli rendőr volt, aki csak hivatásának élt. A szolgálatban kemény, kötelcsségteljexitéslxm példás tisztviselő \\xjlt. 1920-ban az államrendőrség vélte át mint rendőrégi irodatisztet, ahol különösen a bün-ügyl osztálynál elsőrendű munkál vég. zett. 1924-ben főlisztié lett és azóta ernyedetlen szorgalommal te|je:Utette ügykörét. Nyuga|ombahelyczéséve|í a nagykanizsai kapitányság egyik ki váló munkaerejét veszítette eJ, akit fejel lesei mindenkor becsültek, kartár. sai tiszteltek és alantasai szereltek.
jót és olcsón élhet Budapesten
a májusi vásár alatt. Féláru utazás. Vizűm mentesség.
— Takarékosság — Schütznél vásárolni.
(Ilulálozás) Súlyos gyász érte CzuR\'k József magántisztviselőt, a dr. IK\'ck ügyvédi iroda ver*lőjél. Felesége szüleiéit Halász Erzsébet életének 32. évében hosszú és kinos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Teme. tésc kedden délután ment végbe n róm. kalh. sírkert halottasházából a gyászolók nagy sokaságának részvé tele melleit.
\\9?4 májm 2
Pünkösdre és bérmálásra
cipőit
az „Ideál" cipőáruházban
- vegye I -
Fekete ét barna trottőrolpők
P 6.80, 7.BO Barna, tzürke ét (ekét* divat-
olpík P 9.80
Szürke ét lékét* antllopolpők
alaoaony ét magat tarok P 9.80 Fehér női nubukolpők lagujabü
modellek P 980
Fehér nőlolpők, légujabb
kréáoló P 11.80
Éva vátzonolpők, kék, plrot
ét drapp P 4.00
Métra sarkot tahér vátzonolpők barna dlttzél P 3.S0 Tennltzolpők, szavatolt minőség P 6.20 NŐI tztndolettek kőtől pánttal
lagujabb kivitelben P 8.80 Férfi félolpők, fekete ét
barna p 9.80
Férfi félolpök, fekete ét barna box, leguj. tetovélt dlttzél P 10.80 Férfi fehér vátzonoIpS bőrtalppal, legújabb fazon, barna bőrdlttzel P 10.80
Qyermek fehér tntllop pántot
27-30-ig P 8.80, 31.36 lg P 7.80 Qyermek tzandálok 19 22 P 3.20 23 26 P 4.20, 27 30 P 4.80 31-35-lg P 6.60.
- (A zeueUlola Tlmtpl-ljtttgw. r*Hye) Pinteken délután 8 órakor tartja a zeneiskola legközelebbi nővén-dék előadását ar iskola kamaralermé.
mel>- alkalommal csupa ulusz és magjar süerzök müvei kerülnek elö-edásra. Eicn liang^-crseny^lfiedás gyö-kere nz olasz néphez füződö barátságiiéi fakad, miért ls az i-löadáa súlypontja ml olasz azcrzflk müvein van. legalacsonyabb osztálytél * legmagasabb fokig lépnek dobogóra növendékek, liogy tanulmányaik eddigi eredményéről képet nyújtsanak. Jegyeket a Krátky-lőzsde árusitja.
— Férll, női és gyermek week-end cipők, sindalok Mlllényl Sándor cipőüzletében.
— (A Nyukon nagykmlnel tócm-
portja) május ltWn délelölt 11 érakor a IMlgári Egylet játéktermében tartja rendes közgyűlését. Tárgypon-tek: Iteszémoló a főcsoport működéséről. Frontharcos zászlószenteté-s, il»*. denla és 48a>s szobor leleplezés. El-nőki tjeszámoló az országos gyűlés ről. ltontos megjelenés kéretik
— i (A phrMa kápolna) céljain" Bauss Hegina 35 pengőt küldött * Zalai Közlöny szerkesUöaégébe. A ne-meslelkü udományt rendeltetési helyére juttattuk.
• - N« ét térit weekentclpék leg-oksébban az .IMI. dpőiruházWn Fő-tlt 11 «.
Bérmálásra
selymek, vásznak, szövetek, grenadinok,
májusi köllDzködgsrB
szőnyegek, függönyök, asztalteritök — a legegyszerűbbtől a legfinomabbig —
nagy választékban kaphatók
_.._.,. .„,-... •■ j .^tUjJBIII l«
; _ ,\' jj Kirschner Mór
dlvatiruházában.
V
I >31. májút 2
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai sakkverseny eredménye
Nagykanizsa 1931. éri sakkbajnoka ifj. Gumiíár Mihály 13 és fél, 2 3. Argent János és Makó Gáiior dr. 12 és fél, 4—5. Bory Ferenc ís Pintér Sándor 11 és fél ponttal.
Ifj. Gumilár Mihály megismételte U-valyi győzelmét és Így egymásután iná. sodsaor lett bajnoka Nagykanizsának és másodszor nyerte «1 a Kelemen, kupát. Fiatal és tehetséges játékos, kinek erős küzdőképcsségén és finom taktikai érzékén kívül meglehetős <1. méieti felkészültsége is van. Aki ilyen luiajdonsá(jókkal rendelkezik, amiok minden jussa megvan arra, hogy a jövőben is, ^akkbajnok lepen.
Argent János eredménye is megelégedést kelt a sakkUrátok táborában. Intuitív játékos, iwgy taktikus, kl a saját erejére támaszkodhutik csak. Ha elméletileg is képezi magit, ugy kóny. nyen első lehet.
Makó Gábor dr. többszörös bajnoka Toll a városnak. Erős játékos, ezúttal kissé indlszponált volt.
Bory Ferencnek szintén megvannak n jó tulajdonságai c nemes játékhoz, d« a küzdőképessége egy kicsit lony. ha volt és ez okozta, hogy a favorit-nuk indult játékos nem ért el jobb eredményt. Majd a Jövőben.
Pintér Sándor megbízható jó játékos, megfontol minden lépést.
W. F
UxletáiQelyexés.
1/un szerencsém a nagyérdemű közön-* "ség becses tudomására oda* hogy inletemet a NagyUanitMai Ta-karéltpénxtdr Oedk tért oldalára öelyea/em át.
Bővített üzletemben női kiszolgálás ondolálás, maaUcIlr mdr dpr. 23-tól kezdve a nagybecsű közönség rendelkezésére.
Szíves pártfogást kér "«\' W/IGNEH JEJSÖ
url- és hölgyjodrásx Jó kiszolgálási Szolid árakl
lntéz«U és az előirt líceumi anya. gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
(A szombati gardott.parly) nagyszabású társadalmi eseménynek igérke-ük. A Piarista Diákszövetség rendező, bizottsága élén dr. Krátky Istvánní-val, gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát. A garden-party a lánmázium udvarán Jesz, a bevétel a piarista kápolna .alapé. A tomaterem-l*n tánc, a cserkész-otthonban kortya lesz. Zen*: rádió és grammofon. Megjelenés utcai ruhában. Adományo-kat a nontes óéira köszönettel fogad-nak és bizonyára szívesen is fogja Wni a közönség, mert belépődíj pincs. A njeghivók szétmentek, aki tévedésből nem kapott volna és arra igényt tart, közölj*, ezt dr. Krátky Istvánnéval v*ay Noll József tanárral.
Költözködik...
Gyönyörű modern
hihetetlen olcsó árban villanyógftk, rádió-készttlékek
nagy választékban, részletre is
Szabó Antal
rádió, csillár és sportflzletében Fó-ut 5. szám. Telefon 91. sz.
— (A kesattielyl gazdaság akhdé. ntfc) J>a1 és Zeneegylcte május 5-ón, szombaton a Hungária nagytermében
este fél 9 órai kezdettel zártkörű hang. versennyel egybekötött táncmulatságot rendez. A nivós műsoron zeneszámok, magyar nóták és egy egyfelvonásos daljáték szerepel. Közreműködik az akadémia kitűnő ortíhest*r«; és 8 hires praxi-banda is. A műsoros est iránt egész Zalában nagy érdeklődés nyilvánul meg, mert hangulat és jókedv tekintetében messze földón hiresek a praxik rendezései.
Testvérieseti megfér mlntkn n<m-
zel a munka birodalmában, a Buda. pesti Nemzetközi Vásáron. Május 4-tŐl 14Ug. »

. (Szénre bukkantak a tapolcai Já. rásbau) A tapoloai járásban a bánya, kapitányság szén kutatásukat végzett jó eredménnyel, ts\'emcsvitától l^esenceist. vándig fiatal, leveles bumaszénrétegro bukkantak már 10 méternyire a föld alatt. A Balatonvidék villamosításánál nagy »»repe lehet eauiek a szénnek.
Frissítse fel rádióját uj csövekkel! Most olcsóbbak / Transdanúbia.
(Kltfázoha a kerékvágásban alvó gyermeket) Szencz I^jos zalahalápi la. kos az erdőből fát szállított haza. Útközben Sáska község határában halálra gázolta a kocsi Nagy Emő 5 éves sáskái kisfiút, aki elaludt a kerék, vágásban. A kisfiú belehalt súlyos :é-rű léseibe.
(Tüz pusztl\'otl Gellónhézán)
Szombaton nagy tűz pusztított Gel. lénháza községben, ahol leégett négy lakóház, a melléképületek és rengeteg takarmány. A tűz keletkezésének ^ku még ismeretlen.
— Gabonás, Uiztes és ssaimatsák-ban állandóan nagy raktár. VisaonW. adóknak árkedvezinéuy. Sing* Divat-áruliáz, Nagykanizsa.
(Iládióengedély«sekröl) statisztikai adatgyűjtés folyik a rádió fejlesztése céljából. A postahivatal ezutou kéri a rádióelöfizetöket, hogy a dijnyug-tákkal együtt kézbesített egyéni kér. dőlapokat mielőbb kitölteni szimked. nek, hogy kunkat a hivatal a kézbesítéstől számított 3 nap múlva össze, gyüjtbease.
— I.uxu»-cipö urak és hölgyek részére érkeztek Miltényi Sándor és Fia cii>öáruházába.
(Baleset munka közben) Kedden délelőtt baleset történt a Merkur.gyár-ban az uj villanytelep szerelésénél. Munka közbuji egy rud írekipattant Kusta György 40 éves napszámosnak, akinek eltört 3 oldalbordája. A m<-H-tők beszállították a kórházba.
— D.vatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyal Divatáruházban.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-töt 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-tői 12-ig a városi muzeiun helyiségében. Mindeu alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csere-füzeWk beadása értékesítés céljából.
RoltMavásion Rolstfa rud Rolatta xsinór Linoloum Viaszos vászon LábtArlftk
Kárpitoskellék Afrik tisztított Zsinsgfálék
ilmmH
Mstrso vászon
Szőnyegek
Szfinyegvédft
Myugágyvászon
Gsbonszsák
Szalmazsák
- Orvos* hlr. Dr Kreíner Zsigmond
köAórházi főorvos belgyógyász szakorvos szabadságáról megérkezett. UJ. ból rendel Sugár-ut 12. sz. alatt (városi színházzal szemben) délelőtt U-töl i
12-ig és délután 3-4-ig.
*
- A hölgyek öröme a Budapesti
Nemzetközi Vásár divatrevűje. Május 4-14.
- (Betörtek si r«»z»lgftblré. •ágra) Két nappal ezelőtt ismeretlen tettesek az éjszaka folyamán betörtek álkulcs segítségével az igali főszolga. birói hivatalba, ahol azonban iHiir tudtak mcgirkózni a páncélszekrény -nyel és igy csak az íróasztalok ftók. jait feszítették fel. Mindössze ötvsi pengőt vittek magukkal. A csendőrség nyomoz.
- Nfi» febérelpö különlegességek na. ponta érkeznek az <ldeál» dpöáru-házba Fő-ut 12 .szám.
- (l etartóztattak egy feaysgrtörfz* hivai*s*) Kedden délben a Zárda.utoa sarkán egy rendőr szabálytalan hajtás miatt meg akarta állítani Major Hol. dízsár Magyar-utcai fuvarost, Ai aaou-ban megállás helyett a lovai közé csapott és cl akart vágtatni. A rendőrnek sikerült mégis megállítania a lovakat, mire Majört előállította a lowrendőr-ségre. Amikor igazoltatni akarták, Major megtagadta az igazolást, majd meg. fenyegette a rendőrt, mire előállítót ták a kapitányságra. Tekintettel arra, hogy különféle ügyek miatt már közel husz esetben gyűlt meg a fuvaros baja a hatóságokkal, a bűnügyi osztály vezetője elrendelte letartóztatását.
- A Katolikus Szemle májusi száma napjaink nagy kérdéseit tárgyalja s még a múltba visszatekintő közleményei Is időszerűséggel bimak. Szémán István a Vatikán és a Szovjet víszo-nyát, Mihelics Vid az uj német mun. ka jogot boncolja. Kállay Miklós az angol Maurice Baring regényírói mun. kásságát mutatja be. Hej tő Sándor a i orvosi etika sűlycdésével s ennek el. lenszereivel foglalkozik. Tóth László a Wallenstein-centenárium Jelentőségét méltatja. Báró Brnndcnstein Béla be. fejezi ebben a számban «Az lsteneszme az újkori bólcseletben>> cimü tanul, niányál. Ezenkívül jeles szerzők Írtak kisebb cikkeket az osztrák alkotmány-reformról, a brazíliai magyanokról, n« Oxford-mozgulomról, a katolikus nyári egyetemről s egyéb aktualitásról. Ez. úttal is bö könyvlsmextetési rovat számol be a magyar irodalom és tudomány életéről. A kitűnő folyóiratot a Szent István Társulat (Budapest, VIII. „Szcnlkirályl.utca 28.) tagjai évi 10 pengőiért kapják. Egy szám ára 1 pengő.
A Japán dumplag sem versenyezhet azokkal az olcsó kerékpár és alkatrész árakkal, amelyeket Brandl Sándor és Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást
Időjárás
A n&ffykaalzul m.tooroto^lal ügyelő JeleotéMk: — kedden i _ mérséklőt: reggel 7 órr.or + 18-8. dél-
meg-
• b5-
ulAu I Örskor + 36-6, eale 9 érakor
+ 17-6.
PtlMztt: Reggel délben é. i tinta.
StiUrdny: Reggel, délben é. déli.
(BjuíiAal rddUltkiMi) * ■ l.i lMi«..ti.l.«tl Mta l. érakan F.lhS., ■■!■ Mi .ArfcaM.
Nyári
Férfi szövetek Férfi vésznek Tropicel
újdonságok:
Grenadin Imprime Krepe de chlne Podange
mintás
Szőnyegáruk nagy
választékban lagolosóbban
Crolenszky divatáfuházban
ZM-ftl KOZLONV i -
Í&4. mé|u» 1
kevés pénzért
csakis
Telefon i WQ*
Nagykanizsa
Horthy Miklós-ut.
vásárolhat. /
Sopron Szombathely Békéscsaba
Minden igényt kielégítő választék ; Kombinált szekrények, recamierok, fotelok, hálák, ebédlők és konyhabútorokban.
Kedvező fizetési feltételek. Dijtala* szállítás.
Emlékeztető
Május 4. Házi vizsgi-ciőadás a zen-iskolában délután ö órakor.
Májú* 5. A piarista Diákszövetség teá. Ja a gimnázium tornatermében a kápolna javára 0 órakor.
Május io- Kereskcdejmisták |ornaún-nöpélye A ónakor a Zrinyi pályán. A sormásak zenés őrségváltása 12
órakor az országzászlónál. Ipartestületi Dalárda diszhauKvfrse-nye az Iparoskórben.
MáfuP il Ref. kultur.est 8 órakor az Iparoskór termében.
Május II. A Mezőgazdasági Kamara - közgyűlése a városházán.
Má)u» 1). Ref. templomavatás.
Május 29. A frontharoosok zászlószentelés! ünnepélye.
Mája. 21.
romász-űnnOpély\' tWután 0 órakor a Zitoyi pályán. ^
Május Ii.,Kereskedelmi \'Alkalmazottak nyári mulatsága. *
Juahus X
Tűzoltók juniálisa az Iparos szék. házfcu).
Junius 4. VI. bérleti hangverseny (Né-n«b Mária) az Iparosszékházban órakor.
Bérmálásra
Imakönyvek
szép ajándékkőtésekben, nagy választékban
FISCHEL
könyvkereskedésben
Horthy MlklfoHit 1.
SPORTÉLET
II. Frontharcos Turaut
\\z Országos Frontharcos Szóvcuég autó és motors|xirtosztályának rende. zósében május 2ü. és 27-éu futják le 1200 km.-es távon az Eleseit Hősök emlékére megrendezendő 21 órás v«\'r.
A verseny utvonala Magyarország legszebb vidékein vezet keresztül. A verse^\'tök május 2G,án, szombaton reggel indulnak Budapestről, a Hősök Terén lévő starthelyről, Cegléd, Kecs. kenjél, Hódmezővásárhely, Szeged, Haja, Dunafóldvár, Szekszárdon keresztül aznap délután 5 ófakor érkeznek Pécsre, aliol absolválják a 32 i0 méter hosszú hcgyiv®rseuyl a Mecsek^
Pécsről megállás nélkül Kaposvár, Hoglár, Keszthely, B..füie<J, Veszprém, Pápa, Szombathely, Nagycenk Kapuvár, Győrön kwesztül érkeznek vissza uHd\'tpestre vasárnap reggel hat óra. kor a liéesi-uti vámnál lévő célhoz, ahonnan azután a wrynvzők csopor-
tonkint vonulnak be az Andrássy.ut végén lévő Hősök Terére és megko. szoruzzAk a Hősök Emlékkövét.
Az olasz és osztrák \'versenyzőkön kivül máris lejelentették rész Kitt-Ifi. kel a hires magyar versenyzők.
Nevezési határidő május 7. Cim má. jus 3-tól Hudapcsi, VIII., Hikóczi-ut 27. I. emelet.
Karpüszományosok lovas-mérkőzése
Vasárnap délután u tüzér karpaszo. mányos Iskola Nagykanizsán « Zrinyi S|>orttelcp k>V!ispályáján Igen jól si-került lovasmérkőzést rendezett. A fiatul lovasok nagy kedvvel és igj ékezet, tol ugratták a 12 akadályt, \'megmutatták, hogy yan mé;< magyar lovas szellem, mely képessé telte őket arra, hogy aránylag rövid kiképzési idő í»lait ily szép eredményeket érhessenek el.
A helyezés íoriendie a következő volt: 1. Forencíy Sáftdor. 2. Féltei István. 3. Gőbel János. 4. Dr. Szüts Zoltán. 5. Sonnewend Gyula. 6. Ha. rabás Kálmán. A helyezetlek szép tisz teletdijakat kaptak.
CIÁNOZ
JÓTÁLLÁSSAL LUKÁCS GYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
Rendeléseket felvesz:
FEHÉR VILM08 »
Igen tisztelt könyvtár látogatóim szíves tudomására hozom,
"ugy kölcsöukönyvtáramat
SUgár-ut 2. sz. alól, Ffi-ut 8. szám alá, a Bazár-udvarba helyeztem át.
KSIosSnkBnyvtáram a régi Irodalom mellett, állandóan uj müvekkel felfrissítve o*aké|y kSIoaön-dijért a közönség rendelkezésére áll.
5iroattk*D*»ny«lár dutanMlMI}
Bői.Hit«». (nlVTTo 1005—1030, 78-1* 1013-1040, 79-m 1023-1050, 80 It 1033-1060, flunínt. (u|) 77-ei970 - 985
78-a> 980 - 9*95, 79-w 990-1005, 80-m 1000-1013. rozitu|) 5-20-5-40 -. ^1/^9-35 - 950, ujtaggerl lliUnlnli
8ertéj»á>ár
P«»..IU> 1790, kiadatlan 1487 UUi-rendfl 083 - 085 armtatt 078 - 080, »« delt Irtiep 013-0-76 kHnn»« 084 068, ■ H ronrtü mag 0-70-0-72, lUod randi fliqk 064 066, íiwm Ulldt 1.080 0 95, auíurma nnpvhan 096-1-02. «ir 1-20 126, bul 088 116 MlurtM J 04- 110.
Kiadja ■ laptulajdono. KOzg.id.XH It Outenbarg Nyoiada 4a Mltalal Lapkiadó Vállalata Nagykaaliafcl. PaliUXtUM: Zalai Kátaty. Inkrurbaa telelőn: Naevkanlzaa 78. aaám.
fr\'-""H.....nn......i\'-r--------"-------
**"—"itr--------------------------- .naém
Tjasiwk"
Kapkatf.: •RSatS JÓZSEF
mag »«régy», »«v*njf4d«lml iiertk att, kereskedeaébon
Nagytanig, Erzsébet tér 10.
A blróslgt palota mellett. Telelepi»
1884 mtjin 2
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEI
■ Katóabelá.slu alapiNMH bnlorraott oba f»rcl«»iubs lasznábllal Unió. M.
szobi
gy.r ratea 21. __1782
Ekdarkwnárlaltlrdó.. ■ Kspoatksu, há-romsrobés allla tel|esen berendezve, kiadó. Bővebbet Kelemen bankigazgatónál Caengeryu. 27. -1923
Rlr>flarNlUra talányosan eladó.
pó-ut __1819
Eladó kéa kerttel, traktorok, benstn-lokomobil. cséplőgépek, disznóól. Klóiul, utca 64. I8»
Zrínyi M -u 62. italt 1 ebédlő-
bertndezís, bór gsjntture, különféle bútor-darabok, lámpák és 1000 kg-os mérleg, ugysoott kiadó jnllus l-re egy aigy, szl-
III riktir. ___-1918
Egyszobás-konyháé Isltás auguaxtui 1 re kiadó Király u. 32 1921
Legolcsóbban és ssakssertlcn végez éptt-Isl tlregezést él Hitelest TóIh-baaAr
KIADÓ
2 UetMiaaebti lakás 1. ás
II. eockten, összkomforttal, erkéllyel május I-n. Érdeklődni lehit lerritt él Yu építőmesterek
72 Caengery-ut 17..
6 üléses könnyű, kevéa toeysaztáau asté príma állapotban. minden tííogsdható Írért sürgősen elsd), bővebbet Aczél Ingatlan-Irodi Nagykantzaa,Horthy Miklós ut Ü 15»3
Kétszobás vízvezetékei laktat keresek asguutus 1 re. Bóvsbbal Vlds fűszer-
Uédtlkalar, eallUr, képek, eladók.
Csengeiyut 27/s. HitoMaKr. 18»
Paplaaakat legfinomabb, modern kivitelben. bsiznált valtát ttnoman kirtoua, olcsón készít Freundllchné Fő-ul IS. 1712
Kcltőszot-ás lakta Ueáktér 12
Dculsch, 1854
Kétuobái komfortos udvsrl lakis su». l-re kiadó. Kölcseyu 7. 1892
Belvárosban Jómén ételit IBtzer és i mege Matat elkölldzés végett jutányos árbin, azonnal átadó. dm a kiadóban.
1886
Ajándéktárgyskat, modern kerlmlákat, árkáa porceilánokat ólomkrlslátyokst a gnagyobb vátasstékMa ■steasr tlve*-
legnagyobb kereskedésb
-------------- nvtd
ledésben kaphat, Horthy Miklós ul \'
Kélazobás izép ulcst _ lylségekket augusztus l-re kiadó. Bővebbet Erisébet-lér 16. luazerttslet. 1927
Egy lakatos mkkalykaraadaaéa eladó Batthyány-utcs 3.
Egyizobás lakta mellékhelyiségekkel luslus l-re kiadó. Bővebbet Erzsébet-tér 16. (UBzerUilet !
Bénuló állomásom ssims megváltózott. Aula megrendeléseket kizárólag csak •-»■ arámra kérem leadni. Ksufmann Manó 1368
Utaa»k*a előszobás vízvezetékei la-káaaugusztus I re kiadó Eötvóa-té<9. 1929
9.683/1934.
IMH liÉIÉJ.
A városi strandfürdő betonjárdáira és bádogos munkájára nyilvános Írásbeli versenytár gyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 5 én déli li óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiirási müvelet hétközna pókon d. e. 10—12 óra közOtt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerelhető.
Nagykanizsa, 1934. évi április hó 27-én.
Polgármester.
KALAPOT 3?SSti
- Divatos nöi kalapok P 2.50-töl. -
Festés, átalakítás. - Horthy MiklAs-ut IS.
VARCMI MOZGÓ
Május hó 2-án, szerdán
Három előadásban: 5, 7 és 9 órakor A levegő hAsének romantikus szerelme A repülAbravurok csodálatos filmje
Légi kikötö
Csupa izgalom és romantika...... ....
• • Főszereplők: a legelső pilóta-sztár Richárd Barthelmess és az ujónnan felfedezett gyönyörű szőke csillag: Sally Ellers
Fényes kisérA műsor I Mindhárom előadás olcsó (20 -60) helyárak!
E héten szenzációs újdonságok!
h \' \' * i 5 np b *"
Tropikál sportingek
remek sziliekben, gallérral P 2\'60-tól Legújabb divatú nyakkendők . 90 fillértől Remek dlvalisebkendök ... 40 lillérlöl
éa minden egyéb divatcikk legjobb minőségben, legolc-óbb árakon
förónyai Divatáru&ász
Horthy MIMós-ut 1. VdrosQóx-paloia.
Síremlékek
márvány, gránit, teimő- és műkőből legolcsóbban kapható. —
Sírbolt építését
legolcsóbban vállalom. —I
Kérem a n. é, közönéig további szíves pirllogisát.
Kovács József
hőfaraeómetter, Király-a. 33.
TiS.telet\'el
PONYVA ^It
yn á w LEGMEGBÍZHATÓBBAN
L, A IV HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Most vásároljon
kerékpárt és alkatrészt 1 — Feltűnően olcsó árakl
Puoh és Steyr Waffenrad világhirü márkás kerékpárok eladási helye:
Brandl Sándor és Fia
Deák-tér í u felsőtemplomnál. Csepel g|ártnán)u Ra>pid-karékpár 92 R
Alkatrészek ö gnmilt un raktára. : tattgnfljittft

-.. ,,,—--
Nagykanizsa megyei város
Központi Választmánya. ,
---——m"——r-— I
9621/1934.
HIRDETMÉNY.
Közhírré teszem, hogy az 1931. év e uóló országéval si képviselő" választók névjegyzéke, az Ideigletaa pótnévjegyzék 5 > kihagyottak l-gf-zék« folyó évi má|u> hű 16-tól június hó 14. napiáig bezárólag a v. adóhivatalban a hivaialot Mi alá közszemlére lesznek kt\'éve. A névjegyzék ellen észrevételnek vét helye, jogosulatlan felvétel elitéi bármelyik vilasztó, kihagyás miét azonban csak maga az érdekelt Ml szólalhat fel.
A felszólalásokat május hó l|. napjától junlus hó 14. napjáig bezárólag Írásban lehet a v. ik atóbm benyújtani. A felszólaló köte\'es a felszólalását indokolni éa meltt-kelni, illetöleí bemutatni arolet K okir.tl bizonyilékokat, amelyeknél megszerzése módiiban á\' hat. A fdf szólalások benyújtásuktól kezdve Js-nius hó 14. napjáig ugyancsak a adóhlv. tálnál lesznek közszemléik kitéve.
A felszólalásra mindazok, akiM) a felszólalás Joga megillet, junlua tté 14-ig bezárólag Írásbeli észrevételeket nyujlhalnsk be. Ugy a felszólj lás\' k, min! az éizrevéieiek a Körponti Választmányhoz Intézendók.
Nagykanfesa, 1934. évi áp:# hó 27-én.
Dr. Krátky István s. |
polgármester,
írni a központi választmány elnötaj. ---
9684/1)934.
Versnytípllií fifnlenis.
A sétatéren létesítendő ásóit (tut és a volt Merkúr gépgyfc-udvarán építendő vízmedencére nyilvános Írásbeli versenytár» gyalást hirdftek.
Az ajanlatokat a feltételeidben megadott címzéssel f. évi május hó 5-én déli IS óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiirási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1934. évi áprfr lis hó 27-én.
ira Polgármester.
Ofcséniijjot naftamoziban szómkexhaUk
12063/931.B. I7307TO2.B stb.ssám. "v Árverési hirdetmény.
Köztartozások felében far. fiutt nan Sindorné jelenleg budapesti lak.jsnál lefoglalt különféle szolubntoiuk, el«-szobaszekiénv, különféle otajfrMnlé nyek 1934. május 9 én Erzsébet-tér 10. szám alatt (O.s ág-féh né kereakedé* mellett) a becsérték részén alul Is elárverezletni fogtuk.
Nagykanizsa, 1934. április 14. >.
Lehocrky Lajos s. k.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. niAlui 2.
SZABÓ CIPŐÁRUHÁZ pünkösdi árajánlata.
Hölgyek részére:
Pákát* i. barna fi 0(1
trottőr cipők...... P u ou
Fakata, barna é» Q Olt saQrka divalcipők P ° ou
Fakata, barna Q oh
aiOrka antilop cipők a ou
Fahér nAIcIpAk Q OQ
alacsony és magas sarok
Fahér nél dlvat-
cIpAk különleges ff Ofl
modeltok ......... "•ou
Éva váazoncIpA .
tobalt Ulp, 4cm*arok,a*Urke, J _ drapp, plroi és kik sitnekbín
TannlszcIpAk külön c on leges |6 minőségben
Divat bocskorok
piros, fehér, mogyoró 4 0(1 él kék színben......t.OU
Szandalattok haj-lékony varrott talppal 7 OQ
plroa, lékelt,mogyoró iztnb.
Sxandalattok ka- O Ofl
lönleges szép modellok u\'ou
Waakand-cIpAk
fflSKT\'MO
Rlpsz aalyam házi-clpök 4 cm. sarokkal, A .
plrpa, kék, zöld, hím* silnbtn
Mátra, sarkonvászun-clpő, minden célra ÍJ gQ !
alkalmas
.1
Urak részérei
Fakata férfi félcipők .........•>
8.80
Barna férfi félcipő, q Ort box kalfból.........a.ou
Barna éa fakata la
bojkall clpök, kUlönl. . . _ _
SL\\k<"!\'bb... 14,80
Waakand-elpA la
buiböiUI, tullíkony varrott (I Hl] talppal, lekete és barna ailnb.
Waakand-elpA la
box bőrből, chrom talp- 1f Ofl pal, pehelykönnyű ... ■••«»«
Fahér elpAkanlilop
bői, sárga dísszel, ]Q OA könnyű, bsjlékony ... \'«>«»•
SzQrka clpök anlilop-ből, fekete Iskkdiszl és- ]Q Ofl wl, a legutolsó divat 1 J-uu
Fahér vá.zoncIpA 7 Of|
barna box díszítéssel \'•«"»
Gyermekek részére
Fekete lakk pántos cipő 23—26 27—30 31—35
P 4.90 OÖ WMW
Fehér vászon cipő gumi talppal és sarokkal 22—27 28—34 35-39
P 2.90 WÁ5 3.50
Szandálok piros fehér és mogyoró színben 19—22 23-26 27—30 31-35
3.20 4.20 4.80 6.00
Fehér pántos és fűzős antilop clpök l-a varrott kivitel 19—22 23—26 27—30 31—35
^--77SÖ-8.50~ 9.801
í
Női luxus elpAkaifinlegességek fehér ós szürke színben megérkeztek
]
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 1.
Nyomatott s llftulajdonos Ktziazdasá* R.-T. Outenberg NyoiwU és Dtatlal Lapkiadó Vállalat. MnyvnyomdíHban Nagykanizsán. (Felelős tlzfctvezetOi Zalsl Káról*)
74. évfolyam 99. szám
Nagykanizsa, 1934. május 3, csütörtök
Ara 12,Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
IMikwa\'Aaés ét kladöbtvitil: rfiji 5 tttm Megfelenik minden reggel, héüö kivételével\'
HUTI«AI »>HLi P
felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eldflxetéil árt: egy hóra 2 pengd 40 Hitéi Sieikeutfoégl éi ktidóhlviUII telelőn: 78. n
A szolidaritást
ajánlotta ImnWy Béla pénzügyminiszter a magyar hitelélet tényezőinek figyelmébe, amikor néhány nappal ezelőtt a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének közgyii-lésén a magyar hitelszervezőt, a pénzintézetek kötelességeivel és feladataival foglalkozott. A pénz-úgymlniszter ezzel a gazdasági és jíénzflgyi életnek lij, a inat kor igényeinek inegrelelő irányelveit szögezte le igen szerencsés\' formában, mert a szolidaritás hangoztalás-á-val tulajdonképen azt az irányt jetölte ki, melyen ma a magyar nemzetgazdaság minden részinek haladnia kell.
Az objektív figyelő megállapíthat ja, hogy ebben a bölcs megnyilatkozásban egy uj gazdasági világrend körvonalat, a Jövő gazdasági életének erkölcsi alqfijai és vt-zető eszméi bontakoznak ki. Ezeknek az a hivatása, hogy ae egyes nemzeteket, az egész emberiséget a válság mai zűrzavarából kimentsék és a jelen gazdasági rend hibáit kikű szöböljék.
A gazdasági élet minden vonalán nagy átalakulásokat észlelhetünk A jelenlegi gazdasági rend, a sza-badelvü világnézelen alapuló tor melés rendje eddigi formájában és mai ebeivel már nem elégili ki a gazdálkodó ember igényeit rá szükségleteit. Az egy évszázaddal ezelőtt felbukkant liberalizmus felszabadj totta az egyéni a középkor kötőit, merev béklyói alól és megadta a mai kapitalizmus, a termelési és gazdasági élet gvors iramú felvirág, fásának lehetőségeit Ennek a kor nak vezérelve a korlátlan szabad ság volt, mert a liberalizmus megteremts! a szabad versenyben látták az egyéni törekvések érvényesülésének és az emberiség fejlődésének legjobb biztosítékát. Keg.yetl.-n küzdelem indult meg, melvben a tőke volt a legfőbb ur A tökének minden szabad volt az akkori felrúgás "érint a gazdasági és társadalmi tényezők küzdelmében Ez vőlt a Inke-óköljog korszaka
A tapasztalat lg.>n hamar meggyőzte az embereket arról, hogv ez a korlátlan szabadság a gyengéb «k elnyomására és kizs.ikmánvo rn vezet. Az árláz versengés rs«k egyes kiváltságosak, nem pedig a tömegek, a tlolgozó kisein >erek jólétét, boldogulását btzlosi-otta. Kiderült, hogv a féktelen sza nadság nem boldogulást, hanem el nyomalást, majdnem rabszolgaságot liwott a gyengék, tehát a tömegek számára
Ac államok ma már mindenhol azon igyekeznek, hogy megnyirbál-va ezt a féktelen szabadság it, rn.-g védelmezzék a dolgozókat a külön H,ző érdekek és erők küzdelmében a tőke lelketlen önzésétől, tul kapásától. Társadalmi és gazdasági ren téliát egyaránt alkonyulóhan a korlátlan szabadság, a töke-Dköljog korsztlka, amelynek kufáral
erldig rideg közönnyel szemlélték a városok és falvak kisembereinek keserves küzdelmét a mindenüket elnyeléssel fenyegető tőkével szem ben.
Ennek az uj világrendnek körvonalait vázolta Imrédy pénzügyminiszter is a T1ÍBE közgyűlésén. A most reánk köszöntő uj korszak ban legfőbb kötelesség a jzemben-állc) érdekek kiegyenlítése, össze egyeztetésé a szolidaritás jegyében.
A magyar jiénzlntézelck csak akkor gyarapodhatnak, ha a nemzet-
gazdasági élet fejlődik, virágzik. Kó (élességük tehát, hogy a tőkét, a hitelt rxla juttassák, ahol arra az egyetemes nemzeti értlekck szempontjából szűkség van. Ennek az elvnek kell a jövőben érvényesülnie nemcsak a hitelélet, de a gazdasági és társadalmi élet egész vonalán, mert az uj kor követelményei az egyéni és külön érdekeket a nemzeti összesség érdekeinek rendelik alá. megvetve ezzel az einlieri.ség egy\' uj, lioldogabb korszakának alapját.
....................——*i~rrri\'rr\'\' ~|---i-r-r.\'r:r.-m.\'j;j
Véres barrikádharcok Páris utcáin kommunista zendülők és a rendőrség között
Páris, május 2 Páris XIII. kerülelél>en szerdára virradóra a kommunisták zendülésben törtek ki. Flőyör kőzáport zúdítottak a rendőrségre. nu»j.I hamarosan előkerüllek a lőfegyverek* is. A házak ablakaiból is lőttek a rendőrségre. Kgyes helyeken lor laszokal emeltek az utcákon, az eléjük kerülő autókat |>edig fel. gyújtották. P.jfélkor már minlegv 2000 ember harcol I a torlaszokon, amiket a rendőrségnek csak haj-
nalban sikerült elfoglalnia. Kgyes házakban még a déli órákig tartották magukat a zendülők, A rendőrség több házkutatást tarlott, melynek során letartóztatta azokat, akiknél lőfegyvert talállak. Az éjszakai nagy harcnak 1 halálos é> 200 súlyos selnsültje van.
Páris, május Az utcai harcokból kifolyólag 138 emlKT van a rendőrség őrizetében.
Tatarescn a helyesen értelmezett naclonallzmnsra oktatta az erdélyi prefektusokat
Bukarest, május 2 A kormány tag|ai Kolozsvárt megkezdték tan.tokozásaikat. Tata-rescu az erdélyi prefekhisok előtt nagy beszédei mondott, melyben kijelenleüe, hogy szükség van a
nacionalizmusra, de ez nem érvényesülhet a többi, nem román nemzetiségű lakosság jogainak meg csorbítása árán (!), hanem a román elent védelme és segélyezése révén.
A belső fogyasztás megerősítését, a választói reform megoldását és az úthálózat kiépítését sürgették a Házban
Budapest, május 2
A Ház szerdán folytatta a költség velés általány vilájá.
Molnár Imre kijelentette, hogv » költségvetést vizsgálva, visszaem lókszik Gömbös miniszterelnök rádiószózatára. melyben azt mondta, hogy csodákat várni nem lehet. Mégis csoda történt, mert a kormánynak sikerüli a jövőbe vetett hitét visszaadni a nemzetnek. Sürgette a belső fogyasztás megerősítését. úthálózatunk kiépítésének folytatását, a közmunkaválság \'arányosabb eloszlását ós a falu égisz ségjgyének emelését.
Uslerházy Móric gróf az iránvi toll gazdálkodással szemben foglalt állást, mert nem szeretné, ha Ma gyarörszágon kiölnék az egyéni, kezdeníényezést és tettrekészségei. Hangoztatta, hogy a választójogi reform megoldásával nem szabad késlekedni Védelmébe vette a parlamentáris rendszert NTem he
| Ivesli a kormánynak a királv-kér-désben vallolt negaliv álláspontját. Kbben a kérdésben nekünk Deák Ferencet, a haza IxMcsét kell követnünk
Urbdn Gáspár báró utalt arra., hogv a gazdasági válság hullámai bár átcsaptak a trianoni határon, Magyarország mégis hősiesen állja a harcot a további küzdelemben. A költségvetést nem fogadta el.
í\'enyfí Miksa helyesli a kormány valutapolitikáját, de a gazdasági javulást nem lehet egyedül annak lulajdonitani, hogy a pen^ö értékállandóságát biztosifanunk sikerült Kifogás.illa a beruházások hiányát. Az árkérdcssel foglalkozva azl fejtegette, hogy helytelen az agrárolló összeállítása Külpolitikai\' tekintetben a súlyos helyzet miatt fokozottabb óvalosságra van szükség. Semmiféle olyan dunai, vagv Kárpátmedenoe koncepcióba nem mehetünk l>ele, amely revíziós tö-
rekvéseinknek prejudikál. A költségvetést nem fogadta el.
Payr Hugó örömmel üdvözli a kormány intézkedését a diplomás ifjúság elhelyezése terén Folytatni kell ezt az akciót. Sürgette a, l>enzin-adó bevezetését. Kertész Miklós kifogásolta, hogy a beruhá zásokat törölték a költségvetésiül. Palocsy Dénes kérte, hogv nehezit sók meg a váló|>ereket. Sürgette a terménvjárandóságot, a tanitók helyzetének javítását, majd az egv-ke-veszedelniet fejtegette. Javasolta, hogy a gyermektelen, vagy 1—2 gyermekes gazdákat adóztassák meg a sokgyermekes ^gazdák javára. ^ költségvetést eirogadla.
Ugy az állatorvosi, mint a bányászati és erdészeti főiskola megérett az egyetemi rangra
Budapest, május 2 A felsőház szerda délelőtti ülé sén általánosságban és részleteiben is elf<>gadta az egyetemek összevonásáról szóló törvényjavaslatot. Az állalános vitában Teleky Pál gróf. Szonlagh Jenő, Fekete\'Zoltán! Marék József és Ilosvay Lajos vett részt és elismeréssel fggadták a javaslatot.
Hóman miniszter a vita beíeje zése után megállapította hogy a törvényjavaslatot a szakszerűség szem|»ontjából bírálták Xern híve a mindenáron való reformpolitiká nak. de szükséges, hogy a fejlődés arányában javítsuk régi hagyomá nyos intézményeinket, fi 1 is méréssel szólt az állatorvosi főiskola, vnla mint a soproni bányászati és erdészeti főiskola tudományos színvonaláról és kijelentetik, hogy mindkél intézmény megérett az egyetemi rangra való emelésre. A javaslatban egyenrangú felek egyesüléséről van szó. A felsőház mai, csütörtöki ülésén a középiskolai re formról szóló törvényjavaslatot tár gyalják.
Magyar gazdaküldöttség moszkvai utja
Buda|>est. május \') A legközelebbi na»okl>an 15 tagú gazdasági küldöttség utazik saját pénzén Moszkvába, ahol kél helet tölt-. A küldöttségen minden ér dekképviselet részt vesz.
12 évi fegyházat kapott a telefonfülke robbantó
Budapest, május 2 A büntelőtörvényszék szerdán tárgyalta a bombagyártó szobafestő segéd, Schiets József bünügyét, aki telefonfülkéi robbantott. Kihallgatásakor azzal védekezelt, hogy robbantásaival fel akarla hívni az ille lékesek figyelmét a munkásság ne-liéz hélyzeíere, arra azonban mindig ügyeli hogy emberéletben ne tegyen kárt A bíróság 12 évi fegyházra ilélte.
Az IparlastQietLDalárda díszhangversenye -május tizedikén
A£< országos iparos<ial«s\\ arscíiv aapjá^Mbn ki>zek;g é-. mindig bizonytalan, hogy Nagykanizsai tej lelt dálku ll u ráját- hirdető Ipartestületi nSíórda rószl vehette eaen ár\' országos és nagyjelentőségű versesemen, A. verseny ixí a U\'itcyezéwii mar rég megtörténlek, qz fpartes-tuJeU. Dalárda Ls bejelentelle rész-\\éleiét befizette a nowzési és egyéb, dijakat,\' azonlvui a költségek orosz-lánrészp, szállás, élelmezés stb. kiadások biztosítása teljesen kilátás-tulan. Ezérl a dalárda dis/.hang versert><St megismétli. I,elu:tséges, hogy u husvél ipásnapi dátum okolta azt az elszomorító jelenséget, hogy a hangverseny erkölcsi tekintetben fényesen, anyagilag azonban nagyon gyászosan sikerüli. Akár hegy is igyekszünk a dolog nyitjára jönni, tény az, hogy a legnagyobb részvétlenség mellett folyt le az euilitett hangverseny.
Az Ipartestületi Dalárda eddig igeu nagy kuUurmissziól teljesített. Nem kell egyebet említenünk, csak a tavaly Budapesten lefolyt országos dalos versenyen való szerepléi sét, amikor oly fényes eredményt ért el, amellyel nemcsak a vidéki dalárdák nem dicsekedhetnek, de a jónevü fővárosiak közül is csak kevesen.
Az ipartestületi Dalárda tagjai 90 saázalékban iparos emberek, akik a napi fáradságos munkájuk után is hetenkiut háromszor áldoznak a magyar dalnak. Ezek a derék férfiak, csak a dalnak élnek, n\\ég a mai nehéz viszonyok közölt is ép kitartó, szorgalmas munkájukkal önzetlenül, de elsősorban liaza-fiasságukkal veszik ki rósz ükei a nagy nemzeti küzdelembői. É». mégis mit láttunk ? Városunknak egyetlen férfi cgyiitlc.se, amely országos nevet vivőit ki magának, a mely komoly rivális lelt a fővárosi jónevü dalárdáknak, nem tudni mi okból, nem részesül abban a támogatásban,\' amelyben más, sokkal jíisebb városok dalárdái részesülnek.
Kérjük a város közönségét, álljon 9z I|)artestüleli Dalárda mellé, vegye körül éppen olyan szereiét tel, mint amilyen szeretettel ápolja a dalárda a magyar dalt és fejleszti városunk dalkufturáját

>irtY3wr
A nagylcantxsaí ptispUK-napoK programi*
Dr lUtll Nándor megyéspüspök tis/.leleléré.\'A kanizsai dalárdák
május Káft délülAutón érkezik Nagykanizsán, Ré^VelM\' dr. )Vab Pál és dr. /Y«í//.r János kíséretében. A fogadtatás impozáns
lesz, amil>en Nagykanizsa a fő pásztort részesíteni fogja. A részié/ tek kidolgozása mást\' van\' folyamaiban. 9-én és l.O-én, mindkét napon püspöki mise, egyik nap jlr. Webcr Pál, másikon dr. l\'feiffer János Imondjft a szentbeszédet.,, A bér Imálást mintegy 1500 hívőnek osztja -jki a főpászlor a két nap alatt. I Május 10-én a déli gyorssal érkezik dr. Csitzarik János püspök, az .Actio Catholica egyházmegyei igaz Jgatója és dr. Mtlulovlcs Zsigmond kanonok, országos igazgató, Hészvé-jlelükkel lesz délután 3 órakor az Aclio Catholica nagy gyűlése az Iparoskör nagytermében. Ennpk szónokai: Csiszár ik János, dr. Králky István, dr. Milwlovlc* Zsig \'mond. dr. liill Nándor és Csőllii Géza. Ez a nagy gyűlés nem csak Nagykanizsának, hanem a messze vidéknek is kimagasló katolikus úi\\-nepe és impozáns liitvallása lesz.
^V püspök-napoknak nagyszabású társadalmi programja is. A Misz sziótársulal teát ad a megyéspüspök
szennáddal készülnek OdvAaSHic.-fíipn^ztort .. A társadalmÖ egyesületek küldöttségei fel fogják keresni,
hogy biztosítsák őt ragaszkodásuk ról és szeretetükről. Természetszerűleg a hitközség képviselőtestülete Is ré.szt ki vári in agának a megyés püspök ünnepléséből és abból, hogy a város társadalmának szeretet-megnyilvánulásában részt vegyen "Ezért a katolikys egyházközség ,kép viselőlestületének 38" tagja, a városi közélet vezetőit (a képviselőtestület nek több mint fele) spontán ciha tározásból beadványban kérte a plébánost a képviselőtestület ösz-szehivására, acélból, hogy az arra leghivatottabb hitközség is bizto sitsa szereteléről és ragaszkodásá ról azt a főpásztort, akinek nevét a közelmtiltban, nagyon sajnálatosan, az ismert röpirat-ügybe- belekeverték. így a hitközségnek módjában lesz még a püspök érkezése előtt kinyilvánítania, hogy a történteket Nagykanizsa katolikus társadalma a legmesszebbmen/íen oj-, iléli és változatlan szeretettel, megbecsüléssel, ragaszkodással és fiúi hűséggel viseltetik . főpftszlora iránt.

la délután érkeznek az olasz vendégek Nagykanizsára L
— (Bélyeggyűjtő* találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-lg és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját cscre-füzetek beadása értékesités céljából.
Ismeretes, hogy Budapesten nagy- I szabású olasz- magyar kereskedelmi ankét lesz, amelyre száihos olasz államférfi és az olasz kereskedelmi élet kitűnősége érkezik Magyarországra. Az olasz vendégeket Nagykanizsa város közönsége ünnepélyesen fogadja a trianoni határon. Az olasz előkelőségek ma, csütörtökön délután a 6 óra 01 perckor befutó trieszti gyorsvonattal érkeznek a magyar határállomásra, hogy 20 perc itt tartózkodás után tovább robogjanak u magyar fővárosba.
Nagykanizsa és Zala nevében dr. Krátky István |>olgármestcr köszönti olasz beszéddel az érkező előkelőségeket, majd az Olasz-barátok Köre nevélien dr. Szabó Zsigmond elnök, mig a Levenlczenckar
a Giovinezzával köszönti őket.
A rendezőség felkéri a város közönségét, hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek az olasz vendégek méltó fogadlatá sára.
Az Olaszbarátok köre ezúton kéri a tagtársakat, hogy a fogadtatáson minél nagyobb sz;imban megjelen ni szíveskedjenek. Dr. Szabó Zsigmond elnök.
• KftzIUztvbielők r黫ér* rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jő kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Köpetein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
ABBAZIA :: PALACE HOTEL 3ELLEVDE
Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. Leszállított pensióárí-k. Hosszabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — jPengőbefizetís. — Feviágósdás és szobarendelés Budapesten ai állandó irodában, Carllon szálló (Telefon 889-70).
Álnéven állt szolgálatba egy sikkasztásért körözött fiatalember
Néhájüy nappal i&Plött Ni§kigy. lkanizsal\\ rendőrségnek. tudóméra .julotl, hog\\\' az egyik\' kanizsai hi ■vatalban irodaszoígai ininőségbsú
alkalmazott WagdaL oyula 2í éves fiatalember álnéven jelenlétté bt? magát a bejeJentőlüyaUU*ui ,ó» pzen a néven állott a .hivjd-al szol* gálalába is.
A rendörségnek sikerpll is meg ,állapítani, hogy az írodaszolga va iódi neve. Vagdal üyul^. An^jit át tekinteiték a bűnügyi körözések, liánját, nyílvápvaló l^t, hogy. Vag-idaE Gyula miért szerepel álnéven Nagykanizsán. Kiderült, ugyanis, ihogy a riatalember még az elmúlt év őszén sikkasztást követelt el, Szombathelyen ép ennek, következményei elől szökjitl meg. Nagy kani zsára jött. a mull (6v ojttóbprében és ilt sikerült is megnyerni a hivatal főnök bizalmát, aki alkalmazta.
Hétfőn délutánra minden bizonyi tékot sikerüjt összeszednie a rendörségnek, mire a ttetektbek kimen lek Vagdal Gyu,la Petőii^uti lakására, auonnau előállították a kapitányságra. Amikor a szemébe uiiáíultuk, hogy álnevet haszál, le, hajtott feijel ismerte be az igfuwá got. Bevallotta, hogy étidig már többféle ifiestérséggel Is megpróbál között, de solxasc\'m vqit. szerencséje, Volt már könyv kóttisegé*!, sőt cirkuszi tornász is.
A rendőrség őrizeti* yetto Vag dal Gyulát, akinek elfogalásáról ér-les i lel te a szombathelyi rendőrséget is.
rádió-műsqk
Budi pest, csütörtök.
6.45 Toma. — Utána hanglemezt^ Ö.45 Hirek. - 10 Magyar tájnk/1 .Versek a Tiszáról. Közben h«ng^\'-mezck. — 12 Déli harangozó, idojá. rásjeicntés, - 1205 Ilalalajkazcne. -12.30 Hirek. - 1.15 Időjelrés. - 1.30 A m. kir. államfendőrség z^ekar-i. -2.40 llirok. — 4 Jétókóra.\\— 4 45 Időjelzés, hirek. — 5 A lótehyésziéa mai helyzete. — 5.3U Cigányztauj. -6.15 Munkásfólóra. - 6.45 HaiiKlem«-zck. — 7.15 Külügyi negyedóra — 7.25 A m. kir. Operaház előadás Hclgü ItoJwaenge veadógszca\'plébévcl. «Álarcosbál« 5 felvonásban. — #.30 Hirek. - 10 Időjárásjelenlés. - 11 Jazz-zene. — Budaj*st II. 5-630-lg hanglemezek. - 7.40-8.15 I.ugossy István tárogatózik. — 8.2O-9.40 Az lionvédgyulpgezred z«iekai«. — 9.45-10 Hirek.
liécs. 12 Hádiózenekar. — 1.30-kor Iíass; Hangulatképek u régi üécsből — 4 05 I>em«Z€k. - 5.30 Ulanovszky
Lili énekel. - 7-45 A a gyalogezred zenekara. — 9 A samfónikusok hangversenye. — 10^0 Lemezek.
Pünkösdre és bérmálásra ajánljuk az alábbi reklámárainkat
Fekete és barna trottörcipők Szürke, barna és fekete divatciptík Antilop divatcipök Éva vásjoncipök
F8.80 / P«.«» Pt^SO P*M>
Tennis-cipök Lakk noi cipők Fehér nöi cipő Divatbocskorok Sandolettejt Mft. £lm. ttk Ö Wjjllrt aUtó
Különleges P B.20
P 9.80, 11.80
P 8.80, 11.80
Weekend-cipök M ti aöi Férfi félcipők fekete, barna
P 9.80 P 8.80 P 9.80
itilon
19-22 B.—i 23-26 7.50,27-30
Férfi lack Hcipök
I UM
P 18.80, aStay-MttM 13.80 23 26 4,70, 27-30
P 8.80, 8.80
Gyermek lack_pántoa c^ök
Fehér vászoncipök oiillaliul Fehér antilop I. varrott cipük Sandálok
28-34 P a.is, 35—39 P 3M 19-22 8.-, 23-26 7.50,27-30 8.50,31-35
5 9.80 19-22 3 Jlo, 23-2.
Miltényi Sándor és fia cipőáruháza, Nsgykamzss, Fö-m 2. városház paioti
1884. május3
ZALAI-KOZLONY
AZ ARANYEMBER LEGENDÁJA ^
A fosták városában, Nagybányán él Pokol Elek tanító, aki harminc évvel ezelőtt mérhetetlen aranyat talált a felesége bányájában - Nem kellett hozná három évtized és a mérhetetlen kincs semmivé lett
Nagybánya, 1934. május.
(Copyright) Ennek a páratlanul szép bányává, rosnak békés polgárait évszázadok óla egyetlen gondolat Izgatja csak\' és ez: az arany ...
öreg házak tornácos udvarán le-gendák élnek, meghitt, csöndes esté-ken csodálatos történeteket mesélnek az öregek a Hátaiknak, hajnal ha. sadásakor reményekkel teli emberek indulnak el a hegyek irányában.
A festő-várost északról és délről különös alakú hegyek koszorúzzák. Olyanok, mint a Csobánka, vagy Tá-tika a Balálon partján. Közös volt- a bölcsőjük is: világforrongás dobta ki őket a völgyek ölére és hegyben fölfelé szaladó kunjukból egykoron Izzóaa ömlött a láva. A Virágbegy, a Kőalja, a KteresztUegy, a Morgó olda. lai tarka réti virágoktól ékesek má-jus derekán, dfc a belsejük kincsekkel van tele. Már Krisztus idejében ara. nyat bányásztak itt, m« is ezer, meg ezer «aranyász. azért indul útnak egy. időben a felkelő nap sugaraival, hogy: megüsse az aranyt«lléri. Azt a sárgán csillogó, kígyózva szaladó aranyba,, gazdag, tenyérnyi, vagy ujjnyi széles, sziklába ágyazott kincset, amely mér. hetclien vagyont, gondoktői mentes életet, gazdagságot és jólétet jeknt szá-mára annak, aki a birtokába jut...
De az álmok csak ritkán válnak valósággá...
ilyen kivétel: a Pokol Elek sze-rencséje.
Pokol Elek megüti az arany teliért ..
Itt ül, szemben velem Pokol Elek. Magyar nemes. I"erenc Józseftől kapia a nemességei, a nagylemai előnévvel. Nemrég múlt hetven éves.
Borpatakon volt tanító a kilencven?* évek végén Pokol Elek. Szegény lányt vett el feleségül. Az asszonynak volt egy bányajogi: a borpataki völgyben. Pokol Elek egész tanítói fizetésétarra költötte cl, hogy pár munkással arany után kutatott
A nagybányai főtéren élt abban az időben, pontosan harminc évvel ez-előtt egy fűszeres (ílmczky Károlynak hivták. Ez a kereskedő adott köl-csőn néhány forintot Pokol Eleknek, amikor már fogytán volt a pénze. Tljorma János, a kiváló nagybányai piktor meséli nekem:
— Harminc évvel ezelőtt, húsvét előtt, benn voltam a Glaviczky bolt-jában. Pokol Elek jött be. Szinte kö-nyórögve mondta Glaviczkynek: <K=d. vea Glaviczky ur utoljára kérem: egy liter petróleumot és egy forintot ad-jon még kölcsön. Többet nem kérek.,.. •Nincs, elég volt már. .. felelte a fűszeres, de a Pokol addig rimánko-dott, amig a kereskedő odadobta a pultra az utolsó forintot...
- És Pokol Elek a nagybányai fűszerestől kölcsön kapóit utolsó egy forinton megütötte az arany teliért...
Hatökrös szekerek hordjak a Pokol-bánya kincsét...
Ketnei Mihály .aranyász. volt a Po. kol Elek bányájának vezetője és ő taljilta meg a gazdag teliért. Két ujjnyi v-ístagon szaladt az arany a tárnában. Villámgyorsan terjedt el a hir Nagy. bányán és másnap, hetivásáros na-pon I*okol Elek hatökrös szekéren -hordotta körül a hánya aranyban gazdag érceil. Ettől a naptól kezdve a lenditf kereket tokaji borral lnditották el minden regoelen a borkúti bányában és Pokol Elek huszonnégy óra alatt mesebeli gazdagságra tett szert... A bánya ontotta az aranyat. Húsvétkor piros tojások helyett har. mlnc darab tojás alak ura kivert foncsor arany Állott a Pokol Elek aszta. Ián.
A Vasút-utcában házat vett Ruhákat
csináltatott és valamennyi ruháján, mellényén mindegyik gombot aranyból készítette el. De aranyból volt min. denc; a cigaretta tárcája, a szivar, skatulyája lakásában a bútorok lába, botjának fogantyúja, asztalán a boros
és pezsgő pohár.
Az volt az első dolga, hogy négy fekete lovat vett Szatmánon. Hetivásá-ros napokon megállt\' négy lovas hln-tójával a piactéren, a kocsis kis zsákokat adott le az ülésről és ezekből a zsákokból egy és két koronásokat osztogatott széjjel a szegények között.
Nagy ur volt. Borpatakon kastélyt építtetett és Budán, a Márvány-utcában, szemben a Városmajorral négy emeletes házat vásárolt. Versenylovakat tartott és ugy élt, tahit egy mesebeli krőzus.
Aki a királynak koronát szándékoz.
Ba estefelé betért a vendégfogadójába, senkinek nem éugedte meg, hogy fizessen. Mindenki a Pokol Elek ven-dégc volt. És ilyenkor számlálatlanul vitte a pirtcér a butéliás üvegeket az asztalokhoz és reggelig muzsikált a cigány.
Egyetlen lányát a vármegye főorvosa vette «l, a násznép az esküvöu aranyból készült búzakalász! kapott. Ekkor már az volt a neve, hogy: arany király ...
Egy szép napon aztán kevesebb aranyat adott a bánya. Helyes gazdái kodással még mindig liasznot lehetett volna kihozni, ámde Pokol E\'.ek nem értett a racionális gazdálkodáshoz. A legendás birü bányát eladta. Egy fran-cla és svájci tőkésekből álló csoport vette meg 1916 ban és Pokol Elek vételár fejében 500.000 koronát kapott. Ennek az összegnek a feléért Hosszú-réven vett egy ezerholdas birtokot és megvásárolta a kalazanci Szent József Társulat bányáját. Azt hitte hogy itt i» megüti majd az ar?tnyteilérL
Az államfordulat után, amikor Fer-dinánd királyt és Mária kinilynét Nagyrománia királyának koronázták, Mária királyné részére Pokol Elek ajándékozott koronát. Két kiló aranyból ő készíttetette ezt el és Pokol
Elek arany koronáját tették Mária ki-rályné fejére...
De ekkor már nem volt meg Iegen. dás vagyona.
Krőzusi kincseit az aranyból sze. rezte és vagyonát az arany vette el. A francia és svájci tőkével alakult «Aurum»», amely bányáját tovább ter. melle és modern gépekkel és uj eljárással választolta ki az ércekből az aranyat, ezüstöt, ólmot, ként, meg n többi ásványt, szép eredménnyel zárta minden üzleiévét, de a kalnzancl bánya ette a pénzt. Előbb a pesti ház ment el, aztán ujabb és ujabb kölcsönöket lábiáztak a hosszúrévi birtokra.
Már nincsen meg a négy ló sem, Pokol Elek ruháin egyszerű csontgom-bok vannak. *
Az ősrégi bányavárosban az embe. rek még mindig tisztelettudóan süve. gelik meg Pokoi Elek nagyságos urat, ha meggörnyedt alakja feltűnik a nagybányai utcán. Az embereket kerüli, szótalan, magába zárkózott lett. És megöregedett. De azért mosolyog mindig. Talán bízik abban, hogy má-sodszor is megüthet! az aronytcllért.
Paál Jób
Időjárás
A nagykanizsai moteorolonlai megfigyelő Jelentések: — azerdán a hőmérséklet : röggel 7 érakor + 16 2, délután 2 érakor + 27*4, oete 9 érakor + 17-8.
ftlMitl: Reggel felhős, délben a este tinta.
Stílirdny : Reggel, délben és este déli.
(Biuakal tddlóliknUii a ilata»,T»lo-
glat liriétttlatMil aata 10 Mm Zlwatarhajlam «*riiaté.
... intézeti és az előirt líceumi anyagok ölesén beszerezhetők SJjiger divat-áruházban.
Epekő-, vesekó- és hólyagkA-betegek, valamint azok, akik hugy-savas Bók tulsiaporodásában szenvednek, a természetes Ferenc József Keserűvíz használata által állapotuk javulását érhetik el. Ai orvosi gyakorlat számol kiváló szaktekintélye hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc József viz biztosan és rendkivOl kellemeaeen haló hashajtó s ezért proitata- és végbél!)3-jóknál, valamint vakbélmü-tétek után Is ajánlják.
Olcsó árak
Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek, szövetek stb. nagy választékban
Ha
Pestre jön,
i okvetlenül keresse fel
.Tfolzer
»n8i; divatházát <J
Budapest,
|IV., Váci-utca 26. \' wffl ahol
kabátok, ruhák, komplék, blúzok
nagy választékban
legjntányosabban
beszerezhetők.
á májusi bázbérbevallásokról
A Zalai Közlöny 1034 április 28 iki számában megjelent \'Háztulajdonosok figyelmébe* elmü cikkemben már teljes részletességül Ismertettem, hogy házbércsökkenések esetén a háztulajdonosoknak jnit és mikor kell bejelenteni. A1 házbér-bevalláaokról Intézkedő 66.000—103-1. számú pénzügyminiszteri rendeletbe foglalt végre-hajtási utasítás ugyancsak 1931. áp rilis 28 án jelent meg a Buda|>osti Közlönyben. Ebben a rendeletben ugyanazok az intézkedfeelt 7^nnak, amiket közleményemben felsoroltam. Az ott felsoroltak kiegészítéséül még csak annyit kell közölnöm, Imgy az 1931. május 204g leadandó házbérvalloshásl a városi adóhivatalnál beszerzendő u. n. bevallási iven kell teljesíteni és az ivet teljesen a novemberi bevallásra előirt szabályok szerint keU kitölteni, mégis azzal az eltéréssel, hogy a bevallásba az 1934. május t-én érvényben levő béreket kell bevezetni. A szabályszerűen ki töltött ivet a városi adóhivatalnál kell 1934. május 20-ig benyújtani. A késedelmes "bejelentőt az adóhivatal megbírságolja.
Dr. Dómján Lajos
Emlékeztető
Májiia 4. Házi vizsga-előadás * zen?-iskolában délután\\6 órako-
Május S.\'A piarista DlákszővciMÍg teá. ja a gimnázium tornatermében a kápolna javára 6 ómkor.
Május io. Kereskedebnisták toniaün-nepélye 4 ónakor a Zrinyl pályán. A sormásiak zenés őrségváltása 12
órakor az országzászlónál. Ipartestületi Dalárda dlszhangverse.
nye az Iparoskörben. A N\'yukosz közgyűlése 11 őrakor a Polgári Egyletben.
Május |1. A Mezőgazdasági Kamara közgyűlése a városházán.
Május IS. Ref. templomavatás
Május M. A frontharcosok zászlószentelés! ünnepélye.
Májas 31. /
Tornász-ünnepély délután 6 órakor a Zrínyi pályán.
Májú* Sí. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága, s
Tűzoltók juniáUsa az iparos szék. házban.
Junius 4. VI. bérleti hangverseny (Né-meth Mária) az IparosJzékházbaa fél Ü órakor,
........|L
.fhtMNkWhniMkdö
^lalt
s/umJwtyn^i 12 ór^r.^sl t*ri. aiHeJycy ^úijb^ kört meghatároz zák a strandfürdő megnyitásának napját. Tekintettet *z .időjárásra, a bizottság, ar^a/az. álláspontra fog helyezkedni, hogy a fürdőt már a legközelebbi napokban nyis-sák "ínég. . . __
; Jjr (Orvosi blr) Dr. István ífy Miklós, nagykanizsai szülész 4s. nőgyógyász szakqryo> ÓTI szakorvosa), rcn. • delőjét Magyar:utca 1. sz. alól Kisra. ludy-utca 2J0 sSf. alá helyezte át.
(A Szociális MJwtótármUl) nufovkwfzsai .szervezete május 9-én, szerdán dóhUán, 6 árakor a "megyés-püspök Usztejetére a: qiissziósházban teát ad.
Gabonán, Us«es és szalraxsáh.
bM. álltóidóftn nagy raktár. Viraontsl. ndókViak
árlfcilromtéaj-. 9ing®r Dini-áruház, ,N«gykfiilf«t. ! <~r (á Yéffi N#|kar) ma\'este iéi, 7 órakor próbát taft. • ; |
(Az OMME kertttyttó ftaaepélye) Május1 O-án, vasárnap délütán 1 óra. kor nyitja meg üttm\'iiélyescn kertjét a .nBgykflnÜsW OMKB-kerülct nagy ■müHOitoK ünnepéllyel. Hangverseny dél. \'ulán 1 ónától est* 6 óráig. 9 órákor kozdődik a kabaré,. amely elsőrendű számokkal sxórátoztafja a kertiűnne ]>élyt látogató közönséget. Betópti.d|j mindössze 40 fillér, bőséges uzsonu •ugyancsak 40 fiitér.
(Kerf*ke#rtmlsták VtateK*. pé\'ye) Az iskolaév befejezéséhez köze ledönt As idén\' 4 fcereskedtlfni- iskolá rendezi meg lcgelőfflOrnáJbkásos torna, ünnepélyét nagyszabású keretek között a Zdnyi pályán folyó hó 10-én déU jutád 4 órákor. Az ünnepély iránt nagy érdeklődés., nyilvánul meg. j , ■ /.jf.-
- MecgéaUás! A muuka hstkeregí. ben az idei Budapesti Nemzetközi Vá-sár; Május 4—14.
*
(Felülfizetés) A zeneiskola április 10-rtn, a piarista kápolna javám rendé-lett hangversenyén jegymegváltás és felülő**lés cimén vitéz Bentrik Lajos bankigazgató 10, « Tráívdamibia R. T. pedig 5 pengőt adományozott, melyekért a zeneiskola ezúton i8 meleg köszönetet mond.
(A Komárvárost I>«lkőr) vasár-nap sikerednek ígérkező műkedvelő előadást réndeZ, ameMst május 10-én éí> 13-án megismételnek. Zászlószenlc-lésre is készül a kitűnő -földműves, dulárda, amelyet május 27-én vagy június 3-án tartanak meg. Zászlóanya gróf Széchenyi Endtáoé.
t Férfi, nól és gyermek week-end cipők, sandalek Miltényi Sándor cipőüzletében.
(MegkezdOdöB a fflrdftszezon » Balatonon) A kánikulába .csapott idő-járás megindllolta a fürdőszezont is a Halatonoo. Már napok óta vigan Ik-ródnek a I3glíít**ajai». A y*z » tok * .volt az első fürdőnapon.
(0MéMék « fe n vegei ödzft hivs. rom) Mint ismeretes \' kedden előáll-^ tolták a\' rertdőrkapdtánysáiira Major ■> Boldizsár Magyar-ulcal fuvarost, aki nem akart megállni az egyik rendőr felszólitáfcáW. majd amikor mégis sikerült megállj tani meghnyegettv a rentfort. Major Boldizsárt, akit nyomban Őrizetbe veitek, stferdán -délelőtt közlekedési kihágás miatt 3 napi «\'• h zárásra és 5 pengő péníbünl«tésre ibélte a rondörl klhágási hiróság. Elt«l \' eltekintve még külön7 megindult ellene a bűnvádi eljárás Ih a rendőr megfe-nyegeiése mirtll. /
— Remek nagyszéld- fehér divatkalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai . Divatáraházban.
NAPI HÍREK

napirend
9, u® Ilttrlfi4
Kómal katotlkua: Sí. ker. lelt Pioteat.: Imuk Imi.: J|ai M 18
Mozi alőadáiok hílk»itiip 5.7 éa 9,
vaaáinip 3, 5, 7 éa 9 tokai.
»
Viroii muiMm éa könyvUr nyitva catltöi tökön ti vaaiiaap délelőtt 10-461 12 énUj. ^ ^ ^^
Uözltttdö avltva lejael TóSlól tale e óláig {fim, nerda, péatek délutd,,
kedden egéu nap nőknek].
AldozAs előtt
Madonna! templomod kapujában egy aranykődos őszön megálltam és onnét tovább nincsenek utak. (Uig odaértem, téged mutattak mind a fekete-tükrös, régi. mély kutak) A templom-kapón uehóz kilincs, mögött® — tudom — te vársz rám. A szempilládun álmok Ülnek, mint nap virágok bársonyán. Madonna I Itt a templomod előtt két síró szemem örokmócae ég, Benn búgnak néha orgonák és ballom a csenden, a falon át a ulved zengő énekét. Eb halion, ahogyan messziről nagy viharok szárnya megsuhog. Bódultan bújnak Össze mind kis sipomon a himnuszok, amiket itt a küszöbön neked termett t*z ócska szerszám. Olykor bokázó szól söpör pác szürke, pergő Alom-levelet a némán didergő templom-udvaron. A szél a kulcslyukon dudál és begörög hozzád az ablakon. Villám hasit az éjszakába...
8 én várom... várom térden állva, mit az oltár-lépcsőn leborul egy> barna barát: — a Bánat és. csengetyüz az áldozásra.
DarburiU* Lajot
— (A Marául Ker*«)<c<klmi és Ipar.
kamara) reíkért^ Rajki Istvánt, « nagykanizsai OMKli-kcrűiet ügyvezető elnökéi, liogy a Budapesten mwgtar. tandó olasz -magyar kereskedelmi ér. tcketleten a soproni Kamarát képvl-selje és nevében felszólaljon.
— (Áthelyezés) Kovács TftOjt Máv tisztet M\\irakereszt,urról azoimall ha. tállyal Almásfüzitőre osztották be szolgálatlételri\'.
— (liáaasság) Dr. Plichta Jenő Máv tiszt és Stern Ilonka magántüsziviselő-nő mull hó 30-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (A zeneiskola p£nleká vl/sxa-el*, adásán,) moly 6 órakor lesz a zeneiskolában, olasz és magyar szerzők művel kerülnek előadásra. Jegyeket 50 filléres árlwn a Kn\'itky.tőzsdp árusítja.
~r«. (A szombati gardeu.purty) nagy-szal»ásu társadalmi eseménynek Ígérkezik. A Piarista Diákszövetség rendező-bizottsága élén dr. Krátky Istvánné-val, gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát. A gardemparty a gimnázium udvarán l£áz, a bevétel, a piarista kápobia.alapé. A tornateremben tánc, a cserkész-otthonban kortya lesz. Zene rádió és grammofdn. Megjelenés utcai ruhában. Adományokat a nemes célra köszönettel fogad-nak és bizonyára szívesen is fogja ^diü a közönség, mert belé|>ödij pint*. A meghívók szétmentek, -áki tévedésből nem kajwlt volna és arra igényt tart, közölje ezt dr. Krátky Islvánnéval vagy Noll József tanárral.
Az „Igmándl" vízben öagyógyerő rejlik, Mesterséges pótlás nom slkeiUlt eddig.
Költözködik...
Gyönyörű modern
hihetetlen olcsó árban villanyégAk, rádió-késxülékek
nagy választékban, részletre is
Szabó Antal
rádió, csillár és sportflzletében Fő-ut 5. szám. Teleim 91. sz.
Hegjelent a „Tflkflr" májast száma
A Zalai Közlöny és n Tükör együttes előfizolői bizonyára örömmel és élvezettel lapozgatják már a Franklin-Tár&ulat gyönyörű képes havi folyóiratának most érkezett májusi számát. Azoknak az igen tisztelt olvasóinknak a fcedvér ért, akik még csak ezután kívánják igénybevenni nz együttes előfizetés kedvezményéi, alább részletesen Ismertetjük n magyar újságírás é> la))kiadás legujabb remekét, a Tükör májusi számát.
ó azok a nők!. . Na és a tfrflak?
líz a eyne unnak u mulatságos, minden sorában szellemes, uj rovatnak, amelyet n Trtkör most megjelent májusi ftzámáiyttn a modern tnagvar Sfoda. k>m egyik legegyénibb bangu képvi-•élője, Uiczkó (iéza indít el. s amel^-könnyed, szórakoztató kis vitákban mutatja l>e a férfi, és a nő örök ellen, léteit. Ez a könnyed és szórakoztató szellemesség uralkodik a Tükör uj számának valamennyi oldaján; persze nem köznapi ez a szellemesig, hanem tiszta irodalmi és művészi élvezetet nyújt, amit mi sem biztosit • jobbait, mint az uj szám munkatársainak név sora, amelyből ki kell emelnünk Dutka
A kos, Hunyadi Sándor, I.ambrcoht Kálmán, N\'adáiryi Zoltán, Na;{y l.ijos, Suráuyi Miklós nevét. Tőle van ez a szám is szebbnél-szebb fotográfiákkal, művészi és humoros rajzokkal. A nő. olvasó érdeklődéül gazdág asszoiiyró. vat hívja fel, dc ezenkívül megtalálják az olvasók mindazokat a gazdag rovatokat, amelyek a Tükör gyors és páratlan népszerűségét megteremtették. Külön kell megemlítenünk a Tükör uj an»alörfléilyképpályázatá I, amely szokatlanul nagy dijakat tűz ki, hogy tniiuSl szebbé és változatosabbá tehesse a magyarság «ddig is légszebl>en il-lusztrált folyóiratát.
Tls/tell olvasóink, akik az \'o-gyul-les előfizetés kedvezményét a Tükör májusi számától kezdve kívánják igénybevenni, szíveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozni beküldésével humurosan értesíteni. hogy a Tükör elmükre való megindítása iránt azoiuial intézked kediuvssünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Kőz lönv és Tékőr) dija egy hórti ősz-szesen 2 pengő OH Ttllép.
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelenlem, hogy a Zala/ Közlöpy előfizetésével együtt a Takör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
....................................................-tói.............................................. -tg,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át cimemre megküldeni. Az előfizetési dijat
az előfizetési dij különbözetét .........ősszegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Keu...................................i».niyii3í.j!...........
\' ■ f- I \'- .....
Postai cim ..................
Ite4 m*|m 3
zalai közlöny
■ r iiuer.
A bérautó *ilom*s egyedüli I telefonja
Bennégett Kigyulladt házban
^alaszántó köz.ségl>en a minap llijg gvülladt őzv. Gulifás Ferencit l$ia. Gulyásné veje, PMlcui iqájn berphanfc az égő hágfyp, hogy kimentsen egyetmást, közben azoí^ l>ao leomlott sd egyik fali-ész is mafiaalá temette a- szerencséi len eml>crt, áki szénné égett.,
- (Ne szkld a kézbesítőt!) A mull
liAiiapban valami Jakó bej\'ieiiléséuok. elmulasztása miatt u reiidöri klágá:.si Inróság megidézte maga elé Molnár Józsefné Horthy Miklós.uti napszá-mosnőt, aki elkeseredett szidalmakkal fogadta az idézési parancsot kézbesítő rendőrt. A kihágás! blróSág szerdán ezért 10 p«ngő pénzbüntetésre Ítélte Molnárnál,. At Ítélet jogerős.
Kirakati*) tesszük a mwtfyar te. hétvéget az idei Nemzetközi Vásáron. Május 4—14.
Vxleíá tQelyexés-
l/un szerencsém a nagyérdemű közön-Y ség becses tudnmasára adn>, hogy üzletemel a SagyUanUcaal Takarékpénztár Dedk téri
oldalara Aelye«/em út.
Bővített üzletemben női kiszolgálás oodobtlds, manlUUr mór úpr. 23-tól kezdve a nagybecsű közönség rendelkezésére.
Szíves pártfogást kér 1741 W/IGNEU JENŐ
url- és hölgyjodrász jó kiszolgálási Szolid árakl
(A vount elé feküdi egy flatsi
hűin.<\\ Zalaegerszegen kedden délelőtt az Állomás bejárata elölt a Zalaszentiván felől jövő személyvonat elé fe. kftdt egy 17 éves allbánfal leány, aki előtt azonban még időjében sikerült lcrékvzoi a mozdonyt. 11 iáim faggat, ták, hogy \'miért akart öngyilkos lenni, egy szót sem tudtak kivenni belőle. A rendőrség nyomozást indított.
— (L* akarta sairttl ® levenlrokta-tó«) Nagy Ferenc bazltal községi birö Icytqteoktavó figyelmeztette Zsáll jó. met leventét hogy rendesen végezze a gyakori lejti Zsáli erre kést rántott és lé akarta szúrni a leven tooktíló^ Megindult az eljárás a fegyeJmezetíen iejroy ellen.
T Lujcus-etpő urak és. hölgyek ré-száfe érkeztek Miltényi Sándor és pia cipőáruházába,
- (A (JubUehe, 1{. Orszátfos Bé-\'.vsgMAttNAM) József Ferenc kir. her. ceg és Anna kir. hercegasszony disz. elnöksége alaU, május hó U-án nyílik meg a Nemzeti Szalonban. A kiállítás iránt nemcsak a ML- és külföldi bélyeggyűjtők, hanem a külföldi bélyeg, kejiiedők is szokatlanul nagy érdeklődési nyilvánítanak. Már eddig többszáz külföldi látogató jelentette be érkezését. A kiállítás na a m«gyar i>osta ~ díszes keretben - - külö» emlékr Wlyeget hoz forgalomba. A bélyeg csak a kiállitás területén lesz kap. ható,, a belépőjegyek ellenében. Egy l>elépöjegyrc csak egy drb. bélyeg vá-sárelható. A kiállitás a Budapesti Nemzetközi Vásárral egyidőben, május >hó 6—13 kőzött, reggel » órától
Ü óráig tekinthető raegíaz.Er. zs&eMési N«mz«ti SaHonban.
A fogházban felakasttotta
lUidnpext, mnjns 2 •r. Á bünlatölőrvényszék fizetési eszközökkel való visszaélés cimén szerdán vonta felelősségre Stern Smdor, Stern Miksa ás Hótli YiL ismert budajx^ti terményka-PWkcdőket, valamint vállalatuk •M-nökét. Frenk Miksát. A vád szerint HOOHMI pengd értékű ide valutát nem szolgáltattak I>e stj Nemzeti Bankba, hanem zugfor-gájombutt érték kilelték, /ttürvénv-szék Stern Sándort két évi ét há-ppni lmyi fegylyizra, Stern Miksát misrél \'évi börtönre, Freíik Miksát 4 hónapi, ltóth Vilmost pedig egy havi fogházra ilélte.
Az, ilélet kihirdetésekor Stern Sándor elájult, majd amikor magához tért, el akart menekülni, do elfogták ós fivérével együtt a fog házba kisérték.
Budapest, május 2
Stern Miksa terménykereskedő, akit egy valuta-ügyből- kifolyólag szerdán fegyházra\' llélt a budapesti törvény-szók, szerdán este a Markó-utcaí fogházban lepedőjével felakasztotta magát és meghall.
- Ragyogó lavjsz mosolyog le a Magyar Lányok ni számának címlap, járói. A magyar leányifjuság kedves lapjának minden közleménye csupa ta. vasz csupa mosolygás. Nagyon szép a; Olthonunk melléklet csipkemintái, val fmneplőrc szánt leányruháiyal. Kitűnő a kertészeti cikk. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy.ut lü. \'Előv fizetés negyedévre 1 pengő.
— Nemzetközi kirakatba teszi Magyarországot az Arumintavásárl Má-Rs 4—14.
— A Nyugat május 1-i számában Sehöpflin Aladár a Nemzeti Sifciház válságáról, Földi Mihály pauli»al>e müncheni érs«k beszédeiről, Törők Sophie Karinthy Frigyes humoráról ir cikket. Magyar, orosz, angol és ami. rikai irók könyveinek bírálatai, szin. házi és .képzőművészeti rovatok teszik n#g a gazdag szám tartalmát. Kiadó-liivatal Budapest, V., Vilmos császár, ut 31. szám-
A Paio*-»zaUalórum uj olcsó korházi osztálya. A Vasuccai dr. Pajor szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva kórházi osztályt nyitott szanatóriumi ellátással napi 8 pengő ápolási díjjal. A külön szolok árait is lényegesen leszállította. Különleges
gyógylé,,^;^* \' - fiiflPj
fürdők, (cntrocteaner, Darmbad) sziv. l^euekiivk kiméig és pihuO" Iftirák,
(oiecVócardiograph) szólisá^u- ítírd«|lf stb. Nagyszabású vizgyógy, Zander és;
ortopád gyógytermék, astmaszobák, se-bészeti osztály- elsőrangúan felszereli mütőtermoivel, Kosmetikai és plastik|K sebészei, urologiiii osztályán u lcg,v modemenb berendezés és készülékek., kel. Szülőosztály 1(1 napi legmérsékcU: tebb - átalányárban! \'sth. Tájékoztatást" nyújt a Pajor-szanatórium helyi meg.\' bizoltja,, Uérí József gyógyszerész-(Orangyífi-gyógj;szertár\\
SPORTÉLET
Vasárnap Csurgó—Zrínyi mérkőzés
Utolsó előtti, bajnoki mérkőzését játsza le vasárnap n Zrinyi csapata Csurgó ellen. Csurgó felajáulotta a Zrínyi vezctősiSgéjiek hogy megvásá-nolja a pályaválasztói jogot, tehát a mférkőzés Csurgón lett volna megtartva. A Zrínyi vezetősége sportszerűen nem volt hajlandó pályaválasztói jogát fel. adni, dacára a felkínált anyagi, ulő-nyöknek. Ugyanis vasárnap a. Nagyatád felett araiolt szép győzelem azt a remíényt nyújtotta a vezetőségnek, hogy a város sport közönsége méltányolni fogja az egyesületnek ama tó. rekvffoét, hogy ne maradjon bajnoki labdarugó mérkőzés nélkül vasámaD Nagykanizsa városa.
A rntérkőzóy jegyei elővételben máris kaphatók Vágó Illatszertár ,s Hitter András dívatáruüzleUibeü.
Nagykanizsai huszárliszt lovas-bravurja
Több Ízben \\-olt már alkalmmik meg. emlékezni azokról a huszárl>ravurok. róL, amiket dr. Fodor Aladár nagykanl. zsal tlsztion-o8 lia, l-\'odor Aladár m. kii. horivódhuszár hadnagy véghezvitt. így a tegnapelőtti budapesti tiszti akadályversenyen , «Sárga rózsa. és »Me.se, neyü lovaival az első és második dijat -nyerte.
Levente-Ünnep
Jubileumi emlékünnepélyt rendez 1(> éves jennállása alkalmából május 20-án ós 21-én a szombathelyi Levente Egyesület. „\\z emlékünnepély május 20-án délután 3 órakor kezdődik a Szombathelyi Sport Egylet pályáján, alíol dr. Ujváry Ede polgármester mondja az ünnepi beszédet. Ebből «z alkalomból különböző városokból, így Nagykanizsáról is indul k ulturvonut Szombathelyre.
VAROM HOZGÓ
Méjü> 3-án és 4-én, o.OtBi-tök *■ pántok KOlBnlegea előadások I
Szigorúan felnőtteknek!
Az amolyan ni szerelmi élete
(Az elveuctt lelkek). A legmerészebb probléma 10 felv.-ban Pola Negrlvel. Ezenkívül
Leányok o viharban
Rendkívüli téma rendkívüli filmen. Mindkét nagy film egyszerre. Előadások 5, 7, 9-kor Mindhárom előadás olcsó (20-60) helyárakkat f ■
| Közgazdaság
Az uj olasz Vámtarifa megakasztotta a nagykanizsai országos vásárt
A tegnapi nagykanizsai országos vásáron rendkívül érezhető volt öz ená-jxin életbe ifepelt magasabb Sánitarlra, Az olasz exportőrök hiányoztak a \'nagykanizsai állalvásárról, az órdeklö-dtés és a vétel a legminimálisabbra szorítkozott, főleg a kísgazdaközönsSg volt a vevő, uradalmukba belföld* mindössze két vagon állatot.szállítottak Cl. Az árak tartottak Voítak. Hl\'.\' zott ökrökért 45-50 fillért kértek élő súlyban. Alig volt véld. Kérdést úv téztünk dr. Wolff Sándor m. kir. tő. állaton-oshoz, a nagykanizsai \'állat-orvosi hivatal vezetőjéhez, aki kije. lent«tte, • hogy n helyZefkjiT rnöst csak a marhaárOR c:»ése segil. t!j áralakulásra van szükség, amig ez nem követ-kezik be, addig nem Ivhet számilunl további állatkivitelre.
Bérmálásra
Imakönyvek
Bzép fl]Andékkőté«ikbeu, Tilusttkbwi
FI5CHEL
kSnyvkarnkwiésban
líorliiy MIH6.UI 1.
t.i.» in. m.
TmtijUult
Bui4llaiav. (uj) Tl-tt 1009-1030 78j« 10 15 1040, 79^. 1025 1050 80-u 1035-1000. dunánt. (uj) 77-^970 9 85 78-u »80-»95. K-n MO 1005, 80-u 1000 -10 15. >o« lul) 5 20 - 5 30 —. Za>< 1 t. 960 9 70 u|t«nt<rl llulMaU 890 9 00
SwttKáiir
r«IM!li 2352, dadatlvi 842 BW-rwtdfl 083 — 084. IIXMI 0-76-0«l, m-delt köitp 072 - 074. könnyo 064 - 068, e!s5 rendű Arog 0*80 095, ll-od ianott Oteg 075 0-78, in«ol .11 K» I. 0Í0 - 0M, línloiiu* na^voan 096-1-02, uir 1-20 126. hűi 0 84 1 14 lilurua 102—1-08.
Kiadj, a laptulajdoaoa K«*(Udaa«gl Rt. Oatnlwrg Nyomta ét D4lza0al LafktoM Vállalata Na(ykaitltain. PaleKSa kiadd: Zalai Károly. Interurbán (elelon: Natrykaniisa 78. aaám.
CfcSjáilÁijjof
oaíta moziban KÓtuküxhalik
ZALfll KÖZLÖNY
1984.

APRÓHIRDETÉSEI
g«iy-ut 22.
>k*a, ÍUtdöszobás utcai la ara kiadó. Labor, Caen-
■laM egyszobs vonjl,i udvsrl lakit azonnal. Msgysr-.. 71.
dlvatkeaatyak készül-P 8 KM Srctö Olga keszlyü-niuhclyé-ben, Eotvös-tér 2. •
KAtaaabáat. előszobás udyari lakás ■aonnal kiadó Sd u 4 *
Képeli haaér.
II legolcsóbban keietezl T*th-1\'08
Is, elószobás, vízvezetéket udvari Itkás lugunlui l-re kiadó, Kisfaludy utca 17/a. 1940
Utsiskéa, fürdőszobás, emeleti, déli, utcáig lakás kiadó, Kuauaf egyvédnél.
Drótssórtt fsai aylráaáboa értek Jelentkezzenek. Dr. Balla, Csengeiy-ut 8 *
Tcllesen elkülöníteti bejársttal utcai bu-tororott szoba azonnal klaalé. Rozgonyl-ulet 15. >
Egyszobás-konyhái lakás augusztus 1 re Ualá Király u, 32. •
Kétszobás vízvezetéket Istáat keresek tuguszlat 1 re. Bóvebbet Vlda ftUzrr-Itzletében. . 73
IkMMhatar, calltli, tépek, eladók. Caeagetyut 27/a. Házmester. 1859
------— iao, a belváros legsiebb helyén mérsékelt árért kiutazóknak azobák kaphatók. Clm: Erzsébet tér 7„ II. em 2 Kautmaou Adollné. -1942.
j utcai lakáa összes mellékhelyiségekkel augasztus 1 re kiadó. — Caáayí L utca 16 1943
Háromarobáa lakát HvdlttlUttl
teljes komforttsl augusztus 1 ére klsdó Csengery-at 33 •
Kéttagú családhoz megbízható lóznl tudó ló btonyttványokksl rendelkezi asiakaa-iaáaayl tolvó hó 1* ére keres Oulh Kla-fsludy-ntcs 21.
AMONIL
MOSPRÁSEN ...vTUTOKUT
K^pbató:
orszAg József
mag műtrágya, növényvédelmi arerek atb. keteakedísében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon *ogl
t- )lMÉM —|
I mindenki a helyi kereakedöknél I I éa Iparotoknál szerezze bel
Szelvény,
melynek felmutatója 3 pengd bolti ár helyett 1 P«o,M,i veheU meg
„A forda lovag"
clmü regényét a Zalai lUsUay kiadóhivatalában.
E héten szenzátiős újdonságok!
Tropikál sportingek *
remek színekben, gallérral P 2 60-tól Legújabb divatú nyakkendők . 90 flll*rtöl Remek divatzsebkendők ... 40 fillértől
és minden egyéb divatcikk legjobb minő: égben, legolc óbb árakon
"Rrónyai Divaíáruj&dtx
HortQy MlKlá.%-ut 1.
VárosOáx-palo/a.
PONYVA
7Q í 17 LEGMEGBÍZHATÓBBAN
L 3 A IV HIRSCH és SZEOŐ-nél.
BRIDGE-BLOCK
\'-praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 fülért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Krátky GyBrgy és ifj. Hiraohler Mikaa dohány-átudájában, Fiachal Ede és Sohleaa TeaWérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth Józaef ujsígát udájában.
Hirdessena Zalai Közlönyben
Mindenki ^
olvas
Hlrsiolgálata gyors, pontos, megbízható
■Mátkáit u (gén , - tinin
HilrtiiioiTMitl mita Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1933. október 8-tól Eraa«kat-t4r^VaeaaUlla>aa*.
Vasútállomásra
4-M l« JH
II » /12* 13 20 14"
1650
17 »
18 OS
igss
2145 2340
L otonyol monalrond
letssiMIM. 846 HizjVmIÍTÍ,* 800 •ankaatiiáril M. 14 30 tat«,yi,e fek. 15 45
fflrtentai nyoma és Dtbimi Lapkiadó Vúlialata
Magyki
iníisi
KBaywmai««, M.jiMáásiut, ve...... iaMaat, tafctl kietyvek éa dobozok gyára ..
narkaaztőaéga éa kiasMhivatala
I
KéaxHfinki
■indenWe kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési éa esketésl értesítése-ke*. gyászjelentéseket, névjegyet, talragaaao-kat, körleveleket, röplapokat és mindenNte C izléaea UáHtáazi nyomtatványokat.
TELEF0I: 78.
Gyáriunk i
taketi könyveket, Igyvédl naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevátárlisl köny-tafcet, rajzftaeteket ét tömböket, » afctU-zacakókat, zaákoédulákat, aaptártsWket, faünaptánkat, Moiokat atb. elsőrangú kivitelben ás a legolcsóbb árakon. -
Nyomda, soMlMsztéség és kiadóhivatal Fó^rt 5. szám atett.
1
Nyomatott a táptulajdonos Közgazdasági R.-T. Qutenberg Nyomda ét Délzalal Lapkltdó Vállalata k6nyvnyomdá|ában Nagykanizsán. (f-\'elelSa Üzletvezető: Zalai Kitolj)
T* évfolyam 100. szám
Nagykanizsa, 1834. május 4 péntek
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Iw^r\'Wl «. ktottbivatil; Pí.t 5. Mm.
---—- I«H«I, utu Hrttílíve]
rtufiin ntMiir
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Riáíi Iiol
A gazdasági fellendülés jelel
Irta: T*mMváry lm országgyűlési képviselő
kesjtősígl
; egy hóra ff pci>Hő 49 IIIMf fa klsdóhlvstsll Ulcfon: 70. m
A ma mindenfelé\'észlelhető bizakodó hangulatváltozás természetes kővelkezménye azoknak a gazdasági ieknségokneki amel.wk az elő-jő évek zűrzavaros gazdaságpoliti-kai irányával szemben aa-ehmiltév derekától kezdődőleg a világ min den részében bizonyos keretek kő. zótt mosgó javuló tendenciát mulatnak Ma még nem lehet lialározott véleményt, alkotni arról, hogv vájjon állandósuló, avagy csak átmeneti jellegű gazdaságpolitikai for dulattal állunke szemben. Az azonban márts bizonyos, hugv az előző\' években tapasila^t természet-ell<ines gazdaságpolitikai irányzat ból lassanként most már az egósz világ kezd kiábrándulni. , \\
A nemzetközi helyzetben, ügylát-szik, az évekig tartó,\' szinte már kéfségbeejtő gazdasági pangást né hány országban már jélentősebb fel lendülés váltotta fel
Legelőször Angliában vált észrevehetővé ez a gazdasági javulás, a P\'ely természetes folyománya an-^ak a hatalmas gazdasági erőnek, amely ugy a szigetországban, valamint a dominiumokban rejlik. Anglia 1933. évi fizetési mérkge rendkívül kedvezőén\'alakult, amennyi ben az 1933. év végén már csak i millió angol font volt fizetési mér legének a deficiye, holott még 1932 ben 56 millió a iig-,1, fontot, 1931-beu pedig 104 millióVeagoI fontot tettj II fizetési mérlegének differeheiá j|p Hz hatalmas gazdasági megerő Södést jelent AndÉOrA nézve, ugy, hogv ma már hatlftttótran\'metfálla pitható, hogy teljes mértékben konszolidált gazdasági helvzelben van.
De hasonlóan látni lehet ezt már Cszakamerikai Egyesült Alla Diókban is, csakhogy az a kélesz [emlős különbség, amellyel későig ben kezdett a prospqrilás útjára *pni Amerika, leltet. Bog)\' tw.ln\' egy egész évtizedre hátráltatni fog J* Angliává* szemben \' gazdasági előretörését.
, De a legtöbb európai államban is fiuk. hogy a gazdasági helvzet Jezd fellendülni, amit a legnagyobb giértékben igazol a munkanélküliek útszámának csökkenése, a tőke P\'ac bősége, de igazol továbbá a nyersanyagkészletek növekedésének $ökkenése is.
Nem lehet még világosan látni, W e nagy általánosságban ész \'tHielő gazdasági fejlődés a világ gazdasági helyzet evolúciós, tehál ^magából eredő, kiegyensúlyozás ra irányuló törekvésének, avagy fgvéb mesterkélt gazdaságpolitikai inlézkedéseknek a következménve ^olnae. Valószínűnek látszik azonban, hogy e két feltevés szerencsés keveredésében találjuk meg, illetőleg közelítjük meg az igazságot. Ezt különösen az a körülmény « bizonyítja, hogy azokban az országokban, — mégpedig azok
ban az aranyban Mvelkcdő országokban - ahol az aranyalapról letértek, sehol sem közelíti meg sem a munka mennyiséginek, tehát a termelés növekedésének, sem pedig a belső árképződésnek a magassága azt a százalékot, amely százalékkal az illető államok valutájuk aranv-értékét csökkentették. Ezen erőszakolt intézkedések mellett tehát feltétlenül kellett még egvéb körülményeknek is közrehatniok, hogy a gazdasági fellendülés árokban az országokbau is észrevehűtő, ahol egyáltalán semmiféle mesterkélt beavatkozás nem törlént.
Bár még egyetlenegy oi^zágban sem lehet látni a nyílt visszavonulást az eddig követett autarchikus iránytól, azonban a kereskedelmi kapcsolatok egészségesebb iránya azt kezdi bizonyítani, hogv az eddig erőszakolt autarchikus túlsúly talán már mindenütt szünöben van.
Berniünkéi természetesen elsősorban a saját helyzetünk érdekel és ha helyzetünket ugv az államház tartás, mint a magángazdaság! véht legaprólékosabb mozzanatain ko-resztül vizsááljuk, határozottén W<\'g állapítható,\'hogy bár kisebb mér-
tékben, de mégis valami javuló tendencia mutatkozik.
Nálunk azonban, ahol a nemzetfenntartó erők legnagyobb részét a mezőgazdaság képviseli, amely j>e-dig tudvalevően a lehető legnagyobb küzdelmekkel él, a lielvzet elbírálásánál rendkívül nugv óvatossággal kell eljárnunk s nem szabad figyelmen kivül hagynunk azt a nem minden esztendőbon előforduló és ismétlődő szerencsés körülményt sem, hogv az elmúlt esztendőben Magyarország mezőgazdaságának rekordtermése volt. s bármily olosó áron is voltunk kénytelenek mezőgazdasági termé nyeinket piacra dobni, mégis az a hatalmas mennyisig, amelyet a kormány céltudatos exportpolitiká-ja révén a külföldnek cl tudtunk adni, belső gazdasági helvetünkct jelentékenyen megerősítette. Ha csak a mult év juliusától a folvó év január végéig eltelt héthónapi bn/.a exportot — és liszten keresztül történt búzaexportot — tekintjük, a mely ötmillió métermázsát tett ki, s ezt összehasonlítjuk az előző év hasonló időszakának buzaex|>ortjá-val, amelv összesen csak 0.7 millió mótermáwát tett ki, akkor látjuk az* a hatalmas eNjretörfot, amelyet — Csehslovákia clzárkóíása el lenére Is — a magvar buza a külföldön elért.
Beftes ujabb harcias kirohanása Ungváron
„lla valaki kezet emelne az Erdőskárpátokra ..
Prgáa, május 3 \' fíentrx cseh kültlgyminiszler nagy előadókörútra indult az Erdőskár* pálokban (Csütörtökön Ungváron beszélt, kijelentette, hogy az Erdőskárpátok országa Csehországhoz
tartozik és mindig oda is fog lar tozni. Ez szilárd meggyőződést mindenkinek Prágától Ungvárig. Ha valaki kezet emelne c terület megszerzésére, ez az utolsó vér-cseppig való harcot jelentené.
Az 1000 pengőn aluli hadikölcsönkötvények megváltását kérték a képviselőházban
A USHfh nemteffrütí* kiküldötteit a Háx ünnepélyesen fogadta
Budapest, május 3 A Ház csütörtökön délután folytatta a költségvetés általános vitáját. Bánó István beszéde elején kérte a kormányt hogv az 1000 pengőu aluli hadikőlcsőnkótvényekét vált. sa be.
Beszéde közben jelentek meg a diplomaták páholyában Hassanbey alelnök vezetésével a törők nenwt. gyűlés kiküldöttel, akiket a képviselők lelkes tapssal üdvözölték. •
Bánó István a Ház nevében üdvözölte a törököket, mint a magyar nemzet vendégeit é.s kérle, hogy győződjenek meg személyesen arról, hogy miként küzd a \\magyár nemzet az igazságért. A törökök 15 percen át figyelték a Ház tanácsko zását.
Lzáár Miklós rámutatott\' arrfa,. hogy a költségvetésnek a nyygdij-telier a legfontosabb tétele. \\ nyug-
díjasok száma 5000-reI több, mint a tényleges tisztviselőké. A csonka ország nvugdiji?rhe nyolcszor ak kora, mint Nagvmagyarországé volt.
Farkat Géza gazdusági kérdésekkel foglalkozott.
A felsőház Ütése
A felsőház magas színvonalú vita után letárgyalta és megszavazta a középiskolákról szóló törvényjavaslatot.
Serédi Jusztinián hercegprímás a katolikus iskolákat fentartó intézmények , kívánságait tctle szóvá. Kelemen Krizószlom a nemzet nevelés nagy fontosságával foglulko zott. Hóman Bálint kultuszminiszter válaszában irtait arra, hogy az egyházak iskolaalapítási jogát nem kívánja érinteni é.s a katolikus tanulmányi alap által fentartott is-
kolákat eddig is az alápjogi termé-mészelének megfelelten keceli. Veszélyesnek tartaná az egyívűi ^ kólákra, ha olyan állami tánvogar tást kérnének, amely aztán őket függővé tenné az államtól.
Nagykanizsa ünnepélyesen fogadta a trianoni határon az olasz kereskedelmi és közgazdasági élet kitűnőségeit A Nemzetközi Vásárra• fcgyido ben Budapesten rendezendő olasz -magyar kereskedelmi kongresz-szus olasz résztvevői ooinm. Dante Giaoomini, coram. Coppola és cómiu. l\'agant vezetésével csütörtökön délután 6 órakor utaztak keresztül Nagykanizsán. A nugv keresíédelmi múltra visszatekintő, halárváros lakossága dr. Krátky István polgármester vezetésével meleg fogadtatásban részesítette az Olaszországból érkező ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági érdekícépvise lélí-k kiküldötteit.
A berobogÓ^trieszti gyorsot Soltit ler János zeneiskolai tanár, karnagy vezetésével a Gioviiiezzával fo gadla a LeventezencVtr. majd a város nevében dr. Kntkn István l>olgármeslcr üdvözölte a vendége ket olasz n>*ehen. Örömét fejcz\'e ki afelet. hogy ez az egykor fényed ker«»kedelmi m»\'tu határváas falai közt üdvözölheti a testvér olasz nemzet kereskedelmi életének ki tünöségeit és kérte a vendégeket, hogv megértő kereskedelmi támogatással segítsenek újra visszaadni ^atfykanizsának a Trliuion fltal el-homásolyitotl kereskedelmi és gaz dasági fényét.
Dr. Sxobó Zsigmond az (Xla*e»í barátok Körének nevél)en, üdvözöl te a vendégeket, kérve őkot, hogy ne feledkezzenek ineg sohasem erről a határvárosról, amelyet oly sok kereskedelmi érdek fűz Ölas* jrsrág hoz.
A vendégek i»evében ooinm. Dante Gincomlni, a kereskedi\'imi cso|M>rl vezetője köszönte meg a szives fogadtatást
— Igaza van a |H>lgármester urnák, mondta, amikor, mint testvéreket üdvözöl bennünket. Mi ugv jöttünk ide, mint testvér a testvérhez. Mélyen át vagvunk liutva a w közös kereskedelmi érdekek fonks ságától, melyek a nagv Olaszorszá-(got a kis Magyarországgal összekötik Meghatva azonban ettől " a szeretetteljes fogaitta I ás lói, még inkább azon leszünk, liogvj ennek a jobb sorsra édemm országnak ke reskedelml téren minden lehető kedvezményt biztosítsunk. Ezzel az elhatározással veszünk most bucSut Önöktől.
A pályaudvaron megjelent Olasz-barátok Körének és az OMKE tagjai ezután a vonat indulásáig barátságosan elbeszélgettek az olasz ven dégekkel, akik a legkolkmesebb impressziókkal folytatták utjúKfiít.\';\'
ZALAI KÖZLÖNY
Wl ttálut4_
A kanizsai dalos-hírnév forog kockán
Általános feltűnést kelteti Nagykanizsán tegnap a Zalai Közlöny aina cikke, amely a város közöiv Bégének egyetemes támogatását kéri az Ipartestületi Dalárda május lQén, Aldozócsütörtökön rendezendő díszhangversenye érdekében.
Örömmel regisztrálhatjuk, hogy nem volt pusztában elhangzott szó a felhívás, mert már is sikerült felkelteni a legőszintébb érdeklődést a közönség kórében. Nincs ember Kanizsán, aki ne lenne tudatában annak a kulturmunkának, amit már eddig is kifejtettek a kanizsai iparos-dalosok, öregbit s-e és ujabb sikerekkel gazdagitvu azt a jó hírnevet, ami már eddig is országos viszonylatban övezi a nagykanizsai dalkulturát.
Erősen közeleg a Pécsett megrendezendő országos iparos-dalosverseny napja, melyre már hóna j>ok óta lelkii-smeretes munkával, nagy ambícióval készül a kanizsai Iparos Dalárda is. A húsvétkor meg rendezett és erkölcsileg igen szépen, anyagilag azonban annál rosz-szabbul sikerült díszhangverseny bevételéből nem tudja fedezni a dalárda vezetősége a tagok pécsi ut-iát és ezért most, május lOén, Al-dozóesfltórtukón ismét díszhangversenyt rendez, hogy megsaerezze a pécsi ut költségeit.
Tegnapi cikkünkkel sikerült áttörni a közöny jégfalát. Hála Istennek, sokak szivében megmozdult a lokálpatriótizmus, melynek egyik válfajához tartozik az az önérzet is, hogy ne engedjük kockára tenni azt a jó hírnevet, amelyet már eddig sikerült megszereznie Nagykanizsának.
11a részt veszünk a 10-iki díszhangversenyen, ezzel épp ugy áldozunk a hazafiasság, mint a kultura oltárán, mert az el kell ismernie mindenkinek, hogy az Ipartestületi Dalárda dicséretes liazafiassággai, 2. magyar dal ápolásával veszi ki részét a nemzeti küzdelemből.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budaprrt, piátok.
Ü.45 Toma. — Utána hanglemezek.
— 9.45 Hirek. - 10 A Budapesti Nemzetközi Vásár m gnyitásának közvetítése. — 11.15—11.55 Özönétek a Nem. ztitközi Vásárból. — 12 Déli harang, szó, idő járás jelentés. - 12.05 Szalon, zenekar. - 1.15 Időjelzés. - 1.15-2.30 Özetek a Nemzetközi Vásárból
— 2.40 Hirek. - 3.30-4.40 t)z*nctek a Nemzetközi Vásárból. - 4.45 Időjel. zés, hirek. — 5 Közv*ütós a Székes, fővárosi Állat- és Növénykertből. — 6 K. Oomewzoli MárU zongorázik. — 630 «A gyermekszinház és a gyermekek színháza.> Nagy Adorján előadása.
— Vitéz Tibor ének 1. - 7.35 Sport.
— 7.50 (Barangolás u Vedhovinnán. Vécsey Zoltán dr. riportja. - 8.20 Európai hangverseny. A stockholmi rá. dióállomás műsorának közvetítés . — 0 30 Hirek. - 9.50 Hanglemezek. — 1050 Jazz-zene. - 11.10 Cigányzene.
— budapest II. 835-0.25 Szalonzene. Itéos. 12 lládióz«n kar. — 1.10 Síiben
Kahknberg, induló . — 3.40 A Teri-ziánum (iukarának négyes-haugverse-nyc. — 4.30 A doni kozákok lemezei.
— 530 Kovács Dezső dal- és áriarstje.
— 7 30 Wildgans-est. — 9.30 Szimíó-nikusok hangversenye. — 10.15 A ^cne folytatása. — 11 Lehár-lcmezek.
„Szükség van a középiskolai szelekcióra"
Szülői értekezlet a gimnáziumban
Szénien délután 5 órakor nagy érdeklődéstől kísért szülői érteked let volt a piarista gimnázium tornatermében.
Magas "Mihály Igazgató nyitotta meg az értekezletet, üdvözölve a megjelent Szülőket, majd átadta a szót Orován László tanárnak, oki a középiskolai szelekcióról beszélt, kapcsolatban az uj középiskolai törvénnyel, melynek intézkedéseit ismertette. BertjaetŐ szavaiban o szelekció hatását ismertette nrtne lési értékszem|>ontból. Kimutatta, hogy a szelekciónak elsősorban is nem a letaglózón a feladata, hanem az, hogy a növendékeket fokozottabb munkateljesítményre serkentse. Klszomoriló statisztikai adatokkal bizonyította, hogy a főiskolai hallgatóság milyen megdöbbentően hiányos készültséggél kerül a \'felsőbb tanulmányokra. Érdekes előadását azzal a megnyugtató kijelentéssel zárta, hogy ugy a szülőnek, mint a diáknak jól felfogott érdc kéből volt szükség a tanulmányi rend megszigorítására.
Vegele Károly tanár a matematika tanításáról szólott, bevezető szavaiban azonban először a vallásos, erkölcsös és hazafias nevelésről beszélt. Vázolta a tanár elé tornyosuló nehézségeket eaen a téren, amiket csak akkor tud legyőzni, ha a szülők is féltve őrködnek a tanári tekintély felett. Áttérve
előadásának tulajdonképi>eui tái«-gyára, kifejtette, hogy a matematika tanulásának folyamata két részre bontható: a megért&re és a megtanulásra. A megtanuláshoz járul még a begyakorlás Is. Azzal fejezte bs előadását, hogy a tanú lónál^ mindent meg kell tennie az útmutatások alapján történő jn un kakifejtés érdekében, mert az osztályzatot a tanuló adja, a tanár csak regisztrálja. ,
A nagykanizsai t kat a legrninlm\' Vasútra Entí4_ tPl
A bérautóét lomé* agyadon talafonja
4-44
A nagy tetszéssel fogadott előadások után Magas Mihály igazgató bezárta a értekezletet.
------------i-i i-ni -i -i^ ->^i-»-»-yy-»r>->v-i-riiri-i-i-ri,¥-rri*vvy¥vvv>vtí^
Elitélték a dr. Heimer-féle kommunista szervezkedés fityeházi vádlottalt
Pécs, május 3 Matecz János fityeházi napszámos, akit a letenyei Heimer-féle kommunista ügy miatt 2 évi és 3 hónapi fogházra ítéltek, a szekszárdi fogházban töltötte vizsgálati fogságát. A súlyos ítélet azonban nem törte meg Mateczet, aki elhalároz-ta, hogy a fogházból is összeköttetést keres a zalai kommunistákkal és tovább folytatja a szervezés munkáját. Tervét ugy sikerült megvalósítania, hogy a mosás végett hazaküldött fehérneműibe varrta az agitációs leveleket, melyekben kérte a barátjait, hogy folytassák lankadatlanul a szervezkedést. A kinn-levők viszont kalácsba sütött leveleket csempésztek be a fogházba.
a levelezés novembertől ez^y márciusáig tartott, mikor is rájöttek a fogházban.
A pécsi törvényszék ebben az ügyben tegnap vonta felelősségre a vádlottakat és Matecz Jánost 8 hónapi, Matecz Istvánt pedig 5 hó napi fogházra Ítélte. A többi vádlót takat felmentették.
Az iléiet még nem jogerős
A serdülő ifjúságnak adjunk he tenVént legalább egyticr reggel f.l-keléikor egy-egy kii pohárnyi termi szeles .Ferenc József" ktaerü-vlxel, mert gyomor-, bél- ét vérüix-titó hatásának, fiuknál ét teányoknil (gyárán*, Igen fontos eredményeket kösiönhetflnk.
DIVATBAN
— Férfiak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmat választék Schatznél.
Is legszebbet, legjobbat,
legolcsóbbat nyujtjuk l
Francia mosó georgettek
Mintás crepe de etilnek
Flsnlsolok
Kockás Taft selynek
.. , i j,
Műselymek
tyAnyArO minták, legwnbb dlvatulnek.
y
ataig4
260 gyarmakat ruhát fal a Karaaztény Jótékony Nfagylat
A Nagykanizsai Keresztény Jólékoay Nőegylet éléuk érdeklődés mellett ur. tolta meg választmány) alézét Itabfct Kátolyné -Aakksáwa. i rtlasztmi.y jólesően vette tudomásul, hogy a ir. Plthfl Vtktoménrtl «artott ÍM jőve. delme IVj ,K»gövoI gyarapította piarista kápoüja alapját. A Nőegylet szent Erzsébet napján 260 szegény gyermeket fog felruházni. Ennek A nagy és ttagyjelenUMga Wurtkának előUszOleM rn*r folynak azzal hangyasaorgalomtoal és azzal a nemes vmberazere lettel, ami a Nőegylet minden (Aiyieetféaét irányítja. Az évi Icáz. gyöléet irtájus yégén fogják megtartani.
380 gyermek felruházása ismét egy olyan tény, amire n keil figyelni Mgykaoiaaa táreadubnának Amely •gyewiiet ezeket az eredményeket év. ről évre tudja ismételni, nőt fo. kozzll tudja a nyomorgó embertársak -érdekében, az még orőteljcaebb, még nagyobb tantáléul támogatást érdemel az egész társadalom részéről. Az átdá-sos nöegytetl mim ka nem csak a megsegítettek részéről érdemli a Icgsze-"-Uftteijcwkb hálát, hanem a vátos egész kózAnaége részéről, nfert hiuen gaz. dagnak, suegánynek egyaránt érdeke a szodáljs aebek mioíl gondosabb kwiáse.
A közönség rovata
Ratkány-idráüó . Kossuth o téren
Mélyen iisatelt Szerkeaztő Url Felkérem, . -hogy Ou, aki eddig, is mindig készséggel Adott nb lapjában helyet a közérdekű panaszoknak, most ezal-ka lommal is engedje a nyilvánosság elé Soraimat, »>crt közérdeket vélek őzzel szolgálni és talán az illetékes hatóságok is Mflgyelnek arra a megdöbbentő esetre, amely naponta többször is isméflödlk a Kossuth-téren. Arról van azó, hogy rövidesen a Kossuth-téren lakók nem mernek ki iiwrmi az utcára, mert az utóbbi »,ő\' ben ugy etaaaporodUk itt a macska-nagyságú, pftikáujok, bogy . már, yaió-MlgM veszélyeztetik a járólelök testi «P*8ét-
Az a teán játszadozó gyermekek szinte naponta acórakoznak azzal, hogy nagyszabású patkányvadászatot rendezünk az utcán. Ezek a hatalmas, jólfej let I, undorító jószágok fényes nappal ugy sétálnak a járdán, mint fenn*a áttét pdboébeu. Az utcai kanú. Maokból bújnak elö és a járókelők szemeláttára sétálnak be az udvarokba.
A Kossuth-tóri lakéle nevében ezúton hivow fel az l illetékesek figyelmét erre a szdmyü helyzetre,. kérve őket, hogy hatósági uton tegyenek valamit a patkányok lrtáaáraj melyek vakmerőségük-ben rövidesen tnár az embereket\' is megtámadják.
Soraim azives közléséért etörc is hálás köszönetet mondok Főszerkesztő Urnák - Egy détfaető.
J tdójárás
*A nagykaniwai meteorologial megfigyelő jelentéeek: oeötőrtökön a hö-eaéraéWet > ngfei ?*«*» + 21*0, délután t órakor -h 21-0, sete 8 ómkor
+ 17-6.
FelMuti Röggel felhőd délben a este
borult
SxiUrdny : Reggel északkeleti, délben nyoftti reats" défltrtetí.
ZAUM\'KOZLONY
DIVATCSEVEGÉS
Rovatvezető: bd«a IWt«
A nyári szezon íjiár megindult a szalonokban is és lá*asan készülnek az uj bemutatókra A tavaszi utazási ruhákat már néhány nagy szalon egy hónappal ezelőtt elkészítette és most ott várják frissen, elegánsan, hogy valamelvik utazásra késziUő hölgy bőröndjében bújhassanak meg Bizony, a nyaralási gondok is itt lesznek nemsokára a a nyakunkon, erre jó előre kell gondoskodni
Én is megkezdtem rendes tavaszi, illetve nyári kőrutamgt a nagy szalonokban és divatáruhójak-ban, sőt a mult héten két napot Bécsben is töltöttem.
Rengeteg a scsíÜs ruha, minden qsupa plfesé, gallér, zsabó & tob-
szoknyájához fehér-fekete jwittjicí derékot mutattak és ezek a |>ettyéli kivágva, rá voltak applikálva \' a szoknya,aljára ós a háromnegyedes kabát sálja szélére. Elragadóan elegáns és újszerű volt. Egy kis dél. utáni fehér-piros csíkos, vékony celophan ruhán elől és hátul a plissék ellenkezőleg voltak beállít* va, fent a nyatf négy srég részből egymásba kapcsolva, hátul egy kapucni fehér bojttal.
Külön újságot kellene aíytáii nyomatni az impriinékről. A mult héten vasárnap délután kimentem a Szigetre, gondoltam, tekintve, hogy kánikulai meleg van, megnézem, hogy az elegáns pesti hölgy hogyan fest az uj nyári ruhában.
MA NYÍLIK én m á] us 14-1* tart a
Budapesti Nemzetközi Vásár
BO%-es utazási kedvezmény,
Budapttirt, május 14-lg, vIms« május 22-lg.
Válta* meg Igazolványát a vásir képvjaelójénél vagy a Menetjegy irodában.
zódnak a legkülónféie gombokban. Az egyik előkelő bécsi divatház főslágere egy fekele celophan ruha magas nyakkal, könyökig érő pelerinnel. A szoknya két oldalán és a két vállon, a pelerin végéig sürü, pengőnagyságu gombdiszités-sel. A pelerin legombolható és <alatta rövidujjas, fehér piisaé zsa-bós nyak tűnik elő.
Érdekes, hogy mennyi taft ruha készül délutánra Ezeknek egész speciális fazonjuk van. Vagy plis-sé berakva, vagy rüss, de már* sakkal kevesebb a gloknis. Nagy divat! továbbá délutánra a fekete selyem szoknya, hozzá imprimé derék és kabát. Nagyon megnyerte tetsző semet egv patukék aij fehér jum-per derékkal, melybe a saját kékjéből |>eltyek voltak belehlmezve, ugyanebből a kékből háromnegye des paleto kibélelve a |>ettycs anyag gal, ugy hogy mindkét oldalán hordható.
Egy fehér celopluui kompié
Nem csalódtam. A nagy szalonok kreációit volt alkalmam léptennyomon látni. Az ópen akkor meg tartott tenniszverpeny nézői és a vi rágós terraszok kényelmes karosszékeiben ülő hölgyek csaknem kivétel nélkül imprim£ ruhákban élvezték a kora nyári hangulatot.
fin nem tehetek róla. hölgyeim, de furcsa dolog ez a divat A hői-gyeket teljesen uniformizálja. l$z-előtt még csak lehetett ugy Beszélni egy nőről, hogy < tu^arfl. különösen elegáns volt X. V*fiáL ilyen ruha volt rajta olyan disissel,> Ma ezt már nem lehet eJjni©íidaoi. Mert pl az emiitett vasárnap az elegáns nők kivétel nélkül az im orimé ruhájukhoz egyszínű háromnegyedes kabátot vjnoltek ha talinas szélű fehér kalappal és sötét szallaggal. Ugy, hogy mikor felülről lenéztem a tenniszverseijy padsorailwm szorosan egymás mellett ülő előkelő közönségre, őo-kénytelenül azt gondoltam, bog)\'
Oksó árak
Kartonok, voilok, ing-zöfirek^ selymek, szövetek stb. nagy választékban
M
olt a hslgyek egy inttiretből Jöttek
És ez ell^i nem halunk semmit sem tenni.\' Divat őfensége parancsol, s ml, szegény rabszolgái, k^nytelonek vagyunk .parancsainak eai^ed^Iin«ske(bti) mb^t ha n?oi, nen» vtíelhetjük t&tíié nomzétsége nfivót: nem l^etünk divatosak.
DIvatposta*)
Goödoa anya. Kis lányka ruhán\'ak legalkalmasabb a könnyen mosható
íSnáltotna Sd*?^ halvány®\'\'^
szón ruhácskát Jds fehér goy^tto körkalléfr^^,. oélngk mUK^\'M^éa
állandó ruhalga^tási gondot okoz, hát még egy gyereknek, üdvözlet
E*üyő. Engedjo meg, hogy főúton kívánjak mlndon Jót. Szerinlcm leg szebb volna, ha csináltatna pgy fc-bér uft estélyi ruhát, "az
ujjait kl lehessen venni és téfre majd egy nagy estélyi ruhára h°f£nálha&sa.
♦Kérjük olvasóinkat, .leveleiét mindenkor rovatvezetőnk elméit i &utU-pest, Teréz-kőnf 95. küldjek: Céj^et non ajánlunk.
Erős, vérbő, k8»ér emberek
ieyanak naponként, reggel éhgyomorra egy kii pohár természetes „Ferenc Józset- keserüvizet, mert n rendes gyomor- te 141 működést b\'ztoslt, zzAmolieyflen efőmozdRJa az emésztést és kllflnöen szabályozza a vérkeringést.
Elítélték a nemzetköri bűnszövetkezet tagjait
LondkJn; május 3 A londoni bíróság csütörtökön Jw-^olt Ítéletet a nemrég Varsóban íe-lcnlezett nemzftköd\' hamisító bűnszövetkezet Angliáilmn elfogott három tag-jn ögyében. A bíróság Ncumarekol.4 évi börtönre, Popielszkyt\' és Turceket I>edig 2—2 évi főgázra i^lte. büntetésük kitöltése után mindhárom embert Ulokmoolják Angliából.
Nagy M^8zery«zetet lepleztek le Párlaban
, pá4jS, taljus 3 A közbiztonsági hivatal nagyszabású kémszervezetet leplezett k-., rmi^tík vezetőjét, Krasu volt lengyel katonatisztet letartóztatták. ,Az ujö- szó^ps kapcsolatban áll a nemrég Bellbrtb«n leleplezett kémkedési flggyeí.
Valkó UJos lett Pekir Oyula utóda
.Buihpest, máius 3 A Ház külügyi bizottsága csüiánpki ülésén a lemondott , Pékár CynJd Jie-lyébe .egyhangúan Valkó Lajos yolt külügyminisztert választotta a külügyi bizottság elnökévé.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt lkUJl délntán ^-tóí 9-ig és, minden vaa^rnsp délelőtt 10-től 12-ig a városi mnseum helyiségében. Minden alkatommal csere, Micbel 1034 alapon és saját patte-fűzetek beadáaa értékesítés céljából.
SIA NIAria
■BMInattermét
Sugár-ut 15. alól
Arany János-n.2/a.
alá helyezte .kt!\'
ZALAI\'KÖZLÖNY
\'1984 mi|m,4
Nem Vásár a Vásár Vásárfia néikan
Jena-talap
Egy síép
szolgáljo:. emlékül És ha megjelenését
emelni akarja, Ingét s nyakkendőjét Is legjobban
Kozmánál kapja.
Budapest,
VIu Károly-kOrul 3., a sarkon.
Iparos-flgyek
Megírtuk, hogy Nagykanizsa város vezetősége az ipaioskölcsőn ügyében felterjesztését megküldte a Kamarának, melyben mintegy 40 cselben JavaBoIt* a kölcsön kiutalásit, firtcsülésünk sze. rtnt a kisipart kölcsön ndf a Jövő héten kiosztásra kerül. \'I V a
A nagykanizsai Ipartestülethez nap. nap útin a legkülönbözőbb segélv-kéorlmek érkeznek légi Iparosmesterek részéről, aUk a gazdasági válság bty. Un a legnagyobb nélkülözéseknek Tannak kitéve. Az Ipartestületnek nincsenek megfelelő anyagi eszközei a segély kérelmek tömegének eltatézé. •éne, miért is az elnökség mosl a vá. noshoz fordult, hogy megfelelő segélyt nyújtson ezeknek az önhibájukon kívül Ínséget szenvedő iparosmesteffk. oek. A vános pénzügyi bizottsága 500 pengő meguurafAsát Javasolja arzal, hogy a segélyeket az Ipartestület ossza ki az arra legjobban rászoruló ínséges ipanowknak.
Az Ipartestületi Szék elé tegnap is több panasz került, amit közmegelégedésre sikerült megoldani. Több asz-talos jogosulatlanul használja a <mu-tmtor-asztalos, elmet, holott ehhez megkívántatik az Ipariskolai végbizonyítvány, vagy iparművészeti főiskola és megfelelő műhelygyakorlat
A tárgyalás során csak egy asztalosmester tudta ezt igazolni A többiek* a Szék eltiltotta n .mii-bútor as-sztalos- dm használatától. A magyarszabók panaszt tettek, hogy egyik-másika a >«v« igyekszik magához berántani az utcáról üzletbe, műhelybe, sátorba. Márkus elnök a panaszló felek között békét teremtett, azonban annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy a többiek is tiltassanak cl a meg nem engedhető <«vőfogá»tól . Az ék szerészek panasza az volt, hogy egyik társuk az egész bérmálási kör zetet, egészen Somogy íg, végig-házaltatta, holott n nagykanizsai ékszerészek teljesen folkészülw!, megfelelő raklárral ellát™ várják u bérmálisi idényt. Ez az ügy is bé késen intéződött el. A szóban forgó panasziott megígérte, hogy beszünteti a házalást Az Ipartestület ezt megelőzőleg megkereste a környék béli csendőrséget, hogy amennyiben ékszerekkel és hasonló tárgyak kai való házalás történnék, az árukat kobozzák el. Majd a vegytlszti tók és kelmefestők panaszát tár gyalták, Itt azonban Márkus elnök a bizonyilást rendelte el.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2 60-ért Brónyai Dl-aláruhizban,
NAPI HIRiK
NAPIREND
Május 4, péntek
RÓnuü katotikna: Mon. Flór vt Protest.:
Flórián. Ur.: Qar bó 19.

Mozi előadások bétkizaap 5.7 ás 9,
vasárnap 3, 5, 7 é» 9 órakor.

Városi mazeum és könyvUr nyitva csütörtökön ét vasárnap délalött 10-tól 12 óráig.
Oyégyazertárl éjjeli ssolgálat e hónapban • .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet tér 21. ss. és s kisunlssai gyógyszertár OöziUrdö nyitva raggal 6 órától este 6 óráig (hétlő, szerda, péntek délutáu, kedden agász nap nőknek).
— (A hercegprímás "köszönete Nagykanizsának) Serédi Jusztinián, dr. bl-boros heroegprimást 50 éves \'születésnapja alkalmából az egész ország el-halmozta szerencsektvánataival. I)r. Krátky István polgármester levéll>en gratulált a hercegprímásnak a város közönsége és saját nevében. Tegnap Jött meg a báboros-hercegprimás válasza a polgármesterhez, amelyben szívélyesen megköszöni a ügyeimet és Jókívánságokat és áldását kívánja a város Közönségére és a polgármesterre.
-r (Vasárnap mt-^XnéUik u Veesey-utcal iskola Tfiw»érer»«ág.<-Hkidá*át) A Vécsey-utcai iskola nagyszerű előadását, amely általános tetszést váltott ki és káprázatos Tündérországot jelen-tett szülőknek és gyermekeknek egyaránt, vasárnap tfélelött 11 órakor a Városi Színházban megismétlik hogy azok is láthassák, akiknek eddig nem volt alkalmuk benne gyönyörködni.
— (A hép ilátfosltána) Tali Fe-renc v. rendőrkapitány népfelvilágo-sitó ingyenes előadások keretében nen< csak szóval, hanem? a nyomtatott betű meggyőző erejével is figyelmezteti a félrevezetett alsóbb néprétegekét a szélsőséges eszmék káros és veszedelmes következményeire. Továbbá ellensúlyom! akarja azt a nagy raelfemi aránytalanságot, amely a városi és a falusi ^Jp között van. E célból idő-közónkint tanulságos kis füzeteket is ingyen osztat szét a szélsőséges esz. mék befogadására hajlamos munkás tömegek kőzött. Tali jelenleg városunk, ban időzik, hogy európai utazásai alkalmával összegyűjtött és A Világ 1200 Legjobb Anekdotája cimen II4k kiadásban megjelent könyvének pro. pagandát csináljon Tekbitve, hogy az ebből eredő összes jövedelmét népíel-világositó ingyenem előadásainak költségeire fordítja, megérdemli a legmesszebbmenő pártfogást.
— (Szórakoztató-**** a Kalbollku* L^tféOy egy létben) Vasárnap este fél U órakor tartja a KathoUkus LegényJ egylet szokásos szórakoztató-estjét. Az eddigi sikerek, alapján ismét zsúfolt házra számíthat az egyesület. Meghívókat a rendezőség ez esetben nem bocsát ki Belépődíj nincs.
— Takarékosság — Schütznél vásárolni.
— (A szombati garrku-parly)
piarista kápolna javára, a Piarista Diákszövetség rendezésében fényes sikerűnek Ígérkezik. A -gimnáz^m udvarán a büffé, a tornateremben jazz
muzsikára tánc, a cserkész -otthon he
lyisé^élwn a kártya lesz az uralkodó plánéta. Kezdődik 5 órakor. Belépődíj nincs. A büfféhez szánt adományokat kérik szombaton délután SÍ-tói 5-lg a helyszínre küldeni. V
— Intézett és az előirt líceumi anya. gok olcsón beszereahetők Slnger divat-áruházban.
Bérmálásra
selymek, vásznak, szövetek, grenadinok,
szőnyegek, függönyök, asztalteritök — a legegyszerűbbtől a legflnomabbig —
nagy választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
Bérmálásra
Imakönyvek
szép ajándékkötésekben, nagy választékban
FISCHEL
könyvkareskadéaban
Horthy MIklós-ut 1. Telefon I7V. sa.
A nagykanizsai kerületi lözoltólanfolyam jelentősége
Most, hogy az első nagykanizsai kerületi tűzoltó tanfolyam lezajlott, kérdést intéztünk dr. Prack István főparancsnok, közigazgatási tanácsnokhoz, hogy milyen jelentősége van a kerületi tanfolyamnak a város szempontjából. A főparancsnok kijelentette, hogy ez az első kerületi tűzoltó tanfolyam, a mely Nagykanizsán volt. Jelentősége uemcsak tűzrendészet!, hanem ^gazda-sági is. Ugyanis az Itt tanfolyamot végzett tüzoltó-hallgutók községükben valószínűleg vezetői vagy parancsnoki szerepet töltenek majd be, tüzrendé-szeli szempontból Nagykanizsához kapcsolódnak oly értelemben, hogy szorosabb viszonyba kerübick az itteni tűzrendészet! centrummal, tanácsot, útbaigazítást és útmutatást innét kapnak. Természetes, hogy ennek megvannak a gazdasági előnyei is, meri akik idejönnek tanácsért és felvilágosításért, azok szükségletüket is Itt a városban szerzik be, még pedig nemcsak tűzoltósági uikkcktű, hanem egyéb gazdasági és mindennapi dolgokat is. A kerületi tűzoltó tanfolyam tehát minden-képen előnyös Nagykanizsa város szem|»onljából
• Kijelentette még Prack főparanc.
nok. hogy az országos nevü tüzoltó-vezérek, mint Marinovich Imre államtitkár, országos ulelhök, ugyszihtén dr. Erdélyi Ernő győri főparancsnok, akinek orszáflos neve vUn a tűzrendészet terén, a legteljesebb mértékben meg voltak elégedve a tanfolyam /eredményével, valamint a nagykanizsai tűzoltósággal.
— (Orvosi hk) Dr. I^vánffy Miklós, nagykanizsai szülész és, nőgyógyász szakorvos (az OTI szakorvosa), rendelőjét Magyar-utca 7. sz. alól Kisfa-ludy-utoa 2.a) sz. alá helyezte át.
Oramofonlemezek 1 pengőtől: Tranadanüb tdndl
— (A ,Rlff-K«bil> awlaltáraasáfO
május havi összejövetelét vasárnap a Nagykanizsa város tulajdonát képező >4* a Sánci-irt mellett az alsó erdóbenr elterülő úgynevezett Szedres (Epres-kert)-ben tartja délután 3 órakor, u melyre ugy tagjait, mint azok barátjait és családjait ezúton is szeretettel meg-hivja a Sxszetődég azzal, hogy a titkár-nál szombat délig tett elegendő szánni bejeleutés esetén a helyszínére autóbuszt is indit délután fél három órai indulással a ttwtrál-szállótól. A hely-szinén ételekről és italokról gondoskodva lesz. Tánchoz és a vendégek szórakozására cigányzenéről is gondoskodás történt. Célszerű, ha a vendégek, miután kellő számú ülőhelyről gondoskodni nem lehetett, a pázsitra leteríthető plaidot Is hoznak magukkal Kedvezőtlen Idő esetén a kirándulás a következő vasárnap lesz megtartva.
Francia grenadinok axlusiv mintákban Schütznél.
(A zraefckola mai aömidéfc viw-[v-*r»enye) pontosan délután 6 órakor kezdődik a zeneiskolában. Jegyek 50 filléres árban a \'Krátky tőzsdében kaphatók.
Gabonás, llizte* és szalmazsákban állandóan nagy raktár. Viszonteladóknak árkedvezmény. Sioger Divat -áruház, Nagykanizsa.
1*34. május 4
ZALAI KÖZLÖNY
Tapolcára hozzák Bacsányi János és felesége • > hamvait
Baosdnyt János. mint költő én hazafi, előkelő helyet foglalt cl magának a magyar irodalomtörténetien. Első volt a magyar nyelv cjü-Kxolói és a nemzeti szellem ébresztői között, épp ezért küzdelmes életét 1845-ben, mint száműzött fejezte be Linzben. A Petőfi Társaság és szülővárosa, Tapolca most haza-liozatja Linzből liacsányi János és feksége, Bttumberg Gabriella hamvait, amelyeket Tapolcán helyeznek örök nyugalomra május 10-én, Ál-dozócsütórtökön. Ezen a napon déli 12 órakor nagygyültet tart Tapolcán a Petőfi Társaság, a hamvak sirbatétele pedig délután 4 óra kor lesz ünnepélyes keretek közótl a tapolcai katlj. temetőben.
- (Ilősök tanrpe) MAjut 3-án tar. totta a Vánosi fiu kereskedelmi iskola a hősök ünnepét. Fegyelmezett. zárt sorokban vunidtak a is*niüóUc a hősök temetőjébe, ahol «z iskola énekkara a Himnusz eléneklésévcl nyitotta meg az ünnepélyt. Utána Balogh János III. oszt tanuló szavalt. A* ünnepély fénypontja Gazdag Ferenc püspöki tanácsos szivbemarkoló beszéde volt, melyben az elesett hősök buzditó példáját állította az ifjúság elé. A püspöki tanácsos megható szavai után Gut István II. osaft. tanuló szavalt nagy felkészültséggel. Az ünnepélyt a Himnusz zárta be.
- Ilus* toenizet bevásárlója látogatja a magyar Arumintavásárt UJ gazdaság lehetőségeket nyit meg min-dmki előtt Május 4—14.
...... # . • ... , . . j
- (í.piU ax uj villanytelep) A Drá-vuvólgyi Villamossági R T. a nagy ka-nizsai Merkúr-telepen épülő villanytelep munkálataival annyira előrehaladt, hogy tegnap megtartották a hatósági tclep^zemlét, amelyen részt vet-tek Krátky István polgármester, Hegyi Lajos főjegyző, Király Sándor műszaki tanácsnok, Prack István tüsol-tófőptanuicsnok Gajdán rendőrkapitány, Bfminer József szombathelyi kerületi iparfelügyelő, Kanitxer Máv fő-felügyelő és Goda Lipót városi tiszti főorvos.
- (Rács kfcflor bflptetéaét leszállították) Ismeretes, hogy ifjú Rácz Já-nos nagykanizsai városi rk. kántort engedélyuélkAli röpcédula osztogatás tniatt a nagykanizsai rendőrség bün-tetőbárája 100 pengő pénxbünctté*ro Ítélte. Rácz fellebbezett. A kerülj Háciv kántor büntetését 40 pengőre mérsékelte.

- A pycMayagból csodákat <«*mv tett az ipar. Ezeket láthatja a Budapesti Nemzetközi Vásáron- Május á—14.
- (Jud Káknámtét nem eog^dteu
sabodtábm) Jud Kálmánné nagykanizsai szülésznőt letartóztatták, amihez «♦ törvényszék vádtanácsa is hozzá já-rult. Felfolyamodás folytán most fogadkozott a pécsi tábla Jud Kálmánné "gyével és hozzájárult « szülésznő to-vábbi fogvatartásához. Judné tehát bűnügyének fötárgyalásáig fogva ma-rad.
- ElveazMétt egy magántisztviselő sajátjából váltó-törlesztésre szánt egy dro. 50 és ogy drb. 20 pengőst a Fő-utón. Becsületes megtaláló 20 pengő jutalomban részesül. Cim a kiadóhivatalban. i
- KOzaftafatMMrtak flg^tknibel Bu-torároinkat -ényegeaen leszállított ára-kon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butorárj-bA», Horthy láiklóa-ut 4. wám-
Költözködik...
Gyönyörű modern
hihetetlen olcsö árban villanyégftk, rádió-kAaalllékak
nagy választókban, részletre is
Szabó Antal
rádió, csillár és sportQzletében Fő-ut 5. szám. Telefon 91. sz.
— TUdja ön már, hogy az ismert Aspirin-tabietták 1805-bun beható ki sértetek és tudományos kutatások után kerültek forgalomba és immár kb. 38 év óta at emberiséget a «meghülések» elleni védekezésnél támogatják. Hűié-K\'k minden tüneteinél, influeuza-, spa-nvol-járvány, reuma, c«uz, ischiásnál ma már az egész világon Aspirin-taii. lettákat az eredeti csomagolásban a
• Bayer keresetté- veszik-
Otcséniijiot aáfiamcxúnan
szétakoxhatik
— A Flat-BallHa kocsik napróL-na|>ra nágvobb tért hódítanak ós Wgujabb kivitel, u négy-ajtós középoszlopnélküli csukott berlina még népszerűbbnek Ígérkezik. Ez a tipus a szintén szépen terjedő Ardita kocsinak kicsinyített mása és igy e két típus, a kocsi ós a középnagyságú, jelenleg ínég Jobban kiegészítik egymást.
^ Igen oloaó oatlldr-vdadr Tranadanubidndl.
SPORTÉLET
Nagykanizsai lovasmérközés
A május 26-án tartandó nagykanizsai lovnsmérkőzésre május hó 7-ig kell newoü a 3. h. tüzérosztálynál (Gábor Anon laktanya). Lebonyolításra kerül? nek: egy dŰugratási szám 1.10 m.-e« akadályokkal, egy akadályhajtás, egy 20 km-es országúti kettes fogat ver, seny, egy falkabemutató, melyen a leghelyesebben felszerelt lovas nő illető, leg lovas dijaztatlk. Valamennyi ver. aeny helyezettjei tfsztek\'t dijakat nyernek. Nevezési dijak: lovanként 2 P, illetőleg fogatonként 3 P. Fentieken kivüi egy altiszti dii ugratás, egy lö-vegoaroussel és egy lovas betyár jelenet szerepelnek a műsoron. A mérkőzést megelőző napon, 25-én a hadsereg versenyek előmérkőzéseként két díjugrató és egy díjlovagló száin kerül Cj. döntésre. . mérkőzések bevételét olym-piai célokra forditják, minden részt-vevő és minden néző hozzájárul ühhoz, hogy az 11)36 évi olympiádon lovas-nemzeihez méltó módon képviselhc*. sék lovasaink a magyar színeket.
A belépti dijak oly alacsonyak, hogy nagy tömegű látogatásra lehet szá mi tani. _______
400 pengőt szavazott meg Nagykanizsa városa a Budapestre utazó tornászoknak
Nagykanizsa sportegyesületei beadványban fordultak a város ve* tőségéhez, hogy a többi vidéki magyar vá-
VÁROSI MOZGÓ
Május 4-én, péntakan — három alóadáa Különleges alftadáaok I
Szigorúan felnőtteknek!
(Az elveuett lelkek). A legmerészebb probléma 10 felv.-ban Pola Negrivel. Ezenkívül
Leányok o viharban
Rendkívüli téma rendkívüli filmen. Mindkét nagy film egyszerre. Hitedások 5, 7, 9-kor Mindhárom előadás olcsó (20-60) helyárakkal!
rostos b»sonló«n támogassa 4k»l ab-Isui a tórekvtoben, bogy • fnlyó hó végén Budspestm tartandó tornász világbajnoki versenyekéit minél nsgyobb számban vonulhassanak fel. Kérésükéi azzal indokolták, hogy Magyarország, nak lialalmAs pro|«K«iuta ka «, h« A világ min dm résiéML iuiwrtgWt küiöftWtö n«ii«Uségú toraáuteMMik és lornástok «ít látják, hogy ■ Dun» moiioicé]61jni « így kuluiráb»n éf nemxeti öntegydmMéaben óílicková. oaolt nép, akit a gyöwlmi tébolyban megréaz gedrtt u. n. gyöió nemMttk tiianoul béklyókkal láttak id. Tfeng-lelvtmuláisRl pedig a toU kuUun fcfc talmal magyaiorsiágl elóntérMt*tar. ják dokunimtálni
NagykánlEW víiros jiénrügyi Mmtt-rrn- u lM«dvAnyn» mindönté tóO pangót seavuott ^Yég. tadokolá*: nincs tóbb fcd«et. Pcdtg e* «i 6M«g nag>on ketéa akkor, mikor városunk-ból tóbb mint 100 ISnyl a-^g ™ olókésdtve NamluoUm méltó mpre-z«nlátására. Mükolc, Sopron. Oyit, Kiskunhalas, «tb városok 4—5000 gö borzálárulással sejtik «lö csapataik felvonulását, dacára Wu>ak, bogi e«yik másik városból kisebb tóinég fcg Budapesten felvonulni Ezúton kélik meg városunk valamelyik képviselőül,bogy » város köigyfllése ol«H prtídlJMS odahalnl, hogy a ai óssneg legalább a duplájára emeltessék fel, mert nagy Siégyen lenne ai városunkrv, amelyik azlal a büszkeséggel is dicsekedhetik,, bogy Magyanoisság legrégibb torna, egyesületét mondhatja magáénak a Nagykanizsai Tomaemrleíben hofir Csekély 4-500 P miatt k&yteteiek volnának egyesOletenkint a kgmmltni-liaabb tornásszal felvonulni. Ez iXW volna egyáltalán reprezentálás, sót TT«8 azt a pér leikos vezetőt is acmylr-eikeseíitené, hogy • nspjaifliMn M-tóró nagykanizsai tornasport ujr* azaesoo az Ismeretlenségbe.
ltemélik, hogy »rre nem fog sor ke-rülui. _ IWw ,
Vasárnap Csűrné—Zrínyi
A Zrinyl Tomaégyiet vMct6«ége fí-léres belyárakkal rendezi meg vasárnap » Csurgó ellen Mjooki mérkózését. jegyek clóvételheo: ülőhely 50 fillér állóhely 30 filife: Ugyanez a pályán 60, Illetőleg 40 fillérbe kerül A vezetőség reméli, bogy «z olcsó helyiirak mellett módot tud nyujtáoi <
legszegényebb néposJUAlyuuk is a mér. kőzés megtekintésére. Mindeneset™ fVdvős a vezetőségnek törekvése, most csak a spurtkőtónségen múlik bogy hogyan ltonorálja ezt ElőulérkőzéMék k Zrinyl kólyók csapalát illllja szembe a jH>lgári fiúiskola válogaiott csapa. Iával. Érdekes lesz CZ a Irtárköaéa, meft a spoitkólónség saját szemeivel győződhetik meg az utánpóUái Jóságról. Budapesten legalább is, minden Uyen mérkőzést hatalmás számú néaó. sereg tekint meg, mert sohasem lehet tudni hogy hol van a Jövő Orthi-f vagy Sárosija elrejtve, várva a felfede. zöjéi. .
\\K «swi*«fiely> Leveliié Fjtys^Uet)
10 éves teaoálLtsa alkalmából nagyszabású - ünnepségeket rendez Szombathelyen az egész Délnyugat levente egyosületrfnek bevonásával. A rendezőség most felkérte dr. Krátky István nagykanizsai polgármesteri, hogy a szombathelyi lcvente-únnepségík fő. »<dilókségét vállalja et Krátky polgármester készséggel tett eleget a f i. kérésnek.
Emlákaztotfi
Májas 4. Iláii vizi^a-előadás • cats.
iskolában délután I őrskor. Májas I. A piarista uiákszővetság teé. la a gimnázium tomstennébeo * kápolna javára a óisdnr. Má>> 10- Kwkedelmislák tomattl-nopéiye 4 ónak«r • Zrtayl pflyE.
A aonnástak z«J«te őrségváltás* i» ónkor Sz ortzágcászlónál.
Ipartéstüiett llalárda
uy« az Iparoskóibeu-A Nyukosz kör gyűlése 11 órakor a Ptjfárt Bgyletb«tt, ____^
ZALA) KOZLQNV
1934. mi jut 4
hötgpzdnság
*zatma».\'(iii n oií\'-iMa W WÍO-IWá. damil
i rtJes 980-1000. 78-aa
100»—1030, 80 »> *.<lit) 77-ai94ő 93Ö
»»-»«, n** 9as-a 78.
Ka t>76-»85. roat íui) 4 05—505. -gg 1.^950 - 960. Utdnl.ll
MMMf atadatl.r 200 KIS*.
-----®-08«, lM«t 076- 0-80, l»
iéfOTi~mS Weeya 0*4-068,
aM rm-tf <**t MMU lUx) raodtt MMVi-IW/iiM aak» 1/080 - 090,
mMMM naayban OQft-HH, aiir 130—
m Mt»«-113. Wawtta 1"
aiapt.mfa.ea K»«... MwtkUa Hiniáéq 4» Dáizatat
UN, kaOW\'IUWMk 102—108.
UBMHÍ*
VAlWaéa rt^ykülMti Mm HMÓl ZalM\'K4n>ty. latatvibaa leltloa: Nüulo 78. ul.
iPíöffIRDBTÉSEI
Mtrpk. \' 1940
■JWrbuMHtWMM kcrnünk agy nar. Mtaltóa. llaftar 4a Tiui 1980
Agnjiloiiat .Stotay\' Jattért Ul « ki-
KiAtoö
II, k»<5» Wn," MÍőmíortí*\'k-Mltyel május l-re. 6rde»l«dnllehet
1890
NMtaali itattam ■
ÍStíííSSSSPlU^n n M" >«*!\'**
üjrcimek kocsik l«olc«tt>b lof K.rtfr.mml tltdáw.
loiliu T«U>-
1508
lka 47. hii toboatáaébdl ki ■ wi»4<l,.,|Wk. abtekok, Apu-
BÉliEm
W
íf lejtési hirdetmény.
Vb Valiid Ágoston és Tárttal csődtömegéhez tartozó zalaszentja-kabl m«(Bt tertletén MtWfc tizemen IriaSI Álló MnWepen levő gSz-gépet.^títtterfüitsttés felszerelési tár-Ö*tt, \'ftttttzüzemtlez tartozott (gyéb ingóságokat oly állapotban, amint uok a MyMnéfl feWtznek, éíté-NtMfctt. — Eiekre vonatkozó vélell ájtaMH Íróimban 1634. míjus W, Mm MctéWg benyújthatók.
Dr. Bertln JÓOel "44__"trrj* j^ggMMMgwfc
HIért utísórollon
Szabó
l
cipöaruháxban
Mert legnagyobb választékot legjobb minőséget legjobb kiszolgálást
................ " > ■ » ^ ipr P"
legolcsóbb árakat nyújtja I Horthy Miklós-ut 1. sz.
Csak
l|4»
Ciánozott
lakásba költözzön I
LUKÁCS GYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
FEHÉR
VILMOS
E héten szenzációs újdonságok!
Tropikál sportingek
remek színekben, gallérral P 260-tól Legújabb divatú nyakkendők . 90 lill.\'rlöl Remek divatzsebkeadők ... 40 fillértől

ís minden egyéb divatcikk legjobb minőíégben, tegolctíbb árakon
fórónyai "DlvatAru&áx
Hórífiy MUM«s-ut 1. VarosQdx-palota.
PONYVA
T C Á 1/ LEGMEGBÍZHATÓBBAN
^3/V IV H1RSCH és SZEGŐ*nél.
2579/1934.
Hirdetmény.
A várost Adóhivatal a Nagyméltóságú m. kir Pénzügyminiszter Ur 66 000/934. VII. a. számú rendeletéből kifolyólag, az alábbiakról érte-siti a háztulajdonosokat:
Ha valamely bérbeadás ul|án hasznosított épület (épületrész) bérjövedelme a házadó kivetés alapjául veit bérjövedelemmel szemben Időközben emelkedett vagy csökkent, a ház bríokota kötelet a bérjövedelem összegében beállott változást az ecélra szolgáló és a városi Adóhivatalnál az előállítási kaimig megtérítése eHenében beszerezhető nyomtatványon május hó 20-áfg a Wrosl Adóhivatalnál bejelenteni.
A bejelentést a háztu\'ajdonoa ti az érdekeli bérlők la aláírni tartoznak. A beállolt vátozás alapián az év második felére kivetett házadó megfelelően helyesbbttve lesz.
A bejelentésben mindenkor a májusi házbérnegyedbe*, Illetőleg május havában járó nyera házbérjövedelemnek megfelelően egy teljes évre átszámított összegét kell fe tüntetni.
A bejelentés tárgyát alkotja minden rendszerint bérbeadás utján hasznosított és az év áp\'lllt Havábin üresen nem állott bérlettárgy, amelynek május havi (negyedl) bére a no-vemhe I bevallásban bevallott bértől, bérengedmény, béremelés, vagy u| bérbeadás következményeként eltérne.
Nem képezi a bejelentés tárgyát az év április havában üresen állott bérlettárgyak, valamint azok a helyiségek, amelyek nem bérbe dás utján hasznoslttatnak, Ideértve azt az esetet Is, ba a háztulajdonos valamely eddig bérbeadott lakásba költözik.
Aki az évközi változás bejelentését elmulasztja, az mulasztása miatt pénzbírsággal fog büntettetni.
Nagykanizsán, 1934. évi májul hó 2-án.
mi Városi Adóhivatal
Egy darab tenyé»zlgazolványcs
3 m Mi iá
eladó.
WElftZ BÉLA
Magyar utca 32. 1*0
M utouö tyras u»<r u v»«t« m OVAKOOJUM a kmcmm iwcsnn NtooJI ZOU Pl
• AHONIL
Kapható:
orszAg józsef
•af. mOtráp., növ^vW^lml uerek
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10: A bírósági palota meUoU- Tplctcn
(HíomatoB a leH»lalaoi»t KmaauUtád K.-T. avteaWrg Nyomda «s Dílialal Ltpkitili Villtltla k»oyYayoraatláb«n Nasykaniiián. (Ptltlót tilelvezetö i Zalti Károly .)
74. évfolyam ÍOI. Mám Nagykanizsa, 1934 május 5, szombat Ara 12 Mér
ZALAI KÖZLÖNY

»UT1(AI NAPILAP
iaatauttaét <a UaiUhlntil: Fial 5 „á. b-i-ia- ._____,,, I .1.. BMUíltó in : tg. h4r. t pengi 40 Ilik.
McritMk mi«i«n r.u«i, mu6 uwtiitxi reletfls szerkesztő: Barbarlts Lajos s.citoutí«<«i «t ff.<nhi«.uii leiiioo: 7«. ••
Nagykanizsa rendkívüli közgyűlése
A csatorna-per és m fele/ősség kérdése — A Lap-kölcsönt a város a Drávavölgyi közterületdijából törleszti — Modern ravatalozó a temetőben — 15 évre visszamenő tanszerdíj kivetés
ScdleM látván„ a lánglelKU atulxburgi magyar levele a város "képviselőtestületé Qex
Pénteken délután 3 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését Nagykanizsa város képviselőtestülete dr. Králky István polgármester elnök-leto alatt.
Napirend előtt Krátky polgár mester felolvasta az irredenta-emlékmű nemes adományozójának, Schless István, a néves magyar feltaláló levelét, abból az alk*loml>ól, hogy a város képviselőtestülete jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki és ezt mcgküldötték Schless Istvánnak. A nobilis adományozó meleg sorokban válaszol a kéjiviselőtes-tű let köszönő soraira és pedig oly hazafias lelkülettel, hogy sorai igazi kópét mutatják meg nagyszerű magyar lelkének és áldozatos hazaszeretetének. Azt irja Schless Isi ván levelében a polgármesterhez, hogy tettéért nem várt kőszőneiet, hiszen azok sem köszönetért tették, akik életüket áldozták fel a hazáért 0 csak kötelességét teljesítette hazájával és nemzetével szemben és ha életével megtudná váltani Magyarországot Trianon bilincseitől, hala déktaXanul ezt is megtenné.
Schless István levelének felolvasása láthatólag nagy hatással volt a képviselőtestület tagjaira. A polgármester a levél felolvasása után ki is jelenti, hogy Schless levele a legszebb fényt veti az ő hazafias lelkületérc és érzésére. Utal arra, hogy Schless adománya, az írre denta emlékmű rövidesen építésre kerül.
Napirend
A napirend első pontjaként dr. Hegyi Lajos főjegyző - bejelenti, hogy a jíolgármestcr ujabb kérelmére a pénzügyminiszter 30.000 pengő segélyt adott a városnak a rendkívüli forgalmi adó részese désből, amit a Lap-féle kölcsön-törlesztésre fordítottak.
Aradi Antal örömmel veszi tudomásul, mert ebből is látja azt a lelkes és fáradhatatlan munkát, arait Krátky polgármester a város érdekében mindenkor kifejt. De szeretné, ha a pénz felhasználásá ról is tájékoztatnák. Ugyanis itt van a Hlatky-Schlichter-féle csatornaper, itt van a Sugár-uti szaka-kadáe, mely esetekből kifolyólag a felelősség kérdését szeretné fel vetni. Ne csak a város közönségét terheljék, eaek az összegek.
A csatorna-per
A polgármester válaszában kifejti, hogy a felelősség , kérdését mindig konkrét esetekben szokták felvetni. A csatorna-jver a bíróság előtt folyt le. Hogy milyén bizony.
talan volt ez az ügy, mutatja, hogy különböző fórumok különböző őszszegeket állapítottak meg. Felelősségről ennél az ügynél nem lehel beszélni. Nem lehet a felelősséget megállapítani. A műszaki tanácsnok a legprecízebben és legponto-sabban járt el. Itt vollaképen fel merült külőnmunkálatokróí van szó. Ha azonban ugy véli, hogy mulasztás történt, akkor kérje fegyelmi megindítását,,de ugy látja, hogy erre semmi ok nincsen. A másik kérdést illetőleg azon lesz, hogy a vállalkozó a mulasztásokat pótolja. A vállalkozóval szemben fennáll a felelősség kérdése és most igyekszik ezt a kérdést tisztázni.
A közgyűlés tudomásul velte a polgármester válaszát.
A Lap-féle hitelrendezés
A Lap-féle 221.301 pengős vállalkozói hitel rendezése került ezután sorra. Ennek a kérd&inek a rendezését a polgármester a Drávavölgyi villanykoncessziójával hozta kap-jjsolatba. Sikerült öt évi lejáratúvá átváltani. A kölcsön jelenlegi összege 170.000 pengő, amit a város 5 évi részletekben fizet és jwdig a Drávavölgyi közterülethasználati di jóból. A kezességet is a Drávavölgyi vállalta.
A közgyűlés tudomásul vette.
UjrendszerQ ravatalozó a temetőben
Király Sándor műszaki tanácsnok a rk. temető modernizálásának ügyét terjesztette elő. Ugyanis a polgármester két fázisban kívánja a temető fejlesztésének kérdését jvieöoldani. Az első fázis, nmelyre azonnali végrehajtást kért. megfelelő ravatalozó, illetve srertartás-tercm (búcsúztató) ópitésc, mig a második fázis fertőző betegségien elhaltak rószére ravatalozó, gondnoki lakás, iroda, boncoló, stb. Előadó utalt arra, hogy a mostani közös szertartásterem annyira zsúfolt, kegyeletsértő és alkalmatlan, hogy feltétlenül szükség van egy megfő lelő terem építésére, mely a Vécsev-utca felől nyerne bejáratot. Az. egész terv 73.000 pengőbe kerül, ebből az első fázis 20.000 pengő, araibői 14.000 pengő készpénz (ami a háztartás megtakarításaiból nyer fedezetet), azonkívül 6000 pengő • ínségmunka. A másik fázis kivitelezése későbbi időben kerül megoldásra.
Krátky polgármester hosszabb
felszólalása után a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Mérsékelték a szikvizadót
A szikviz után fél literenkénti 3 filléres adót 2 fillérre mérsékelték. Az ásványvizadó kérdésénél dr. Darlha István az eddigi adótételnek a felére való leszállítását kérte. A jxjlgármester tanulmánytárgyává teszi még.
Magyar János mozibérlő a vigalmiadónak 193 l-re átalányösszegben való megállapítását kérte. A polgármester javaslatára a közgyűlés évi Ö000 pengőben állapítja meg, ami havonként 500 pengős részletekben előzelescn fizclendő.
A legeltetési szabályrendelet vitája
Elénk és hosszú vita folyt a legeltetési szabályrendelet módosításánál. A gazdaképviselők többféle kívánságaikat terjesztették elő. Főleg, hogy a csak néhány hétre kihajtott állatok után ne kelljen az egész, vagy |>cdig félévi legelőbért-fizetni.
Erőst Rezső erdőmérnök bejelentette, hogy a város Ismét 1000 ürmóler fát bocsájt eladásra, kis tételekben is, megfelelő áron.
Poltyondy József dr. aljegyző az inségakcióról számolt be. amelyből megtudtuk, hogy márciusban 780 munkanélküli és 380 munkaképtelen család összesen 3667 fővel ka-]>olt ellátást. A közgyűlés 500 j>cn-gőt szavazott meg a szegény iparosok részére azzal, hojgy ezt az Ipartestület ossza ki az arra rászo» rultaknak elszámolás köleLzetlsége mellett.
Az 1932 évre kirótt természetbeni közmunkatartozásukat le nem szob gált közmunkakötelezettekív a képviselőtestület kézi na|)szám után 1.50, kétfogatú után 12, egyfogatú után 6 |>engő bírságot állapit meg. A nagykanizsai frontharcos főcsoportnak 150, a tanonciskolái kiállítás céljaira 150 pengőt szavaznak meg.
16 000 pengős tanszerdíj a tanonctartó iparosokra
Itt Samu Lajos ipartestületi elnök szólalt fel, hogy ezen a héten nagy megdöbbenést váltott ki u nagykanizsai tanonctartó iparosság körében, hogy felszólítást kaptak, hogy mintegy 750 iparos összesen 16.000 pengő tanszerdijat fizessen meg különbeni végrehajtás terhe mellett. Van olyan iparosmester is, akire 250 |>engőt vetettek ki. A követelés 15 évre visszamenőleg
szól. (Mozgás.) Utal Samu elnök arra, hogy a tanszerdijakat á mesterek a szülőktől szedik be. Mikor a tanonciskola kiadta a tanoncnak a bizonyítványát és a mester már felszabadította tanoncát, azután nem lehet többé a dijat követelni, akkor, amikor a bizonyítvány kiadásánál kellett volna követelni. Olyan tanoncok után is vetettek ki dijat, akik soha nem is voltak a kérdéses mestereknél Sürgős és erélyes intézkedést kér. A nagykanizsai iparosságnak sem munkája, sem kenyere, nem lehet akkor ilyen követeléseket tőle behajtani.
krátky István dr. polgármester kijelenti, hogy amikor ezt a dolgot megtudta, maga is megdöbbent. Tény, hogy ezt a dijat be kell haj* tani* de ezt már régebben kellett volna behajtani. Hogyha valaki ezen a téren mulasztást követett el és ezt a vizsgálat megállapítja, ellene el fog járni. Megnyugtatja a nagykanizsai iparosságot, hogy a behajtást mindaddig függőben tartja. amig a kérdési ki nem vizsgálja. A vége valószínűleg az lesz, mondotta, hogy a követeléseket tulnyomólag le fog kelleni írni.
A közgyűlés, főleg az iparosképviselők köszönettel vették tudomásul a jjolgármester válaszát.
Majd a többi kisebb tárgypontokra került sor.
A közgyűlés 7 óra előtt ért véget.
A
kormányzó megnyitotta a Nemzetközi Vásárt
Budapest, május l< A kormányzó pónteken délelőtt 9 órakor nyitotta meg a Nemzetközi Vásárt. Az ünnepélyes megnyitáson ott volt Gömböt Gyula miniszterelnök vezetésével a kormány minden tagja is.
A Hassan bey vezetése alatt Bu-dapesten tartózkodó törők vendégek pénteken délelőtt szintén részt vettek a Nemzetközi Vásár megnyitásán. I
A Ház ülése
Budapest, május 4 A Ház pénteki ülésén Görgey István a magyar ipar helyzetével fog Ialkozott I\'allavicini György a kormány sajtópolitikáját bírálta Simon János kiemelte, hogy a kormány leszögezte magát a titkos választójog mellett. Imrédy Bélaj>énz-ügyminiszter a vita során elhangzottakra válaszolt, hangsúlyozván, hogy a közterhek csökkentése attól függ, miként tudjuk megszabni a kiadások mérvét.
ZAU| IfflZLOffV


A zeneiskola nttvendtthaiigverfienye
A kanizsai közönségnek hossiu hónapok óla tegöttp wft ismét ul kulma részt vennia zeneiskola 11O vendékiuuigvei-senyén. A. hosszas
szünetelésnek sajnálatos háttere . van. A zeneiskola ugyanis azért kénytelen mostanában csuk ilyen ritkán megrendezni egyébkent hu-vt^aU szokásos növendékhangversenyeit, mert nincs anyagi fedezete a rendőrségi dijak fedezésére, amit a rendőrség különben minden belép Üdjjos rendezésnél követel. Üzen a néhány pengüu múlik azután, hogy kisebb zokKenőt szenved az a kulturmuuka, amit a zeneiskola vezetőcége annakidején ma-gaeié tűzött az ilyen nóvendék-nangversenyek bevezetésével. Mert a zeneiskola ezekkel a nyilvános rendezésekkel is eisősorban a növendékek érdekeit szolgálja, vállalt misszióját leijesiti, umikor Hozzászoktatja a növendékeket, a nyilvános szerep léshez. Legyen szabad remélnünk, hogy az arra illetékesek közmegelégedésre lógják Elintézni a nyilvános növedékhung. versenyek ügyét és lelietővé leszi a isinél a növendékhangversenyeknek havonkénti megrendezi sét.
A pénteki hangverseny müsoráu magyar és olasz szerzők müvei szerepellek. Ez az évenkint megismétlődő olasz-magyar hangverseny is egyik kiegészítője ama baráti kapcsolatoknak, amelyek minden megnyilvánulásban napról-napra erősödnek a két nemzet között. A kanizsai zeneiskola olasz-magyar hangversenyeiről egyéb ként még a nagy olasz lapok is igen rueleg hangon emlékeznek meg.
A i>énteki liangversenyen ismét örvendetes haladásnak voltunk szem- és fültanúi a növendékeket illetőleg. Az a néhány szülő, (sajnos, hogy csak ilyen gyér érdeklődésről számolhatunk be), őszinte elismeréssel adózóit annak a lelkiismeretes tanári munkának, amelyet az ügyes kis szereplök gyümölcsöztettek játékukban.
Akik végigliallgatták a tegnapi növendékhangversenyt, azok azzal a megnyugtató benyomással távoztak, hogy szakavatott, gondos kezekben van a növendékek vezetése.
DAMA.
— Gabonás, lbttea és izafem:*ák-
ban állandóan nagy raktár. ViszonWl-adóknak árkedvezmény. Sin^r Divatáruház, Nagykanizsa.
Pár nap múlva megkezdik a kanizsai irredenta-emlékmű építését
A Schless István állal Nagvka nizsának adományozott 20.000 pen gős irredenta szobor párját ritkító emlékmüve lesz Magyarországnak. A na|>okbai! már megkezdődnekax alapozás munkálatai.
A i>olgármesler által kiirt zárt^ körű versenytárgyalás határideje lejárván, tegnap a városházán felbontották a beérkezeti ajánlatokat. Jelen volt Schhss István, az adományozó, Iliibner Tibor, a tervező műépítész, dr, Krá/ki/ István polgármester, Yécseij Barnabás városi mérnök. A kikölés szerint a főid, beton és .elhelyező munkálatokat nagykanizsai (k\'gnek kell kiadni. Erre három ajánlat érkezett : Kertész Béla 5642, Kalmár Zoltán 6011 és Horváth és Vass 0869 P. A kőfaragó munkára csak fővárosi cégek tettek ajánlatot: Weisinger György pilisvörösjenői kőből 8795 P. A többi ajánlat dunaharasztj kőre szól. Nagy Zoltán 9615, Seen-ger Béla 10.093, Müller Ernő 11.008, Weisinger György 11.255, Král Gyula 12.890 P. Szobrászali munkára is csak fővárosi ajánlatok vannak]^ Ileim Zoltán 8510, Kari Ferenc 8850, Nagy Zoltán 8971, Kuzmányi és Tsa 9110, De-zsy /Gergely 9155, Fischer Antal 9332, Fain\' István 10.628, Secnger Béla 10.999 P. A három legolcsóbb ajánlat összege 22.605 P, ami még mindig meghaladja az adományo* zott összeget, annyival is inkább, mert a tervezés, stb. előmunkálatok is mintegy 2000 P költségei jelentenek. A városházán most átszámítják az összes ajánlatokat, esetleg ujabb tárgyalást kezdenek a legkedvezőbbnek itélt ajánlattevőkkel, mindez azonban pár napon belül lebonyolódik, mert a munkát — minthogy szerződés szerint a szobornak október l-re készen kell
állnia minél előbb .meg kell kezdeni.
Az emlékmű pilisvör&SjenŐI kőből készül, a szobor-alakok ép a tetején lévő korona duiiahnrasztlból, miáltal a művészi hatás még szebb lesz. Az emlékmű magasságú 10 és fél méter.
A városi mérnöki \'hivatal elkészítette az emlékmű eredeti nagyságú deszka-modelljél, amit felállítottak a szobor leendő helyén. A helyszíni szemle megállapítása-szc ríni az emlékmű impozánsun fog a kiszemeli helyen és környezetben érvényesülni.
Schless István, Nagykanksu Széchenyije, nemkülönben llübncr Tibor, a művészlelkű tervező-zseni, meghalva álltak meg az emlékmű ügyes és teljes illúziói keltő kulisz-szái előtt az Eötvös-téren, ahol az ősszel már a legmonumentáiisabh magyar irredenta szobor fogja hirdetni a hazafias áldozatkészség, a magyar művészet, a magyar munka jegyében a magyar nemzet\' és magyar föld oszthatatlan egységét.
24.000 pengőbe kerQI az emlékmQ
Az emlékmű-bizottság pénteken délután ugy döntött, hogy a föld, beton és elhelyezési mynkákat Kertész Bélának adja ki, a kőfaragó és szobrász munkára vonatkozólag l>edig nem csak ár, hanem egyéb \' sze)n|>ontok figyelembevételével is legkedvezőbb a két * legolcsóbb ajánlat. Ezekkel Budapesten még kisebb megbeszélést folytainak a végleges kiadás dőlt.
A szobor-mü végelemzésben nem 20.000, hanqpi 21.000 pengőbe ke rül, a többfetet Schless István ujabb áldozatos gesztussal vállalta.
Nagykanizsa kultur* kirándulása Zalaegerszegre
Vasárnap Zalaegerszeg városa a szegény gyermekek felruházására műsoros kulturestet rendez, melynek az adja meg a legnaggyobb ér dekességél, hogy Cz/ibor Mátyás né felkérésére résztvesz dr. Krdlky István |>olgármester, a nagykanizsai városi zeneiskola tanári kara és a Nagykanizsai Torna Egylet 12 tagu női tornászcsapata. Az egész megyében nagy érdeklődés van a jó-tékonycélu estély gondosan összeállított műsora iránt. Szerepel n műsoron zene, szavalat színdarab, torna, tehát tényleg kultúrál szolgál, mégpedig olyan sokoldalút,hogy alkalmas is lesz az érdeklődés komoly felcsigázására. A szereplőkön kivül nagyon sok nagykanizsai kul-tura-barát is átmegy Zalaegerszegre. A szereplők és érdeklődők nagy számára való tekintettel a délutáni személyvonattal utazók 33 százalé-
kos vasúti kedvezményben részesülhetnek ugy az oda, mint a visz szautazásnál. Visszautazás az éjféli vonattal lesz, tehát egy fél nap áll az odautazók rendelkezésére. Zalaegerszeg meglelte az első lépési a kölcsönös kulturális kapcsolatok kiépítésére, most Nagykanizsán a tor, hogy minél mélyebbre és melegebbre fűzze ezeket a kapcsolatokat, amelyekből az egész megye kultúrájának csak haszna lehet.
Aki friii és egéiuégei akar leni
és el akarja kerülni, hogy kemény legyen a széke, emésztése meg legyen zavarva, folyton fájjon a feje és bőre tele legyen rpjndenféle pat-lanásBal, az Igyék hetenként egy-szer-kétszer reggelizés elölt egv pohár természetes „Fereno József" keserű vizet.
~ KOZMETIKA
Rovatvezető: Pollák.Sarolta (üuilttpt^i)
Arait minden nÓnek tudni kell
, A szépre való törekvés minden embernek első kötelesség ueoiCBák es/tétikaí szempontból, hanem az
egészségének érdekében, mert az egészség, maga a szépség. Azonban nem elég a szépem tsak vágyakozni, lianeni egészséges életmóddal/\' éssZerü táplálkozással, rends/eres sportolással kell tu egész lest általános jó kondícióját rendben tartanunk.
• • \' v . •:\' VS v-\\
A tisztaság a szépség első kellé ke. Az egész testet naponta (Viznck k«U* érnie, akár fürdő,\' íakít; lemosás formájában. A napk tisztálkodás öt peroet igényel, ami olyan rövid idő, hogy semmi kő.rülmé-íriyek között sem maradhat ki a napi programból.
- Csak olajjal mosni az- arcot, nem szabad. Ha száraz a bőr, iigy, mosakodás előtt olajozzuk, inig zsíros bőrnél zsirtalahítót használ-junki mosakodás után. Helyesen megválasztott szappan fő feltélele
ja jó arcápolásnák.

A szem tisztántartása épp olyan fontos, mint az egész bőrfelületé. Ha nem á|>oljuk kellőképen és a nappali port, piszkot nem távolítjuk el, ugy állandó gyulladásnak lesz kitéve. Az árpa képződés kozmetikai szempontból rettegett szép-Béghiba, mert soha sem gyógyul heg nélkül. Elsősorban ápolatlan^
ságnak tudható be.

Minden nő toilette asztaláról két dolgot szeretnék eltüntetni: a nfc-gyitó tükröt és a csipeszt. A na\' gyltó minden nő átka. Ez alatt fedezik fel a tátongó pórusokat, az apró szarkalábakat és a piheszőTö-ket. Természetesen a felfedezést nyomban kétségbeesés is követi, nem gondolva arra,\' hogy általában az emberek nem szokták egymást nagyítóval nézni és az l^y félfedezett hiba nem is lehet olyan borzalmas.
A csipesz a normális világításnál alig észrevehető pelielyszálák kihúzását eredményezi. Ez. kezdetben ^gész jó szórakozás, mert csák később, hónapok, esetleg évek multán jelentkeznek a pillékből fekete szálakká erősödött szűrős hajszálak.
Épp ezért csak nzt tanácsolhatom, hogy dobják ki ugy a csipeszt, mint a nagyítót, mert ezáltal k£ sőbbi gondoktól kímélhetik meg önmagukat.

Házilag végzett arcmass aggnál vigyáznunk kell, nehogy túlzottan kinyujtsuk uz arcbőrt. Sok nőitek hibája, hogy szem alatti ráncait állandóan mössirozza, miáRal a bőr alatti kötszóveteket meglazít ja.\' Bízzák, hölgyeim, az arcmas-
Bérmálásra selymek, vásznak, szövetek, grenaürnok,
Nyári divatujdonságok imprimék, mintás
yrenadinok, stb. stb.
nagy választékban kaphatók
8
sázst szakemberek re. önök csak a megfelelő utasítás pontos betart* sával segítsenek minket az eredményhez. ^
Al test-massázst a torna pótolja. Ez, hölgyeim, egy szabad terület, amit teljes mértékben otthon űzhetnek. Egyedüli kívánság, hogy rendszeresen, naponta történjék, lehelőleg egyforma bosszú ideig
A rovatvezető üzenetei
(Érdeklődő leveleket a szerkesztőség elmére kell beküldeni. Cégeket nem ajánlónk)
M *r<* Ne törődjön vele.
Nem unesztétikus. Nyugodtan mehet igy strandolni.
W. julta. 1. Szemölcseit végleg teljesen nyomtalanul csak villanyos uton lehet eltávolítani. 2- Háziszor nincs, amivel százszázalékos eredményt tudna elérni. 3. Egy ülés alatt-\'
C%inya lány. Haját ne mossa, csak tiz naponkint, minden mosdás után ricinus olajjal kenje be. A kellemet le nül száraz érzés pár hét alatt teljesen meg fog szánni.
Vidéki. Bőre tulságown reagál a napfényre. Amennyire lehet kerülje. Fényvédő krémet feltétlenül használjon. ;
A zalaegerszegi pékek ée a kanizsai kenyérárak emelése
t)r. Mikula Szigfried városi fő jegyzőtől, Zalaegerszeg iparbizto sátói kaptuk az alábbi sorokat :
A f. hó 2~i Zalai Közlönyben meg-jelent \'Nagykanizsán felemelik a kenyér és sütemény árakat* cimü cikkben Márkus Károly iparosköri elnók valószínűleg téves értesülés folytán azt a kijelentést tette, hogy: tA szomszéd Zalaegerszegen a fél barna kenyér kg 32 fiHér és a sütemény 5 fillér már másfél hónap óta.»
Ezzel szemben értesítem a Tek. Szerkesztőséget, hogy f. év március hó 13íg félbarna kenyér ára Zalaegerszegen kg.-kint 24 fillér volt, azóta pedig 28 fillér, a sütemény ára változatlanul 4 fillér már évek óta A zalaegerszegi pékiparosok ezen árakat"" tartják és nem szándékoznak ujabban emelni.
Mivel tehát Márkus Károly ur nyilatkozata félreértésre. adhat okot, tisztelettel kérem b lapjában fenti közlésem szerint helyreiga-ziló közleményt megjelentetni Zalaegerszeg, 1034. május 3.
Tisztelettel Dr. Mikula Szigfried v. főjegyző, Iparbiztos.
Vxletatöelyexéa.
szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására adni, hogy üzletemet a NagylcanLcaal la-KoréUpéMtár Dedk téri
oldaléra Aefyexfom át.
Bővített üzletemben női kiszolgálás
a nagybecsű
omfoldlda,
dpr. 23-tól kezdve közönség rendelkezésére.
Sztvés pártfogást kér 1741 WAGNER JENŐ
url- és MHgyfodrdsz ló kiszolgálási Szolid árak!
ZALAI 4K0ZL0NV
Hogyan harcol a boszorkányok és egyéb rontások ellen a magyar falu népe ?
Délbaranya, április hó
Baranya vármegye közönsége elhatározta, hogy a megye területén élő magyarságnak a költői is néphittel, né|>szokáaokkal kapcsolatos hagyományait összegyűjti és ezt a magyar és nemzetközi szempontból U értékes anyagot kiadja. Ennek a mozgalomnak ólén Berze Nagy \'JánoS dr. PécS— boranyal kir. tanfelügyelő áll, aki fáradhatatlan munkássággal gyűjti ezc--<í*t az érdekes népszokásokat és hagyományos babonákat. Segítőtársai a baranyavármegyei jegyzők, plébánosok, de különösen a tanítók, akik legtöbbet ftrinlkeznek a néppel
Most Baranyában Jártamban magam is résztvettem ezeken a gyűjtéseken. Koltai Ferenc tanitó-barátonmál voltam egy délbaranyai faluban, ahol igen érdekes szokásokat volt alkalmam meg-figyelni. Talán nem lesz untató, ha egypár érdekesebb népszokást itt elmondok.
Az újszülött borjú és a kölcsönkért fejsze
Barátom kezdő tani tó és mini ahogyan ilyenkor szokásos bikása legénv-lakás és még nincs teljesen rendben Még ^íinca mindene, azonban van egy jó szomszédja. Ezt azért mondom, mert egy jó szomszéd sokat ér. Tudniillik barátom gyakran kényíeöen egy és más dolgot kölcsönkérni és ilyenkor természetesen István gazdához for-Uul, a szomszédhoz. A napokban egy fejszére lett vobw szükségünk. István f^iída épp kint dolgozott uz udvaron, hát átszóltam neki, hogv kölcsön Mdná^o a fejszéjét ót percre.
— Jaj nem lehet azt, tanitó ur, — szólt vissza az öreg. Ne kívánjon Ilyet, inkább liozok \'mástól.
Nem tudtam mire vélni, mi van ebben a kérésben oly veszedelem s megkérdeztem:
— Ugyan István gazda, mi baj?
— Tetszik tudni tanító ur, ugy van ar, hogy a Borcsa tehenünk tegnap megborjadzolt, igy oszt nem adhatom oda a fejszél.
Még mindig nem értettem, mi köze a Borcsa tehénndk a fejszéhez, de az tán megmagyarázta az öreg
— Szívesen adnám, kérem, de mi már csak megtartjuk, hogy li\'« a ^ehén megboraidzik, kilenc napig nem adunk és nem is viszünk ki semmit a házból, hogy a borjú megmaradjon. Ugye nem tetszik azért haragudni?
fis ő hozott nekünk a harmadik szomszédból fejszét, mert ősei babonájából nem enged. Félti a borjúját
Ahol ma Is lekötik a kilincset a boszorkány elten
Sélábií nVcntünk. Amint a falu végére érünk, az egyik házból vad lármát hallunk. Egy öreg néríe lakolt ott fiával és menyével. Arra füleltünk- «Fogd meg, üsd agyon> kiáltások szüremked-tek ki. Gondoltuk baj lehet, hát bementünk. Azaz, csak bementünk volná, de nem lehetett. Hosszas dörömbőlésie megnyílt az ajtó. Ijedt, kifulladt arcok, nagy felfordulás. Lassan aztán megtudjuk, hogy mi történt. Az öregasszonyt megnyomta a boszorkány, ő észrevette és meg akarta fogni. Bekötötték az ajtót madzaggal é-s vad hajszát rendeztek, hogv megfogják a boszorkányt. A harcmezőn feldőlt székek. Ilyen dadáimat idézett elö egy öreg hetvenéves asszony derékfájása A szomszédasszony meg is jegyzi 1 — Jóska öcsém »em kötötted le idejében a kilincset, oszt meglógott a vén banya. De lehet, liogy elbujt a sublat alá- Vigyél csak bc egyfokhagymát, oszt búzöld Id, majd eliram. kodik akkor.
Meztelen körmenet a friss szántás körDI
N*hol a szántás és az ásás megkezdésekor vallásos jellegű és babonás cselekményeket végeznek. Varázsigéket mormobiaic, imádkoznak és a szántani való földel meztelenül vagy szótlanul körüljárják. Ezt azonban ikid volt al-kulmam megfigyelni részben u rövid idő miait, részben pedig azért, mert a fiatalabbak, a .felvilágosultak* már el-elhugyják ezeket a szokásokat.
Érdekes babonák
A falu öreg Miska bácsija is elmondott egypár balionát. ami még erősen tartja m\'Jgát a nép között
Lucanapján nem szabad asszonyt engedni a házba, mert ükkor nem tojnak a tyúkok.
Tejbe nem szabad a kenyeret késsel metélni, mert akkor abban a házban véreset fejnek.
Azon a napon, amelyiken karácsony vau — tehát az idén kedden-szerdán, nem szabad kotlóst ültetni, mert vagy nem kelnek ki, vagy megdőglcnek a kicsikék.
Aki megérintett egy vak kutyakölyköt, az nem ültethet semmit, mert az úgysem kel ki, vugy nem hoz fmiést Idegen halottat nem szabad álvlnni a falu határán, mert akkor Jégeső lesz.
Olcsó árak
il

Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek, szövetek stb. nagy választékban
11
HERKULES téglagyár strandfürdője
megnyílott.
Napi fürdési dij 20 HU.
Ugyancsak jégaső lesz, ha átköpnek a szilán, ha a templom mellett káromkodnak, vagy ha valaki rálép egy darab kenyérre
Halottmosö rongy és szentelt sonkacsont a barázdában
Kint jártunk a földeken. Egyszer csak barátom figyelmeztet, hogy figyeljem meg mit találok a vetés között- Találtam is egy rongyot és efö-nagy darab csontot- Barátom erre elmondta, hogy az a rongy, halottmoaó híngy — a c*4ont pedig a húsvéti szén-teltnek a Vnaradványtt és azért dobják a vetés közé, hogy megóvják ónnak tisztaságát. De van, ahol tojást vagy szent György napja előtt fogott rákot hajítanak a Vetés közé.
— Még érdekesebb azonban a ve-tésre szánt magvak kiválasztása és el készítést\' — mondja a barátom- A cieabarka vagy az urnapi zöldág szenével füstölik meg elfizőr, azután szop. tatósass\'/ony tejével behintik, harmatra vagy eresz alá teszik és végűi a kerékagyon áteresztik, igy lesz jó > vetőmag szerintük.
— np és hogy történik a vetés — kérdezem.
— Oh, annak ezer módja is van. Majdnem minden faluban más. Először is meg van holdállás és napszak sze rint, hogy mikor legjobb vetni az egyes terményeket. Fontos szerintük az.is, hogy miből vetnek. Itt például » karácsonyi abroszból. A vetőmag közé pu-dig pénzt, egy lesárt lakatot, Vagy a keresztút porából tesznek egy marékkal. *
Még igy beszélgetve Járjuk a mezőt Andris bá* földjéhez érünk Csendesen szánt az öreg. Az elmaradhatatlan pipa a szájában. De nem füstöl.
— Ugyan Andris bátyám kialudt a pipa?
— A, nem alszik az ki, ha én STiyoml Csakhogy szántok azt ugy tartj\'a a szokás, hogy -aki szánt, annak nem szabad pipálni- Pedig nagyon kiváltom ám, de ha nem lehet.
És nem pipál az öreg reggeltől estig csak üresen lógatja a szájában az öreg makrát.
Zalában is élnek magyarok I Zalában is vannak népszokások, bubonák! Talán érde kesébbek, másfélék, min» másutt- Nem vobia érdemes összegyűjteni ezeket is? Nem volna jó ósz-szegyüjtcni a zalai magyarság érdeke* népszokásait is még mielőtt elfelejtődnek?
Gráf Ertiő.
8iékrek«déiaél, gyomorrontáinAJ, emésztísi zavaroknál, gyomorégésnél, májduzzanatnál, vérlolulásná", fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszul\'étrttl igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes , Perese JóueT keserüvizet.
Időjárás
A nagykanizsai metoorologlal meg-ögyelö Jelentések: — pénteken a hőmérséklet: reggel 7 órakor + M-T. dél-után 2 érakor 4- 23-2, wto 9 érakor + 14-4.
FtIMtrt: Reggel é« délben borult, eete tinta.
Szélirány: Réggol déli, dílben éa eats délkeleti.
(Bjuakal ntduiiknlli) * ■•■••r.lí-»lal ItrtAvatJalantl 10 érákért Ssataa XI várh.tó al.atarhaj-laMmal.
ZALAI\'KÖZLÖNY
mmml
NAPI MIREK
NAPIREND M£]ua B, taombat
WMI umbi: V. Ptua p
Oollh. tai.: liar hí 20
5,7 «•«,
VMinap », 5, T M 8 ónkor.
Várod múzeum él könyvtár nyitva cOUiUUtöM ás saaáitap díaWtt 1IWSI
szertári állát) uolfltat a hónap-
QMnáó ajtta tettel < én
isssíáSssíJír
— (FlérUrtUtöfHwwl Klska«l«áa)
Szép ünnepség kerekében folyt le pénteken délelőtt Kislunizu védő- j saca tjének, Szent Flóriánnak n«lvuu-nepe. Klskanizsán már évszázadok óta ünnepélyesen hódolna* Flórián-napkor a Szentnek, akinek segítségét iiy<uódon kónyörglk ki a tűzvész ellíüjiiiásdrn. Délelőtt P Kocsis Odőn mélyhaiásu szentbeszédet mondott, majd körmenet következett, amely <Si majdnem agfez KfekauizM réul vett
— fAs ki) orrom ortü-létek-) Dr. Dell KAioly, «4iJ nagykanizsai klr tónrényszéki om» pénteken délelőtt tette le a hivatalos eskflt a törvényszék teljes élésében dr Hennig Alfoéd töcfénysaéki elnók kezeihez.
— (A L«á«j*W> Mrel) A Szent Ilona Leányklub mozgalmas program előtt áll- Pünkösd másnapján adják vissza az «ger*zegl Vsáuyok a kanizsai Leány-Jchib látogatását Ezalkalommal vetített-képes műsoros clőudás lesz a Misz-sziósház nagytermében és a Kongregációval együtt rendezett tea a vendégek tiszteletére. — JunLus 10-én a nagykanizsai Leányklub zenekara ki-rándul Zalaegerszegre, abova meghívják őket «gy jótékony előadáson való szereplésre. — Junius 24-én » Leány-klub zene- és énekkara Csurgóra megy, Alul egy színdarabot is előadnak.
— (A sii^m t^riih |—<>) « piarista kápolna javára, a Piarista Diákszövetség rendezéaébai fényes sikerűnek ígérkezik. A gimnázium adva-tán « MtfM, a tornateremben Jász-muzsikára tánc, a cserkész-otthon helyiségében a kártya lesz az uralkodó plánéta. Kezdődbe 5 ómkor. Belépő«ljy nincs. A büfíéhez száat adományokat kérik szombaton délotáu 3-tól 5-lg a helyszínre küldoii
- (Záariöt sírnia ■ kUkanlnnl Wmyetylet) A mlsszlókiövérck reze. tése alatt Kiskanizsán írjár több mint egy éve működik a legnagyobb csendben, de annál áldásosabb tevékenységgel a idskanlzsai kathoUkus leányok egyesülete, melyaek tagjai elism rfsrr. méltó karitatív munkát végeznek. Sok szegény család, beteg és magateheU\'t-Ica áldja az úgyas leánykezeket, \'amelyek * lognagyohb szükség idején nyúlnak a rászorulók hónaalá. Ez a közel ötven tagot számláló egyesület május 6-án v«aámap délelőtt tartja zászlószentelés! ünnepségét P Kncais Ödön délelőtt 11 órakor ünnepélyes nagymise keretében szenteli fel a leányegylet Szűz Márta képmásával és a missziósnővérek címerével ellátott selyem zászlóját. A zászfóanyai tisztséget Sinkó Ferenc kiskaolzsai állatorvos \' neje tcáti be.
Költözködik
Gyönyörű modern
iVgOtf
w
hihetetlen olosó árban vülanyégök, rádió-készülékek
nagy választókban, részletre is
Szabó Antal
rádió, csillár éB sportüzletében Fő-ut 5. szám. Telefon 91. sz.
f— (Frtonfharres bajtártatn-
lut) értetjük, hogy folyó hó 6-án, vasárnap délután Sze-petnekre megyünk frontharcos taggyűjtési gyűlésre. Kérjük bajtársainkat, vegyenek részt minél nagyobb számban ezen propaganda ősz-szejövetelen. Jelentkezni vasárnap dél-előtt kell a titkárságnál Megjelenés csakis formaruháid A vezetőség.
— (A B »ta»oiol Társaság) hölgyhirott-ságának részvételével Budapesten a Vas-utcai felsőkereskedelmi iskolában 800 diák és HÓ tanár jelenléte mellett a Balaton eszméinek pno|>agálása céljából -előadást tartott- Az előadást dr. (íondu Henrik, a propuganda szakosztály elnöke vezette b«, felhívta a tanárok és az ifjúság figyelmét a Ba. latonra, mint nemzeti kincsre. Dr. Pintér Sánckor a Balaton értékét, az ifjú lélek és test fejlődésére vonatkozólag méllaita. Gy. Gziklc Valéria balatoni tárgyú verséit udta elő. Saásdyné Schack Manka saját és Gy. Czikk* Valéria szerzeményeit adta elö, Szigeti Ferenc hegedűművész kíséretével. 13-né Dombrády FiXuska verseket szu. valt. Krisch Jenő igazgató zárószavá-J*ui a iBulaion szeretetére hivta fel az ifjúság figyelmét.
~ mtfaeu & az előirt líceumi anya. gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
— (Az Oltár, tyesüirt kiállítása) A nagykanizsai Oltáregyesület hölgyei egész éven át lankadatlan szorga\'om-mal dolgoznak, egyházi ruhákat, oltár felszereléseket kézimunkáznak és munkájuk eredményét most álUlják ki a fehérteremben. A kiállítás vasárnap délelőtt fél Ú órakor nyílik meg és május 1-i-ig belépődíj .nélkül megtekinthető. A ruhák n szegény vidéki templomok rószéee készültek, az Oltár-egyesület adományaként.
— Remek nagystílű fehér divatkalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Btónyai Divatáruházban.
— (Bűbájos Trtr«e»iW» elevenedik meg vasárnap délelőtt >1 ódakor még egyszer a Városi Színház színpadán, abol megismétlik az I kórsai jqUtvMr ták rekord-slkerü gyermek-előadását. Á ]>oelikus, lelket gyönyörködtető, érző-szívü embei^k számára érzöszivü, költői lélokböí f«f<adt kis gyermekalap) ezúttal is festői célt szolgál izéppel gyönyörködtetni a nézőközönségei és mUjd a télviz idején segilségére lfctíttt a rongyos, éhe* gyermeki* százainak.
m
A nagykanizsai bárautóaok a vltetdila-kat a legminimálisabbra leszállították. Vasaira Erzsébet-térről vagy viaszt
1 P BO fillér. A béraulöAltoméa agyadul! taktanja
4-44
— (Wy-ttyűMk ftgyetmébe!) A
Jubilehe-bélycgek a nagykanizsai Füa. telista Kör tagjajnak, illetve ezeken keresztül mindtai kanizsai bélyeggyűjtőnek 150 pengő helyott 00 fillérért áll rendelkezésükre. Minthogy az egyes városok részére biztosítható mennyiség nagyon kevés, igénylését az ár be* fizetésével együtt minden érdek lő< lő sürgősen jelentse be dr. jdarista tanárnál, a Filatelista Kör el-nőkénél. Ugyanitt Bpest—Debrecen-Bpest Juhöd>c lógijKista leveiezőlai»k (a Jubllelie-bélyeggel bérment^sitve) előjegyezhelők.
— (RtftéHrk egy orvvadászt) Somogyi József 28 éves örömhegyi földművest a nagykanizsai föszolgabirósáwn vadászati és fegyvertartási kihágás miaü 20 napi elzárásra és 100 pengő büntetésre Ítélték.
KALAPOT ÍS^
Bhratoa nSI kalapok T S.BO-tSI.
Faatis, álalakitáa.
Horthy Miklóa-at 13.
MP—
A. vawípartaa * voaat aé . ítédSIt «gy JiéménytcprA
"Ósok iiGÓiidviMtó \' \' örlt^t, hogy nem törWnt tegnap délben hMliol.vaWí.. ikiiti«>el«lü. tnereucstít leas<^! it i|Mö\'kjuiizs«j1\\n»ti(t|töltfs nek a sílulicrl altüti ríszín.
SíBátjt W1 toírtíhyseprt " i>da lenit italnvlt \'a \'tnltíaevi, amikor a intUtpesli cli.aMdt « mét\'.
s4hep. ,/V . ítifM, , Aliit.dmlKitxk egj\'szcr csak kiállásra lettek íigyel-m^iiíái^lmtiílMltWvuPi^gilí\'lJ be«w látták, hopá\' Szar^jP^Lle
remire,\' nywlle^t, adíU^ra el haladt n vonat is, 4,w4i(l,inuniii lánut terült el, a BDjpar mcllell. A
szeWitaniii\' Hyqmbah \'líegit ségére síeltek és nil.W tíjíb kisftil) sérfll&i 5atn«lMtt, bcvlftílt a\'"kór htfeba. IM>1 ápolfo\'1 ttlS\'wtík: itWe Tölt; hogy * kémény^prfl\'a\'Tiagy
raek\'gben Igen n*)(9iRomjaaott ■
a7. elfogy. (úHotl. [tohánixtr a fetiéh.\' s^llt, 4it|M„saé<W|l me« wntkor a lábai tlat( ellialtdó tck(P t\'eti , , ..... .......
X \'(.<« OMKK »ariw, tttartöa raíl Jó-So\'I) Minden metrorolőgWi \' Jelcnlés-nól Wíi nöbb kítMásokat hya)t\'«t^ jö kiadós .\'Söz&re R Júr, fmkt a tittKj-kanusai OMKli.kerűlct letff , kfivé. MóSt Vasániaplít k.rti méhnyitó mulal. üii^jl tcrveztiek, amit kedvezőtlen\' Idő i V. vVe.■ ^fyv\'jftweja
rom-négr^»AWíP«> várhas.
sunk. A mulatság sorrendje egyébként aí, \'hogy d«Mtán négy óntMI If^Ve a .iXiack ]>ark árnyas rái«U«tt ozsena-hangvefáeny l^sz porajíáp olcsó imbi-szek tásrt,mellett. Este\'O ódakor
vidám kidarét ^yidez az.QMKE Jiatat-ság", maW ,l(Kórától kezdve, tánc,le»* BetépŐjégS\' szeméiycnklnt 40 fillér, a togok 1(» óven aluli gyermekeikét dél vtáj» ^in-.dp(éle gyermekjegy aíUiül
vihetik/ magukkal. Aki hazamegy vacsorázni. hazam-.-riet a péiiztfirnál tiév-refzóló tisszatérőjegyet kap és vacsora után nem kejl ujra\\jogy<4 váttauia Egy udag ickiáíu-linbi&zrc szóló utalvány tt) fillér. ,\'* \'
— (ipartos-iídölés flévlzn) Az \'Ipar. testületek Országos Kózix>ntja \'felálli-totta a HévizAzcntandráai i Iparos Gyógylvlepet ^s a K\'ámporuló iparo^ik \'beutalását meg W "kezdti*.\' Az első, iH-gyeiK-.s esojjortba betrtalt Íj)i*rosok f hó l-l-án ke«dik meg adülétúket. Az 1. csoport üdü)é»i. ideje május lt-löl Jtitiluk \'l-ig,\' a fT. junius 4-t5f juriiús 22-ig, a III. jwiiifs 2Vtől Jttlius 13-ig, a ÍV. julius ltMól auguztus Wg, ,az V. augusztus 3-tól augiisztus 21-ig,.« VT. augusztus 27-től szeptember ll-i«, a VII. szeptember 17-tél október R-fg, ^ .VUl. októl»er 8-t61 októhtr A j\'eiaUkezések határideje: II. csopofiba május hó 15-ig, llf. junibs löiig, IV. julius l-ig, V. juhas 20-ig, VI. augusz-tus. Ivó .lüvig, V1J. szeptember hó l-ig, " VIII. szeptemlMjr 25-ig. Az első csoport ingyenes, á tÖMrf csoptonfeán «» szállás-pénz napi 50 fillér, fürtfodij 50,
gell 50, ébéd 05, vacsora 10 fillér, összesen napi 2 jwngő 85 fillér A beutalás • iránti kérelmek az fyartes.
- BeWrrádkriáa «am-#wdl Te*tes. bercudazésaket <eadki*lt sMnjrásíK*
ktflzetésie, sőt kamatmeotesen is tf^-\' Utunk. Kopsteln hutoiárjliáz, HórW Miklós-ut . -v
a—v," yi Mir\'i • hj \'
Bérmálásra harisnya legolcsóbban kapható n FUrst DívaicsamokJbaix.
1M4,\'má|ti. 5
Siombaton és vasárnap
iiSilílOMBl
•l0áiiyRM4»l
* MarW-féle vendéglőben
nsftk felvétetnek.
fcöHÖM* vidéki Hölgykézőtt-
ritf JfcjZrtfiniiuw. l"oUák Sorolta Anjrássy-ut 32. I. az ország legjsmer. Kbbfc\'legmodernebbül felszerelt kot-melikái Intézete s igy Búdápeul látványosságai közé tartozik. .Mirack, sié|i<é|jftpoió szerel világhírűek, keze* lései é legmodernebbek. Díjtalan tanácsadás. Kérjen prospektust. (A Zalai Közlöny olvaséi a vásárf tartama alatt 20 százalékos kedvezményt élveznek.)
- Iluzley AlcWnis Szép uj világ. A .Jó Könyvek. 0. kötete. Ám fürve 00 fillér vászonkötésben, finom papíron p 1.90. A «Sz!ép uj világ» utópia, az eljövendő világ képe, amikor az emberek már nem születnek, hanem mesterséges ulon készülnek. Külöu gyártják a munkást, a kiHppuft, u tudóst, a művészt és a vezetőket. Mindenki elégedett, mert hiszen ez is szabályozható. C$ak néhány rosszul sikerült gyártási produktum nincs megelégedve a szép uj világ sorával. Fellázad a rend ellen éi elbukik. Iluxloy, a legnépszerűbb angol író, a mai társadalmat boncoló regényeivel tünt íel. Ez a könyve, bár ezer év múlva játszód!* _ szintén mai irás, humorral és kalandossággul bóven fűszerezett regény.
— irodain* fM a Színházi Elet ui rovata, melybon érdekes cikk számol be a nagy irók n"gy szőreiméiről Bánfty Miklós gróf A kosztümös re-gény dmen irt cikket- Irodalmi termés-jelentés számol be a most készülő regényekről Zsolt Béla ismét felfedez egy uj irót. Az Irodalmi Élet beszámol arról, hogy az 500 pengős irodalmi Hájyadijat egy pécsi tisztviselőnő nyerte meg. Egy kalandos életű ma-gyár iróról Szineiár György Irt cikket.
Divatos angol trikó aelyem-bluzok mit P 2\'60-ért Bfónyal Dl-vatáruházban.
2AtAi mim
Emlékeztető
Május 5. A Piarista Diákszövetség tei. ja a gimnázium tornatermében a kápolna javára 6 órakor.
Május g. Elemisták színjátéka 11 órakor a színházban.
A Kath. Legényegylet szórakoztató f«tje fél 9 órakor.
Május íj). Kereskedelmisük tornaünnepélye 4 ónakjof a Zrinyi pályán.
A sormásiak zenés őrségváltása 12 órakor az országzászlónál.
Ipartestületi Dalárda dlszhangverse-nye az Ipanoskörban.
A N\'yukosz közgyűlése 11 órakor a Polgári Egyletben.
Má^is ÍJ. A Mezőgazdasági Kamara közgyűlése a városházán.
JJ4)" 15. Ref. lemplom-avaláB
Má>» 2*. A frontharcosok tátzlóezen-tclési ünnepélye.
ttjw 21.
Tornász-ünnepély délután 6 órakor « Zrinyi pályán.
ll. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága.
Junkta l
Tűzoltók juniáUsa az iparos saák. házfaac.
Június 4, VI. bérleti hangverseny (Né-ineth Mária) az IparosWákházban fél 9 órakor,
1 Itln-
Városi Stinhéx,
Május B-én és 8-án, szombat és vasárnap
A salson legnagyobb filmoperettje! Csupa muzsika I Csupa Btlet I
Willy Forst és Magda Scbneider Játékával
Ragyogó, szellemes mese
Beadezle Bolváry 8é«a. Fényes kísérő műsor
Előadások mindkét napon 3, S, 7 és 9 órakor.

a S árai előadások mindkét napon, M* vasárnap iá ""JP| filléresek.
SPORTÉLET
Holnap Játsza le Csurgó elleni mérkőzését a Zrinyi
A Zrinyinek minden pontra szűkség.\', Y^n, hogy biztosítani tudja elő. kelő ötő<fik> helyezését, mely egyúttal feljogosítja, arra is, hogy a jövő évben óz egységes délnyugati első osztályban állhasson a l>ajnoki rajthoz. Nagyon komolyan készülődik e miatt a vasár napi lfüirtoki mérkőzésére. Érdekes elö-mérkőzésről gondoskodott az egyesdlct mérkőzéseire kíváncsi: szurkolók ré-széro, mert a Nagykanizsán ezldeig elhanyagolt kölyök csapat mérkőzést vett maga elé. A kiálló két ellenfél « polgári iskolai válogatott és a Zrinyi kőlyókcsapata Ívsz. Beméljük, hogy állandósulnak Nagyknniztón ezek a mérkőzések a többi Nvárvsokhoz hasonlóan. A mérkőzést, vitéz Adorján kajioMvári birő vezeti. Filléres hely-árakkal megrendezett jnérk^s jegyei elővételben a Vágó illatszertár és Bittér Andrtls divatáruüzletéin kaphatók. Olőholy elővételijén 50 fillér
ugyanez a pályán 60 (liléibe kerül. Állóhely elővételben a pázván i>edig 40 fillérbe kerül.\'
Az NTE a szezon utolsó bajnoki mérkőzését játsza vasárnap Kaposvárott
A tavaszi szezon befejező bajnoki mérkőzését játsza vasárnap az NTE futlwllcsapata Kaposvárott. Ezúttal az NTE-ro nézve már kózöml>ös az elért eredmény, mert bajnok semmi körülmények között nem lehet, mégis nagyon fontosnak mondhutó a küzdelem, mert KPAC győzelem esetén biztos bajnok, ha pjdig az NTE csak egy pontot is elciiip töle, ugy egyenlő ponttat, de. jobb gólaránnyal Simon-tornyu nyeri az aidsztály liajnokaágát Tehát ezen « meccsen Slmontornyn és a KPAC bajnoksága teljesen az NTE kezében van Biztosak vagyunk benne, hogy az NTE csapata minden lehetőt el fog követni K.ijWsvároU, hogy tiszta ercdméimyel befeiezve a szezont térjen Jól megérdemelt nyári pihenőjére.
Flzessel elő a „Tűkőr"-re
leni, hogy. a Tükör, cimükre való megindítása iránt azonnal intézked-kedhessünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Köz lönv ós Tékór) dija egy hóra flsz-szexen 2 pengő 96 fillér.
Tisztelt olvasóink, akik az együt-les előfizetés kedvezményét a Tükör májusi számától kezdve kiván ják igénybevenni, sziveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével- hamarosan érlesi-
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a Zalai Közlöny előfizetésével egylilt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
..........::..;.......................!........... -tói............................................-ig,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át címemre megküldeni. Az előfizetési dijat az előfizetési dij különbözetét Összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt......................................... Név .....í...............................................
Foglalkozás.........................................
* Postai cim ......._■„...............................
RÁDIÓ-MŰSOR
Rudiival, flnmAat.
6.4S Toua. — Utána liarigeméftk. r- 9.45 lllrek. -M 10 Al ■ TntsttbÓI. a MadárApolft*. - Közben hanitlemczck. - 11.15-11.?5 OtmcKk • Sv-mzelküzi Vásárból. - 12 (W, harangszó, iJöjáriiíK\'l^1^*. r .W® j Az 1. lroiivédn>-\'luK.\'Zred zenekarának hímgyeraniye. - 12.30 Hitek. — »ll» Időjelzés — 1.15—2.10 üzenetek a Nemzetközi Vásárból. - 2.40 Hlrc*
— 3.30 —1.40 Ozenclek, a Nfmzetközl VMM - 4 45 IMJCUfs,- hlrtk. —" 5 .l-cányálmok. \'l\'örókni Kovács ller-min elöaílAM. — .VM [ Clginyzcno. — 6.(5 MII (tten n rtdki. — 8.« Sttlffn. rene. — 7.15" NépsüntmirtölMl*. i Stúdióból .A íalu russui. - 9 111. rík. - 9.20 Mövóazlflraezek.. - 0.40 A rádió a rfdkiról. - 1015 ldő)4. rásjoteilís. - 10.40 A m. Ur Ope»h« lúgjaiból alakult1 zenekar htmgmaeéye. 1
— 11.33 Jazz-zene.
Kóc.. 12 Parazxitáncok Mnezekmi
— 1.10 Liszt: Szerelmi Uom. — 1.W \' MüvészKmeZi\'k. — 4.15 Az Atnllnluí Iírtlcl«l«Kjlel lio«gvcr»uiy« - 5.U dióaenekar. — KfiO Mikrulónriport. — > • 7.45 Tiroli dalok. — 8.45 Facdol: Manón Leseaut oi>era a mllAnói Sca-
Laból
4
Bérmálásra
Imakönyvek
azép ajándékkötésekben, nagy választókban
FISCHEL
kAnyvkaraskadéabsn
Hortt.y Mlklóa-ut 1. Tal>>» 178. u.
Közgazdaság
f TarsMyUxUa
Bazi li.zav. (u|) 77-e. 965-985. t»-u 9 75 —9*95. 79-ea 985-1005. 80-aa 995-1015, dunánt. (ui) Tl-f 9ÍO-94« 78« 940-950^ 79«a 9\'50-»«l, 80-as 960 - 970, rvu luj) 4 Ü5—4-05. .— Zab I r. 950-960. »|lenaerl tlasialal 860-870
SarUl.átár
nihalMs 253, dadatUa 138 BM-rűDdu 0 83 - 084. s««t«t 0-76-0-80, axe-dott WWp 072-015. kOnnyi 0iM-0«8, elaO rendű Ar^f 068-070, IMxl rendö S reg OflO 0fl4. an«ol «W4 I. 0 80 - 0 90, sulORoa naKVban 098-104 zsír I\'lfv I 23, boa 096 - lélaenaa 1 02-108.
Kiadja a laplalaldonoi Ktafudatágj 111. (lut.nbari Nyomd, is Uíli.l.l Lapkiadó Vállalata Nagykaalttda. ) FaltlOa ktadó: Zalai Karoly. Interurbán telefon: NaayHanlzaa 78. szim.
takarít \\hm
nyomta tványo | szOkséglstát éa kBnyvait lapunk <-| nyomdájában, ra-ut 5. alatt randa li mag.
ZALAI KOZIONV
1934. május S.
APRÓHIRDETÉSEK
Kétszobás udvari kiadd. Kö/csey-u 17.
■ugusitui 1 rt
1079
Jókaiban Ind kar*k*ár< keresek megyékbe : Melczer Uvegkereikedés -1974
Horthy Mikidi g! 3. aUlt háiomizobás nsodern lafeéa Ilonnal vagy zugusztus l-re kiadd. Bővebbet Melczer üveglelet •
Király-utca 47. zz. Mi lebonlásábál kikerült lég la. zsindely, a|tdk, ablakok. épületük. aaocaatornik, klköló vauk, vaige-rendik, viskapu él kálybkk |ulányos áron eladók. Iiigi mér, Eölvöl-tér 2 1964
2 darab haauáll, jdkarbu levó, 100-290
kgr-ta használható lliedes mérlegel ven nék. TeJkösponL Telefon: 3 49. 1973
bedéire
|d Mlaéiaia laáaf aionnall
kerestetik Saemere-utca 1. •
•L vagy legédet lelve-ZtTnyi Mlklós-o. 5
Ftlk,
■éteaakéa, előszobái utcai, eoyszo bál udvart lakáa aionrul kiadd, kél u| szekrény eladd. CMngery ul 66 *
Kétizobál, ver.ndtauily.il lakéa .uguxluar. kiadd Eölvü-lí. 16. alatt. Ugyinolt lioaaal kiizálható lucerna (Isdd-__1976
lakál auguutul 1 re
Egyszobás konyhás ktaáé Király n. 32.
taHi ló bizonyítvánnyal ilánlkn. a kiadóban. -1973
Legolcióbbaa ét izakzzerüen végez épület Uvegezéat <a kllteláat Téth-haaár*
______j ajándékok : órák, ékizetek öleid átbari Fenyvell él Bárány ékszeré-Horlhy Mlkld.nl 3, 1521
, csillár, képek, eliddk. Caengery-at Z7/S. Házmester. 1850
KattSaaakáa ulcai kkál össze, mel-lékbelylaégekkel augusztus I re kkdd. -Clányl L -nlci 16 1943
UkuMl, előszobás, vliv\'ezetékei udvari lakál inguailui l-re klidd. Kii llludy utca 17/1. 1940
■tettor klváld eredménnyel tanít néme-let, Irindál. Arany János-ulci 2 *
■ laáaaaa ktteikUk Sugár-ut 8 ilá. Ugjrsrott jégisektíny ekdd. •
Qloaé káalkaaal. Magánoa ndknek él férfiaknak kB10nbe|áratn azoba kljei ellátáMa! jutányos álon Háromlogáloe ebéd háthoz szállllvi 80 llllér, VICIOra 60 HM* BAvebbet Klrály-ulca 2. alatt. 1970
láMáaiUlll adnék pár ezer P-re, töke biztosítva. a<tt a kiadóban. 1978
TakaHtáail napi néhány dul munkán felveszek Kölcsey ul 11. 1977
Káttószobái Btcal lakéa, mellíkbe-Ivlségekkel .uguszluar. kiadó. BívebLet Erzsébet-tér 16 tlszerüslet. •
Jó megjelenésit és |d oestekdl tetézek kel rendelkező datolHibarakal llx flle-téssel felveszünk Ajánlslok A. B. Je%e sl.lt a kiadóba küldendők. 1961
Ofcsvn&jét ciáftamczÜHin szüfíakvzhalik
E héten szenzációs újdonságok!
Tropikál sportingek
temek színekben, gallérral P 2 60-tól Legújabb divatú nyakkendők-. 90 lillértól Remek divatzsebkendOk ... 40 fillértől
és nv\'nden egyéb divatcikk legjobb minöfcégben, iegolc óbb árakon
förónyai Divatárufjázz
llorifiy MikMs-uf 1- VdrosööK-palota.
A nsgykanlzlal kir. Járisblrósáf, mlot telekkönyvi hatóságtól.
1391/tkv. 1904.
Árverési hirdetmény is árverési leltételek.
Néplikarékpinztár rt. végrehalhtlónak Horváth litván mól Kovács Máriával) végre-hajtási izenytdó ellen Indlloll vágrehl|tlal
leiekkönyvi tutdiág a vágre-kérelme kdvelkozlében 11 1881: LX. 144 , 146. és 147. < al értelmében elrendelt ■ vísrehajtáei árveríll 1200 P töke. ennek 1931. évi augusitui 31. napié-tdl 1932 október 31. napjáig és 1933. de csmbet 26. napjától táró, blról ulon érvé-nyeillheló legmagasabb kamata, \'/,s/o váltódj), 250 P 40 I. eddig él a jelen kérvényért megállipltott 29 P költség behajlása végett, s nagykaulieal kir. láiáiblróság terű-klen kvó, Éizkregnye községben lekvó l i L euteregnyel 82. ZI tjkvben 112. hrss. a. log\'ilt ház, 65. ll. s. udvar kelttel Inpatlannik vígrehaltáit Izonvedö nevén álló feleréazére 1007 P — I.
602. hnz. a. toglsll rét az Árnyl völgyben Ingatlan feleréazérfl 89 P — I
965. . . . szánld ■ VárbOkkl dülöbei . , 34 P — I.
1158 . . , tál az Orddsgdal rílelben . . 81 P 50 I.
1540. . , , siántó i Czlczelle mezőben . ; 220 P - I.
1567. , . , . kélt a Felad kertekben . , 135 P - f.
2135. , . . nénid a Calkfal dilidben . . 122 P 50 I.
2381. . . . uántó az Erdőkön dmóben , . 138 P 50 f.
2604. ... tél a <Unyáil rékkben , . 143 P — I.
2982. . . . szánld I Klirétl dilidben . . 127 P -r l
3021. ... rét a , . . . 136 P — f.
3028. . . , uántó a , . , . 130 P — f.
3083. ... lét a Vöthberekben . . 35 P — f.
2514. , , . szántó l Gányástrelkkl dul. . . 179 P 30 I.
1227. . . . pince él szóló sz Öreghegyen . , 300 P — L
kikiáltási árban.
As Ingillinokri 240/tkv. 923 íz. végzéssel ön. Horváth Istvánná Ulllege Erisé bet jivári bekebelezett huionélvezell izolgilml jof lennkrtásával, mégis, u ÍV íz Ingillanokérl az azt mcgcldzd jeliálogoa terhek kdezeláre ezennel megálkpltolt 2000 P be nem tgértetnék, ss árverés halálylakmiá válik s sz Ingatlanok annak fenntartása nélkül kerülnek ugyanazon határnapon Irvetéa alá.
II. eizleregnyel 1577. is. tjkvben 370, 2. hrsz. a. fogUlt uántó a Kerwerlöldek-ben végrehsjtáat szenvedd nevén álld Ingallánokri él 370. b. hisz. a. fog\'all izántd a Kerdertoldekben Ingallanrz egyUtteKn 104 P
1084 5. hrsz. i. fogliit szánld a JikopoiI földekben Ingstknn 171 P
1203/5. . , . rét ll Ördöngös! lélekben . 101 P
1166 5 . . . tét íz , . , 119 P
3216/1. b. . , , szántó ez Allócidól dU\'öben . 628 P
3006 c. I , , . szántó I Klsrlll . 167 P
IlkUltáal álban sz lugztlanok kiére 3438ftkv. 928. sz. végiénél Horváth lelvén |nós Kovács Máriával) javára bckebeleiett faiiionélvczetl szolgalmi jog Icnntirlálával, mégis ha Így ii Ingat\'mokért n ut megelőzd leizálogol terhek kdeidére ezennel megálli-pltott 2224 pengd be nem igártetnék, iz átvciés bslálytslsnná válik • aa Ingatlanok inmk lenntsrtáss nélkül kerülnek árverés t Iá.
A telekkönyvi hatóság aa átverésnek Eszleregnve községházánál megtirlására 1934. évi május hó 28 napfáttak d.
10 óráját tüll kl ás IS árverési kitételeket az 1881: IX. tc. 150 {-a alapján a következőkben állapítja meg:
Ingatlanokat éspedig 112. hrsz Ingatlant a kikiáltási át leiénél, a többit kétharmadánál akcionyibb áron ekdni nem lehel. (19CB|XU. L-e. 26. 8)
Az árrerelnl izándékozók kötelesek bá-AStpénzUI s kikiáltási ár KWo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. L-t 42. §-*ban meg-
" ..........tmltolt óvidék-
klküldöttnél le-
határozott ártolyimmil számítolt óvadékképei értékpaplrosban
tenni, hogy a bánatpénznek előlegei blról leiétbe helyezéséről kiállítón leteti elismervényt a kiküldöttnek áladnl él íz árverési felléleteket aláírni. (1881 ; LX. t.-c 147, 150, 170. §§.; 1908: LX, L-c. 21. §.)
Az. skl az Ingalknérl a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni ■enkl sem akar. köteles nyomban s kl-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz álkla ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 26. (,|
Nagykanizsa, 1934. febiulr hó 10. Dr. Bentzlk s k. kit. jblró.
A kisdmány hiteléül: IMI Mlkó s. k . lőllszl
Hirdessen a Zalai Közlönyben
■aaykaniiaalnk tnUlkozóhntya az
István király Szálloda
tsásfest, VI., Podmanlozky-uton 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202-43, 294—34. — SilrgOnycIm: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-ineleg víz, lift. telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és atnerlcan bar
— Közalkalmazottak tlgjelitsébe! Bu-
torárjinkut ^nyegeseu leszállított árakon árusítjuk. Hosszú -ejáratu hitelre Is, kamstniertleseii. Kopiteln bútoráruház, Horthy Ulklóz-ut 4. szám.
OUtCK
ai unxsó tvnno iuj»«»\' tt mm #
ÓVAKODJUNK a sx^ iw^nyt rozeifl 21U POWIII
ts WtÖHaJlMKATXSTMAjt UlMKKU « KOOCOX»»« A TBKJn
AMONIL
NOSPPASÉH*^Tv TUTOKír
Levőltetvelc ellen: P R O M IKOL
Kapható: >
orszAo József
uag, mfltrágy», növényvédelmi azerek 8tb. koreskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blrÓBágt palota mellett Teloton 180.
laijMutlMk! l«W«i Tátlilst
MENETRENDJE
érvényes 1933. október g-lót
Eraaóásat-Ur VaautátlIosnAs
á ctenyoi mi
UtseyMI M. 6 45 HssykMúU.s *,. B 00
NsukMlillrSI hd. 14 M t.lmjWs ért. IS49
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél vásárolnak I
Szelvény,
melynek lelmutatója 3 penRÖ bolti ár helyett 1 pengtort veheti meg Btliu József
„A ferde lovag"
elmü regényét a Z«lal Khlfoy kiadóhivatalában.
PONYVA
készítés javítás
» 1/ LEGMEGBÍZHATÓBBAN
Li O A IV HIRSCH és SZEGŐ-nél.
(Njomatoö a Uptulajűonoi Koz^azdjuigi R.-T. Outenberg Nyomd* éa Délialai Uphladé Vállalti* könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Falclős üzletvezető: Zalai Ká ioly)
i
74. évfolyam 102. szán
NagykanlZM, 1034. május 6, vasárnap
Ara 12 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
|Mrk«atMf éa kiadóhivatal; |»őat 5. uJa. Megjelenik mlmlu reggel, béüő kivételével
rturiiAi WAMiir
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EJŐfízetésI ára: egy hóra t pengő 40 IfUfa SiarkcutMfi éa kiadóhivatalt tefcfoa: 7$. m
Nacionalizmus és autarchia
IRTA: KELEMEN FERENC
Tagadhatatlan most már, liogy a nagy világháború sok tekintetben újjáformálta a világot. A háború kitörése óta eltelt husz esztendő még nem elég távlat ahhozj hogy az emberekben, események1 ben, eszmékben beállott változásokat kellőképen érzékelhessük, még túlságosan bennünk vibrál a nagy emberi erőfeszítés véres izgalma, emlékeink még percenkint vissza vezetnek bennünket a rajvonalak vakond-életéhez, de szemünk itt-ott már is észreveszi, hogy a világ vajúdik, a háború előtti kor külső formája és belső tartalma ujjáfor-málódik. így tért vissza hozzánk újult erővel az a nagy tömegérzés is. melyet nacionalizmus néven ismerünk. A mult sztfzad elején rol> bant ki teljes erővel abból a nagy szellemi forrongásból, melyet a francia forradalom vetett el Európa népeinek lelkében. Alkotó géniuszként szállta meg a lelkeket és cso dálatos erőkifejtésre inspirálta az embereket. Megerősítette és hallatlanul felfokozta a népek ónérsetét és nemes versengésre buzdította őket.
A technikai fejlődés, a gépek elő törése, különösen pedig a közlekc dési eszkőzök terjeszkedése, a vasút fokozatos térhódítása azonban las san-lassan lerombolta a nacionalizmus kinai falait s elősegítette az internacionalizmus kifejlődését. Kezdetben ez főleg csak a javak nemzetkőzi intenzivebb cseréjében jelentkezett, később azonban kiterjedt a gondolatok, eszmék és tár-sadalmi érintkezések területére is Ez az irányzat egvenes arányban haladt a kor technikai előtórésével és szinte ellenállhatatlan erővel dü bóigőtt előre. »• v
Az internacionalizmus lassan át. alakult kozmopolitizmussá ós a szakszervezeti munkásság nemzetközi szervezkedésének analógiájára egy uj világpolgár alakját állította a társadalmi fejlődés célpontjába Komoly tudományos törekvések is támogatták ezt a folyamatot, uj eszmeáramlatok borították cl az ujabbkor emberének lelkét s ezek között a nacionalismus régi eszménye csak egy-két nemzetiségi kisebb érzés világában hüzódott meg.
Tagadhatatlan, hogy a kor gazdasági, kulturális és társadalmi fej. lödése erősen a nemzetkőzi érint kezés. az országhatárokon tulttv jedő emberi szolidaritás gondolata felé gravitált s oly eszmék felé so dorta a modern ember lelkét, melyeket az őszinte nemzetközi megyés és mélyebb humanizmus hiánya egyelőre nem engedett bekapcsolni az emberiség igazi értékei közé.
Ennek tulajdonitható, hogy mig a fejlődési folyamat egyrészt megfosztotta az emberiséget egyik legnagyobb értékétől, a konstruktív
nacionalizmustól, annak helyérc
nem állított olyan megváltó gom dolatot, mely az emberiség "gazdasági és erkölcsi megerősödését biztosította volna. Egy nagy káoszt teremtett csupán, a gondolatoknak, eszméknek olyan zűrzavarát, melyből szükségszerűen ki kellett robbannia a nagy világháborúnak.
A nagy vihar végigsepert ezen a káoszon s sok tekintetben megtisztította a levegőt, mely így ujabb élethez segített sok régi eszmét.
így tért vissza újból az emberek szivébe a háború után a nacionalizmus nagy érzése is.
Ez az uj nacionalizmus, mely világszerte hatalmasan fellángolt a lelkekben, nem jött egyedül. Magával hozta ikertestvérét, a gazdasági nacionalizmust, az aytarchiát.
Mindkettőjüket a háború utáni igazságtalan békék hozták.
A legyőzött és a békéd iktátumok
paragrafusaival történelmi egységükben megcsonkított országok uj határaik között a nacionalizmus vigasztaló nemzeti érzésében kerestek biztatást sivár helyzetükben s történelmi multjuk fényes emlékeibe takargatták vonagló testük sebeit. A nemzetközi megértés nagy gondolatában csalódva a nemzetközi jog és igazság eszményeitől elfordulva. a né|>ek állítólagos megértésére támaszkodó álhumanizmus babonájától kijózanodva, vissza tértek a tisztái nemzeti érzés örök forrásához.
De a békeszerződések súlyos béklyókat raktak az egves országok gazdasági organizmusára is. Erőforrásaikat ha<fikárpótlásokkal és terhes vámkedvezményekkel "erősen igénybe vették s a frontok háborús szellemét gazdasági téren még az u. n. békék után is szították; A nemzetközi érintkezés, a javak árucseréje gvőztes és legyőzött országok közölt majdnem teljesen szünetelt s igy a nemcsak nemzeti
Összedőlt az iskola, halott tanító és 120 gyermek a romok alatt
Stuttgart, május 5 Winterbachban Szombaton délben beomlott az elemi iskolu tetőzete. A beomlás menydörgésszerü v robvijja. ment végi*\'. A gyermekek és t<mitók a termekben voltak és csak igen kevesen tudták idejében az ajtókat el-érni. Tűzoltók, vöröskeresztes csoportok és orvosok siettek rögtön a szerencsétlenség színhelyére. A mentési munkálatok életveszéllyel járnak, mert a még álló falak minden percben be. omlással fenyegetnek. Kochule tanítót, aki testével fedezett két gyermeket, b(oltan húzták ki a romok alól. Kddig csak -1 gyermek holtteste került felszínre. A halottak számát nem lehet még pontosan megállapítani, inert az életben maradt gyermekek a mcreeküieS pillanatában rémületükbon a szélrózsa
minden irányába menekültek.
A falu lakói mind a szerencsétlenség hatása alatt állanak Az iskola körül hajukat tépdetö szúlök keresik eltűnt gyermekeiket. Sok szülőn n zavarodottság jelei mutatkoznak. A tűzoltók láza-san dolgoznak ■ romok eltakarításán. Kddig lwt növendéket szedtek ki holtan a noinok alól. Tiz növendék súlyosan, 12 pedig könnyebben megsérült. Az épület beomlását az a talajsüllyedés Idézte elő, ami a köreiben folyó csatornázási munkálatok következménye. Az iskolában 120 tanuló volt a szerencsétlenség pillanatában. Az egyik szemtanú elmondta, hogy afnikor az épület beomlott, a megrémülj gyermekek az ablakon ál ugráltak ki az utcára.
Uj rendelet a védett birtokok ügyében
A minisztertanács elfogadta a rendelet-tervezetet
Budapest, május 5 A költségvetési vita Borán sok panasz merült fel a gazdavédelmi rendelet végrehajtásával kapcsolatban. Különösen azt kifogásolták, hogy meglehetősen sürün szüntetik meg az egyes birtokok védettségét. Sokan ezzel kapcsolatban kiegészítő rendelkezést kértek a kormánytól. Szombaton minisztertanács volt, melyen Lázár Andor igazságügy-miniszter felhatalmazási kért olyan rendelkezés kiadására, amely lelie: tővé teszi, hogy a bíróságok a védettség megszüntetését valóban indokolt esetben az uj termés betakarításáig felfüggeszthessék. A rendelet egyik fontos intézkedése az, hogy a védelem alá eső ingóságokat, ha rendes gazdálkodás megkívánja, a védettség egész tartama alatt bármikor fel lehessen oldan^ a zár
alól a közfelügyeletet gyakorló bi zoltság véleménye alapján. Ez az eredeti rendelkezésben csak akkoc volt megengedve, ha az adós a rendelet hatálybalépésétől számított 8 napon belül kérelmezte a feloldást. Kimondja a rendelettervezet azt is, hogy a bíróság elrendelheti a feloldott zálogtárgy helyettesítését, tehát azt, hogy az adós a feloldott ingóságokat eladja, annak árából más ingóságot vegyen, ha ezt a gazdálkodás menete megkívánja. A másik fontos intézkedés az, melyben a zárlati jövedelem felosztására vonatkozó rendelkezéseket egészítik ki. Módot kívánnak ezzel adni arra, hogy a védettség megszüntetésére vonatkozó jogszabályok merev alkalmazása helyett a fizetési kötelezettség jóhiszemű elmu (Folytatás a 2. oldalon)
érzésükkel, hanem nemzeti termelésükkel is teljesen az uj határok csigaországába húzódtak vissza. A háború tanulságai is azt mutatták", hogy minden országnak fokozottabb őneilátásra kell törekednie, hogy igy mennél jobban biztosítsa függetlenségét veszély esetén még a semleges államoktól is, melyek természetesen kitűnően kihasználták a háborús konjunktúrát. Az egyes országok valósággal szemlét tartottak természeti kincseik, adottságaik s •wszes erőforrásaik felett s mieg-feszitett munkával iparkodtak a termelés és fogyasztás minden előfeltételét országhatárokon belül biztosítani.
Igy*fejlődött ki a háború utáni
erős nacionalizmus mellett az egyre izmosodó autarchia is.
Az önellátásnak ez a modern gazdasági rendszere azonban nemcsak a legyőzött államokban terjeszkedett, hanem a világ majnem valamennyi államban is, ugv hogy még ma tizenhat esztendővel a világháború befejezése után is tízezer kilóméteres vámfalak zárják el egymástól Európa országait.
Amilyen természetes volt az, hogy közvetlenül a háború után és különösen az igazságtalan békeszerződések következménye képen az egyes országok a nemzetkőzi jog és igazság feletti csalódásukban visszavonultak megcsonkított határaik közé és a nacionalismus örök erőforrásainál, valamint a nemzeti termelés. az autarchia rendszerében keresték ujabb boldogulásukat, annyira bizonyos, hogv a nemzetek életének ez a kényszerképlete hosz-szabb ideig nem tartható fenn\\ az egyetemes emberi kultura és gazdasági fejlődés lényeges kára nélkül. Ez az igazság ma már egyre erőtel jesebl»n tőr magának utat a néj>ek köztudatában s nemcsak a legvőzött, hanem még azu. n. győző államokat is ennek a rendszernek sürgős leépítésére szorítja.
Bizonyos, hogv a gazdasági szükségszerűség előbb-utóbb kiépíti a nemzetközi közeledés uj útjait, s részben lerombolja a védővámok és autarchiák modern kinai falait, de a nacionalizmust és a mennél teljesebb nemzeti termelésre való törekvést egyelőre teljesen nem fogja kiküszöbölni a népek életé bői. mert mind a kettő igen erős alkotó tényezőnek bizonyult 6 erő sen növelte a nemzeti önbizalmat.
Nem- is megszüntetni, hanem uj utakat kell keresni a két tényező számára. A nemzeti erőkifejtésnek ezt a két faktorát bele kell kapcsol, ni az emberiség nagy. közős mun kájába. melyet a világháború megszakított, de amelyet nekünk, kik vérünkkel irtuk és irjuk ennek a kornak történelmét, az uj idők uj szellemében folytatnunk kell. Legyen a nacionalizmus és az önellátás a néj>ek közötti nemes versengés, az emberiség egyetemes érdekeit szolgáló nagy munka állandó öntöző eszköze.
Rendkívüli motoros-vonat indul a keddi megyegyülésre
(Folytatás az 1. oldalról) lasztása esetében az adás jogosítva legyen a teljesített részletfizetést utólag kiegészíteni és ezzel ejke rüü azt, hogy a bíróság a védett-oé« megszüntetését kimondja. Még fontoaabb az az intéakedés, mely felhatalmazást ad a bíróságoknak arra, hogy a védettség törlésének elrendelését méltányos esetekben tgyéni elbírálás alapján a termés betakarításának idejéig felfüggeszthessék. Meghatározza a reiule!et, hogy a felfüggesztés akkor lehetséges, hogyha az adós kötek\'icettaégé-nek *tenii csapás miatt, vagy azért nem tud eleget tennni, mert ingat lantnak jövedelmét a zárgondnoki kereléa merítette ki.
A rendelet, amely még több rész letolt éskedóst tartalmaz, rövidesen megjelenik.
Színházi beköszöntő
Alig egy hét választ el bennün itat attól, hogy a pécsi Nemzeti Színház együttesét viszontiáasuk a nagykanizsai színpadon
Az előkészítés munkálataira a színház igazgtóhe 1 yettese, Fodor Elek már itt tartózkodik, hogy a 16-án kezdődő színházi évad minél wsnepiesebb keretek között indulhasson meg
MíwJjdrt az első elóa<lás meg fogja győzni Kanizsa színházat szerető közönségét, hogy minden eddigit túlszárnyaló felkészültségei indái a közönség meghódítására Fo. dor Oszkár színtársulata, aki már kilencedik éve közmegelégedésre sn\'gálja Kanizsa színházi kultúráját.
Megnyitó előadásul a Fehérvári huszárok, ez a békebeli hangulatú, csupa vidámság, tánc és énekes operett fog szolgálni keretül arra, hogy régi kedvenceinket üdvözöl hcfeuik és megismerjük azokat az értékeket, akiknek művészetében a nagyon gazdagnak Ígérkező ezidei évadban gyönyörködni fogunk.
Az «lső Kzfclap müHorábuu a Fehér-vári huszárok és Egy csók és más semmi operetteken kívül Mezcv Mária hösaő bemutatkozásával és Foüőr\'OhZ-kár fellépésével a Tolvaj nagysikeruX előadását és Budapesten ezldel legna- , gywbb prózai sikertét, a Timosa újdonság fogtuk tulálnl
Hp a pünkösdi műsor már csak azért ifl ünnepi, m«1 az újdonságokban lógjuk újra üdvözölni régi kedvun-ccinkel, de ugyanakkor megismerkedünk ajkkal az uj tapokkai is, akiket Pécs közönségének szeretete kisért és ajánlott hozzánk, a testvérvároshoz
Az első hét műsora:
16-án és 17-én: FEHÉRVÁRI HUSZÁROK, operettujdonság
li-An: A TOLVAJ.
MWn: Harczos Irén «lsö felléptével EGY CSÖK ÉS MAS SEMMI, operett-újdonság
20-án: 3 órakor FEHÉRVARI HUSZÁROK, G órakfor JÁNOS VITÉZ, na-gyón olcsó hclyárakkal fél 9 örakor EGY CSÓK ÉS MAS SEMMI.
Íl4n 3 órakor EGY CSÓK ÉS MAS SEMMI, 6 órakor MANDARIN, fél 9 órakor FEHÉRVÁRI HUSZÁROK.
224a: 8 órakor TIMOSA.
Zalavármegye törvényhatósága kedden, május 8-án délelőtt tartja rendes közgyűlését Zalaegerszgen. Ebből az alkalomból a tőrvényható sági tagok kényelmére külön moto-rosvonatot állított b3 a szomlwt-helyi MÁV üzlet vezetőség A 1442. számú külön motoros vonat Nagykanizsáról indul reggel 7 óra 50 ikrekor, Ujnéppusztáról 8 óra 05 |>erc-kor, (ielséről 8 óra 12 j>crckor,
Komoly intő és figyelmeztető az édesanyák számára az a törvényszéki tárgyalás, ami lefolyt a nagykanizsai törvényszék dr. Múl* hen bacher büntetőtanácsa előtt. A vádlott Súly Jánosné szül. Hompoiy Háza egyszerű Dobri-i asszony, három gyermek anyja. Egy naj>on Salyné a konyhában volt, 2 éves leánykájaa is ott játszadozott a szomszéd fiucskával. Játék közben a kisleány megbotlott éi háttal a földön levő forró burgundirépás fazékba esett é.s annyira összeégett, v hogy másod és harmadfokú égési sebeket szemedet!. Salyné nem ment orvoshoz, hanem maga •kezelte- otthon a gyermeket, a falu népének primitív eszközeivel. Csak nyoic-tiz nap hulva vitte el dr. fírábler Károly kerkaszentmiklósi körorvoshoz, aki látván a leányka válságos ália|>otát, meghagyta az asszonynak, hogy azonnal vigye kór házba. Salyné azonban nem vitte a a kórházba, hanem néhány nap múlva ísmé beállittolt dr. Grábler-hez, aki most márerélyesen ráparan csolt, hogy azonnal vigye be a leánykát a körházba. A bíró is szólt Salynénak, mondván, hogv úgyis fel van véve arra a listára, amely ingyen gyógyszert és kezelési biztosít számára.
Salyné azonban, vallomása sze-
Felsőrajkról 8 óra 20 perckor, Zala szentmihály-Pacsáról 8 óra 29 ikrekor, BucsuszentlászlóróJ 8 óra 38 perckor, Nemesapátiról 8 óra 16 perckor. ZalaszehtIvánról 8 óra 53 j>erckor. A külön motoros Zalaegerszegre érkezik 9 óra 07 |>erc kor. Ugyanez a vonat visszafelé indul Zalaegerszegről 12 óra 34 perc kor.
rint. pénze nem lévén, nem merte a gyermekét kórházba vinni ésigy történt, hogy a szegény kis áldozat égési sebeibe belehalt.
A kir. ügvészség gondatlanság-okozott emberölés mi|^t vádat emelt az asszony ellen.*
Most tárgyalta ezt az flgvet a nagykanizsai törvényszék. Az egyszerű falusi asszony a bíróság elölt Is azzal védekezett, hogy nem volt pénze, nem mert gyermekével a kórházba menni, mert nemrégen a férjét és a másik gyermekét is ápolták a kórházban. Csak amikor a bi ró figvelmeztette, hogv enrek büntetőjogi következményei vannak, akkor ment el a kórházba, do akkor már késő volt.
A biriság Salv Jánosnét bűnösnek mondotta ki gondatlanságból okozott emberölésben és őt ezért nvolc havi fogházra itélte. Az Ítélet jogerős.
— Férllak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmas választék Schütznól.
— A japán dömping sem versenyezhet azokkal az olcsó kerékpár és alkatrész árakkal, amelyeket Bnmdl Sándor és Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen
próbavásárlást.
A Piarista Diákszövetség gardan-party-ja
az áprilisi kánikulára váratlanul jött hűvös, saeles idő elteiérc Is vgjpfczen. taiiv társadalmi eseménye volt Nagy. kanizsának ós a vidék ur* társaság,\',, nak. A gimnázium kedvesen, MhKsen dekorált udvara, a tomateremj a cser. kész-otthon helyisége megteltek jó. kedvű emberekkel, vidám, derűs arcok, kai, a társasélet kedvenc szórakozásai-nak hangulatával. A piarista kápolna céljait szolgálta a garden-party, ennek a megvalósulásig jutott gondolatnak jegyében nvilt meg a társadalom szive pávol a büT« is, a M i« a legjobbakat «aolgáltatta s mivel a rendezőség (a piarista tanári kar, a gimnázista cserkészek, a hölgyek élén dr. Krátky lstváimé) egymással versengett kedvességig és munkában, — az ered-mény, hisszük, a kctlcmet*n idő ellc-nére Is hozzásegített jó pár téglAvai a tervek kiviteléhez.
Mozgószinház Csak látásból Ismerem
Bplváry Gézának, a kitűnő magyar rendezőnek legújabb zenén vígjátéka miatt sem keU szégyenkeznie. Uvbzky lehet rá, mint ahogy bennünk is me. legebben árad az örőin, ha egy-egy Ujabb rendezésében a magyar alkotó-tehetség lángját látjuk fellohog&J. Bol-várynak egyik legszebb és legjobb filmje a Csak látásból ismeretit Otle. les, vidán, melódlkus film olyan töké-letes rendezésben, hogy egyaránt gyönyörködteti a ssemcMclket-
Schneider Magda és Wüly Font azok.akik először csak látásból ismerik egymást. Ej rövid ideig tart, mert hamar bekövetkezik a személye* isme. rétség is, ami azután sok hangulatos, vidám jelenetre ad alkalmát. A film egyik legkiemelkedőbb, legérdekesebb része, umi maradandó impressziókat kelt a néaőbcm az a bár.jek\'netsami. kor Willy Forst dirigálja a jazz-zene. kart. Komoly- élméayt jelaat/
A bemutató közönsége nagy tetszéssel fogadta a filmet, valamint az érdekes kiegészítő müsoU M- (0)
Elrontott gyomor é« az ezrei öss efüj?gö bélzavarok, felfúvódás, kellemeilen szájíz, émelygés, homlok fájás, IA\',bányát, hasmenés vagy sséksiorulás, cseleiben már egy pohár természetes ,Ferenc József" keserüvit is Igen gyorsan, biitotan és mindig kellemesen hat. A gyakorlati oivos\'udomány már régen megá\'Upitolta, hogy a Ferenc József viz használata a tulsok ívlt és ivás káros következményeinél Igari Jótétemény.
. egszebb selyemkülönlegességek
-né!
Divatos
női ruha, complalt, b/ouse, pongyola
újdonságok
Mindig a legolcsóbb árakonI
Nyoíc havi fogházzal sújtották a gondatlan anyát, aki nem vitte el megégett gyermekét a kórházba
_iW4. mllui 6 _
ZALAI KÖZLÖNY
Kesztyű bőrök
issi niKY választékban Ullmann fifmll bőrktreikedépében Pii il>fT~*. V., Alkotmány-utca 27. Kárjsn árajánlatot I
Megjelent Szépudvary Lászlói Évzáró torna-Ünnepélyek kézikönyve
ízléses kékfcdrlü könyv hagyta e( a napokban n nagykanizsai . sajtót Szépudvary László fenti cimü tankönyve tormájában. Hosszú időin várt •rá a magyar tanítóság, hogy egy ilyen témával foglalkozó könyv kerüljön ki a könyvpiacra jnert a ma repülőgép selíességfjel száguldó kultura fejlődésé-ben n>ég a legeldugottabb fátu népe is valami különlegeset és nagyot vár iskolás ftnltói az évzáró tornaünnepélyén. Mo»t végre megjelent cz a hézag-jiótló könyv és a -tartalomjegyzékét nézve azt látom, l*»gy minden megtalálható benne, amire egy tanítónak csak szüksége lehet, liogy könnyen és biztosan összeállíthassa azt az anya-got amellyel minden íelkilsincretfur-daUs nélkül kiállhat év végén az ezerszemű kritikus, a gyermekek .szülői elé. Foriásmunkának Magyarország legértékesebb tomapedagogusait, Kmetykó Jánost és Bnnia-l.\'jhciyit választotta ki magának ,mert felismerte nagyon helycsen azt, hogy nem elég tökéletes munkához egy ember egyéni meglátása hanem szükség van még olyan nagy-látókörű 8zakeml>erck megfigyeléseire is, mint ami az általa kiválasztott két forrásmunka mogiróiuak vau.
Bevezetőt dr. vitéz Barnabás Isiván. Zaiavármegye kiróni tanfelügyelője irt a könyvhöz, melyben a következő meleg sorokat olvastam. «Ez a munka nem Íróasztal melletti töprengés ered-Tifnye. Hbt a könyvet az élet, a test-nevelés szent ügye iránti lelkesedés és évtizedes tapasztalat Jelenttette m<% miért is őszinte tanitótestvéri szeretettel ajánlom azt a testnevelés nemzet-megmentő nagy fontosságát átérző magyar tanítóság figyelmébe.»
Kmetykó János testnevelési főiskolai tanár a kővetkező ajánló sorait tar-torrt érdemesnek feljegyezni:
«Az aayqg jói rendezett, felépítése szép és a célnak megfelelő. A nagy szorgalommal szerkesztett füzetkét melegen ajánlom a népiskoljákbun működő kollégáim figyefcmébe.»
t\'gy érzem, hogy a fenti két szakférfiú ajánlása után nincs szüksége a könyvnek kritikára, hiszen a V. K. M. 40.277/103-1. sz. rendeletével a ta-uitói és tűni 16 (női) képző intézeti ta-náii könyvtárak részére beszerezni rendeli© *l
A könyv tartalmán klvftl a könyvben minden gyakorlatot aprólékosan fef-töntető ábrák és rajzok ragadták meg a fegyelmemet. Annyira tökéletes tehát eniiric a könyvnek megszerkesztése, hog} a még soha testneveléssel nem fogtálkozA laikus olvasó is ké|>zctt elemi iskolai tornaoktató lehet annak megtanulása ulán.
Ara mindössze 2 pengő, megrendelhető u szerzőnél. Vidékiek részére lostadij címén külön 20 fillér kül-dftidő be.
Biztosan tudom, hogy a könyv megjelenése az egész nagykanizsai tanítóságnak becsületet szerez a könyv íróján, Szépudvary Lászlón keresztü., akinek ezúton is melegen gratulálok.
A könyv ízléses kiállítása a Zalai Közlöny nyomdáját dicséri. Ugyszórtán tökéletes munka, amely szerte az országban a kanizsai nyomdaiparnak is csak becsületet szerez.
Ifeltter.
Útban az olasz-francia megegyezés
I\'áris, májtut, 5 A Malin szerint.Henry Berenger, a francia szenátus külügyi bizotlsá* gúnak elnöke római látogatásával u francia—otász barátsági szerződést készítette elő, aminek előfeltétele a két nemzet megegyezése a leszerelési kértkypen.
Ilenes kije lenlelte a Petit Párisién tudósítójának: Csehország nem ellenzi, ltogy az olasz befolyás az őt megillető helyet foglalja el a Donavidéken, — umig az nem veszélyezteti a kisantant életbevágó érdekeit.
Fényes ünnepségek keretében nyitott meg a Budapesti Nemzetközi Vásár
Budapest, május 5 I
Megnyílóit Budapesten nagy tln-népségek keretiben a 29. magvai árumlntavásár. Talán ennek a jubileumnak tudható be, hogy a vásárt exultal hosszú évek után újból maga Migyarország kormányzója, nagybanyai Horthy Miklós nyltoila meg.
A fővJros, a parlamen1, a KUlört-bOiö gazdasági aiervetelek és érdekképviseletek taglal és vezetői, de megjelentek a Budapesten acciedt-1411 Ossies követek ét követségi tagok, a főpapság és a magyar kormány összes taglal. Horthy Miklós kormányzói és nejét Magyarország miniszterelnöke, Qombos Oyula fogadia, majd Üdvözlő beszédei Intézett az államlőtiöz a magyar k*re»-kcdelml miniszter, valamint a vásári rendező budapesti kamata elnöke Éber Anlal ét a. Magyar Gyáriparosok Országot Szövetségének a vásár szervezésében tevékeny tészt veit elnöke: Cborin Ferenc Is. Ai előkelőségek k0«l 300 fóbOl álló cto-porlja ezután a vásár megtekintésére indult.
A kormányzó először a külföldi államok pavlllon|all kereste fel. Olasi-ottiág pavlllonjában Colonna her-cee ii olasi kövei, a bolgár pa-vlllonnál a bolgár állam (lgy*l»4(e, a namzetek pavlllonjánál pedig Ausztria, Franciaország, Belgtum,
Németország, valamint a Balti-államok Budapesten székelő köveiéi fogadták a kormányzói
Sor kerüli ezután a vásár egyes csoportjainak tüzetes megszemlélésére. A (óváros, valamint az idegenforgalmi csoportok pavlllonjában a kalauzolást Budapest polgármestere\' Slpőcijenő, valamint az Idegenforgalmi Tanács és a MAV vezetól vették át. Nagy tetszést aralotl a nemzetközi antomobtl-klállilás Is. Ho»»-szan Idózlek a vendégek az éleink ■zer csoport, a kozmetika, a kisipar, a háziipar pavlllon|a)ban.
Ezután a vásár területén MálHIoll Sludio felé indult a menet, ahol a a miniszterek és a polgármett«r rövid odvoilfl szavakkal mondották el a vásár területén elhangzott el sí üzenetközvetítéseket Ai Iparctarnok-ban helyezkedik el a magyar nagyipar. Itt a kormányzó nemcsak r texlll- és bőripari, hanem a vat-eleklromos éa vegyiipari csoportokban, a bulor-kiáTlitáson és a gépcsarnokban Ismételten lantette ki a kiállítókat megsiólitásával.
Nagy tetszést araiolt a magyar építőipar, a baromflklállltás, valamint különösen a divatszínház, ahol a magas vendégek tHzWetére kolöa dltieUadátt rendeztek a magyar anyagok és divat legszebb kreációiból.
Olcsó árak
Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek, szövetek stb. nagy választékban
A rendórség rmdtt teremt a vásott utcagyerekek hadseregében
A nagykanizsai rendőrség né.
hány heti állandó razziával megtiss \\itotta a várost azoktól a kétes efa. mektől, melyek erkölcsi és közbiztonsági szempontból állandó ve szélyt jelentettek. A nem kanizsai illetékességücket mind kitoloncolták a városból.
-v A rendőrség mosl tegnap ujabb tisztító munkába kezdett. Az utóbbi klőben ugyanis már törhetetlenekké váltak azok az állapotok, ami ket a mozi kertben, és a mozi körül, sőt kinn az utcákon is íererntettek a csavargó utcagyerekek. Ezekkel nem törődnek a szüleik és teljesen szabadjára engedve őket. a teljes testi és erkölcsi züllés felé sodród nak. Kitekintve atl^l a fülsiketítő zsivajtól, amitől sokslor valóságai visszhangzik a mozi környéke, ráadásul még a járókelőket is állandóan molesztálják, pénzt, vagy- cigarettát koldulva tőlük. Ezek a kis esavurgók a kféső éjszakai órákig tartják megszállva a mozi kertet, ahol egyébként az egész napjukat töltik. Játszanak is, de nem az ártatlan gyermekek szóAikoztafró Játékát, hanem pénzben folyik a jéi ték. A szükséges összeget koldulás utján szerzik meg és vagy szerencsejátékban vesztik el, vagy pedig mozira költik.
Pénteken délelőtt az utcagyerekek két legismertebb, legvásottabb tagját már elő is állították a rend, őrségre, ahol a rendőri kihágás! biró ugy intézkedett, hogy mindkettőt átadják a fiatalkorúak biró ságának javítóintézetbe való aWs .végett. \\
Hz a két előállítás csak kesdete volt annak a sorozatosan megteríti ló és a fiatalkorúak érdeltében teendő rendőri intézkedésnek, mely nek végső célja, hogy biztosítsa a fiatalkorúak zavartalan testi és erkölcsi fejlődését, bogy végered ményben hasznos polgárokat faragjanak belőlük a társadalom és a nemzet számára.
A város közönsége a legnagyobb örömnél és mafpyugyássál " tudomásul a tenfrasi randAci 1 ezt a* inMiMMtt
Most olcsón vásároitiat csillárt !
(K)—30 százalék engedmény május 20-ig)
Traitsdanubia R.-t.
Csongary-ut 6. Tvtafoft 4
ZALAI KÖZLÖNY
1934 málu« 6
Fejfájást megszüntetik ás moghOlésnél i
gyors javulást •redményeznok a Aspirin tabletták.
valódi Aspirin tabletták legyenek o BAYER kereszttől Oyéfyeiertárfcaa kapható.
Emlékeztető
Májú* l Elemisták színjátéka U órakor a színházban. A Kath. I.egéuycgylet ssórakoztató ••tje fél 9 ónkor. Máju« 10- KereskedelmisIák tomaftn-ikCpéiye 4 ónakoJ" a Zrinyi pályán. A sormáslak »enés őrségváltása 12
órakor az országzászlónál. Actio Cathobca gyűlése 3 ómkor
az I(taroskórben. Ipartestületi Dalárda diszhangverse.
nye az Iparoskörben. A Nyukosz közgyűlése 11 órakor a Polgári Egyletben. Május 13. A Mezőgazdasági Kamara
közgyűlése a városházán. Májas IS. Ref. lemplom-avalás. MiJus 2t. A frontharcosok zászlószentelés! ünnepélye. Májas 21.
Tlomást-ünnepély délután 6 órakor « Zrínyi pályán. Május «!. Kereskedelmi Alkalmazottak
nyári mulatsága. hwkt* &
Tűzoltók juniálisa az iparos saék. hátban.
Június 4. VI. bérleli hangverseny (Né. meih Máda) az Ipanosszékhásban tél 9 órakor.
Időjárás
A nagykanizsai roeteorologlai megfigyelő Jelentősek: szombaton a hőmérséklet: reggel 7 órakor + 15-0, délután 2 órakor + 23 2, este 9 órakor + 17-2.
PtlMut: Reggel és délben borult, eete tiszta.
Stíliriiny: Reggel keled, délben észak nyugati, este északkeleti.
(Bjtxakai rádíójtUnUt} A M»tmmrv)é-■ lal IntAxat i»lanti •«!« 10 árnkort Ssetee idft várható aivatarhaj-lammal.
Olcsóbb leit 3 bérautó!
A nagykanizsai bérautósok a viteldijakat a legminimálisabbra leszállították. Vasúira Erzsébet-térről vagy vissza
1 P 80 fillér. A bárautőállomás egyedüli telefonja
4-44
Bécsben olcsóbb a fogas, mint a Balatonnál
Látogatás a bécsi Naschmarkton, ahonnan a kétmilliós Bécset élelmezik — flz osztrák főváros magyar élelmiszerrel van tele — Ahol sorban állnak a két pengős „olcsó húsért" — Mmig a magyar élelmiszer eljut a Lajtán túlra
Bécs, 1934. május.
(Copyright) A Bécs melletti Badcnbö! szombaton hajnallxan bementem Bécsbe. Odakint épen hogy megvirradt, sírgacsőrú feketerigó énekelt az ablakom előtl a fehérvirágu gesz tenyefa himbálódzó ágán.
Ha az ember nappal utazik erre, bizony alig lát paraszlszekeret. Er refelé ritka jószág a ló, aulók és autóbuszok rohannak, motorkerékpárok oldaliilésén boldogan és büszkén ül n Grétl, a Sophie meg a Mizzi Ilyenkor hajnalban egészen más képe van a Heichstras.se-nak. Egymásután hagyjuk el a sze-
kereket, valamennyi Bécs felé igyekszik Viszik az élelmiszeri a Naschmarktra.
Bécs szivében, két percnyire a Grabentől, a Körtnerring és Oj>ernring közvetlen közelében van a Naschmarkt. Bécs piaca.
Hatalmas tér de az első impresz szió: a pesti vásárcsarnok sokkal modernebb, tisztább és rendezettebb. Itt még minden olyan, mint volt soksok emberöltővel etelőtt.
Ahonnan Bécset élelmezik
Parasztszekerck, teherautók állnak sorjában egymás mellett. A Naschmarktnak ezen a részén van
Városi Hoiflé
ÓVAS! VIGYATJIT t ÓVÁSÍ
Nem a megszokott idffben kezdődik 1
Hétfőn «■ kedden, május 7-én éa 8-án
Az idei esztendő két legnagyobb slágere háromórás műsorban.
!!!Minden előadás filléres!!!
Dalol
a mámor
(MR KIEPURft) é>
Csókol Veronika
_(B*i rRaaci hObbiger)
Krajcárokért kapja az év legszebb két filmjét. Minden épkézláb ember legyen ott I! I
Az előadások kezdete mindkét napon 3, 6 és*9 órakor. Ne tessék elfelejteni: fillÓPaa helyárak I
HERKULES téglagyár
strandfürdője
megnyitott.
Napi fürdési dl] 20 Hll.
az idénypiac. Itt csak belföldi élei miszert árulnak osztrák termelők. A Wachauból, a Lajtahegységből, az. Aspangbahn állomásairól, azon ban főként a Magyarországtól elcsatolt Burgenlandból hozzák ide a zöldséget és főzeléket. Rengeteg a spenót. Amikor az osztrák Bper.ót megérik, a komány elzárja a határt « külföldi spenót elől. Magyar értékben egy kiló 8|>citot hajnalban a Naschmarkton tizennyolc fillér be kerül, bent a városbán kétszer ennyibe. Pesten, ezen a napon hat fillér voll a spenót ára.
Az idegennek feltűnik az a bizalom, ami eladó és vevő között fennáll. Ott hever a főzelék, zöld. ség a földön, a leterített járdán, mázsának, mérlegnek semmi nyoma. Apró oédulák jelzik, hogy a s|>enótrakásban két és fél, vagy négy kiló vaiv a vörös répakötegek-bői pedig két, vagy négy kiló van egy rakásban. Es az eladók soha sem csalnak.
Horribilis árakat fizetnek a bécslek a mindennap! kenyérért
A tnértékét illetőleg Bécsnek meg von a maga speciális egysége. Mindennemű főzelékből harminc daralwt számítanak egy Nagcrl-nak, kivétel a karfiol és a kalarábé, amiből húsz darab megy egy nagelra. Emellett a számitás mellett aztán a kővetkező nagybani árakat kapón* a bécsi idénypiacon, ahol főleg vendéglők, szálló-dák és nagyobb üzemek vásárolnak. Az árak magyar fillérekben, zárójelben a pesti árak. Egy darab melegágyi saláta IJécsben 20 fillér (Pesten 4—6 fillér), idei saláta 10 (2-3) f, 1 kgr. burgonya 23 (6-12) f, 1 kgr. zellw 30-15 (16-22) f, 1 kgr cékla 40 (12-14) f, 1 kgr. torma 135 (40-80) f, egy csomó hónapos retek 8 (4) f, 1 kgr shampignon gomba 360 (200) f, 1 kgr. spárga 120 -200 (70-90) f, 1 kgr. stájer alma 78-80 (60-180) f, Még hngyohib a differencia a tojásnál. Amig Pesten négy fillérbe kerül a prima tea-tojás, addig a bécsi ugyanazért az áruért tizeokét és fél fillért fizet, a másodrendű, apró főző tojás is tiz fillérbe kerüli A tej literje negyvenhárom magyar fillér, egy kiló teavaj pedig négy pengő ötvenet kwstál!
Fonoit gyókérkosárban zöldkalapos legény gyöngyvirágot árul, ha/minc fillérbe kerül egy csomaggal. Az orgona bokrétájáért egy shillinget is elkérnek.
Ahol már mindenki megjárta Kecskemétet
Az importőrök kőzött nem akadtam egyre sem, aki ne járt volna Kecskeméten. És mindegyik a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a ma-gyar portékáról Azt mondja nekem Katharine Aigner: — A magyar áru \'meghódította a
Bérmálásra selymek, vásznak, szövetek, grenaöinok.
Nyári divatujdonságok imprimék, mintás
jrenadtnok, stb. stb. Virrrhnnr Miir ifiniMn
nagy választékban kaphatók

Suxldts
gyógyfürdő fötfzi
ffyógyöaiöm :
é* vírlttrinjéal zavaroknál, «crvl, tlhMtoi, 黫ln>«UM®íM». vetaba). vérata-
Nöl t>cteg»ég
. .áltoiítos zavarok. (ertóió betegségek, méi««ztMk nyoruán fellépett Idegbajok (Tabes etí.)«ae»elb«n a tegjabb eredménnyel. TcrmtiKtes uéniavas tói-vaias fOrdók, Ivókúrák. szakszerű orvosi kei«tés.
KtíUntí konyOa ElMÖrvmdU Mdlloddk
FflnUUdfey aaáju 15-tUokt. 1-if
protpektuti. felvlUfloílláU wlvejen küld:
Musohonc BuxlAsI Gyógyfürdő Rt. >Or«lőlKaxK«td*ác
él • magyarországi képviselet : Budapest. V \'Jpót-körut 27. Budapestvidéki Qóitégla-gyár clmín Telefon: 27-1-91.
bécsi piacot. Azelőtt kifogásoltuk a csomagolást, amitől minden siker függ. Most azonban a magvar főzelék és gyümölcs csomagolása kifogástalan és tavaly például a pécsi őszi l»arack é|>cn csomagolásával hódított* meg a bécsieket. Legtöbbet persze Kecskemét szállít hozzánk. Kecskeméti chieveiés alatt jön forgalomba nálunk még a szo-bbs/.lói szőlő isi
Széniben luigymászsákok állanak. Rajtuk /» felírás. -Makó Hungary. fia egv \'másik standon a Magyar-Belga váci kertgazdaságának földi eprei. Talán kilenc darab egy skatulyában Az ára: négy shilling ötven. Harminchat fillérbe kerül egy darab melegágy i földieper! Vájjon mit kémek érte, amig elér # Grand Hotel éttermének úszta-Iára...
Ahol sorba állnak a kétpengős húsokért
A bécsi Markthallé egészen más, mini a j>esti vásárcsarnok.
Ilt csak a mészárosok standjai vannak, de az elsőrendű húsokat nem itt árusítják. Apró standok előtt szembe találom magam a háború KZomoiV emlékévei: szatyrokkal a karjukon sortia állanak a bécsi asszonyok az «>lcsó húsért > A stand elején kicsiny tábla, rajta az «occasio.ártJk>: «Beinfleisch 2 shilling, marhahús eleje 2.20 -2.80, hátulja 2.40-:i.00, rostélyt)* 2.80, bélszín 4.—, fasirozni való marhahús 2 - . Pesten ugyanekkor sofbaállás nélkül ezek. voltak az árak: teveshus 72 fillértől 120-ig, marhahús eleje ugyaneunyi, rost^yos i pengőtől hiás-fél |>engöig, bélszín két pengőig.
Az igazi finom húsokat a Belváros előkelő nMa?árosaj árulják. De az árai is ilyent: llostbeuf l kar. 5 pengő, "i>slélA\'ö.s 1 kgr. i.«0, Bélszin 1 kgr. t90, Tarja levesnek 4.-, levescsont külön -.70,.Borjuszcgy 8^0, Borjumáj
1 Irgr 180, Marhanyrtv 1 kgr. ft.10
A baromfi a TratncrhOfon magyar ár" rántani való csirke egy darab 2 l*ngö 60, sütni yaló 8 pengő, libamáj Wlója 9 pengői Panaszkodik Trctllsr ur, lujgv magyar liba még nem jön l>c, l*<Üg Hécs Igen nagyon megszerette • s*entesl, hódmezővásárhelyi, szegedi, «<«kei„éii, zalai libát, legújabban pedig, Vilióla Németország nem vásárai Bécstől, béc-si kereskedők egyenesén Mi\'uyarországról szállítanak Németpr-felé...
Azl mondja Cafc Tretzler:
-- Kgy nyul vámja és költsége Bécsig egy shilling nyplqvan garas, a i«gyar csirkét pedig a kedvezmény® vámtételek alapján is kilók Int heg v ven-nyolc aranyfillér terheli. Ujabban a
ZALAI KÖZLÖNY
Hangya szállít rengeteg árut hozzánk, de sokkal nagyobb lenne a felvevőképességünk, ha a költség nem lenne ilyen horribilis!
A fogas és a „Gyullásch"
Azért van valami Bécsben, ami olcsóbb, mint odahaza : a balatoni fogas. Egy kiló plombált balatoni fogas a bécsi hal kereskedésben három pengő, a dunai süllő pedig kettő hatvanba, kerül Ilofbauer hal-kereskedésében. Ugyanitt a magyar ponty egy pengő hatvanba és a hortobágyi halastavak, meg a Duna alaposán megtermeli, kövérre hízott halait valóságos akváriumokban mutogatják a bécsi halkercs kqdők. Ugyanitt az ausztriai pisztráng kilójáért tizenkét shillinget is elkérnek. Mi az oka annak, hogy a balatoni fogas Bécsben olcsóbb, mint Pesten, ezl döntsék el oda; haza...
Még egy tétel : a magyar szalámi kilója hat shilling ölvén és ujabban osztrák gyárak is mint «magyar szalámit hozzák forgalomba i»or-tékájukat.
A debreceni hentesáru hiányzik Bécsből, pedig bizonyos, hogy nagy piaca lenne. Ami /debreceni szalonnál itl láltam, az kivétel nélkül
mind a bécsi henteseiknél készül. És ott gyártják a bécsiek kedvenc eledelét, az «I£in pnr Dcbretziner mit Kren- t is, páronkiut hatvau garasért árulják ezt olcsó büffék-ben. A «valódi debreceni^ laerszd soliasetn lálta Debre&nt... Ilossz nyelvek szerint a mult héten még nyerített...
A Nascmarkt környéke tele van • Gollas Hütte>-vel. Nyolcvan garasért és egy shillingért nagyszerű gulyásl lehet itt kapnj. Kgyik helyen «Gullasch»-mik, másutt «Got-laschv-nak, Gu lassúnak, vagy »Gollyasz»-nak írják a gulyást de láttam egy helyet, ahol az állt a firmatáblán, hogy : <Echter Szege-diner Gyullősch V
Mindez azonban nem tesz semmit !
Bécs sohasem szerette annyira a magyarokat, mint most, a Kárt-ner-strasse előkelő utazási irodáinak kirakatai tele vannak magyarországi utazások pros]>ektusaival tucatszámra mondották nekem bó esi barátaim, hogy :
— Nyáron elutazunk Magyarországra... Végre egyszer jól fogunk «mulatieren... m
Padi Jób
Megjelent a legulabb hengerrendszerrel készült tökéletes petroleumgázfőzőkészülék, a
Pumpálás és előmelegítés nincs t Qyár: Budapest-Pestszentlórluc.
Közvetlen beszerzés a gyártól.
Eladási osztály : .PETROPOK VálUlat Bndapnt. Vl„ Andrássy-ut 50 (Oktogon).
Díjtalan prospektus. K Minden darabért a gyár szavatol. laai
— Pünkösdi utazás Zoppot-ba.
Xopput a világ minden oiszágában, mint olcsó világfürdő nevezetei, amely vé lett. fekvésén cl fogva már most nyárelei klímát nyújt. Qyors És kényelmes összeköttetés Budapestről Breslau-on keresztül. Danzig nem kóvetel beutazási vízumot, de-vizák kivitelével kapcsolatban sincsenek korlátozó rendelkrzéiek.
— Ismerkedjen meg ön fo n
.Utál- dpiveí, meggyőződik kényelmességéről és olcsótáfáról. Főút 12. sz.
KémlkaUnasettak IKyelluébel B-J. lorárjlokat .énytgescu l«sláüihtt árakon flrJsltJuk. Ho»zu lejáratú hitelre la, kumatinenlesen. Kopstela butorárj-
biz, Horthy lllklés-ut 4. saáa.
Ma már mindenki tudja ...
Kerékpáralkatrészt
legolcsóbban
filléres árban
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykereskedönél lehet beszerezni.
Csepel Rapid turakerékpár szabadonfutó Torpedó-aggyal 98.— pengő.
fyt™
^ ^ siaintM HUA\'II oömsiyt Bt HoMtoxáfr.
ÍZ AOOLÜAtSOM
DIANA
SOSBOÖSZESZTI
SARQA PAPltt-WBoS PAJZÜ
Vén fa a tavaszban
A tavaszi rétre ráborult az alkony, Szürke köd párázik lent a folyóparton. Az ut mentén álló karcsú jegenyékre, lecsurgott a napfény bíborpiros vére.
Lágyan hajladbmak a szomorúfüzek,
Kótyagos a fejük, — )Ais, holdkóros szüzek!
Este napot, (félben csfllagíéuyt ke-rcsnek,
Földrehuzó jajjal folyton csak temetnek...
.Mellettük kicsi, kövér bokor dagad, kevélyen. Holnapra, Mss virágba fakad!
Vig, magábanéző — m« este az álma holnapra megérő anyaságát várja.
A réten pitypángok tábora fehértik, Megőszült fejükkel a levegőt nézik. Vidám repülőraji Szellő^ szárnyán szállnak,
Bátran nekiváglak aT egész világnak.
bolond százszorszépek folyton kacérkodnak,
Kínálják magukat méhnek, pillangónak.
Könnyelmű a kedvük — a t«vaszuk friss még!
Ulngol az alkonyat, hát a sifvük Is ég.
Vfllámsujtott akác mereven, bénán ált Aszott karja égre mutat. Mint a balAll Száraz szivében nincs több vágy,
nincs irgalom. •Halott vagyok, már csak .az eget akanomb
Vén, bus törzse korhadt, csúf bogarak rágják. jAz Mő és a (szu forgácsra faragják. Szaladó percekkel, ága törik, hullik, Borzalmas intő jel: A tavasz is múlik...
Vajda Marietta
Egy öl 1. oszt. bükk és gy«rtyAn
hasáb tüxlfa házhoz szállítva
P 44. -
DUKASZFERENC
Mt. Teleion 290
Erzsébet királyné szálló
Budapast, IV., ínatam-utoa B.
(A Belváros központjában). _
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fatés. Az étterem és kívéházban minden este szalonzene, a* Erzeaébeft pinoében agyiüaoér raaduarl Hona ■ I patngfi BO fUlér.
ZALAI KÖZLÖNY
IS34. Május «.
a__
NAPI HIREK
U — (lliratalviz-tfcilat • pontén) A
posta vezérigazgatóság megbízásából dr l>áró Nyáry Gyula postaigazgató b.tva-tali szemlét tartolt a nagykanizsai I sz. postahivatalnál. A szemle befejez-tével legnagyol>b elismerését fejezt-- ki a hivatalvezető dr. Tholway Zsigmond ixistaiguzjptóuak, különös dicsérettel emlékezvén meg a hivatali midről és a mintás, példaszerű kezelésről,
— (Az Irodaim! é« MüvéflrHI Kér) holnap, hétfőn délután 6 órakor igaz-gató-választmányi ülést tart.
— (A* OMKK ma* é* áUfc«>-c*MörtőkI provramja) nz időjárá. szeszélyétől függ. Ma délutánra a kert-megnyitó mulatságért kívánnak jó időt az OMKK-tagok, csütörtökig pfdig a sAnci alsó erdőre tervezett kirándulásért. A mai megnyitó - mint már közöltük — döután 4 órtikor kezdődik és kedvezőtlen idő esetén a legközelebbi napos, meleg vasárnapra halasztódik. Aldozócsütörtökön az OMKK turista csoportja az első kirándulást rendezi meg. Gyülekezés délután 2 órakor az Kölvós-téri parkban, indulás két óra ót perckor. Részvételi dij nincs, .de valami ozsonnát mindenki liozzon magával. Miután ez az cAő kirándulás csuk kevés gyaloglással* jár, gyermeket is el lehel vinni. Megfelelő Jelentkezés esetén autóbusz Járat lesz.
— Francia gre adinok exlusiv mintákban Schütznél.
— "(A Kwwzlény Jót. Nöegyletnek,
dr. I\'lihál Vik tómén ál rendezett teá-JAn felülfizetni szívesek voltak: dr. Sartorv Zsigmond 5, ujnépi Klek Kr-iiöii*5 200, dr. Tuboly (iyuláné 2, Sebestyén (lézáné "160, Tabajdy Kát-márai^ 1 P. A nagylelkű adomáinkért hálás köszönetét fejezi ki az e.. nökség-
— mtézeU és az előírt líceumi anya. gok olcsón beszerezhetők Stnger divat-áruházban.
— (Szórakoztató-e*l a I.t^nyegv-iNbta) Ma esie fél » órakor i«rtja a Kuiholikus legényegylet szokásos szó-rakortaló-estjét, melyre szívesen látják a tagokat és az egyesület vendégeit. BeljéjKklij Sincs
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2 60-ért Brónyai Divatáruházban.
— (Megérkewfl Nagykanizsára U» a Hwkend-reu«lelct) Nagykanizsára i<
.megérkezett a minisztérium rvndeleld uz. egyes lúvataifönükökhöz, mely szerint ápriUs 15-től októlKT H-ig élet l>e(ép a weekendidő Kszcrint a hivatalos órák szombat déli 12 órától liétrö reggel 8 óráig szünetelnek. A közalkalmazottak nagy örömmel fogadták a minisztérium rendelkezését
— Gabo»á», lls*fw és xzalmazaák-b*n állandóan nagy raktár. Viszonteladóknak árkedvezmény. Singer Oiv*t-áruház, Nagykanizsa.
— (Az OHáregyrattlrt kiállítása) A
nagykanizsai Olláregyesület hölgyei egész éven ál lankadatlan szorgalommal dolgoznak, egyházi ruhákat, oltár felszereléseket kézimunkáznak és munkájuk eredményét most állítják ki a fehérteremben. A kiállítás vasárnap délelőtt fél 12 órakor nyílik taeg és május H-ig. l>elépődij nélkül megtekinthető. A ruhák a szegény vidéki templomok részére készültek, az Oltár-egyesület adományaként.
— (Pályázati hirdetmény) A
ra. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyesdandár épi\'ési osztálya pályázatot hirdet a nagykanizsai Károly laktanya kőműves, vizvezetékszerelő, csatom1 zá«, mázoló és bádogos ta-tarozási munkálataira. A pályázati hirdetés betekinthető az ipartetüiet irodájában. Az Ipartestület elnöksége.
— (Bély/ ggyüjtők ügyeimébe!) A Jubflehe-bélyegok a nagykanizsai Filo. telista - Kör tagjainak, illetve ezeken keresztül minden kanizsai bélyeggyűjtőnek 1.50 pengő helyett UO fillérért á|I rendelkezésükre. Minlhogv az egyes városok részére biztositható mennyiség nagyon k-.-vés, igénylését az ár befizetésével együtt minden érdeklődő sürgősen jelentse be dr. Kerkay József piarista tanárnál, a Filatelista Kör e|. nőkénél. Ugyanitt Bpest—Debrecen— Up.\'Sl Jubilehe légiixjsta levelezőlapok \\a Jubilehe-bélyeggel bérmentesítve) elő jegyezhetők.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendelések, tökéletes jó klvltübeu, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopateln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Kérelem a háztulajdonosokhoz
Dr. Hotl Nándor megyéspüspök f. hó 8-án. kedden dflután Nagykanizsára érkezik s vámsunkban fog tartózkodni 9„ 10. és 11-én is. Az ünne|>élyes fogadtatással kap csolatban felkérem a háztulajdonoso kat, hogy házaikat Föpásztorunk Nagykanizsán való tartózkodása idejére szíveskedjenek fellolxg<Vzni Különösen kérem erre a bevonulási útvonalon, tehát a Józser főherceg-, Sugár-, Fő- és Horthy Miklós-ulon levő házak tulajdonosait, továbbá a Csengeriuli háztulajdonosokat, mert dr. Rótt Nándoi megyés püspök |>énleken erre fog Somogy-széntmíklósra menni.
Polgármester.
Ha kertmegnyitás
tat uj Ipartoatflloti vtndéy Ifiben. — EIsftrendQ zene! Pontos kiszolgálás I
Koch Géza vendéglős.
— A küllőid* é* vidéki ItöIgyUflzftn-Ség kozmrlUíufu, PoUák Sarolt\' Andrássy-ut L. I. az ország legeméi", tebb és legmodernebbül felszerelt koz-i ne likai intézete s igy BudajH-st látvá. ny0sságai közé tartozik. tMiracK\', szépségá|ioló szerei világhírűek, keze-lései a legmodernehlwk. Dijtalan ta. nácsadás. Kérjen prospektust. (A Zalai Közlöny olvasói a vásár tartama alatt 20 százalékos kedvezményt élveznek.)
VxletúíOetyeBés.
J/an szerencsém a nagyérdemű közön-* ség becses tudomására adni, hogy üzletemet a Nagylcaniaraal Ta-IcaréUpénxtár Dedk téri oldalára (ielyesíea át.
Bővített üzletemben nőt kiszolgálás oudoldlds, znantMUr már dpr. 23-tól kezdve a nagybecsű közönség rendelkezésére.
Szíves pártfogást kér 1741 WAGNER JENŐ
uri- és hölgyfodrász Jó kiszolgálás Szolid árak!
— (Siőoyi Pál kénrfoysepr*,) aki a
minap leesett n vns-uti töltésről, annak megállapítását kéri, liogy nem volt akkor ittas, annál is inkább, inert bort sohasem fogyaszt, hanem fejsérülése miatt, amit akkor déli-lőtt az egyik munkahelyén szenvedett, megszédült és leesett a töltésről.
— (Betörés KktkomAromban) Vak-merő álkulc&os betörés történt a mi. nap Kiskomán>m községben Varga Sándomé egyik délután ismerősénél volt látogatóban. Távolléte alatt ismeretlen tettesek behatoltak álkulcs s.\'-gilségévcl a lakásáig, felfeszítették a/ összes szekrényeket és magukkal vittel; G00 pengő készpénzt, valamint különféle ruhanemüeket. A nyomozás folyik.
HOTEL AUOUSZT ABBAZ1A M
Szoba alláUtsal már napi 9 pangótól. I ; Budipettfn pangóvei lliat heto./clvlláaoil- H tilt nyújt tanti uálloda él Auguiif JPV cukrászda BudapaU, I.. Kriitllna-Ur 3. 81
Régen és most
A mai modern gyerekről sok szó esik. Eti? a kis történet egy hároméves kisleányról szól. A nagyanyja is modern asszony, az a Üpus, alfiröl nem lehet megállapítani a korát. Tántol, sportol, cgysz£\\Plél, mint ttatal asszony. í
A napokban/a nagymama elővette egy régi fépflcépét, amely őt fiata.-asszony körál>an ábrázolta. A kisleány egy darabig nézegette a ké|>et, azután megszólalt:
— l\'gyik nagymama, te valamikor — ilyen öreg voltál?
— Luxus-cipő urak és hölgyek részére érkeztek Miltényi Sándor és Fia cipőáruházába.
Kiadó kétszobás előszobás udvari lakát augusztus l-re Eötvös tér 30. 2015
— Takarékosság — SchOtznél vásárolni.
Mindenki
ZALII KDZLOHYt
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos,
megbízható •
lirdetiselt »« egéíí mente oltana
le és
„Ideál"
Fó-ut 12. szám.
Női lakaté és barna
trottőroipők P Női fakata, srürka és barna dlvatolpők alacsony ós magas sarokkal P Női fehér, lekate és szürke antilop oipők ujabb formákban P NŐI fehérolpők különleges kivftalban P Éva vászoncipők kék, piros ós drapp színben P Mátra sarkos fehér vászonolpők barnr dísszel P
7.80
9.80
9.80
11.80 12.BO
4.— 3.50
Tennlsoipők, legjobb C 9(1
kivitelben P
Női dlvatbooskorok !\\ Ofl minden színben P \'■ou NŐI dlvatbooskorok különleges kivitelben (nézze mag Q QH a kirakatban) P O.OU Női szandolettek kötős pánttá bordő,fekete, kék O pn és barna színben P o ou Férfi félcipők fekete Q Ofl
és barna P 8.80 P Férfi félolpők fekete és barna, legújabb forma tetovált dísszel P Fehér vászonoipő bőrtallppal, legújabb fazon, barna 1[] bőrdlsszel P III.
Gyermek fehér antilop pántos 27—30-lg P 6.80, 31 -36-ig P 7-80.
19-22-lg P 3.20, 23-26-lg P 4.20, P 4.80, 31-35-lg P 6.BO.
Oyermek szandálok 27- 30-lg
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az uloliő havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
llg|a lehel a többszer kötetet nagykanizsai Horvifh-Hlt ujBágUzlet kSlctBnhSnyvtári-nak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny" minden elöHzelője
annyi hSnyvel vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból, ahányat ctak el tad olvasni. Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horválh-kölcsönkönyvlárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevennl.
NAPIREND aiájun 6, vasárnaa
Római katolikus: Rogatc. Protcstina: Fitda. Ur.: l|«t hó 21
Mozi előadások bítteinap 5.7 (s 9, vasánup 3, 5, 7 ta 9 ólakor.
Viroal mazcuia ta köayvllr avltva calltaitoua ta vaaliaap délelőtt 10-151 12 óráig.
Qyógyazcrtárl t||eU aaolgíUI I hónapban : .Megváltó\' gvófnaicitii Braaébet-léi 21. M. ta a kSkanlaaal gjrógyazeitár.
Qőzftlrdó nyitva reggel 6 órától esta 9 óláig (Mtló, azcida, pónlck délután, kedden cg tsz oap nőknek).
Május 7, hitffi
Róm. katolikus: Obel.a. Pioleilina: Napoleon. In.: l]ar hó 22
ite* má|u» 6
ZMJUKÖZLONY
MMMI
TWelettel értesítem a n. ó. közöntéget, hogy a aáoci ngiép Ilona11 vendéglő
kerthelyisége uJonnanvátalakltva s berendezve, folyó hő ® án (vasárnap) ünnepélyesen megnyílik.
A legolcsóbb oz8onnázó-hcly. Elsőrendű. ló borok m&r 40 fillértől. Klttlnő Bomlóhogyl ó bor különlegességek. — Szolid kiszolgálás A zenét Horváth János, volt jfiden"-kertl cigányprímás óa zene-iíara szolgáltatja, siivm i>ini>gi.t k«r KoplAr Antal
1000 vtudéglót.
— Férfi, női és gyermek week-end cipők, sandalok Miltényi Sándor cipőQzletében.
Oloeón szer éljük villanyát, rádióját:
Tran8danubia.
_ A fiókát a elme J. F. Mlllet egyik legszebb festményének. Ezt a képet közli címlapján Anyák napja alkalmából a Magyar I.ónyok legújabb száma. Lyka Kátoly nagyon szép cikket írt anya a művésziben ► címmel, Szederkényi Anna bájos esti beszélgetést kisleányával. A kertészeti ro vat és az angol nyelvlecke is w>k érdeklődést vált ki, valamint a gyönyörű halasi csipkeminta. Mutatványszámot WW a kiadóhivatal, Budapest, Andrássy-ut lü.
— Buzlás gyógylQrdö szénsavas ládiöaktiv sós-vasas forrásvizekkel. Prospektust küld a magyarországi képviselet Budap st, V., Lipót kö\'ut 27. Budapestvidéki Oöztégla^yár ciraén.
— (Szóváltás fe]h©verf!M»l) Szombaton este 7 óra tájban Varga József 36 éves klskanizsai földműves a Va-rozsdi-utcábiui összeszólalkozott egyik ismerősével, uki ugy fcjbevágU kétszer a kapával, hogy a mentők szállították be Vargát a közkórl>ázba. A kupás-szóváltás ügyében nyomozást indított a rendőrség.
— NŐI, férfi és gyermek Week-endcipők legolcsóbban -z „Ideál" cipőáiuházban, Fó-ut 12. sz.
— SpoitmtflRzlónárlumk, fulbal-ez-ptort. Sok szó esik úrról, hogy a sport a diplomácia egyik hathatós fegyvere. Arról, hogy u sport milyen értékes missziót teljesít a nagyvilágon, hazánk megismeréssé érdekében, sok példává, és adattal igazolt cikket irt Kőszegi Imre az UJ Idők eheti számában. A kiadóhivatal Duda^st, VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld díjtalan mutatványszámot.
— Jó tanácsi A mai gazdasági visionyok mindenkit igényeinek le* fokozására kényszerítenek. Neheten megtakarított pénzével márkás cégnél vásároljon, aki nevével garantál a minőségért. Kozma kalap és uri-divat cégnek, 74 éves multjávd ma is elve, hogy az az olcsó, »mi jó. Kereise fel bevásárlásaival a Kozma céget, Budapest, Károly király-ut 3., a sarkon,
Van-e remény • helyzet Javulására? Feesleges a kérdés akkor, ha fájdalmakat érez, meit ön is tudja, hogy Diana sósborszeszt kell használnia.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda ét Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Felelős kiadó: Zatal Károly. Interurbán telelőn: Nagynanlzss 78. szám.
Városi Szintiéi.
Május 8-án, vasárnap
A salson legnagyobb fllmoperetljel Osupa muzsikai Csupa ötlet I
WlUy Forst és flagda Scbneider Játékával
Ragyogó, szellemes mese.
Bendezte Bolváry Géza. Fényes kisérd műsor
Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor.
A 3 árai elfiadás ma vasárnap is filléres.
ZOPPOT
Daniig szabad varos Az olcsó világfürdő
várja Önt
Pünkösdre!
Tcnnls • Lóversenyek • Regatták • Tánc Nemzetközi Kaszinó • Rulett « Bakkara Szabad devizakivitel I
Felvilágosítást r yujt:
Budapestem BLOCKNER i. HIRDETŐ IRODA
kSspontja ■ IV., Vároaháa-utca 10. á* fiókjai: VI., Andráuy-ut 4., VI., Vilmos cOttár-at 3S„ VII., Enuábat-kfirnt 14.
vaay a KASMO-VERKEHRSBORO ZOPPOT.
SPORTÉLET
Ma délután Csurgó játszik bajnoki mérkőzést Kanizsán
Utolsó előtti bajnoki mérkőzését ma délután 5 órai kezdettel játsza le a Zrinyi csapata Csurgó ellen, Papír-förma szerint biztos győztesnek látszik a Zrinyi, de a papírformát nagyon egyszerűen felborithatja a Csurgónak egy jöl kifutott napja Nagyon tudja ezt a Zrinyi vezetősége és ezért a lehető legjobb csapatát állítja nompóbu a Csurgó ellen. Szüksége is van a Zrínyinek mind a két bajnoki pontra, hogy biztosan tarthassa az helyét, mert szorosan mögötte van az elmúlt" vasárnap NTE fölötti győztes Dombovári Vogé csapata. Előmérkőzés->iek a polgári fiúiskola válogatott csapata áll ki a Zrínyi csapata ellen. Nagyon olcsó, u. n. filléres helyárak mellett rendezi meg a Zrínyi vezetősége a mérkőzést. Elővételben ülőhely 50, állóhely 30 fillér. Ugyanez a pályán 60 illetőleg 10 fillérbe kerül. Jegyelővétel: Vágó Illatszertár és Bittér András divatáruüzletében. f
(Biróküldés/ Magyar-utcai pálya fél 3-kor Ékszerész—Sáska, lxiró Czvotkó, fél 5-kor 13 FC—Petőfi, bíró Havas, hb. Fenyvesi és Fischcr. Teleki-uli pálya fél 3-kor Hunyadi—Teleki, biró Németh, fél 5-kor ZTE-IJajna, biró Flumbort.
Közgazdaság
Tirménftömde
Buu tltl.T.\'*(■[) 77-m 085-1000. 78-a> 995 -1010. 79-e» 10*05—-1020, 80-u 10 15-10-30. duntiit. (ul) V-M 915-955 78-M 955 -965, 79-e« 965-985, 80-as 975 - 985. roxl(ui).5«5-515. — ab I. V. 950 -960, ulttatert lluinl.ll
is sah pánat lakarii mag, ha
nyomtatvány-szflhséglalál ás hlnyvsH lapunh
nyomdájában, F5-ul B. alatt rendeli meg-
Pünkösdre és bérmálásra ajánljuk az alábbi reklámárainkat
Szllrke, barna és fekete divatcipök Antilop divatcipők
P 9.80 P 8.80
Fehér női cipő Divatbocskorok Sandolettek

P 8J
Éva vászoncipők
P 4X0
atta
8.80
Fekete és barna trottürcipök
P 8.80
Tennis-i-ipíik Lakk női cipők
Különleges PS.BO P 8.80, 11.80 P 8.80, 11.80 P 4.80
Weekend-cipők fgrfl h sül Férfi félcipők fekete, barna Férfi lack félcipők
P 9.80 p 8.80 P 9.80 . P 18.80, mii*-MUW 13-80
Fehér vászoncipők mnlIM Fehér antilop I, varrott cipők Sandálok pina. Írtéi Él
28-34 P 8.18, 35-39 l> 3.B0 19-22 8.-, 23 26 7.BO, 27-30 8.S0,31-35 8.80 19-22 S.8o, 23-264.8o, 27-30 4.8o, 31-868*0
Miltényi Sándor és fia Cipőáruháza, Nagykanizsa, Főnt 2. Városház palota.
Gyermek lack pántos cipők
23-26 4.70, 27-30 8.80, 31-35 S.BO
ZALAI KÖZLÖNY
1934. n*|u. j.

BÚTORT
^ kárpitos árut minden Ízlésnek és igénynek megfelelőt, óriási választékban, legolcsóbban és legkedvezőbb feltételekkel szállit díjmentesen és felelősséggel
KOPSTEIN

bútoráruházak
Tatofn ■ 410.
Nagykanizsa Szombathely Bákéiciaba Sopron
Horthy Mklói-it 4.
Alapítva i 1887-ben.
APBOHIHDETÉSEI
Ké«»f» eiatádtroz megbflható lótni tudó jó bizonyítványokkal rendelkező aaaása-i>*>yt lolyó hó 15 ére ken, Gulh KI, leludy utca 21.
Bgy azoba bútor, villanybarendelés órá-vil eayült, egy aj fürdókád, lolapHIott tlláilaTfoltOekSíla miatt -......
Jókaiban kvő, mély ihiwiUhmH vennék Clm a kiadóban. -1980
k ajánlkozik egy szoi-- a kiadóban.
leány szonnslra. Clm
modera udvail laká*. fürkiadó. Klnini-u. 2/a. 1981
telSStllTSl
és kifutóleány Zrínyi Miklóa-u. 66. -1990
Háromszobás utcai lakáj, szemközt a gimnáziummal, (Sugárul 20.) augusztus
I ra klWt. * .,903
•aatalaatáal, máioUat legaaebben, Ml végei. - Pető!
legolcsóbban Pápa! végez
91. u.
ctóll ■Utca
2017
lelv
Om, értelmes laaaltlán IvaUtlk. Kltályu. 6.
varrodába -1995
Józaaf lóbetceg-ut 83/a. siámu 3 szobás, vliveietékea lakáa kerttel éa mellékhelyiséggel együtt augusztus l-re Bővebbel Józscl lAheicg-ut 69. alatt -1904
utca 15
r xongora eladó. Árpád-Mi
Ml W»í mindene* - —.....u nali belépéssel felvétetni, Köleaey-n. 8.
■1996
------>r, csillár, képek, eladók
Csongetj-ut 27/c. Háimaater. • —
Bérautó állomáson) száma megvállozott Autó mcradattaaket kliáiólag cssk 1.11 ■■áaa »éltsn ka dal. Kautmann Manó 1368
2 darab hssználr. jókarban levő, 100 - 200 kÍL\'Xh,f"nilhal0 iu",t» \'"éilrget vénáik. Tejköapont, Teltloo: 3 <9. 1973
ABBAZIA :: PALACE HOTEL BELLEVPE
Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. Leszállitotl penslóirak. Hosszabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensió Összes mellékköltségekkel inár napi 11 pengOtöl. — Pengő befizetés. — Fe\'vl\'ágositás és szobarendelés Budapesten ai állandó irodában, Carllon szálló (Telefon 889-70).
JÓTÁLLÁSSAL CIÁNOZ
LUKÁCS OYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
FEHÉR VILMOS
Tenniszütők P. 9.10-től
Tenniszlabdák, Tenniszcipök nagy választékban.
Szakszerű hurozás!
Teljes hurozás 5,7,10,12.50,16,20 és 30 P-ós árban. Teljes tarozások 3 óra alatt készülnek
Vágó Endre jllatszertárában.
keretei] Táth.
aot
6 uléaea könnyű, kevés fogyasztású antá prima állapotban, minden elfogadható árért silrgSseu eladí, bővebbel Aczél Ingallan-Iroda Nagykaaltaa, Hoilhy Miklós ut £ 1X3
■árma ajándékok: órák, ékszereké caó árban Fenyvesi éa Báráay átneré-sxakaél, Horthy Mlklóa-ut I. 1S21
Papls»»kat legllnomabb, modeea kivitelben, haiználl vattát finoman kártolva, olcsón káaalt Freundlichoé. fí-at II. 1711
„ U^anlto, Jutányosán eladó.
Pöut 16. (919
Belvárosban jóanuelelg lleael éa cse-elköltözés végett jutányos
mege o.l.t______
árban, azonnal áladó.
Clm a kiadóban.
■sMaaaMa utcai lakáa Osasaa Bel.
lékbetylségekkel sugas, lu, I ra kiadó. -
Csányf L ulca 16 1943
-----uwiwi, visvezeléktá
udvari lakáa auguailua 1-ra kiadó, Kisfaludy ulea 17/a. 1940
Jókarban U>ó|*.a..liréw» keresünk eg, vagy kéiajlós. Unger ésTCfh. 1900
keresek kall6 gyakorlattal, szakludásaal ál tó blaonyllvényokkal. Jelentkezés I földbirtokosnál, Pallabaa-
Komoly leány vidékre |a elmenne tár-HlksééltlHk vagy gyermekek mellé.
•«* T gyermesca m Ajá-.k,k-t .Szerény* fflgéie kér a
1952
Jó migjelenéal és jó ösaaekölletáaekkel rendelkező üattls»>nalil fia Haa-téaaai lelve izünk Ajánlatok A. B. JeHee alatt a kiadóba küldeaddk. 1981
KétNKAáa >*v»l
kl«itó. K6 csey-tL 17.
<4 aaáaaMkM adnék pár cser P-re, tífce biztosáivá. Cin a UarUM. 1978
wiraav. maganos nőknek éa térllaknak küiönbejárstu szoba teljes ellátással jutányos áron. Hiroinlogáso. ebéd Házhoz szállltvs 80 Iliiéi, Tsonneo Mlár. BSvabbet Ktráty-atca 2. alatt 1970
Wt május 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Király-utca 47. u. báx lebontáiából ki-
került ígli. uiudely. i|lók, ablakok, épO-lelllk, eaocsa tornák, l.lkóló
rendik. vllkapu éa kály.._ _____ _
trón eltdók. Saas* mér, Bótvba-tér 2
vtuk, vsige-kályhák Jutányos
ElsM U> kerHel. tnktorok, benzln-lokomobll, ciéplőgépek, box mágnes génre „ló. Kinizsi utcs 64. 2018
~ Kttuobák Más nelliklKlyMtákkcl kiad*. Széchenyi-tér 4. 2010
Ciengery ut 38 ndvsrl egyszobás, előszobás lakás mellékhelyiiégekktl azonnal vsgy augusztusra kiadó. 2011
ÍÍtÍ~M XBZtWja.
A Keszthely tulajdonát képező, teljesen ujjáalskltott. Tízvezetékes Hullám ás Balaton aaalloda, vendéglő, strand-bulié gariia stb. naonnal bárbaadó. Alánlati határidő május 10. déli 12 óra. Szerződés betekintheti és felvilágosítás kapható a községi elöljáróságnál »
Böhm Aalálné kézimunka és ---
dála Zárda-utca 8. Legssebb éa legújabb ■lotálm megérkeztek. Legolcsóbb, filléres elóoyomtatásl árakl 2014
ló asaaarál asonnalra bérbe veszek. Báty erdőmérnök, Ihárosbctéay.__2(0)
Kiad* kettőszobás utcai laké, sugusz-tuiri. Bővebbel Eriiébet tér 18, lOner-dilei, -2019
kiad*. Hon-•2022
Egy nép utcai lak*a vld utca 3.
Egy j* házból való la* aj, kl Ozlelveze-léshez és báitartásho. ért, lelvélellk. Klis Vince, Erssébel-tfa 20 ss. 2021
■iiil/.it. lakkozáit éa leitéat mia-blrhatóan végez N4m*l, Talekl ul 31. 2016
Utcai kétuobás lakás luguntui l-re kiadó. Hunyadi ulci 20. -2M2
Ofcsén&jót nafta moziban szétakczTialik
fiiutaliuilNt! Uttta: Vállalat
MENETRENDJE
érvény,* ISI október 6-tól
traa*kal-Wr— VaauUMam*.
Vliutállomisri Erziébet-térre
4-n
1
8 20 «
ll\'M 12 M . I u
13 20 IS 3
Uto
16 50 a Í
17 a 7 > s e m
U« 5 «
19 80 ü
21* J »
2340
letassyel n isnatrená
WnMIW. 8 40 W~M.MII
hekultUrUM. UK L«t»ny4í« irit. 1 B-4Ö
Szelvény,
Mlynok leimutatója 5 p*ngő boW 4t belyeu 1 mttt veheti mm
Mása J4,«l
„» leH. ■«»■«"
eluil regényét a Zalai Ualtay kiadó-
hivatalában.
KALAPOT
—— Divatos nöi kalapok P 2.50-tAI. -
Festés, átalakítás. - Horthy Miklós-ut 13.
készítés javítás
legmegbízhatóbban nél.
PONYVA
7Q m 1/ LEGMEGBÍZHATÓBB
jAIV HIRSCH és SZEOÖ-1
Nikkelezés, rezezés, ezQstözés, aranyozás
Galvanizálás
t>_ _ Minden tárgyat él
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa,
Fizessel elő a „Tükör"-re
leni. hogy a Tükör címükre való megindítása iránt azonnal intézked-kedh essünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Közlöny ós Tékör) dija egy hóra ősz-szesen 2 pengő 96 fillér.
Tisztelt olvasóink, akik az együttes előfizetés kedvezményét a Tükör májusi Számától kezdve kíván ják igénybevenni, szíveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével hamarosan értesi
A „ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a Zalai Közlöny előfizetésivel együtt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
........................-tót................................................-lg,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át címemre megküldeni. Az előfizetési dijat
az előfizetési díj különbözetét ......................összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt .................................... Név ...................................................
Foglalkozás ..................
Postai cim.........................................
Most vásároljon
kerékpárt és alkatrészt! — Feltűnően olcsó árak I
Puch és Steyr Waffenrad világhírű márkás kerékpárok eladási helye:
Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Csepel gyártmányú Rapid-kerékpár S2 P.
Utaltok éi gumik hsi iiktAva.: Mpíilailtíaimiy.
■agykaalzsalak találkozóhely* u
István király Szálloda
Budapest, VI., Porfmankwky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi Intés, folyó hideg-meleg víz, lift, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
Köszönetnyilvánítás.
Mindaton jóbarátainknak és ismerőseinknek, akik felejthetetlen, drága jó
Manclkáak
elhunyta alkalmából mély bánatunkat bármi módon enyhi-leni igyekeztek, ezúton mond köszönetet a
TSrOk- és Magyar-család.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9217/1934.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. é. május hó 7-én és 8-án naponta reggel 7 órától déli 12 óráig és délután 2 órától este 6 óráig a Tölgyes-erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos-, és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1934. évi április hó 26-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9557/1934.
Tárgy: Tövis-irtás.
Hirdetmény.
Felhívom az összes birtokosokat, hogy legelőiken található szerb- és egyA tövist haladéktalanul, de mindenesetre még virágzás előtt irtsák ki, mert mulasztók ellen a kihágási eljárást meg fogom indítani.
Nagykanizsa, 1934. évi május hó 2-án.
1M, Polgármester.
12063 B. 931. alb, saám.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások felében Ozv. Quttman Sándorné volt nagykanizsai, jelenleg budapesti lakosnál Itfoglall következő ingóságok és pedig 1 drb. ebédlS asztal 6 székkel, előszoba pad, etó-szobaszekrény, 2 drb. sezlon, 1 dib. 6 liókos eublat, 1 drb. 3 liókos asztalka, 1 drb. hlmó rrírvínylippal, 2 drb antik óra, 7 dtb. ols|leslmélly, I drb. tükör. 1 drb, virágállvány 1934. május 9 én Erzsébet-tér 10. szám alatt (Oisiág-féle magkereskedés mellett) a becsérték »/< részén alul is elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1934. áptllls 14.
Lehocrky Lajos s. k.
Mt3 várost végrehajtó.
Egy darab tenyészlgazolványos
eladó.
WEISZ BÉLA
Magyar-utca 32. imt
M
ZALAI KÖZLÖNY
1634. május 6.
FAJ a tyúkszeme Izzad a lába
Bántja a bOrkeményedés m Használjon
Hygénia lábsót
mely a legkiválóbb ásványi sókból készül az erdei fenyő ózondus illatával.
Nagy doboz ára 70 fillér
Kapható :
Teutsch Gusztáv
drapériában.
r— MÚ0W —
I mindenki a helyi kereskedőknél I és Iparosoknál szerezze be 1 |
E héten szenzációs újdonságok!
Tropikál sportingek
remek színekben, gallérral P 2 80-tól Legújabb divatú nyakkendők . 90 flIlériOl Remek divatzsebkendök ... 40 fillértől
és minden egyéb divatcikk legjobb minOíégben, legolc<óbb árakon
Hrónyai Divatáru&áx
HartOy MltMóa-ut 1. VórosOdx-paloia.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (90 lappal)
darabonkint 20 fűiért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky György és Ifj. Hiraohlar Mikaa dohány-árudájában, Fischel Ede éa Sohless Testvérek
könyv és paplrkereskedésében, Horváth József ujságár udájában.
Bérmálásra
Imakönyvek
szép sjándékkötésekben, nagy választékban
FI5CHEL
könyvkereskedésben
Horthy Mlkléa-nt 1. T.l.foo 178. ti.
KXDtlfl Jöto KKX
ICUTV srttCetH -IYSAoo«M \'
botos kamum «W»UMUSK olcsűk.
m utouO tvroco nemit ti vt«ro mtmnrt u
ÚVAKOOIUWK a twaut hahott rinafl ZÜU) POMKTfc
a «WÚ»iUjJt»*lUUJI*A* SUOUfQ ncwusw » IBMSII
• AMOHIL
Unutn vtouxuuuutUKtliw^utTf^amsi
NOSPRASEN vaotTUTOKIL levéltetvek ellen: P R O M I K O L
Kapható:
ORSZáG JÓZSEF
nag, műtrágya, növényvédelmi szerek »tb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blróeágt palota mellett Telefon 130
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KAzlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat* árjegyzékeket, Mveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
EWidKlDjSaatE
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket* ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, ssák-
oédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és UadófciweÉal Fő-iit 5. szám alatt
(NjromSRrtt a UptilMjWnios Közgazdasági
It-T. •utenkerg Nyomda és Délzalai Lapkiadé Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelés üzletvezető: Zalai Károly
103. szám
Nagykanizsa, 1934. május 8, kedd
Ara 12 IHlér

______FM S «...
MnMti"i r\'nf- iiuii, héttő kivimével
rfUTiiai asriur
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eldluctésl in: egy hói, ■ pengd 49 llllál Sietkesatdeégl í« kl.ddblvalall telelőn: 78. a
:,5i ím!
Áldott, ki az Ur nevében jő,..
(bh FŐpfoztorát fogadja ma a határszéli Nagpkánizsa Lobogódisit ftlienek a hásak, virágba bo-, ru^ak a* ,*blak<ik< megkondulunk
j ^HrfflUok, a (*|vekbeu kigyulladnak a pz^retct mécsesei és felsora-fccrfnak míftü, mind unnak a jfcá-gos, meleg tekintetű embernek az . útja míBtén,. aki püspöke a Zri JWUd#n büszke, ma magúra-\' hagyatott, de életerőkkel tele városának.
Mindig ünnepe volt Kanizsának, h* .főná,%ztor*t fogadhatta falai közölt. de lalán soha nem élt bennünk ennyire a vágyj felkuruckydutt indulatokat lesimogató jósága és bftlfa^ége után, mint ma. fa \' a warflci mécsesei sem kínálták a fényüket talán soha olyan lobogás •sal felije, mint ma • a vőj-os ma ugy várja niegyés-pÜHpóJcét, mint a tavaszi kánikulá tói meggyötört, kiaszott féld a termékenyítő, szelíd, életre lendítő esőt. Sok belső visszavonás, a nyomukban fellángolt nagy köz éiati zajlások, a gravitáció törvénv Kxtrflségórei müködft érdekellenfé lek kiszikkadt ugara lett a kani televény, bajdan hitvpllóősiők erős fészke. Minden elvetett mag, minden bontakozó csira beleüt kőzik ebbe a harcokon kiégett talajba. Hiába yírtwk a megértés áldott pső-hivő magyarság reneszán szának na]>jaiban Nagykaniísa köz élete elepesztő szomjúságban fuldokolj keresi a tiszta, friss levegő-J4rás útjait, Uog.v viíszutláljon a WWplojnltapMk elbékéltető, meg erősitő csendcsségéhez, azzal az érintetlen, földi salaktól ment áhítattal, ami egyedül kedves Isten előtt és egyedül tudja az embert fekiaelni Hozzá.
Ma meggyújtottuk mind, akik o város falai közt egymással viasko <hink a trianoni kereszt szomorú kálvária utján, — meggyujtjuk mind a reménységünk, a forró akará-sunk mécseseit is. Amikor alázatos hódolattal hajlunk mindannyian a fő|>ásztor atyai kezére, kérjftk öl, 1®R>"e egymásba 27.000 kanizsai Ili-vének a keiét. Oldozza fel lelkünk aól a gyarlóságaink bilincseit és kiáltsa bele 27.000 lélek templomit-ba a •surtsum corda» t. fis nyissa( ■ Wg a atevwjpM. Uogy a mánál
\\\'ará*splja Hj^etoWt*. * SW^tw-tct, tuni^l 9/yap gazdagon merített az A^otó, amikor Nagykanizsa főpásztoráijaK lelkét adta nekünk. A szeretet, i\\ megértés, a béke apostola áldjon bennünket és áldása nyomán fakadjon végre szeretet, .megértés, A abban a ^ámhM i°
Egv^t legnagyobb katolikus cm Nagy
kanizsa. Fontos őrhelye a katolikus mttflynrgrigaak. Uuzegó, slevetu evangfttftrmt tartalommal teHtrtt hiP élet kell ennek a városnak minden templomába. A,z igazi krisztiisi szel -----tjle^acaii"\'aigélctűuk
minden zegét-zugát. Ezt akarja 27.000 katolikus é< ezt akarja mindenki. (bármelyik templomban imádja is Istenét), aki szereti ezt u sokat szenvedő várost.
Várakozásteljesebb örömmel nem fogadta még püspökét Nagykanizsa, mint -ínost. Mert tudja ez a város, hogy a szelíd lelkű egyház-nagy nem a «quos ego» kemény gesztusával, hanem a krisztusi küldetés mélységre alázatával hordozza a reá bizolt isteni erők kincseit szerte egyházmegyéje falvaiban, városaiban Az ö jóságos szava el tudja csendesíteni a háborgó Hullámokat és meg tudja fogni a kezünket, hogy az elcsendesült zaj-lás hullámai felelt partot érjünk. Ezért nyújtja a visszavonás kietlen, felperzselt pusztaságából 27.000 katolikus a kezét az Ur küldötte féld
A szerelet tfusei [*Mlig azért csapnak a szokottnál is magasabbra, mert meg akarja mutatni ez a város mindeneknek, hogy lelkétől idegen minden s meggondolatlan kísérlet, ami az utca nyilvánosságát sem átallja igénybe venni, hogy ujabb éket verjen c város kutolikus-sága közé és ecélra felhasználja főpásztorának országos tiszteletnek örvendő, makulátlan nevét is. Nagy kanizsa semmiféle felekezetű né|>é-nek lelkében nem vertek és nem fognak soha gyökeret verni az ilyenfajta harci riadók. Nagykanizsa minden rendű, rangú és felekezetű polgára, gazdaga, szegénye, öregje, fiatalja, nagyura és egvszerü munkása, változatlan tisztelettel, ragasz kod ássál és szeretettel hajtja hó dolatra fejét a föpásztora-előtt és azok előtt, akik őt bizalmának birtokálMin szentségosztó utján el kisérték. A szeretel szőnyegét tériti e város az áldott lejkü főpap min den ié|)ésc és minden szándéka elé.
firezze, hogy minden más szóbeszéd és minden más akarat idegen kinövés ennek a városnak közvéU-ménvében. Ik\'uno ól ez az ünneplő érzés mindannyiunk lelkében. Ezt sugározza feléje Itt tartózkodása minden percében minden gzál virág. ami az útjára hullik, minden imádság, ami érte száll az égre, minden tekintet, amely jóságos arcán végigsimogat a szeretet melegségével Apu Nagykanizsából iga zán és értékesen Nagykanizsa, az az utolsó emberig, az utolsó tégláig, a lelkek utolsó rezdüléséig a Krlsz tus követének kijáró hódolattal, a nagy papnak kijáró tisztelettel, az egyházmegye bölcs pásztorának kijáró bizalommal ós a kiváló embernek járó szerotellfl várja a vesz prémi püs|>ökvár urát.
Adja Isten, hogy a kiszikkadt kanizsai televényben élet fakadjon minden lépése nyomán !
\' Ingyen áldott, aki az Ur neve ben jő..\'.
Zalamegye klsgy ülése négy szavazattal szemben állást foglalt Qömbös miniszterelnök üdvözlése mellett
ZjÜS6£6ISX6g, 01 áj US 7 (Tudósítónk telcfonjelenUse) Zala-vármegye béltön délelőtt Hl .10 Örskor klsgy Illést tartott Oyómirey OyO\'gy felipán eln.iklele alatt. A főispán egyebek közt utalt arra, hogy az ufóbhl Időben a falvakban a gépkocsikat mind sűrűbben kivel dobálják. Szerelné, ha a gyermekek szülőit megfelelően kioktatnák. A kisgyűlés Ifibb hozzászólás után elhatározta, hogy silgoru rendelteié-■eket léptet életbe a dobálédzó gyermekek megrendszsbályosásárs.
Qyőr város átiratát tárgralták ez-után, amely azl javasolji, hogy GOmbös Oyula miniszterelnököt, római sikerei alkalmából Üdvözöljék. Sornyik Andor ellene szólta |svas-lainak. Politikai eredményeket lát csupán, nem gazdaságiakat. Az olanok épp most emelték az állalok vámját. JavaiolJa, hogy vegyék le az indítványt a napirendről és ké-sóbb tárgyalják azl.
Kövess Jenő nem éri egyet Qos-nyákkal,. Hangsúlyozta, hogy nem az állatok ára liny*9«s, hanem a nagy oélok. (tömbös Oyu\'a érdemel, leiagadha-Ullinok.
GytXntrey főispin rámulatolt arra, hogy ha a felszólalók figyelemmel
ballgallák volna az elfisdól javaslatot, akkor másként lá\'nSk a dolgokat. Nem tudja elképzelni, hogy Za\'avátmegye ne álljon az államférfiú mögé, aki OnzetlenOI küzd Magyarország Igazáért, az ország bo\'dogulásáért és a magyar Jövőért. Szavazásra telle tel a kérdési. A Javaslat ellen mindössze 4-en szavazlak: Bosnyák Andor, Peltm Jó-isef apát, Tánczos Lajos és Némelh János kisgazda.
A kisgyűlés óriási többsége tehát elfogadta Oyör Javas\'atát és a miniszterelnök Üdvözlése melleit foglalt állás\'.
Pthm apát kérle, hogy a határ-menti falvakban állítsanak fel kultúrintézményeket. A kisgyűlés Ily értelemben felír a kormányhoz. Az ulépllési kölcsön felhasználásánál Mesterhdty aziránt érdeklődölt, hogy nem lehet-e a külföldi kölcsönt rendezni. Gyömörey főispán megígérte, hogv megkísérli.
B6dy Zoltán alispán Jelenlelte, hogy az ilkolánkivüli népművelésnél és a testnevelésnél a vármegye több tanerői elhelyez, nllg a nőket a községekben kézimunkaoktatásra küldi kl.
Aa állástalan Ifjúság alhalya-
Zéséro 10.000 pengőt
szavaz meg a kisgyűlés. A nagykanizsai 48-as hősi emlékműre 2000 prngőt, a Gazdasági Egyesületnek
4000 pengőt és a keszthelyi kiállás (céljaira 3000 pengő segélylja^ vasol a kisgyűlés. A Keszthely— Hévizl ul karbantartására a miniszter 20 000 pengőt adotl. A kisgyűlés köszönetlel vclte tudomásul. Több nagykanizsai határosaihoz a kisgyűlés hozzájárult. A keszthelyi nyári egyetemre 80— 80 pengős költséggel egy nagykanizsai és egy keszthelyi gimnázlstát küld ki. Majd a
közigazgatási bizottság tartóit t ülését. Az eseményjelenfés mán Faikas Tibor dr. kérle ai alispánt, hogy a községeket ne engedje belépni a TESz-be rfiert ez politikai szervezet. Bidy alispán kijelentene, hogy nem lehet ez ellen kifogás.
GyOmörey főispán válaszában rá-niulaloll arra, hoey a TESz távol-tarijs magát a politikától. Kell lenni egy szervereinek — mondolla a fő-Ispán, amely a revizlóval és a társadalom összefogásával foglalkozik.
Bruxsa Oyula dr. pénzügylgazgató Jelentése szerint a vármegye adó-hálraléka 6,278.865 pengő. Tapolca a Ifeglöhbel tartozik. Kb. 2007o-kal. A Jelentéseket ezulán mind tudomásul vették.

A nagykanizsai püspök-napok részletes programja
Ma délután érkezik Nagykanizsára a megyéspüspök
Ma kendődnek a nagykanizsai pítapdk-aopok. A rendezőség-most állitgtta össze a nészletcs prqgra mnt, mely « kdustheeí:
Fogadtatás
Május S in, ina délután érkezik
dr. Rott Nándor megyéspllsoök auión Nagyrécse felöl Nagykanizsára. Kíséretében leesnek dr. Wéber Pál püspöki irodalgszgitó és dr. Pfel/fer János szertaitó. A főpáiztort és kíséretét a Petőfi utca és József főherceg utcakeresiteződésénél felállí-
tott diadalkapuníl ünnepélyesen fogadiák. Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krdlky Islván polgármester, a római kalh. egyház-
köiség nevében dr. Fábián Zsigmond egyházközségi elnök, kir. korminyfftan\'.cíoj köszöntik. A
ZALAI KÖZLÖNY
pűipök és kísérete ezulán a Jóisef főherceg-ut, Sugár-ut, Fő-ut, Horthy Miklós-utón át a plébánia templomba vonul, ax utvonalakon mindenütt az iskolák és intézetek növendékei állanak sorfalat. A cinktóriumban gyülekeznek a püspök fogadásán résztvevő hivatalos tényezők, közhivatalok, testületek, egyesületek, stb. küldöttségei és vezetői. Itt Molnár P. Arkangyal plébános üdvözli a főpásztor!, aki a plébániatemplomban mondott rövid ima után be»*é-det intéz a hívekhez és áldási oszt. Ezután a püspök és kísérete szállására, a piaristákhoz hajlat.
Ma délután 0 órakor a püspök látogatást tesz a Notre Dame apácák Sugár-uti székházában, ahol Mária Auguszta főnöknő fogadja. Olt lesznek a leánylíceum növendékei és szüleik is.
Szeranád Este a megyéspüspök kíséretével Qazdag Ferenc püspöki tanácsosnál lesz vacsorán. Ezalatt szerenáddal kedveskednek a közszeretetben álló püspöknek. A szerenád 8 órakor lesz a püspöki biztosság előtt, abban az összes kanizsai dalárdák és a polgári iskola vegyeskara is részt vesz, úgyszintén a Levente Zenekar, mindegyik külön-külön. Ezalkalom-mal dr. Ttiolway Zsigmond postaigazgató köszönti Nagykanizsa illusztris vendégét.
Háztulajdonosok flgyelmábel Felkéretik a város közönsége, hogy a nagykanizsai püspök-napok alkalmából házaikat lobogózzák fel, főleg azokon az utvonalakon, ahol a püspök bevonulása alka\'mával végighajt.
Missziós Qzenet
Dr. Roll Nándor megyéspüspök ur önagyméltósága Ünnepélyes fogadására sreretettel várja ma délután háromnegyed 5 órára a Szoc. Misszió Szervezet tagjait a cinktói iumban: a Mlsszlóshdz főnöknője.
A bérmálás! napok A bérmálás első napja május 9 e, amikor fiuk kerülnek bérmálás alá. 9 órakor ünnepi nagymise, amit a megyéspüspök fényes asszisztenciával pontifikál. Utána a bérmálás szentségének kiosztása. A megyéspüspök a szerdai napon magánlátogatásokat végez. Este vacsorán van dr. Krátky István polgármesternél. Május 10-én a második bérmálási nap, amikor is a leányok kerülnek sorra. Ezen a napon is 9 órakor kezdődik a püspöki nagymise és utána a bérmálás.
Aotlo Catholioa gyűlés Csütörtökön délután 3 órakor lesz az Actio Citholica nagygyűlése az Iparoskör nagytermében a követ-
kező napirenddel: A nagygyűlés elnöke dr. Rótt Nándor megyéspüspök. A megnyitót\' mondja dr. Cslszdrlk Jinos püspök, volt követ-ségi tanácsos és meghatalmazott miniszter. Krátky Islván dr. polgármester köszönti a nagygyűlést. Dr. Mlhdlovlcs Zsigmond kanonok az Actio Catholika szervezelét ismerteti. A nagygyűlés ünnepi szónoka dr. Rott Nándor megyéspüspök. A befejező beszédet Csóthl Oéza pápai prelátus, murakereszturi apát mondja.
A teremben az ülőhelyekre jegye-
ket bocsátottak kí, állóhelyekre jegy nélkül lehet bemenni. A szónokok előadását hangszóró közvetiti kerthelyiségbe.
Díszhangverseny Csütörtökön este 9 órrtor az Ipartestületi Dalárda díszhangversenye, melyen a főpásztor kíséretével együtt részt vesz. "
A főpásztor május 11-én reggel fél 8 órakor Somogyszentmiklósra folytalja bérmautját, ahol ünnepélyesen fogadják a község határában.
Gömbös: A Kárpátmedencében a revízióval vissza akarjuk szerezni a megélhetést biztosító területeinket
A miniszterelnök nagy beszéde mz ország bel- és kRIpolitlkal kérdéseiről
Budapest, május 7
A költségvetés hétfői vitája során fiái Jenő és Vázsonyi János felszólalása után Gömbös Gyula miniszterei-nők állott fel és kitérve az összes kül-és belpolitikai kormányzati feladatokra, válaszolt a vi taaorán felvetett kérdésekre. A másfélórás beszédet gyakran szakitolta félbe lelkes taps, ugy a kormánypárt, mint az ellenzék részéről.
Bevezető szavaiban hangoztatta, hogy a mai súlyos külső- és gazdaság, politikai helyzetünk mindenkit, őt is olyan lojális légkör megteremtésére készteti, melyben a kölcsönös megértés lehetővé válik. A kormány politikáját nem a kalandvágy, hanem az építeni akarás serkenti. A mai időben, amikor uj eszmék ütköznek meg világszerte, a nemzet érdeke az óvatos, nem szenvedélyes, hanem a jówn ész által dik-tált politikai Irányvezetést kívánja.
— Belpolitikai törekvésünk: a nemzet erőinek harmonikus egységbe való foglalása. Külpolitikánk az élni akaró nemzet szolgálata, mely a Kárpátme. dencében a revízióval vissza akarja szerelni megélhetését biztosító területeit. A római egyezmléuy, mely sok előnyt nyújt nekünk, az első lépés KózéD- és Keleteurópa szanálására. Első lépés az ellen az önellátás! törekvés ellen, amelynek káros voltát Európa más országai is érzik. Ausztria Németország kérdésébe Magyarországnak nem szabud beleszólnia. Nem avatkozhatunk bele a .nagyok játékába. Nem szabad elfeledni, bog)\' a 7O millióéi Németországnak mindig döntő befolyása lesz a DunaijH\'donoc fejlődéséinél\'A Balkán-paktumtól nem kell tar. tani.
— Ami a kisantaital való együttműködés kérdését illeti, nem lehet azt egyedül gazdasági szempontból nézni. A trianoni határt uem politikusok, ha-nem vezérkari tisztek csinálták. Stratégiai szempontok voltak u mérték-
adók.
— Mi hajlandók vagyunk tárgyalni a kisantattal, de nem guzsbakötött kézzel és rabszolga módjára, h«nem mint független nemzet.
— Most pedig egy deklarációt kívánok tenni. Szabadkirályválasztó elvi álláspontom teljes fenntartása mellett nem zárkózom el a mások álláspontja mérlegelésétől, ha ezt az ország érdeke ugy kívánja. Magát a kérdést semmiféle vonatkozásban aktuálisnak nem tartom. Sohsem állok útjába olyan megoldásoknak, amelyek a nemzet érdekeit mozdítják elő.
Leszögezte a miniszterelnök, hogy csak a racionalizálás utján lehet olyan költségvetést teremteni, amely megfelelő az ország viszonyaira, fipp ezért felhutalmuzást kér majd a Ház-tói eme kérdések elintézésére. A titkos választójog alapján áll és a kérdést nem rendeletileg, hanem törvényhozási uton kívánja rendezni. Eléggé érett-nek tartja a magyar fajtát ahhoz, hogy jogúival tudjon is élni. A kormány politikájának megfelelően a telepítés Mfdésében a pénzügyminiszter már ny<gteite az előkészületeket. Az egyke kérdésében még ebben az évben konkrét intézkedésekkel jón a kormány.
Végül kérte a költségvetés elfogadását. A miniszterelnök beszédét percekig zugó taps fogadta.
A miniszterelnök beszéde után folytatták a vitát. Friedrich István elismeréssel szólt a kormány külpolitikájáról. Büchler József a titkosság mellett általános szavazati jogot kivánt.
A szavazás során a Ház túlnyomó többsége a költségvetést elfogadta, a benyújtott határozati javaslatokat pedig sorra elvetette. Az ülés 10 órakor ért véget. |
Ma, kedden a földművelésügyi tárcával kezdik meg a költségvetés részletes vitáját.
Egy fiatal leány lefejeztette magát a motorossal
Zalaegerszeg, május 7 (Tudósítónk leltfonJelenUse) V«-zárrtsp este háromnegyed 10 órakor a motoros elé vetette magát a zalaegerszegi állomásnál Baksa Mária 23 éves csatári születésd háztarlás-beli lein;. A leánynak hossiabb Idö óta egy fiatalember udvarolt, aki ugylálszik nem akarta feleségül venni
01. Ai elkeseredett leány kiment áz állomásra és fejét\' a sínekre tétre várta be az érkező motorost, amely • swíencséüen teremtést valósággal lefejezte. A leány már az elózó napokban is hasonló módon óngyll-kosságot kísérelt meg, akkor azonban • végietet kísérlet nem tlkertlH.
1W4. ntájitt\'l
A nagykanizsai bérsutósok a 1 ka! a legminimálisabbra Ica(á Vasútra EtxsébeMérról vagy v
t P 00 Bilír. A bSrftutAAIIOmAs •gy-dOII
telefonja
4-44
Leeaái) tiyiknk kalló figyelmet
kell forditanlok árra, hogy bélmüko-d estik rendben legyén, ami legegyszerűbben a régóta kótlimert természetes Jttm Jóiul" keserűvíz használata állal — reggel, éhgyomorra egy fél pohárral — érhető el. Nóorvosl klinikáimétól egybe-hangzóan dicsérik a valódi Tttmc lóiul vizel, mert ksnnyen beve-hetó, rendkívül enyhe hatása pedig gyorsan éa minden kellemetlenség nélkül bekövetkezik.
RÁDIÓMŰSOR
6.46. Toros, - utána hanglemezek- — 9.45 Hírek. — 10.00 1. Magyar Ujak, 2. Latin költök szerelmi lírája, közben hanglemezek. - 11.15 RádlMtsenetek a Nemzetközi Vásárból. - 12.00 Dall harangszó. — 12.05 Ilosvay-trtó. — 12.30 tk. - 1.10 Idöjelsós, hírek. - 1.15 Rádiótlsenetek a Nemzetközi Vásárból.
- 2.40 Hírek. - 3.30 RádlóUsenetek a Nemzetközi Vásárból. - 4.45 Időjelzés, hírek. - 5.00 Sároesy Mihály gitár ás énekszámai. - 6.30 „RégTSeF a Vág mentén a XVf. században-. Elósdáa. 6.U0 Hangverseny a Zlchy-palotából. — 7.15 „Erdélyi kézimunkák\'. Bethlen Mária grófoó előadása. — 7.45 Hang lemezek. - 8.15 .Májusi esték\'. Móra László előadása. - 8.45 A M. klr. Operaház tagjaiból alakult sanakar hangversenye. - 10.0Ü Hírek. - 10.20 Horváth Rezsó cigányzenekarénak hangversenye. — 11..0 Jazz-zene.
Budapest II. 6.10 Magyar nóták. Előadja Hord Lajos éa Rigó Jancsi cigányzenekara
te.: 12.00 Rádiózenekar. - 1.10 Sunpé, ünnepi nyitány. — 3.46 Oyer-mezóra az anyáról, dalokkai. — 4.15 Rádiózenekar. — 5.80 Fuszperg bariton éneke — 7.16 Ssimfónlkus hangverseny
— 10.20 Jazz-zene.
Időjárás
A nagykanizsai metaorologlal megfigyelő jelentések: - hétlón a hó-mérséklet: reggel 7 órakor + 15-a, délután I órakor + 33 8, este S órakar
+ 170.
FtíMut. Reggel és dóiban boralt. este lelhóa.
SMrdny: Reggel, dóiban éesakkeletl, este déli.
(tluMal tMtóltktíttti • ■aássnalá (tat Másallalsall ask M ánSsvi F-Iaa- taa .árh-u at.-tarfc-i-
- Bútorvásárlás mm gsaál Telj*
berendezéseket leudklvül előnyös rfsa-tettizetásie, sőt ksmatmsulessu is ssál-Utunk, Kopateln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
- Inténcu éa az előirt Uccuid anya. gok olcsón beszerezhetők Singor divat.
óraházban.
Bérmálásra
Miltényi Sándor és fia cipőáruházában Nagykanizsa, Fó-m 2. városház p«ieu.
fehér cipőket és lack-olpőket a legolcsóbban " =
IBH május 8
ZALAI K02L0NY
Látegatái Kocsis Uszlónil a pécsi dóm tOvében
KfKés* étéről, a pécsi Irodalmi életről és a dunlntull Irodalomról nyilatkozik a pécsi papköltő
Pécs, ápriüi.
A székesegyház négy tornya ragyog a déU verőfényben. A pillérek feleit a tizenkét apostol késiemével komoran néz le a |av*«sl pupsütésben pompázó, vadvirígos mesebeli városra: Pécsi*. A hatalmas dóm-tér üres Csak magam ballagok a várplébánia relé. Én, a pa-, ráotf ember, a hatPimas tornyok tövében.
Az óra éppen felet kongat, mikor belépek a székesegyház sekrestye-igaz. gptójáho*, a pécsi papkóltőbóz: Kocsis Látóhoz. Szelidnézésü, kedves, mosolygó* arc fogad az iróa^al mögül. Kis csendes otthonában, ahogy iJülők ve|e szemben, ennek a mosolygós arcnak a könyv adja meg a hátteret. Könyv és könyv mindenfelé. A hatalmú könyvállványon egymás hegyén-hálán állnak a kötetetek. Ez a költő lakása. Irodalom.
önkénytelenül I* ez az első kérdé-aom, mikor kezdett Imi. Mosolyogva váMSXol;
- Kis glnmAzista koromban. Vasi gyerek lévén, a szombathelyi p-.e-nárntKSkeknél jártam ösz Istvánnal, a
u szombathelyi kóUövel együtt. Együll "is kézdtünk Irogatni. Sőt hetedikes gfcnnártata koromban, 1909-ben, ki is adtuk az első verseskötetünket, a <Hőzselángok»-at.
- És, tx>gy fogadták ezt az első szárnypróbálgatást?
- Osztálytársaink, barátaink, ismerőseink taegvették, de komoly irodalmi sikere természetesen nem volt- Almaim azonban bem hagytak el. Később teológus, majd tolnai-baranyai káplá-uoskodásom idejében Is elkísértek e#sz Idáig a dóm tövéig.
- Mikor aratta Főtisztelendőséged az el»Ő komoly könyvsikert?
- 1917-ben a második ver&eskóte. temme) a «Kotostori cseod»-el. Ez a könyvem magános káplánsaobácskám-bau készült Hasonlít a kolostori irodalomhoz és talán önkénytelenül \'* francia hatás alatt áll. Élt bennem a gondolat: uj szint adni a katolikus Urába és ekkor kezdett kibontakozni előttem Szent Ferenc alakja, amely későbbi költészetem alapja
Elgondolkozva beszél Most már alig kell kérdeznem. A költő beszél — és elmondja Versel születését, álmai megvalósulását.
- A kommün bukása után 1920-ban Adtam kl a safembothelyl Írókkal együtt antológiámat, a .Tavaszi könyv. -et Azután Dombóvárra kerültem káplán mk 1U a kr-\'gánoa cellában ismét ma-gamnak élve végleg kibontakozott élőt-lem Szent Ferenc nagysága és itt szü. lettek meg a .Ferenc virágos kertje, dmü kötetem versei. Ezt követte 1925-ben .Arany amphora.. Ennek vefa*t már inkább az életet festik. Még nem * nyers, mai témák, de már az élet. Rs tipikusan dunántulL Színek, han-gok a kék dombos Dunántúlról.
- Ugy tudom Főtisztelendőséged szólaltatta meg elówsór Swsit Ferencet a lírában.
- Igen. Szent Ferenc 700 éves jubileumára meg is Írtam a XX század első ilyennemű műv^t, « «Sz®nt Ferenc miséjé>-t Szent Feienoet nagyon szeretem és ugy éreztem, tartozom moyivei a nagy Jubiláló szentnek. Ez ^verseskötet t«lje*en a rab-erésí k szerint van felépítve. Harangszóval kez-*K*ük s Van lépcsőima, oonfiteor, mfce-rtatur tatroltus, Idrie eleison, glória, stb. Minden mlserésznek megfelelően egy-egy vers. S hJrtxir a versek telj0sen önállóak, mégis együtt alkotnak egy Igazi egységet.
Ahogy a diszes kiállítású verseskötetei forgatom, feltűnik a vertek egész érdekes és különböző formája. Meg is említem.
- Igm — mondja Kocsis László — la versek formája is teljesen uj. Minden vers formája más, mert az egyes hii se részek liturgikus csengését és hangulatát Is belevittem ezekbe a verseidbe. •
— És a .Mindennapi kenyerünk* ?
— Mikor Pécsre kerültem, a városi élet kizökkentett eddigi világomból. Ebben az uj környezetben csak lassan tudtam dolgozni ós egész más irányban haladtam. A zajos élet, a fel-felbukkanó nyomor és szegénység látása ben-iienfis a külső világot szólaltatta meg. Igy született mleg a .Mindennapi kenyerünk,. amelyik utolsó verseskötetem ós amelyben már egészen szociális témákat énekelek meg. Maguk a versek ls hossru, hömpölygő sorokból állanak, az alakjuk pedig szabad, szinte forma nélküli.
— Most dolgozik a Főtisstelcndő-aóged?
— Nagyon ritkán. A sok aszfalt, a léleknélküli kenyér után való hajsza látása nem az én világom. Az embereknek önmagukhoz kell visszatérni, meg keh találni ebben a munkanélküli ti-lúgban is a t.belső embert.» Ugy érzem, ez lesz az igazi katolikus reneszánsz.
és ekkor tudok megint Igazán újult erővel alkotni
— Még talán valamit a pécsi irodalmi életről — kérem.
— Egyedül a Jánus Pannonius Tár-saság foglalkozik tiszta irodalommal-Ez a társaság az uj magyar irodalmi életet akarja megteremteni. Kovásza rikar lenni a fővárositól eltérő, vidéki irodalmi életnek. A közönség ls már kezdi megszokni ezeket a pusztán iro-irodalommal foglalkozó felolvasó-üléseket, amelyeken bizony semmiféle neszám, vagy más szórakoztató szárti nincs, csak szépirodalom.
\' — És a dunántuli irodalom?
— A dunántuli irodalom...? ami sajnos nincs. £rdélynek, a felföldnek, sőt még a kis Bácskának iá megvan a maga irodaima, de itt még nem tudott kialakulni a tipikusán dunántuli irodalom. Sajnos, se folyóiratunk, se kiadónk nincs. Mi, dunántúli költők, a .Nemzedékek. Írói: Finta Sándor, ösz Iván, Váth János, Dénes Gizella és a többiek évenkint összejövünk, a fonyódi parokián, ahová Mécs I.ászló is le szokott Jönni hozzánk, hogy lelket, életet öntsön beléuk, de ezzel vége is van a dunántúli irók kózós munkájának.
Grat Krutt.
Egyre elevenebbek a zalai városközi kultur-kapcsolatok
A nagykanizsaiak zalaegerszegi hangper senyének margóiára
Amióta sikerült a zalai daloskerü-letet megmenteni a feloszlatástól, azóta egyre élénkebben alakulnak ki a zalai városközi kuliur-kapcsolatok. As össze-kötőkapocs ezidőszerint Nagykanizsa, amely Keszthely felé is, Zalaegerszeg feljé is a zalai Jcultura testvériségének értékes hidpiUéreit verte le már eddig is és még fokozottabb ilyenirányú te-Vékenység programja érlelődik a há-rtom város közéleti vezetőinek szorosra fonódott barátságából. Hol Nagykanizsa vetető férflalt t«lálja egy-egy me«. mozdulás Keszthelyen és Egerszegen, hol emezekét a zalai testvér-városok, ban. Nem rivalizálás ez többé, hanem a legbensőbb ősszeforrás a zalai kultúra nemes versengésében. Az úttörő tounkúért meg kell hajtani nz elismerés \\<>bögóját a zalai duloskerület vezetősége előtt és a három város vezetői dőlt, fkik ezt az uj kultur-munkát nagyszerű lelke«*<íéssel és személyes
közrcmunkálással támasztják alá. •
A vasárnapi zalaegerszegi műsoros est legnagyobb részét Nagykanizsa ndta, a zalaegerszegi Karácsonyfa Egylet meghívására dr. Somogyi István titkár rendezésében. Reprezentatív és
nagyszámú közönség gyűlt össze a Katolikus Házban. Ott voll a főispán, alispán, polgármester, állomásparancsnok, a város intelligenciájának szine-java
És nem csak olt Volt ta a közönség, hanem szívvel-lélekkel belekapcsolódott a műsorba és lelkesedett, hol az elragadtatás halálos némaságával, hol zajos ovációkkal. Lelkesedett, tapsolt, szerzőt és bravót kialjált ez a közön-ség, \'ugy. ahogyan Nagykanizsa sem ünnepelte saját müvész-flalt ugyan-ennek a műsornak itthoni előadásán. Zalaegerszeg kullurszomjas közönségének nem csak nagyszerűen fejlett mü-vgszi hozzáértése van, hanem szive is ahhoz, hogy az elismerését közölje az előadói dobogón szereplőkkel Ilyen lelkesítő, ambíciókat gyújtó közönség-gel Kanizsán csodákat lehetne kl-l*»zm a meglévő kulturális és művészi erőkből...
Nugykanizsáról dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi La)os főjegy ző, Király Sándor műszaki tanácsnok, dr. Thqlway Zsigmond posta igazgató, Búrba rí is l^jos főszerkesztő és a szereplők hozzátartozói utaztak át ezalka-
Olcsó árak
Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek, szövetek stb. nagy választékban
lommal Zalaegerszegre. Czobor Mátvás polgármester ttzsonnán látta vendégül
a kanizsaiakat, akik meleg testvéri ér-zés hangulatát hozták haza sdyüfclrtn mindannvlan a megye székhelyéről Még egy-két ilyen városközi ünnep és az ősi Zalaegerszeg—Nagykanizsa szembenállás a "muU emléke lesz csupán. A kultúra világokat épit é« - falakát dönt lc.

A műsort Czobor polgármester nyitotta meg, rmlegUn üdvözölte a kanizsaiakat ós a két városnak ezt a szép kézfogását. Az összes zenC-számlokat a kanizsai zeneiskola müvész-gáreftija adta. Egyik nagyobb sikert aratott, mint a másik. Élmény erejével hatott F. Pásztor Irma tökéletes zongora-művészete (műsorán két modfcm Vannay-kompozicióval). A Vannay gordbnka duo, különösen második ós első tételével, F. Carai Margit és F Pásztor irma ragyogó előadásában frenetikus tetszést váltott kl, Vannayt a tapsvihar ismételten hivU a lámpák elé. A zenei részt betetézte a Pisztráng ötös. F. Pásztor Irtrta, Szeless Béla (a zeneiskola nagyszerű talentummal megáldott uj hegedű-Unára), Krátky István dr. polgármester, F- üaral Mar. glt és Barabás Dezső UoltOk a qulntett tagjai, kiket a közönség szűnni nem akaró ünneplésben részesített.
A zülal Irodalom kím«ratft n műsorból, mert dr. Zsidó Sándor, aki verteit a dili volna elő, nem érkezett meg. Irodalmilag is élvezetes volt azonban Zllahy Lajos «HázasságszédclgŐ» plmü egyfelvonásosa, amit Zalaegerszeg legjobb műkedvelői adtak elő.
Külön fejezete volt az estének a Nagykanizsai Torna Egylet női tornász-minta csapatának két bemutató száma, őszinte elismerést váltottak ki. precíz, szép munkájukkal a kanizsai lányok és lelkes vezetőjük, <fr. Vlt Ferenc. I
Az ősszel Zalaegerszeg jón át hasonló keretek közt Nagykanizsán és megvannak a tervei a Keszthely— nagykanizsai cneie-esiélyoek j
Emlékeztető
Május 10- Kereskedelmisták tom a ünnepélye 4 ónakoí- a Zrtnyi pályán.
A aormáaiak aenés őrségváltása 12 órakor az országtászlónál.
Actio Catholka gyűlése 3 órakor az Iparoskörben.
Ipartestületi Dalárda dlszhangvtrse. ny« az Iparoskörben. \\
A Nyukosz közgyűlése 11 órakor a Polgárt Egyletben.
Május 12. A Mezőgazdaság IíamSra közgyűlése a városházán.
Májas |S. Ref. lempk>m.«vatás
A Kathollkus Legényegyelt társas ki. rándulása.
Május M. A frontharcosok sászlószen-telási ünnepélye.
HáJ*» 2L
Tornász-ünnepély dilntán 6 órakor a Zrtnyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepély a Kathollkus I-egényegy tétben. \'
Május t|. Kereskedelmi Alk?Vuozottak nyárt mulatsága.
Tűzoltók juniálisa az iparos szék. házban. # junius 4. VI. bérleti hangverseny (Né. m*th Mária) az iparosszékházban fél 9 órakor.
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolti ár helyett 1 f«ngMrt veheti meg Baláss JésMf
„A ferde lovag"
olmU regényét a Zalai lUsUmy kiadóhivatalában.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Római katotlkui: Mib. lóa Protestáns: OluUá. Ur.: IjM bó 23
Mozi etóadások Mtklziup 3.7 ti 9, vasáraap 3, ">, 7 éa ü órakor.
Váróit itmzeum és kOnyvUi n«Nn i (UhKIt ttMÓJ
12 óráig.
OyátlMliHil 4IHI1 wtfllit t Hap. «■: B Meg váltó\' gyógytraUr Enaábet tár 21. ii. Il a kiskánliuigyógyKCjiár Uóziardó nritvi Kgg«l 4 órától tatc 6 ódl] (béUÓ, uetóa, pánlek Mintán,
— (Maturandusok blttanvlza-gája) A piarista gimnáziumban KoUa Jínot hittanár 30 maturandus növendéke MUOn délelőtt lette le a fcttlanvlsagát Csöthl Oéza pápai prelátus raurakereszturi ipát, püspöki Malot Jelenlétében. A hlllMvIzsga után Csóthi prelátus megksnO beseé det intéseit az éleibe Induló fiatalemberekhez, kérve őket, hogy \'inkát a nemet elveket, ametyeket 8 éven ál szívtak magukba a pilrkia-Jalak között, soka ne felejtsék el. Az étet tHbsralben, a megpróbáltattok súlyos óráiban, melyek bizony elég gyakran lényégéinek a nehéz gai-daságl helyzet, az elhelyezkedés le-heteltensége, a bflnöa szenvedélyek stb. miatt, soha ne engedjék kitörölni lelkűkből az llt tanult eszméket. A legnagyobb viharok közölt milyen jól esik majd a megtépázott lelkeknek vlataamenekülnlök azokhoz a szent elvekhez, amikel ebben az Intézetben 8 áv alall csöpögtetlek a lelkükbe. Ne sjégyeljék soha ezeket aa elveket, ápolják, élosilgeaték magukban, meri n élet végén semmi mát nem Ind az ember lelkének kielégítési, tartalmat adni, cssk az Isten ás az Isteni eszmék. A megkapd beszéd láthatólag mély hatásl leli a fiatalemberekre.
— (Május végén nyitják meg a strandfürdőt) A városi strandtardő-Lizollság Dobrovtls Milán elnöklete alatt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a strandfürdőt május vége felé nyílják meg. A\'bUÍTébérfe-tet mini legelőnyösebb ajánlallévO, Hajas vendéglős kapla meg.
— (Turistaság) A Magyar Tu riala Egyesület Nagykanizsai Osztálya alakuló közgyűlését I. hó 12 én délután 5 órakor larlja a városháaa kösgyülésl termében Ezt követőteg este fél 9 órakor Ismerkedési est leti a Polgári Egylet helyiségeiben (Korona teleti).
_ ZALAI KOZtONY
Uj kenyértipmt vezetnek be ti fid^y-\'" kanizsai pékek n-sd
A fflbarna htnytr Arái 28 tilUrrt <nn*Mk
A nagykanizsai ipartesiniel sülő-iparl szakosztálya érlekezlelel tartott, amelyen elhatárolták, hogy hatósági Jóváhagyás melleit a félbarna kenyér árát az eddigi 24 fillérről 28 fillérre cmeUk, a sütemény árát változatlanul hagyják az eddigi 4 filléres árban... A házikenyér sütési diját 4 fillértől 5 fillérre emelték fel. Ezzel •lemben elhatározták, hogy a szegény néposztály részére nj kenyér-típust hoznak forgalomba 6 éa fél és 7-es lisztből, amelynek kilójál 18
Iftil\'íl
„,.„. ifSilJ
fillérjével hozzák forgtlomba. Ezl a kenyérllpust vtsronteladásra nem lehet kapni, csak stUOmeltereknél ksphaló. i \' \'?J \'
A hatóság elvben jóváhagyta a minimális áremelést, most csak a malmok árjegyzékét kell a sülöknek bemutatniuk az áremelés IftdQtolá-aának igazolására. |
Az u| árak éa az uj a legközelebbi napokban ker\'itl gatomba.
— (A Kath. Legényegylet) vasárnap este Igen sikerüli szórakoztató estet tarlóit, amelyei nagyszámú közönség látogatott. A szórakoztató ert a legjobb hangulatban folyt le Igazi családiasság jegyében.
— Igen o1ob6 osllldr-vúsdr Transdanubtanai.
— Eltnor Otyn: Mámor. Kél
kötetben. Megjeleni a Milliók KOnyve legnjabb stámában, ára 20 Hllér, kapható mindenütt.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Bróuyal DI-vatáruházban.
— Francia grenadlnok extuslv mintákban Schtttznél.
óvAsi
Városi Hoiflé
VIGVytX/ITf

Nem a megszokott Időbén kezdődik!
Hétfőn és kedden, május 7.én és B.én
Ajs idei esztendő kát legnagyobb slágere háromórás műsorban.
!!Minden előadás filléres!!!
Dalol
a mámor
(MM KIEPURA) .........—»
Csókol Veronika
(tSAjL IRAWCI HŐHBIBEB)
Krajcárokért kapja az é» legraebb két filmjét. Minden épkéiláb ember legyen olt III
Az előadások kezdete mindkét nappá 3, 6 ésJ9 órakor. Ne tessék elfelejteni: filléres tietyArak t
t=±
_HMHiátwe
J dgwai
Icai csütörtökön délben a nagykanizsai országzászlónál. A derék, jó
a.aenekttujjtal, Kovács Ferenc karnagyukkal, Hosszú körjegyzővel és a községi bíróval, hogy leróják a hazafias éraés adóját a feltámadás reménységét \'szlnbotttáló ortzág-zássW tövében. Nagykanizsa köiön-ségének kotönos figyelmét felhívtok erre a szép hazafias demonstrációra, i- > y.. i j i ,
— (Az OMKE kerfaf yttája) vasárnap délután zajlott le a tagok rugyszátnu *rtlM$í%e *-iafcetáhan A népen leMMtatt, kellemet kert-helyiséget zsúfolásig megtöltötték a kereskedők, hozzátartozóik 4a a vendégek. A Maimat fák Ma árnyé-kában a koradétutánl -óráktól éjjel 10 óráig tarlóit a tánc. MOtor.Jt rotí, ntelyitelt kítclétjen Ptnywiy Rózsika, Flesch UezB, Wéber tilos, Wildt Imre léptek hl egy-egy vidám jeleneiben. Karczag Rértő dr. szellemet, Ittlatea konfarilása áa be-matatott paródiái meleg alkart mattak ét lök zJerűs percet (icerttMt a jelenvoltaknak. Tlz óra tájban kivonultak a megtelelitek a termekbe, ahol hajnalig a legvidámabb hangulatban maradlak tgyűU. Ezalkalom mát maguk n OMKE Mrflak voltak a bWIések, ahol asszonyokat meg-trégyeoltö ügyességgel 4a értéssel tevékenykedtek.
— óatwaás, \'ttrihk.\'ás lm állandóan nafty roklár. Vftöiriíel. adóknak árkedvezmény. Sin^er Divat-ámbáz, NagyVaulzsa.
— (Útonállás a galamboki posta ndvarán) A minap vakmerő otofl-állis történi Oslaaibokon a posta udvarán, ahol egy Itmotdea térti erőszakkal elveit SOpenföt pn ktt-fiutól. A gyermek slkólloeáura figyelmetek lettek többen, akiknek rOvId üldözés után sikerült ártalmatlanná teanl az ulonállót, akU áladtak a csendőröknek.
— Pérfl, n« éá .gyermek weík.-end cipők, sandalok millényl Sándor dpőtlzlelében.
— (ösaeeazurkálta saját magát) Kallct Hrtván cigányzenész Libkkozma és fUkta közt az ulon Utat állapotban öeneveantt a barátaival és meg akarta őket késelni. A többlek még idejéban lefogták, mire Kaüet, hogy a haragját valami módon mégU kitöltse, többször awllbeaiurla t saját nsagát- Súlyos állapotban tzállilolUk be UMcküz-mára.
— Kertész lett Ali baaábál,
UUtatják a gyermekek Aa ia U|sá-gemban, bogy M kacatjával milyen ügyesen dolgozik. Két eelfltalsn gyermeknek
tneg i MkbUttlTil vo|t érdeket kalandja. MutatványszínSít kiírd a klkdihNaltl, Sudapsst VL, Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 2 pengő. \',
Májusi költözködésnél általunk szereltesse villanyát, rádióiát! Olcsóbbak vagyunk í Transdanubia r • Is ÜtWIrH 5
t»34. májas I
ZALAÍ KOZLÓNV
— Borzalmak kastélya. Az órtUI Flack, • kilencszeres rablógyilkos, átvágja fegyöre torkát és kiröppen a nagyvilágba, hogy megvalósítsa a (egyházban izölt álmait. Reedei, a Scoiland Yard legügyesebb kopója ered a nyomába. Minden fantáziát meghaladt) gyllkon párbaj kezdődik a kél ember kSzt a a szanatórium, ahol Flack megbújik régi girdá|a társaságában, méltán megérdemli a .Borzalmak kastélya* nevél. Edgár Wallacenak ei a regénye megjelent a Palladls „Dekaro Könyvek" soro-ii Iában.
— Luxus-cipö urak és hölgyek részére érkeztek Miltényi Sándor és Fia cipóáruházéba.
_ Fitt rovarirtó pavillonja elölt a világszerte ismert Fllt-hadsereg élö taglal hívják let a Vásár-látogatók figyelmét a légy, moly, szúnyog, stb. Irtásának nagy jelentóségére. A hatásról beszámol a Vásár alkalmával kiadott szakvélemény-gyűjtemény, amely hazai és kaltöldl tudományos és gyakorlati Intézetek kedvező FIII referátumait tartalmazza.
Bérmálásra
Ima könyvek
nép ajándékkötésekben, nagy választókban
FI5CHEL
kAnyvktrasksdásbsn
Horthy Miklós-ut 1. Talafmé 179. aa.
— A fspéai damplaf Bem versenyez-het átokkal az olcsó kerékpár és alkat-rász árakkal, amelyeket Hrandi Sándor ás Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
- (Bélyeggyűjtők lalá&OtóJaj min-dm caMőrtőkőn délelőtt 10-től 12-lg. délután 6-tól 8-ig éa minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muieum helyiségébon. Minden alkalommal csere, Mlchel 1934 alapon éa táját caere-ÍQietek beadása értékesítés céljából.
umaliuiuttl Istllm líllilil MENETRENDJE
érvényas 1(83, október 8-tól
Er*aák«t-tái-Va*Mtáll*M*á*
Vasutállomásrs
4« 5« IM
tl» HM IS» I4U ll«a 17* II* tew ji««
l»4á
L alanyai m.n.trend
Sjka^nártil*. l+W UtajánM. IMI
Ma már mindenki tudja .. „
Kerékpáralkatrészt
legolcsóbban
filléres árban
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykereskedőnél lehet beszerezni.
Csepel Rapid turakerékpár szabadonfutó Torpedó-aggyal 96.— pengő.
SPORTÉLET
Vasárnap újra győzött a Zrínyi
Zrínyi—Csurgó 3:0
A tavaszi forduló utolsóelőtti mérkőzése njra győzeimtet honolt a Zrínyi srinc^nck- Ugylálszik az évad végére forrott ósszo a csapat. Dúcára tuinok, hogy Póczc és Süsslecz helyén tárta-liékokat voltak kénytelenek játszatni, rríégis meg volt a nézőközönségnek kezdettől fogva az a meggyőződése, hogy a helyi osapat csak győztesként hagyhatja el a pályát. Érette a csapat is a biztos győzelem tudatát, mert nem nagyon erőltették meg magukat. Minden mérkőzésnek azonban az a lényege, hogy milyen eredménnyel végződik. A Zrínyi ^ csapata győzött, tehát megerősíteni az aiosztálybajnok-ságban elfoglalt pozícióját é* ez « fontos.
A mérkőzés legnagyobb részében a játék irányítását u Zrínyi csapata tartotta kezében jól játsió fedezetsora révén. A csatárkor azonban nem nagyon lerőltette a kapuratöiést és ezért nem számolhatunk be ma nagjobb gól-arányu Zrínyi győzelemről. A közvetlen
védelemmel a mérkőzés folyamán alig volt komolyabb dolga és ha előfordult is esetleg 1—2 veszélyesebb Csurgó támadás a HetycA—Varga, Kárpál védelmi hármas minden megerőltetés nélkül csirájában fojtotta cl.
A Csurgó csapatában Farkas közéj) fedezet játszott nagyon szépeu, melyhez még nagy munkabírása is hojzá-járult. Sikerült is jó játékával a Zrínyi nagyobb gólar.ányu győzelmét megaka dályozni.
A mérkőzés góljait Poór, Ktss és Pum szerezték. Biró vitéz Adorján volt. Elfogadhatóan vezette a mérközé-st, igaz, hogy nem volt nehéz dolga
Most már csak egy mérkőzése van hátra a Zrínyinek a Barcs elleni, mely május 20-án, l\'ünkösd első nap. Ján kerül .Nugykanizsán lejátszásra. Tehát 2 hét szünet lesz Nagykanizsán * bajnokság végleges befejezéséig, mely után majd megérdemelt nyári pihenőjére térhet a csapat. II.
Az DTE vereséget szenvedett a Kapusvári PAG-tól
KPAC-NTE 3jl (2:1)
(Kiküldött spertnuvat vezetőnktől) Mintegy ezer főnyi közönség jelenlétében játszotta le az NTE a tavaszi szezon utolsó bajnoki mérkőzésót, melyen meg nem érdemelt vereség t szenvedett Cyönyörü nagy irtimu, izg\'l-mas sportot nyújtott a kél jó csa|>at összecsapása, melyből a KPAC csak szerencsével került ki győztesen. Az NTE elejétől végig szebben játszott a most már biztos bajnoknak mond-ható KPAC-nál és ha Csondor csak állag formáját kijátszotta volna, akkor az NTE biztosan nyeri a meccset, mert a 3 kapott gólból legalább is kettőt védenie kellett volna. Az NTE Engelleiier helyén tartalékkal a következő felállításban játszott: Csondor — Csáki, Farkas — Horváth, JakubecZ,
Kudich — Czígler, Szollár, Mancsek, Bittér, Csász.
A 3. percl>en Bittér tisztára játsza Mancseket, Szlollár is startot a labdára és Mancsek orra elől Szofelár a kapu mellé pöcköi a labdát lioltbíztos göl-helyzetbcn. Szebbnél-szebb kombim-ciókkal\' törtet az NTE ;a KPAC kapu felé, de a védelem hellén van. A 13. percben Jakubecz ijeszti meg Cson-dort egy magas falsos hazarugással, Csondor azonban ment, Czigler lero-hanásból Csász elé tálal, aki 2 méter-röl sem talál a hálóba. A 23. percben az NTE Védelem dekáz a ltt-oson és Tadibs II. gyengén guruló labdája aljg hogy be vánszorog a hálóba (1:0). A közönség óriási övációval fogadja a gólt, de nem sokáig örülhet, m«rt a
PONYVA gSK?*
í 1/ LEGMEGBÍZHATÓBBAN
LjAK HIRSCH és SZEGŐ-nél.
következő percben meg vWu a klegyten-
Utés, Bittér és Mancsek lövése a tő-mörült KPAC védőkről visszapattan Csász elé, akinek lövése védhetetlen (1 :1). Utána Mancsek gólját a biró ofseid miatt nem adja meg. A 44. percben Horváth a KPAC jobbszél-sője beadja a Jabdál, Csondor kiszalad és a labda mellé üt, így Kővágó nyugodtan a hálóba fejeli a labdát (2 :1). Nagy ziccer volt-
Szünet után Inkább a KPAC *>tro-mol. Tadics II. nagy helyzetben törtet az NTE kapura, de Csöndbr 5 méterről \\fídi a nagy lövést, maid Kővágó lövési a kapuba menti. A 21- percben dől el a mérkőzés sorsa. Horváth jobbszélső beadását Csonckor gyengén Kővágó elé üti, akiről kipattan a 3. gól. Utána Csász felesd a lacsbiröval, a tacsbiró jelenti a birónak,. melynek eredménye Csász kiállítása. A csonka NTE 10 emberrel és remekül játszik, leszorítja ellenfelét, de gól nem esik.
Az NTE a ezettm legjobb mérközé-Két játszotta a KPAC-«1. A boxzáértő kaposvári közönség elismerte az NTE technikai fölényét és szép játékát, sajnos azonban az eredmény számit, nem a játék. Csondomak volt néhány nagy védése, de a gólokat védhette volna. A vereség az ő lelkén stárad. Csáki Farkas bekkpár fáradhatatlanul dolgozott- Különösen kitűnt Farka* okos játékával. A halfoor és egyúttal a mezőny legjobbja Kudich wtt, aki végig elegánsan játszott- Meglepetés volt Jakubecz nagyszerű centcrhalf játéka, Horváth Szürkén játszott. A caaláraor Csász, Bittér és Mancsek szárnyasok szép támadást vezetett, lőttek ás kapura, de Szollár és Czigler nem tudtak Velük lépést tartani
A KPAC ÜÉzel a győzelmével megnyerte a kaposvári alosztály bajnokságát. A csapat kétségtelenül jó együttes, melyen meglátsrik, hogy a profi Soirtogyal együtt treníroz. A védelme megbízható, HigyszbUén a halftora éa. A csatá«jjprból Kővágó a főérték, de Tadics IIT és Horváth is ügyesen játszottak. Boseufeld pécsi bíró jól vezette a mérkőzést.
_^ (ÍM*
( Profi eredménye)cV^
Ferencváros—Bocskay 2:1, (0:1).
Kispest-Atilla 2:0 (1 ;0).
Újpest- Somogy 8:2 (4:1).
Phőbus—Seeged 2:0 (1 :0).
Budai «11»—Nemzeti 3:3 (0:0).
Hungária—III. kcr. FC. 0:2 (4:1).
Alosztály eredmények
KTSE-NTSE 4:1 (3:0).
BIOK-KBSC 4:1 (2:0).
SBTC-DV0CE 1.1 (0:0).
Levente eredmények
Ékszerész Sáska 5:0. 13 FC-Petőfi 11 0. Teleki-Hunyadi 0:0. Zrínyi Il.- Hajna mérkőzés elmaradt, mert a Zrínyi II- nem álU ki,
Közgazdaság
Troéaytóuáa
Buta llssav. <uj) 77-ea 1005—10-20. 7»-aa 1015-1030, TO-ea 1025-1040. Ktaa 1035 —1050,dunánl. (uh 77-* 975 -9S5 78HU 9 85 —995, 79-es Í95-I005, 80-as 1005-1015, roia(uj) 540-5 50. — Zab I. r. 900 - 975, ujtcn«erl llasáalall 900-9 10.
Barttaviiár
Pséhattás 6140, aladaKaa 550. HW-randO 087-084, aa~Wt 0-719-078, l;aa-dait kOsep 072 - 0-74 kőnnvu OM-OM, első rendű OreE 070-072, ll-od raoüű 0.-CE 060-065, anrtol sildé 1. 080-090, szalonna nsayoan 096-1-04, tatr 1-18— 125, bus 096-1-20, télaartta 102-108.
Kiadja a laptalajdonos Kőaaatdaaá«l *t. Oataabara Nyoaada éa Délsalal Upkladá Vállalata Naiykaatiaáa. Palelős Uadő: Zalai Károly, tatai úrban telelőn: Nacrkanlisa 78 ruám.
eUttssrf fcUnvos lton lilramloglsos ebéd Mához UUUM W Iliiét, ViCSOti 90 llll\'r. MnU*t KWIy-utti J alatt. 1970
ÖBM1
ly Mlklós-ut S
Í készleteket bátmllyen nagyon o\'cvón vásá-
(Sugárul 20.)
burák, ebéd IS. szalon, hálók, zongora, mD\'ligysk, Itelniínytk, aiaaliuntUk, peíaaaasőnyegek, vallógép atb, bebkláro-
^mífew^fi^ -KKkUMU kö««n. iKlila, Központi szál-
Pó-ut legforgalmasabb biljén lévő It-atla •IiMimi biztosító vagy hasonló xaktnjKSnek Idt.b. kiadnám. -- Clm a
Varragáaial mai napon CMngery uf 15. alá helyeztem. Vaeatté DrtloOk Irtai. «
Ogyea ....ll.).|.k (6 lizetéaael azonnal kivétetnek Báron varroda, Horlhv Mikid* rrt 11. •
aWadanféle kereskedelmi, lp«i, pénzintézeti. i ■gyvédl, gazdasági, egyházi át ískulai nyomtál vényokat, árjegyzékeket, mQwW, meghívókat, eljegyzési fi eskelésl értesítést-
ÍJ _ ■ ■ ■- •-> -------
kai, tóri«rtl«boL rtptopont és rniaacofwe c izMm MMMÉM nyomtatványod

rnloilNikl • helyi kerenkedőknél é* Iparosoknál szerezze be I
(Nromatoa i laptuUjdonoi
ZALAI K0ZL0NY
1934. májúi a.
I él egy egysro-
Mri\'eaTlifíl\'3 ""2035
■alnl—1*mjn—m ktsabb vtll* nép eladó. Bővebbel dyár-uica
•prOnCUM Vto Ml rWUX « « «A»rr>e» D*
v..,TUT0K|l Levéltetvek ellen: r n O H I K„o L
Kapható:
orbzAq józbef
Mg. mtttrlgya, növényvédelmi aierek atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A plrtdágt palota fellett Teleion ISO.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztássá:
(50 lappal)
darabonhint 20 •iW#rt
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fö-ut 5*
valamint
Krátky QySrgy és ifj. Hlrsehler Miksa dohányár iiilájában, Fischel Ede és Sohless Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában.
Fizessen elő a „Tük5r"-re
Tisztelt olvasóink,\' akik az együttes előfizetés kedvezményét a Tükör májusi számától kezdve kívánják igénybevenni, szíve^ketjjeaek, a /,alai Kózlöny kiadóhivatalát el-határozásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével hamarosan értesí-
teni, hdgy a Tükör cimükre való megindítása iránt azonnal intézked-kedhessünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Közlöny és Tékör) dija egy hóra ösz-szesen 2 pengő 96 fillér.
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a ZalaI Közlöny előfizetésével együtt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot \'-934. évi
.....................\'...................................-tó!...............................................-ig,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át rímemre megküldeni. Az előfizetési dijat az előfizetési dij különbözetéi összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt................................... Név
Foglalkozás.............................
Postai rím......................... ...............?..
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9636/1934.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Eötvös-tér 7. számú házban Üresen álló 2. egy szoba-konyhás lakást folyó ívi május hó 9 én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1934, .évi május hó 7-én.
2013 Pnlifárinf íHr.
■afkbi. H.rkules Téglagyár Réar.
JyXTtf^^TO^
T érakor 1 vállalat helyiségében Ensá
bet-tér 14. szám, tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meg hívja az Igazgatóság. — Tárgyiorozat i I. Igazgatóság A telllgyelőblzoltság jelent^ az l?13. üzletévról. 2. Az I03T évi zár-
számadások előtörlesztése, a mlrleg mev-állapítása él a felmetilvény megadása 3 A telUgyelőbizoltság dijának megállapiláii
45.000--. 3. Autó szátnU P 2,751 H Jégverem \' azámla P 4.000 —. 62. Tégla számi; - " " """"11 --\'-\'- |
4. Az "\'alapszabályok " 5.\'| la, 11. ésll
Í alilak módosítása. 5. Igazgatósági tt dllgyelóbltoltsági tagok választása. 6. Indítványok, t- Aid a közgyűlésen réstt-
venni óhajt, részvényeit az alapszabályi
7. S-a értelmében május hó U-iig a Nsgj-kanusa! Bank egyesület és Délzalai Takarékpénztár R. T.-nál, vagy a vállalil péar-táránál, Erzaébet-tér 14. lelenni tartozik, ugyanott a mérleg és az igazgatósági Jelentés is betekinthető. — Mérlegszlmlz 1933. év december 31-ént 60. PénrUr-számla P 254 06. 2. Ingatlanok számla P 65.000-—. 2. Qyirtierendezés számla P
- .wU P---
4.(100--
„Jmla P 9.«6;2I. 65. Adóaok számla I 15ÍS4-—. 1932. évről áthozott veszteség P 25.642 83. 1933, évi veazleaég P 7.217 51 ~ P 32.000-36. Összesen: P 174.854 63. -I. "Részvényesek számla P 110.000 — S. Tartaléktőke azámll P 6.00a-. 29. Er-tékcsükkwlés ufcnl* P 6.ÉŰ0.—. 35. Olzlz-lék számla P 19 -. 68. Ellogaijvány szívnia P \'48.ÍO.V-. 63. Hllelézok számla P 3Í35-63. Összesen P I74.8J463. - Vlll-leség- és Nyereség sr Ja: 66. Kínul számla P 4.802-7b. II,. Költség liimU P 6.415-91. *U2. ívről áUiozoU veszlcség P 25.642 83. öaaMsen P 861 50. -62. Tégla számla P 4.001 14. 1932. ívről áthozott veszteség P 2Ő.042-83 \' 933. évi veszteség P 7.217 53 -v P 3ÍS6036. ösz-szesen P 30.861-50. A lenti mérlcgszáin-lát, veszteség- és nyereségszámlát s be-mutatott lő- és mrilSkkőnyvekkel megegyezőnek találtuk. A IrJUgyelóWzolulg.
Hii|iii <i »t|l ■ás«aáa|lérsaaé>
mhiuií Hqomitn b mm lopuhm vh
Nagykanizsa
Matf kónyvek és dobotok gyár*
sxerkesxtfisége és kiadéhhralala
^^Tlm.t i i » \' i"11
Gyártunk.
Matt kfioyve^et, ttgyvédl aaptókat, MayseMi satbkonyjrket, berásáriásl kony-MÍst, rajzfttseteket és ISmMhet, alata-MtH ziákcédgálal, napláiltsroéxikrt, Is^Hnyi dobozokat sth. elsóraafaJtl-vitdlKn ás s legolcsóbb árakon. -
74. évfolyam 104. Mám Na«ykanlzaa, 1834. május 9, szerda
Ara 12 "Hír
>aur»ii nipiiir
IwililtMt fa kHMtilY.il>; FH 5. ná«. Mefjdealk mlode. reuel, uttt kivételével
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
eieilntUka: eir !,«,< a penM 4VttlN> SieikeulMfl H kl.díitilv.UN mHon; 78. M
Tarsalllestél a Harmadik Birodalomig
A nagy nemzetközi problémák megoldását sohasem lehetett pillanatok alatt foganatosítani, hanem mindig évtizedek, sőt évszázadok uj arculatán kellett keresni az átülő erőket, a végső döntés kikényszerítésére a belső állami tényezők adták meg a lökést.
Franciaország és Németország hegemónia küzdelme tulcmelke dett a két faj hatalmi póhisain, túlemelkedett a germán és frank évezredes ellenségeskedésén, a zárórát akarta elrendelni abban a nagv küzdelemben, amely már a^ történelmi időktől szakadatlanul folyik. Vagy a német, vagy a francia imperializmusnak kell uralomra Jutnia, de a kctlö sokáig egymás mellett nem tud prosperálni.
A második\' francia császárság bukása után irtóztató küzdelem indult meg a két faj között. A nemzeti evolutiv tényezők fej-fej mellett haladlak s a .születési arányszám is annyira egvenlő volt, hogy Franciaország sokáig tudta tariani azt a számbeli egyensúlyt, mely tel jesen egyeaett a német statisztika adataival. A XIX. század végén Németország rohamosan szaporodni kezdett s rövid tiz év alatt az arányszám a francia arányszámot ötszörösen meghaladta. S ekkor a francia politikai körök szemel előtt maga az élet kezdte megvonni a sötétlő fellegeket. Mint valami éles rikító ieg^kláltás rohant keresztül a köztársaság területének minden egyes zeg-zugán az állami tényezők mentődeszkájának utolsó si kolya : uj generációkat. I)« az uj nemzedékek ricm jöttek, a stagnálás még erősebbTett, a germán erő viszont megkétszereződött. S ha valami inditóoka volt annak, hogv Franciaország a háborúba beleavatkozott, akkor az egyedüli, legfon teabb s legéletbevágóbb motívum »z volt, hogy a francia körök elgondolása szerint a németekre mért nagy csapással egy időre meg lehel állitani a faj szaporodását s talán azalatt a francia erők annyira reor-ganifálódhalnak, hogy újra meg kezdődhetik egy biztonsági évszázad a két faj statusquoja alapján.
A. francia következtetések azonban nem váltak be Mert azt1 hitték * Milikai tényezők, hegy egyrészről a kisentente Németemig volt kfteti szövetségeseit sakkban tartja, másrészről a megalázott országnak évtizedekre lesz szüksége, hogy a háborúból gyfitfesként kikerült Franciaországgal felvehesse aver-■enyt.
Ezeknek az elgondolásoknak pont ,z ellenkezője következett be. Akis-entente megalakulásától kezdve «ak pénzügyi machinációk lebonyolítására alkalmas fejős tehénnek tekintette Franciaországot, po-J"lk4l*.-as*k *flKg MMdött a tran tia éWékéftkíl, ameddig sZűkáégo *olt rá. Németország viszont 12 év
Zalavármegye törvényhatósága egyhangúlag állást foglalt Gömbös miniszterelnök üdvözlése mellett
Szigorú eljárás Indul a vallás ellen Izgató balatonfüredi segédjegyző ellen
Zalaegerszeg május 8 (Tudát\'iánk telefonj-lenié*?) Nagy érdeklődés közepette tartotta ked den délelőtt Zalavármegye törvényhatósági bizottsága májusi közgvü-léséi. Nagykanizsáról 25 törvényhatósági bizottsági tag ment át Zalaegerszegre, köztük dr. Krátky Ist. ván polgármester is.
Gyömörey György főispán mindenekelőtt méltatta Ser*d\' bíboros hercegprímás \'50 éves születésnapjával ka|)csolatban az ország első papjának érdemeit, a Szent Benedek-rend révén fennálló zalai kapcsolatait Javasolta, hogy fi. törvényhatóság üdvözölje <}t évfordulója alkalmából. A közgyűlés meleg szeretettel tüntclctl a hercegprímás mellett és elfogadta a főispán javai latát.
Az alispán jelentéséhez többele között Bosnyák Andor. Szekér Mihály, dr. Arvay László, Keglovích János, Szabó Kárólv szólt hozzá. Dr. Rattch\'!d Béla\' a jelzálogtörvényre vonalkozó miniszteri rendelkezések visszavonását kérte. Prhm József a közigazgatási hivatalok va-sárnapi munkaszünetét sürgette. Majd szóvá tette av balatonfüredi segéd jegyző, dr. Nagv Klek röplapját. amely a papság ellen izgat, könnylleni kíván a válásokon és tagadja Krisztus istenségét. A legnagyobb felhál>orodással tiltakozik ez ellen és sürgős és erélyes intézkedést kér, hogy egy közigazgatási
lisztviselő ilyen iratot meg ne jelentethessen.
lifxly Zoltán alispán kijelentette, hogy dr. Nagy Elek balatonfüredi segéd jegyző ellen ezért a legszigorúbban fog eljárni (helyeslés minden oldalon).
Gyömörey György főispán hasonló értelemben nyilatkozott.
Győr város átiratára került ezután sorumely Gömbös Gyula miniszterelnököt a római tárgyalásokon elért Bikerei alkalmából üdvözölni javasolja. Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző felolvasta a tegnap megszövegezett üdvözlő iratot. Fa/ka* Tibor szólalt fel elsőnek a javaslathoz. Bár elismeri, hogy Gömbösnek nagy érdemei vannak, nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik kívüle és nemzetközi viszonylatban is elősegítették az ország érdekeinek előmozdítását. Azért módosítani kívánja, a kisgyűlés által elfogadott szöveget ilyen értelemben : (Zalavármegye törvényhatósági bizottsága megállapítja, hogy a magyar- olasz és ma gyar—osztrák gazdasági kapcsolatok megteremtése megnyugvást keltett. Ezért elhatározza, hogv minden magyar közéleti tényezőnek, aki ennek megvalósítása érdekében közreműködött, elismeréséi fejezi ki és egyúttal arra kéri a miniszternők urat, hogy azoknak a külföldi személyiségeknek, akik n letiport magyar nemzetnek baráti jobbot
nyújtva, kiemelték az elszigeteltségből, Zalavármegye törvényhatósága háláját és köszönetét tolmácsolja. Zalavármegye közönsége — pártpolitikai állásfoglalásra való tekintet nélkül — lelkes magyar szívvel áll és fog állani a m. kir. miniszterelnök ur mögött minden olyan törekvésben, amely azt célozza, hogy gazdasági elszigeteltségünk megtérésével a nemzet gazdasági éleiét erősítse és olyan külpolitikai lehe tőségeket biztosítson, mely a szebb jövő záloga..
Gyömörey íőlspán kijelentette, hogy ezt a Javaslatot örömmel fogadja, mert Zalavármegye ösi tra dleiója, hogv mtndig egv emberként áll azok mögött, akik a külföldön küzdenek az ország javáért és igazáért.
A közgyűlés egvhangulng felfogadta Farkas imlítványát.
Időjárás
A nagykanizsai metaorolos-lal megfigyelő jelentések: — kedden a hőmérséklet: reggel 7 órakor+ 166, délután 2 órakor -f 247, este 0 érakor
-f 148.
Felhőzet: Reggel éa délben felhős.
(BfnaJul rdcUÓJ*k*éét) A I alai hrténtWMH wla IO érakan
alatt anylra helyreállott belsőleg és külsőleg, hogy váratlanul a régi nagyságában tűnt fel a )Quay de Orsay előtt. S cbl>en a hirtelenségben felidéződtek a francia diplomát iv elmék előtt a mult összes bűnös hibái. A Kettős-Monarchia fel darabolása, francia részről, a leg-elhibázottabb ténykedés volt, meri ebben az államalakulatban még megtalálhatók lettek volna azok a dimenziv erők, melyek esetleg a né met törekvések sorompójaként jöhettek volna számításba.
Ivengyelország nemzeti törekvéseit sokkal jobban biztosítottnak látja, ha az ephemer (legalább Is eddig az volt) franciabarát jwlitika he-Ivett kompromisszumok alapján a Harmadik Birodalommal dolgozik együtt. Bartbdu varszavái utja nem tudta áthidalni azokat az ellentéteket, amelyek a cseh és kengyel érdekek között vannak s nem tudott Uj, logikusabb utvonalakat ntutatni a lengyel diplomácia számára azoknál, amelyeket a nemzeti evoluliv tényezők húztak meg s amelyek lehetővé, sőt szükségszerűvé telték két ellenséges értWattférának, a német és -lengyel aspirStív tényezők nfek, egy mCdef-ben váló haladását.
A kisentente is kezd már eltérni
kényszerű franciabarát kül|>olitiká jálól. Jugoszlávia határozottan németbarát, mert az olasz törekvések ellen véli az ellensúlyozó tényezők halalmi nyomóerejének lehetőségét Komániát pedig egyrészt uralkodóházának német származása, másrészről militarizált belső l>e rendezkedése és a német kisebhsc gek jelentős szerei>e szinte arra predesztinálta, mert németbarát politikájával esetleg akadályt tud gördíteni minden oly küLső beavatkozás elé, amely nem a trianoni határok ulapján áll, 6 amelyik egészségesebb gazdasági és fajclmélebck alapján akarja Közép-Európa uj határvonalait megvonni.
A francia diplomácia utolsó tiz esztendeje a politikai vakság non plus ultrája. Trianon után, amikor kezében volt az egész Dunamcdcn-ce sorsa, nem tudta kiaknázni a helyzetet. Vagy nem tudóit felülemelkedni a soviniszta gyűlöleten, vagy pedig annyira rövidlátó volt, hogy nem tudta értékelni a német belső reorganizálódás munkáját. Nem tudott uj politikai érdekszférát teremteni, mely minden bázony-nyal nagyobb fontossággal birna, mint a kisentente, amely a nagy háború után 15 évvel teljesen el
felejtette a franciáknak azt az egy oldalú ténykedését, melynek jegyé ben születtek meg a békesz*rződé-sek.
Franciaországot most állandóan kísérti a német rém Rövid évtized rmiltán egy belsőleg és külsőleg megerősödött Németország mégegy szer, de valószínűleg utoljára, pár harcot viv a nagy ellenséggel : Franciaországgal. Ez a küzdelem, ha a párisi diplomácia továbbra is azt az egyoldalú, merev álláspontot képviseli, mint eddig, mtíiden bi zonnyal utolsó akkordja lesz az évtizedek óta folyó hcgcmónla.per-nek.
A\' reál politikusnak tn! kell emel kedni az érzelmi motívumokon s nemzetének jövő útjait megfontol tan kell előkészíteni.
A francia külpolitika Is akkor vetette el a sulykot, amikor fantttz-musával Irreális politikát üzölt s ezalatt eltávolította magától aeóbat a nemzeteket, amelyek a háború után a Quay de Orsay oldalán akar tak reintegrálódni Ezzel a tényke désével önmagn indította mefi azt a lavinái, mely teljes eLszlgeteWse felé veefet.
Zábó LórdAi.
ZALAI KÖZLÖNY
A szeretat lelkes pompájával fogadta Nagykanizsa a megyóspdepököt
békét kívánva a váróit katolikussá-
Nem csak az utcák, a házak, az ablakok öltótté^ fel a lobogókkal szőnyegekkel, virágokkal tarkított ünneplőjüket kedden délutánra Nagykanizsán, hanem nagy ünnepek hangulata szállta meg az emberek lelkét is. Minha megérezte volna mindenki azt a szeretetet, ami e város minden katolikusa íeiá sugárzik u jóságos főpásztor szi véből.
Fogadtatás a város határában
Dr. Rott Nándor megyéspüspök fogadtatása valóban impozáns volt. A Petőfi-utca végén a nemzeti színekkel, a püspökség és a város színeivel ékesített diadalkapu várta az Ur küldöttjét. Ült várta azonkívül dr. Krátky István polgármester, lí Vinkóvics ferenoes tartományfőnök, dr. Fábián Zsigmond hitközségi elnök, vitóz Liszkay Viktor ezredes, Szabó Győző járásbirósági elnök, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Barthos Gyula hercegi erdőmestier, Magas Mihály piarista házfőnök, dr. Thol-way Zsigmond |x*>laigazgató, Kreut-zer Dezső gelsei csjjeres, vitéz Csillaghy György vezetőügyész, Gazdiig Ferenc püspöki tanácsos, dr. Dómján Lajos ügyvéd, Babo-cliay György, Solymosi László rend őrtanácsos, dr. Tamás János ügy véid, Fi ló Ferenc iskolaigazgató és egy hölgybizottság, melynek dr Hegyi Lajosné, dr. Tamás Jánosné, dr. Szigethy Károlyné és Barabás Kálmánné voltak tagjai.
Dr. Weber Pál kanonok, püspöki irodaigazgató már a déli gyorssal megérkezett Nagykanizsára.
A megyéspüspök autója negyet^ 6 órakor érkezett meg a diadalkapuhoz. Frissen, jóságos mosoly-lyal szemében szállt ki a főpásztor az autóból dr. PJet/fer János püspöki szertartó kíséretében. Az útvonalon összegyúlt tömeg lelkesen édjenezte a püspököt,
Dr. Krátky István i>oIgái mester a város közönsége nevében üdvözölte a váro6 magas vendégét. Tolmácsolta a város lakosságának szeretetét, mélységes tiszteletét és fiúi hódolatát és mindazokat az ünneplő érzéseket, amelyek cltóltik a város társadalmának lelkét n főpásztori látogatás alkalmával.
— A mostani látogatás alkalmával — mondta a jwlgármester — fokozott ez az örömünk, mert ugy érezzük, hogy nagy lelki adósság nyom bennünket püspóKatyáqkkal szemben s ezt csak a szeretet közvetlen megnyilatkozásának ereje ludja törlesztő arannyá olvasztani.
A polgármester azzal a kívánsággal fejelte be beszédét, hogy legyen eredményes a püspöki látogatás három napja, legyen áldást hozó a jövetele és adja meg ennek a városnak azt a lelki megújhodást; amivel fokozottabban bzolgálhassuk Isten dicsőségét, hazánk javát ás a város boldogulását.
Dr. Fábián Zsigmond kir. kormányfőtanácsos, az egyházközség világi elnöke üdvözölte ezután a inegyéspüspökót.
— Különösen örömteljes nagy-méltóságod látogatása ma, — mond\' ta egyeljek közt — mert a katolikus hivek nevében bejelenthetem, hogy föpásztorunk személye iránt ugyanolyan szeretettel és bizalommal viseltetünk, mint eddig és ez a nagyrabecs ülésünk szilárd alapokon nyugszik.
llegyi Lalika két kis magyarru
hás leánykával, az oldalán; kedvss kis beszédet mondott a gyermek-sereg nevében «a gyermekek püs pökéhez,* kinek virágcsokrot nyújtott át.
Dr. Rotl Nándor válaszolt ezután az üdvözlésre.
— Magam is örpmmel vártam eze ket a naj>okat, — mondta — mert soron kivül szántam Nagykanizsának ezt a látogatásomat... E napok alkuimat szolgáltatnak, hogy a közönséggel és az egyházközség \\fcze tőivel közvetlenül érintkezést találhassuk és tisztázhassuk azokat a kérdéseket, amelyek itt is, ott is felmerültek. Hiszem, hogy áldásos lesz c napok eredménye. )
Fogadtatás a városban
A bemutatások után a püspök egyházi ruhát öltött és előállt a lila akácfüzérekkel díszített fogat és utána a fogatok hosszú sora és a díszes menet a József főherceg-utcán, Sugár-uton és Fö-uton át, végesvégig iskolások, cserkészek és hatalmas tömeg fegyelmezett, színes sorfala közölt, éljenzés és virág eső kózc|>ette a Cintóriumba vonult. Az ott felállított diadulkapu alatt Molnár P. Arkangyal plébános teljes egyházi ornátusban, a ferences papság élén fogadta a püspököt, beszédet intézett hozzá, mire a püspök válaszolt, áldást, szeretetet és
gának. Nfmctl, Icuk* V-s Nádasy Miklós a gyermckek\'.\'i«evéjben köszöntötték a főpásztok, aki\' ezután a vallásos egyesületek térdepelő sorfala közt, áldást osztva a templomba vonult. Ekkorra ni ár a Yó gadtatás notabilitásai sorában ott voltak a hivatalos és egyesületi vezetők, a katonai tfewtikar stb.\'képviselői is.
A templomban végzett adoráció után a megyéspüspök rövid beiszé det intézeti a zsúfolásig megtelt templom közönségéhez A legna gyobb kincsről, a lélek Jóságáról beszélt, főként a szülőkhöz és gyér mekekhez intézve szavait, azon a jóságas, szelíd hangon, ami kivetülése Rott püspök, a szivjóság püs pöke egyéniségének.
Az első látogatások
Áldás után a püspök és kísérete a kegyes rendi társházba hajtatott, ahol Magas direktor a tanári kar élén fogadta ós szállásaikra kalauzolta a vendégeket. Innét a Dame zárdába vitt az ut, ahol Magas Mihály, a leányliccum igazgatói minőségében kalauzolta a püspököt. A nővérek és az intézet növendékei fogadták a fŐpáSztórl, oki a zárda-ká|>olnábau megáldnff egy szobrot, majd érdeklődéssel megtekintette a zárda és az iskola helyiségeit.
Ezrek és ezrek lelkes demonstrációja a püspöki biztosság előtt
Este 8 órakor a megyéspüspök és kísérete Gazdug Ferenc püspöki biztos vendéglátó asztalánál találkozott össze Nagykanizsa társadalmának jeleseivel
A vacsora alatt Nagykanizsa társadalma páratlanul impozáns, feledhetetlenül szép, valósággal megható ovációban részesítette Nagykanizsa megyés püspökét. A püspöki biztosság előtt ezer és ezer főnyi tömeg vonult fel festői rendezettségben, Cserkészek, iampionos kereskedelmist a diákok sorfala szegte be a hutai inas tömeget, a szabadon hagyott térségen pedig a város dalárdái sorakoztak fel. A szerenádok amit a püspök és a vendégek a püspöki biztosság ablakaiból élveztek végig, a Városi Nőikar kezdte meg Vannay János zeneiskolai igazgató vezénylésével. Azután egymásután harsant fel a dal a többi dalárdák ajkán.
Az Ipuriestülcti Dalárda Ketting Fe-
renc tanár vezénylésével, n levente Zenekar Schiller János zeneiskolai ta. nár vezénylésével, a polgári iskolák vegyeskara, majd az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara, mindkettő Ketting Ferenc vezénylésével, — egymás után adták elő repertoárjuk leg. szebb magyar számait. A püspök és kisérése, de az utca közönségé Is elra. gadtfltva tapsoltak a dalosoknak és a zenekarnak. Dr. Tholway Zsigmond poslaigazgató. aki a postások lobogós küldöttségét is vezette, lelkes szavakban tolmácsolta a nüspöloiok a dalos-kerület, az Irodalmi Köp, a többi egye. sületek, a posta és a kanizsai ifjúság hódolatát és szeretetét a főpásztor iránt, mire dörgő ováció volt a vissz, hang az ezrekre rugó tömegből. Dr. \'Rott Nándor szeretetteljes melegséggel válaszolt a láthatólag jóleső üdvözlésre és a kanizsai társadalom szeretetének erre a spontán njegnyilvánulá-sáru.
*
Nagykanizsa sokszor fogadta már fényes ünnepélyességgel püspökét, de ilyen belülről diktált, impozáns
áttfcttü&l
lelkesedéssel talán még soha, mint
most.
Nem volna Ityjfs Újításunk, ha nem\' emléjpeznéíjjk megttkváros háza kipróbált,. kitűnő appÍMfcusá
zsef aí jegy^^eleSttta 1 i^Öfóte-
résre érdemes munkát végzett a hatalmas, gyönyörű bevonulás meg szervesésévei. - . .
Nagysikerűnek ígér. kezlk az IpartastQiett Dalárda holnapi dlsz-hangvaraanya
Holnap, áldozócsütörtök rihpjá\'n les* az Ipartestületi Dalárda dischangver-senye, amely kimagasló eseménye Je8z Nagykanizsa kulturális életének. A te-neiskola kitűnő tanárainak dr. Krátky István polgármesterrel raló együttes művészi játéka, az Irodalmi és Művészeti Kör nagyszerű zenekara és az Ipartestületi Dalárda szereplése biztosítják oz estélynek minden tekintet-ben való sikerét.
Amint közludomásu, a* Ipartestületi Dalárda pünkösdkor ismét verseny** a Pécseit rendezendő orsr.áaos iparos d.ilosvcrscnyen, ahoiMz ország legjobb iparos dalárdái mérkőznek.
Igen nagy az érdeklődés a nagyja-lentőségü hangverseny iránt, amelyen dr. Rott Nándor megyéspüspök Onagv-iriéltésága is megjelenik és fogja emelni a hangverseny fényét.
Az Ij>a("testületi Dalárdának szerep, lését hosszú, fáradságos munka olőzt? meg. Minden érdek nélkül, csupán * magyar dalkultusz fejlesztése, a magyar dalban rejlő hatalrrfas erőknek kiaknázása lebeg ssemeik előtt és ezért nem kémek máist: a magyar közönség támogatását.
Emlékeztető
Májuí io Kereskedtlmisták tomaon-nepélye 4 ónakor s Zrínyi pályán.
A sormásiak zenés őrségváltása 12 órakor az országzászlónál.
Actio Catholica gyűlése 3 órakor az Iparoskörben.
Ipartestületi Dtfárda diszhangverse-nyc az Iparoskörben.
A Nyukosz közgyűlése 11 órakor a Polgári Egyletben. Május ll A Mezőgazdasági Kam«ra
közgyűlése a városházán. Má)us is. Ref. lemplom-avatás.
A Katholikus Legényegyelt társas kirándulása. Má|ua 2». A frontharcosok zászlószen-telésl ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végzettek szövetségének közgyűlése 3 órakor aa Iskolában, este 8-loor vacsora a Koronában
lyönyörü mintás mosóanyagok
Legszebb selyem-
különlegességek
-né!
Divatos
női ruha, complait, blouse, pongyola
újdonságok
Mindig a legolcsóbb árakonI
ZALAI\'KÖZLÖNY
Bérmálásra fehér ctnöt és laok cloőt
legolcsóbban ■ z „IDEÁL" olpöáruházban .
Nagykanizsa FS-ui IS. szám.
Pokolgépet találtak Gyékényesen a zágrábi gyorsvonaton
Gyékényes, május 8 Végzetes tömegkatasztrófát hárított el hétfőn délután a vasutas személyzet Gyékényes állomáson. Ami kor befutott Zágrábból a gyors, a magyar kisérőszemélyzet át akarta venni, egyben a bécsi kocsikat is lekapcsolták. Itt ugyanis kettészakad a vonat, melynek egyik része Budapest felé, a másik pedig Bécs be megy.
Az egyik bécsi kocsi II. osztályú
fülkéjében alig ballható óraketyegésre lettek figyelmesek a magyar vasutasok, akik rövid keresés után az egyik ülés alól egy pokolgépet húztak elö. Nyoirf-l>an értevitették ar illetékes hatóságokat, amelyek még idejében ártalmat-lanná lelték Szakértők szerint a pokol-«ép olyan erős összeállítású volt. hogy az egész vonatot a levegőbe röpíthette volna. Nyomozás indult annak megállapítására, hogy Zágrábban-e, vagy pedig valamelyik közbeeső jugoszláv állomáson tették-e fel a pokolgéjrft a vonatra.
Az Irodalmi és Művészeti Kör kiadja Barbarits Lajos verseit
1W*. mtftn 9 _
A Ház ülése
Budapest, Május 8
A Ház keddm kezdte meg a földművelésügyi tároa költségvetésének tárgyalását. Marschall Ferenc Ismertetése után Eckhardt Tibor a kormányzat politikájának agrár-vonatkozásaival foglalkozott. Utalt azokra a nnesiersé-gcs ellentétekre, melyek részben a pénzügyi és valuta, de Mondhatni a gyáripari politika következtében ál\'.a nak szemben az agrártársadalom Jogos érdekeivel. Lehetetlen helyzet, hogy az agrár Magyarországon legyen a gyilkosabb Agrárolló és a legmagasab). ipari ár-Index. A budapesti nagyban, fcok a sínylődő gazdatársádalmon szanálják magukat. A devizakorlátozás óta csak kétféle bankügylet van: a záloglevelek hazAsábolása, valamint a bel-és külföldi pengő értékkülönbözetének az áruforgalomban való spekulatív kihasználása. A miniszterelnökkel nem elloitétben, hanem vele összhangban kéri, hogy mielőbb valósítsa meg ama népszerű reformokat, melyek a nemlétet erősíteni hivatottak. A költségvetést nem fogadta el.
Pesthy Pál u gazdatársadalom hitelellátásának kérdésével foglalkozott. A tarifa mérséklés torén további haladást sürgetett Kérte a minisztert, hogy a Sió csatorna rendezéséről se feledkez-pók meg. ♦
Sándor Pál a német-magyar lenmag, termeléssel foglalkozott. Hangoztatta, hogy a termelést nem lehet korlátok közé szorttani. Hebánger Ferenc kifogásolta, hogy a telepítés terén még pem történt semmi Vitéz Kenyeres. János kérte, hogy a kormány nyújtson segédkezet azoknak a gazdáknak, akik a mai súlyos helyzetben is többtermelésre igyekeznek.
Lázár Miklós a szőlőgazdálkodás és bortermelés időszerű kérdéseivel fog-lalkozott. Követelte a borfogyasztási adó teljes eltörlését Kifogásolta, hogy a kultuszminiszter állami támogatásban részesül az antinlkohollsia mozgalmat.
Imrédy Genfbe érkezett
Genf, május 8 Imrédy Béla pénzügy miniszter kedden este 8 óra 16 perckor Genfije érkeBtftt. A pénzügyminiszter már ma, szerdán részt vesz a pénzügyi bizottság tárgyalásán.
Bomba robbant egy bécsi kávéhizban
Bécs, május 8 A City-kávéházban keddre virradóra bomba robbant. A robbanás ereje min-den ablakot betört, emberéletben ajkban nem esett kár A bombát egy bőröndben egy ismeretlen pár hagyta a kávéházban. A rendőrségnek sikerül, is megfognia a férfit, fald rőgtönitéiő-Wr<£ág elé kerül. A merénylő azt Állítja magáról hogy kommunista é a nemzed szocialisták bérelték fel a merényletre amelyért 5 shillinget ka. pott
Gyomor-, bél- és anyagcsere-betegségeknél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodás eseteiben \'éggel éhgyomorra egy pohár természetes „ Ferenc József keserűvíz az emésztőszervek működésit hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti a tápanyagok vérbejutását.
A nagykanizsai bérautósok a viteldila-
** « legminimálisabbra leszálüfották. Vasútra Erzsébet-térről vagy vissza
1 P 00 fillér. A b*rawtóÁM»m*S •Cy*dail
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör hétfőn délután vá lasztmányi ülést tartott. Az ülte tárgysorozatán csak egy pont szerepeit : Barbarits Lajos főtitkár költeményeinek kiadása. A választ-mány dr. Tholway Zsigmond, dr. Krátky Istvta, dr Szabó Zsigmond, Kelemen Ferenc és mások hozzászólása után egyhangú határozatta) kimondta, hogy a könyvnek már ré gébben elhatározott és tóblwzör meg sürgetett kiadását végrehajtja. (Eddig is csak a szerzőn mult, hogy u határozat végrehajt hatatlanul ma radt.) A nyomdai költségeket a Kór előlegezi, a szerző viszont a költ ségek erejéig lekötötte a könyv be vételeit a Kör javára.
Barbarits Lajos versei ezúttal előszór fognak könvvalak^ani meg jelenni. A könyv tiz ivos, ára 2 pengő lesz, azonban a Kör választ mánya a polgármester javaslatára ugy határozott, hogy 200 példány számozottan, a szerző aláírásával jelenjék meg és ezeknek a példányoknak az ára 3 pengő legyen.
Az előfizetési felhívásokat is a Kór bocsátja ki, az szervezi meg a könyv elhelyezését. A szerzőnek azt n kívánságát, hogy a könyv át-
vételéig az aláíróktól egy fillér ne vétessék, a Kör elfogadta, igy a könyv árát majd csak a leszállítás kor lehel kifizetni.
A könyv címe rEszterlánc* lesz, & bsnnc lesznek Barbarits Lajosnak a 15 éves termésből kiválogatott versei ós külön fejezetben az, alkalmi (hazafias, társadalmi stb. ünnepségekre" irt) költeményei.
A kéziratok már nyomdában vannak, ugy hogy a megjelenés nem soká késik.
Az előszót Móra László, a kiváló fővárosi i>oéta, a Gádonyi Társaság főtitkára irja a verseskönyvhöz, lévén Barbarits Lajos egyél) irodalmi társaságok melleit meghívott tagja a Gárdonyi Társaságnak is.
Előjegyezni lehet a Zalai Közlöny szerkesztőségében is.
- A külföldi és vidéki hMgyközön-séU kozmetikusa Pöllák Sarolta, Andrássy-ut 32. I. az ország legismertebb és legmodernebbül felszerelt kozmetikai intézete s igy Budapest lát-ványosságai közé tartozik. \'Miraele. szépségápoló szerel világhírűek, kezelései a legmodernebbek. Díjtalan tanácsadás. Kérjen prospektust- (A Zalai Közlöny olvasói a vásár tartama alatt 20 százalék kedvezményt élveznek.

Vas-zalai gyógyszerész-kerület közgyűlése
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Vas-Zalai Kerülete most tartotta Nagykanizsán évi rendes közgyűléséi, mely egyúttal előkészítő gyűlése volt a junius 15—16-án Pécsett rendezendő országos gyógyszerészkongresz-szusnak is.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a következő tisztikart választotta meg. Ebiök dr. Kaszter Ödön (Zalaegerszeg), társelnök dr. Bisitzky András (Celldömölk), alelnök dr. Dworszky Béta (Szombathely), titkár dr. Wiener Jenő (Szombathely).
A tárgysorozat tárgyalásánál Wiener Jenő szóváteüc az illegitim gyógyszerárusitás ügyében legutóbb
Iwaott kúriai ítéletet, amely Igen sü-lyos büntetést szab ki azokra a dro-guistákra és iUatszerkercskcdőkre, akik gyógyszereket árusítanak. A közgyűlés kimondta, hogy ebben az ügyben a nagyközönség segítségét is felkéri az Illegitim gyógyszerkészitők ellen. A közönségnek ugyanis saját érdeke, hogy olyan gyógyszerésznél szerezze Iks a gyógyszerszükségletét, aki az érettségi után még 7 évig készül gyakorlati és elméleti utón a gyógyszerészi pályára.
A közgyűlés kimondta, liogy ebbm a kérdésben határozati javaslatot terjeszt a pécsi kongresszus elé és felkéri egyúttal az orvosi kar támogatását is.
RÁDIÓ-hŰSOR
Budapest, sztrda.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 9.45 Ilinek/-- 10 1. Ilarc a l>osaor-kányhlt ellent a XVII. században. 2. Májusi népszokások. Közben hanglemezek. — 11.15 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. - 12 Déli ha-rangszó. — 12.05 Szalönzenekar. — 12 30 Hírek - 1.10 Időjelzés, .y- 1.15-től 2.30-ig Rádió üzen etek a Nemzetközi Vásárból. - 2.40 Hírek. - 3 «Francia regény Kossuthról* Előadás. — 3.30--4.40 Hádíóüzenetek a Nemzetközi Vásárból. - 4.45 Időjelzés, hirok. 5 • Költői levelek.. Alapi Nándor előadó-délutánja. — 5.30 Kalmár-Balázs sza-lonkvinlett- — 0 Nyugatmagynnországj horvát testvéreink. (Letelepedésük 400. évfordulójára.) Bajza József dr. egyel, tanár előadása. — 6.30 László Sándor zongorázik. — 7 \'Emlékeim a bnr háboruból.» Lendvai István előadása.
— 7.25 A m- kir. Operaház elí,adása Judittá.. ~ 8.25 A Rádióélet Irodalmi rejtvény versenye. — Í1.3J Hirek. ~ 10.50 Időjárás. Majd cigány zene. — 11.20 Gróf Teleki Sándor, a Magyar Országos Torna Szövetség t».. .kének francianyclvü előadása, — 1135 Cigányzene.
Budapest II. 7.45—8.20-ig Bercsényi Irén cimbalmozik — 8.30-9.20-\'ig hanglemezek.
Bécs. 12 Müvéazlemezek — 12.30 Szórakoztató lemezek. — 1.20—2 Al-pe-si dalok lemezeken. — 3.20 Gyermekjáték. ~ 4.05 Loránd Edit lemezei. — 5.45; Wallnöfer zeneszerző dalai Tausche bariton előadásában. — 7.15 A 4. gyalogezred) zenekara. — 8.15 Az «Es ruft ébie Melodie. pályázat díjnyertes \'müvének előadása — 0.20 Regerí Müvek — 10.30 DulM-ótős a
Lehár-teremből
——.....
Qramofonlemesek 1 pengőtől: Tranadanubiánál
— A fspto dumplng sem versenyezhet azokkal a* olcsó kerékpár és alkatrész árakkal, amelyeket Brandl Sándor és Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
Olcsó árak
Kartonok, voilok, ing-zefirek, selymek* szövetek stb. nagy választékban
OkiM H i iai
Kapunyitás « Városi Színházban
Nagykanizsa város színészetének r^gi tradíciójaként egy rövid bét múlva ismét b*köwónt u jiécsi Nemzeti Szin-biz művészegyüttes* Fodor Oszkár í/qh agaió vezetésével, hogv « város stj-nfezvistxmó közönségét a srinhái-kul-t«M gyönyörűségeiben részcél*.
A sok évtizedes pécsi kapcsolat idcj© aiait meggyőződhettünk, hogy a tár-sulat mindcnlcor a vidéki színészet legértékesebb erőivel vonult be hozzánk s olyan nivós müwr»l, kiállítással, mely még a le^iehezcbb időkben is biztosított* számára a közóu>ég rokon-M«ivfs pártfogását
Ma már ott tartunk, hogy kulturára saoaijas közönségünk nebeaen várja sztoészelt, mert hiszen a uinbáznélkúli szürke hétköznapok után minden színházi est ünnepi szórakozást, kedély, ülést jeímt mindenki számára.
A péo-d Nen»w4t Szintez igazgatója, Rxtor Oszkár abhau* a szofcttcsés helyzetben vun, hogy éjidén .olyan wü r-ral állhat •» közönség rendelkezésére, mint még eddig egy évben item. A fő-váaos psóza- és opwett-H^méM> esév-ben tény^í fetatanüta önmagát * a McbUiil-fcz«l)l) darabok tömegét árast, tolta Ezeknek a daraboknak válogatott legjobbjai képezik a társulat műsorát » <sz a lény Wár is a legnagyofcfe é«feU6dést báMositja.
OpercetmúN»r: Sárga liliom, Kadét-szerdem, Fehérvári huszárok, Tessék heasélhd, Égy csök és más semmi, ApriHsi vőlegény, Bolondóra, Csipetke, lYubarrv, Bál a Savoyban, MaooUta, iMák D*m, Szabad a csók. Tisztelt hát, Őméltósága soXMtje, Saepelem rózsái. Jim és JiU opemtujdonságok, ezenkívül a revíziós pályázaton első díjat nyert Fzdatkócsag étwkes színjáték.
Prózai műsor: Több mint szerelein, Helyet az ifjúságnak, Aranyifjú, Nem válok el, üzen a Hargita, Szuba.v, Erríber a Wd alatt, Tttnosa, Huszáruk, Nagy Hotel, Az igazi assaony, Forgószél, Kozmetika, Fiad* fc»r«utolom.
tizeket a pwm»eleket már a pécsi nagyközönség elismerésének fémjelzésével* prccl&en összhangéi* előadásokban élvezboti a kötóiuég.
A kedvenc színészeket, bizo-
nyára szeretettel várja vissza közönségünk, az uj &*ÍM&tek pedig, akiket Pécs közönségének szciwtete ott is kedvencekké avatott, bizonyosan itt is egy csapásra bevernek a kanizsai ^ó. zónség szeretetébe.
Fodor Elek, a sjinház igazgatóhelyettese már itt tfrtóskodik városunkban, bogy a szinháznyitáshos szükséges előkészületeket megtegye.
A.bédctezést már megkezdte Csillag Jenő. megbízott igazgató. Kéretnek a bérlők, hogy igéuveiket mielőbb j«-lenlsék be, mert a nagy érdeklődésre való tekintettel zavarok állhatnak elő a helyek tekintetében
Elhízott egyéneknél a már régóla síiveten atkslmarott természetes .Peren: Jóaecf keiertivliknra a bélmükodésl erölc\'Jesen előmozdítja, az anyagcserét tetemesen élénklli, a iilrroennyiséget megfelelten lecsökkeni! és a testet könnyeddé teszi.
— Fértlak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szöwel. Hatalmas. választék SctiMznél.
- naaiMwi* titytimMMt nu-torár-iinkst .énycResen leszállított Ars* kon árusítjuk. Hosszú \'ejáratu hitelre le, kamatmentesen. Kopstela butorár.l-háa, Horthy Mlklós-ut 4. .rím.
ZALAI KÖZLÖNY
Csak
*■ A ■ . .......A ni lakásba
i/ianozoii koiMzton i
LUKACS OYULA ok!, vegyészmérnök KAPOSVÁR.
VILMOS SKfflr \'1 "\'! I
Rendeléseket FEHÉR
Szekér-szám, hordóstól lopták a bort a kanizsai zngkimérósek számára
Az utóbbi időben egyes hegyek pincegazdái egymás után tettek panaszt, l»ogy ismeretlen tettesek behatoltak álkulccsal a pincéjükbe és borukat alajxjsan megdézsmálták. A tolvajok szekérrel jártak a pincékhez és ugy vitték el a bort hordóstól együtt. A nyomozás szálai Nagykanizsára vezettek. Megállapítást nyeri, hogy a lopásokat nagykanizsai zugborkimérők követik el, akik ily módon akarnak olcsó borhoz jutni.
A csendőrség őrizetbe veti ugy
nagykanizsai vasöntőt, egy 24 éves napszámost, akiket bekísértek1 a nagykanizsai ügyészségre. Hétfőn délelölt jelentkezett a kir. ügyészsé gen a harmadik, egy 27 éves fúva ros. akit a "rendőrség keresett és aki ezt megtudnb), ónként jelentkezett öt is őrizetbe vették. 1*
A három emberi azzal gyanúsít ják, hogy ők követték el a Nngt-hegyen, a Galambok meltettt ö*eg-hegyen és a Sand melletti hegycu-u bortolvajlásokat. Szerepüket a további vizsgálat fogja titttázni.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Májm B, Bierda
Kómát katollkuc N »« Oerg Protest.:
Oetgely. Isr.: Ijar hó 24 •
Mozi előadások bétkSznap 5, 7 é* 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Váioil muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön c» vaiámsp délelőtt tO-töl 12 óráig.
Űyéfrysttitirt éjjeli saolgálat c hónapban • „Megváltó" gyógy szartár Erzsébf. tér 21. M. és a kisksnlssai gyógyszer<ár.
Oörturdő nvitva reggel 6 órát/ a este 6 óráig (bétfő, szerda, péntek délutáa, kedden egész nap nőknek).
— Francia gre adlnok exlusiv mintákban SchlUinél.
— (Göml-ös (ívűta dlaxpoliiárl ok-levelet) a szepi\'tnekkk küldöttsége fogja átadni a miniszterelnöknek. A».; oklevél már elkészüli, enemben egvAk.\' remekmüve F\'ekclc László nagykauizsaij iparművésznek.
— (Egyházi hlr) A veszprémi ne-, gyéspáspök Slefalts Aladár keszthelyi apától saját kérelmére felmentette i keszthelyi kerület esperessé^ alól és a tisztel Major György zaja szántól pfé-báDosra bizta
— (A fítrlíénet ISiras) a szokástól eltérően, a püspökjiapokra való tekintettel, nem áldozócsfltőrtókön, han*m vasárnap lesz.
Intézeti és az előirt Hceumá anya. gok olcsón beszerezhetők Singcr divatáruházban.
— (A Szraalárfcim Kgyraülft) áprilisi (org.ilmálwn 42 uj beteget votitk fel, öhszesen ÍG\'.I beiegct kezel luk {év elejétől fog>\'a 815 volt a keael^sek száma). Hönlgen-vizsgálat 10 volt, laboratóriumi vizsgálat 18. Segélyben\'részesült 41 beteg, akik 1110 liter1 tejet kaptak.
Ma már mindenki tudja ...
Kerékpáralkatrészt
legolcsóbban
filléres árban
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykcreskedőnél Ishet beszerezni.
Csepel Rapid turakerékpár szabadon-, futó Torpedó-aggyal 98.— péngŐ.
1 I!
JXbSÍM
•>-as4nw « liví«8éUkus l^ényegjlel éí m I-vo|i|jttlkui Ifjúval JiavcsOtct kUzrímükódé^évrl VMkoS fM potg. Iskolai laliár lahalmas. IsWUhcMlSen érdekes eiílajistol tímienelle sí\' ü|e. líSieJ f«leg Amerikába szakadt m». iU»rs4S íursil, kOZ<lcl«« életét, Üt-\'WilSgil 5s « szivéből snha kl tient
léphetS tfad cmlét^left\' Sztotel Mrp vfl. oszt liocumt tanuló és Bftozasi Kiroiin WnyíayWti tag st*)) sz«y»i«iai is leiiRt\'rtn lufríl (odrftdotl a tfélibábpk magyar róna és a szBIfe TÍSzi titán) tá)ó sóvártósát tetézték kl meijtapóaii llorKtíkji Jenő if). (•KjestfltU eláük 1 ügyes eiÍJdásbim szólott iz ««nk«í iWlffar sajiórót. Az diíck- és solclwr vántois Jenő tattár Vezetésével egy awerfjc\'tl ereífetQ migjar trfeftcnU Ml \'aőotl elő, «gűl lidOgMlévttj- Géza snegzraésllííébert SzalM^cska: .Sir a nóta.:.. \'kW4cllí
megkapó italának rtőadásával »r Itlí-m^tbc ifivédt maiü\'ar ember fájó hon-vágyát\' tolmác\'o\'t^ sWi\'betnsrtwíló-.i\'rö. ml. A műsort követő szeietetvcndíg: séj Vtieicg, bfflisőáégcs haiigulat-i <tr, Králk) kívánnának, a NSetjlei K-radhaiatllla clllóki|5JÍ4iek éntette.
■zrtrgalmai. Ilgyaa, mag-bízható angró detatl tQszer*a«e-■«d szerény ItieMnel. Bármilyen kereskedelmi rllUUUBál, aM bo-vásárló, eladó, etvsví ve«y rat tárnoknak altolkoslk, kettff gyakorlattal rendelkezik.
Leveleket a kiadóhivatal tavibba w
— (.vnvJkíojn tilrek) Nnylunizate 11 mull héten ll |0*rmek udloKU, t fin, és 5 leány,. KAlovmi István mM. lommtmkáe é« Snitt Máriának "rt. loánm, Tóefik . Lajw hivatalt »l|is« ta Magyar Máriának rk. tetny", llor-válh iMiraac köiöüveíaefléd.éa Kák>Tíes Máóának. rk. kánya, OetaH.Aórgy ! bádoaos myslfr és, I-otbier Anniinak rk. leáaw, Ttliiáf Wt«r eJlzi*adW rnes-ler éM Ha/liui-cx Máriának rk. leánya, ; Pint Kéhntc kőmüvessegéd és Karai \'1\'eiMáMk »et .tte. Házassá isin kólül ,sr.0l«»ll\'3 II« - HJláJozfc- » t«-\' lóul- Balázs Jáuoaoé Jiona rk.
;jl év^s, ó>v Molnár IstvúninS lUJi jAnna rk «0 éves. .fariiaa János .tóid-műves rk III éves fKcrtJósenv) Clulek )JóisófnéJTÍÜRSz Efitkébet rüí.\'fe éves, jswlár l éves
fiit rk. M éves, Török I^ijosné Magyar Mária rk. » éves, liázaeság-kóiés 10 volt! i|r. l\'llchB Jenő Máv. ti.szi rk. és Siera Ibolya rk., Varga László tóldpűves rk. éj. Doímánws .Iiillanna rk, SáuW liyörgy földműves rk. és Kemsá Anno rk, Hpschl Jen" maiiáiiliszívivelá Izr, és 1\'erlfZ Hóm irr Krausz Siíulkir vlllaajsierrlö se. oécl izr. és l-rommer Erzsébet izr., Itaksu János báikigos és sztívtó mester rk. és Dékán Anna zk., (tticsek Jówel cipész ym\'slt\'r rk é-s Józsa Ilona rk., liömótör Dávid vasyti kocsimesler-gyakornok rk. és ll.\'rfalvi Ilona Gizella
rk; BmaiDr- m«tn wnwn^wKíe nt és Kompw, Mária rk, )"»•»
iwílsalliszt rk, é, Jiiucs.iitw Eirtlliu rk
— Ismerkedjen meg ön Is ar .Idcdr eltfal. mc^yözOdik kí-nyelmességéről és olcsóslgíről. F6-ut 12. az.
- Divatos angol trikó selyem-bluíok már P 2.60-ért Brónyíl \'Dl-

Nyári divatujdonságok
, mintás
\'rírLi^r. M\\m t iüifini.
ZALAI K6ZL0NV
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTÁRUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a i—■ ■hihihi.................... mk
r a legjobbat
KOPIK fillTOÉlU
\\ 1 \' • • ■ .yr | \'\' \'\' ;! ö vásárolhat.
Telefon « 410.
Nagykanixta Sopron > Szombathely Békéscsaba
Horthy Mikló.-ut.
Kedveit fizetési feltételek I Díjtalan •xállitáal
Recamierek garantált jó minőségben már 100 P-től. Modern, kényelmes fotelek BB P-töl.
— (A Mtoízlósházba.i) « mai dél-utáni májusi istentisztelet kivételcsen 6 Ara helyeit cgynegy<*l 6 órakor lesz.
— (A nmykBnlw.il íel.s«km«kr<?el-trM véflzetHk N*ővol»ógf) május 20-án (pünkösd vasárnapján délutín 3 óra. Vor a felsőkereskedelmi Iskola dísztermében tartja évi rendes közgyűlését Este 8 ómkor társasvac90M a Korona éttermében A társasvaoorára Balog I)ezsó felsőkereskedelmi iskolai igaz-gatónál lehet jelentkezni.
— (TXirjrtagág) A Magyar Turista líg>esülct Nagykanizsai Osztálya alakuló kózgyülését és ismerkedési C6tjét május 30-ára és 31-ére halasztotta.
— (Gyalázta a határőrséget) l.ete-nyén a határőrség rendes őrszolgáltát végezte, amikor arra felé tartoltak Czennel J6z*fné és Burka Gyuláné oltani lakosok. Czennelné a határőrség láttára gyalázó szitkokat kiabált feléjük. A nagykanizsai törvényszék feltűnően durva becsületsértéséri Czen-nelnét két havi fogházzal, Burkánét l*<fig két heti fogházzal sújtotta.
— NAI, férfi és gyermek Week endcipők, sandalok 1 golcsóbban az Jdedl" cipőáiuházban, Fő-ut 12. sz.
— RétnülH Shanghalban. Rablógytl-kosság a fölgyújtott szállodáiban — titokzatos bűnesetek — ópiumbarlan-«ok megdöbbentő rejtelmei: a meglepő fordulatoknak olyan bravúros halmo-aása amelyekben szorongva téved cl «z olvasó és csajc a nem várt, zseniális kibontakozás után lélegzik föl, megér-érdemelt elismeréssel adózva a szerző ragj-ogó fantáziájának. Megjelent ■ Falladjs Félpengös Begényeinek soroltában
— (A kerékpárok azerebtwae) Szer-
lics I^ajos 20 éves nagykanizsai géplakatos segéd különös szenvedéllyel lopkodta a keifckpárokat és aiokat ér-tékcsitette, a pénzből ruhát és élelmet vett magának. Egyszer aztán elfogták és átadták a kir ügyészségiek. Az eljárás folyamán kiderült, hogy nemcsak Nagykanizsán, hanem Keszthely**, üarJoUYásáwJ), Siöfolwn, sőt
m<ég az osztrák Bruck határáén ls lopott kerékpárokat. Szertics mindent
beismert és munkanélküliségével ve-dckezeit. A Irirőság 5 havi fogházra Ítélte, fivérét orgazdaság miatt 10 pengőre Ítélték
— MH pn0fKál a kmskedö az Idegenforgalomból? Ezen a cimen hoz általános érdeklődésre számot tar,ó cikket a Beklámélci legújabb száma. A lap több likkben tárgyalja azokat a lehetőségeket, amelyeket az idegenforgalom a kiskereskedőnek nyújt. Számos pompás illusztráció disriti az uj számol, amely haláws kirakátké-peket, rengeteg gyakorlati ötletet és tipi>et hoz. Kiadóhivatal Budapest, V., Bálvány-utca 12
— 1I0> és hogy* h<rde«*flnk kevés pénzért eredményesen TEire a kérdésre
felel meg részletesen a mbst megjelent «Az Ipar és Kereskedelem Hirdetési Kiskátéja, könnyen áttekinthető, tet-
szetősen kiállított és ügyesen össze-álUlo\'t könyvecske. Fel vannak sorolva az""ősszcs budapesli és vidéki lapok dmei, azok hirdetési árszabása éa olyan hasznos tanácsok, amelyeket a ltirdetőnek tudnia kell a hirdetés leadása előtt. Ezt a hirdetőnek nélkű* lózhetetlen jubileumi ujságkatalóguat bárkinek ingjén és Mrmcntve kftldl meg F.rdős József hirdetési irodája Bu-dajKjst, VI., Terézkörut 35.
SPORTÉLET"
Áldozócsfltörtökön lesz a kereskedelmlsták torna-Önnepélye
A. kereskedelmi iskola nyitja riíeg az idei tornaünncpélyek sorozi.tát. A* intézet tiunilógárdájá LáZíil Arthur tor-najanár vezetéséül lázasan készülődik a tomaünnepélyre, melv jö>«l fe|ftl-mulja az elmúlt érek tornabemutató, ját. Mint ismeretes, az Iskolát az idén vette át a város kezelésébe és mint városi iskolának ez lesz $tk első torna. Unne|>élye. Az Qptftojéjjf május, 10-éi), Aldozócsülórtókön délután 4 órai kezdettel lesz a Zrinyl sportpílyín a kővetkező programmal: 1. Felvonulás. Hiszekegy. 2- Szabadgyakorlatok. 8. Szertorna, wergula. * Partertoma. fi. Fiuk gúlája. 6- Katonás kiképzés. 7. Atlétika.. 8. Himnusz, elvonuld^ A tor-naiüiQepéty Iránt Városszerte tíagy érdeklődés nyilvánul meg.
Transdanubla FC—Berzence 1:1 (0:0)
A Transdanubla FÍi tevcute futball-csapata vasárnap Berzejnén játszott barátságos futballmérkőzést »z ottani levente csapattal és szép Játék után döntetlenül végzett.
Bérmálásra
Imakönyvet
nép ajándékkötéaekben. nagy vilaaztékban
PI5CHEL
kön yvk«r«« kádéi ben
Horttj Mlkiúmt 1.. ,,,« TaMaa 11*. .1 *
nJ " ■ ■ "vi . . i ■ \'.\')\'\'■)
Városi Szinhái.
Május 9. éi 10-én, szerdán és csütörtökön
Minden idők legizgalmasabb filmje a
MISTER X
(Fehér kannibál)
HSIgy.k I Urak I Eli a filmet oeak u nézza mag, akinek Iguin helyén «an ■ aaiaa.
Szenzációs kísérő műsor I
Előadások szerdán 5, 7, 9 órakor, csütörtökön 3, S, 7 és 9 órakor.
Az .ls« elfiadá. mindkét napon fillér*. I
ZALAI KÖZLÖNY
M>|uda<tg
At Alsódunántull Mezőgazda-jságl Kamira évi jelentése
E Az Alsórfunánlull Mezőgazdasági Rimára most adta M 1833, évi Jeli-n-tfsét Mvatllss lapK tDunánlull Szántóvető\' Jtttős A je.
Intés hü tükörképe * karrf\'rSt kör. téthez tartoió Itarttiy*- SoWogy-, Tblna- és Zatnvárrtegjíék merligazda. aánt életének. Amftfcr tót megállapít-jMJr, egyszersmind a dicsérttel ts le-róttuk ezzel a kamarával szemben, uiert bt\'inarolnuik látjuk a Jelentésből, bogy a kamara a 4 vármegye tnezö-Élzdaságl éleiének mindeirmozsmatá-
t& a kamara területén fizetett lóidba tóldbérárakkal, a itK^őgazdasárt termények ár-kérdéseiW, Valamiül "W alsódunántuti állatért? kesltés pnubU<. máival. Készlete* tájékoztatást ad a
5st lezajlóit mezőgazdasági blzollsági -választásokról, felaorolvn a válási, számát és alaknak, btnok.kategó-riák szerinti oiegóWását járásonkint Kiemeli a kamarai Jelentés a külön, bóző gazdaláráodUmt leervekkel folytatott együttműködés zavartalanságát valamint a mezőgazdasági bltoltságok Jóvíl munkájának foittoiságdt. Részlc-lesen ismerté tavflibá a Jelentés at egyes kamarai munkaköröket, növénytermelés, állattenyésztés, gyümőlcster-tnelés, szőlőművelés, mezőgazdasági számtartás, stb, amelyekben a gazdák Inogismerbetlk a kamara munkássága, \'ebban a vonatkozásban amely őket a különleges termelési viszonyok mel-Wt legjobban érdekelheti.
Basa tlissv. (aj) 77-et9«—10-10. 7S-aa
too-ioao, 1010 1030, ao-i.
20 -1040, dunint. (u)) 77-ei 966 -980 as 075 — 990, 70-es 989-1000. aa 990rrWttL.rosate& Ma-Hsa -ZM l I. 980 -975, sjungerl tlssáatall
a 90-a w
üertétvásár
Nttittái 955, ■Ma ofa-OM. i
a KSagszdaaégl Rt.
tárta és Dátiatii L.pkl.iá VOUáate Nagykanizsán. PatelSs kiadós Zalai Károly. UtarkitM tskloa: Natyterisaa 78. aaám.
u liiodűMnr*t\'.iWi nvtim
Ovucooww 1 maous lurfivt \'meni HMHHM e rmoxr * reqwiww i lewn
«Ba«r
I>»H»M vt» so«»KtTvseuK fi iaa&tr<*nr«6aBI*
NOSPRASEN V...TUTOKIL levéltetvek ellen: rnoHIKOL
\' Bltható:
ORHAQÍÍZKF
•ro. •sxflavMMn Nagykanhsa, PrzWbet tér 10. A bírósági palota mellett. Telsfoa IM
ÍP10H1BDETÉSEI
Utssstés, előszobái, vlivezitékei udvari lakás inguiziui l-re klidó, Kta-flludy-nlca 17/c. I940
Ügyei, értilSIMtsaaMMIs virrodábl felvétetik. Sligetlaé, Királya. 6. -1990
Béraalő áBomáaom Sslma maaváltoeoll. Aató megrendeléseket klrárötig ciik (.aa ssárnra kérem leadni. Ksufmann Manó 1368
Legolcsóbban és laakiiertkn végei épB-let Ufsgtsást éi klltslást TéSfehaaár
Piplisilrit legfinomabb, modem kivitelben, halinál! vattát finoman kártolva, olcsón készít Freundtlchné. rö-ut IS. I712
Sasásl Allééra sierény, Józan egyént
.......... Mnáásuléi
I Somogyi
1956
■■■■■■ Pll"».■ Huuij. pint,
SyílT^ldbStokottáí, iWnban.
i iá kit,
_____n karáailá
ótomkrlatályokal ia Wftoasr Ove felphat, Horthy Mlklós-ut
Komoly laéay vldékri Is tlmsana tár-salksaániask vigy gyermekek mellé. Ajánlatokst .Szerény" Jillgdc kér a kt-
Kétszobés udvart lakás luguiitua fl-re klidó. Kőiciey-u. 17. 1979
__kallóazobái szép alcai lakás
augaaltmra. Bövibbet Eriaébet-lér 16, ItuzeiüzUt. 2043
Pó-utou különbé járitu Ir.S.hamisig bnlorbaiználatiil egyull kiadó. Ugyaaott egy eligánun buloiozott izobi ii klidó. Cun a kiadóhivatalban. 2044
Ela44 w kétajlóa keveset hjiir.lt
háztartáil jégiiikréiy Schlt^ngar Q. 1
vukereikedőoél ímtbrt-tér.

Egy bejáró I vasaak. Magyar.
Ilonnal lei-2049
UMUkatM\'.callllr, képak itb. eUdók. Csengery-at 7. Háimattr. 2050
Gabonás, llism ás nalmaisák-
bm állandóan nagy raktár. Vilioatel. adóknak árkedvwmény. Singer Divat, áruház, Nagykanizsa.
1934. májttf I
KALAPOT ÍÜEEtt
—— Divatos nfli kalapok P 2.S0-IAI. -
Festés," átalakítás. -— Horthy Miklós-ut 13.
A nsgykaalziai klr. Jiráablróság mlat MekkOayvI hatóságtól,
1496/tkv. 1634.
Árverési hirdetmény éa árverési feltételek.
Dr. Rotschlld Béli végrehi|Utónak Marton Oyörgyné Kálmán Llni végrehiftáit sienvedó slUa indítóit végreh.|láil ügyiben
• telekkönyvi hitóság a végrehajuTó kérelmi UvUkealébea ai 1881 :XX. l.-e.
146. éa 147. i al értelmében elrendelt a vl(Khi|Ull Irveréit 503 P 281. tőkekövete-léa. ennek 1933. évi {anuár hó 1. naplá tói Járó 5°/ü Unuta, 83 P eddig megál-lipitott per- éi végrihiliiil éi II Irveréit kérvényért uiilUt megálUpllott 27 P 401. költiég, valamint • aarlikozottuk kimondott Nagyksalsial Tikirékpénilár rt 580 P tSkeböveKléi éa Járulékai behalláia vé-
Btt, a nagykaniisal klr. iárilbhóiág terűén kvő, Oalimbok él BsbUk köliég. ben fekvő ■ a
I. gaiambokl 2002. ir. t|kvben ÖOfti. I. hm. a. loglalt rét ■ Beliőrétben végre-hallást szenvedő nevén Itló lngatluri 257 P,
772/tx hnz. i togtalt rét i Horvát malom dűlőben Ingillinri 135 P 50 I.,
858/c. hrsi. a foglalt uántó a Nidllyol dűlőben Ingillinri 84 P 50 f,
II. behUkl 307. sz. r|kvben 48. hrsz. s. loglalt lióló, kaaaáló pincével ■ klikoml-romi hesyin ugyininnak nevén álló Ingatlant! 600 P kikiáltás! árban.
A lilekkönyvl hitóiág u árverésnek Qilambok kóirigblzánál megUrtására 1934. évi május hé X. napjának d. e. 10 óráját liil kl ál ai lrveré.1 fellételeket ai IS81 :LX. te. 150. «-a alapián a következőkban áiUpttJa mag:
1. Az árverés sla elő Ingstlinokit
• kikiáltási ár kátharmidánll ilicsonyibb Iron eladni nem lehet. (1908 iXU. L-c. 26 t)
Az árvereini uándékozók köteieaek bá-
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacslngek renek színekben, óriási választékban
3 pingtUI 12 pengőig
minden ária Csak slslrasis árukl I
förónyai "Divatdtru&tíLsz
HorlOy Mlklós-u/ 1. VóroaQóx-patoia.
PONYVA ?aév8£Z?s
V\'C \\ 1/ LEQMEOBIZHATÚBBAN
AIV HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Most vásároüon
kerékpárt éa alkatrésztI — Feltűnően olcsó árak!
Puoh és Steyr Waffenrad világtiirfl márkás kerékpárok eladási helye :
BrendJ Sándor és Fia
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Csepel gyártmányú Rapid-kerékpár 82 P.
ttürtsá fewalii iüv M\\i : K«tt|ii|aiM.
nafpénzDI a kikiáltási ár KWihU késipénz-ben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42.9-lbin meg-hatirozotl árfolyimmil számított óvsdék-képei értékpapíréiban l kiküldöttnél letenni, Vlgy i bánstpénznek előlegei bírói liléibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és li érveiét! fellételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147, 160, 170.§§.; 1908:LX.t-c. 21.8-1
Az. akt az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet teli, ha többet ígérni senki iem akar, kötelei nyombin a kt-kiállás! ár uázaléka szerint megállipltou bánatpénzt az általa Iáért ár ugyanannyi azázalékálg kiegészíteni (1908: XU. 25. {.)
Nagykanizsa, 1934. február hó 14. Dr. Bentzlk a k. klr. |btró.
A kiadmány hlleléllli Ml Mlkós. k., főtlizl.
A nagykanizsai klr. |áráiblróiá(. mint telekkönyvi batóaáglól.
1353 tkv. 1934. arám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
SUndírd Vlllimouágl rl. végrehijtitó-nlk Sukonyl Jóiul él özv. Szikony! Jó-zletné Pelt Anna végrehaltéit szenvedők ellen indított végtehsiláil ügyébea i telekkönyvi hitóiág a végrehajtató kérelme kővelkei lében az 1881 :LX. t. c 144, 148 éa 147. t-it értelmében elrendill a végra-hi|láil ár verést 226 P 32 I líkekörelelés. ennek 1934. évi Január hó 1. napiétól Járt 8°Ai kimati és ai érveréti kérvényért a. úttal megállipllolt 12 P költiég, Vilamlil özv. Szikonyl J-z«fné nevén Illó lllelő-aégra eaatlakozottnik kimondott Msgyír Kőztliztvtselők Pogyllztáil. Termeljél Értékesítő Szövetkezete 490 P 40 fillér tőkekóvetelál éa Járulékai behaltáaa végett a nsgykinizsii klr. láráablrétág ti-rűlelén kví. NigykirHisa köziéiben lelví s a asgykaalzsal 6918. aa. Ijkvben A+ 3. •or (13Í4/b. 2 —1345\'b 2) hm. aUtl loglalt ház, 2399 népiom. a. az Alsó kukoricás kertben fngillamiak végrrhaltéit uen-védők nevén álló \'li réure 4800. P kikül, láli árban, a 7947/tkv. 930 ix. Vágitaael Szikonyl Jócsel nevén álló ItkUkégre önr. Szikonyi Jőueiné Peti Anna laviiz be-kebeleiett özvegyi haaznnélvezall MOl-galml Ionra tekintet nélkül.
A telekkönyvi hálósig íz árverésnek klr. Jlrlibtróaág hlvatiloi helyliégében (Igu-ságügyi palota, töldazlnt, 11. ljl^> magtar-táilri 1934 évi májua hó 26-lk napjának d. 0. 10 óráját tüll kl él IZ Irveréit feltétekkel tz 1181 : LX. t.-c. 190. § a alapján a következőkben tl!aplt|a meg:
1. Az érvéréi ill eaó Ingatlant i trtkUl-táai ér felinél alioonyabb áron eladni nem lehel. (1908 : XLI. I. c. 26. §.)
Az árvereini szándékoiók kötelesek hl-nitpénzűl i kikiáltást ér 10«fc-át kéupéni-ben, vigy iz 1881 :LX- t.-c.\\42. Mbin meg-hitároiott árfolyimmil számított óvadékké-pes értékpiplrban a klkűldöllnél lelenni, vigy i bánatpénznek előlegei blról letétbe helyezéiéról kiállított letéll eltimervényt ■ klkíldöltnek élidnl él II érvéréit teltételeket ilélml (1881 :LX. t-c. 147.. 1Í0, 170. §«., 1908:LX. t.-c. 21. §.).
Az. aki u ingatlanért • klklllláil Imii miguibb ígéretet lett, -hl löbbel Igéml senki eem ikar. kötelea nyombin ■ klklil-llsl ár Mázillke uertnl megálUpllott bl-nitpénzt II általa ígért ér ugyanannyi u«-lilékéig klegéiillenl. (1908:XLL IS. §.)
Nagyklnlna, 1934 lebruár hó 10 náFl>". Dr. Banlzlk a. k\'. klr. Jblró.
A kladmlny WluléSI: Mlkó s. k.
OJcSJDiiÁijjÖt mtammtm
szcMkozftatik
" VfrnMt s ^taktéaa^s SslatrarHt: ratil Stral?)
74. évfolyam 10S szám
Nagykanizsa, 1934. május 10, csütörtök
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SMrtt\' >tMf éa kiadóhivatal : Pöut 5. iiátr, Megjelenik mladtn reggel, héttő kivételével
^•UTIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
Eléfliíttsl ára: egy hót* ft peagö 40 Iliiét Sierkrjatóaégl és kiadóhivatalt teleion: 78. ai
A nemzet jövöje
illetve a Gömbös-kormány gazdaság politikai hitvallása bontakozott ki a miniszterelnök legutóbbi beszéde alkalmából, melyet a költségvetési vita befejeztével intézett a Házhoz. Ebben a beszédben körvonalazta Gömbös miniszterelnök kormányának gazdaság|K>Utikai alapfelfogá sál ós célkitűzéseit.
Erőteljes, komoly hittel szögezte le, hogy az önző kapitalizmus hát raszoritásával a tőkét elsősorban is a nemzet szolgálatába kell álli-lani. Megnyugtató kijelentést tett a gazdasági ágazatok harmonikus együttműködéséről is, ahol az érdé kek összeütközésénél elsősorban a mezőgazdaságnak kell tekintetbe venni a létérdekeit az iparral szem ben. Az ipar felé is vetett egy biz tató mosolyt a miniszterelnök, ami kor kijelentette, hogy biztosítja u kormány a megfelelő vámvédelmet.
A kormány most minden erőt n külföldi piacok\' Szerzésére fordilj mert ez a legbiztosabb utju az érté kesilós megkönnyítésének. Erre szolgál a közeli napokban megkötendő uj oszlrák és olasz keres kedelml szerződés is. A kormány okos birtokpolitikával, a régótahan goztatott telepítéssel akarja szaporítani az életké|>€8 kis gazdasági egzisztenciák számát anélkül, hogy ezzel kiküszöbölné a nagyobb és kö zépbirlokokat Ezekre ugyanis nagy szükség van, mert a magyar nép életében a gazdasági vezetők szerepéi töltik be.
A miniszterei nők egyik legör-vendetcscbb kijelentése az volt, melyben a bürokrácia leépítését helyezte kilátásba, hogy az állami kiadások helyes arányba kerülje nek a nép teherbíró képességéül. Mindezt pedig betelőzle az a béke jobb, amelyet a gazdasági béke helyreállítása és\'a szükséges együttműködés megteremtése céljából nyxijtott a miniszterelnök u szom "édre államok felé, melyekkel öremmel készek vagyunk a meg egyezésre, de csak akkor, ha egyen jangti félnek ismernek el bennün-ket és nem követelik a magyar igaz sáp-ól való lemondásunkat.\'
Ezeket az alapelveket, mint gránilkpckákat helyezte k> a mi niszterelnök a magvar gazdaságim \'"\'ka jövendő épülete alapjául. At gondolt, szerves reformj>olitika ez, amely emberi számítás szerint ki \'udja vezetni az országol a gazda sági válságból, hogy megvesse a gazdaságilag erős és szociálisan mo-, n, ,UJ Magyarország jövőjének a tápjai.
(lómbős refonti|)olilikájának ér> X® é*\' ^ritőségc eblwn a pár szóban foglalható össze : Mindent a nemzetért ós a né|»ért ! Hatalmas, szép terv, szép oélkittV melynek végpélja felé azonban lépésről-lépésre lehet haladni, semmit sem szabad kockáztatnunk a sietéssel, mer< nem hevertük még ki H7Í országesonkitás szörnyű vér
veszteségét. Ez az óvatosság magyarázza meg a kormány szívós ragaszkodását a pénzérték állandósága hoz és ezérl tartózkodik az olyan nagyobbszabásu állami beruházá* soktól, melyek költségeit csak a nép vállára nehezedő ujabb terhekből lehetne előteremteni.
A megfontolásnak és lassú hala dásnak erről a céltudatos útjáról nem engedi a Gömbös-kormány le-téríttetni magái még akkor1 sem, amikor az ellenzéki kritika a kon cepció hiányának bélyegét süli is erre a politikára. Hiszen a konocp ció valóságát misem bizonyítja jobban, mint az eddig elért eredmények.
Az uj költségvetés tárgyalásakor ls olyan megértés és méltánylás nyilvánult meg a kormány választott útjával kapcsolatban amilyen hez hasonló már évtizedek óta nem fordult elő a magyar parlamentben. A nagv elvi kérdések és a
gazdaság|>olilikai program felsorolását a Ház minden oldalról tetszéssel és helyesléssel fogadta. Nem egy esetben épp az ellenzéki kép viselők padsoraiból zúgott fel a !cg zajosabb taps. Iiz a parlamenti kép egy idegenben bizonyára azt a meg győződést keltette volna, hogy a magyar politikában a legteljesebb egyetértés uralkodik a pártok között.
A megértésnek ebben a légkörében hihetőleg kialakul végre Gömbös koncepciójának megfelelően az a nemzeti egység, amely az ország és a nemzet sorsdöntő problémáiban a kormány hátamögött so* rakoztatja az eddig ellentétes tá borokat. A nemzeti egység nem egyetlen pártol, hanem egyetaka-rást, egy törekvést jelent.
A miniszterelnök legutóbbi nagy beszéde hatalmas lendülettel vitte előre a nemzeti egység gondolatát.
Rómában aláirták a magyar-olasz gazdasági megállapodásokat v
Budapest, május 11 Tegnap este befejezték\' a római gazdasági tanácskozásokat és alá írták a magyar gazdasági életre, küfjönösen |>edig a mezőgazdaságra nagyfontosságú megállapodási. A részlelek még nem ismeretesek, hír szerint azonban a megkötött egyezmény megfelel ama várakozásoknak, melyeket hozzá a magyarszak értő körök fűztek. Elsősorban a búzaárra sikerüli kedvező megálla
IHxfást létesileni. Olyan árat bi/.lo-tositottak a búzának, nmolv a nem tul vérmes, de komoly várakozásoknak megfelel és az eddigi állapot tal szemben javulási ffg jelenteni. Természetesen a mezőgazdaság részére biztosított előnyök ellcnélx\'n a magyar iparnak kell bizonyos áldozatokat hoznia. A megállapodás részleteiről rövidesen hivatalosan is tájékoztatják a közvéleményt.
Az egész középeurópai piacot sikerült megszerezni a magyar buza számára
Budápeat, május 0
A Ház szerdán délután folytatta a földművelésügyi tárca költségvetésének vitáját. Mojzes János kifogásolta, hogy a tárca dotációja az egész kőit. ségveiésiu\'k csuk 3 és fél százalékát teszi ki tiörgey István a bor-értékesi. tés kérdésével foglalkozott.
Kállay Miklós földművelésügyi miniszter válaszában hangoztatta, fagy ma a piac-szerzés és értékesítés korszakában élünk. A többtermelést a mai viszonyokhoz kell alkalmaznunk. A római tárgyalásokkal foglalkozva le. szögezne hogy ekörül igen nagy érdemei vannak Gömbös miniszterelnök, nek, Néhány adatot ismertetett ezután úrra Vonatkozólag, hogy mikéül alakult a Vnagyar buza ára. A jövő évi termés, jelentések eléggé megnyugtatók. A kő. zépcuró|>ui piacol majdnem 1Ü0 százalékban megszereztük ós Olaszország. Ikí, Svájcba, Ausztriáid, Németországija nem meni be más, csak magvar buza. Jól ludja, hogy a gazdaközönüég udólcrlui nincsenek nrányb\'-hi a teher-lrfróké|H-sséggeÍ ,do azt is leszögezheti, minden dicsekvésXnélkül, hogy nem volt még földművelésügyi niiiiiszter, laki a mezőgazdaság érdekében annyira hozzányúlt volna az ipari árakhoz, mint ö. Az uj erdőtörvényt még ebben az évln-ii benyújtja. A földbirtok|>oli-tikát <^>ak ugy szabad megcsinálni,
hogy teljes mértékben biztosítsák a települők megélhetését Luxus településekre nem hajlandó
Furkas István kifogásolta, hogy csak a nagy gazdák részesüljek 11 kormáig-támogatásában Ifikey .Pál báró a gazdatisztek ügyének rendezésével foglalkozott.
Románia általános gabonakivitel! tilalma
Bukarest, május U Romániában a nagy szárazság következtében egymásután gvulládnak ki a városok és falvak. Az utóbbi 21 óra alatt is 3 nagy tűzvész pusziitól!. A buza és kukoricatermés pusztulás elébe néz. ugv Jiogv a kormány kényteh n volt elrendelni az általános gal>onakivilell tilamiut és az összes kjukoricukúszletek rek-virúlásál.
Ungvár, május Egy közeli bükkösben óriási tűzvész puszii lóit, amely -f-*»<> hold lerü-lelen mindent elhamvasztott. Ilit Erdélyben és Homániáhan 10 napon belül nem lesz kiadós eső, ak kor a termés 70 százaléka elpusztul.
Mussolini és a magyar jövő
Irta: dr. Siabó Zsigáimul
Az európai politikát jelenleg két nagy kérdSs foglalkoztatja, a leszerelés és a revízió problémája. Ez a kél kérdés azonban szorosan ósz-szefűgg egymással, meri mindinkább kiderül, hogy sem leszerelés, sem fegyverkezési egyenjogúság a békeszerződések legkiáltóhb igazságtalanságainak jóvátétele nélkül nem lehetséges és hogy Európában a valódi béke és az annyira óhajtott gazdasági együttműködés csak a versailli, trianoni és ncully-i béke-diktátumok megváltoztatásával lehetséges.
A leszerelési konferencia csődöt mondott, az államok közti diplomáciai tárgyalások egy lépéssel .sem vitték előre a leszerelés kérdését. Barthou francia! külügyminiszter őszinte beszéde, \'amidőn kijelentette, hogv Franciaország sa-jál biztonsága érdekében nemcsak hogy le nem szerelhet, de a német fegyverkezés miatt haderejét még növelni is kénytelen, már tisztázta a Helyzetet. Ma már biztosan tudjuk, hogy a leszerelési vagy a fegyverkezési egyenjogúságot csak a le győzött áHámok kívánják és ezzel egyidejűleg flvfcékés revíziót, ellenben a győzők jelenlegi fegyveres túlsúlyúk és a békeszerződésekben megvont határok sérthetetlenség? melleit foglalnak állási, mégpedig a kisententc külügyminisztereinek harcias kijelentése szerint, azt készek fegyverrel is megvédeni.
Olaszország és Anglia közbevelő javaslatát Németország haderejének felemelésére, a többi hatalom jelenlegi haderejének rögzítésével, Franciaország ós u kisententc nem fogadia el, a IcszercfcfctaJtérdégD te hát teljesen holt|>ontrn jutott. A középeurópai államok mindinkább súlyosbodó gazdasági helyzete azonban parancsoló szükséggel kívánja az, államok közli gazdasági megegyezést, a népekre sulvosodó au-larchikus rendszerek megszüntetését, a kölcsönös behozatal és kivitel arányosilását, a nngas vámok csökkentését, egyszóval a normális nemzetközi gazdasági viszonylat helyreállítását. A Dunamedewc államai, tehát a kisentente államai is, leglöb-bel szenvednek a mindegyre nyomasztóbb gazdasági krizis* súlya alatt.
Az olasz, oszlrák, magyar gazdasági szerződéssel 01a$.\'.ország m -g nnitatta az utat egy .kbzé|>eiirópai gazdasági és kereskedelmi ka|>c.so lat kiépítésére lés a három állani közli szerződés nyitott ajtói hagyott a szomszéd államoknak Ls a csatlakozásra. Mussolini száriul azon ban ez a csatlakozás csak az érdekelt nemzelek közli béké.s légkörben történhetik meg.
Hogy mit ért ö ezalatt, idézem a Duce szavait, amelyekel március 18-án Rómában mondott u fascista uralom alapításának I51k évfordu- \\
_ZALAI KÖZLÖNY__
Ma délután van az Actio Catholica nagy-gyülése
i_
lóján: «A teljesen izolált, színmagyar területeitől is megfosztott .Magyarország együtléuő megértést
taláit Olaszországban, amely már nem mai keletű ós többszöri meg nyilatkozást lelt külpolitikánkban. Magyarország igazságot követel azon ünnepélyes Ígértek alapján, amelyet a békeszerződések kodifikálásánál neki tétetlek. Olaszország támogatta és támogatja ma is ezt a kívánságot. A magyar nép derék nép, amely megérdemli és meg is íogja érni jobb jövőjét.*
Mussolininek ez a tiszta, világos ós logikus nyilatkozata megmutatja az utut a Dunamedence nói>eiuek boldogulásához, de egyben látnokt szemmel megmutatja az irányt Eurói>a tartós békéjének megszilárdításához. Franciaország, Riehelicu és Mazurin lángeszű politikájának örököse, kellő megfontolás után bizonyára értékelni íogja Mussolini utmutatását, amely az egyetlen mód egy véres világháború, vagy gazdásági összeomlás elkerülésere. A Tardieu féle terv, aiiu^ly a Duna-medence államait Prága feiuüiató-sága alatt a kisentente érdekkörébe akarta csoportosítani, Magyarország és Bulgária ellenkezesén megbukott és most csak egy ut lehetséges : Mussolini dunai konfederációja, amelyei Anglia is támogat.
Franciaország népe nem akar háborút, sőt Németország állítólagos fegyverkezést; dacára, még a preventív háborútól is irtózik. A francia i>oütika alapelve azonban saját biztonságának hosszú évekre való megóvása. A kisentente szövetségesi hűségébe vetett bizalmát ezek nett az államoknak az Anschluss kérdésében tanúsított magatartása megingatta és I^ngyelország, sőt Belgium magatartása is nyugtalanítja. A francia lapok cikkeiből ki lehel érezni, hogy Barthou eredménytelen európai körútja után Franciaország Olaszországtól és Angliától várja biztonságánuk meg szilárdítását és ha ez a két nagy állam sikeresem tud közvetítem Németország kormányánál, akkor hajlandó lesz tárgyalni a revízió kérdéséről is.
Az olasz sajtónak igaza van. Európa jövőjének kérdése Mussolini kezébe van letéve és a Duoe azt mondta, hogy a magyar nép meg íogja érni jobb jövőjét.
Idfijárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések: — szerdán a hőmérséklet: reggel 7 órakor-f 13 6. délután 2 órakor + 23-4, eeto 9 órakor
+ 168.
Felhőzet: Reggel, délben és este tiszta.
Szélirány: Reggel, délben és este keleti.
(ÉJnakai rádlójelentisl a K3ata«ro!á-gl«sl Intés** jelenti aata IO érákon Zivataros Idő várható némi l«HO-léaul.
Az Aclio Catholica délzalai ke rülete ma, Aldozócsütörtökón dél titán 3 órai kezdettel az Iparoskor dísztermében nagygyűlést tart, melynek műsora a következő: 1. Nemzeli himnusz. 2. Megnyitót mond dr. Cslszdrtk Jáncfi c. püspök, nyug. meghatalmazott piíulszler. 3. Dr, Krátky István polgármester kó. szönti a gyűlést. 4. Az Actio Catho-iicát ismerteti dr. Miluüovics Zsigmond tb. kanonok, országos igazgató. 5. Főpásztor! szózat. Tartja
A megyéspüspök kanizsai látogatásának tegnapi napja a iitár több-Ízben ismertetett programsaerüség-gel folyt le. A püspöki misére zsúfolva volt a templom. Utána 538 bérmálandónak osztotta ki a főpász. tor a szentséget. (Összesen 1300 bérmálandó jelentkezett, így tehát mára kb. 700 maradt.) Délben a plébánián volt ebéd a püspök tiszteletére, délután |>edig látogatásokat teli dr. Weben-Pál kanonok és dr. Pfeirfcr János püspöki szertárt ó kíséretében. Egyebek közt meglátogatta a kórházi kápolnát és az irgalniasnővéreket is, azonkívül több magán-látogatást telt.
Délután (j órakor a Missziósház nővérei és társadalmi szervezete atilak előkelő tónusu teát a főpásztor és kísérete tiszteletéit;. A város katolikus társadalmának szine»
m é
dr. Holt\'Nándor megyéspüspök. 0. Befejező beszédet mond Csői hl Gén za prelátus. 7. Pápai himnusz.
Az ülőjegyek tulajdonosai az érkezés sorrendjében foglalják pl lte-lyeiket, tehát aki korábbaji érkezik, jobb helyet kap. Az állóhelyre mindenki mehet jegy nélkül és onnan hallgathatja a nagygyűlést, a melyet egyébként hangszórón is közvetítenek a kert helyiségben tartózkodó közönség részére.
java hölgy és férfi közönsége foglalt helyet a finom Ízléssel^ virágosán diszitell asztalok kocül. ASzeitt Ilona Leányklub ének és zenekara egy kedves püspök köszöntői adott elő, amit Arnbcrger szerzett és vezényelt. Kollo János kegyesrendi tanár üdvözölte ezután a Missziótársulat nevében a megyéspüspököt A dolgokkal — mondta — lehet szeretet nélkül bánni, de az emberi lélekhez saoretet nélkül soha nem lehet közeledni. Nagy ka* nizsára az igazi szeretet jött el püspöke személyében, i
I)r. Holt Nándor megyéspüspök válaszában örömének adott kifejezést, hogy városszerte egyre több helyen hallja : »ezt Is... amazt is a Misszió csinálta.* Egyike a Misszió a mai igényeknek legmegfelelőbb szociális társulásoknak. A világban
_I0P4. mlKU lé.
élnek, mégis szerzetesi módon, a szegények .Jstá|>«Mval eKtagW> a társadalmi 1 hí két, a t ámulatom
ni«aszeri«ziésével pedig felemelik, egységesitik azt. Meleg szeretet hangján szólt a Leányklub tagjaihoz, majd a közönség felcsattanó
ta]>sa közben jnondott lxMisfiséges köszönetet Manduklts Celcslín fö nöknőnek, az egész missziós vezetőségnek nagyszerű munkájukért.
A Leányklub énekkara n klubindulót énekelte még el, azután megkezdődött a teázásv a klubleányok kedves, K/xsrolelreutéltó úu figyelmes felsíólgálásával.
Este a püspök, kíséretével és a meghívott notabilitásokkal a pol« gármesternél volt vacsorán.
Leszállították Lengyel János büntetését
Mint ismeretes, abban a szomorú röpirat ügyben, amelyben Lengén János nagykanizsai fiatalember mi liősitetlen támadást intézett Gazdag Ferenc püspöki tanácsos ellen, a rendőri kihágás! bíróság 300 pengő pénzbüntetésre itéltc lengyel Jánost. Fellebbezés, folytán a\'vidéki\' főkapitány elé került az ügyh aki tekintettel Lengyel János anyagi vb szonyaira, a kiszabott büntetést 100 l>engőre mérsékelte, bár a bűnössé, gel szintén megállapította. Ezek után már csak a belügyminiszterhez lehet fellebbezni
Emlék«zt«tő
Május 10. Kereskcdelmisták tnnaaűa-nepélye 4 óidkor a Zrínyi pályán.
A sormásak zenés őrségváltása 12 órakor az országZá silónál
Actio Catholica gyűlése 3 ómkor az Iparoskörben.
Ipartestületi Dalárda diszh«ng*«i"se. nye az Iparoskörben,
A Nyukosz közgyűlése 11 órakar a Polgári Egyletben.
Május 12. A Mezőgazdasági K«m«r« közgyűlése a városházán.
Május iS. Ref. lemplom-aratáa.
A Keiékpáregyfet majtillH Lazsnak-ban.
A Katbolikus Legényegyelt társas kirándulása.
Május 29. A frontharcosok záMlóftztn-telésl ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végzettek szövetségének közgyűlése 3 ómkor « iskolában, est« 8-kor vacso* * Korot iában
■áj a* 21.
Tomász.ünnepély délután (5 ómkor a Zrínyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepfly a Katholiku* Legényegyletben.
Május M. Turista Egyesület alakuló-gyűlése.
Május ll. Kereskedelmi Alkalma*>tt»k nyári mulatsága.
Turista Egyesület ismerkedő estje.
Jutüus s. Izr. Leányegylei kerti mulat-sága az iparos székház kerthely t. ségében.
Junius 4. VI. bérleti hangverseny (Németh Mária) az lp«ixx»»ékhAabta fél 9 órakor.
Juulun 18. Tűzoltók juniálisa üt fp»-r0s székház kerthelyiségében.
— Férfiak részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmas választék SchOtznél.
Bérmálásra
Imakönyvek
szép ajándékkötésekben, nagy választékban
FISTHEL
könyvkeraikadésban
Horthy Mlklóa-ut 1. Tol.fon >79. U.
FEKETÉK

bizonyítva van!
/

SCHUTZ ARUHAZ
mindenkor, mindenben a legolcsóbb!
A második püspök-nap programja

„^refijrinátu* templomszentelés
Iiánas a felséggel folynak a nagy-kauiafai ref. templom berondezé-nek befejező munkálata^ hogy a templóm teljes díszben fogadhassa a május hó 13-án, vasárnap délélőtt 10 Órára a templWszente-lésre érkező ünneplő közőnséjget.
Az ünnepély vasárnap délelőtt 9 órakor a régi imaházban (Batt hyány^itca 16 sz.) kezdődik, ahol Németh Károly keszthelyi lelkipásztor mondja el a hálaadó és búcsúzó imát.
Azután jrfirt Korokba rendezkedik az egész gyülekezet. Elől halad — élén a Szent Bibliát vivő esperessel — a református és ág. h.evangelikus lelkészek csoportja és az egyházi felsőbb hatóságok képviselői, azután a helyőrség különböző alakulatainak tiszti diszküldöttsége. Ezt követi a református és evangélikus egyházak presbitériuma s á két egyházközség nőegyesületeinek vá« lasztraánya és az evangélikus egy ház Vegyes Nőikara. Utánuk halad a protestáns tanulóifjúság és az> után a négyes sorokba felállított egész gyülekezet A menetet bezárja a protestáns katonák zárt sora.
Ezalatt a menet megérkezéséig a templom lépcsője előtt vont kordonon belül helyet foglal a város összes hatóságait és testületeit képviselő közönség, amelynek minden, tagja a részére küldött «fenntartóit hely> feliratú jeggvel rendelkezik. A templom ünnepélyes megnyitása után a lelkészi kar és a fenntartott helyes előkelőségek bevonulása után a templomban kijelölt soraikat elfoglalják a presbitériumok és nő-egyleti választmányi tagok, míg az Ev. Vegyeskar az orgonakóruson, a protestáns tanulók >pcdig az oldal karzaton foglalnak helyet tanítóik felügyelete alatt. A menetben felvonult katonák a templom bal oldali árkádján helyezkednek el, míg tisztjeik elől kapnak kijelölt helyet. A menetben résztvevő pro* testáns közönség és meghívott hatóságok és testületek tagjai a hátső sorokban helyeztetnek el.
Tiz órakor Halka Sándor bels& somogyi esperes elmondja a megnyitó imádságot. Utána "következik az Ev. Vegyeskar éneke, majd Farj kas Sándor alsósegosdi lelkipásztor prédikációja. Ezt követik Flittner Rózsi zenetanárnő énekszámai Honthy Ilona zenetanárnő kíséretével. Azután következik az ün-ne|>ély fénypontja: Medgyasszay Vince püspökhelyettes, egvházkerü-lett főjegyző, kormányfőtanácsos templomszenteló imádsága és ál dása. Utána a Vegyeskar ujabb énekszáma. Egy újszülött megkeresztelése. Befejezésül a gyülekezet kózéneke.
Azután Bárczay Ferenc egyházi főgondnok. aranysarkantyús vitéz az egész közönség cgvüttes jelenlétében megnyitja és üdvözli a díszközgyűlést, amelynek során Kádár 1-ajos lelkész előadja a nagykani raai ref. egyházközség templom-építésének történetét. Ezt követik az üdvözlések Flittner R&si énekszáma után. \\z üdvözlések elhangzása után az ünnepély a Himnusz ének-sével veget ór.
Ünnepély után déli t órakor közelii tesz az Ipartestület emeleti helyiségében. Egy teríték ára 2 P. A köaebttre jeg^k válthatók dr. I holway Zlsgínond postaigazgató, főrendezőnél és a ref. lelkészi hivatalban) is szombat délig.
ZALAI\'KOZLONV
Megszökött az elmegyógyintézetből a műkedvelő „huszártiszt*\'
Szombathely, niájus 9 A nagykanizsai rendőrség néhány hónappal ezelőtt őrizetbe vette Huz?k Tibor nagykanizsai fiatalembert, aki hamisított jgazob vány segítségéül, mint rokkant huszár-tiszt, trafiktulajdonosnuk adta ki mindenhol magát és mint tüzkárosult, könyöradományokat gyűjtött. Kiderüli, hogy ezt a hamis huszártiszti igazolványt az angyalföldi elmegyógyintézetben készítette Buzek, ahol egy alkalommal műkedvelő színielőadást rendeztek és ő huszárlisztet játszott. Akkor fényképeztette le magát és ezt a képet beragasztotta egy hamis igazolványba Buzek egyébként majdnem belekerült egy Zalaegerszegen történt betörési kísérletbe is, de a gyanú alól sikerült magát
lisztáznia. Ennek ellenére a kanizsai rendőrség őrizetbe vette.
A vizsgálati fogságban Buzek gyanúsan kezdett viselkedni, mire Szombathelyre vitték, hogv megvizsgálják az elmeállapotát. Minden jel arra mutat, hogy Buzek za varodottsájgát csupán szimulálta, amivel csak az volt a célja, hogy a fogházból bejuthasson a kórházba, ahonnan kőiinybben végrehajthatja a szökését. Néhány nappal ezelőtt ugyanis Buzekjjck vakmerő módon sikerült megszöknie a szombathelyi kórházból. A szökés éjszaka történt és mivel nem volt más ruhája, hát a kórházi ruhában szökött ki.
A rendőrség most körözi a bz<> ke vényt,
Óriási látogatottság, nagy idegenforgalom és kedvező üzleti eredmények
A Budapesti Nemzetközi Vásár ellő négy napjának mérlege
a Baltiállamok, Belgium és a perzsák vonulnak fel, reggeltől estig tömegekben vonzzák a közönséget. A legnagyobb attrakció mégis a vá->sir divatbemutatója, amelyben naponta 6 előadás és 700 embtrre épített színház keretében felvonul minden, ami a nöi szemnek kedves.
A gazdasági helyzet {avulását bizonyltja, hogy a vásáron ezúttal már az első naptól kezdve igen komoly méretű belföldi és exportüzletek bonyolódnak le. De meg vannak elégedve az exportra törekvö gyárosokon kivQl a kisebb kiállítók is.
Budapest, május 7
(Budapesti tudósítónk, telefonjelen-tise) Az első négy nap alatt kOzel kétszázezer ember látogatta a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Megállapíthatjuk tehát, óriási a közönségsiker. Budapest kö/önsége reggeltol estig sQrü tömegekben tódul a Városliget felé, amelynek vásárterűlete ma találkozóhelye fél Budapesfnek. Rengetegen érkeznek s vidékről és a külföldről is. A vásár jelentése szerint eddig közel 30 százalékkal több idegen érkezett, mint az el\' mult évi vásár első négy napja alatt.
A vásár telizik. A közönség el van ragadtatva. A tágas terek, széles utvonalak mentén teljesen újszerű stílusban épült hatalmas pavilonok várják a látogatót, Budapesten sohasem látott méretű auto-mobilklállitás, csodálatos méretű textil, butorklállitái, hatalmas borkert, az aiszonyok pavíllonja, külön városrészt alkotó ujdonságbemulató és ezer egyéb érdekesség várja a látogatókat Hatalmas sikere van ezúttal a vásáron a külföldnek. I\'á\'ia remekbe készült kiállítása, Bulgária ezer kedves részletlel leli pavíllonja és a nemzetek bizs, melyben a franciák, ax osztrákok, a németek,
Az asszonyok pavillonjában a kozmetikai kiállításon és az iparművészeti csoportban szinte meglepő a közOn-ség vásárló kedve. A jobb hangulatot mutatja a vásár nagy éttermének, a szegedi csárdának, a vásár kávéházának és a borkertnek nagy forgalma is. Azt mondják, hogy ezekben az üzemekben és természetesen a hatalmas nagy élelmiszercsoportban is ezúttal rekordfogyasztások történlek.
Bent a városban, Pest szivében is emelkedett a hangulat. A tömérdek Idegen lüktető életet varázsol nem-csak a szállodaiparban, hanem a szórakozóhelyeken és a legkűlönbö-
SzGnyegek, paplanok, flanell és gyaRjutakarók, íehérnemü-selymek nagy választékban.
ifibb éttermekben éi kávéh takban It. Meg kell említeni, meri flvégre m érdekéi alitainÉI legjobban, — Budapesten a v.isár alkalmára sehol sem emelték az árakat. Budapest olaá. Idegenforgalmi iierveipte pedig megérden.ti a dicíérelel: mintaszert!. Az órll ■ Idegentolgalom ellenére mindenit; kapott helyet, megfelelő szállási. A vendégek érkezéae egyébként mí|u« 14-lg még egyre tart, mert addigra »zóT a felulazáa-sal kapcsoltban engedélyezett utazási kedvezmény. Hala, visszafelé viszont május 22-ig lehet ai 50 százalékos utazási kedvezménnyel ulaxnl. («■<)
RÁDIÓ-MŰSOR
Budaptwt, csütörtök.
8.45 Ilirek. - 10 Egyházi ének és szentbeszéd a győri székesegyházból.
— 11.15—12.15 Görögkatliolikus istentisztelet. - 12.20 Időjelzés. - 12.30— 1.55 Hádióűzenetek a Nemzetközi V/\' sárból. - 2 Hanglemezek. — 2L«AS utolsó lopás. SehőpfUn Ai-tfár elbeszélést\'. — 3.30 -4.55 BádiőüztWUek a Nemzetközi Vásárból. 5 A m. k\\ Földmüvelé*ügyi Minisztérium .tádló-előadássonozata. -- 5.30 Cigányzene. -i 630 Angol—magyar lal>diirugóinfcr-közés közvetítése «z Üllői-uti FTC-pályáról 7.30 Szinmüelöadás a Shüllőből. «Atra.» Mese 8 felvonáson. Irta Szép Emő. Bendező Odry Afpád.
— 9 Hirek, sport- — 0.20 Bachmann szalonkvintett- — 9.50 Cigányzene. — 10.40 A m. kii1. Operaház tagjafból ■ alakult zenekar hangversenye.
Budapest II. 5-től 030-ig hanoid-mezek.
Bécs. 11.20 Szimfönikusok W^ljer zongoraművésszel. — 1-2 Rádiózwe-kar. — 4 Filmlcmezek. — 5.30 A vidám Bécsből: Tautenhayn-négyes. — 7.15 Uj operettekből. — 8.45 Mitmo. Opera.
Budape-4, péntek.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 9.4h Hirek — 10 1. Időszerű apróságok. 2. Ifjúsági közlemények. — Közben hanglemezek. — ll.15-tl.55 Bádióüwnetek a Nemzetközi Vásárból
— 12 Déli harangszó. — 12.05 Szalon, zenekar, w 12.30 Hirek. — 1.10 Idő-jelzés. -- 1.15- 2.30 Bádiőűzcnetek 4 Nemzetközi Vásárból. - 2,40 Hirek.
— 3.30-4.40 Bádióúzeuetek a Nemzetközi Vásárból. ~ 4.45 Időjelzés, birak.
— 5 A BádLóélot játékórája. - 5.20 Szécsi Magda hegedül. - 5J0 Vidám-ságok. Előadja Eszenvi Olga, Hosszú Zoltán és Kabók Győző. - 6.20 Sport.
— 630 Hanák Árpád zongorázik. —
7 «A költő ,/rinvi magyarsága.. Pethö Sándor dr. előadása. — 7.25 A m. kir. 0|>emház előadása «I)on Carios.\' —
8 40 A rádió külügyi negyedórája.
9 45 Hirek. »- 11.30 Cigányzene.
Budapest II. 7.40— 0-ig Állástalan Zenészek Szimíónikus Zenekara. — 905—9.45-ig Közvetítés a-PAtrlu kávéházból.
Bécs. 12 Paras2izene lemezeken. -12.30 Szórakoztató lemezek. - 1.10 Straoss János: Ahol a citrom virul.
— 1.30 Mű vészlemezek. - 4.40 KUm-seha Hedvig zongorázik — 5.35 Lemezek. — 7-15 Fajdkakasdűrgés, riport hangos fÜmíelvételekkel. — 8 Smctaim —Dvorzsák-est n szimfónikusok előadásában. - 10.20 Iládiózenekar.
Aki friss és egészséges akar lenni és el akarja kerülni, hogy kemény legyen a széke, eméaztése meg legyen zavarva, folyton fájjon a feje és bőre tele legyen mindenfél" pattanással, az igyék hebnként egyazer-aétszer reggelizés előtt fgv oh ár természetes „Fereno József" lerfl-vizet. Közkórházakban vé«zel rvofl megfigyelésekszerintaFsrenr ózsaf viz gyórjan, bi/tosan fs ij. u enyhén hat l ezért kivállkép a gyomor-/ béK vese-, máj- é« epahólyagbetfr-1 gek használjak szívesen.
ZAUI KOZlyONY
l9t* aaai°
Egy drávaparti magyar meghalt.^,szerb kézre került kis szőllejéért
Gyékényes, május 9
Megdöbbentő tragédia játszód- tt le minap Gyékényes községben a hat,\\r menti kct(ősbir|0kosok földjeinek ki-cseiélésétf<\'k alkalmából.
Mini ismeretes, a trianoni szerződés Olyan határt állapított meg Gyékényes közelében is hogy a hntár-menli lakosságnak állandóan ál kotlett járnia részben Magyarországra, részben Jugoszláviába, liogy az ottani földjeiket műveljék. Ezt az állapotot most sikerült beszüntetni egy olyan megegyezéssel, hogy ugy a magyar, mint a jugoszláv kormány bizottságot küldött ki a birtokok clc-serélésére Ez a vegyes bizottság az elmúlt hét péntekjén össze is jött Gyékényesen, ahol egyelőre csupán hivatalos formában kicseriéllék a birtokokat A tulaj, tlonképeni átadás hétfőn, történt meg, biikpr is a Jugoszláviában élő birtokosok átjöttek Gyékényesre, hogy itteni birtokaikat átadják az uj\' magyar tu-
lajdonosoknak.
Egy Jehlics uevü horvát kisbirtokos is átjött, hogy átadja a birtokát. Ez taz átadás azonban a szerencsétlen embernek az életébe került, mert annyira a szivére vette azt, hogy többé nem jöhet át Magyarországra, hogy öngyilkos lett. Jehlics, akinek . kis szőlöcskéjc kinn fekszik a Dnívn|>ar-tou, ^amikor átadta azt az uj tulajdonosnak, ezzel a kijelentéssel vett búcsút az uj gazdától: Ezcnliu\'tc iszod a boromat, én meg iszom a vizet
A következő pillanatban megfordult és futni kezdett a IWlyő Telé. A többiek még fel sem ocsuthattak, megdöbbenésüktől, iamikor u szerencsétlen <rn-l>er belevetette magát a viztoe. A hullámok uzonnal elnyelték ós nem is ke. rült többé a felszínre. A holttestét miég a mai napig wm találták meg.
A szerencsétlen horvát gazda tragédiája nagy részvétet keltett Gyékénye, scn.
legalaknll a járási mezőgazdasági bizottság
A Járás gardái • nagykanizsai helypénz leszállítását követelték Szombat délelőtt lesz a dunántull gazda-seregszemle Kanizsán
Szerdán délelőtt a nagykanizsai városháza tanácstermében mö^iakult a járási mezőgazdasági bizottság, a járási gazdaközönség élénk részvétele mellett.
Ujfalussy Zo\'üui szolgabíró megnyitója után a bizottság elnökévé egyhangúlag megválasztották gróf Sonissich Antal országgyűlési képviselőt, alelnöké Somogyi Gyula pa\'Jni földbirtokost, jegyzővé. Hering Dezső gazdasági segédfelQgyelőt.
A kerület 5 kúriára van osztva. Megválasztanak az I. kúriáim rendes ta-gokkul: Bata József (Galambok), a II. kúriába Cslnyát János (Nagyrécsel, a III. kúriába vitéz Takács István (Sze-fpeLnek), a IV. kúriába Németh Kánoly (Mugyarszcrdahi\'ly., az V. \' kúriába Csóthi Géza (Murakcresztur)- Póttagok;
Vitéz Molnár István (Nagyrécse), pfeiffer Gyórgy (Szépéinek), Zsiga János (Nagybakónak), Varga I.. István (Zalaszentbalázs) és Somogyi (iyula (Palin).
Az intéző tanács tagjaiul megválasztanak Bata János (Galambok), ifi Kele József (Esztercgnye), Csinyát János (Nagyrécse), Zoltán István (Nagy-bukónak), vitéz Horváth Sándor (Korpavár), vitéz Takács István (Szepet-nek), Peresztegi I,ajos (Zalasárszeg), Németh Károly (Magyarszerdahe.lv), Ujnépi Elek Géza (Palin), Somogyi Gyula (Palin).
"Csima József kamarai titkár Ikjsz. szabban kifejtette a járási mezőgazdasági bizottság tagjainak fontos szerepkörét és kötelességeit.
Gróf Somssich Antal igénctet tett, hogy a mai \'BitlyQs viszonyok köze-pelte minden erejéveKazon lcnz, liogy a gazdaközönség érdefeí megvédesse, nek.
Ezulán a járás gazdaközönsége előhozta panaszait, .sérelmeit.
Kozma János (Garabonc) « bizottság közbelépéséi kérte, hogy a helyf>énz leszállíttavsék, főleg a nagykanizsai piacon.
Somssich elnök kijelentette liogy ezt a kérdést országosan kívánja rendezni a miniszter.
Wolff Sáncfor dr. kijelentette, hogy az ügyel előterjesztette a polgármesternek, torért a város érdeke, is, hogy a helypénz leszállittassék.
Somssich elnök javasolta, hogy a bizottság irjon át a kamarához, liogy
a helv|>éiiz leszállítása érdekélK\'n tegye toieg a :szükséges lépéseket.
Csima kamarai titkár kijfclbntette, hogv a Kamara mindent el fog követni a kérdésnek megnyugvásra való rendezése érdekében. Utalt arra,\' liogy a Kamarának sikerült a rézgáüc-kar. lel kikerüjésével Olaszországból gálioot hozatni, amit 52 filléres áron adott a legmesszibb községekbe is gazdáknak.
Ezulán a malomVániszcdés sérelmeit tették szóvá, majd Somogyi (iyula (palin) Indítványozta, hogy mivel a gazdák "sendkivüt súlyos adóteherrel vannak sújtva, az állatoknak ára uinc>eli, de egyébként is, amikor a korpa ára nincs arányban a búzaárakkal, a bizottság irjon fel aziránt,\' hogy a iyol-nár csak 10 százalék vámot szedhes-
Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. Leszállított pensióárak. Honzabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — Perigőbef^zetds., — Fe vi ágosit&s és szobareodelés Budapesten az állandó irodában, Carllon szálló (Telefon 889—70).
Jakabfy Kenne (Koq>avár) az adé-sérolmCket tette szóvá. Kérte, hogy az I. és II; negyedben ne legyen megterhelve u marhalevél azoknál, akiknek hátralékuk nincsen, (csak a III.-ik negyedben.
Grosz (Zsigárd) sérelmezte, hogy a, szegény cselédek 2 liter tej után 20 fillér helypénzt fizetnek.
Varga István (Zalaszentbulázfc) a tej-gyüjtés mizériáit telte szóvá, kamarai kiküldött leküldését kérte az egyes községekbe.
Somogyi Gyula (Palin): A kormány tegye lehetővé, liogy a közbevető kezek a lej árát 18, riltérről ne drágíthassák 38 fillérre.
A bizottság merf fogja sürgetni a kormánynál a icjrendelet kiadását.
Varga javaslatára elhatározta a bi-zpUs.ág, hogy megkeresik a vármegye többi Járási\' mezőgazdasági\'« blZottsá-gall, .hogv pg^\'jijUiesc^r kérjék a megye \'állattenyésztési hozzájárulásának felemeléséi apaállatok beszerzésére.
Somogyi Gyula (Palin) ujait \\a so-mogyi |>éldákra. Az egész országban Somogvmegye lejíz uZ első a tenyészbikák terén. ,
Heringf Dezső-, guzdasági segédfelügy elő siíHl ezután liosszabban u VJ/r-cíéshez.
Csima \'kamarai titkár bejelentette végül, hogy május 12-én, szombaton dél. előtt 10 ómkor lesz a VhlniWituli gardák seregszemléd a nagykanizsai városhá-Izátl, «z Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara közgyűlése keretében. Jfizt megelőző este ismerkedés a Koronában A közgyűlésre nem tagok is. Jöhetnek.
AJ? ülés. gróf Somssich Anftal.zárú-. szavaival félben ért véget.
KALAPOT SiS&Ü
- Divatos nfii kalapok P 2.50-161. -
Festés, átalakítás. - Horthy MiklAs-ut 13.
HáLdiófába uf csövek Kellenék !
Ingyen megvizsgáljuk készDlékét és bemérjük csöveit. — \' *
TRAHSDAHUBIA R.-T.
Cssn^ory-ut 6. Tslsfon 4-13.
NAPI HIREK
NAPIREND
Májas 10, osütOrMk
Római kalollkua: Aid. caül.| Proleal.: Aid. »0L Ur.: I|ar bó 25
Moll elóarUaok bUkáinap 3.7 4. 8, vasármp j, 5, 7 ét 9 órakor.
Várost museum ét könyvlir nyitva catltórlótOn ta vasárnap délelólt tO-lól 12 óráig,
Qyógysurtárl <l|ell asolgálat e hónapban ■ .Megváltó\' gyógyaiertár Erisébet-tár 21. aa. rt a hlakantaaal gyógyaiertár.
QóiitrrdA nyitva reggel P órától eale 6 óráig (hétlo, aiarda, pintek Miután, kedden egééi nap nóknek).
Május II, pántsk
Róm. kalollkua : Mamert. Proteatánaí Maltert. In.: I|ar hó 26
— (IlltUrka rUtTil oltások) Vasárnap déiulán 2 óniloor tartjuk a ltoitf>n\\(-ulcai iskolában a 3-lk lOftérin ollást. rgyanekkor oltanak Kiskanlzsán Is ai óvodában. Vonlos, hogy awkai a ,<ycrtnckek*V akiket már kit ízben a
siúlök lieolUUlak, eWítyék a ljarmadík ultásm is. \' ■
— (A tiittykanlxml állami polgárt dulaktflu) ljtíi. óvlxn vésett nówn-dókéi pünkó^d vas;irnapjáu dóMfitt 10 órakor larlják 10 ives lalálkniójukal a |*>l*ilri ikkoUlMn. l\'VlkvSrcmck a volt usxlA&iáríak, l«>ny u talilkotón mWíl nayíjbi, s/.ánifiaii vegyertek ( ríszl
- r.V< (IMKK mai kirándkilána) Kedviifl idö eselérl rn\'OMKE turista-csoportja ma kirándul a sánrl alsóer-dílri-, IilNfi kirándulásiak ilyen rövid lávxit tiulek ki, ho«y u gyakorlatlanok i« minden (íradlság milkül v.hewwk rósil. Sót gyermekekéi is el leliel vinni, liyülokeiés dólutín 2 írakor •< KM-vös-téren, ili<|nlás pontorűn kit óra ól lőrekor. Oítonnát mindenki howon magávnl Akik «r. OMKE turistaröv Jiortjával belépnek u Magyar Turlila Kgyeaűli\'l nagykánlz^i ositólyálra, ad-jók 1« lieltpósi nyilalkolatalkal ma ai OMKE h«lvi-ó«íbeii va|0\' MufXCl fc
I rir\'dentlial, vaftV AKldW <4|in61 \\
_ Mbwáa. llsales áa ualrmraák-ban állandóan nagy raktár. Vleaoiilal. adóknak irktóveimány. Slngar Dlval-áruhár, Sagykaniisa.
- (A nagykaailnal Keeékpéirgytot) ™sámap délután iart)a majálisát nx nlotuwm átalakított lawmaki vendéglő kenhelyiaÍBifcon Elsórendü kaban\' műsor less, sok értékes tomlrola. a»ép. séuversenv, luesafcg.ís, karikadobás céilövószcl toW(j«s rúgás F.iaorendü
rtgányaeue. neiéjrídij SK rlllér. »
(\'.eutráltól lrérkoetk állnak u kóiónség rendelkei/séie. Viteldíj síen>élr»kl"l 211 fillér. KedveiAtlen Idfi esetén a majális 20-án ieai.
Olcsó pünkösdi árajánlat a FUrst Divatcsarnokban:
Férfi apacs ing ... 2.50-től Tropikál ingek, tavalyi ár 6.90, most 3.80 Poplin ingek, prima, mérték szerint is 0.90
Sport ing, szürke és drap Prima sport ing, minden szinben Gyermek ingek
|.90-től
2.50 1.50
ü&üáiüL
10
Ma délben az országzászlónál
zenés őrségváltás\' lesz, 12 órakor. A sormásiak zenekara térzenét ad, I\'itó Lajos községi biró önli szavakba a magyar föld népének az országzászló szimbólumához fűződő érzéseit, amire dr. Hegyi Lajos főjegyző válaszol. A zenekart Kovács Ferenc iskolaigazgaló vezényli.
— (Adományok o piarista ítápoHW réMáre) Aa építendő piarista kápolna részére a következő adományok ér-keztek: A Kagykánizsai Keresztény Jótékony NőégylCltöl 153 P, a Nagyka. iiizaai Városi Zeneiskolától. 1315.02 P, .i Szent Ilona Leányklubtól 1G0 P, dr. tontay Alán 5, Nagykanizsai Kaszinó 20, Erdélyi J- ur gyűjtéséiül 20.70, Horváth Géza temetkezési vállalkozó 5, dr. Dc\'clcva Pál Bala;onbog lár 20, Varga Béla plébános Balaton-l*>glár 10, Filó Ferencrfé 5, Plander JáncjBié 5, Simon Izidorné Balaton-boglár 10, Mlhálka Éva 15, a Boz, Konyi-uloai elemi iskolától Filó Ferenc igazgató ur szorgalmazására 200, a kis\'-kanizsai elemi iskolától Kovács Illés igazgató ur szorgalmazására 50, a reálgimnázium ifjúságától 700, Kovács Ist-váötté 5, dr. Berlin Gusztáv 20, dV. Kovács László 2, dr. Ilajdu-György 2, dr. Knausz László 1, Hursay György 2, llalvax Gyula 3, dr. Báron Pál 3, d^. Ország Lajos 2 Treibcr Kálmán 1, dr, Haba Antul 10, dr. Pmck István 5, lknlzik Lajosné 3, dr. Mulck László 5, dr. Kuhár Ottó 5, dr. l\'etrics József 1, Kovács József 1, dr. BCek De-zsőné 1, Sáfrány Ferenc 1, özv. Kuhár l\'erenaíé 2, Franck István 2, dr. Sclicrz István 4, Szal>ó Józseí 1, N. N. 2, Szotrtolányi Gyula 30, Kúllcy Tivadar VIII. oszt. tanuló 10, Kustos József Ill.b oszt. tanuló 5, a reálgimnázium ujabb gyűjtéséből 100, dr. C.Artncr Antal \\ Hcmmcrt Károlyné 10, Polay József 5, Németh Mihály 5, Boér Gusztáv ezredes 3, özv. I\'landter Jánosné 1, Kerczsi Géza 1, dr. Horváthné 50 f., Kaán Irma 1, Polonyl György 1, özv. Bogenrieder Józsefiié 1, cÉr Bertin (íusztáv 1, Fülöp Jenő 2, Király Sándor 2, Bittcrn Béla 1, IK-ndyuk Antal
1, Zsigmond József 1, vitéz Liszkay Viktor 2, dr. Szűcs László 1, Singer Sándor 1.50, Piros László 1, Büchler Mór 1, dr. Halszer János 3, Tóth N.
2, N. N. 1, Nemes István 2, Bettlheim N-né 1, Csik Stefánia 1, Borsa Bél" 1, Vannay János 1, vitéz Akay N. 2, Wallgurszkv N. 1, Szeles Béla 1, dr. Wolff Sándor 1, Bognárné 2, Vécsey Baraabásné 1, Bubint Károly 1, dr. Klek Ottóné 5, Kertész I,ajoSné 3, Heiseh Béláné 1, Győmörcy István 1, N. N. 1, Merkly i\'jjos 1, Kelemen Ferenc 1, Wertheim N. 2, Szobaty /jollán 1, Biskó N. 1, dr. Fodor Aladár 5, Diwock Julla 1, Wcisz Jaquc.y 2, Keresk. iskolul tanári kartól 5, dr. Kahán Imre 1, Práger Ferenc 5, dr. Miklós Sándor 3, dr. Szabó István 5, Stabó Kálmán 1, Lövenstein N. 2, Deák János 1, dr. Fábián Zsigmond
3, özv. Elek Ernőné Palin 5, dr. Szo-kwl Edgár 1, dr. N. N. 1, dr. Pottyondy József 1, Filó Ferenc 1, dr. Szabó Zsigmond 1, N. N. tanárnő 2, Horváth Iipót 2, dr. Strém Sándor 2, Ilikonics N- 2, N. N. 2, Freis N. tanárnő 3, Petrovics N. 1, Teutsch Gusztáv 20, a garden party tiszta jövedelme 422 l>engő Volt A nagylelkű adakozóknak fc a mélyen iLsztelt hölgyeknek egyenkint és összesem, akik dr. Krátky Istvánná elnöklete alatt az ünnepély si-kerén oly önzetlenül fáradoztak, mélységes hálával mond köszönetet a reálgimnázium igazgatósága.
ZALAI KCZLÖNY
MW\\ü a üffl
A nagykanizsai bérautósok a viteldíjakat a legminimálisabbra leszállították. Vasútra Erzsébet-térről vagy vissza
1 P BO fillér. A bérautóAllomAa egyodQII telafonj*
4-44
— A külföldi és vhlék. höl«yközöti-kozmetikusa. Pollák Sarolta,
Andrássy-ut 32. I. az ország legismer-tebb és legmodernebbül felszerelt koz-metikai intézete s igy Budapest lát-VilnyosságaJt közé tartozik. .Miraclc. szépségápoló szerei világhírűek, kezelései a legnwjdernebbek. Díjtalan ta. nácsadáá.\' Kérjen prospektust- (A Zalai Közlöny olvasói a vásár tartama alatt 20 százalék kedvezményt élveznek.
~ intézwti és uz előirt líceumi anya. gok olcsón beszerezhetők Singer divatáruházban.
— A vörös főkönyv. Az öreg Char-lebois sok adósságot csinált — do •vok méltailanság is érte — viszontag, ságos étele sxjrán. Minden tételt — jlól és rosszat egyaránt — bejegyzett vörös főkönyvébe és lassanként megfizetett mindenkinek. Ezt a hányatott, izgalmas életet irjta meg mesteri tollai a «Jimmie I)ale kalandjtainak. szerzője a Palladls legújabb Egypengös B^nyélmi.
Francia greradlnok exlusiv mintákban SchUtznél.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern bereudezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamat-mentcsen ls kaphatók Kópateln butor-áruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Nagy férfiing*vásár
Tropikál-, sport- és apacalngek remek színekben, órláil választékban
3 pengfitAI 12 p«ng{ig
minden árit Csak elsőrangú áru k I I
Tkrónyai TblvaíúruQúsc
HoríQy MtUlós-ui 1. VároHQax-palotcu
Az Ipartestületi Dalárda mai hangversenye
kibővült műsorral fél tt-kor kezdő dik az Iparoskor nagytermél>cn és részt vesz azon dr. Itott Nándor megyéspüspök is kisérelével. A rcp-rezenlaiiv nagykanizsai zenei kul-tur-eseménynek ozuttal bizonyára zsúfolt ház fog tapsolni. Műsoron van a hires l\'isztráng-ötös is, amely i>eii dr. Krátky István polgármester is játszik.
Minden
TENHISZFELSZEftELÉS HUROZÁS
N»RrllMltnln-izaUzlilltn
Budapest, VI., Terézkflnit 4. az. Kérjen Árjegyzéket.
— Remek nagyszélü fehér divat-kalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai Dlvatáruhizban.
CIÁNOZ
JÓTÁLLÁSSAL
LUKÁCá OYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
Rcnd?;írüi^ FEHÉR VILMOS
Ma már mindenki tudja ...
Kerékpáralkatrészt
legolcsóbban
filléres árban
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykereskedőnél lehet beszerezni.
Csepel Rapid turakerékpár szabadonfutó Torpedó-aggyal 96.— pengő.
SPORTÉLET
Nagyban készülődnek a helyi tornászegyletek m május 2l-l közös tomaflnnepélyre
A Nagykanizsai Tornaegylet, a Zrinyi Tornaegyelct és a kiskanizswi «Sáskacsapat» közős rendezésben egy a Nagykanizsán még nem látott nagyszabású torna ünnepélyt rendez meg május hó 2l-én, Pünkösd másnapjának délutánján a Zrinyi sportpályán. Mind « liánom egyesület szurkolóinak határozott kívánságára szánta ol magát az ünnepély megrendezésére. Olyan nagyirányu az érdeklődé*, hogy ajánlatos lesz a Jegyeket minél előbb beszerezni.
A jegyek igényelhetők dr. Vit Ferenc ügyvédnél, Horváth Béla tornatanárnál é* Szépudvary László álljanU tanítónál/ Klskanlzsán.
A tn\'jujrou a teljes kötelező világbajnokság anyag begmWtást nyer, kiegészítve még az egyesületek legjobb-, jajnak szabadon választott szergyakor-lataivalj melyek mindegyike . egy-egy éAezeies ,artistaprodukció. SaltQUgrá-•sok nyujlón, gyűrűn, korláton stb.
Külön érdeklődésre tarthat számot a Nagykanizsai Tornaegylet n^i tornászcsapata^ mely az elmúlt vasárnap Zalaegerszegen aratott fergeteges tapsokat. A részletes műsorra még visszatérünk.
Ma lesz a kereskedelmUiák tornaünnepélye
Bcndkivül nagy érdeklődés előzi meg a kereskedelmi iskola tomaünne-pélyél, mely ma dóiutáu \\ órakor lesz u Zrinyi sportpályán. Érthető is a nagy érdeklődés, mert a kereskedelmi iskola tpmal)cmUtatója magasan , kiemelkedik a sablonos toaiavizsgák közül-
A tomaünnepély müsoi* a következő: 1. Felvonulás. Hiszekegy. 2. Sza-l»dgyakorlatok. 3. Szertorna, szergula. 4. I\'artertonia. 5. Fiuk gúlája. 6- Katonás kiképzés. 7- Atlétika. 8. Himnusz, elvonulás. _
Leventebajnoki mérkőzések
Magyar-utcai pálya 3 órakor fcksze. rész—Nemzeti, biró . Izsák. 5 órakor Zrinyi II.—Vasutas, biró Németh.
Telcki-ulooi pálya 3 órakpr Hunyadi
Transdanubia biró ilorváth. 5 óra. kor Törekvés—Teleld, biró H*vas.
Sport zoknik.....40 fillér
Príma flór női harisnya . . . I.— P. G. F. B. selyemharisnyák, minden párért felelek, legnagyobb választékban.
Gyermek selyem nadrág . . 86 fiMér
Selyem nadrág ^ . 1.88 P
Férfi rövid zefir nadrág . . 88 fillér
Női kesetyük ..... g0„jajlér.
FÜRST DIVATCSARNOK.
t
KOzgazdaság
ZOldmezőnapok Keszthelyen
Az Alsódunántuli Zöldmező EgyeaU-let a kctttbelvl «n. kir. Gazdasági Aka. dArlán május 16—IS-i^t zóldmt-zőna|x>. kot rendez, 19-én podlg évi rendes közgyűlését tartja
A zöldmezőnapok délelőttjén ar Dr. szá# zöldmezómozgjlniáriak vezetői és Mt kiviilrt szakemberei, valamiül az "eiötet tisztviselői tartanak előadást A \'i\'<ll"á"1 óráklwn kirándulásokkal egybek. Mö,t íO\'akorlali bemutatók vau.
Bal- __« ö véve
Uak tervi,
a .ai i™, \'i>naj>okou való résztvétel « a. \'WbuszldránduUsokat 1.
JX " M\'l«*l
tervST a résztvevő*.\'** Ataórtmfc. tuUtMUmező EiffMOK*\' « ntatwvöi szinUra, rHk azándéknkv.\' I5"i*
Írásban belelniük, készség),:" *>;<»»-kodik szállásról és ellátásról " Hungáriában najíouként 4.50 P-ért, alatt lakás és naponta hánomszon étkezés — reggeli, ebéd, vacsora élla^ szerint — értendő. Ez a ketfrezmém-es ellátás a róldmcrőnapok résztvevői számára a pünkösdi ünnepekre is érvényes. Hévíz fílrdő igazgatósága a zólimezőnapok résztvevőinek a piln. kósdl ünnepek alait napi 7 l\'-ős kedvezményes ánon ad teljes ellátást, mely árban a lűrdőjogy is bennfoglalintik.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. m«|ui 10
/_) MefiMlel/bezté* a lcgel*W«ez». Mlyrendelelet. Tegnap 120 alálrfssai
megfellebbezték a nagykanizsai tcRek-teléti sialailyrxndeletet a vármegyéhw.
(_) VAaári hir. Becsehety község a május 11-iki országosvásárját további. intézkedésig szünetelteti, a jövőben csak egy vásárt tart, a máriius 19-ikit.
TaraiiTttaria
Baaa tlezav. (ul) 77-ee 10 10—10 30 71-aa 1020-1040, 79-ea 1030-1050. 80-aa 1040—1060. dunánt. (u|) 77-es»90-l005 71-as lOOO-lOlO, 78-ee 1010-1025. •0-aa 1020-1035. rosatuD 580-590. -Zak l r. §75 —990, alteagerl tls.lr.luli OTO-tlO.
htttnlilr
Palba]l*s 1950, eladatlan 74 Bls(-raadtt 080 - 081. azalatt 0-76-080 szí-dett kazép 073-074, könnyO 066 - 0 70. első rendfl arag 068 0-70, ll-od rendfl ireg 060-M5, angol sflkK. 1.080 0 88, asaionoa nagyban 095—1-00, zsír 1-18 126. Ima 096 118. Hlaertáa 102-iga.
Klad|a • iaptalajdoaaa Közgazdasági Rt. (hrt.nb.rg Nyomda 4s Oélzalal Lapktadé Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nsgykanizia 78. eaém.
■zros HAuauai ttmum OLClOK.
,1 moue tvnnocuMcn ív -írni
AMONIl
<t>iilim vt. wuulwnlll^\'wl^ui
NOSPPASEM v.o.TUTOKIL
levéltetvek ellen: l> X O H I K O L
Kapható:
ország józief
mag, mfltrágya, pövényvédetml síelek stb. keiáskedéaében Nagykanizsa, Erzaébet tér 10. A blróaégl palota aeUett Telelői 110.
PONYVA ?aévTT7Is
7Q í 1/ LEGMEGBÍZHATÓBBAN
ÉL <3 A l\\ HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Vérosi Moxgó
Május 10-én, Áldozó csütörtökön
Minden idők legizgalmasabb filmje a
MISTER X
(Fehér kannibál)
HAIgyek I Urakl Ext a filmet caak az nézze mag, akinek Igazén helyén van a ezive
Szenzációs kisérű műsor!
Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor. Aa elefi elAadáa filléréé 1
vArosi mozgó
Május II, 12, 13. Pénteken, szombaton, vasárnap
Bucsu-elűadások
Pénteken csak egy előadás 9 órakor, szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Világsiker I
11 szerelem varosa
Josüph Schmldt, a világ legjobbhangu tenoristájának diadalmas sikert aratott filmje.
Fényes kisérő műsor.
Szombaton éa vasárnap as alaó elftadAsok
filléroank.
Tenniszütők P. 9.10-től
Tenniszlabdák, Tenniszcipők nagy választékban.
Szakszerű hurozás!
Teljes barosás 5,7,10,12.50,16,20 és 30 P-ős árban. Telles hnrozások 3 óra alatt készBlnek
Vágó Endre illatszertárában.
APBÓIIBDETfiSBK
raavéa-UiatalsMii a miaiir
.Abbajdaban" 150 -200 Q-olea talkeívlz mellett, leen olcsón, kedvező fizetési tel-télelekkel >l«4ak. Villany, ylzveiettk, salát straad. Bóvebbet: B«l>telep-Ltgetvt-roa parcellázási iroda, Budapest, VII, Dsmjlnlch-utca 38. 2058
Hentea- és méazároa-dzlct berendezéssel, Jéekéaslettel, aiontul klMt* örtilo-soa. Bóvebbet Unárt bóikereskedésben.
-20(6
latarasatl utcát (zobJt keres Idd-aebb holay Deák-téren vagy közvetlen környékén. Clm a kiadóban. -2060
Béraaia.állomiaom llima megváttozoll. Autó megrendeléseket kizárólag csak t-ll számra kérem leadni Kautmaaa Manó 1366
Képelt legolcsóbban keretes] Télh. kaaáp. IÍ08
Caengery-ut 38 udvari egyszobás, előszobás tükás ueltékheiyiiégekkel azonnal vagy augusxlnsra kladé. > 2011
Mh>a«ak«nr<r<4reaMt Sugár-at 2.
ez. alól Póul 8, Bazár-udvarba hel.-ez tem át. 2032
Képelt, gobleajelt, legolcstbban él legszebben Maleaaraál, Horthy Miklós ut I. kereteztetbell. 1855
Utaaabáa, elöizobái, ylnazalékai udvari iakái auguizlul l-re kiadó, Kisfaludy utca 17 IC. 1940
Kétazobái udvari lak** aagusatas \'I-re kiadó. KO^asey.u. 17. 1979
IMeiSkatar, calüir,képek stb. eladók. Ceeagcry-ut 7. Híziaester. 2050
Pó-uton kSIOnbejárstn Iraéskalylaág
buloehasználatul együtt kiadó Ugvaaoll
31 elegánssá bútorozott ssobe ia kiadó, m a kiadóhivatalban. 2044
Alig haazoált aaaiara. egy teljeaea uj ebédlő, egy használt ebédlő S egy 3X4 srgsman szőnyeg minden ellogsdható áron eladó. Bővebbet Weiszfeld ta Fischernél.
Két szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Széchenyi tér 4. 2062
10.293/1934.
VennMIM Mm.
Az I., II. ker. köztemető szertartástermének építésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 17- én déli 12 óráig a
polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási műveletet hétköznapokon d.-,e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1934. évi május hó 8 án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9625/1934.
Faárrerésl hirdetmény.
1. F. hó 14 én, hétfőn d. e. 9 órakor a felsőerdfl Nyerges erdőrészében,
2. F. hó 15-én, kedden d. e. 9 órakor az alsánci Csá-szárhidnál megkezdődő árverésen, 119 halom selejt tűzifát eladok. .j
Nagykanizsa, 1934. évi május tió.^áiv :-,>■■> oWt I\'I\'IIH\'I
Polgármester.
n Vll uao|l lioitim OKHMIk I»INU1 IW. - , IW - "H"\' \'
"(Njonufett a lapbUÜdonM Kfegazésalfl %-Í. flutenberg NyÓcmU és Délzalai UpHHó Vállalata kéoymyoméljábui Nagykanizsin. (Felelős Uzietvezeté: Zalai Károly.)
M. évfolyam 106. szám
Nagykanizsa, 1934. május 12, szombat
Ara 12 HUér
»*UTlItl »»nnr
&Nik*a>l\'<éi él kladóblvalil: Fönt 5. uJ. Megjelealk mMu l««tei. "IM kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
E\'őflielíii ára : egy héta > penRŐ 40 Iliiét SieikeuHié(l éa kladéblvalill lelelon: 71. u
Délzala nagy katolikus-napja
4 nagykanizsai püspök-napok méltó befejezése — Katolikus nagy gyűlés az Ipartestület nagytermében — Mit akar az Actlo CathoHca? — Nem politikát sem támadást, csak önvédelmet — Nagykanizsa polgármestere és a , katolikus kérdés — Rott megyéspüspök nagyszabású főpásztorI szózata
Dr. ikráiky : „Az Actlo Catholika testvéri Jobbot nyújt mindenkinek..."
A nagykanizsai püspök napok harmadik napján, Aldozócsütórtö-kón dr. Roll .Nándor megyéspüspök reggel 9 órakor ünnepi nagymiséi pontifikált fényes papi segédlettel Majd dr. W\'éber .Pál felsős, g.sli .főes peres ünnepi cgyhái szónoki a-tot tartott, kifejtvén az ünnep jelen tőségét. A plébániatemplom ebből
az alkalomból zsúfolásig megtelt. Utána \'megkezdődött a leányok bérnuilása A niegvéspüspök több. mint 580 Isányt bérmált meg I)él l>en a piurisla rendházban ebéd volt. amelyen a m<g éspüspökőnts kíséretén kivül az Actio Catholica\' nagygyűlésének szónokai és a város közéletének jok\'.sei vettek részt.
Az Actlo CathoHca nagy-gyülése
A nagykanizsai püspök-nap<>k kiemelkedő eseménye volt az Actio Catholica nagygyűlése, amit egész Délzaja katolikusságának bevonásával rendeztek és igazi katolikus , seregszemle volt. A patinás Ipar testületi nagyterem zsúfolásig meg telt ebbfil az alkalomból díszes közönséggel, amelyben a társadalom minden rétege képviselve volt. Főleg az intelligencia. Ott láttuk Za laegerszeget, Keszthelyt, Parsát, Le-tényét nagyobb küldöttséggel képviselve, ott volt a nagykanizsai cs-peresl kérük-t alá tartozó majdnem Uilnden község és plébánia képvi-■ selve. Különösen kitett ismét magáért Keszthely, amely több, mini 30 vezetőférfiuval képviseltette ma gát. Ünnep volt, szép és ragyogó, megmozdultak a magyar katolikus szivek ér-hitvallást tettek, ragyogó konfesgziőt katolikusságuk mellett. Nem egyszerű nagygyűlés volt a vasárnapi Actio Catholica nagygyűlése. Sokaltu több ennél. Erőteljes megmozdulás. Erőmorités. A jobb jövő kiépítése Tanúságtétel Krisz tus mellett. Scregszomle. Nagybé keszolgáiat. A katolikus magyar sziv nagy ünnepnapja- Igv is f«>glu fel az a hatalmas, nagyszámú közönség, amely eljött, osztály ís rangkülönbség mSJkpl, a kereszt deiitykfaljzniuíyínak jegyében, Jiogy trianoni k<;reszlhordozásának r^s kadozása alatt a kristályforrásnál uj erőt, életkedvet, magábabizást, mérUaen a fölkelő, N#p r?gyogó sugarai mellett. És nem csak a nagy .termet, a Jkarzatol töltötte meg az ,óriási közönség, hanem a bejáratot, a lépcsőházat, a kerthelyiséget, ahyvá magafpn , k$*v<jtitettc a szó ^nokok beszédeit. Sőt még a Sugár uti jáqjtypj* voljak, ajfik kiszorul-itak.és.pnnét figyelték az elhangzott ■b^í^dekét. A rendezőség minden (tekintetben meg le Ivet elegedve munkájával. Széj) volt, ragyogó minden <és még sokáig ött Kg "ffezonálnl /azon ezrek .sziyébcn,\'^kiknek s/e-.reneséjflk volt részt venni a katolikus nagygyűlésen. A Katolikus
(Tevékenység nagygyűlésén.
A megjelent díszes közönség so raiból sikerült « kővetkezőket fefr jegyeznünk : Zichy Pál gróf. Som ssich Antal gróf, Inkey József báró, Kálluy Tilwr dr. ny. pénz ügyminiszter, Plihál Viktor dr. felsőházi tag, Gyöjpörey István v. orszgy. képviselő, Caótlli Géza pápai prelátus, Scheirich Bonaven (ura ferences tartományfőnök, So mogyi Gyula földbirtokos, Lénárd János hercegi titkár, Fábián Zsigmond dr. kir> kormányfőtanácsos, Pálffy nv. főszolgabírói földbirtokos, Hegyi Lajos dr. |M>lgármesler helyettes főjegyző. Barthos Gyula hercegi erdőmesler, Liszkay Viktor ezredes. Szabó Győző járásbíróság! elnök, Slefaics k-rszthelyi apátplébános, Rubini Károly róldbirto kos, .Magas Mihály piirista giinn igazgató, a keszthelyiek éléu Gár donyi Lajos dr. városbiróhelyelles Kukuljevics József és Schürger Já nos akadémiai tunárok. Pehm Jő zsef zalegerszegi apát, Gajdán ál lamrendőrségi kapitány és Dend vuk Antal dr. fogalmazó. W\'ache Ernő esperes, Z Czigány Gvula es peres dr. Horváth Vilmos főszolga biró. Gazdag Ferenc püspöki biztos és az egész kerület számi« notabi litásfi, papsága, szerzetesei.
Megérkezik a főpásztor és kísérete
Hatalmas éljenzés reszkettette meg a termet, amikor 3 óra után megérkezett dr. Rott Nándor mc gyéspűspók főpapi diszben Csíszá rik János dr..püspök, ny. meghálál mázott miniszter, .Csóthi Géza pápai prelátus, NVéber Pál dr. felső segesdi fő\'s\' cres. kanonok, püspöki* irodaigazgató, Mihalovics Zsigmpnd dr. kanonok. Pfeiífer János dr. püspöki szartartó, Krátky István dr. polgármester, Molnár P. Arkangyal plébános, akik az előadói asztalnál foglallak helyet.
.V lelkes ováció lecsillapultával a
közönség rázendített a nemzeti imádságra.
Cslszárik pöspök megnyitója
Csiszárik János dr. püspök, ^z országos hirü egyházszónok meg. nyílójában kifejtetle, hogv amikor katolikusok közé jön, akik a katoli kus ügy előmozdításán fáradoznak, mindig meghatottság vesz rajta erőt. Lelki szemei keresik Azl, aki azt mondotla, hogy ahol ketten vagy hárman az 0 nevében jönnek össze, olt 0 is olt van. Knnek uz Ur Jézusnak nevében, aki az Actio Cal holica első elgondolója volt, köszönti az egybegyűlteket <Nem l:é kés tesped ettségel jöttem a főidre hirdetni, hanem munkát, harcot* - idézi az írást. Az Ur azt mondta, hogy A menyország erőszakol sz.\'n. ved. Minden csöpp boldogságért, amit a/. Ur a földre c.se|K-gtet. meg kell dolgozni, meg kell érte küzdő ni. Az Ur Jézus nem valami pietisz likus hozz^simulásnak gondolta a kath. egyházat, hanem -aki nem gyűjt velem, az szétszór. Aki nem dolgozik, az szór. Ennek az l\'r Jézus nevében köszönti a főpásztort, dr. Rott Nándor megvé-s püspököt, azzal a hódolattal, amellyel az após tolok utódja iráni viseltetünk és köszöni fáradozását és mindazt, amit értünk telt Hiszi, hogv ez a szeretet visszhangot fog benn" találni i\'Jgyet kér : az Ur állandósilsi ezt a szeretetet és nagyon sokáig lelje népe iKjldogságát. Majd köszönti u gyűlés szónokait.
A ml polgármesterflnk ...
Köszönti Nagykanizsa város polgármesterét. Utal arra hogv a Sze-pesség gyermeke A szepcsiek valami különös embert láttak mindig j>olgármesterükbcn. A főispán az
Mennél jobb katolikus valaki, annál jobb magyar. A katolikus vallás tan/tásai a magyar haza legszilárdabb pillérei.
egész megyéé volt. de a jKilgármester az a inienk volt - - mondotta. Az a polgármester volt. A mi pob gárinestcrünk. Ezzel a tisztelettel a mellyel a polgármester iránt viseltetik, köszönti a jelenlevő polgármestert, amelynek megjelenése azt mutatja, hogy nem csak a város érdekeit szolgálja, védi, hanem példát adott abban, amiről az Ur egv szer azt mondotta, hogv <csak egy a szükséges.» (Lelkes éljenzés és taps.) Köszönti az Ipartestületet, az Iparoskört és annak minden egyes tagját. Mikor mi itt hajlékot kértünk — mondotta — voltakéin az Urnák adtak hajlékot.
A kitűnő szónokot a nagygyűlés lelkesen megéljenezte.
Krátky István dr. polgármester beszéde
Mint e város polgármestere — ugvmond a város 31.000 lakosa nevében beszél. Kbből 27.000 katolikus. Elsősorban ennek a n?gv többségnek a nevében beszél. Mint egv katolikus város katolikus polgármestere beszél. Végtelenül örül, hogy ez a város igazi jellegének megfelelően má hitet tehet vallása mellett, katolicizmusa mellett. Fiúi hódolattal, tiszteletlel és r.igaszko dással köszönti a főpásztor!, aki bennünkel megerősitelt hitünkten. Hálát ad neki és köszöni, hogv e város katolikusságának lehetővé lette, hogv hitet tegven kalolicitása melleit Köszönti Csiszárik püspököt. Nagykanizsa városa ugy, mint a sze|>csi a saját akaratá-hói választotta meg |K>lgúrmeste rét. aki a város minden ügyét magáévá teszi Ilyen í\\gy az Actio Catholica. Hz az akció a katolikus testvérek érvényesüléséi és boldo gulását kivánja előmozdítani. Az.. Actio Catholica nem akar válaszfalat magyar és magyar Ifcftzé AIII-. tani, de testvéri jobÍx>t nyújtani mindenkinek és a szent közösséget szolgálni, amit az egy egyház é* egv akol jelent. Még sok a tenni valónk. Sokan vagvunk jő. katoliku sok. akik megtaláljuk egymás kezét. Sokan, akik beszerctílék vinni az életbe a krisztusi szeretet melegéi. Ki kell vinni a kalolicitást a nyilvános, a köz és magánéletbe.
(Szűnni nőm akaró lelkes éljenzés és taps.) Az Actio Catholica öntudatos, cselekvő katolikusokat akar Nekünk csak azt kell tennünk, amit a másvallásuak tesznek : az egyházunkat becsülni, szerelni, hozzá ragaszkodni és ezt a srent érzést ápolni.
Vannak olyan városok .. .
Ehhez azonban kell, hogv a nyáj tös a pásztor között legven meg az összhítng. a lelki egység Vannak olyan városok, ahol s;>k katolikus van, (fe nincs meg ez a lelki egység.
Már pedig ezt a várat védeni, tartani kell. Ehhez pedig xeretők kellenek, akik példát adnak az egy ségben. a munkában. Holdog lenne, hogyha ezt ebben a városban me^ lehetne valósítani. Kéri a püspököt, segítse megteremteni ezeket a feltételeket, azokat az utakat, amelyek, a katolicizmus előrehaladását elő\' segítik, előreviszik. Legyen ez a nagygyűlés egv sere.szemle, ameh* öntudatunkat fokozottabb mértékben állitja a szent cél .szolgálatába Krátky polgármester lenyűgöző hatású beszéde óriási-hatást váltott
*
ZALAI KÖZLÖNY
1884. oiáfui 12
ki n nagygyűlés résztvevőiből, akik hosszasan tapsoltak ós éljeneztek a polgármester ragyogó konfessziójá-nak.
Mihalovics Zsigmond kanonok előadása
Mihalovics Zsigmond dr. kanonok, az Actio C atholica országos köz|K)nti igazgatója fejtegette ezután az Actio Catholica mibenlétét. Kevés szónokol hallgatott még oly ürömmel — mondotta - mint Nagykanizsa polgármesterét. Arra keli törekedni, hogy másutt Is a közéletben ilyen hitvaUÓ közéleti férfiúk legyenek, Beszél hosszan az Actio Catbolicáról. Ha az egyház
község a fundamentum, mi akkoraz Actio Catholica ? veti fel a kérdést. Mi az uj benne? Ax Actio Catholica nem politika. Minden, csak nem politika. Az Actio Catholica nagy céljait tönkre tenné a |>o-liliku. Ne féljenek — mondotta — nem akarunk külön katolikus pár lot alakítani, ne féljenek másvaliá-sti testvéreink : most jón az Actio Catholica és lehengereli, ők^t. Ne féljenek ök ettől. Nincs szándékunk m ás vallású testvéreinket lehengerelni. A mi célunk és térekvé sünk: hogy katolikus hittestvé reinket az életben támogassuk és hónuk aló nyuljunk.
Azt akarjuk, amit Oömbös miniszterelnök, amikor a számok dinamikájáról beszéltt a 75 százalók katolikusság érvényesülését százalékának megfelelően.
| vényesülésót. Beszél a Kant-elmélet, a liberalizmus csődjéről, amelyek mind letűntek a szippudról és ez az életszinpad most üressé kézd lenni.
Valljuk be őszintén mondotta — a magyarságnak két arculata van. Az egyik, amit a katolikus társadulom mutat, a másik, amit a protestáns. Örökös szivárványt .akarnak építeni Pannonhalma és Debrecen között és eközben igyekeznek felrobbantani a hidut. 1 .egyen már vége ennek a játéknak ! Arra törekedjünk, hogy az a katolikussá^, amely fundamentuma ennek az or-szágnuk, ez u mi katolikus lelkületünk necsak a templomban, de u nyilvános életbea is érvényesüljön. Hála Istennek, lassankint odajutunk, hogy tényleg a kath. számarányunk megfelelően érvényesülünk. Nem klcrikalizmust, nem pupiuralmut akarunk mi itten teremteni, hanem a katolicizmus ér
Vájjon ki fog a színpadra lópnl ?
A szovjetizmus 1 Egy bukott világnak utolsó, rőt sugaraival ? A hitíe-rizmus, a fascizmus 1 Ki merte volna elgondolni, hogy ép u ,nar" xizmus földje verje meg a marxizmust 1 Hogy a szabadkőműves ség hazájában roppantják össze a szabadkőművességet ? Ki fog tehát az élet nagy színpadára lépni ? A katolikus anyaszentegyház. (Viharos éljenzés és taps.) Elmúlt az idő, amikor fütykösökkel kellett védeni a hazainduló papságot. Óriási reneszánsz indult meg.
A jövőből dübörgő léptekkel közeledik a katolicizmus és meg akarja épiteni a jobb és becsületesebb világot
Kellett jönni a háborúnak, a meg aláztatásnak, a borzalmas istenilé létnek, hogy letűnjenek az antikrisztusok és az élet színpadán meg jelenjék a kereszt. A katolicizmus, mint egy nugy ígéret áll mindenütt. Az ifjúságnál, az intelligenciánál. Ahol járja az országot, u Krátky jíolgármestcrhez hasonló bírák, ügyvédek stb. jönnek és fiatul papok lelkesedésével ajánlják fel szol gálutaikat. Az intelligencia ismerte fel, hogy nem csak börze és ma-inon, de lélek is keli. Az intelligencia tuljutott a holtponton A romok feleit egy gigantikus erő áll : Isten. És a romok felelt uj élet áb. Hogy ebből valóság legyen, ahhoz szükséges, hogy olyan emberek kerülje nek a parlamentbe, akik így van-nuk felvilágosítva. Hogy mindenütt olyan emberek legyenek, akiknek a lelkükben tavasz van. 11a a tíuadragesimo Anno szerint rendeznék be a világot, nem leiuic
annyi munkanélküli, a karlelek sem működnének.
Jöjjön el egy jobb világ. Hogy is mondotta ezt a j>olgárincstcrük ? Pap és világi tegyék egymásba a kezüket és dolgozzanak A púpok íj templomban készítsék a lelki eledelt, dekünu a munkát a világlaknak kell véghezvinniük. A társadalom mezőnyein és harcterein Krisztus lobogóját diadalra vinni I
Beszél az Actio Catholica szervezetéről. Annak az egész világot behálózó szervezetéről. Nagykanizsának is bele kell kapcsolódnia ebbe a munkába. És a 75 százalék katolikusság ebben uz országban egy uagy egységgé fog, alakulni, \'lessék azonban ezt a munkát a<j| egyházközségnél megkezdeni, hogy hu legközelebb ismét lejönnek, u l>olgármester még nagyobb büszke-séggel beszélhessen erről.
Mihalovics dr .szép beszédét lelkes éljenzés fogadta.
Dr. Rott megyéspüspök szózata
Percekig turtó lelkes éljenzés közei>eite emelkedett fel ezután dr. Bott Nándor megyéspüspök, hogy elniondju szózatát.
Mi az Actio Catholica 1 — kérdi. Katolikus tevékenység. Ed dig u katolikus megadás, katolikus tes|>cdeUség uralkodott. Katolikus i ság, amely szavaknál nem meni to vább. Az Actio Catholica azt akarja tenni, aminek hiányról u világi katolikusok .punaszkulnak : hogy a inásvallásuak összefognak, védik egyházukat, támogatják egymást. Ezt akarju uz Actio Cathoii eu, amiről a katolikusság eddig panaszkodott. Miben nyilvánuljon uz Actio Catholica ? Azt akarja, hogy 4 katolikus egyház minden hígját
hassa át ez az akció, férfit, nőt egyaránt. Hogy világiak álljanak a pap ság mellé, akik kisegítő apostolai a papságnak. A Szentatya hangoz tatta : az Actio Catholica nem csak a férfiaknak szól, de a nőknek is. Különösképen a nőknek. Az apoS\' tolok első segítői is nők voltak. Németországban uz Actio Cathoii-cát ugy oldották hagy nem akarnak uj egyesületet, hanem u meglevő egyesületek központja legyen az Actio Catholica. A magyar katolikus püspöki kar azonban ezt ükként rendezte be. hogy nálunk, Magyarországon uz egyházközségben legyen az Actio Catholica. (Hogy megmentsük a széthúzástól.) Nagykanizsán tehát ez így festene :
«A gqgykai)izsai rk. egyházközség Szent Ilona Leányklubjá » Vagy <A nagykanizsai rk. egyházközség Kath. legényegylete\' stb. így megmaradnak a szervezőtek anélkül, hogy át kellene azokat csoportosítani. Ez az egyházközségi munka mire irányulna V Elsősorban a lelkiség alapos megteremtéséró,-lelkiség nélkül nem lehet életre épiteni. A lélek : a* élet. Akkor kifejlődik a hit bensösége és akkor megvan a katolikus felfogás. Utána jön a jóié konyság. A közjót végző tevékenység. Amit politikának is lehetne mondani. A lelkiismereti szabadság megvédése. A házasság szentségénél; érintetlensége A katolikus ne. velés tisztasága. Mind felndatai az Actio Catholicánnk. Az i Actio Catholica egy jobb jövőt hof.a magyar-népre. Ami jó 75 százaléknak, az jó az összeségnek is. Nincsenek külön céljaink, aspirációink, (isak jógáinkul követeljük és hogy a katolikus élet mindig besőségesebb és igazabb legyen.
A főpásztor szózata nagy hatásl váltott ki a gyűlés közönsége kő zött, amely Iiosszasan ünnepelte a közszeretetben álló Püspókatyát.
Csóthl Oéza pápai prelátus
murakereszluri apát, záróbeszédéin utalt a főpásztor beszédének nagy igazságaira A megyéspüspök megmondta, hogv mit kell tenni és ezzel áthárította a fe\'elősséget a pap ságra é> a hívekre. Most ezeken a sor. A főpásztor Önökhöz intézett szózatot — mondotta — amit követni kell, mert az Ur számon fogja kérni. Megköszönte a föpásztornak, hogy közel férkőzött a zalamegyel közönség szivéhez. Maradandó kincs legyen ez a lelkesedés. Az Acllo Catholica nem újdonság, nem harc, nem hábotu, csak gyakorlati kato liclzmus A katolikus meggyőződést minde,r.ütt végighordozni és keresztülvinni kell. A katolikus nagygyü lés nem ünnepi köntös, hanem azt be kell vinni a bírósági tárgyaló termekbe, a szalonokba, .a parlamentbe, a nyilvános életbe, az esztergapad mellé. Ez nem a felekezetek elleni éles harc. Ez élő hit és tisztult ka\'.olikus erkölcs, amit hirdetünk. Példával és szóval megmutatni, amit hiszünk és vallunk. A nyert kegyelmet ki kell vinni a nyilvános életbe : ez a katolicizmus. Ez nem párloskodás, ez krisztusi életre való aktivitás. Lelkiélelre való felkészültség. Élet és elevenség. Aki eblx; lxdekaiK-solódik, az azt csinálja, amit Krisztus kiván. A vallás és hitvédelem nem csak a pa l>ok dolga, de a híveké is. Mi »em Nikodémusokat, hanem bátor hitvallókat, akarunk nevelni. És ebben a megmozdulásban ne legyen fél tékenység vagy torzsalkodás, hanem mindenki tegye meg a kötelességét. Azt akarjuk, hogv a tízparancsolat ne csak a két kőtáblára, hanem az életbcas legyen belevésve. Köszöni a főpásztornuk, hogy ezt u meggyötört határvárosi meglátogatta, mert egy város sem szenvedett annyit, mint amennyit a vég város Nagykanizsa szenvedett.
Az illusztris szónokot lelkesen megéljenezték.
Főpapi áldás
A nagygyűlés közönsége ezután felállott és együttesen énekelte el a pápai himnuszt. Majd felemelkedett a főpásztor és háromszoros fő pásztori áldását osztotta, amit a gyű lés résztvevői térdééivé fogadtak.
A nagyszámú kutolikusság ezután hosszasan és lelkesen éljenezte a
kíséretével távozó megyéspüspököt
A nagygyűlésből hódoló táviratot küldtek Serédi hercegprímásnak.
A püspök-napok befejezése
Az Actio Catholica gyűlése után a püspök mpgánlátogntásokat tett és megbeszéléseket folytatolt. Délben és este a vendéglátó kegyes-rendi társház refektóriumába voltak hivatalosak a magas vendégek és a városi közélet több kitűnősége. A vacsorán Magas Mihály házfőnök keresetlen, de szivből fakudó sza-rvakk^l vett bucsut a rendház vendégeitől. A főpásztor meleg szere-tettel mondott köszönetet a vendég látásért. Innét az illusztris társaság az Ipartestületi Dalárda hangver senyére ment. Pénteken a főpásztor Somogyszentmlklósrn ment, u délutánt Csóthl Géza\\pápai prelátus-nál Murakereszturon töltötte, majd Zákányba utazott kíséretével.
Mikor pedig részletesen beszámolunk a nagykanizsai püspök-napokról, a déizalai katolikus nagy gyűlésről, nem mehetünk cl amellett, hogy meg ne emlékezzünk a városháza rendező ap|>arátusáról, élén dr. Poltydndy József aljegyzővel, amely Ismét kifogástalanul működött és akinek köszönhetö, hogy minden a legkisebb zökkenő nélkül, a legteljesebb rendben folyt le.
Somogyszentmlklósl bérmálás
Pénteken délelőtt érkezett a megyéspüspök kíséretével Somogy-szentmiklósra, melynek határában diadalkapu várta a főpásztort.. Lovas ós kerékpáros bandérium várta itt a püspököt, akinek fogadtatású/ ra fehérruhás leányok sorfala állott. Itt Haám Lajos dr. járási f& szolgabíró, Berkovics Imre fákáayí esperes, Vörös László kőzségbiró köszöntötte dr. Rott Nándor pűspö köt. aki ezután a tenjplomba hajtatott, ahol Bognár János plébános és Bárczay Ferencné Keglovlch Ilona kegyurnö fogadta a püspököt és kíséretét. Majd megkezdődött u bérmálás. Összesen 5(X) bérmólónak osztotta ki a püspök a bérmálás szentségét. A bérmálás itt Is példás rendben folyt le.

Ünnepnajjok, pirofibetüs ünnep napok voltak u nagykanizsai püspök-napok, melynek szépségéhezés nagyszerűségéhez hozzájárult a ter mészét Is a maga pompás verőfé-\'nyévei, ragyogásával. A pünkösdi Lélek szállta meg a lelkeket, akik megfürödtek az Ur kegyelmében.
A nagykanizsai püspök-napok uj határkövet jelentenek Nagykanizsa katolikus életében...
fíened ?k Reu6.
A vér felfrissítése céljából — kivál kép köiépkoru féittaknak és nőknek — ajánlatos néhány nipon át korán reggel egy pohár természetes „Fereno Józaef" keserüviiet inni.
A ma gyermeke
A gyermokegéaiség és gyermeknevelés lexikona.
KSnyvo.pl ld.lgl.a~ ára:
kartonlrozott fedéllel . . P UJ Ízléses erős vászonkötéeben „ Ml Kapható:
FI5CHEL
kónyvkarmkcdéslMn
Horthy Ulklómt 1. Prospektusul nlv««n B««*lok-
_ zalai;kozlony
Az ahódvtnántuli gazdatársadalom seregszemléje Nagykanizsán
" - \' I v
\\m mifri 12_
10 milliós közmunkát Indít a kormány
Budapest, május 11 A Nem re ti Egység miskolci nagy-gyűlésén csütörtököm Falányl Tiha. mér kereskedelmi miniszter bejelen, telte hogy róvidosen 15 millió köz. munkát ad ki az állam^ a házadómen. tességi rendelet pedig még ebbm a hónapban megjelenik. Dr. Antal István sajtófőnök a nagygyűlésen azt fejte, gette, hogy Gömbös Gyula miniszter, elnök Uj magyar közéletet és uj ma. gyar társadalmat akur teremteni. Szekszárdon is nagygyűlést tartott a js\'em-zeti Egység, ahol Sztranyavwky Sán-<fcr kijelentette, hogy a magyar külpolitika az olasz és a német nemzet felé IrányuL A római megegyezésben a búzának olyan nagyarányú exportálását sikerült biztosítanunk, amely alkalmas lesz a gazdatársadalom hely-rétének javítására.
Eltemették Bacsányi János és nejének hazahozott hamvait
Tapolca, május 11 Csütörtökén helyezték örök nyú ga lomra, országos ünnepség keretében Bacsónyi János és felesége, Bauinberg Gabriella Ausztriából hazaszállított hamvait. A tapolcai temetés alkalmából a Petőfi Társa ság vándorgyűlést tartott, amelyen Pékár Gyula elnöki megnyitója után Császár Elemér, a társaság társ®1 nóke Mucsányiról irt tanulmányát olvasta fel, majd a Kisfaludy W saság és az Akadémia képviseletében Szinyey Ferenc és a miniszterelnök megbízásából Treger Ernő miniszteri tanácsos mondottak bfr szédet. Bacsányi Paula, a költő ro kona Bacsányi verseket szavalt. Délután Engelhardt tajK»lcai es l>eresplébános szentelte be a ham vakat.
Egy kiadós esó Javíthat még a buza állapotán
Budtapest, május 11 At OMGE-bw ugy nyilatkoztak \'hogy a «x*uál a szárazság miatt nap. ról-napra rosszabbodik a helyzet, sőt egyes helyeken ki ls kell azt szántani. A búzánál is rosszabbodnak a kilátások, általánosságban azonban egy kiadós országos eső még javíthat a ^uza állapotán. \\
Meghalt a szegedi polgármester
Szeged, májns 11 Dr. Somogyi Szilveszter szegedi polgármester pénteken este hosszas szén-vedé*-után 9 óra 10 perckor meghalt.
Gyakran visszatérő székszorulás, rom emésztés, rattssbélhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülzúgás, szédülés ét lehangoltság esetén a ternésaetea „Faraaa Jáatsaf" kese-ra viz gyorsan megélénkíti a gyomor éa a bekk működését, az emésztést rendbebozzs, megszabadítja aa embert a kellemetlen érzésektől s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt.
Műin 1 a Mai!
A ntgykanlssaf bénulta* > tíUKHJ*-k\'t > IsaralaifiiáUsabbn leszállították. Vuutrt Erzsébet-térről ngv ríuu
1 P M Iliiét. * MmMóéllwnM •nwoil •MM*
4-44 -
Ma szombaton délelőtt 10 órakor veszi kezdetét az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara közgyűlése a nagykanizsai városháza nagytermében, ahol Zala, Somogy, Tolna és Baranya vár-megyék gazdái összejönnek nagy gazda-seregszemlére. A közgyűlésen az időwerű gazdakérdések kerülnek tárgyalás alá.
Pénteken délelőtt érkeztek Nagykanizsára gróf Benyovszky Móric elnök, Malalinszky Ferenc felsőházi tag, dr. Hegyi Árpád, a kamam jogtanáctusu, Gyószlts Sándor baranyai alelnök, Dőry Fülöp tolnamegyei alelnök, Sá-mig József somogyi alelnök, Balatoni József Pécs törvényhatósága részéről, Asztalos Lajos főtitkár, stb., stb. A vezetőség a délelőtt folyamán tisztelgett
| dr. Krátky István polgármesternél.
Pénteken Uélután 3 órakor a városháza kis tanácstermében az elnöki ta. nács tartott értekezletet, mig 5 órakor az igazgató-tanács.
Ma szombaton a dunántúli gazda-közönség meglátogatja a nagykanizsai vajgyárat, ahol Düssig Miksa gazdasági tanácsos, vezérigazgató kalauzolja a gazda-vendégeket.
— (Bélyeggyojttk találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-töl 12-ig a városi rauzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1934 alapon és saját csert-füzebek beadása értékesités céljából.
. _a
á magyar faln népe az orazigzássló alatt
Csütörtökön délelőtt árvalányhajas, fehérgatyás, napégettc arcú kis csapat indult el Sormásról a kanizsai ország, zászló felé. Hosszú Géza körjegyző Kovács Ferenc igazgató-tanító és Pitó I-ajos községi biró hozták be a sormást daloimíépet és a zcwekürt A sor-mád leventék egyforma fehérbe öltözött, magyar dmercs csapata és Unka asszony, gyerek sereg kisérte a menetet. A város határában Ai««fi Antal városi Képviselőtestületi t«g üdvó-zötle a (tormásiakat.
Azért Jöttek a sormáslak, hogy bitet tegyenek n fanatikus magyarságukról a kanizsai országzászló tövében. (Mindjárt elöljáróban meg kell emlékezni Boda Károly joghallgatóról, akt az országzászló gondolatának utbaindl-tója, lelkes harcosa volt és azóta Ls Igyekszik az országzászjó-biaottsárigal együtt a gondolatot a csütörtöki és ehhez hasonló további rendezésekkel eleven tartalommal megtölteni.)
Hatalmas embergyürü vette1 körül fél 12-kor az országzásílót, melynpk írbócám a sormás} leventék dlszőrsége felhúzta az -ünnepi lobogót, miközben a sormásiak zenekam a Hiszekegyet
Íátszólta. Majd Pitó Lajos sormás! báró
Spctt a szöszéire és rutin hozott szónokoknak diszérc váló, lelkes, szépen stilizált beszédet Intézett a közönséghez. A város közönsége nevében dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettcs köszöntötte n .Tormásiakat és beszédébesi a szónoklás klasszikus, férfias szépségével világította uieg az országzászló gondolat lényegét, majd a sormásiak zászlajára és vezetőiknek mellére ki-tüzto az Ereklyés Országzászló Nagybizottság jelvényeit. A zenekar és az énekkar váltakozva adott elő szebbnélszebb irredenta és magyar dalokat, mindenegyik Vitán a közönség lelkes, szívből fakadt tapsai és éljentéjse ün. nepelte a derék (tormási magyarokat. A hwigulato", szép ünnepség után ■ (tormásiak fegyelmezett sorokban el vtonultak az országzászló előtt Délután szerenádot adtak dr. Hegyi Lajos főjegyzőnek, dr Tholway Ztfgmond és Barbarits Lajos daloskerületi vezetőknek a lakásuk előtt.
Sormás magyar népe a magyar őserőt, a magyar hitet, a magyar élet szavát hozta bc a városba és felvillanyozta Wle a városi közönséget, öröm\' volt látni a kottában lapozó, hangszereken Vnesterkedő kérges, becsületes magyar kezeket, a naptól és gondtól barázdált arcokat, köztük akárhány Élemedett, ősz fejet Ezek a dacos, kemény falusi magyarok megmutatták, hogy a föld dolgos népének magyarsága kellő vezetés mellett kimerithctRL len rezervoár)" a magyar ufimZet életerőinek. Amit Kovács Ferenc karnagy és Pitó I-ajos biró a aorraásiakból évek Célludutos munkájával kicsiholtak, büszke értéke a zalai daloskerü-lernck és a zalai föld kultúrájának.
A következő alkalommal a kouuír-városlak ét. kiskomá romiak hasonló látogatása vau előkészületben egy-egy vasárnapi*.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologial megfigyelő jelentének: — pénteken a hőmérséklet: reggel 7 órakor + 16-2, délután 2 órakor + 27-0, este 9 órakor
+ 19-2.
Felhőzet: Reggel éa este tiszta, délben felhős.
Szélirány: Reggel, délben és este északkeleti.
(R) utakat rddlójt ívűit) A isluflé. «i-l laUuli»l«nti ••*• 10 áraban IlvatarM, MMsMI váphaM
hOléBMl.
— Gabonás, lisstes és szrtnaisáfc-
b*n állandóan nagy raktár. VissonW-adóknak árkedvezmény. Sing* Divat-áruház, Nagykanizsa,
lár csak három napig lehet a vásár 50 százalékos kedvezményével Budapestre ntazni
Budapest, mái uh 11
Már csak bárom napig tart a vásár. Három nap, szombat, vatárnap és hélfő áll lendelkeiénére azoknak, akik még eddig nem kerestéálela vá-»árl <i akik ebből a célból fel akarnak utazni Budapestre.
Május M ének, hélfőnek 12 órájáig kell Budapestre érkeznie annak, aki a vásárnak a visszautazás tekintetében pünkösd keddjélg érvényes 90 százalékos kedvezményt igényoe akarja venni.
A vásár iránt eddig mutatkozó nagy nemzetközi érdeklődést a legjobban néhány számmal ludjuk Jellemezni. A vásár első kilenc napján 16.000 külföldi és tóbb mini 30000 vidéki érkezeti Budapestre. A vásáron megfordult Összes látogatók száma pedig Aldozócsaiortók esll órájáig bezárólag közel 40 000-re tehető.
Kl kell emelni, mert külön dicséretei érdemel, a főváros Idegenforgalmi azervezelének munkáját.
A Nemzetközi Vásár által eddig elért Idegenforgalom példátlanul nagy mérete cllrnére egy panasz sem volt, mindenki gyorsan hozzájuthatod az Igényeinek megfelelő elszállásoláshoz.
A közönségei meglepi emellett Budapest olcsótága. Lényegileg ez
Is a szervezés kérdése, mert a helyesen organlzáll tOjnegmegmozdu lásoknál nem lOrlétihet torlódás és igy nem ls keletkezhetik oly ok, mely Indokolttá lenné a rendes olcsó érak felemelését. * Maga a vásár egyébként változatlanul a közönség érdeklődésének középpontjában áll. A vásárt felkereső rengeteg elOkelOség kOrébOl megemlítjük, hogy a magyar kormány taglal ismételten keresték fel azt, hogy eddig a vásárra 12 külföldi váaárvonat érkezeti, megfordult a vásáron a ramputi maharadzsa, olt Járt Kalkutta, Dretda és Milano főpolgármestere, felkeresték a vásárt Hendrick herceg, a hollandi UrálynnO férje, ott Jártak a Magyarországon élő királyi hercegek éi hercegnők és mindazok az előkelőségek, közéleti éa gazdasági veiétlérf&k, akik az ország legnagyobb megmozdulása és propagandaeseménye iránt állandó érdeklődést tanúsítanak.
Három napig tart még a vásár, de már ma Is megállapíthatjuk azt, hogy a 29 éve fennálló magyar vásár 10-lk nemzetközi vására — amint azt a vásárt meglátogató parlamenti lagok ls megállapították — sz eddigi vásárok torában a legnagyobb sikert jelenti. (—)
Olcsó árak
Szőnyegek, paplanok, flanell és gyapjntakarók, tehúrnemü-selymek nagy választékban.
Jl
ZALAI-KOZlONY
1984 ^ »
Mozgószlnház Egy
csodahang története
Néhány hónap óla egy hang tartja Iáiban Európa nagyvárosainak művelt kőZf>- ágét: egy páratlan csengésű me-leg tenorhang, amilyen Cáru&o óta még nem voll.
E páratlan hang birtokosa Josef Smidt. A név nem isinercU.cn a közpn-ség előtt- GramofonlemeBekeu és a rádióban egy idő óta egyre gyakrabban szerepelt és csakhamar a berlini rádiónak egyik legnagyobb attrakciója lett. Pályája a csemovici zsinagógából indult ki, ahol mint gyermek a fiukórus-ban énekelt és később segédkáutor lelt. A széphangu fiatalember magára vonta néhány szakértő figyelmét- Ezek aztán elvitték őt Berlinbe, tanították és íoglullooztatták. És róvid néhány hónap alatt világraszóló énekes leit Josef Schmidtből, akinek hangjában a rácUó utján milliók és milliók gyó. nyőrködtek a világ minden táján.
Természetes, hogy ezt a nagy művészi értéket nem hagyhatta ki számításaiból a íilm sem. Josef Schmidl hamarosan felszólítást kapott, hogy játsza el egy énekes film főszerepét, amely éppen az ő pályájához hasonló müvé&zsorsot visz* a közönség elé. A film néhány hónap elől\' \'\'készült és előadásra került Berlin legnagyobb niozgóképszinházában, az Ufa-Paiast am Zooban. A német sajtó tanúsága szerint ehhez fogható élmény alig volt az utóbbi évek művészeti eseményei történetében. A lenyűgöző hatás alól senki sem vonhatta ki magát. Ott volt dr. Góbbels a Hitler-kormány minisz. fcere is s tcniíaor Jtosef Sehmfdt a közön-»ég tomboló tapsaira sem akart megjelenni, ő volt az, aki titkára utján felszólította a nagy énekest, hogy je. lenjék meg, majd személyesen is üdvözölte őt.
Ez három hónap előtt történt. Azóta Josef Schmidt Hímje és hangja még műidig tnfroron van. Berlin ősz-szes premiermozijai műsorukra vejték ezt a filmet. A fíbn, melynek cime: A szerelem városa, színre kerül nía Nagykanizsán.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, szombat.
6.45 Torna. — Utána hanglcmozek.
9.45 Hirek. - 10 1. Magyar táplálék vagy külföldi táplálék. 2. Lakásunk dísztárgyai. — Közben hanglemezek.
- 11.15-1155 Rádióúzcneick a Nem. zetközi Vásárból. - 12 Déli harang--szó. - 12 05 Cigányzene. - 12.30 Hírek. - 1.10 Időjelzés. - 1.15 230 Bádlóüzenctek a Nemzetközi Vásárból
— 2 40 Hirek, - 3.30 1.40 Bádióűze. netek a Nemzetközi VásárlxJl - 4 45 Időjelzés, hirek - 5 A Nemzeti Gyermekhét keretében a városligeti székes-fővárosi gyermekjátszótérről. — 5.30 Hajós Magda hegedűi, zongorán kisér Herz Ottó dr. — 6 Rádióamatőrposta.
— 620 A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye — 7 40 «A magyar katona és a külföld,. Julier Ferenc ny. vezérkari ezredes előadása,
- 8.15 Majális. Rendező Bánóczi De-zső dr. - 10.15 Hirek. - 10.35 Cigányzene. — 11.15 Hanglemezek.
Bécs. 12 Az Állástalan Zenekar hangversenye. -j, 1.10 Smetana; A csók, nyitány. -/ 4.10 Wiltner-zcnekar. — 5 30 Vidám félóra. - 6 Beut<r Flóra hegedül — 725 Tafet-jazz. - 8.05 Ilros-fehér-plros, egy zászló dala — 10.05 Rádiózenekar
Merényletet kíséreltek meg Dollfuss és Stockinger ellen
Bécs, május il Dollfuss kancellár és Stockinger -reskedelmi miniszter ellen csütörtököd bombamerényletet kíséreltek me„ Dollfuss elten a salzburgi nagygyül^. sen, Stockinger ellen pedig Bécsben a kereskedelem és ipar felvonulásánál
történt a merénylet. Ezenkívül két bei lyen fel\'jépték a Béps-*aízburgi vonal sínjeit és megrongálták a telefouvona-lat is. A merényleteknél csupán egy-két könnyebb sérütys történt. Többeket le. tartóztattak.
Japán dumping-áru után kutatnak a nagykanizsai piacon
Nagy feltűnést keltett nagykauizsai és zalaegerszegi kereskedői körökben, de meg a vásárló közönség körcilH\'n is, az a hir, hogy az egyik nagy zalai tcxtil-oég üzletében lehetetlenül olcsó japán dumping-selymct árusita-nak. A1 hifikből annyi feltétlen komoly alappal bírt, hogy a szóbanforgó cég szokatlanul nagy forgalmat bonyolított le csakugyan szokatlanul olcsó árak mellett, l-ppen ez a körülmény irányította n cégre a hatóságok figyelmét, ugy liogy hamarosan a vám és pénzügy közeg?! kutatni kezdtek az állítólagos dumping-selyem után.
A j>éníügyigazgatóság rendeletére meg is indult az eljárás .vámjövedéki kihágás gyanúja atypján. A cég nagykanizsai és zalaegerszegi üzleteiben szinte egyazon órában jelentek meg a pénzügyi közegek mindkét helyCji uz ü z le t helyiségek ben, raktárakban házkutatást tartottak. A cég főnökei Jóhl-szemüaégük tudatában óvást emeltek a házkutatás ellen, minthogy azonban cz nem használt, önként rendelkezésre bocsátottak mindent a hatóság cmbc. reluek, amire gyanújuk lisztáriísa vé-gett szükségük volt. Igy előadták a gyanúba foyoít állítólagos japán .pro-delü nyeraselymet is, de figyelmeztették az eljáró közegeket, li<,gy »z nem japán, hanem magyar áru, amihez csatolták a számlákat is. A hatósági küldöttek az igazolást nem találták elégségesnek és 48 vég anyagot a kér-
déses selyemből zár alá vettek, lepecsételtek és azokból mintát vettek. Az áru eredetének tisztázásáig az egész lefoglalt mennyivéget őrizetben tartották. A minták vizsgálat végett Sz0m-liathelyré kerültek, a jelcntés-ck megjárták nz összes fórumokat, mig végűt Is tegnnp pjegéfkezetf a pénztigyigaz-gatóság utasítása, fltflíty n eégnek teljes elégtételt szolgáltatott, megállapítván « fellünőcn olcsó árunak csak-ugyan a foevullás s«rinti eredetét Egy-idcjüleg a |>énzüRyigazgatóság a le-fogalt árnt a\'zárelól feloldotta és aj cég szabad rendelkezésére bocsátotta, ugy hogy a további á,ru«it£s most már Zalaegerszegen is, Nagykanizsán Is\' akadálytalanul történik.
"^T^ülMtd* és vidélu itfUgykőjön-
ség ko\'znwUViHM. l>ollák Sarolta, Andrássy-ut 32. I. az ország legismertebb és legmodernebbül felszerelt kozmetikai intézete s igy Hudapesl látványosságai közé tartozik. «Mimcle» szépségápoló szerei világhírűéit, kezelései a legmodernebbek Díjtalan ta-nácsadás. Kérjen prqspektust (A Zalai Jvóztöuy olvasói a vásár tartama ulílt 20 százalék kedvezményt élveznek.
— Közalkalmazottak figyelmébe! Uu-torárolnkut .ónyegesen leszállított árakon ánsltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. szám.
NAPIHÍREK
Szaküzletben vásároljon...
TennisütOK
húrok, cipők, labdák, felszerelések
tennisütő hurozások
olcsón, nagy választékban
Fő-ut 5. sz« — Telefon 91. Hurok már 2 pengő 80 fillértől
NAPIREND Méjus 12, «*omb«t
Római katolikus: Pongrác vt Protest.:
Pongrác. Ur.! I|ar hö 26 \' •
Mozi előadások hétköznap 5.7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Váróit muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógysxertárl é|fell ssolgálat • hónapban ! .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet tér 21. •>. és a kiakanlisal gyócyszeitár
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A ferences tartomány Tön ök a pioljeármwlPniél) 1>. Scheirlng Bonn-ventura a magyar szent ferencrend tartományfőnöke íjénteken délelőtt hosszabb tárgyálá^okat folytatott dr. Krátky István polgármesterrel.
— (A Kathollkun Legényegylet társas klráuriutáMa iiajc*ir«> A KalhoÜkus Legényegylet folyó hó 13.áu Lukács József egyházi alelnök vezetésével tár-Mis kirándulási rendez Bajcsa köz-séglie taelyre a tnyokat és arok hölgy-ycndégcll ezúton hivj.1 meg a rendezőség. Gyülekezés illetve Indulás pontosan 1 órakor az izr. temetőtől Baj-csán Lukács József alelnök litániát és szentbeszédet tart, moly után az iskola udvarán szórakoztató lesz. Ozíonnáról mindenki muga köteles gondoskodni. Italok a helyszínen kap. hatók. A rendezővég kéri a kirándtilá-vqu részi venni szándékozókat, hogv résztvételüket vasárnap délelőtt 10 óráig Várkonvl rb. elnöknek l>ejelen-teni szíveskedjenek.
— (A Nwíjz\'tl Eleség Ifjúsági C*»-Inorlja) un/ est? 9 órakor gyűlést tart a párt helyi égében. A megbeszélendő dolwlí fontossága miatt. . kívánatos, hotfír a ta^ok minél hagyobb: számban jeleljenek meg-
Olcsón szereljük villanyát , rádióját:
Transdanubta.
— (Általános körzeti ipari és mfzö-gazdaHágl kiállítás Keszthelyen) A Ra-
faitoni Szövetség és Keszthely város közönsége Keszthelyen 1931. augusztus 15-tŐl szepteml>er 15-ig kisi|»ari, házi-ijwri, iparművészeti és népipari kiállítást rendez. A kiállítás egyes csoportjai: képzőmű vészeli, ipari, iparművé-szeli és tiépipari klá^itás; termény, szőlő, gyümölcs és borkiállítás A kiállilá>on résziyennl szándékozók V-lentktázenek az Ipartestület hivatali helyiségében, ahol Imvebb információk is bcszcrczheiők. Az Ipa/testület elnöksége. , . !
(A nagykanizsai Kerékpártól) vasárnap délután tartja majálisát az újonnan álajakitotl laz&naki vendéglő kerthelyibégében Elsőrendű kabaré műsor lesz, sok értékei tombola, s&p-sé«versepv, kacsafogás, karikadobás, céllövészet, liz.-n«gy*s riigás Flsőrendú cigányzene Belépődíj 30 fillér. A Centráltól bérkocsik állnak a közönség rendelkezéséi*. Vileldij sz<wjélymkinl 20 fillér Kedvezőtlen ídá esetén a inajplis 20.-án lesz.
Az Jgmándi" vízben ösgyógyerő rejlik. Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.
Nyári divatujdonságok imprimék, mintás
grenadinok, stb. stb.
nagy választékban kaphatók
1134, május 12.
zalai közlöny
Az Ipartestületi Dalárda hangversenye
Udozócsülörtők este a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda megismételte nagyszabású hangversenyét Kett.ng Ke. renc művészi vezényletével A közkivá-natra megismételt hangversenyen megjelent dr. Holt Nándor megyéspüspök is fénypa kíséretével. A hangverseny dal és zeneművészeti esemény volt, amelynek pompás sikeréhez minden egyes szereplő tudásának legjavát nvujtotta. A hangversenyről már mult alkalommal számoltunk l»e részletesen, u mostani est cm először mutatkozott be nagyon előnyösen u Városi Zeneiskola «j hegedű-tanára , Szeles ; Béla llubay Csárda jelenetével, HubJy két magyar zcnekólteményével és Vannay Capdcé-vel, Kerekes \'írén zenetanárnő stílusos zongor^kinérete mellen. Sze-jess kitűnő technikával játszik. L\'gy a Városi Zeneiskola, mint a város zenei és művészeti élete egy kitűnő erőt nyert benne Sok és viharos tapsot arattak a Pisztráng-ötös előadói dr. Krátky István polgármester, Kerekes Irén, P. Pásztor Irma, 1". Garai Mar-gil, Szeless Béla zeneiskolai tanárok, Barabás Dezső, úgyszintén az l|>artes-tülcti Dalárda ós a Zrinyi Miklós Iro-dalmi és Művészeti Kör zenekara.
— (A Nyukow kflzjű\'üW-sf) \\ Nytj-kosz kanizsai főcsoportja csütörtökön délelölt a lV)lgárl Egylet Játéktermében tartotta rnger-Ullm;|nn Klek elnöklete alatt negyedévi rendes közgyűlését. A magyar Hiszekegy elmondása után Inger-UÜnrann Elek elnöki megnyitó, jában üdvözölte a megjelent tagokat, majd Demlény János terjesztette elő titkári jelentéséi. A titkán Mentésből örömmel értesültek a tagok, hogy a kanizsai ebiökség igen sokoldalú gazdasági kedvezményt bjztosltolt a tagjai számára, szabótól kezdve egész a szó-rakozásig. Elhatározta a közgyűlés, Iiogy a 18-as szobor leleplezésére Kanizsára érkező 48-as Nyukosz tagok számára díjtalan szállást igyekszik biztosítani egy éjszakára. Ezért ezúton is felkérik a tagokat és azok jóbarátait, hogy a felajánlásokat mielőbb jelentsék be az elnökségnek, vagy Dcménv János titkárnak, Csány László-utca i. Kimondta a közgyűlés, hogy a május 20-ikt frontharoos zászlószentelésen testületileg vesz részt. Unger-UHmann chiök ezután ismertette a budapesti nagyválasztmányi ülés lefolyását, majd a tagok részéről Jókuthy Béla nyug. uiezredes meleg szavakkal emlékezett meg az uj kanizsai vezelőség rövid működési idő alatt elért eredményeiről. Végül kimondta a közgyűlés, hogy az országos ebiókséget jegyzőkönyvileg biztosítja a helyi csoport változatlan bizalmáról és ragaszkodásáról. ,
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyai Dl-vatáruházban.
(A rendőrség trihlváaa) Felfalva-tik azon egyén, akinek kerékpárlámpá-ját a Csengeri-ut 1 szám alatti ház Udvariból a kerékpárról lelopták, továbbá, nkinek kerékpár csomagtartóját a Weiser ház kapuja alatt ellopták, azonkívül, akinek az ipartestületi yc„. \'géglő előtt kerékpárjáról csengőjét e|. topták, hogy u rendőrkapitányságon \\ emelet 3. számú helyiségben jelentnek meg az ellopott tárgyak azonos-gának kiderítése végett. »- (SAJtftrftn felhőszakadás v0lt esü-•ököo) Söjtör felett csütörtökön dél-» több, mint fői óráig tartó halai, felhőszakadás vonult végig firde-hogy a közeli Zalaszentbalázsou szemben egy csepp eső sem esett.
Nem élet: most menekülni
/lem jó: igy magasan magános madárként Kerengni, aludni fellegek ágyán Fény közelében, mig odalenn sár húzza, ragasztja sárhoz a szállni akarót. Gyémánt toronyból, kerek kis lyukon Csa/c lepillantani, kilesni: nem jó, Elszigetelni rádiónkat földtől, családtól, Emberszivektől: nem szabad. Süket lesz, Ki csak magának dorombol, vak lesz, . Ki nem áll utcasarokra, nem ül Gazdagok arany asztalához, kéregető Küszöbére nem kuporog s táncba nem perdül Gyermekek rajával. Fagyott ember lesz, Ki csak fénygömbök azúrján sütkérez. Arca nem fürdik szegénység vizében 5 keze nem szeg koldussal kenyeret, fiem élet: most menekülni merengő Távolokba, a lélek luxus vonatán Robogni egyedül s testvértelen magános Sziklaként állni. Le kell rombolni Minden gőgsziklát s kezdenimint a t<uszó borostyán, betakarni romok Sebeit s egymásba fonni koszorúként A virágtalan könnyes emberkezeket.
Kocsis László
SPORTÉLET
Az első évzáró tornaünnepélyt a felsőkereskedelmi iskola rendezte meg az idén
, Aldozócsütörtök délutánja u Zrinyi pályán. A nagyrécsei országul felől nagy porfelhőket kavargat a szél A Zrinyi sportpályám |>edig tüzesen süt a nap éltető sugara. Megnézem az órám, 4 óra 15 |>ercet mutat. Pattogó ülomü indulót játszik a levente zenekar és a récsci uli oldalról feltűnik a felsőkereskedelmi Iskola első sport-százada. Kék kabát, fehér nadrág A nadrágot piros öv teszi feszessé. Rugalmas, fiatalos üde lépésekkel vonulnak a íiagytrfbü" elé, hogy a SZÍP számban megjeleni érdeklődőket disz-isenettcl üdvözöljék. Nagykanizsa tár-sadalmának frhbiifcn rétegét képviselte uz a tavaszt divatszinekben |>ompázó közönségkoszoru, aki úgyszólván minden helyet megtöltött a tribünön.
Először a zenés szabadgyakorlatokat mulatták be. Meglepő felkészültséggel.
Majd különl>öző szereken produkálták magukat a fiuk és a gyakran felhangzott tapsvihar bizonyította azt, hogy tetszeti a közönségnek. Talajtorna köveikezelt u műsoron, amiben úgyszólván az intézet majdnem minden növendéke résztvett, ami nagy előrehaladásról tett tanúbizonyságot A tornamutatványok végére maradt a toma-ünnepély csemegéje, a szergula és ta. lajgula. Ezekben az intézet tornaoktatójának, 1-ázár Arthumak sokszínű eredeti ötleteit fedezhette fel a hozzáértő szemlélő. Szer- és talajtomáb*n a következő növendékek tűntek kl: Somogyi. Juhász, Varga, Detrich, (iyarmaü, Nyirő, Kovács, Heltuy, llei-nitz, Keszler, vitéz Bujdosó. Dlask, Szokol, Bálint, Várhelyi és Wuchsler.
Az ünnepély második része az atlétikai számok lebonyolítása volt. Ki-
VÁROSI mozgó
Május 12 és 13-án. Szombaton, vasárnap
Bucsu-előadásak
lilőadások ma szombalon 6, 7 és 9 órakor, holnap vasárnap 3, 6, 7 és 9 órakor _
Világsiker 1
L
A szerelem városa
Joseph Schmidt, a világ legjobbhangu tenoristájának diadalmas sikert aratott filmje.
Fényes kisérő műsor.
Szombaton és vasárnap ai alsó elAadások filléresek.
emelkedő eredményei «\\ kóvetk\'iők: 100 méteres síkfutás 1 vitéz Bujdosó 50.8 mp. 100 méteres síkfutás |. Bei-iűt\'. László lltt mp. 1500 méteres síkfutás 1 Jerauschek Gyula 5 perc 1.2 mp. 80 méteres sikrutás 1. Brand Béla lüJi mp. 800 méteres síkfutás 1. Varga László 2 perc 155 mp Távolugrás 1 Varga László 035 m. Magasugrás 1. Keszler Ferenc 160 cm. 5 kg«* súlylökés 1. Beinitz László 12-72 m. Diszkoszvetés (Kisok méret) 1 Somogyi Jenő 39.00 m (lerelyvetés 1. vitéz Bujdosó Ernő 4105 m. \'
A fenti két rész összegezése után Somogyi, Beinitz, Varga, vitéz Buj-só, Keszler, Gyarmati, Jeruusche* sulok a növendékek, akik a jegtelleaebb dicséretet érdemlik meg. Náluk nagyobb dicséretet o»ak tomat»Báruk, Lázár Arthur érdemel, aki időt és fáradtságot i»em kiméivé Ilyen szépen előkészítette őket a tornaünnepélyre Végül Balogh Dávid intézeti Igai-gató tartott lelkes magyar hazaszere, tettől átitatott beszédet, amelybea te-vábbi lelkes munkára buzditotta növendékeit. Hangsúlyozva, hogy milyen nagy erőfeszilésre van a m" fiatalságának szüksége, jövő életének kialakításához, Kiosztotta a megérdemelt érem-díjazásokat és sok szerencsét kívánt növendékeinek.
Minden nyertes növendék egy kisebb tiszteletdíjat is kapott éremtMJa mellé, melyeket a helyi kereskedők bocsáj-toltak Szívesen az intézet rendelkezésére Az Intézet igazgatója ezúton köszöni meg az adományozóknak figyelmességükéi-
_ iwn**.
Magyarország—Anglia 2:1
35.000 néző elölt aratta a magyar válogatott futballcsapat legnagyobb diadalát az angol válogatott ellen. Káprázatos iramú, végig legmagasabb *zinS*uahi küzdelemben fölényesen győzötv a csillogg tudásu magyar gárda az utolsó pillanatig teljes erö-bedobása"! küzdő angol válogatott \\ ellen. Már 2:0-ra vezettünk Avar és ;Sár«>si góljaival és csak azután sikerült / szépíteni az angoloknak aik^eredmé-nyen.
Atilla—KiS|>est 0 :0.
Levente eredmények
Ékszerész—Nemanti 5:3 (1:2). Az Ékszerész nyerte az idei leventebajnok-ságot-
Teleki—Törekvés 3:1. A Transdanubáa—H unyadi és a Vasutas- Zrinyi II mérkőzés elmaradt
Vasárnapi mérkőzések
Zrinyi pálya flíl 3 órakor Vasutas Keresk. iskola,biró Szirtes. Fél 5 órakor Nemzeti—Sáska, biró Czvotkó.
— Intézett és az előirt lloeuná anya. gok olcsón beszerezhetők Slnger divatáruházban.
— Remek nagyszélU fehér divatkalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai Divatáruházban.
Ofc&jóndsjjöf
wltamczibati nétakozhatik
ost olcsón vásárolhat csillárt!
(10—30 százalék engedmény május 20-lg)
Transdanubia R.-t.
C«ang«ry-ut 6, Talafon 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. mt|u« 12.
Emlékeztető
Május It. A Mezőgazdasági Kamara közgyűlése a virusháaázi.
*UI» II. Ref. lesjipkjni avaláai
A Kerékpáregylot majláliBa Lazának, bra
A Kathoiikus Legényegycli társas kirándulása.
Má|ue Za A frontharooaok sássléssaa-leléel ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végzemk szó-vétségének közgyűlése 3 ómkor az iskolában, este 8-kor vacsora a Koannábaei
Tornász ünnepély délután 6 órákor
• Zrinyl pályán.
Kertmegayiló ünnepély u Katbollkus Legéuye©\'letbeai
MáVátM. Turista Egyesüld alakuló-gyM4s«.
tl. Kereskedelmi Alkslmtaotlák nyári mulAUáflá.
turista Egyesület ismerkedő estje.
Amhie s. Izr. leAnyegylct kerti mulat-sága az Iparos székház kerthely(. ségében
Jualus.4. VI. Urtell bangvcwony (Né. metil Mária) ai IpamwzdkhásMn NI 9 érakor.
14- Tűzoltók juoiállsa az iparos ezekház kerthelyi.égében
KOzgazdaság
— (<;»zdaü»zlek tanilo^MVI kkáazfu-
Uaá) Az Alsódtnlászluli Gaxdatiaiti Kór Május \'27-én, ywsáruup tanulmányi ki. rándulást rvjutei a Mczöguzdusági l|>ar lt. T. kaposvári bérk-lénck és gróf Festetics Kristóf csillagmujori gazdaságának megtekintésire A tanulmányi szenzlü rrg/el H órukty a Cukorgyártrun al helyezeti lalajlabonilórium megtekiu-lésévei kezdődik, azután mezei vasukul a loponári kerületben levő kis. ivánl mangalica fiaztató, a fészurlakl monlafuni tchcné-szart, a répasi vörös, tarka tcheigfrsxet, a répási kerület és a kuposlurcdi szervasmiubu hizlalás ku. rül szemlére Az uradalom sörrel ven. dégeli meg a résztvevőket, Aszalóban pedig síUádet Lap a társaság. A tanul, mányi szemle cGéluláu 1 órakor ér vé. get, ugy hogy Pest felé a háromnegyed 5 órai gyorsvonattal már el utazni. Az Alsóduuáulull tlazdaiiszti
Kór tagjai Kanosvárru, az Országos Egyesüld taglal íredig Budapestre Je-lentsék lre legkésőbb május IVig részt-
vélek szándékukat A ■ turul, szálló, bun kedvezményes eiMállá olasl eszközöltek ki Kaposvárott
Busa tlszav. (ul) 77-ta 10 50- >0-75. 78-as I»fl0-10«i. 79-ea 1070-1005. 80-as t»«0 11 OS dunánl. (ul)77-e> 1030 -1045 Tt-aa 1040-1055, 79-ea 1050-10115. tO-aa 1080-1075. rozs (ul) 6-25-635. — Zab I, 1.1000 -1020. ujteagerl llastalü I 940-Ma
StHérrtiár
Felhajtsa 2071, eladatlan 453 Elet-raaaH 080-081. ssa.letl 075-07), aze deC WMép 072-0(14, könnyí 066-070 tW iadl öt* 068 070, ltod readfl 0 aagol aűkU I. 080 -088,
vban 095-1-00, a>ir 1-20 l«lJHW l<M. Miaum 102-1 10.
Kiadja a laplulajd....... Közgazdasági Rt.
a«as>ker( Nyomda 1.D4l„Ui Lantiadé Váilalata Nagykanlsaán.
NjMjJMít Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 78l ,saám.
mindenki a helyi kereskedőknél 4a iDaroeoknál azerezxa be I
Ke ^niiljl
KALAPOT - Divatos n6i kalapok P 2.BO.MI. - Festés, étalakités. - Horthy Miklós-ut 13.
APBOHIHDETfiSBK Saját lerméau iaisrasliaaat lutányoasn kimérem. Kerti nádgarnltura eladó. Qyár-ulca 37. • ló slrlakae Iámét kaphaió, literje 44 fillér. Dudáa-borcama, Magyar utca. *
■ lad* kettöazobáa szép ulcal lakla auguaituira. Bővebbet Erzsibe! tér 16. íuizeiüzlel. *
MKakalérala, lágaa. száras bulo rozott szoba kiadó. Deák tér 2.. emelet. -
■áaaaaaaauk 150 laltából 10 lllltr-ért kaphatók Szabó Antal, Bőlv0a-!4r. 6. •
Hálószobák, ebédlóbutor, esIUlrT képek, háztartási dolgok slb eladók. BraaébetJér 1, udvarban. 2070
Egy pontosan járó. szép tallára olcsón eladó. Seherz. Bazár. •
lálaaabáa utcát lakáa auguaztuara kiadó. Hunyadi u. 20. * Aa Erzsébel tért huacaarnokombm elaő rendD blehahua kapható. Tiszteletiéi Deulach Divld. »7I
Egy kisebb eladó. L\'sengery ut 40. sz • ■élsaaMa, .,\'öszobá*. vlzvesetékes udvari lakás augusztus l-re kiadó, Kl«-faludy ulea 17/c. 1940
Nspl ötórai muqkára bajáréagt kere -aek. Klnlaay a 5 , töldazlnt, jobbra. * OalHoaaM biztorozott utcai szoba kü-tön bejárattal, kiadó. Klntaiy u. 13 * Mallgand bormírö alaSd. Flórián-tér 17. SS. •
Oyeimekkocalk legolcaóbb lotráia Téth. bazár. Kerélgnmml eladáaa. 1508
K0loa0nh6nvviarBHiat Sugér-ut 2. az. alól Fő ul 8, Bazár-udvarba helvez tem ál. 2032
Sai\'alaal nyaralónak, klubháznak kl. válóan alkalmas faépület, (blokkház, az-elótt Schwarzenberg herceg , vadé izpavll-onla) olcsón eladó Qrünhul Henrlkné. Deák-tér 2. EkMIákzataar, csIUir, képek slb. eladók. Caengary-ul 7. Házmester. 2050
MuiakáalaAay lelvéteKk Klein cukor kaOaemben Erzaébat-tár 17. •
PONYVA
7Q í 1/ LEGMEGBÍZHATÓBBAN
L, O A IV HIRSCH és SZEGŐ-nél.
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacslngek
remek színekben, óriási választékban
3 pangítSI 12 pengőin
minden ár.a. Csak elijringu árukll
JRrónyai MvatáruJ&ász
NortQy MIKIós-ui 1. Vdrosöáx-paloia.
BüloruaH ulcai uobit keres idd. sebb hölgy Deák téren vagy közvetlen kör-nyékén. Cím a Hadóban,
Zmék, ponyva, bórtxlj, garolMlJ,"^ denléle gép és hengerolajok legolcsóbb napi árban, további kolctönxaák és köl-CTönpooyva, melyet ajánlatos mir moit előjegyeztetnl Kelemen Razsó cégnél Deák-tér 9. *
lySgekkH egjUtt Janiul hó 1-é\'lt
3 szobái jidvarl Jakéa, jntllíkhe-Magyar-utca
(1 [1_
1 HMm
1 I is sok pénat 1 takarit msg, 1 h" 1 n yomtataény. 1 szükségletét 1 és kBsyvait I lapunk C 1 ■ nyomdéjékan, I Ffi-.ut B. alatt 1 rendeli meg.
Al urouú íviuio tiHHt»t ti vti
ÓVAK00JUMK A «UMUH KMsmn wmoAZOU 90* o M»«0»xunAM,H«\'"\'*u" utMxxa « nouzum* *i
AMONIL
------, jOrsftA M1I«lfo<X(S ttAÓmnt^/HUf
NOSPHASEN ....TUTOKIL
laivéltetvek ellen: P R O N I K O L
Kapható :
ORSZAO JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi aierek alö. keieskadéaáben
Nagykanizsa, Erzsibei tér 10.
A bírósági palota mellett. Telelőn l»
Gutenberg ttyontta és MM Lapkiadó Vitllalata
Maiykaniiti
KOeiyvnyonda, kdnyvkBtéazet, voaaalazó hitént, izlctl könyvek és dobozok pára ■ „Zalai KBzIBny" politikai napilap uarkasstAaéfla és klarféhivwM*
Készítünk!
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzinlézell, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskulal nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, uictfhívókat, eljegyzési és eskalési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, Hetede leket, röplapokat és mindenléle a IzMaea JtfálHMsa ayMilatványokat.
Gyártunk i
űakil könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tOmbflket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplártámboket, faünaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ki-vUeltWi éa a kgeloább árakon.
Nyemda, saarimztéség és kiadóhivatal Pft^rt 5. aoén akitt
iban Nagykanizsán. (Pelelös uzlct»ezetó: Zalai Károly.)
74 évfolyam 107. szám
Nagykanizsa, 1984. májúi 13. vasárnap
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
iMffcMaKalg éa kiadóhivatal: Tfet 6. mim. " "* [*U<I, Mtlfl kivételével
r*UTIIAI PAPILAF
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElófUctéai ira : egy bóia « pcogfi 4* MUér Sieikeutf^Ki és kladóMvaUli telelőn: 79. aa
Nemzetismeret
kta: Hm Bállat m. k r. vallás éa közoktatásügyi miniszter
A középiskolai műveltség legjellemzőbb vonása nemzeti jellege, ennek a műveltségnek az európai műveltség színvonalán álló, de a leghatározottabban nemzeti irányú mü veltségnek kell lennie. A középiskolai műveltség kell, hogy magában foglalja a korunk művelődési színvonalától előirt humanisztikus és reális elemeket, de mégis oly ipa gyar nemzeti műveltségnek \' kell lennie, amelynek birtokában és anyagának ismeretében volt tanulói hasznos tagjai, lehetnek a magyar társadalomnak, képzett munkásai a magyar közéletnek és etikus világnézetű polgárai az államnak.
Ennek az általános műveltségnek főeleme és egyben a magvar középiskolai oktatásnak gerince is >a némtettomeret. A tanítás központ-jában nem a humanisztikus, vagy természettudományos, hanem a legtágabb értelemben vett nemzeti tárgyak állanak. Ily nemzeti tárgyak elsősorban a magyar nyelv, az irodalom és művészet, a történe lem keretében a* állami, gazdasági, társadalmi élet jelenségeivel, a föld- és néprajz és — amit szintén ide kell soroznunk — a magyar művelődés történetében alapvető szerepet betöltött latin nyelv és műveltség ós a nemzet erkölcsi világnézetének alapjául szolgáló vállá sok tana. Ezeknek a nemzeti tárgyaknak központi szerepéhez képest a német-osztrák iskolarend szerben nenuetl tárgyként tanitolt világtörténetek, helyesebben\' a német—római birodalom körűi forgó európai történetnek hát/érbe kell vonulnia a nemzeti történet alaposabban kiépített tantárgya mögé. A nemzeti történetet kell bővebben és részletesebben tanítani, mindenkor kapcsolatban a magyar történél szinkronisxtikus hátteréül szolgáló világtörténeti események és helyzetek ismertetésével. Másrészről eb-befr a nemzeti történetien helyet kell találnia, a megfelelő összef\'üg Rések kapcsán, az állami, gazdasági ós társadalmi jelenségei ismertetésének Ls, amelyek fontosságukhoz képest valamelyik tanévben, vagy félévbea összefoglalóan is előadha \'ók. Hasonlóképen kell megtisztítanunk a modem nyelvek oktatását azoknak a német, v«gv francia, vagv 0,*z gyermekeknek étveaetére szof gA\'ó régi irodalmi műveknek az olvastatásátót, amelyek a magyar gyermeknek csak keserűséget és Kínlódást okoznak.
A nyelveket, megfelelően kivá-Jaazott irodalmi olvasmányokkal kapcsolatban, mint nyelvet kell tanítanunk. A német, francia, angol, olasz és más irodalmak fejlődé wjl és azok remekeivel akár for-nitásban, akár a nyelvek tanulása közben saerzett készséggel eredeti-ben is, az irodalmi tanulmányok során ismerkedjék meg a tanuló. A
Az sgósz világon pusztít a katasztrófái!* szárazság
Negyven év óta nem volt olyan rossz termés, mint amilyen az idén lesz Amerikában Az emberek repülőgépeken a magasba menekülnek a hőség és a por elől
London, május 12 Az egyiptomi csapások egyikének, a szárazságnak megismétlődése az Újvilágban már elérte az Atlanti Óceán partjait és mindent ellep. Aki teheti, legalább repülődé pen 15.000 láb magasságra száll fel, hogy kikerüljön a poros, fojtó levegőből. A repülők azt állítják,
hogy a magasból a vidék háborgói ióoeánhoz hasonlít. Ez az elemi csapás csak növelte azokat a pusztításokat, melyeket a tartás szárazság a vetésekben okozott. A terméskilátások a legrosszabbak .10 év óla A 17 legfontosabb termőállamot ter-méskatasztrófa fenyegeti.
A hivatalos vetés jelentés *
Budapest, május 12 A legutóbbi hivatalos vetésjelentés óta ettelt három hét időjárását, Magyarországon is páratlanul álla magas hőmérséklet és rendkívüli szárazság jellemzi. Egy-két nap kivételével nyári idő uralkodott. A repce kevés kivétellel gyenge, a szárazság miatt visszamaradt, közepesnél gyengébb termést igér. A korai vetésű őszi búza szára alacsony, a szárazságot eddig elég jól bírta, de további fejlődéséhez kl adós eső lenne szükséges. A későbbi vetésű buza eső hiánya miatt megállt a fejlődésében. A tavaszi buza gyengén áll, visszamaradt és sárgul ni kezd. Jó és közepes közti ter-"mésl igér átlagban. Az őszi rozs a rendkívüli szárazság miatt nem tudott eléggé bokrosodni, kalásza
fejletlen, sok helyen ki is szántották. A tavaszi rozs ritka és alacsony Az őszi rozs majdnem mindenütt gyenge, Vasmggvében pedig rossz. Az árna megállt fejlődésében. A1 zab még jól birla a szárazságot, de már kezd sárgulni, a korai tengeri nem" fejlődött, a későn vetett lassan és hiányosan íejlődík. A burgonya, cukor és takarmány-, répa szintén megakadt fejlődésében. A rélck fűnövését a szárazság megakasztotta. Ha nem lesz rövidé sen eső, gyenge szénatermés van kilátásban. A gyümölcsfák elég jól virágoztak, bár igen sok a rovar és hernyó. A szárazság miatt igen sok éretlen gyümölcs lehull. A szokatlan meleg miatt általában háromnégy héttel előbbre van a szőlők fejlődési álla|>ota.
Hogyan állják a szárazságot a Kanizsa-vidéki vetések ?
A földművelő lakosság most az egész világon komoly aggodalommal kíséri a már maj<lnem egy hónapja tartó szárazságot A zalai gazdák is sírnak az eső után, mert mindennap egy-egy reménységüket perzseli le a száraz forróság.
A termések jelenlegi állásáról meginterjúvoltuk az egyik legismertebb kanizsavidéki földbirtokost, aki
a következőket mondta:
— A rozs a száraz-meleg időjárás következtében időelőtli teljes virágzásban van. A vetés általában a téli hó és hideg miatt helyenkint ritka, a kalászok pedig rövidok. Helyenkint igen sok egérkár mutatkozik, ugy hogy egyes gazdaságokban ki is kellett szántani. Az őszi buza szára már kifejlődött, most a ka-
lász kezd előbújni. Nagyon várja már az esőt. Ha a buza rövid időn belül kiadós csapadékot kap, akkor közepes termésre ícbz kilátás. Kikelt már a tavaszi zab ós árpa is, de fejlődni, sajnos alig tud Helyenkint a nagy szárazság miatt már a levólzete Is kezd sárgulni. A kapás növények is igen kívánják már a csapadékot. A burgonya részben kikelt, a másik része azonban még nem, mert a szárazság miatt nem tudnak fejlődésnek :lndulni a gumók. Ha rövideden esőt kapna, még könnyen behozhatná a s»e«-vedett veszteséget. A korán elvetett tengeri már kiken ée fejlődésnek indult. Helyenkmt azonban tavas* szal trágyázott és szántott földbe, kerül, amit a talaj szárazsága miatt; nem lehetett kellőkép me$nunká?i-ni és igy most ha el is vetik\' a magot, anyak csírázása teljesen bí zonytalan addig, amíg csapadékot nem kap. Lóherékben is helyenkint igen jelentős károkat okoztak az egerek, ugy hogy kisebb területeket ki kellett szántani. Ami megmaradt az aránylag még elég jól fejlődik.
— Melyik növény birja legjobban a szárazságot ?
— A lucerna. Meg sem látszik, még rajta az esőhiány. Takarmá nyozás céljaira már meg is kezdő dött a lucerna kaszálása. A rétek egyébként teljes virágzásban . vannak, bár ritkák. A legelők egyelőre zöldek és tudják még táplálni az állatokat. \' *
— Milyen az állatállomány vidékünkön ?
-- Igen szép. Allataink jói telel tek, jó húsban és erőben vannak. Mindnyájan kinn vannak a legelőn.
így fest a termésfront Kanizsa
magyar nyelv és irodalom oktatási anyagából hovatovább inégis csak ki kell küszöbölnünk a múltból itt maradt, ma már formai érzékkel is biró retorikát, stilisztikát és poétikát. Helyettük adjon a középiskola négy felső osztálya modern értelem ben vett irodalom-ismeretet ós irodalomtörténetet és a magyar irodalom fejlődésének ismertetése közben térjen ki a világirodalmi háttérre és összefüggésekre. A földrajzot részben természettudományi alapon, részben politikai és gazdasági vonatkozásaiban ma is tanítja a középiskola. Keretében helyet kell találniok az aIaj)vető néprajzi ismereteknek is. A latin nyelvi oktatásban is szükség van újításokra, különösen az olvasmányok megválogatásában, tyhol a klasszikus irodalomból főleg a jellcmképző cs a latin műveltség mibenlétét megvilágító olvasmányokat kell kivátfa
gatnunk és gondot kell fordítanunk a magvarországi latinság jc lesebb termékeinek s általában a latin és magyar műveltség viszonyának ismertetésére.
Ismerve az ifjúságnak a nemzeti tárgyak iránt tanúsított érdeklődését. kedvét és érzését, a világirodalmi, világtörténeti, világpolitikai és világgazdasági jelenségeket és kapcsolatokat ebben a beállításban kétségtelenül jobban fogja megérteni és értékelni, mint adatok felesleges tömegének elsajátításával. Az iskolai műveltség igy jut közelebb a magyar élet gyakorlati követelményeihez, nem pedig az által, ha a tanuló túlterhelésével mindig ujabb és ujabb, úgynevezett \'gyakorlati* tananyagot illesztünk a tanrendbe.
A nemzeti tárgyaknak a tanítás közép|>ontjába való beállítása pontosan megfelel annak a kiemelkedő,
sőt elsófohleges szerepnek, amit a középiskolában a tanítás mellett a nevelésnek juttatni akarok Jcllemne velésre vonatkozó útmutatásokat a tanárok rendtartásban és utasitá-tokban fogják megkapni. Mártó hangsúlyozom azonban^ hogy a tananyag megválasztásában és a tanítás módszerében is kifejezésre akarom juttatni a nemzetnevelés és, az egyéni jellemnevelés irányadó szem pontjait.
Amit a középiskolai tanítás elé állítok ideális követelményként, egyik napról a másikra meg nem valósitható. De a tanításnak ez a módja a jól képzett, tárgyukat Igazán ismerő és szerető tanárok előtt ma sem ismeretlen és a tanárképzés megfelelő irányításával és az iskolafelügyelct uj rendszerének kidolgozásával, általában, valóra lesz váltható.
vkWtén ebben a tavaszi nagy szá rács ágban
Tüxkattuztrófák sorozata a szárazság ét vixhMnv miatt
Sopron, inájus 12 A vérmegye közigazgatási bízott S\'S^iiak szombati gyűlésén a meg döbbentően gyakori tüzesetekkel foglalkoztak. A bizottság feliratban az igazságügymlniszterhez fordult és kéri, hogy a megye területén gyujtogatásokra elrendelendő statárium kédéaét tegye megfontolás tárgyává.
Sátoraljaújhely, május 12 A várostól 10 kilométerre fekvő Vajdácska községben szombaton borzalmas tűzvész pusztított. A tüz egy szalmatetős óiban keletkezett és a nagy szélben percek alatt tovább terjedt. Növelte a katasztrófát a vízhiány. A tűzoltók majdnem tehetet lenek voltak az oltási munkálatok nál. Teljesen leégett 34 ház, 80 csűr és gazdasági épület, megrongálódott 8 ház. A kár meghaladj a 200.000 pengőt.
Tüztk falában
Csütörtökön hajnalban két tüz volt Zalabesenyőn. Egv. éra tájban kigyulladt és leégett Hifimin Vilmos gazdálkodónak az Öreghegyen levő borpincéje. Alig értek be a tűzoltók, 5 óra tájban ismét ki kellett vonulniok özv. Toplak Ferencné földműves asszony gazdasági épületéhez. Csütörtökön este Göcsejben is tüz volt, Paizsszeg községben kigyulladt a AdAros-család portája, majd a szomszédos Horváth Gyula gazda pajtája és cséplőgép garnitúrája, Tuboly Sándor és Csizmadia Pálné gazdasági épületei. A kár meghaladja a 30-OQO |H»ngőt. A tüzet állítólag gyújtogatás okozta. Megindult a nyomozás.
Asszonyok oltották a tüzet Zalatárnokon
A minap Zalatárnokon kigyulladt Ftto* Vendel gazda lakóháza A nagy szélben szerterepülő szikrák több kazlat és az istállót is felgyújtották. Feltűnő volt, hogy az oitás nál majdnem mind asszonyok se gédkezlek. A csendőrségnek valósággal kényszeríteni kellett a fér fiakat, hogy vegyenek ők is részt az oltási munkálatokban.
Nagyfontosságú megbeszélések Henderson és Eden között
^London, május 12 Henderson szombaton váratlanul visszaérkezeti Páriából. Londonba, ahol hosszasm tanácskozott Kden főpecsélőrrel. Eden délután repülő gépen Párisba utazott, majd onnan Genfbe folytatta útját. Henderson és Eden megbeszélésének n%gy ion tosságot tulajdonítanak politikai kő rőkben.
Nem történt merénylet Brflalng ellen
Berlin, május 12 Egyes külföldi lapok azt a hirt terjesztették, hogy két rohamosztagos merényletet .kísérelt meg Brü-ntng volt kancallár ellen Illetékes helyen kijelentették, hogv a hír nem felül meg a valóságnak
_ Férfiak] részére legkellemesebb viselet a Tropikál szövet. Hatalmas választék SchOtznél.
ZiSLAI KÖZLÖNY
I9S4. máim 13
május 20-ig!
Nyers selymek
Hernyó selyem
Imprimék Divatkelmék
Maradékok
Hallotton olcsón!
DIVATCSEVEGÉS
Rovatvezető: Eidfe BMm
A Nemzetközi Vásár asszonyi szemszögböl
6n ím ugy kezdeni beszámolómat mint a vásári rádióüzenök: «halló halló hölgyeim, itt vagyok a Nemzet! közi Vásáron és nagyon Jót érzem magam.> Illetve neiu is érzem magáin olyan jól, mert itt annyi hasznos és jó dolgot lehetne vásárolni, ami egy asszonynak \'nélkülözhetetlen,. fiogy elkedvetlenetek, ha arra gondolok, hogy mesinyi pénzem nincsen, hogy ezeket n dolgokat megtudjam venni. A szemem elfárad a *>k tarkaságtól, a lábam roskadozik a rengeteg mász-kálástól.
Az első érdekes jelenség, ami meg-kapolt a bejáratnál: a dohánykiálli-tás forgalma fis ezt a forgalmat 7O százalékban hölgyek honyolitják le. ligyro több nőt érdekel\'a Vásár uj cigarettája. Itt ..kezdik a vásártást. Ha mást nem is vesznek, de a cigarettát mind megkóstolja.
Különösen sok a fiatal házaspár és jegyespár a Vásáron Mindegyiket .a lakásberendezés érdekli. f.s itt azután lehet rendezkedni. Hatalmas terülefn vannak a legkülönbözőbb Ízlésnek megfelelő buIonok F.s milyen s/épek! Milyen praktikusak! Ha az embernek csuk egyszobás lakásra telik, ép ugy l>c tudja rendezni, mintha 4-5 szobás upixartmanja volna. Vesz egy rekamiert, |ez a háló, egy Íróasztal.könyvszekrény-fiókos kombinációt, ez az urtszoba, egy nagyobb fakuüt, mely egészen csukott, tálalásra kiválóan alkalmas, ez az cüédlő, egy asztalt két fotellel, a szalon. Hát kell ennél nagyobb
komfort?
A konyhabútorokról külön kell megemlékezni Pazar színe* konyhakre-dcnceket állitanak ki, amiben együtt van az egész konyha. Fent üveges rész a porcelláhnak, középen fiókok a fűszernek és danilóknak, oldalán uz edényeknek és egy külön kis rész a seprőknek, lent pedig a jégszekrény.
IdeáliS. ,
Láttam még egy érdekes dar«l*)i-azl <asztaitárcát > Ez kérem egy két-fühi nagyobb tálca, melynek ha két fülénél lévő gomlwt megnyomják, két láb ereszkedik u földre és azonnal asztal benyomását kelti. Ez a Vásár szenzációja.
A kézimunka és fehérnemű osztály-Iíoz érek. Istenem, mennyi öltés, mennyi szorgos kéz munkája! Fantasztikus ötletü újszerű lakásdíszítő kézimunkák, terítők, nipp alá valók. A legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. Érdekes a diszpámák, liogy kimentek a divatból Csak elvétve látni egyet-egyet. Pedig nem is oly rég, — emlékezzünk csak vissza, — nyakra főre gyártottuk a különböző kcli\'m és go\'be-lin párnákat, hogy u díványra rátéve diszitse lakásunkat és a lfcgv e vendégek megérkeztek, a párnáknak már (csak a földön volt a helyük.
Nagyszerű kiállítású p.helypaplanok ejtik ámulatba a közönséget- Ma dunyha helyett csak ezt használják, kevesebb helyet foglal cl és Mqjtkai szebb, viszont van olyan mvleg, mint a dunyha.
Na azután egész külön pavillonban van a Vásár hőlgyközónségét legjobban érdeklő divatbemutató Az éles •ilágitásu, halk zenés arénában naponta négy bemutató ájlik le, de mindegyiknél zsúfolásig megtelik a terem Itt látni a magyar ipar diadalát-Nem hiszem, líogy Chanell, vagy patou bemutatóin nagyobb az érdeklődés és lelkesedés, mint itt Egy-egy sikerült modellt hatalmas taps kisér Van kérem itt harisnyakötőtől kompléig minden. Nagy tetszést aratott cgv nyári kötött kosztüm, mely kabát nélkül tenniszruha. Ugyancsak sok a kötött sportruha főleg nadrágos fazonban. Az estélyi ruhák bemutatója közel egy órát vesz Igénybe. Mind mugyar gyártmányból készültek Az estélyi ka-Iiátok pedig az idén a t»ftot választották igen helyezi. Hölgyeim, olyan
1984, májul 13.
romantikus zenéje van egy ilyen taft-nak.... \\ • í \'
A fürdő trikók közül különösen az u fazuii aratolt nagy sikert, amelynél a \'meutartőszerú felsőrész a kótoldalt gombolódó nadrághoz egy zsinórral volt összefűzve. Érdekes újdonság, de kizárólag magas, jóalnku hölgyeknek ajánlom. A pizsamák alig térnek cl a tavalyitól, Wfeljebb kevesebb a kél-srinft összeállítás.
Végűi a látottaktól elkálmlvn kifelé vártszorgok és meghúzódva egy félreeső pa<í»n, a szökőkutak kellemes cso-bogása mellett megírom ezt u cikket.
Oyomor- és bélbAntalmak, hasüregbe!! vérpangás, !
migtén, kimetUltség, szédülés, silv-sioruás, rémes álmok, ijtdösség, általános rosszullét, a munkaképesség csökkenése sok es«tb:n rövidesen megszűnnek, ha a beteg néhány napon *t reggel éhgyomoria egy po-pár természetes „Fereno József" keserüvizet iszik. Az emísztőszeivi bajok orvosprofesszorai általánosan dicsérik a Fereno József viz enyhe és megbízható hatását s azt gyakorlatukban sűrűn rendelik.
A 16.000 pengÓ hátralékos tanszerdíj törlését kérik a polgármestertől
A nagykanizsai Iparostanonciskola feliigyclőbizotlsága most foglalkozott többek közölt az évekre visszamenő, leg kivetett 10.000 pengő tanszerdij kérdésével. A bizottság tagjai megütközéssel vették tudomásul, hogy a .tanonctartó mesterekre akarják a tanszerdijat áthárítani, amit uz iskolának kellett volna a bizonyítvány kiadásánál beszednie. A felügyelöbizotlság el-határozta, hogy megkeresi a polgármestert, hogy a tanonctartó mesterek részére kivetett ezen dijat törölje.
Hasonlókép foglalkozott az ipartestület elöljárósága is a tanszerdij úgyével és ugyancsak erre az álláspontra helyezkedett.
A Városi Mozgó a piarista kápolnáért
Magyar Jánosról, 0 nagykanizsai mozi igazgatójáról nem most van alkalmunk elfczór megállapítani, hogy szive van. De a mostani ténye kútón megemlítést érdemel.
A város egész lársadaiína vállvetve dolgozik, rendez, gyújt, ad a piarista kájtulnáért. libbe az akcióba belekapcsolódott a ■ Városi Mozgó is. Mugyar direktor hozatott egy vallásos tárgyú ós egy vidám lilraet. Fizeti a lilmck kölcsöndijít, szállításét, ailójút, az előadások ösz-szes költségét ós a két litinet egy műsoron játszatja hAlMu is, kedden is. reggeltől este llig. A befolyó összeget jH\'dig uz utolsó lillér-ig, tehát a teljes bruttó jövedelmet a piarista kápolna céljaira adja, sem költségeire, sem rezsire egy fillért a pénztérból ezen a két na l»on ki nem vesz.
Az üzleti óletbcn szinte szokat-lan mérvű közcélú áldozatkészség megérdemli, hogy feljegyezzük e hasábokon.
(Miy^erajiM taláfkeié|s) mla-it" csütörtökön délelölt 10-töl 12-ig. délután 6-141 í-lg í, mlndrn rasárusp délelőtt 10-től I2.|g • várost mazearn helyiségében. Minden alkalommal csere, Mlchei tjj4 a|>[K1D u „J4t eset.-1 tizetek beadása értékesítés céljából.
ZALAI K0ZL0NY
Igmándi
Ha bele síg gjötri, arra lényen gondji, Igmándi-vai emésztérét mindig lendoen tartsa I
világ legjobb keserüvlie I
Figyelem: Az Igmándi kewrtivli kis. Utm. U la ..... Is kaphatót
Igmindi-ból nem kell pohírszimra inni, ntgytd- vagy fél pohár cég szokott lenni I
Duoánlul gazdái 12 pontban foglalták össze kívánságaikat, amiket (elterjesztenek a kormányhoz
A nagykanizsai gazda-parlament Qlése
Szombaton délelőtt ült össze négy vármegye gazdakózönsége, hogy az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara évi közgyűlésén megvitassa mindazt, amire a magyur gazda-közönségnek szüksége van. Ezt meg előzőleg pénteken délután összeült a Kamura igazgató tanácsa, amelyen összefoglalták a magyar gazdák kívánságait, amiket a kormányhoz felterjesztenek.
A közgyűlésre a négy vármegye legtekintélyesebb földbirtokosai és gazdái jöttek össze "Nagykanizsán gróf fíonyouszky .Mór clnóklelc alatt. A megjelent díszes gazdakö-ség soraiban többek között olt láttuk Malatinszky Ferenc felsőházi logol, dr Plihál Viktor felsőházi ta got, Sámik József felsőházi tagot, az Országos Kamara elnökéi, dr. Tarányi Ferenc vasi főispánt, Pesthi Pál keszthelyi akadémiai igazgatót, dr. Kovács.Sebestyén Endre feLsŐházi tagot (Paks), Tyó-szíts János földbirtokost, dr. Krátky István |K)lgármeslert Zalavármegye alispánju képviseletében, vitéz Po-rosztonyi Kálmánt, u Somogymegyei Gazdasági Egyesület igazgatóját, báró Mirbach Antal orsz. képviselőt, Dússing Miksa gazdasági tanácsost, Balatoni József pécsi alelnököt, Asztalos Lajos kamarai fötit kárt, Bátya Sándor gazdasági fel ügyelőt (Kaposvár), Halmi Pál tolnamegyei gazdasági felügyelőt, Fodor Jenő gazdasági iskola igazga lót (Somogyszenlimre), Bipó Imrét, a magyar agrár sajtószindlkátus főtitkárát, Kovács5fel>estyén Miklós, Somogyi Gyula földbirtokosokat, Barthos Gyula hercegi erdőmestert, Hering Dezső gazdasági segédfel-ügyelőt, számos zului fújd birtokost éa gazdát.
Gróf ltenyou&zky Mór elnök meg nyitójában rámutatott a gazdák helyezőt érc
— Ha végignézzük a többi államokat. - mondta — ahol a gazdák tömörülnek, észre keU vennünk, hogy az a kivitel szem|>ontjából a magyur gazda helyzetét nagyon megnehezíti. Már |>edig az ország helyzetének javulása a mezőgazda sági termények kivitelétől, azoknak piacra helyezésétől függ. Magyar ország népének zöme őstermelő. Fájlalják a magyar gazdák, hogy midőn igen fontos gazdasági tárgyalások folynak, a magyar gazda társadalom két legerősebb expoiwn-sót, az Országos Kamarát és az üMGIvt nem hívták meg. Nem vonják kétségbe a minisztérium szak közegeinek tudását ós hazafiságát, de egészen más a?, ha két ós fél millió független gyakorlati gazda képviselője tárgyal. Nem kételkedik benne, hogy a magyur miniszter nem követ el mindent a gazdák ügyeinek elintézése érdekében, de azt látja, hogy amikor a dolgok t>zé l>en megirlJultak, utána csakhamar megbénulnak Utal arra, hogy \\a gazdasági szervek nem mükódner együtt, mint a többi érdekképv letek. Közelebb kell férkőzni az szág szivéhez, részt kell venni ország sorsának intézésében is.
Az elnöki megnyitó után az igaz gatói jelentést terjesztették elö, úgyszintén a zárszámadásokat, amit a közgyűlés tudomásul vett. Itt gróf Benvovszky utalt arra, hogv a kamera a tiszti fizetéseknél 30.000 P redukciót eszközölt és egyéb téren Is 32.000 pengős megtakarítást tudott elérni.
Asztalos főtitkár erután az alap-szabálymódositást terjesztette elö, hogy a kúriánként beküldendő tagok létszámát fel lehessen emelni.
Ennek alapján Zalamegyc 30 rendes és 10 póttagot küld be. Ujy-szintén a Kainnra nyugdljstabaly-
zatát is módosították a tisztviselők javára.
A közgyűlésre mindósaxe két indítvány érkezett, mind a kettő Sámik I József felsőházi tag indítványa : | 1. a somogyszentimrel gazdasági iskolát szervezzék át téli tanfolyami!-vá és az intézetet helyezzék át Ka-ixjsvárra, ahol a város nagyobb ál-lázatokra is hajlandó az iskola ér defcében, 2. Jj-lliivandó a kormány figyelme arra, hogy a magyar hússertés számára külföldi \'piacot bU-tosltson. * i
Varga Gábor gazdas^nditványa: Írjanak fel a kormányho^" hogy aratás utáni időig ne lehessen a gazdánál semmit lefoglalni.
Mit kér « kormánytól « gazdatársadalom ?
Asztalos főtitkár előterjesztette az igazgatótanács ülésén letárgyaltakat. Egyebek közt u munkások cl. helyezésével is foglalkoztak és meg állapították, hogy az Alsódunántuli Kamra területén majdnem száz százalékig sikerült a mezőgazdasági munkásokat elhelyezni. Beszámol
Olcsó árak

Szőnyegek, paplanok, flanall és gyapjutakarök, fehérnemű-selymek nagy választékban.
lak a ruhaakció sikertelenségéről, amely |>énzhiányban leli magyarázatát. .Majd a gazdakózómég általános panaszaival ée sérelmeivel fog lalkozták, amely alapján elhatároz ták, hogy 12 |>ontban foglalják ösz-sze kívánságaikat és eaeket tejjjj^ jesztik a kormányhoz. A 12 ponT ban az alsódunántuli gazdatársadalom kéri a kormányt, hogy 1. a termény és iparcikkek árait arányo sitsa, 2. hogy ezek öss«hai\\gxásba hozassanak a termények áraival, 3. borfogyasztási adó töröltessék el, 4. a kózmunkaváltság lényegesen taór séklendő vagy teljesen eltórlendő, 5. az őszi vetésekben az egérkárok arányában földadó elengedése, 6. adófizetési haladék a cséplésig, 7. a piaci és vásári helypénaek l«uál lítása, 8. a vasúti fuvardijek mér séklóse, 9. az őrlési vámok kszálli tása, 10. a piacok és vasúti állomá sok megkózellthetésére és munka alkalmak teremtésére utak továbW építése, 11. olcsó éa hosszú lejárafü gazdahitel, ÍZ a vadászati törvény, dly módosítása, hogy a v^dáez kó-*t kárt m
meg
te les \\ legyen az okozott téríteni a gazdáknak.
A közgyűlés egyhangúlag magáévá tette az igazgatótanács javaslatát. \'
Kiss Tóth József (Máhom) a fiatalság elhelyezkedését tetteacóvá a mezőgazdasággal kapcsolatban.
Gróf tíenyooszky elnök utalt erre hogy a követ ke*ő kamarai kósgyü-lés már az uj kamarai rálaastáft*
ZALAI" KÖZLÖNY
1084 májút 13
alapján ül össze, nzérl a Kjnnara vezetősége rievébon bucsut rnond a ga^ársudalomnnk éi köszönetit fejéri kl tátnog&tásukért
I)r. Tcrátwi Ferenc a hál% hangján emlékezett -meg flenyov-Klky elnök eddigi lelkes éa cnodmé-Jiyes munkásságáról a gazdaközön-*ég érdekében
Gróf Benyoi<s:ky Mór elnök dr. JinUky polgármesternek köszönetei mondott a dunánluli gazdák nevé ben a* tapasztod vendégszeretetért.
1>r. KnUkij István polgármester az alispán megbízásából köszöntötte Zalamegye, majd a város nevében a négy vármegye gazda kőző ipérét. Köszönte, hogy idejöttek éblR a halárvárqsba. amely valamikor gaz dog volt, t de ma szegény és ezer-szfcre^pn sinyii azt u bájt, amit Tria non okozott. Ebben a váraslxau a magyar gazda mindig becsű lést tudóit kivivni, meri itt közvetlen közelből láljtik szorgalmát, haznfisá-gát, törekvéseit, Ez a/- állandó együttélés a gazdaközöaséggel meg. erűsitette azt u hitet, hogy a magvar élet a magvar földből fakadt. Hogy az ország jövője össze van kapcsolva a magyar földdel.
Viharos éljenzé-s fogadta Krátky l>olgármester szavait.
A közgyűlés gróf Benyovszky elnök zárószavaival véget ért.
Közgyűlés elölt a nagyszámú gaz-daközönség gróf Benyovszky vezetésével meglátogatta a nagykanizsai vajgyárnt, ahol Dilisig vezérigaz gató kalauzolta a négy vármegye gazdatársadalmát
RÁDIÓ-MŰSOR
ltMdjpe.t, vasárnap-
8.45 Hirek. - 9.10-0,55 lládióüze-mrtek a Nemzetközi Vásárból. 10-11.10 Egyházi ének és szentbeszéd. 11.15—12.15 Ev. is len tiszteiéi 12.20 Idöjelaés - 12.80-13.ft5 Bádióüztrie. tek. - 11.30 «Rá<*ókrónlka.» Elmondja l^ipp Jenő. 15 <Juhásxatunk jövedelemfokozásának utjai - 15.15 -16.55 Bádtóüeenetek 17 «fiWM az utsz^U árokb.ui » Hankó Béla dr elő-adása. - 17.30 Budapesti Kamara kórus. 18.15 «A sikerről.. Huszár Károly (Pufi) vidám csevegés*\' — 1*46 Hanglemezek: operaáriák. 10.30 • Miákold körkép.> Móricz Zsigmond előadása -r 20 OpereUrészk\'tck. 21.30 Hirek 22 Cigányzene. - 23 Németnyelvű előadás. 23.15 Jazz Wcygand TBwr énekszámaival. Budapest, hétfő.
6.45 Toma. Utána hanglemezek.
- 9.45 Ilirek. 10 1. Finnországi levelek h kiegyezés korából 2 Téli ruhanemüek megőrzése nváron. Köz-bm hauRkmeeek - 11.15—11.55 Há-dióűzenctck. - 12 Béli harangszó. -12.05 Hanglemezek; táucdalok. - 12.30 Hirek. - 13.10 időjelzés. - 13.15-14.30 Bádióüzemtck 14.10 Hirek.
- 15 30-16 40 Hádióüzeneuk. -10.45 Időjelzés, hirek 17 Asszonyok tanácsadója. 17.33 Szórakoztató zene. - 1830 Német nyelvoktatás. -19 «A tornászvilágbajnoki versenyek nemzeti íontossága . — 10.15 Magvar nóták. Előadja Csöka Béla és cigányzenekara, — liwaikél kürtös kiüli. Komáromi János elbeszélése - 21 Hirek - 21.20 .Erkel Ferenc fénykora.. Klöadás. Közreműködik Goda Gizella Hllnszky Zsigmond, Palló Imre dr. és zenekar. — 22 Időjárásjelentés 23 Jacs-zenekar.
ABBáZlá :: PALACE HOTEL BELLEVPE
Közvetlenül a tengerparton a slrandWrdó átellenébe-. Leszállított penslóárak, Ho»zabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensló Összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — Pengöbeflzet. s. — Fe vl ágos lás és szobarendéiig Budapesten az állandó Irodában, Carllon szálló (Teleion 889j~70).
á magyar kormány panaszát a szerb határsértések miatt fienfben napirendre tflzték
Genr, május 12 A magyar kormány szombaton genfi képviselete utján panaszt nyújtott be a főtitkárságnál. Ebben szóvátette a szerbek részéről mái-évek óta sorozatosan elköveteti ha társérelmeket és egyéb incidenseket, melyek ellen orvoslást kért. Eddig ugyanis minden ilyenirányú diplomáciai lépés eredménytelen maradt.
A panasz kiemeli, hogy olyan természetű sérelmekről van szó,
melyek igen komolyan veszélyeztetik Magyarországnak Jugosz ávlához való viszonyát és amelyekre nézve igen kivánatos, hogy mielőbb megfelelő rendezésbe találjanak.
A panasz kon^ly hangja a népszövetségi körökbén igen komoly visszhangot keltett és nagyon kellemetlen meglepetést okozott a kisantant körökben fől<$g azért, mert a panasz tárgyát már ki is tűzték a mostani tanácsülés napirendjére.
Elfogták Ausztriában a nagykanizsai Szafhmáry Gézát
Éppen turista-útra Indult, mikor a körözés alapján felismerték
Szuthmáry (iéza vasúti gyakornok esetére még emlékeznek a kanizsai táraságban. A f-atalcmbcr meglopta sa. ját barátját, aki barátságból lakást adott neki magánál. Szuthmáry előkelő budaj)esti vasúti főlisztvisv-lö gyermeke, aki annak Idején mint gyakornok került le az itteni vasuli állomásra. Jó módiira, hiztos fellépése csakhamar biztosította a legjobb körökbe valő befogadását, amig egy napon kiderült, liogy méliatlan lett az uritársaság szeretetére.
Szathmárv ellrn eljárás indult é» a klr. törvényszék ki is tűzte a főtárgy alást. Eljöttek az összes tanuk, csak
a vádlott fiatalember nem jött el. A törvényszék nyomnzólcvolet bocsátott ki ellene, ami egyenlő a letartóztatási paranccsal. Szathmárv akkor eltűnt, Budapesten sem tudták hová lett. Később, hónapok múlva Ausztriában az utcán felismerték a nyomozólevél alapján, amikor éppen turisztikai felszereléssel indult valahová. A magyar igaz-ságügyi hatóságok kiadatását kérték a víiegszokott uton és tegnap adták át jz osztrákok a magyar hatóságoknak Szathmárv Gézát, akit,egy soproni fog-házőr vett át és kJsért le Nagykanizsára, ahol átadták u kir. ügyészségnek. ■ i
Ma már mindenki tudja ...
Kerékpáralkatrészt
legolcsóbban
filléres árban
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykereskedőnél leh^t beszerezni.
.Csepel Rapid tusakerékpár szabadonfutó Torpedó-aggyal 96*-- pengő.
SZÍNHÁZ
A színtársulat msgnyftö előadása
Fodor Oszkár társulata hétfőn a kora reggeli órákban beköszönt, hogy ettől kezdve minden kanizsai tavasznak kedves szinhzái órái feledtessék a napi gondokat.
A már kifüggesztett falragaszoktól eltérően u megnyitón szerdán színre -kerülő sFehérvári huszá\'rok. bemutatóját csütörtökön már ujabb operett-bemutató, az «Egy csók és más semmi, fogja követni részben azért ia, kegy a teljes opercttegyúttest az cúő két napon megismerhessük.
Kis ízelítőül azt is közli a színház, hogy a társulat újonnan bemutatkozó erői milyen művészi rangjelzéssel lép-hek a kanizsai közönség elé. Mindjárt elsősorban Mezev Mária é< Vágő M«ry. Előbbi a aWmal előadások attrakció-ja, aki társalgásiján egy előkelő buda. pesti szinház szerződésével lép a «Tolv«J».ban a színpadon *égen hallott Fodor Oszkárral együtt színpadunkra. Vágó. Mury szépsége és fiatalsága ve. télkednek azzal a bosnorkányos lánctehetséggel, amellyel Pécsett ls első felléptével betopta magát nemcsak a liatulság, de a szépet szerető hölgy-közönség kegyeibe is. Szász Istyánka aki vígjátéki szubrett és a Belvárosi Szinliáziól keröU társulatunkhoz, szintén spk kellemes óráTTtog szerezni. Az uj vezető urak közöl a tavaly meg. kedvelt Gál Zoltán tánooskotnikus mellett, sőt előtt az ország legzseniálisabb komikustánoosa, Erdődy Kálmán lesz az előrelátható közkedvenc. Berczy G<éza, a tlcgsaebb. jelzőre hallgató magyar színész a Vígszínházból közismert és minden tekintetben hó-ditó. Kallós Emil az Akadémia kltün-tető oklevelével egyik legszebben be-izélő színészünk, a meleg tehetségű újból visszatért KoUay Gyulával együtt. Ha mo*t mindezekhez hozzá-vesszük, hogy a múlt évi kedvenceink közül HarcZos Irén, Stenczy Mirlá, Vass Irma, Acs Bözsi, Galetta Ferenc, Danis Jenő, Keleti Árpád, «gy nagyon kedves hangú fiatal énekes, Burányi Albin és tóbb mint 15 fiatal szülésznő és soinész száll harcba a nagykanizsai közön bég meghódításáért, akkor nyugodtan nézünk a színházi évad elé abban a biztos tudatban, hogy ebből a harcból közönség és a szinház ls győztesen kerül\'ki
A társulat kitűnő karmestere egyik legjobb zeneszerzőnk és hangszerelő karnagyunk: I»adoss Rezső, akinek koncertmestere a mult évekről is előnyösen itt működött Dankó Géza lesz, nagyon jól összehangolt zenekarral
Ezidén Fodor Oszkár, az igazgató ls nemcsak rendezéssel, de néhány elsőrendű saw«p eljátszásával is rését-Nresz a társulat művészi unokájában is.
Ajánlatos, bogy Csillag Jenő utján biztosítsuk helyeinket már csak azért is, mert előreláthatóan ezekkel ax abnormálisan olcsó helyárakkal mindenki, aki teheti, állandó látogatója lesz szép kis színházunknak. Itt kell megemlítenünk, hogy a kétannyi be. fogadóké|>ességü pécsi szinház teljes társulata mintegy harminc százalékkal olcsóbban játsaik Kanizsának, mint I*éc*mek és igy természetesen csak akkor lesz életképes a kanizsai színházi évad, hogy ha mindenki tehetségéhez mérten látogatja ax előadásokat.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyai Di-vat áruházban.
Fehér cipőkülönlegességek ujbói érkeztek
Bocskorok, weekend-cipők, sandalettek lagolcsább árban
Ntttényi Sándor és fia cipoáruházaban Nagykanizsa, Fó-m 2. wr«** nw*
\\
HÜmAjut 13
Balatoni kuUura — Budafokon
Alig három esztendeje hogv n Buda. foki Keresztény ifjak Egyesülete meg. tcl«i)Cd«tt a Balaton mellett s a< Antal-telepen -úgyszólván ebedül állá példaszerüséggel elsőnek építette fel saját erejéből ifjúsági nyaraló telepéi s máris mint Ízig-vérig Balaton-nijóni gó testület, komoly felkészültséggel áll ii Balaton-kultusz ápolásának és fej^ lesztésének nemzeti fontosságú ügye mellé.
Nemrégen rendezte az egyesület Budafokon, saját székházában, most már harmadik Balatoni Estjét, amelyen a város társadalma ur élen Zá-borszky Nándor polffámtest .rrel Igen nagy számmal veit nészt. Különös jelentőséget nyújtott és cgy&n megbecsülését is adta az estnek az a körülmény, hogy annak műsorán izori Izsák Gyula felsőházi főlcrembUtos, a Balatoni Társaság üv. alelnöke, továbbá Gy. Czikle Valéria irónö, a IWlatoni Társaság hölgyblzoi Hágának elnöknője, valamint dr, Szabad Antal kir. tanfelügyelő, a Balatoni Társaság tagja is közreműködtek.
A megjelenteket Dalios JáiHjx, az Egyesület önképzőkör] szakosztályának elnöke üdvözölte meleg szeretettel, majd az egyesület szavalúkórusa mutatkozott be Ábrányi Iimil és Gy. Czikle Valéria\'\' gyönyörű balatoni költeményeivel. Komoly zenei tudást és felkészültséget árult cl Karudiu Ferenc cselló szólója a Gollcrm&nu: Kan ti -lena. A nagyszámú hallgatóság fi-gyeimé kitüntető érdeklődéssel fordult izeri Izsák Gyulának lebilincselően magas szárnyalású, költőien szép elő?ldá*a iránt, amelyet talán leghívebben balatoni bimnusznuk mondhatnánk. Ita. jongó csodálattal IieszéH róla s szedte füzérbe szép magyur tengerünk esi-lrtmló göngyölt, pompázó Kzhukben varázsolta elénk a Balatonnak igaz magyar lelkét, szavát, szinét, illatát. Csodálatos munkát vágatott s u megje. ludtés erejével hatott minden hallga, tóm. Méltán illeszkedett a műsor ke, fVt,y I ■ a K. I. E. lávák) wmekara AbVa. hám Pál: Viktória nagy egyveiegjének tökéletes előadásával, melynek Jóks.tí komoly sikerét .szinte váratlan meg-lepeléivel multa felül Kovách Gubiká-\' nak ugyancsak zenekari kísérettel elő-, adott énekszámai. Könnyedén, kellemes bájjal énekelte Révfy balatoni nö-táit, majd egy Giudlttu részlet klasz. szikus előadásával bizonyította l>e felfelé tehetségének és céltudatos munkásságának már valóban klforrotl ne. mes értékeit.
Egyik kimagasló fénypontja vnlt uj estnek Gy. Czikle Valéria Írónőnek rondkivül sikerű előadása, amelybei} Balatoni regős elmü verseskötetének legszebb számolt adta elő. Előadásában nemcsak a készségnek, hanem a leg. hivatottabb előadónak az Írónak ,mü. vészelével, szivével, lelkével beszéll, Rultogott s dübörgött a Balaton pajkos szellőjéről _ ringó hullámairól, de vészes haragjáról, viharáról is.
Stílszerűen kapcsolódott a hangulat-lioz Fischer Jánosnak hegedűn elő. "dolt Kubellk: Szerenádja, a magát iskola képességeinek teljes kibontako. tásávaL
Szabad Antal dr. felolvasása a pe. dagogus szakavatott éleslátásával és "laposságával irányította a figyelmet " Balaton értékeire, különös jelentő-séggel méltatva a K. I. E. Antol-telepl alapításának horderejét
A gacdag műsort az egyesület el. Hőkének lendületes zárószavai fejez-ték be. Végül az esi Zsolnuy Zoltán és dr. Hettyey Gyula saját szerzésű, gaz-^K humorral é« ötlettel megirt Hala. tonl bohózatának előadásával fejeződött be.
NAPI HÍREK
2ALAI KÖ2LÓNY
NAPIREND Májtsa 13, vasárnap
Római katolikus: Exandl. Protestáns: Szerv. Ur.: I{u bó 28
Mozi előadások hétköznap 5.7 éa 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Városi múzeum éa könyvtár nyitva csütörtökön éa vasárnap délelőtt l(Möl 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban : .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet tér 21. aa. és a kistunlmi gyógyszertár. Oőzfürdő nyitva reggel 6 órától eete óráig (bétlí, azerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Májua 14, hétfft
Róni. katolikus: Bonifác. Protestáns: Bonifác. Izr.: íjai bó 29
Tavaszi lázongás...
őssiel ahogy van, jól van minden. Megférünk egymással szépen én és a szegénységem.
Tavasszal hivnak szédült messzeségek zúzmarás, feh r Jégvirágos tájak, , sohselátott, nyáriílalu kertek, \' hegyek, tavak, mind engem várnak. Selymek zizegő, hűvös ténye, szépség, mit a földön csak ös zehord-most mind, mind nekem kéne. (tak, Lila kod ez orgonákon, napfény a gyepen könnyekre fakaszt,
Uiam.oly furcsa szép,szomorú mindez: vidd el fölöttem hamar a tavaszt
_ Lldltt Julin
— (Klneveaés) A m- kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter Twrdy Anna polg. leányiskolái tanárt május hó elsei hatállyal a VH.-lk fizetési osz-lálgba nevezte kl.
— (A Keresztény Jótékony NfrflrM) által rendezett hathetes szubászati tanfolyam l>efejeződölt. A vejeléssel megbízott Fekete Margit nőszabó ugy az egyesület, valamint a tanfolyam résztvevőinek teljes megelégedésére végezte feladatát.. A tanfolyamot az őszi idény alatt az egyesület megismétli. A Nőegylet vezetősége.
— Eljegyzés. Kanyar Erzsike és Szávai (Stéfely) József zalaszoniba. lázsl oki. jegyiö, jegyesek. (Minden külön értesítés belőtt.)
Vallásos (Ura a .Volt egyszer egy barát.\'
— (MetfMlt egy eserkéaz) Súlyos csapás érte Faragó Már|o» nagykanizsai festőművész családját, melynek egyik kedves tagját, a 11) év«s ifj. Faragó Mártont ragadta magával pénteken a halál. Ifj. Faragó Márton távo-zása azonban nemcsak a mélyensuj-tott hozzátartozók lelkében hagyott be-töltheteUon űrt maga után, de szivén találta a néj>es nagykanizsai cserkész-családot is, melynek igen szeretett, élénken tevénykedö tagja volt. A 374 sz. Orcgeserkészeket érintette talán leg. fájdalmasabban ez a gyors távozás, hiszen alig másfél héttel ezelőtt még ott volt/ közöttük a barátságos kis cserkészoltbonban, ahol már lázasan íblyt u tervezgeiíis a uyári táborozásra. Iíscen u táborozáson ifj Faragó Márton már odafenn a csillagok között fog őrt állani és fájó szemmel tekint le pajtásaira, akik közül az éjféli órákban a Nonos őrtálló biztosan gyakran tekint fel hozzá. Egy héttel ezelőtt már nem veit részt a sorakozón a cserkészott-honbun. Ekkor már odahaza birkózott az influenzával, amely ágybadőntötte éa amely crősebbnek bizonyult nála. Az alattomos kórral nem tudott megbirkózni u fiatal test, melynek életerejét egyre jobban aláásta Néhány nap múlva szövődmény léped fel és pénteken délután elindult ifj. Faragó.Már-ton óregcserkész az örök táborozásra. A kanizsai cserkészek disztemctést rendeznek az eUávozott bajtárs szá-mára, akinek vasárnap délután fél 5 órakor adják meg a végtisztességet. A temetés napján, vasárnap délután c-serkész-diszőreég fog állani a kad>. temető haiottaaliázában levő ravaiul mellen.
Ha siet, clpöt Fillérekért vehet.
Hői és gyermekcipőt Hihetetlen eleső árban.
Havas Áruházban
Deák-tér 15.
Gabonás, Itiftea és sxalmazaák-
ban állandóan nagy raktár. Viszontel-adóknak árkedvezmény. Slag*r Divat-áruház, Nagykanizsa.
— (Aa OMKE) kanizsai csoportja vasárnap délután jólsJherüU családias kirándulási rendezett az alsóerdőbe. Mintegy hetvenen vetlek részt a kiránduláson Melczer Jenő alelnök vezetésével. Az első kbérleten felbuzdulva több hasonló kirándulást vett tervbe az OMKE vezetősége.
KALAPOT Z™
- Divatos női kalapok P 2.50-tól.
Faatás, átalakítás. - Horthy MliklAi
■ut IS.
Csak
Ciáxiozott
LUKÁCS OYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
lakásba költözzön I
Rendeléwket fölvesz:
FEHÉR VILMOS
KÉJ-ut 28-
HA MESTfíHElTT A OYOMt^T,
CSEPEGTESSEN KOCKACUKORRA
DIANA
SÓSBORSZESZT
ís SZOPOGASSA £t-i
HANYiUGERt^MKlWsf MtlaazONIl^
QÖ«CSÖS FÁJMLAUI ENYHÖLWík i
Az asszony miatt...
Dobos Flórián molnári lakos szerencsét ment próbálni Kanadába. Fiatal házas \\iolt, a 22 éves fiatal menyecskét otthon hagyta. Egyedüli törekvése az volt, hogy az uj világban annyit tudjon szerezni, hogy később alapját vélné egy szilárd megélhetésnek, öt évig dolgozott és küzdött kQftn a messzi idegenben, mialatt otthon fe. leségének az ingatlanán levő adówágot kellett volna törleszteni. Dobon dolga azonban ugylátsxik nem ment ugy, ahogy gondolta, meri őt év ulaü mindössze ezer pengői küldött haza uz adósságtörlesztésre.
Mikor Dobos hazajött, a falubeliek csakhamar besúgták a fiatal férjnek; hogy iniy ő a tengerentúl volt, addig Szálai József igyokeze^ vigasztalni a szalmaözvegy menyecskét, aki álljtólug nem vetette meg ezt u azéptevést. Dobost a dolog nagyon elkeserítette, azért bosszúra határozta cl ttfagát. Egy alkulommal zsebkésével ugy ellátta Szalui dolgát, hogy az súlyosan megsebesült. Még mai napig Bincsen rendjén.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék.
A tanúvallomásokból kiderült, hogy a vádlott mások előtt is megfenyegette Szálait. A tanúvallomások és a törvényazéki orvos véleménye gJapján viljSz Csillaghy György ügyész módosította a aulyos testi-sértés vádját és szándékos emberölés bűntettének kísértete miatt emelt vádat. A tőrvényszék az iratokat áttette a kir. ügyészségre.
— Igen oloaó oailldr-vdadr Tranadanubidndl»
— Bútorvásárlás nem tfoodt Teljea
berendeléseket leodkivül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is asál-Utunk. Kopsteln butoráraház, Horthy Miklós-ut 4.
Erzsébet királyné szálló
Budapaat, IWH CnitwnlM B.
(A Belváros kí)ip<in(|ib«ri).
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. A* Erxsébat pinoában agypinoár raadssarj HmOi I jHMigtt SO «U*r.
* ZALAI KÖZLÖNY
±
Olcsóbb 1 a bérautó!
A nagykanizsai bérau\'ósok a viteldíjakat a legminimálisabbra leszállították. Vasútra Erzsébet-térről vagy vissza
1 P BO fillér. A MrauMAIIomAa a«yadü!l talafonja
4-44
- (Atayáfc Napja) A II. körzeti (Roz-gonyi-utcai) álL elemi Isloola ma, május 13-án délután 3 órai kezdettel tartja meg az Anyák Napja ünnepélyt a Rozgonyi-utcai iskola udvarán, melyre a szülőket és a tanügy barátait tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
— (Aram-szünet) Ejxltkczés miatt a Királyi Pál-utcában és a Sugár-utnak a Rozgonyi- és Vórósmarty-utcák közé eső részében, május 14, 15 és 16-án cVjÚentes napokon, reggel 8 órától délután 5-ig az áramszolgáltatás szü. netei t f
Hétfőn és kedden a legszebb vallásos film a moziban.
— (Elfogták a Rttier.ptace srarfcá-Ját) Néhány nappal ezelőtt a szentgyörgy vári. szőlőhegyen telten érték Imre János nnpsz4»t«>st, aki behatolt Hitler András kanizsai kereskedő présházába. A son.-ogyszentmiklósi csendőrök Kaposvárra szállították, ahol tegnap már ej is iilélte a bíróság 8 napi fogházra.
— Francia grenadlnok exlusiv mintákban Schütznél.
— A Színházi Élet uj számában az Intim Pista rovat uj formában, de a régi kedvességgel mondja el mindazt az érdekességet a legnagyobb dologtól, a legkisebbig, amely a pesti színházi éfl irodalmi világban történt. A Nemzetközi Vásár mipdcn káprázata megelevenedik tc Színházi Élet uj számában.
— B*kasülvedés és lúdtalpbajiam gyógyítására és megelőzésére gyógy-bclélek Milténfi cipőüzlctben kap-iiatók.
— A lángész, aki utánoz. Ez a cím
furcsán hangzik, de hogy nem mond lehetetlent, azt példákkal bizonyltja remek tanulmányában Hevesi Sándor, fölsorolva Július Caesar és Nagy Sándor, Napoleon é8 Julius Caesar, Ver-giliu.s és Homenos érdekes szellemi kapcsolatát. A lángelme utánzása vagy annyit jelent, hogy mások hordják összo Ő előtte az anyagot, amelyből neki kell megteremtenie a megszületésre váró remekmüvet, vagy annyit, hogy a saját géniuszát csak egy nálánál is tündöklőbb fénynek a körében tudja felszabadítani. Hevesi Sándor tanulmánya az Uj Idők eheti számában jelent meg.
— Intézeti g uz előirt llc«uml anya. gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
— A kétarcú ember. Valentiné Williams, a kémregények világhírű szerzője az egyiptomi ásatásuk ékszer-rablóinak titokzatos világát vetíti elénk, megrázó izgalmakkal és drámaj bonyodalmakkal a Palladis legújabb Félpengős Regényében. Hősének vakmerősége határtalan, furfangja átsegíti mindén veszedelmen és ha összesző-rul■\'is nyakán, a "hurok, sohase lehet tudni, hogy nem bujlk-e ki bclőlef...
„Volt egyszer egy barát" megy hétfőn és kedden a moziban.
— A külföldi é« vidéki hMgykőzfa-•étf koxmeUku»a Pollák Sarolt*, Andrássy-ut 32. I. az ország legismertebb és legmodernebbül felszerelt kozmetikai intézete s igy Budapest látványosságai közé tartozik. «Miracle. szépségápoló szerei világhírűek, kezelései a legmodernebbek. Díjtalan tanácsadás. Kérjein prospektust. (A Zalai Közlöny olvasói a vásár tartama alatt 20 százalék kedvezményt élveznek.
— Pünkösdre fehér, szürke, barna és fekete cipőket Miltényl cipőüzletben vegyen.
_ a japán dumplng sem versenyezhet azokkal az olcsó kerékpár és alkat-rész árakkal, amelyeket Brandl Sándor és Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
Időjárás
A nagykanizsai motaorolo *lal megfigyelő jelentések: szombaton a hőmérséklet: reggel 7 órakor + 16 7, délután í órakor + 24 8, este 9 órakor
•F 18-0.
Felhőzet: Reggel és délben felhős, eato tiszta.
Szélirány: Reggel és délben északkeleti, este szeles.
(Bjuakai radióftknUi) A BtlMraM. Blai lMté*««I*Unti ••«• 10 érakon falhia Idtt várhaté alvatarkaj-lammal. .
A hétfői és keddi bruttó mozi-bevétel • piarista kápolna javára megy.
— Remek nagyszélQ fehér divatkalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai Divaiáruházban.
1034. május 13.
A ma gyermeke
A gyermekegéazség és gyermek növelte lexikona.
KSayvaapI Ideiglenes ára i
kartonirozott fedéllel . . P Itt
Ízléses erős vászoDkötéaben „ S.M Kapható:\'
FI5CHEL
kónyvkaraskadésban
Horthy Mlklói-ut 1.
Prospektussal sziveden szolgálok
SPORTÉLET
Kitüntetést kapnak az angolverő futballisták
Budapest ,május 12
Az angolokat verő magyar futball, csapat tagjai — hir «zerlnt — kormányzói-elismerést kapnak. Ezenkívül pedig a testnevelési tanács ezüst éremmel tünteti ki őket.
(A szombathelyi Levenfe Egyeailh t)
pünkösdkor ünnepli fennállásának 10 éves jubileumát. Ebből az alkalomból kétnapos ünnepséget rendeznek a leventék. Az első nap délután 3 $rakor kezdődik gazdag programmal a leventeverseny, másnap délelőtt 11 órakor pedig vitéz Galánthay-Glock Tivadar ny. tábornok tart előadást a városhi-xán a magyar-olasz kapcsolatról, valamint a magyar—bolgár rokonságról. Este flél 9 órakor nagy levente toborzó, történelmi élőképek, káprázatos tütijá-ték, végül táncmulatság zárja be • loólnaixjs ünnepséget.
í f»! &gn3S£L P 44.- -
dukász ferenc
UhertfkedO. lUpti, ÍM. Telelőn
Bucsu-előadások
VÁROSI MOZGÓ
Május 13-án, ma vasárnap utoljára
Világaiker I
A szerelem varosa
Joseph Schmldt, a világ legjobbhangu tenoristájának diadalmas sikert aratott filmje.
Előadás vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Fényes kisérő műsor. ...
Ma vasárnap ie *z eleA elSadés filléres.
Városi Silnhéi.
Méjua 14. «■ IS-én hétfőn ée kaddan
délután t, 7 é> 9 órakor
Minden előadás filléres!
Az előadások teljes bruttó bevétele a piarista kápolna javára I
VOLT EGYSZER 11ÍL.
(Bernát barát)
Legendás szépségű vallásos film melynek főszerepét a két kiváló drámai hiresség, Walter QrÜtens és Vera Schmltherlőw alakítja. Ezenkival egy hatalmas vígjáték
PéHZ ÁLL A HÁZHOZ
Szigfrid Arno, a nagynevű komikus főszereplésével
FILLÉRES HELYÁRAKI
Májusi költözködésnél általunk szereltesse
villanyát, rádióiét I Olcsóbbak vagyunk! Transdanubia r. t. wn
1M4 rotlui 13
ZALAI KÖZLÖNY
r
MIELŐTT
szándékozik venni, tekintse meg dúsan felszerelt raktárunkat.
Minden igényeknek megfelelő : Hálók, ebédlők, (IriSZObák,
szalonberendezések, konyhák, előszoba-berendezések és mindenféle kárpitos-árukban!
Nagy választék! Olcsó árak! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Telefon ■ 410.
Nagykanizsa Sopron Békéscsaba Szombathely
Horthy MlklAa-ut 4.
Emlékeztető
Mífut II. Ref. lemplom.avatás A Kertkjtán\'gylct majAlisa Lazsnak-l*n.
A Katholikus L«géaye^yeit társas ki-ránduláaa.
Mífua M. A frontharcosok zászlószen-telfcl ünnepélye. A felsőkereskedelmit végzettek sző-vetsógének kózgyüléat: 3 ómkor ax iskolában, este 8-kor vacsora a Koroeiában
Hája. II, ,
Toiuása-anoepély délután 6 órakor
a Zrínyi pályán. Keriinegnyltó ünnepély a Kalhollkus Legényegyletben.
Ultim Sí. Tudata Egyesület alakuló-gyűlése.
«J. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága. Tunsta Kgyesülft ismerkedő estje.
S- Itr. Leányegylel kerti mulat->ága az iparos székház kertlielyi. ségében
Június ( VI. bérleli hangverseny (Né. tneth Mária) az Ipatosaaékházban W « órakor.
lé. Tűzoltók jnntflisa az iparos székház kerthelyiségében.
Szelvény,
melynek felmutatója 8 pengő bolU tr helyett 1 peailéri veheti inog »«láas Jé=s(
cimll regényét a Zalai KSslSay kiadóhivatalában.
\\
Most vásároljon
kerékpárt és alkatrészt! — Feltűnően olcső órakl
Pueh és Steyr Waffenrad világhírű márkás kerékpárok eladási helye:
Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Csepel gyártmányú Rapid-kerékpár 92 P.
latin és mimik oagy raktára :: MpiiiavllóiMy.
Nikkelezés,
rezezés,
ezOstfizéi,
aranyozás
Galvanizálás
Minden Urgyal H
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, JA""Mhtr\'
ceg-u. 87 si.
TiraéiyiSitt*
Bura tiasav. (u|) 77-es 1060-10-S5. 7*as 1070-1095, 79-es 1080-1106, SO ai W80-1115. duoánl. (u])77-« 1035-1045 1Hl 1045 — 1055. 70-e. 10 58—1065, •0-aa 1085-1075. roza(u|) 630 -640. -Zab 1. r, 1010-1030, a|ten|eri tiszántúli 945 -9 55.
Kiadja a laptulajdonos KSigazdaaágl ti Qutanberg Nyomda éa Déltalal Lapkiadó Villalala Neiykaalraán.
Felelős kiadó: Zalai KlntjOai Interurbán telelőn: Nagybanlaaa 78. aaám.
Nagykanlxaalak találkozóhely. az
István király Szálloda
Budapaat, VI., Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202- 43, 294—34. — StlrgOnycIm: HOTELIST. Szobáink árál mérsékeltük. ,
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak.\' Központi mtéí, folyó hideg-meleg víz, lilt, telelonoi szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
HirdessenaZalai Közlönyben
ZALAI KÖZLÖNY
im. a*|u» 13.
III
BIZTOS
APBÓBIRDETfiSEK
Bayatobát udvari lakta iicuiIK l-f* Hadi. Balthyáay-u. 15. 2079
Matt Wwtar* 71. m. »!.«<•■ ■wlll, 3 aaoba, konyha, lürdAwha. Ml. Bívebbat m. alatt. 3080
ti Jdaaef Mkercarat 85/a. u. , vlamatákaa caaládl niaaáakál éa mallákfceMetg|tl egjui! aug. 1-n Brtvebb lelvlUgualtitl Jdatel KMur-
t-at 68
2078
«Sy- "*V kétatobát lakást kereaek aanrailut I rt Károly-UkUnyt kötelében, MW| > Katoairéteu. Címeket a kladAbn kktk -2081
«5aLi
rakott tkakatykaa vaM lun
itréai olcaón eladd. Rotgooyl u 19.
2064
etbordbató. Rozgonyl a. 19.
2084
JdaeaateU Mater- 4a
miatt a tonnái átadd.
ivehbet 2083
■a máaoiáat legetebben, kgokadbbaa Pápai Vitet. - PaUS-utca
91. u 2086
Bérlutd állomálom utmi megváNoiott Autó mcgrendelétekct kltárdltg cttk •-•• ttámrtkáiem leadni. Kaulmaau Maid 1388
Legolcadbban ét uakttertlen véget épület dvegetéat <a ktlteHat ......
legfinomabb, modem ki-
i. kannáit vattát finoman kártolva. " " .....F4-«t 15. 1713
l udvari kiadd. KtVctey-u. 17.
auguattur l-ra
1979
Poralián ét Qvegkéaileteket bármilyen neaiaágjtáaHaa woat nagyon olctón vítá-raihat ÜatoMar Uve(k<reikedéiben. 1855
kkMIf katar, ctllllr, képek Itb. eladók. Caengeryat 7. Hátmeeler. 2050
íaaiáá Wálaáalapata. a magyar
.AbbattJbx- 150-200 Q-Olet telkek, vlt mellen, Igén oicadn, kedveid lUetéel teltételekkel aladék. Villany, vtiveieték, iáját atrand. Bdvebbet: Btlilatap-ügetvá-r«a ptrcellátátl Iroda, Budtpeat, VII . Damjtnich utca 38 . 2058
»aaobál udvari Itkáa melléklte* együtt - \'\' ■ * \' • ** Aagyir-atca 37. u.
Egy sl------ _».... ,.,.„.«„.-
tvilégektMl együtt |ualui hd l ére kiad*
"----- - w " 2072
laUa mellékMjMiekkel — tér 4. 2088
nágjeiobát lakáaá lürddaio-lékkelyteégel
Mnl, mHléklKltltégekkel, lilretSleg Idld aainten. Cbn a kiadóban. 208Í
PONYVA
készítés javítás
-rníi/ legmegbízhatóbban
L 3 A IV HIRSCH és SZEGŐ nél.
Kttencaze mélyei karlsbsdl étkéulet, há-Iduobák, ebédiöbutor, könyvek, háztartást öelgok, csillárok, képek, igyamQ stb. •lattfék. Erzsébet tér 1. hátul az udvar-■ 2090
Kétszobás clAsiobás nagyobb udvari mellékhelyiségekkel ausuutu 1 re Eötvöi tér 30. 2065
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacsiogek remek Iliitekben, órláci választékban
3 piigitil 12 pangSlg
minden árt Csak aliiriniti árukll
"Rrónyai Divatáru&ász
UortCy Mikiós-ul 1. Vdros0€lx-pulota.
Fizessen elő a „Tflkőr"-re
teni, hogy a Tükör elmükre való megindítása iránt azonnal intézked-kedhessünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Közlöny ós Tékór) dija egy hóra ösz Bzesen 2 pengő 1)6 fillér.
Tisztelt olvasóink, akik az együt tes előfizetés kedvezményét a Tükör májusi számától kezdve kívánják igény bevenni, szíveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével hamarosan értesi-
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a Z»U1 Közlöny előfizetésével együtt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
.........................................1......_-«/.._............................................-lg,
tehát egész éven át — féléven át - negyedéven át — egy hónapon át címemre megkalder.i. Az előfizetési dijat
az előfizetési dij különbözetét .............................összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
KelI...................................... Név...................
Foglalkozás......................................
Postai elm ..........................................
Nagykanizsa váró* vizmttve
Üzemvezetőség.
485/vllv. 1934.
Árlejtési hirdetmény.
A csatornamű átemelő é« derítő telepén, a" major alatti dűlőben és a víztorony kornyékén az 1934. évi fütermést a
könyvelőség helyiségében (városház, II. emelet, 39. sz. ajtó) 1934. május 14-én d e. 10 órakor megtartandó nyilvános szóbeli árlejtésen eladjuk.
Nagykanizsa, 1834. május 9. , H Üzemveietöség.
OtcsvhdsJjff oáfiamoziban szmikczTialik
\\ HAUWf
0LCI0S.
AJ uiooö (vnjto UMmcii (i vtmO fCMrnza un
ÓVAKODJUNK a Gn/jUNKiwvroT poruiO ZOlD POKKTOt n w«űnunAK\'u«\'OtM>u< uiwum* —
mmujkui titer
AMONtL
,n/rTTMX vto MTUltW <• M*ö«*rrr^a iuo-
NOSPRASEN v*ov TUTOKIt Levéltetvek elles:
p r O n i k o l
Ksphatö:
orszAg József
mag műtrágya, növényvédelmi srerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 110.
Matat M ts Mzttd Lopkladó Udllalata
Nagykaniisa
Wijiijiiiíi, kSayvMMuct, hmIkó Mint, tzletí kínyvek é« dobozok
■ „ZmAmi UaMstf" psIHHuii uarfcautAkéfle éa hladóhhrsitota
ITELP OI: 78-1
KészitOnki
mindenttle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, agyvéJi, gazdatági. egyházi ét ItMai nyomtalvínytrtMt, frjeeyzíkeVet, müveket, megkMkat, eljegyzési fi etkeléll érteilléK-
k< »*ii|lllilll>l névjegyet, faíiaj----
\' \' t»pia>»láat é« mlw
nyamtatváiiyokat.
W,
Gyártunk i
tlzietl kOnynktt, S»y»idi nplélat, jeiyzi-könyveket, zKbkOnyrekít, btWkártW kssy-veket, rnjz(özeteket éa I8mb»krt, aahrt.-íat, gaákcédulákat, ruptárlSmkaket, tat, dobosokat atk. eMraüfii kivitelben éa a leg«lM*k árakon. i
és kiadóhivatal FW 5.
(Nyomatott a taptutaldonoa Kngtiauágl R.-T. Oulenkeri Nyom4a éa Bfltalal l ipklidá VállaUta kaayvnyamíálátan Nagykanliián. (Felelát ailttveietá r Zalai Kárálj )
74. évfolyam 108. gzám Nagykanizsa, 1834. májú. 15, kedd Ara 12 fillér
ZALAÍ1(ÖZLÖNY
____________________»»MT»IAI WAnur
laattosUséf H kiadóhivatal; Fönt i. ni*. PaIoIAc evarkoa-rtA. Da.k..!»« I Elöflzetéíl ára: egy hóra t pengfl 40 HUéf
Megjelenik minden reggel, bétiő kivételével relClöS SZerkeSZtŐ : Bar barit * LaJOS —öí— S^ikr.atóaégl éa kladóhivatall lelelon: 78. ■
Agyonlőtte a &uga vőlegényéi a lakodalmi vacsorán
Falust tragédia a földi miatt
Pacsa, május 14
(Ai Zalai Közlöny tudósítójától.) Megdöbbentő tragédia játszódott le vasárnapra virradóra Szent|>élerur községben, ahol Miilei Gyula 30 éves nemcsszerl lakos vadászfegyverével az ablakon kérésziül életveszélyesen megsebezte buga vőlegényét, Wöller József 32 éves fiatal gazdát. A gyilkossági kísérlet mögött a földéhség húzódik meg.
Wöller József szentpéteruri lakos 12 évi katonáskodás után most szerelt le nemrégiben és hazahozott magával 1700 pengő megtakarítóit j)énzt. Ugy tervezte, hogy megnősül. A község egyik tekintélyes gazdacsaládjának leányát, a 1U éves Miilei Máriát szemelte ki magának\' akit el is jegyzett. Ugv egyezett meg menyasszonya szüleivel, hogy ő kifizeti a birtokot terhelő adásságokat, ezzel szemben az A regek az összegnek megfelelő földet reá és leendő felesége nevére fogják irni. Milleiék örömmel to gadták ezt az ajánlatot, annál is inkább, mert nagyon szerették a takarékos, szorgalmas leendő vejüket. Ezt a megegyezést azonban nem nézle jó szemmel a menyasz szony nős bátyja, Miilei Gyula és a felesége, akik ugy érezték, hogy őket megrövidíti ez a megállujjo dás. Hiábavaló volt azonban minden tiltakozásuk, az öregek nem voltak hajlandók engedni.
Ilyen körülmények között készü lődtek szombaton egész nup a Miilei portán a vasárnap megtartandó esküvőre. Ott voll segédkezni MUlel Gyula felesége is. Késő éjszakáig folyt a sütés-főzés, majd amikor leültek vacsorázni, ismét szóba került a birtok-ügy, mire az öreg Miilei kijelenteUe, hogy minden ugy lesz, ahogy előzőleg megállapodtak : Wöller József kifizeti az adósságokat, ezzel szemben az öregek reá és felesége nevére Íratják a birtok egy tfészét.
Ezt hallva Miilei Gyuláné, nyomban hazasietett a Szentpéterurrar összeépült Nemesszeme, ahol elmondta férjének, hogy mégis csak ugy lesz minden, mint ahogy azt a Wöller Jóska, akarja. Miilei Gyula, aki egyébként is hírhedt orvvadász, megtöltötte vadászfegyverét a magaáltal készített nagyszemü s-réteivel és átlopódzott az apja há zához. ~
A boldog vőlegény ott üli a meny asszonya mellett és annak szülei társaságában a konyhában, ahol gondtalanul fogyasztották a vacsorát. Ebben a pillanatban fegyvers dörrenés és üvegcBörőmpölés za> varia meg a békés együttlétet és a következő másodpercben már a» előbb még boldogan mosolygó vőle gény véres fejjel, eszmélpUenül
esett le a székéről. A többiek azonban nem vették ezt azonnal észre, mert a légnyomás eloltotta a lámpát is. ugy hogy umíg ismét sikerült világosságot gyújtani, addigra a gyilkosnak épp elég ideje voll elmenekülni a sötétség leple alatl.
Miilei Gyula azonnal hazament abban a hiszemben, hogy nem látta senki. Biztonság okáért, hogy eset-leg„aHbit tudjon bizonyítani, ha sor. kerülne erre. még otthon a községi bíró ablakán is bezörgetett, akivél cl is beszélgetett néhány percig.
A súlyosan sérült Wöller Józsefet még az éjszaka folyamán beszálli
Róma, május 14 A gazdasági szerződéseket Magyarország, Olaszország és Ausztfia meg-bizottai hétfőn este 8 órakor irták alá a Palazzo Veneziában. Az aláírt szer-ződéiről hivatalos jelentést adtak ki, ismertetve annak tartalmát.
Budupest, május 14 Kállay Miklós miniszter nyilatkozata szerint több oldalról olyan javaslat látott napvilágot, hogv a rossz termés kilátásra való tekintettel tiltsák meg a magyar gabona kivitelét. A miniszter szerint erre semmi ok nincsen, mert Magyarországon mindig megterem
Budapest, május 14 A magyar kormánynak az az elhatározása, mellyel a jugoszláv határon történt gyakoribb és sokszor véres határincidensek ügyét a Népszövetség eió vitte, élénk visszhangot keltett diplomáciai körökben és a sajtóba*. Egyes külföldi lapoknak ama hire, hogy a magyar kormány genfi lépése meglepte a nemzetközi világot teljesen érthetetlen, mert Kánya külügyminiszter a Házban is beszélt ezekről a határincidensekről
A genfi lépés nem tőrtént semmiféle más kormány befolyására, Magyarország a Népszövetség szellemében cselekedett, iniker szóvá tett\'1 ezt az ügyet. A panaszt előbb egy albizottság elé utalják, amely meghallgatja a jugoszláv véleményt Ls és csak akkor kerül az úgy a Népszövetség tanácsa elé.
tották l\'acsára, ahol dr. T varos ok László körorvos részesítette első se gélyben, majd, tekintettel a sérült súlyos, életveszélyes állajwilára, a moly azonnali operációi igényelt, intézkedett, hogy beszállítsák a mentők a zalaegerszegi közkórházba, ahol néhány óra múlva azon ban meghalt.
A parsai csendőrség a korahajnali órákban kezdte meg a nyomozást. melynek során a gyanú nyomban Miilei Gyulára vetődött, akit a kihallgatása után őrizetbe is vettek. - Vidám esküvő helyett evércs tragédiát hozott.a szép májusi vasárnap Milleiék portájára
A szerződések legröbb pontja, hogy Magyarország együttesen összesen 3 millió 200 ezer mázsa gabonát érté-késit bet Ausztriában és Olaszországban.
A magyar és osztrák delegáció este 0 ómkor már el is utazott Rómából.
bnnyj, amennyi a saját részünkre ele. gendő, viszont ez az intézkedés a ter. nfényárak letörését is Jelentené. A miniszter kiéri a magyar közönséget, hogy őrizze meg nyugalmát a mig vissza nem flór a rendes időjárás, mert aggodalomra nincsen ok.
Genf, május 14
A Népszövetség 70-ik tanácsülése hétfőn délelőtt megkezdődött. A megnyitás után a magyar kormánynak a szerb határincidensek tárgyában be. nyújtott megkeresésének napírendretü-zése felett indult meg a vita. A szerb kiküldött azzal érvelt, hogy kormánya nem bocsájtkozhatik vitába, inert csak szombaton kapta meg az egész ügyet.
Tuhy László genfi magyar követ kijeién tette, hogy megérti, ha a tanács nem foglalkozhat azonnal az üggyel és hozzájárult ahhoz, hogy a leszere-lési értekezlet általános bizottsági ülésével párhuzamosan e hó végén tár-gyalják.
A tanács ugv határozott, hogy d magyar megkeresést a legközelebbi ta-
nácsülés napirendjére tűzi ki. A Journal de Gencv hosszabb cikket közöl,
mélyben azt Írja, hogy a határincidenseknek eddig 1"> magyar ember lett a halálos áldozata, több mint száz magyar családot utasítottak ki minden különösebb ok nélkül Szerbiából é.: a magvar kormány minden Igyekezete meddő marad á jugoszláv kormány merevsége miatt. A mugyar kormánynak tehát nem volt más választása, mint a Népszövetség elé állani.
Róma, május 14 A magyar konnány genfi lépésével Igen élénken foglalkoznak az olasz lapok. A Tribuna kiemeli, hogy a trianoni szerződés óta a szerbek tüz-zel-vassal harcolnak a magyar nemze. tiségü lakosság nemzeti érzései ellen. A lap kiemeli a genfi titkolódzást és 1 csodálkozásának ad kifejezést afelett, hogy a panaszról kiadott jelentés meg-szövcgezésélien egy szerb is részt vett.
A Ház illése
Budapest, május 14
A Ház hétfőn folytatta a kereske-deli ni tárca költségvetésének tárgyalását.
Fábián Béla szerint a gazdasági helyzet javulására egész Európában addig nem lehet számítani, amig mindenütt autarchiás rendszabályok vannak érvényben. Kifogásolta, hogy az olasz tárgyalások alatt felemelték az olasz állatváinokat, ugv hogy a magyar mezőgazdáknak 5 millió pengővel kevesebb bevételük lesz. Szóvátettu, hogy utabik rossz karban vannak Kérte a kisiparosok és kiskereskedők támogatását Sürgette a vízumkényszer eltörlését- *
Peirovácz Gyula Ipari oldaláról világitolta meg a lakásépítés kérdését. Kérte a minisztert, vegye revízió alá az építési és szállítási feltételeket és nyújtsa l>c végre az építőipari törvényt. Kérte, cáfolju meg a miniszter uzt, hogy a Máv. volt ebiőkigazgatóját nevezték ki a közlekedésügyi muZeum igazgatójává.
Fabinyi miniszter: Nem cáfolom, lm-nem mic\'gcrősiiem. Igy van jól, ahogy
Orry Imre a kisipailosok súlyos helyzetére hívta fel a figyelmet. Hangoztatta, hogy a kisipari exportot is támogatni kellene.
Gáspárdv Elemér a vasuligazgatóság teljes átszervezését és a súlyos nyugdíj terheknek egy ésőbbl nemzedékre való áthárítását kérte.
Ismét letartóztatták Csomók Ferencet
Csak nemrégen lartóztatták le a nagykanizsai Strasznoffot — Osonták Ferencet, akiről már annyit irtunk a Zalai Közlöny hasábjain. Akkor amerikai szélhámosságai miatt került őrizetbe, de később sza badlábra helyezték. A katolikus, evangelikus, majd budhlsla «theo-lógus -t a pesti törvényszék csalás és közök irat hamisítás miatt ma vonta felelőségre. A tárgyaláson kitűnt, hogy Csontákol előbb tévedésből helyezték szabadlábra, azért az elnök nyomban a tárgyalási teremben letartóztatta, meri szökésétől tartani lehet. A tárgyalást ügyében a bíróság elnapolta.
Aláírták a magyar-olasz-osztrák gazdasági szerződést
Magyarország 3 200.000 mázsa gabonát exportálhat
& magyar termés miatt nincs ok aggodalomra
Semmi szűkség ■ magyar gabonakivitel betiltására
A Népszövetség május végén tárgyalja a magyar kormány panaszát a véres jugoszláv határincidensek ügyében

ZALAI KÖZLÖNY
1884. mif* 15
Felszentelték a nagykanizsai református templomot
Impozáns és méltóságteljes ünnep volt a félszázéves tervek és évtizedes munka után megvalósult templom felavatása
Eggyel több háza van Istennek vasárnaptól fogva Nfjykanizsán. Közel fél évszázados álom, vágy, akarás testet öltött. Felépült a nagy kanizsai református egyházközség gyöhyórtk temploma Ott áll égre mutató büszkeséggel, mint egy szimbólum. Az «Erős várunk nekünk az Isten\' szimbólumakéntáII, rendit hetet len kő-alapzatán, mint magyar lelkekre vigyázó őrtorony a trianoni határszélen, a törökverő ősök városában.
Háza épült Istennek, az ő imá-dására, megpróbáltatott lelkek vigaszára. Az istenfélelem és áhítat uj otthonával lett gazdagabb Nagy kanizsa s az uj hajlék örömében a református egyház örömével osztozik ebben a városban mindenki, aki Krisztusi hittel és alázatta* tud örülni afelett, hogy Uj hajlékkal óregbedik évről évre az Ur dicső sége hitvalló eleink /isi városában.
Búcsúzás a régi imaháztól és a felvonulás
A templomszentelés ünnepsége délelőtt 9 órakor a régi imaházban kezdődött. A gyülekezet hálaadás sal vett megható bucsut a sokáig szolgált, meghitt falaktól. Majd meg indult a méltóságteljes menet, a gyülekezet bibliájával, a Csengcry-uion, Sugar-uton, Rozgonyi-utcán végig, az újtemplomhoz. A temnlom zárt kapui előtt Vécsey Barnabás városi mérnök, ref. egyház gondnok, a templom tervezője átadta a kapuk diszes aranykulcsát M ed gyász-szay Vince kir. kormányfőtanácsoS, püspókhelvettesnek. Megnyiltak a kapuk, a kulcsot átvette Bárczay Ferenc aranykulcsod vitéz, az egyház főgondnoka és a notabilitások, élükön a papsággal bevonultak a templomba.
Az első impressziója mindenkinek az volt, hogv a templom arria ga nemesen modern stílusával, harmonikus vonalaival és színeivel, térbeli és formai kiképzésével, stílusos berendezésével, az urasztala és szószék rendkívül szép megoldásával egy művész lélek gyönyörű eb képzeléséből lett valósággá * Vécsev Barijahás terveilx\'il a városnak mai értelftnbt\'n legszebb középülete született meg.
A szentélyben a református papi előkelőségek, a környékről érkezeit •40 lelkész és a presbitérium fog lalt helyett. Ott volt gróf T-Jéky Béla főgondnok- Fazekas Béla püspöki titkár is. AZMiniieplő közönség soraiban ott voltjaz állomás-parancsnokkal az élen a helyőrség né|>es tiszti küldöttsége, dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Király Sándor .műszaki tanácsos, Szabó Győző lárás-birósági elnök, vitéz (\'.silíaghy Gvórgy vezetőügyész, Kovács Sebestyén Tibor, dr. Ixmtay Alán főszolgabíró, dr. Winkler Ernő fő rabbi, Horváth/ Olivér ev. lelkész, Striczkó Géza gimn. tanár, Bittera Béla, Pokrnyi György, a polgári is
kólák igazgatói, Neufeld Simon felsőkeresk. iskolai tanár, Filó Fe-rienc, Zsigmonc} József, Orlutay Gyula iskolai igazgatók, Kelemen Ferenc bankigazgató, Barlal Béla állomásfőnök, Dénes Jenő állampénztári főtanácsos, dr. Kahán Imre, „.\'dr. Szabó Zsigmond, dr. llajdu Gyula, Boér Gusztáv, dr. Rolschild Béla, Babochay György, dr. Béres János OTI-vezető, Kloosz János főmérnök, Nagy István h. állomásfőnök, Abrámovics Márk főkántor, Pásztor Miksa izr. hitk. titkár. A Keresztény Jótékony Nőegylet, az Ev. és a Ref. Nőegylet,
a* I«r. Nőegylet, ^a Keresztény Tisztviselőnők, ae\'lzr. Lcányegylct, a Szanatórium Egyesület, az Irodalmi Kör, a Nyukosz, a TESz, a Revíziós Liga, a Nemzeti Egység, a Községi Párt, a Háztulajdonosok Blokkja. Ipartestület, OMKE, a Frontharcosok, ugvszólván az egész város képviselve volt az ünnepségen. A kórus az énekesekkel, a karzat gyermekekkel, a templom többi része a hívekkel telt meg zsúfolásig. A harmóniumnál Juhász István áll. taniló, ref. kántor segédkezett az ünnepélyes hangulat eme lésében.
rétével a művészet istanadta magas ságaiba emelte a lelkeket. Következett Medpyasszay ^püspökhelyettes mélységesen szép, megkapó Imája. Áldást kért minden keresztény hívőre, akár keresztes, akár csillagos templomban imádja igaz és őszinte hittel az Istent. Áldást kért a városra, annak vezetőire, a magyar hazára és annak kormányzójára. Könnyek csillogtak a szemekben, mikor az ősz pap kiterjesztett kézzel állt a szószéken, megáldotta a templomot és első kérése volt a felszentelt \'templomban, hogv \'ebben a szolénv magyar hazában legyen ugy^ujra minden, mint ré gen volt.»
Fllltner Rózsi ujabb énekszáma után a püspökhelyettcs megkeresztelte Pint Jenőkét, egy szegény kőműves-család ötödik gyermekét. Ez a keresztélŐ volt az első egyházi funkció az uj istenházában.
Zsoltárének után Bárczay fő-gondnok megnyitotta a díszközgyűlést, hálával emlékezett meg azok
„Szeretet legyen minden templom törvénye ..."
A templomi ünnepség zsoltárral kezdődött, majd Halka Sándor belsősomogyi es|>eres összedobbanó szivek mélyéből magasra szárnyaló fohászt mondott a biblia enapi idézetére. Az Evangélikus Egyházi Vegyeskai^ Vánkos Jenő polgári iskolai tanár vezetésévei az állítat lélekemelő hangulatát hirdette szét az uj falak között szép énekeivel.
Az ünnepi szentbeszédet Farkas Sándor alsósegesdi ref. lelkész mondta. Beszéde tartalmi értékénél, irodalmi és szónoki formáinál fog va is élmény erejével hatott valláskülönbség nélkül mindenkiig, aki hallotta. Könnyel telt n*eg a tíft nizsai gyülekezet ^pásztorának, Kádár Lajos lelkésznek a szeme, mikor a szónok arról emlékezett meg. hogy ez a templom Kádár Lajos éhleméből, 30 éves fáradat-lan munkájából épült meg. Költői szépséggel magyarázta meg az otthon, a hajlék, a család, a templom fogalmainak összefüggését és ami ezeket összetartja : — a szeretetet.
— A magyar jövő egyetlen kivezető utja — mondta beszéde során — a tiszta családi élet. filő, meleg menedék az otthon és annakl kell lennie a templomnak is... A nagy leltek, amik előbbre vitték a világol, majdnem mind templomos lelkekből születtek, fis akár kereszt, akár csillag van azon a templomon, minden templomban azt kejl éreznie a hivő léleknek, hogy az édesanyja hajol föléje, aki munkás, erős fiai akar nevelni gyermeké bői.
Szereltet legyen e templom törvénye. Minden templom annyit ér és minden lelkipásztor annyit ér, amennyi szeretetet tud adni ós ébreszteni az^emberekben. A szeretet az egyetlen mérleg, ami nem hazudik soha, ha emtierckel meg kell merni. Nem a vagyon, nem a rang, nem a nemesi levél. Csak a szeretet. Ha a templomokból, a szivekből, szeretet árad, akkor jöhet csak megoldás a világ mai nagy válságaira.
A Miatyánk fenséges igéi után Flittner Rózsi zeneiskolai tanárnő egyházi ének-száma következett, ami Hanti Ilona harmonium-klsé-
ról, akik anyag áldozatta* tehető Vé tették a templom felépítését. A szentelt falak közt is önkAtf$V}niil halk éljenzés tőrt ki a közönség, nek, talán nem is az ajkáról, ha nem a szivéből, nmtkor Kádár Lajos érdemeirőt beszélt, aki hittél és erős akarattal 30 éven át dolgo zott ezért a templomért.
A megsemmisült templom-alaptól az avatásig
Az Egyházi VegyesVár ínekd után Kádár Lajos elelcsukló hangon, élete legszebb átmáhak megvalósulása felett érzett meghatottság gal kezdte el ismertetni a templomépítés történetét. Már 1889-ben Já-vory Nándor, az első kanizsai ref. lelkész, összegyűjtött 3057 forintot, Seregély Dezső lelkészsége a laft 3000 frt kölcsörttíel 7000 frt-ért meg vették az eddigi imaházat. Muráhyi János újra kezdett gyűjteni, majd 1894-től Kádár Lajos gyűjtött, járt országszerte, agitált, kért, levelezett, dolgozott, mígnem a négv hadik*\' csönben 69.000 aranykoronát, úgyszólván az egész alapot feláldozta az egyház a haza öltárán. Kád#-Lajos újra kezdte a munkát. Most már a harmadik teraplom-alap gyűlt. És ebből lelt az uj templom. Á berendezést még most is kölcsönből fedezték, ami a város két évi 5—5000 pengős segélyébőt fogmefr térülni. Melegen emlékezett meg a ielentés Vécsc.y tervezőmérnök önzetlen munkájáról é* Kalmár Zoltán építészről, aki 27 ajánlat közül nyerlc el az építkezést, mfcrt ajánlatával nagy protestáns szeretetről és áldozatkészségről tett tamartgot.
Az üdvözlések során Halka es peres a belsífeomogyi egyházmegye, dr. Krátky István polgármester a város, Horváth Olivér lelkész az er. egyházközség, nevében tolmácsolták üdvözleteiket, méltatva mindegyik Kádár Lajos kimagasló érdemeit, lankadatlan akaraterejét. * Az ünne[>séjg a magyar Himnusr-szal ért véget.
A keresztény szeretet, az egy magyar cél és akarat
Fél 2 kor bankett volt az Ipartes-let vendéglőjében. A város vezető-férfiai és diszes hölgy-koszoru ülte körül a hosszú, virágosán teritett asztalokat, felekezeti különbség nélkül. Az első felköszöntőt Bár-czay Ferenc mondta a kormányzóra. Dr. llajdu Gyula a vallás erkölcs, mint egyetlen és legbiztosabb szilárd pont jelentőségét fejtette ki ragyogó ékesszólással, köszöntve Antal püspököt és helyettesét. Kádár Lajos a vendégeket üdvözölte.
Mcdyyasszay Vince azzal az óhajtással kezdte beszédét, hogy Isten megadja talán azt az időt, amikor a keresztes és csillagos templomok istenhite egymásra talál a megértésben és szeretetten. A kereszt és a csillag mondta — egyet jelent és egyet akar. Mindegyik Krisztus felé mutat. A 15—16. század vallási harcaiban a fanatizmus fegyvere volt a kereszt is, a csillag egymás fejébe akarták verni vele az emberek a hitet. Ezek az idők azon ban ma már a távoli múlté. A mai magyarságnak béketűréssel, célban
és akaratban egységgel m&gáuak kell megteremtenie a jobb magyar
jövőt.
A Himnusz elénéklése Után Halka Sándor a honvédtisztikari, dr. Tholway Zsigmond Vécsey Barnabást ós KaHnár ZöKáht, Ko. vács Sándor letenyeí főjegyző a gyülekezetet, Néní\'Ah Sándor keszthelyi lelkész a hölgj\'fckfct, Far. kas Sándor a rendezőket, élükön a fáradatlan lelkesedfesel és odá adással munkálkodó ThoiwayZsig. mondot, az egész ünnepség főren tíezőjét köszöntötte fél. Az utolsó \\ felköszönlőhőz az ünnépség rtün-den résztvevője igaz érzéssel csatlakozik, mert a rendezés sok gondot, figyelmet igénylő munkája kitűnően sikerült.
— (BélyígCilJte* táluké zó Ja) min-" den csütörtökön déWŐtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a rároai mux*uoJ helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1954 alapen éa wját oáeiá-fÖzetek beadáaa értékealtéa céljából.
Filléres árak s Harisnyák, keztyük, retikülök, férfi harisnyák, zoknik, gyermek zoknik, gyermek trikók, férfi ingek és nadrágok* stb. stb.
a Fürst Divatcsarnokban.
IB4. Májul 15
zalaiikOzlOny
Márkus Károly lemondott az Iparoskftr, Iparosszék a a Dalárda elftokségér6l
Nagy megdöbbenést kelteit vasárnap Nagykanizsának nem csak ipa ros, hanem egyéb társadalmi köreiben is az a hir, hogy Márkus Ká roly lemondott az Iparoskörben viselt elnöki tisztéről, lemondott az Iparosszék elnökségéről, az Ipar-testületi. Dalárda ügyvezető elnökségéről, sőt az Ipartestületben viselt elölj ár ósági tagságáról is. A lo mondás hátterében az iparos közéletnek ama jelenségei vannak, a melyek olyan sajnálatosan osztják szembenálló táborokra ezt a hatalmas társadalmi réteget. Márkus Károly visszavonulása nagy vesztesége lenne a kanizsai iparxsóletnek. ezért a legerőteljesebb mozga lom indult meg iparos-körökben, de azonkívül is, hogy őt clhatáro zásának megmásitására birják. Mír&us mindénkor olyan lelkes oda adással szolgálta az i paros-kö a-ügyet, hogy ez a szcm|>ont bizonyára nlost is győzni fog lelkében Az Ipartestületi Dalárda küldöttében kereste fel a lemondás után és annyit sikerült elérnie, hogy a szivéhez nőtt dalosok remélik : meg tarthatják őt élükön továbbra is.
Somogyország a nagykanizsai piarista cserkész-otthonban
firdemes megnézni * nagykanizsai jdartsU cserkész-otthont, a Törekvés-csapat eme kis várát, melynek főpa. rmicsnoka Bartha István gimn. tanár. Aki a cserkész-munkát csak«kívülről figyeli, annak fogalma sincs arról, mit jelent Wt* képen a cserkész-munka. Hogy tevékenysége nemi a sportban, a játékban és szórakozásban merül Jd, hanem a jellcmképzéstrtsi és jellemne-vclésben is, a -munkához, emberszere-tethez való szoktatásban ls.
Hogy a jamborceból való visszaér-kezés és at ezzel Járó munka izgalmai kissé kcsiltapultak, gimnáziumi cser. készeink folytatták szép munkáikat. Berendezték otthonukat, ahol igaz gyönyörűséget és lelki felüdülést tatáinak. Érdemes ezt « ki* otthont megtekinteni. Ahogy belépünk a cserkész-otthonba, Nagykanizsa várának kapuja köszönt bennünket, az a várkapu, •mivel cserkészeink olyan sikert arattak Budapesten. Az első szoba tele van képekkel, a jámbort* emlékeivel, in-dián fejdisjsekkel, ott vannak a derék cserkészek kitüntetései, zászlósralla-gok, mint csupa győzelmi tnofeuni. Van valami az egész kis otthonban, ami igazi otthonná avatja és meg-hitté, kellemessé teszi. A második helyiségben egy igazi eredeti somogyi szobát rendeztek be. Minden darabot maguk a cserkeszek készitett«k, terveztek, festettek.
A jamboree után ujult erővel, lelkesedéssel és munkabírással fogtak hozzá cserkészeink a nrunkához, amit csendben, eljövendő nagy feladataikra előkészülve végeznek derék gtmnázjsia cserkészeink, a jövő intelligenciája.
Érdemes lenne, ha a nagyközönség is tudomást szerezne és n^jjtekintcné ezt a cserkjés-otthont.
A nagykanizsai bérautóaok a Titeldila-kat a lecminimillsabbra leszállították. Vssutrs Erzsébet-térről vsgy vissza
1PIO fillér * MrauMlllseiás wyadQlt felefonja ,
4-44 -
Schless István és Mbner Tibor kidolgozták a magyarországi civil lakosság gázvédelml tervelt
Zseniális találmány: a pneumatikus kamra és fOldalattl élelmiszer-raktárak
Sl vis pacem, para bellum I Ha békében akarsz maradni, készülj fel a háborúra. Ez a klasszikus igazság soha Qlyan követelő erővei nem jelentkezett a világ népei között, mint mostanában. Nyakig felfegyverkezett államok között kényszer utján lefegyverzett országok élnek. Az utóbbiak sorába tartozik a trianoni Magyarország is, amely még csak annyira sem fegyverkez hetik, hogy kedvét szeghesse felkészültségével bárki háborús kedvé nek és ezzel biztosítsa a saját bóké ját
De mi lesz, ha egyszer a lázas fegyverkezési iramból l>éke helyett háború születik 1 Nem akarunk sötét felhőket prófétálni, de egy cs hetfiség ez, amivel minden pillanatban szembe kell nézni. Sőt: — amire minden pillanatban az adott lehetőségek közt legjobban Col kell készülve lenni.
A jövő háborújának legborzasztóbb fegyverei kétségtelenül a ké miai anyagok lesznek : — a gáz és a baktérium. Ezek ellen elsősorban a polgári lakosságnak kell védekeznie, mert scin a gáz, som a ba cillusok nem válogatnak civil és katona között, sőt ellenkezőleg, el sősorban a városokban tömegesen lakó védtelen közönséget fogják pusztítani. Ezért védekezik Európa majdnem minden országában maga a polgári társadalom már most a jövő háborújának ilyen támadásai ellen.
Magyarországon elhatározó Jelen tőségü tények etéren még nem történtek. Pedig itt határszélen van jóformán minden megmaradt vá ros, a fővárostól Kanizsáig. A polgári társadalomnak ezt a védekezését nem tiltja Trianon diktátuma és semmi nemzetközi megállapodás.
Schless István áldozatos magyar ságának egyik fő gondját képezi a messze idegenben is, hogy hazája fiai mit fognak csinálni, ha egyszer egy uj háború chemiai rémei rátörnek a védtelen polgári lakosságra. Az irredenta emlékmű után ennek a kérdésnek szenteli minden gondolatát. Most egyéb találmányok
ügyében Budapesten s tartózkodik, ahol egyben Ilübner Tibor műépítésszel, a nagykanizsai irredenta emlékmű tervezőjével a kivitelezés részletei dolgában folytatott tárgyalásokat. Ilübner Tibor nem csak a legkitűnőbb magyar tervezőművész és nem csak ebben a minőségében ritka alkotóerejü. hanem lelkes, férfias, komoly szere tettel csüng hazáján, annak sorsán is. Igy történt, hogy a két nagy hazafi, a két nagy feltaláló és tervező zseni összetalálkozása a magyar föld és magyar nép védelme terén is nagyot eredményezett.
Schless István kidolgozta Budapesten egy Schless-Hübncr féle pneumatikus kamara találmányának részletes terveit. Ezt a pneumatikus kamarát minden ház pincé jében kevés költséggel fel lel»et szerelni és tökéletes biztonságot nyújt gáz és baktérium ellen akár több na|>os ilyen támadás esetén is. A találmány annál zseniálisabb, mert végeredményben egyszerű do log. valóságos Kolumbus tojás. Most irról van szó. hogy megalakul más országok mintájára Magyarországon is a Nemzet i Légvédtelml Egyesület, amelynek minden városban, minden faluban meglesznek a kitanított megbízottai. Azt is tervezik, hogy nagyobb városokban földalatti élelmiszerraktárakat készítenek a pneumatikus rendszer sze-rint, ahol több heti élelmet lehet elhelyezni.
Ha a Schless-Hübner elgondolások sikerülnek, akkor a jövő háborújától nem kell eszem|>ontból félni : egy magyar város egyetlen lakójának sem kell gáztól vagy bacillusoktól elpusztulnia.
_ Gabonás, Ujstes és n+mzUk-
ban állandóan nagy raktár. Vi»zonbeadóknak árkedvezmény. Sing*r Divat-áruház, Nagykanizsa.
_ A fapán dumpfag iem versenyezhet azokkal az olcsó kerékpár és alkatrész Arakkal, amelyeket Brandl Sándor és Fis cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
Olcsó árak
Szőnyegek, paplanok, flanell és gyapjutakarók, fehérnemű-selymek nagy választékban.
Pünkösdre
„Ideál" cipítiip
Fő-ut 12. szAm nfll fehér, fakata Aa színes
dlvatolpók P 9.80
NAj divat bocskorok P 4.80 N6I divat booakorok kfllfin-
lagaa kivitelben P 8.bo
Férfi fehér viazonelpft bdr-talppal 6a barna bSrdlaz-azal P 9.so
Férfi fakata él barna fél-
oipö p B.bo, a.eo
Gyermek fehér antilop clpök laokolpők, plroa éa tahér azmdálok a lagolotóbb érban.
Ieg]öttek a színészek
A színtársulat tegnap délután megérkezett. A kedves kis csapat, nagy részben a tavalyi ismerősök, már érkezésük után azonnal körül\' zsongták a színházat, ahova hatalmas társzekerek szállították a szín házi felszerelést. Az emberek is azonnal felfigyeltek a szeretettel várt vendégekre és megkezdődött aa a jóleső kultur izgalom, ami a színházi idény alatt teszi olyan tarlak inassá a kanizsai szinház-barnt közönség esteit.
A város szinügyi bizottsága Magas Mihálv gimnáziumi igazgató el-nökléséveí tegnap délután üléSt tartott ék Eodor Oszkár igazgató kére Iméntegyhangúlag a játszási engedély megadása jnellett dóntöóU. Ezzel a színi idény hivatalos formai ré«ze is elintézést nyert és szerdán tóté - kezdődik a\'játék. ^^
A színházi Iroda hlrel
Szerdán este az ünnepi megnyitó keretében, a Fehérvári huszárok prc-ntierjének D/üliáns előadásán megts-meri közönségünk a társulat uj erőssé-gdt: Vágó Mftrvt, a kis uj Rőkk Mari-kát és Erdődy Kálmánt, az ország egyik legkiválóbb táncoskomikusát és Burányi Albint, a kitűnő fiatal bon-viváirt. (Jgyunennek a darabnak keretében látjuk viszont Szeuczy Máriát a tavaly olyannyira megkedvelt prima. donnát Ágnes, kedves alakításában. Az ugyancsak kedvesen ismert Szcndrey " Juli" naiva ls ebben az oi>crcttben lép fel az idén először, (iak-tta Ferenc, Keleti Árpád, Danis Jenő, Gál Zoltán már kedvenc ismerősei közönségünknek.
A Fehérvári huszárok operettben a magyar dal, magyar tánc, magyar mu-zsiku varázsos hungulatával rohamozza meg a pécsi társulat a kanizsai sziveket, hogy már az első bemutatkozással is felkeltse Nagykanizsa város közön-sédének tradicionális szinházszeretetet.
Egy e*ék ém más semmi — oprrett-újdonság- Csütörtökön este F. H irczos Irén első felléptével kerül bemutatásra a Magyar Színház országszerte népszerű, szenzációs operettujdonsága. az Egy csók és más semmi.
állást keres SK:
bízható angró-di UUI fth? géd szerény fizetésnél. Bármilyen kereskedelmi vállalatnál, mint bevásárló, el adó, átvevő vagy rak-tárnoknak ajánlkozik, kellő gyakorlattal rendelkezik.
Leveleket a kiadóhivatal továbbit,
zalapkOzlOny
114 15
F.lhájssodásnil, köaiványaái él cakorbetegaégeknél cxalurla és phosphatiiría képiődésénél, hi.gy «v« sók lerakódásánál a termé-saatet „Fereac József- kncrttviz j«vltí» a gyomor és a belek mfllrt^ dését és tartósan előmozdítja emésztést. — Több Jeles orvos, ax anyagcsere bajok célszerűbb gyógy módja után kutatva, már a mult században megállapította, hogy a Ferenc József vízkárával nagyon szép eredményt lehet elérni.
A közönség rovata
Stthira Nagykanizsán
Kaptuk a kővetkező sótokat:
Igen tisztelt Szerkesztő Url bizonyára hálVotta, hogy amikor legutóbb itt Molt a filléres gyors Budapestről, u budapestiek akik ellátottiak a Ki-nfcsj-uteába Wváncsáan kérdezték az itteniektől: Ez az utcu még a Belvároa-bo* tartozik, vagy pedig nrár a várost körülvevő faliak egjikef A Kinizsi-utoai lakos indiffaálódva érdeklődött a budapesti vendégnél, hogy miért kérdezi est. Az volt a válasz, uxért, rnert ex a • város rési» ugy néz ki, mintha a Szaharában lenne.
Persze a Kinizsi-uteai lakos nem akarta bevallani, hogy ennek oka bbban keresendő, ii*\'rt a Kinizsi-utcát csak akkor öntözik, hogyha « Jó Ég Megkönyörül egy kis esővel rajta. Máskülönben mostoha gyermek a Kinizsi-"utea wtnt a többi utca, amelvek már a Fó-uton ktvűt vannak.
Miután benne vagyunk a nyári hónapokban és a Kinizsi-utca "pora és öntőzeUejuége egycn<H*u egészségbe ütkóző, tisztelettel kérdem az illetékes tényezőket a Zalai Közlöny hasábjain keresztül: Megfeledkeztek már egésu-n arróL hogy ebben a «városrészbcn> is laknak emberek, itt is vannak adófizető polgárok, akiknek létezéséről nagyon is liukmiássdl l^r — az adóhivatal? Mikor kerül már sor egy kis öntő-zésre a Kinizsi-utcai sivatagban?
Szerkesztő Urnák szíves köszönést mondva, vagyunk kitűnő tisztelettel:
Rendet a tejpiacon
Kaptuk a következő sorokat
Igen tisztelt Szerkesztő unttni Nem tudom megérteni, hogy a piacrendészettel foglalkozó hatóságok nem vették észre, ami a tejpiacon történik. A termHŐk a piacr® behozott tejet, tej. felt túrót, vajat leteszik u földre. Az assnomok kénytelenek vásárlás közben lehajolni, ruhájukkal port vernek, u h*i<r n le hem fedett tejfelre és táróra száll. Ha erősebb szél kerekedik, a jx>r olt van isifljW a tej felen-túrón. Hz igy lehetetlen állapot Ezen okvetlenül segíteni kell és |>edig oly módon, hogy a tej. tejfel, bíró és vaj árusítóknak tiltsák el a földre való ktrakódást A vános csináltasson részükre olcsó asz-tatokat, mint Keszthelyen, Sümegen és egyebütt, ahová termékeket felrakhat-ják.
Számos nagykanizsai háziasszony nevében: nft***aofc.
A ma gyermeke
A gyerm ekogéstaég ós gyeirmek-neveléa lexikona.
iáatglMM ára: kartontrorolt födéllel . . p 4.M telóaes eróa vászonkötásben „ S.M Kapható >-
FISCHEL
k«nyvkarMkatd*»b«n
Horthy Mlklta-ut 1. fto.pektuisal Mlvewn szolgálok.
Tűz a Horthy Miklta-rtiti majorban és p Magyar-utcán
Dührohamot kapott egy gyujtegatáasal gyanúsított asszony
Szombaton éjszaka 12 óra tájban kisebb szobatúz volt Nagykanizsán, a Horthy Miklós-uti majorban, Légrádi János hajcsár lakásában
légrádi Jdnos nem tartózkodott otthon, felesége egy vendéglőbe^ volt ki-sogiteiii, amikor a saomszédok éjféltájban észrevették, hogy ibjtó füst kud l égrádiék laká«ál>ól. Nyomban értést, telték a tűzoltókat, ukik betörték a lakást és rövidesen eloltották a tüzet. A bútorok nagynésze tönkrement.
Valószínűleg gondatlanságból keletkezett a tűz. LégrAt&né ugyanis este, mielőtt elment otthonról, vasalt. A vasalóból valószínűleg egy szikra pat-tanhatott ki, amit az asszony nem vett észre és igy történt, hogy amikor eltá-vozott hazulról, muggyulladtak a bu-torok.
Hétfőn délelőtt 11 óra tájban telcfo-non jelentették a tűzoltóságnak, hogy kigyulladt egy hatalmas stalmakazul Wimmer József gazdálkodó Magyar-utea 152. sz. alatti portáján. A veszedelmes tüzet hamarosan eloltották.
Kihallgattak egy közelben lakó asz-szonyt, aki Wimmer József állítása szerint egy évvel ezelőtt már fel akarta gyújtani Wlmmerék szalmakazlát.
Az asszony általában igen zavaros feleleteket adott kihallgatása alkalmá-
val ugy hogy félbe kj kellett szakítani a kérdezgetést. A második kikérdezésekor például azt állította, hogy a tűz kitörésekor egy repülőgépet látott elszállni a szalmnkazal felett és látta, amint a repülőgép motorjából kipattanó szikra meggyújtotta a kazalt.
Ez az asszony egyébként nrár kétszer volt elmegyógyintézetben.
Alig vonult be a rendőrség a tűt színhelyéről, amikor Jelentették, hogy dühroham tört ki az asszonyon. Nyomban kiment hozzá dr. Goda Lipót tlsz-tifőorvos, aki a mentőkkel be akarta szállíttatni a kórházba, azonban a szerencsétlen teremtés bé^árkózfrtt ff lakásába, ugy hogy nfost »s ablakon át vigyáznak reá.
A késő délutáni órákban a bezárkózott asssony férje megjelent a rend-őrségen, uhol előadta, £ogy a felesége már megnyugodott, mert közben olyan adatokra bukkantak, amelyek való<4i-nüsilik uz ártatlanságát. Egyik s*>m. szédja ugyanis egy fiatalembert Iá-tott közvetlenül a tfiz kitönéso előtt a szalmakazal közelében.
A rendőrség most ezen az uj nyomon haladva Igyekszik megállapítani « gyújtogató kilétét.
DDrges magvennro innin
ItMf íiMtfa lóerelö \'
Étfriokom^lr
kőrülbelOf Í8 ni» ÍŰtőfelüleitel, lehe-
Alán gére
____.____________loli-
Blocknsr htrdeWJétHvBadapest, Városhás-utoa 10.
Az anyósa sírjánál agyonlőtte magát egy 47 éves asztalos segéd
Hétfőn délben tragikus kimenetelő öngyilkosság történt a nagykanizsai katolikus temetőben, a hősi sirok közeiébon, ahol P-10 György 47 éves asztalossegéd, aki Szepcssy Imre volt bádogosmestornél volt alkalmazásban, revolverrel halántékon lőtte magát és azonnal meghalt.
Az öngyilkosságot délután 3 óra tájban fedezték fel. A szerencsétlen életunt az anyósa, ózv. Kovács József né airja melleit végtett magával
és több búcsúlevelet hagyott hátra. Az egyik búcsúleveléből kitűnik, hogy igen szerencsétlen családi viszonyok között élt a feleségével aki nem lakik Nagykanizsán Búcsúlevelében azt is megenilili, hogy azért végez magával az anyósa sírján, mert áz anyósa volt az, aki megjósolta neki, liogy sirba fogja vinni leánya
A, rendőrség intézkedésére a szerencsétlen ember holttestéi beszállították a temető halót tasházába
Rágyújtották a tetőt egy alvó családra, hat ház leégett
Sonv május 11 (A Zalai KAzlantj tu<iőeitójáfó!.y A minap éjjel ismeretten tettes Som községben (Somogy m.) felgyújtotta Fckeh György gazdálko dó házát, ahonnan az utolsó pilla natban tudtak kimenekülni az ál-
mukból felriasztott . hozzátartozók. Szerencsétlenségre eléggé sseies időjárás volt és igy történt, hogv néhány |>erc alatt sorra kigyulladtak a szomszédos lakóházak.
A\' községi tűzoltóság teljes erthéH igyekezett, hogy gátat vessen a tü«
Tennisütők
húrok, elpfik, Inbdtik, felszerelések
tennisütő hurozások
olosón, nagy választékban
Szabó tntal piii letébBi
F6-ut 5. sz. — Talefon 91. Hurok már 2 pengő 80 SlIértSI
továbhterjOfíftíi\'iKHí, nzorlban \'miro ez régre sikerült arfdtgra mAr hat hú* állott Mngokban A tűzoltók ís alakivatlg egÁtí. rfgselig oltotlaka tüzet. A kár tóbb, mint OOOQpehgB. A tilzvlcigdlat m«íídllhpltíisa Bz«rint Bniitogdrtds tarWnt. A esendőmig erélyrt nvombzdst Indított a gyuf UigatAk kézrekerittWKv
RÁDIÓ-MŰSOR
tkKllpfl, Wtfif.
C.45 Tonw. — Uuüia haaglcmezek. 9.« lürck. — 10 1. A náey oalöc é, a fflhl költője. 2. Magyar n/pmosék. böl — Közben lianglemezffk. — 12 IXU hurangíKi, IdSJttrtlíJelnKís. \' 12-05, Az btldmiMMnttt ruvísat,,-. kani. - 12J0 Hlrok. - 130 Cldáuv. W - 2.«> Hlnk. —. 4 .Hiikétefck és egyebek • Vjzvárv Mariska elő-adása. - 1.15 IdOjeW", hitek. - 5 ,A xyfaigyösl 300 éve. ghnnAaium., lílőadás. - 521) Jazxjene. — 5.50 Francia nvelwktart.. — 6.20 PnMtüy Sindor balladákat énekel. — 050 A Mír szerep, ai ttuáK \'és
kaUMÜlb élelétol. Stm Ott« el<Udá-
sa. - ÍM Kí-Wl Kllí zoniforMlk. _ H VldámrétfW.l. IMsazholEtnus. ™ ,i|ití-mlzmus. Itádlójálék 1 felvonásban. 2. Szász lía magánjelmete. 3. ,Prolckdó.. 4 lxanl bá\'. — 0 Iltwk. — 0.16 Helyszíni közvetítés a CsaW iWJlánii Égve-sülét Jelképes <0szlábomzásb<SI. -10.30 IdOlSrásJclenléí\' - 10.40 A m. klr. Operaház tagjaibői alakült zmc-kar hangversenye
Huilujaist II. IK20-1020 Horváth ll«. zső és cigányzenekara.
Bées. 12 lládiózeiiclnir _ 1.10 A zene folj\'lalása. — 3.43 Séta a bécsi erdőben dalos előadás gyermekeknek — 4.15 Lemezek. - 5,20 Slukart szop-rán énekel. — 7-25 Kózvelltés az ál. la mi operáből. — 10.30, SMbach-jszz.
Emlékojiíotö
Májul M. A fronthoroosok zászlöezeu-WMsi ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végletek iző-vétségének közgyűlése 3 ómkor az i islaoUbui, ette 8-kor vacsora a KoftmAbm
■áj\'s >t.
TomisX\'ünnepély délutin 6 órakor
a Zrínyi pályán. Kerimegnyitó ünnepély a Kalholtlrtis
LegénycgylétbKU- ,
IHáJu. M. Turista Egj\'esülcl alakuló. gyüM»
Májai l|. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári, mulatsága, turista Egyesület Ismerkedő ertje. Julikra t- Izr. Lefeyegjlet kertt mulJt-sága az iparos szíkház kerthtly.. ségében
Szól«luUU&est. 4. üaih. Lcuóaytgj. \' let kf^lieljlrtgéliK^ Juílss »I V|. bértsU hangverseny (Mi-melh.MiriA) az Jgln.M>ftllá»»" M-I éKkar. jn»ta «■ TOtjUilk jtmlillrt «z ipa.
r»s székház iMrtWUÍségében. A Kath. LegényeRrtet ktntodnlii.
Ugrádra. ■ -v (
ttatosversoiy éa sá»tkls«ltelés Kis.
koináiuinbau. ,

napi hirík
NAPIREND Méju. 15, kedd
K^mal; katolikus: D« la Salle. Prottól;
Itó&M. Itt.: Öilvan hé 1 •
Mozi előadások hétköznap 5.7 éa$ vásáinsp 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi muzcum és könyvtár nyttvá délelőtt 10-tóí
Qyógy szertári é))di uoljílil « hónapi Mn: .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet-iá 21. M. és a klskanlisal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est^ 6 óráig (bét 16, szerdí; péntek délután, Mddcn egész nap nőknek).
I.\'.fl.. ................................
cap törtökön «• vasárnap
Móráig.
% — (Hősi emlékmű-avatás) A süinogl járásban levő Ohld község lakossága szép emlékművet emeltetett a világháborúban eleseit hősei emlékére. Az emlékmű felavatása május 27-én lesz.
- (A Katholiku* Legényegylet k|. ráttMása) Várakozáson (elül sikerült a Lfe^ínyegylet első társas kirándulása, melyen több mint hatvanan vettek részt. Lukács Józseí egyházi alelnök Bajcsa község terén felállított .tábori oltáron litániát és szentbeszédet lar-tott -a kirándulóknak, melyen a köz:;ég összes lakóin kivül a környéki falvak sokasága is részt vett Gyönyörű erdő-tisztásra vonult ezután a hatalmus tó-meg, hol a kis iskolások kedves ün-nepélyt rendeztek, melynek keretében Schwellzcr György, Bajcsa közszeretet-be\'rí álló rezetfltanitója meleg szavakkal köszöntötte a vendégeket, melyre Horváth Géza vál. tag felelt keresetlen szép szavakkal. A műsor után vidám táncra perdült a sereg s mikor már rajwnalban sorakoztak az asztalon az üres sörös és bonos üvegek, kedves je-lenét következett: a kanizsai legények a szeménnes bajcsai menyecskéket és lányokat vitték táncba, mig a városi hölgyeket a bajcsai legények forgatták meg, ugy Istun igazából. Elmúlt már 7 óra, mikor Újlaki Jenő a község részéről elbúcsúztatta a vendégeket, melyre Lukács József válaszolt azzal a kijelentéssel, hogy nem volt utolsó alkalom, hogy a kanizsaiak Bajcsára kirándultak. A lelkes tömeg végül el-énekelte u Himnuszt s a kiránduló társaság egy felejthetetlen kedves emlékkel, vidám nótázás közben tért haza a nyargaló bajcsai szekeren. A*jtfrán-dulás sikere Várkonyi István rb. elnök agilitását dicséri.
- (Az Evangélikus Leány egylet, és az Evangélikus Ifj. Egyesület vasár-nap este családias, meghitt «Anyák nwpját» tartc\'t a tanulóifjúság bevonásával. Schandl Paula lcányegylctl tag drámai erővel, Pados Edit, Boncz Jóska, Somogyi Margitka és Vánkos Józsi el. i»k. tanulók közvetlen bájjal «avalták pó»a: Szabolcska és Gárdonyi költészetének gyöngyeit. Hor-sfctzky Jenő ifj. egy. elnöknek az édesanyákat méltató meleg, szép begzétk megtalálta Uz utat u kis és nagy liall-#tók szivéhez egyaránt. Vánkos Jenő í4mn. tanuló után komoly átérzéssel rebegte a kedves gyermeksereg a meg-Ható fogadalmat. A végtelenül bájos egyfelvonásos színdarab szereplői Öeleznay Kaiiolin, pabik Józsa, Bohs Ida leányegyleti tagok, Kaposi Gusztáv rfmn tan, Kreft Margit polg. isk. tan., Ifomina István ifj. egy. tag, Ofenbeck Margit Horváth Imre, Horváth Pista, Szemző Mici, Rohs Margit, Bohs Lad és Vánkos Józsi elemi Iskolai tanulók könnyeket csaltak a hallgatók szemébe. Vánkos Jenő tanár vezetésével előadott ■^P <*»tok egészítették ki a páratlanul 4kérült értékes műsort.
I és az előirt Uoeumi anya. »ok olcsón beszerezhetők Singar divatáruházban.
Anyák Napja a ffozfcOfljrt-. utcai Iskolában
A II. körzeti elemi i»kol« ifjúsága v»*ámap ilélután 3 óiUl kezdettel igen, szép külsőségek között áldozott a* anj\'ui kultusznak jólmegrcndezett Anyák Napja keretében. Az Istylaud-vart nagyszámban töltötték meg Q szülik, akik örömmel v<ígyes meghatottsággal hallgatták kicsinyeik alkalmi költeményeit és a növendék-kórus énekszámait jplniidcr Boldizsár lapító kitűnő betanításában. \'Az ünnepi 1*. síédet !s Plander tanító mondta, kifejtve a nap jelentőségét. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után az iskola műkedvelő.gárdája ügyes felkészültséggel mutatta be az gvlke álma cimü 3 felvonásos gyermekszindajabot, a mely ugy kiállításban, giint rendezés-ben egyaránt sok kedvei percet nyuj tolt a jelen voltaknak A látványos szbidaralxit, ^melyei szabadtéri clfi. adásl>an hoztak szinte aj. ambiciózus kis szereplők, vitéz Somogykéry Ernő-né tanítónő rendezte. Különösen nagy tetszést uraltak a nragyar táncbetélek. Filó Ferenc Igazgató zárószavaibon az anya szerepéről beszélt a családban. HámUlatott uz anyai nevelés fontosságává. Ennek a nevelésnek elsősorban i$ a szülői tiszteletre kell iráriyuhiia. Jó példával kell tehát előljárnia\'a szülőnek, mert csak az a gyermek szerel-heii és tisztelheti a szüleit, a? édes-^ anyját, aki ezt valóban meg is érdemli. Juj annak uz anyának, uki ugyWeveli
gyermekét, hogy az ne szeretettel és tisztelettel viseltessék Iránta. A nagyha-tásu beszéd után a gyermekek fogadalmat tettek, liogy a szüleiket mindig szeretni és tisztelni fogják és öregségükre sem vonják meg tőlük a támogatásukat. Ezzel a szép fogadalommal azután l>e is fejeződött a lélekemelő ünnepség. ______
Oramofonlemexek 1 pengőt Cl: Tranadanubldndl
— (Á frontharcos-üihieprn zárva Ikuah* az üzletek) A
frontharcos zászlószentelés! ünnep előkészületei uagyban folynak. A nagykanizsai fnont-harcos-noiya lejön gróf Tholway országos elnök és vitéz Mándoki főes-j»otes Ls. A zászlószentelési ünnepség alatt a nagykanizsai kereskedők üzleteiket zárva tartják.
(A Nagykanizsai Munkás Rokkant és Nyugdíj EgylHr) 18-ik fiókja évi rendes közgyűlését folyó hó 27-én dói. után 3 órakor az egylet helyiségében tartja.
- Női, férfi éa gyermfkclpő tíjdon-
Hégok naponta érkeznek az «Ideál» cipőáruházba.
— Az Én l\'jságom uj számában is van sok mese, vers, kép, torna, német lecke, rejtvény, posta. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 10. Előfizetés negyedévre 2 pengő.
ZALA! RéZtONY
*mm
ánsn
\' JK-Jji
Nagy férfilng*vásár
j! i j-t i.itiíw .jiúi.f t«-1 .i Tropikál-, sport- és apacslngek
remek ulnekben, óriási választékban
3 pengAtSI 12 (.•ng6is
minden ári». ,, » J
Csak íliArlniu árukll
förónyai mvatáru&ásc
HoriQy MiUlóa-ut li VtiroSt>ÓX-patoía.
Kulturvonat az Országos Iparos Dalo* verseny re
Az Ipartestületi Dalárda elnöksége érlesiti a közönséget, hogy a Pécsett rendezendő országos iparos dalosversenyre f. hó 20-án induló kélna|K>s kulturvonalhoz a vasúti menetjegyek előjegyzéflét a helybeli menet jegy iroda vállalta magára. Az előjegyzés a mai náp}>al meg kezdődött. Nagykanizsa—Pécs oda vissza 5.72 pengő.
— (4 Kerékpáregylet majálisa) Vasárnap tartotta meg a nagykanizsai Kerékpáregylet majálisát a lazsnaki parkban óriási érdeklődés mellett. Zsúfolásig tele volt a park. Volt sok minden, karikadobás, céllövészet és tombola mk szép értékes tárggyal. Este igen jó kabaré müSor volt Táncszámaikkal különösen kitűntek Kovács Manci és Blumenschein Lajos. Igen jók Voltak még Németh Lajos hege. düszámaival, Boros Manci, Kovács Annus, Ka tér József és Schwarcz Imre táncszámaikkal. A szépségversenyt Kovács Manci én Boros Manci nyerték meg. A fiatulság a késő éjjeli órákig láncolt
— T«nnLszelpő4 legolcsóbban az «Ideát» cipőáruházban vehet.
— A Magyar Lányok uj számában is van a nagyszerű Otthonunk melléklet kézimunkáival, dlvatrovatávul, francia nyelvleckéjével és ügyes háztartási tanácsaival. Ebben a számban közlik a téli rejtvényolimpiász kétszázötven nyertesét Ls, amelynek első diját, hatszemélyes étkészletet egy kecskeméti fiatal leány nyerte.
— Köztisztviselők ré«zér« rendkívül előnyös buforvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphátók Kodein bútoráruházban, Horthy Mlklóz-ut 4.
Uúáliófába uj csöveit Kellenelc /
Ingyen megvizsgáljuk készülékét ós bemérjük csöveit. =====
TRAItSDfiHDBIA S.-T.
Csencery-ut 6. TpMon 4-13.
SPORTÉLET
OyOnyOrfl ünnepséget Ígér a tornász-világbajüok&ágra, készülő tornászok pünkösd hétfői bemutatója
Junius l-én kezdődik Budapesten a Magyar Országos \'noma Szövetség ren-dezésélien a tomászvilágbajnokság, mely a vih\\g összes nagy sport nenue-teil megmozgatta. Ez az első íjtfizi, világraszóló s|x>rtesemén.v, ;nely nazánk fövánosában Budapesten kerül ieho-nyoütásra. Mintegy 50.000 tornász fog sorompóba állni, hogy versenyezzenek hazájuk dicsőségéért. Az egész ország tornászai megmozdultak e nagy eseményre és hallatlanul nagy érdeklődé*. nyilvánul meg a vidék részéről. A nagykanizsai tornászok is erősen készülnek e nagy eseménybe, amelyre Nagykanizsáról mintegy 120 tornász megy a magyar fővárosba. Az NTE női és férfi csapata, a Zrinyi, a reálgimnázium, a kereskedelmi iskola csa. patai, valamint a hírneves Sáska csapat vesz részt a versenyen. Pünkösd 1 tétfőn páratlanul nagy sportélvézctben lesz része a nagykanizsui sportközón-ségnek. A Zrinyi pályán tomabemu-tutöt rendeznek a nagykanizsai sport-egyesületek és iskolák együttesén, me-lyen uz egész világbajnokságon bemutatásra kerülő anyag előadásra kerül. E nem mindennapi sportélményre már most felhívjuk u sportkőzöuség figyelmét. Soha nem volt olyan nagy ttül-ség a közönség támogatására, nfint ezen a bemutatón, jnert a felutazó mintegy 120 toraász költségei e»£n bemutató tiszta jövedelméből lesz fe. dezve. _
— Remek nagyszéld fehér divát-kalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai Divatáruházban.
Időjárás
A nagykanizsai metMroloilal mtg*
ügyelj JelentéMk: — hílBn a hft-mSmékl.t: reggtí J 6r«lOJ\'+ 17*. délután 2 órakor + 37-0, ..te 9 önkor
+ 18-0.
PtlhdHt: Hegtől oate tUlla, délben teli 5..
SttUrány. Regg.1, á.lb«n U o.ta délnyugati. (tjaatál rMMHkntíll « <ll..r«ll
alat hUnl|.ha« Ml. M MHn at«Mf yjSWHIM iámMflW
Ofcsénhjjof
wtöamazMan fzctakoxftalik
i>

ZALAI KÖZLÖNY
1934. májút 15.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó édesanyánknak lemelé-«én résztvettek s mérhetetlen tá|-dalmunkban osztoztak, ezúttal Is |Ílás köszönetet mond
Kvlcsák culád.
Közgazdaság
Terménytőzsde
Buu tlaiav. (ü|| 77-es 10 90-ii 25, 78-as 1M0-11M, 79-es ii 10—11-45. 80-ss lj-ao—11-55. dunínt. <u|)T7-e« 1075-1085 ttit 1085-1095, 7nl 1096-11-06, 80-as 1195-11-15, rozs (uj) 660 - 680. -Uh 1. r. 11-00 11 40. ujlengeii tliaiulull 9*0-1080.
Strttnálér
P*lhajtis 7912, stadatlan 1735 Elli raodü 075 - 077, siedett 070-074, szs dstt Mzép Obö-Obö. kdnnyu 060 - 0 64 s\'sO randi Or«« 062 064, ll-od rendit öreg 056-010, ini.ll lOIdO 1.080 0 88, salomu nagyban 095-1-00, eslr 120-I.2H tmi 096 t-12, félsertés 098-106.
Kiadja s laptulajdouoa KOzgizdiaigl Rt. Oatsabarg Nyomda is Dilzalal Lapkiadó VSIIalata Nagykanizsán. Felelés kiadót látat Kiroh. Interurbán teleion: Nagykanizsa V&. sxára.
APHOBIHDETÉSEI
Pasarbaa naponta séUló hölgyet kérem, Ismerkedni miként lehetaégei? — .Komoly\' ieligiic a kladóbel
rakat, modem kerimlákal, linókat, ólomkrlslilyokit s >ob vilaitlikban Hetoaer üveg-idéflben kaphst, Horthy Mlklói-ut 1
ttar, cstllir, képek atb. eladók. Casujeryut 7. Hizmeiter. 2050
Egv rakott ISilsafyliaa való dlaiaa vsa alkatréai olcaén eladd. Rozgonytu 19 2064
feltollishcz alkalmas építkezési lOmie-lék lns>.N clliordhaló. Roagooyl u. 19.
20(4
Jó (Irésbap uteil kimérésre literen-kint 44 fillér. .Dudia\' korcami, Magyar utat.
Jé illa pótban kvó takariktflahalral
keresek megvételre. Clm a kiadóban. •
I felvitetik, skl mosni és vauiul tud, aionnalra. Zrínyi Mlklóa-u. 20.
2099
Kerti líraik nagy válaazKkban kap-tuték Vigó lllatizertirbin.
Szorgalmas fiatal hejár^-taksrllónöt lelvtsiek Csengery-ut 27. földizlul.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8699/1934.
Hirdetmény.
Mindazok, akik a f. évben selyemhernyó tenyésztéssel óhaj tanak foglalkozni, jelentkezzenek a városi selyemtenyésztési felvigyázón^, Kontor Gyula cipész Barak 52.
A tenyésztők a petét és a tenyésztéshez szükséges papirost, teljesen ingyen kapják. A gubó ára L oszt. 80 fill.
II. oszt 70 fill.
III. oszt. 10 fill. ^Nagykanizsa, 1934. évi május
ii®_Polgármester.
\'(Nyomatott a laptullfloaos K0xguatssá4
Városi Silnhái.
Május 14. é> IB-én hétfAsa áa kedden
délután B, 7 ás 0 Arakor
Minden elfiadás filléres!
Az előadások teljes bruttó bevétele a piarista kápolna javára I
(Bernát barát) Legendás szépségű vallásos film, melynek főszerepét a kél kiváló drámai híresség. Walter Ürfltens és Vera SchmtthertSw alakltja. Ezenkívül egy hatalmas vígjáték
Pénz ÁLL A HÁZHOZ
Szigfrid Arno, a nagynevű komikus főszereplésével filléres helyáraki -fb
PONYVA
yn í i/ legmegbízhatóbban L, 5 A IV H1RSCH és SZEGÖ-nél.
Nagykanlaaaiak találkozóhelye aa
István király Szálloda
Budapsst, V|a| Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivalkozOk 20% engedményt kapnak. KOzpontí fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Fizessen elő a „Tükörére
Tiszteit olvasóink, akik az együttes előfizetés kedvezményét a Tükör májusi számától kezdve kívánják igénkbe venni, szíveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével hamarosan értesi
teni, hogy a Tükör címükre való megindítása iránt azonnal intézked kedhessünk.
Az együttes előfizetés (Zalai Közlöny ós Tékör) dija egy hóra ősz-szesen 2 pengő 96 fillér.
A vZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a Zalai Közlöny előfizetésével együtt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
........................................-......-tóI...........................................-tg,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át címemre megküldeni. Az előfizetési dijat
az előfizetési dij különbözetét .............. összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt........................................ Név.............................................................
Foglalkozás..........................................
Postai clm............................................
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Elrieténlt sí egész estre olvassa
.1 urouo Cvnno luiHe.t II viin
a SMóuunMiuumi. innsm mi muuu 11
• ÁmonÍ\'L"
WlOllUUl vto V>—. MTOWW II i^um^u
NOSPRASEN .*a»TUTOKIL Levéltetvek ellen: P R O N I K O L
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi srerek stb. keieskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A biróeági palota mellett Telefon ISO.
Jt-T. Quteabexg Nyomd* és DékaUi Upkiuté Vállalata k#Byvny»nuUjáb*n Nagy kan ím áa. (Felelős Wstvwetó s Zalai Király.)
74. évfolyam 109. szám
Nagykanizsa, 1934. május 16, szerda
Ara 12 Hllér
KÖZLÖNY
\'•UTISil KiPILAP
laaikaul\'ais éa kladdblvaui; F6at 5. nl>, .....mladaa raggal, bétU Idvikléval
Felelős szerkesztő: Sarb&rlts Lajos
BíditUai ára: tij S ptngí «0 Iliiéi
Sieikeulfaégl éa klaiUhlvatall ttlaíoa: 71. aa
A nemzet életereje
megbénultad torpant meg abban a szórnom időben, amikor hóhéraink reánk csatolták a trianoni béklyót. Elszigeteltségünk lát!ára a legnagyobb reménytelenség >ett eröt a lelkeken, mert szinte lehetetlennek tflnt fel a bilincsek széltörése. Hihetetlen erőfeszítést fejlettek ki a magyar politikai élet akkori vezietői, mig végre sikerült lassan rési bontaniok az elszigeteltség várfokán Ezen a résen ál áradt be azután az ország vérkeringésébe az első népszövetségi kölcsfln, követve ama tőkeerős országok köl. csönei állal, amelyek szívesen nyújtottak kölcsönt a legyőzőit államoknak Ls. A tőkeáramlásnak lermésze-tes következménye volt a látszólagos fellendülés és a jólétnek .bizonyos foka.
Mint minden farsangnak, ennek is megjött a böjtje. Magyarország felett is elterült a világválság viharfellege, amely az akkor kor mányólen álló Károlyi Gyula grófot olyan drasztikus intézkedésük végrehajtására kényszeritette, melyeket a gazdasági kényszerhelyzet akkor megkövetelt.
Gömbös miniszterelnök mé<ísz2-rényebb kerelek közt, mégsulyosabb felelősséggel vet le ál az ország ve-zelésél. Tudta, hogy országvezetó-i sének fő irányvonala a takarékosság kell, hogy legyen, ha megakarja kímélni nemzetét a katasztrófális összeomlástól. Reformjai megvalósítását csak a nemzeti összefogás segítségével remélhetle és megin dult a nagy inunkn : eggyé kovácsolni a bizalmatlanságba szétforgácsolt erőket. Másfél esztendő alatt minden akadékoskodás és gúnyos kritika ellenére is sikerüli meg valósítania a nemzeti egységet, ami tulajdonképen a központi magva Gömbös uj országépitési terveinek
Az eddig megvalósított dolgok csak előkészítői azonban az ezután következő, mosl már előkészítés alatt álló nagy reformoknak, mint amilyen a választójogi reform, az adóreform, a közigazgalásí reform & a céltudatos telepítési politika megvalósítása.
A választójogi reformmal kap csolatban Gömbös miniszterelnök leszögezte ntór megnyugtató álláspontját. amikor kijelentette a parlamenten, hogv nem fél a magyar "én őszinte véleménynyilvánltásá Ml és a maga részéről Ssm tekintené sohasem jognak az olyan jo got, anjit nem kjhet szabadon gya korolni. A titkos választójog alap ján összeülő uj parlament fogja ezután megvalósítani a többi nagy reformot is. \'
A» \'udórefortnot már Ijosszu óvok óta várja a nemzet. Olyan szükség van rá, mint a mindennapi kenyérre. hissen az adóalanyok roskadoz nak mar a terhek alatt Meg kell tehát az államnak valósilauiu az igazságosabb teherviselési.
Hogy milyen síftkség van a köz
igazgatási reformra, azt mindenki jól tudja, akinek csak egyszer is dolga volt az állami hivatalokban. Ez a reform a magyar nép uj, olcsóbb, gyorsabb igazgatásának kérdéséi lesz hivatva megoldani. Mint minden léren, ezen is a leegyszerűsítés lesz a főfeladat.
A telepítés kérdése a magyar földbirlok eloszlásának egészsége, sebb rendezését jelenji. Eddig kizá-
rólag pénzügyi akadályai vollak a megvalósításnak másrészt azonban olyan mélyreható változást idéz elő a magvar nép életében, hogy csak kellő megfontolássá\',, átgondolással szabad vállalkozni a megvalósílá-sára.
Gömbös Gyula államférfiúi jó-szándékáról másfél év alatt teljesen meggvőzle a nemzetei. Ezt a jó-szándékot még polilikájának be-
csületes ellenfelei is kénytelenek elismerni, Epj> ez a magyarázata, hogy mind többen és többen kezdik megérteni a nemzeti összefogás szükségességét és egyre többen csatlakoznak ennek a jószándéku i>o-lilikusnak zászlaja alá.
Ez a zászló a nemzet életerejét és Magvarország Ixddogabb jövőjét szimbolizálja.
Fabinyi miniszter expozéja az ipar és kereskedelem problémáiról
A képviselőház befejezte a kereskedelmi tárca részletes vitáját
Budapest^ május 15 A Ház kedden folytatta a kercske-delmi 1árcu részletes vitáját. Komdi-Katona János a magyar légiforgalmi és sportrepülés fejlesztését sürgette. Lfatfr Miklós beruházásokat sürgetett a Máv-nál Ilantfoztnita, hogy az Ide-gcnforgalmal nem szabad egyedül Bu-dn|H\'stre irányllnni, hnwm meg kell osztuni a megtekintésre érdemes vU dékkvl. - \'
Désy (iéza sikra szállt a vasárnapi munkaszünet kötelezővé tétele melleit. Hoffer László útépítési kérdésekkel foglnlkozott és kevesell* az érre u célra felvett összest, fiber Antal kijelentette, hogy a kerosRedelem szá-mára nem kiván tényleges támogatást, haiiem csak. azt, líogv hagyják békében és szabadon dolgozni.
Fabinyi Tibim tér kereskedelmi miniszter válaszolja felszólalásokba. Rá. mulatott arra, hogy tárrája keretében megtolt minden megteheti a racioiia-
lizálás szempontjából, tnajd a kö*le_ keclésl kérdésekkel foglalkozott. Gyor-silanl kívánja a szállítást "bijkedvez-ményeket kiván adni az ipari és mező-gazdasági kivitel részére. Könnyítéseket tervez a keleti határszéli vidékek szú-m\'ára, hogy jobban elérhessék a fővárost és a külföldi piacokat. Az automobilizmust az államvasuttal össz-hangba kívánja egyesíteni. Az autó-udöt ncnr lehet éltőrölni, de gondol olyan könnyítésekre, amelyek az autók leállását megszüntetik. Félmillióval emelte, az útfenntartásra szolgáló összeget, de ezt nem tartja elegendőnek, mert négyezer kilométert kellene megépíteni, amihez tií) millió pengő kell. Az útépítési programija bekapcsolta a Balaton ügyét is. Az úttörvényt egyébkén l legközelebb a törvényhozás elé (erjeszti. A posta mintaszerűen működik. Az olcsóhbitásl folyamaton lé-|»ésről-lépésre kell haladni, mert a posta dclicitmentesíégét meg szerelné
őrizni. A telefondíjak mérséklése következtéién négyezer uj előfizető je. lentkezeit A filléres gyümölcs-csonia. fjokai ismét rendszeresíteni klvánju.
A gazdasági életben a szabadság! híve, de nem olyan értelmezésben. hogy awerősobb elnyomhatja a gyengébl>ct. Megállapítja, hogy
az ipur nagy áldozatokat hozott az olasz—oszlrák- magyar megállu|H>-dások létrejötténél. Túlzott vámvédelemről nincs szó. aluu pedig szó van^t lefaragjál; azt. Az energia gazdálkodás terén valószínűleg pótló törvényhozási intézkedésekre lesz szükség. Ezuláij felsorolta a to bi vlllamositáii terveket. \\Tisztá-heK^elé eddig, efe"-ulán is megloizi u megsegítés érdekében szükséges intézkedéseket.
a.aaa IVI.HII i
váM\'i vlllamositáii terveket, bívn van a kisipar súlyos h ve* ói a kormány, mint e<li
aTj\\arLarLvyvvinArvivvvyv"i*n^i"i*\'*i*"**i\'\'\' ..............[*......*..........................*
Százezer hold áll a kormány rendelkezésére a telepítéshez
Btidapesl, május 15 Kfilloy Miklós földművelésügyi miniszter a költségvetési beszédében kijelentőibe, hogy a telepítés
előmunkálatai befejeződtek. Mint egy 100,000 hold Tóid áll a kormány rendelkezésére. Ötvenezer van a bankok kezén, ez bármikor
átvehető, 15.000 hold a vagyon-váltság földek nagysága, mások pedig hatalmas birtoktesteket ajánlót lak fel a kormánynak erre a célra.
Magyarország szigorú uj törvénnyel védekezik az egyre erőteljesebb kémkedési tevékenység ellen
Budapest, május 15 Az igazságügyminiszter a Ház egyik legközelebbi ülésén törvényjavaslatot nyújt be a nemzetiéi szenf l>en elkövetett hütk-iiség szigorúbb büntetéséről. Erre a lépésre az szolgáltatott okot, hogy az utóbbi időben ugrásszerűen emelkedett az Ilynemű bűncselekmények száma. Súlyosabb esetekre, ha a cselek
mény az állam érdekeit súlyosan sérli, vagy veszélyezteti, avagy ha a titkot lopás vagy erőszakos cse lekniény utján szerezték meg, a javaslat életfogytiglani fegyházbüntetést javasol. haíáJU pedig arra, aki nem csak súlyosan sértette vagy veszélyeztette az állami érdekeket, hanem azonfelül közhivatalnoki vagy más, őt az állammal szemben
különös hűségre kötelező köteles ségét is megszegte. Ugyancsak ha láll javasol emellett kémkedési és árulás! cselekményeknek háború idején való elkövetésére Idegen ál lam számára kémül ajánlkozásra, vagy kémszolgálal vállalására békében 10—15 évi fegyházai, bálomban pedig halálbüntetési hoz javaslatba az igazságügyminiszter.
„Magyar szempontból minden várakozásunk teljesült"
Gömbös miniszterelnök nyilatkozata a római egyezményről
Budapest, május 15 Gömbös Gyula miniszlémlnők a római egyezmény aláirásával -kapcsolatban a következőket mondottam A tárgyalások eredményei ugy végződtek, mint ahogy én gondoltam és számítottam : magvar szempontból minden várakozásunk tel jesült. Nagy hálával tartozunk a Dúcénak és Dollfuss kancellárnak,
hogy a márciusi római tárgvalá saink alkalmával lerögzitetfc"iiagy elvek nv\'llett változatlanul kitartottak. Az, hogv a tárgyalásoknál voltak némi zökkenések, az a dolog terníészelélx\'n rejlik, mert ugy az önellátás elvét általában, mint egymás autarchiájál is átakarluk törni. I/Ogikús volt tehát, ha min denki vódte a maga érdekeit. Si-
kerüli azokban az összes akadályokat eliininálni. Hangsúlyozom, hogy a magvar mezőgazdaság szempontjából a római megállapodások eredményéi teljesen megfelelőnek tarlóm ós uz idő ezl igazolni is fog ja: A mezőgazdaság javára ez az eredmény létrejött anélkül, hogv a magyar ipar álla! hozandó áldozatok veszélyeztetnék a magyar ipar
Zalai közlöny
1084, mijut 16.
érdekelt. Meg vagyok róla győződve és remélem, hogy árpolitikai tekintetben enyhülés fog előállni az iuari árak terén. Az ipari körök kissé idegesek voltak, de ki nem ideges és ki nem pánikor Magyarországon-? A nemzeti szolidaritás nagy érzete még nem hatotta át teljesen az egyes termelési ágak vezetőit, pedig ugy van, ahogy sok szór hangoztattam már, csak a teljes nemzeti szolidaritás hozhatja meg Magyarország megerősödését. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a római megállapodások nagy lépést jelentenek előre és olyan erőgyarapodásról számolha tunk be, mely az egész gazdasági életre döntő kihatással lesz. Persze a j>esszimisták és kuvikok most is járkálnak és azt mondják, hogy •jó, jó, mindez szép, de nincs esd» Ez Istentől függ és Isten az embc reket és nemzeteket is csak akkor áldja meg, ha hisznek benne. A kuvikokat és rémhirterjesztőket legjobb, ha elhessegetjük magunk tói, mert még soha sem ezek, hanem a hivők és Isten iránt uláza tosak értek el eredményt.
A frontharcos zászlószentelés hírei
.A pünkösdi frontharcos zász-1 lószentelés rendezőbizottsága [ közli a kódvetkezőket: A w meghívók és zászlószogek szét küldettek, aki elnézésből meghívót nem kapott, jelentse be ebbeli igé nyél a rendezőbizottságnál (Pannónia szálló, telefon 4-4U) 12—lóra és este 6—8 óra között. A rendező bizottság emiilett időben és bármikor is szívesen ad felvilágosítást. A tábori misét szép idő esetén a felsőtemplom előtti téren felállítandó oltárnál Csóthi Géza mura-keresztúri apátplébános őméltósága celebrálja. A mise pontosau 9 órakor kezdődik, a közönség háromnegyed » óráig foglalhatja ei helyét. A zászlóanyák, diszvédnök, fővédnökök és védnökök, valamint a testületek képviselőinek részére ülőhelyek állanak rendelkezésre. Az iskolák, testületek elhelyezkedését illetőleg a rendezőség a hely-szinen ad felvilágosítást, gondoskodik megfelelő helyről. Ismételjük, hogy a frontharcosok külön meghívót nem kapnak, részükre a zászlószegek elkészüllek, felkérctnek, hogy a zásziószegekre felajánlott összeget a főesoi>ort altisztjénél fizessék le és ugyancsak nála jelentkezzenek, ha a bajtársi ebéden résztvenni óhajtanak. Felkéretnek mindazok, akik zászlószeget és meghívót kaptak, szíveskedjenek a rendezőbizottsággal minél előbb közölni, hogy az ebéden részt óhajtanak-e venni. További híreket a Zalai Közlöny holnapi számában közlünk. A rendezőség.
Agyvértódulás, szivszorongáf, nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, fejf-jás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, mu-ika-képcienstg a tendkivUl enyhén ha ó természetes „Ferenc Jézsef" keserűvíz baszmdata állat igen sokszor gyoiean megszüntethetök.
„Már dereng... A régi szép idők visszatérnek\'*
Pásztor Miksa, a Pénzintézeti Központ vezérigazgató/a nyilatkozik a Zalai Közlöny számára
Baden bei Wien, május (Copyright) Vagy két hét óta együtt vagyok ebben a bájos reucszíín^z városban egy bájos házaspárral. A szanatórium parkjában együtt hallgatjuk u rigó énekéi ós együtt kószálunk a kurparkban a virágokból épített óra körül. Együtt rándulunk ki Mayerlingbe, ahol halkszavu, csendes nővérek imádkoznak a kolostor oltáránál a megholtak lelkiüdvéért és boldogságáért az élőknek. Útitársaink : Pásztor Miksa kincstári főtanácsos, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója és felesége.
Intervjut nem csináltam eddig vele. Tiszteletben tartottam azt, hogv kemény munka után pihenésre vágyolt. Minden joga meg volt hozzá. Elvégre: lcgfőkéj>en az ő vállára nehezedik Magyarország vidéki pénzintézeteinek sorsa. Teg nap azután diskurálni kezdtünk otthoni dolgokról is.
Azt kérdeztem a méltóságos ur tói : amikor mi fiatalok voltunk és amikor az a darab föld, amelyet monarchiának neveztünk, nem ismerte még háború kés forradalmak borzalmaiig más volt az élet ; ha £ sarki boltosnak, a kovácsnak, azasz-talosnak, a gazdának pénzre volt szüksége, aláirt egy váltót, elment a bankba, megkapta a pénzt, le járatkor aztán megfizette a kamatot, törlesztette a tőkét és az élet folyt rendesen a maga utján. A kis embereknek is meg voltak apró örömeik, kevesebb volt a bánat, őrülni tudtunk egymás boldogsá-nak és segítségére voltunk azoknak, akiknek a segítségre szükségük volt. Vájjon elérkezik-e mégegyszer a boldogságnak ez az ideje ?
f-s Pásztor Miksa, a magyar gazdasági és pénzügyi életnek ina kétségkívül egyik legnagyobb isme rője, ezeket mondotta nekem :
— Már dereng... A régi szép idők visszatérnek... Mert minden visszatér ezen a világon. A gazdasági krízis a tökét elhelyezők szá mára épen olyan katasztrófális, mint tőkét kereső hitel számára. A tőke biztos elhelyezkedést keres Neki ugyanolyan szüksége van megbízható hiteligénylőkre, mint a hiteit keresőknek a tőkére. Bizo nyos az, hogy : tőke van. És címek a tőkének el keli helyezkednie a hitelszervezőteken át. Melyek ézek
a hitelszervezetek ? A takarékpénztárak Mik a feltételeké A bizalom. Elsősorban a. bizalom. Már Széchenyi István gróf megmondotta volt, hogy : minden hitel alapja a bizalom. Ennek keli elsősorban visszatérni.
— Én hiszem, hogy ez az idővel-következik. Magyarországon a vidéki pénzintézetekben a betétállomány ha nem is nagymérvű, de észrevehető emelkedést mutat. Ez már a bizalom jele. A bet£}állo-mány emelkedése je\'e annak, hogy megindul az uj tőkeképződés és ezzel a hitelélet. A megcsonkított ország ma külföldről nem kap hitelt, a fővárosi intézetek túlnyomó részo rövidlejáratú kölcsönöket nyújt a vidéki intézeteknek, ezeket nem vonják vissza, mert tekintettel vannak jövő összeköttetéseikre és ar ra, hogy a vidéki intézetek kihelyezéseiket egyelőre nem tudják behajtani. A hitelélet megmerevedett, mert az adósok védelme folytán nagyobb szabású tőkevisszafize-lésre számítani nem ieliet. De ennek ellenére is némi enyhülés tapasztalható. Én mégis hiszem, hogy bekövetkezik a hiteibiztonság visz-szállítása és a tőkeképződés előmozdítása : ezek az alapfeltételei a válság megszűnésének... i •
— A töke eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A magyar vidék takarékpénztárai újra ipegkezdhe. tik majd azt a tevékenységüket, a melyet évtizedeken keresztül olyan nagyszerűen végeztek. Megelégedéssel állapíthatom meg, hogy : a vi-d£*í hilelszervexetck az ismételt válságok ellenére is • mindenkor megfeleltek hivatásuknak. Ennek a ténynek a leszógezése kell, hogy mérvadó legyen akkor, amikor felmerül a vidékj intézetek átszervezésének és összevonásának szükségessége. De kerülni keli az át nem gondolt és erőszakolt fúziókat. Csak az érdekeltek megértése alapján szabad a kérdéshez hozzányúlni. Kényszert alkalmazni nem szabad, mert a kényszer alkalmazása a gazdasági életben nem célirányos I Akkor lesz újra boldog u világ, ha a gazdasági élet egész vonalán a legteljesebb szabadság érvényesül. Én hiszem, hogy ez az idő bekövetkezik...
Paál Jób
Agyonlőtte magát, mert azt hitte, hogy megölte a feleségét
Nagykapornak, május 15 Megdöbbentő családi dráma játszódott le a minap Nagykapornak községben, Csuii Istváil gazda {Sőf táján.
A gazdálkodó már régebb idő óla rossz viszonyban élt a feleségével. Legutóbb, amikor ismét összeszólalkoztak, Csuti előkapta a puskáját
és rálőtt ty feleségére. Az asszony nem sebesült meg, mert idejében félreugrott, azoban elájult az izga lomtól. A gazda ekkor abban a Ili-szemben, hogy végzett a fcleség|6-vel, fejbelőtte magát.
A szerencsétlen embert eszméletlenül, életveszélyes állapotban szál litották a zalaegerszegi kórházba.
Ott láttuk...
A differenciál és integrál számítás nem könnyű dolog. De könnyebb, mint az újságírónak egy-egy kiemelkedőbb eseménynél megírni az «ott láttuk, novatot. Nem is szívesen csinálja az újságíró és ha csak lehet, kikerüli Ha mégis fel kell jegyeznie a neveket, arra mérget vehet, hogy mindig vani aki sértve érzi magát, mert kimaradt\' Ilf Ratárt szabid érzékenységek érintése nélkül lehetetlen. Dc soRszor megsértődnek azok is, akiknek a neve rangjuknál, állásuknál, képviseleti respektusuknál fogva kétségtelenül kell, liogy helyet találjon az «ott láttuk, névsorában Megsértődnek pedig azért, mert a nevük nem jó helyen van, nem eléggé elől a névsorban. Akik 1>edig a felsorolás vége tájára kerülnek, azok majdnem mindig egy kis keserű izt éreznek a névsor olvasásakor. Belátjuk, hogy H érzékenység nehezeu regulázható szubjektív érzés. Dc nem lehetne-e belátni azt is, hogy az újság, iró néha, ha már nem tud kitérni a nevek felsorolása elől, az elkezdett névsort valahol befejezni Is kénytelent Kell tehát olyan neveknek is lenniük, amelyek a névsor másik felére jutnak.
F sorok irója az apprehenziók el-kerülése végeit ugy szokta megoldani ezt a kérdé-st, ltogy válogatás nélkül, rangsor nélkül, összevissza Írja a ne. veket. EbbőJ. minden olvasó láthatja, hogy a felsúroltak osztályozását az újságíró magukra a felsoroltakra és az olvasóra bizta. Azt azonban, hogy a névsor végére senki se kerüljön, e *>rok irója sem tudta megoldani
Egy konkrét és nagyon energikus ezirányu panaszból kifolyólag ezúton közöljük olvasóinkkal, hogy «ott láttuk" rovatot lehetőleg nem irunk, ha pedig kivételes esetekben ezt elkerülni mégsem tudnánk, ugy a neveket sem alfabetikusán nem csoportosltjuk (er* az újságírónak az események megölő-kitésének lázas munka-tempójában fi. zikai ideje nincs), sem rangsort nem állítunk tel, sem ugy nem osztályozni* a jelenlévőket, hogy ki kit képvisel, ki a főnöke, a kiküldője stb. Hanem ugy sorakoztatjuk fel ezután is a neve-ket, ahogyan eddig, rendszer nélkül., ahogyan^ a csoport éppen áll, vagy érkezik, vagy indul, szóval a véletlent bizzuk a sorrendet. Kérünk mindenkit, fogadja el eizt a megoldást és ne keressen senki «antipaúákat,» szándékosságokat, célzatosságokat és minden lehető rosszat a jószándéku újságíró nehéz munkájában. »
A beérkezett konkrét panaszra pedig az a válaszunk, hogy a panasz tár-gyává tett egy hét előtti esetben is össze-vissza Voltak a nevek, mngok és hivatali fontosság figyelembe vétele nélkül Így annyival inkább sem érheted senkit sérelem, mert 15 olyan ur közölt, akik egyazon társadalmi kategóriái* tartoznak, még akkor sem jelen-tene értékelésben különbséget a 12-ik hely, ha történetesen az ujságiró -ami ugyan ezesetben nem történt — rangsort akart volna tiszteletben tartani a felsorolásnál.
E sorok irója - lévén ebben az ügyben ő a <vádtott» - egy társadalmi esemény jelcnvoltjainak felsorolásánál nem szimpátiák és antipátiák szerint szokta a tollát irányítani. Erről 12 éves kanizsai újságírói mult tanúskodik- At egyélű érzelmeknek ilyen gyeiekes •bosszúállását, e sorok Irója sohasem tartotta méltónak ahhoz a misszióho*, aminek érzetében él hivatásinak. A szimpáda és anüpáüa kérdése a ma-gánéleté, oi ujságiró agya, idegei és munkája pedig abbana pillanatban amint tollat vett a kezébe, a közéjé tehát csak a köz érdekel vezetheti* a tollát. Jelen esetben azonban az
Fehér cipőkülönlegességek #01 érkeztek
Bocskorok, weekend-cipők, sandalettek legolcaóbb árban
Miltényi Sándor és fia cipőáruházában Nagykanizsa, ró-m 2. vamwz palota.
V
ZALAI-KÖZLÖNY
Házassági tragikomédia a Kinizsy-utcában
Hamis levéllel kicsalta a (eleségét Récsére és azalatt bútorostól megszökött a lakásból
Zábráczky Benedek nyugalmazott államrendőr a Klnizsy-utea 75. szám alatt lakik feleségével és két
gyermekével, akik iskolába járnak. A családot mindenki szereti, be icsületes, tisztességtudó, dolgos emberek. Tegnap Zábrúczkyné le\\«le zöla|K)t kapott a nagyrécsci jegyző aláírásával, amelyben fölszólítja, hogy keresse Őt fel haladéktalanul szőlejük ügyében ós Írásait is hozza magával. Zábráczkynó gyuuutianuí kiment Nagyrécsére, azonban nagv volt a meglepetése, amikor a jegyző kijelentette, hogy ő nem irt neki semmiféle levelezőlapot, egyáltalán, nem is tud semmiről. Az asszony furcsának találta a dolgot és hazajött Kanizsára. Az igazi meglepés azután itt vftrta a szegény terem-
tést. Mig Nagyrécsón volt, gyeritío-kei pedig az iskolában, addig férje előállott egy kocsival és a kétszobás kis lakás bútorzatának egy részét kivitette a vasútra, feladta és maga is elment, itthagyla a családját. Mikor a szegény asszony tudatára ébredt annak, hogy kis tűzhelyének vége, jajveszékelve szaladt a rend* őrségre, ahol jelentést tett a dologról, majd átment a törvényszékre és ügyészségre, hogy mit tovő le-gyen. Állítása szerir>t a férj az Őkis holmijából is elvitt, amihez pedig nincs joga. Valószínű, hogy a hatóságoknak lesz a dologhoz még szavuk. mert törvényes gyermekeit még sem teheti ki a nyomornak az, aki állami nyugiját #vez.
i nagyatádi erdőben fogták el a foglyot aki megbllinofielve kiugrott a robogó vonatból
im május 16_
jatságlntaak egyénileg sem volt semmi oka holmi ellenszenv érdtetésélv, ennyivel is sajnálatosabb tehát slá-mára • megkérdezése nélkQl hozott rideg Ítélet.
Az Újságírónak az ilyen Ítéletek ellen nincsen más fellebbezési fóruma csak a lelkiismerete. Hu ennek a ver. diktje felmentő, akkor az újságíró megy tovább a maga vatján, dolgozik mindenkiért, ezer szolgálatot tesz ezer meg eeer embernek és nem sokáig jdö-fcik a tövisek mellett, amiket mindezért jutalmul\'kap.
KOZMETIKA
ftoTattwetf: KUákfeNfa (Budapest)
Apró szépséghibák kezelése
A bőr apróbb széjíséghibált sok «zor észre sem vesszük, legfeljebb akkor, ha már nagyobb mértékben lépnek fel, vagy olyan tökéletes bőrön, hol « legkisebb elváltozás is szembetűnő.
Elsősorban mint szépséghiba, az orr körül szabad szemmel alig lát ható apró szeplőket \'kell megemlítenem. A legritkább esetben Mátha tunk szeplőcskéktöl mentes\' arc bőrt. Gyakori eset, hogy évekig kezdetleges állapotban marad a szép IŐ5 arcbőr, azonban egy erősebb napozás., levegőváltozás minden át menőt nélkül erős pigment képződést válthat ki a szervezet festék készletében. Legcélszerűbb az apró saeplőkct megfelelő krém hnszöála tával eloszlatni, vagy ha egész minimális az elváltozás, ugy fényvédő krémmel védeni a rosszablxxlástól.
Az arc két oldalán, főleg a szem alatt gyakran találunk 1—2 apró mllhimot, amelyek olyan kicsinyek, hogy ha nem lemiének az arc leg kiemelkedőbb részén, mint szépség hiba, számba sem jönnének. Több-nyíré\' gőníbtet ü fej\' nágysági i ak, fagy tfvuval telítve. Eltávolításuk villanynyal történik, amikor is égő platina tűvel a grízeket kiégetjük. Kezelés után kis égett pont keletkezik, mintha egy gyufa szikrája odapat tant volna, mely pár nap alatt le esik és teljesen nyomtalanul begyógyul. Ha a klégetés akadályokba ütközik, ugy házilag is felnyithatjuk a grizeoskéket, izzó tü segítségé-vei, majd az igy nyert kis nyíláson tiszta ruhával kinyomjuk a faggyút. Ez at eljárás természetesen nem végleges.
Másik szépséghiba a karon és lábakon feltűnő, úgynevezett liba bőr, mely apró kiemelkedő piros l>ontok alakjában, sűrűn egvmás melleit, meglclielősen nagy területen lé]> fel, Kezelésének első feltétele a bőr ápolása. Rendszeres meleg fürdők, káliszappanos mosa kodás és zsíros krém használata felpuhítják és kioldják a hámrétegbe szoruló faggyú csapokat
Cáunyán hatnak a karon gyakran látható apró fekete anyajegyet. Eaek néha veleszületett, de a leg\' több esetben önmaguktól képződő és rohamosan képződő pigment lerakódások. Házilag nem ketethe tők, csakis villanyos uton lehet kiégetni.
A rovatvezető üienetel*)
Bánat. Naponta kétszer állott Vit-bfca mosakodjon és mosdás után a
arcot abszolút alkohollal mossa iw^j. Pár nap alatt csökkeni fog a Altosság.
Sriv. Kérdését megismételve közölje «ámét mert az üzenetekben nem válaszolhatok nyíltan diszkrét természetű WMékére
*) Érdeklődő loveleket (névaláírás nem síükséges) a szerkesztőség elmére kérjük Mmtm\\. Cégeket ms ajáaiuak.
Keszthely," május 15 (A Zalai Kfizlóhy liulAtilófa jo lenll) Nemrégen az egyik budapesti, lap hirdetési rovatában megjelent egy apróhirdetés, amelyben egy gazdaember me^elelö hozománnyal feleséget keres. A hirdetésre több levél érkezett a hirdetés feladójának cimére, Nagyatádra. Az ajánlkozók közül leginkább megfelelt a hirdetés feladójának eg.v Péter Teréz nevű fiatal budapesii leánv, akinek megtakarított ]>énzc is volt. Csakhamar megindult a levelezés, amelynek az lejt a vége, hogy a férfi felkereste Budapesten a leányt és állítólag házassági Ígéret alatt nóhányszáz pengői kért a \\ hiszékeny teremtéstől. Mikor a nő látta, hogy hányadán van, felje lentést tett a férfi ellen, aki nem volt más, mint Hajnal Bó\'la, egy ha talmas testalkatú, jó megjelenésű 32 éves nagyatádi férfi. Hajnal ta gadta, hogy a leánytól pénzt csalt volna ki házasság ürügye alatt, de az eljárás és a vizsgálat megindult ellene. Időközben feljelentést telt Hajnal ellen ogy keszthelyi asszony is, Szelrs Lajos né, aki a$t panaszolta, Tn>gy Hajnal Béla lőie is kölcsönt kért azzal, hogv van neki Törökországban egy gaz dag rokona, egy színigazgató és neki rendszeresen pénzt küld, mi-
helyt ideér a pénz, megadja a kölcsönt. A panasz szerint az asszony adolt is Hajnalnak pénzt, de azt nem kapta vissza.
Ilyen előzmények után őrizetbe vették Hajnal Bélát és levitték Keszthelyre, szembesítés végett. En tiek megtörténte után a "keszthelyi fogháznak egy őre Nagykanizsára kisérte. Hajnal megvolt bilincselve. Mikor a vonat teljes sebességgel Zalaszentjakab állomás felé tartott, Hajnal hirtelen kiugrott a vonatból. Valóságos hajtóvadászatot in dilottak elfogatására. A nagyatádi erdőben bukkantak rá a csendőrök és elfogták. Vasraverve szállították be Nagykanizsára.
Időjárás
A nagykanizsai mataorologial megfigyelő Jelentések: - kedden a hőmérséklet: reggel 7 órakar + 16 8. délután S órakor + 12-4, eete 0 órakor
+ 108.
FtlMzti: Reggel és délben felhős, este tiszta.
Szélirány: Renral déli, rfélbsn északkeleti, este északnyugati.
(Bjtxakal rádláJiUnUii A ■«t»«r*ló-Bl»l Int4««*NlMti Hl Inksri S««t»B, UlhSa, oaNpadékoa MS
wárfcatá.
• • • • • r^--SZÍNHÁZ
A színházi Iroda hlrel
ímoepl it*gayltáelő«dá« «A FeUfr-vári husxárok.> Ma, szerdán esté Erdélyi Mihály, a legnépszerűbb magyar operettek szerzőjének haugulatos mű-Vével, a Fehérvári huszárokkal nyit a |)écsl Nemzeti Szhiház cgyütt&e. Az a meleg érdeklődés, mellyel házi társulatát fogadta Nagykanizsa közönsége, joggal engedi következtetni, hogy rég nem Mólt olyan forró sikerekben gazdag jltíéuyo a kanizsai színészetnek, mint ezldén, amikor Fodor igazgató a Vidéki színészet legértékesebb flplal erőivel támasztotta alá az igazán Stcu-zációs repertoárt. A mai premier hősei az uj tagok közül Vágó Mary, a bájos fiatal azubrett, aki a jövő idényben már egy fővárosi színpad kimagasló értéke lesz, partnere Erdődy Kálmán, az ország egyik legjobb tánooskonriku-sa. Szász Islvánka, a kedves énekes nniva, Burányi Albin, fiatal bonviván mtellett a fősfcerepben SzencZy Mária, to széphangu primadonna,1 Galelta Ferenc rendező és bonviván, a népszerű Acs Bözsi Keleti Arprtd, Danis JertŐ és Gál Zoltán nyújtanak brillláns ala-kitásokat. A nagyszerű rendezés Gatolta Ferenc érdeme, mig a zenei rész precizitása PadosS Rezső karnagy muzikalitását dicséri.
Egy csók és mé« seniml — cetVtSrtö-kön este, A szinlapon csütörtök estére is hirdetett Fehérvári huszárok helyett már a második előadáson » Magyar Szinház szenzációjával, az E*y csők és más semmi operettujdonsággal jön {ki a társulat. Az estén lép fel először a nagykanizsai közönség éveken át ünnepelt kedvence. F. Ilarczos Irén, aki ragyogó alakításával, varázsos bá-jávai csillaga a színpadnak. Vágó Mary, Szenczy Mária, Acs RÓZSi. S/ára Istvánka, Galctta Ferenc, Keleti Árpád, Késmárky Kálmán Gál Zoltán, Kallós Énül, Koltay Gyula lesznek még fő-erősségei a pompás előadásnak.
Tolvaj — MeZey Márta eW$ íeltép-lével. Pénteken este a Tolvaj c\'.mű világhírű Bemsteln-drámálMin mutatkozik be az uj hősnő, Mezey M;\'.ria, aki az elmúlt évadban a szegedi színpad büszkesége ^lt. A Tolvajban lép fél először Fodor Oszkár Is akinek művészete minden esetben fővárosi szinvonalat biztosit az előadásnak.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, szerda.
6.15 Torna. - tJtárta hanglcmfcKSk. - 0.45 Hirek. - 10 1. Színi GyuU emlékezete. 2- Dh\'atujdortságok. Közben hanglemezek. — 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 Kotlcmé Bárány Sziszi hegedül, László Andor énekel. - 12.30 Hirek. - 1.30 Szalonzenekar. - 2 40 Hirek. - 3.30 A rádió diákfélórája. A gyöngyhalászok. — 4 Csermely Gyula mesél — 4.30 «A vasúti mi-szió.* Szcgcdy Maszák Aladámó előadása. — 1.45 .Időjelzés, hirek. — 5 «A falu szive.. Thury Lajos elbeszélése. — 5.30 Hanglemezek. — 0 Olasz nyelvoktatás. — 6.50 Hang\'\'-mezek. — 6.55 A kereskedelem és ipar félórája. Székács Antal előadása. — 7.25 A m. kir. Operaház előadásának közvetítés^ <Giudilta.» — 8.25 A Bádlóélct sport rejtvényverseny. — 9.30 Hirek. — 10.50 Időjárásjelcntés. Majd cigányzene.
Budapest II. 7.40—9-ig Az l. honvéd gyalogezred zenekarának hangversenye.
Bécs. 12 Művész lemezek- - 12.30 Szórakoztató lemezek. — 1.10 Lemezek. - 130 Alpesi dalok ós táncék lemezeken. - 8.20 Bce|hov*ü és &al. lam képzése. — 4.05 Lemezek. — 5.20 Jokl György zeneszerző müvei. — 7.15 Bruckner F-moll mise. Közvetítés a Szent István tomplomból — 10 Vidám utazás Ausztrián át. — 10.15 Rádió-Zenekart I
— Férfi, női és gyermek week-end cipők, sandalok Mlltényl Sándor clpőazletében.
Májas 17-től rflvld ideig!
értékes dijat kap olyan
tfzpensds bankjegy
ellenében, amelynek sorszámaiban két 4-as ixám talAlhatt.
Bővebbet a csfitOrtökl számban.
SZABÓ ANTAL
•port- és fotó-szakflzlet.
ZALAryOZLONY
1984 májút 16
— Eméiltéil gfABfMég, vérszegénység, lesoványodas, sápadtság, mirigy betegségek, ekcémák, farunku-lusok eseteiben a természetet „Fereao Jóisef" keserűvíz gyorsan szabályozza a belek annyi** fontos működését éi a y*ri biztosan felfrissíti.
Az Iparoskör rendkívüli ülése
KflldStt^z kéri dáaáaak
Márka* Károlyt I
Franek Jenő, a nagykanizsai Iparoskör alelnöke, Márkus Károly elnök lemondásával kapcsolatban kedd estére összehívta a választmányt rendkívüli ülésre, amelyen foglalkoztak a köztiszteletnek ór vendő elnök lemondásával. A választmány őszinte ragaszkodásának adott kifejezést Márkus Károly elnökkel szemben és több hozzászólás után elfogadta Franek Jenő indítványát, melynek alapján küldöttség keresi fel a lemondott- elnököt és felkéri, hogy vonja vissza lemondását.
S. Feer Ellz könyvel
fcvfonMók. .Pánotn éviekére.* Ez-zel az ajánlással indítja útnak S. Feer Ellz, Schmittely Henriknek, a Pesti Hírlap elhunyt szerkesztőjének özvegye egyik legkedvesebb könyvét. Egy csipke-finom mirnow-iélek csupa finom irodalmi eszközökkel faragta ki ebben t könyvben a szerelő asszony érzéseit versben és prózában a halott párja iránt. Lehetetlenség ezekéi az írásokat meghatódás nélkül olvasni. Ezekhez «z emlékező Írásokhoz csatlakozó novellái is egy szubtilis assjsony-lélek megnyilatkozásai, sok hangulatos, poétikus szépséggel és a rutinos iró gondos • meleg tollárat megírva.
VáWbrok. Ebjxui \\i könyvében S. Feer Eliz három egyfelvonásos jelenetet bocsátott a nyilvánosság elé. A jelenetek mindegyikét szívesen látnák színpadon azok, akik ebben az elevenebb inoda]pmt>an is az irodalmi szépséget. nemes idealizmust egyaránt becsülik az ötletes, érdekes mese, a gondos külső formák mellett.
Balatoni naptár
Május 20—11. Siófok
Pünkösdi Országos Dalosverseny. Május W—21. Balatonkenese
BSE pünkösdi kardvivó versenyek. Aátfns 5-7. Siótok-
Tenniszverseny (Kcrlmg). Június 19—17. Siófok.
Bridgc.verseny. JWnlua 23—24. Balatonalmádi Országos bajnoki bank.tenniszver-senye. Junh» 24-28. Siófok Dunántúli tenniszbajnokság. (Korán yi-ván<ít>rdij.) Junhrs 25—2I.\\ Balatonalmádi .-
Ifjúsági tenniszbajnokság. Junlua 2S—2f. Balatonalmádi.-
Dunántúli tenniszbajnokság. (Pápai sportegylet) JWrtus 29. Siófok.
Asztali tenniszbajnokság. Juntut 2t. BaUtooboglár.
Újságkiadó tisztviselők szálloda-ava. tása. (Nagy műsoros est) Junhm 2S-.-VII. 4. Balatonalmádi Nemzetkőri tennlszbajnokság.
A nagykanizsai bérautósok a viteldijakat a legminimálisabbra leszállították. Vasútra Erzsébet-térről vagy vissza
1 P 50 fillér. A bérautóállom Ab ogyedQII telefonja
4-44
NAPI HIREK
NAPIREND Május 18, uarda
Római katolikus: Nep. iz.Ján Protest: Mózea. Izr.: Szlvnn bó 2.
Mozi előadások szünetelnek. , •
Városi muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön éa vaiárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
Qyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet-tér 21. sa. és a kiskanissai gyógyaiertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 8 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A polgármester ma érkezik haza)
Krátky István dr. polgármester három napi hivatalos budapesti útjáról ma, szerdán este hazaérkezik és holnap elfoglalja hivatalát.
— (A nugykanlcul folyammérnöki MVKtri) vezetésivel a földművelés ügyi miniszter uugusztus elsőjével Puskás Rezső kir. műszaki tanácsost biztameg.
— (UJ OTI ellenőrző orvos) Az OTI igazgatósága a nagykanizsai kirendelt-ség ellenőrző orvosává dr. Schmidt Imre nagykanizsai gyakorló orvost, a mentő intézmény fáradhatatlan agili-tásu főorvosát nevezte ki. A jelenlegi ellenőrző orvost, dr. Polli Györgyöt, akit a központ Buda]>estről küldölt le, néhány nap múlva visszatér Buda-pestre. ,
— (TUrHa-hlr) A Magyarországi Kárpát Egyesület Tapolcai Balaton Osztálya uj menedékházat építtet a Szentgyörgy hegyen. Most, pünkösdkor íete uz uj menedékház bokrétaünne-pélye. Mindkét ünnepnapra elsőrangú turista programot álUUftt össze az egye. süiet. Érdeklődőknek minden felvilágosítást megad dr. Mosonyi Dezső, Tapolca. r
— (A nagykanizsai kereskedelmit végzettek szövetsége) május hó 20-án, pünkösd vasárnap délután 3 órakor az iskola dísztermében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat és barátait tisztelettel meghívja. Este 8 órakor társasvacsora a Koronában. Társa sva csorára Balog Dezső igazgatónál lehet jelentkezni. A közgyűléssel kapcsolatban lesznek a 10, 20 és 25 éves találkozók.
— Remek nagyszélO- fehér divatkalapok érkeztek és olcsó áron kaphatók Brónyai Divatáruházban.
— (Kérelem) A nagykanizsai misz-sziósház főnöknője azoij, kéréssel fordul a Zalai Közlöny nemcsszivü olvasóközönségéhez, hogy egy teljesen tehetetlen, béna 22 éves leány felgyógyulásának elősegítéséhez — kinek hozzátartozói elhaltak — egy valahol feleslegessé vált tolószéket akár kölcsön, akár örököd használatra átengedni szíveskedjenek. Szíves értesítést a Zalai Közlöny szerkesztőségébe ké-rünk.
— (Az uj menetrend) a Zalai Közlöny mai számában megjelent. Ajánla. los, ha olvasóink kivágják és elteszik maguknak, hogy szükség esetén kéznél legyen. A menetrend számadatait n nagykanizsai áHomásfőnökség volt szíves összeállítani
— (Metángáz! talállak Balatonfüreden) A vízvezetéki munkálatok során a Balatonhoz közel metángázt találtak A mérnökök a gázt kiválónak ta. látták és további fúrást javasolnak.
Frissítse fel rádióját uj csövekkel / Most olcsóbbak / Transdanubia.
— A japán dumping sem versenyez, het azokkal «z olcsó kerékpár és alkatrész árakkal, amelyeket Brandl Sándor ós Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
— (A menetrendváltozás és a posta) A május 15-tŐl érvényes uj menetrend n posta szállítási szolgálatát különösen a budapesti viszonylatban előnyösen változtatja meg. Ugyanis az éjjeli sze. mélyvonat előbbi indulása <0.30 he-lyelt 22.1!j-kor>indul) folytán nemcsak az esti 21 óráig feladott levelezés, de « csomagok is korán reggel (5.32-kor) Budapestre érkeznek. A posta május 15-től a levélgyüjtőszekrények utján feladott levelezést naponta háromszor 11-12, 17-18 és 20-21 óra közt gyűjti be. A városi hivatal levélgyűjtő szekrényét mindig utoljára ürítik. Az éjjel feladásra kerülő levelezés elönyö-sebb szállilása érdekében a hajnali órákban induló mozgópostákhoz (bu-dapcsti gyórsvonatho?) a Városi postahivatalon és a Horthy Mlklós-ut 41. sz. alatt elhelyezett levélszekrényeket hajnali 4 órakor is kiüriti.
— Pünkösdre fehér, szürke, barna és fekete cipőket Miltényi dpő üzletben vegyen.
— (Anyakönyvi hirek) Nagykanizsán az elmúlt 1 létem t) gyermek született, 7 íiu, 2 leány: Horváth György festő-mester és Tiszai Rozáliának rk. leánya, Kummer f.ajos napszámos és Herja. vecz Katalinnak rk. fia, Kunlcs László földműves ós Lengyel Katalinnak rk, fia, Gál Sándor földműves és Jámbor Juliannának rk. fia, Fehér László bolli-sziolga és Tamás Máriának rk. fia, Hitler Ernő vizve^tékszerelősegéd és Pintér Máriának rk. leánya, Arnóczi László borbélymester és Horváth Rozáliának rk. fia, Herjávtjez v Sándor fütőházi munkás és laszti Máriának rk. fia. Házasságon kivül született 1 fiu. Halálozás 12 volt: Horváth (Jizellí rk. 4 napos. Csordás István napszámos rk. 76 éves, özv. Kövesi Lajosné Tollár Mária rk. 25 éves, Végh István rk. 5) napos (Somogyszent-miklós), lovász Mária napszámos rk. 45 éves (Nemesapáti), Haffner Ferenc nyug. Máv. üzemi altiszt, Németh Pál napszámos rk. 74 éves, özv. Vidéki Já-nosné Skanecz Terézia rk. 50 éves, özv. Muczer Gyórgyné Bagonyai Mária rk. 88 évén, Faragó Imre Márlon tanuló rk. 18 éves, Kvicsák Károlyné Nagy Juliánná rk. 02 éves, özv. GogI Zsig-tnondhé Kengyel Jolán rk. 40 éves --Házasságot kötött 0 pár. Nagy Sán-\'dór tanító rk és Gelger Gizella rk., Bárány József kazánkovács rk. és Papp Juliánná rk., Pál György bádogossegéd rk. és Szabó Erzsébet rk., Stagl László cipészsegéd rk. és Kovács Juliánná rk., Szabó Ferenc kovácssegéd rk. és Gál Vilma rk., Szakacsits Ferenc szo-bafesiősegéd rk. és Nagy Hona rk
— (Kifosztottak egy balatoni villát) Fonyód községhez tartozó Balatonszép. lak fürdőtelepen ismeretlen tettesek 1k--tőrtek özv. Gaál Ambrusné pécsi lak-»s villájálw. A tettesek álkules segitségé-vel hattoltak bo a villába, ahonnan rengeteg ruhaneműt és egyéb holmit vettek cl tóbbszáz pengő értékben. A csendőrség annyit már megállapított, hogy a botjőrés napján két 18-20 év kórüli tóid hátizsákos fiatalembert láttak a villa közelében ólálkodni, másnapra azonban eltűntek a fürdő-telepről. A nyomozás folyik.
— intézeti és az előirt líceumi anyai gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
A ma gyermeke
A gyermekeRésMég 6c ftyermek-neveléfl lexikona.
ICa.yv..pl ld.lfl.aM ira:
kartonlroiolt taiéllel . . P < M lzléeca erön v6sz(ioköté.beo „ 3.M Kapható;
FISCHEL
könyvkereskedésben
Horthy Mlklós-ut 1. Prospektussal szívesen szolgálok.
Egy vasárnap éjszakai idill utolsó felvonása
Nemrégen történt, hogy egy három, tagú társaság este botért egyik kanizsai vendéglőbe. Fblyt a bor, szólt a zene és az ének. Pár óra mfulva a társaság olyan virágos állapotba került, hogy a vendéglős jónak látta kérni a cech kifizetését. Az egyik élőkotorászott 2 fl másik 1 pengőt, ami persze távolról som volt elég. A vendéglős látva, hogy szép szerivel nenf boldogul a társasággal, rendőrt , hívott- Magori Vendel fő-törzsőrmester igazoltatni akarta a társaságot, de Robot István talpfavágó münkás ellenszegült és megütötte a rendőrt. Azonnal telefonáltak a kapl. tányságra megerősítésért, mire Rebot azzal válaszolt, hogy hívhatnak akár négy rendőrt is. Végül ts a társaságot bevitték a kapitányságra, Rehot pedig letartóztatás)ta kerüli hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt- A törvényszék most 35 napi fogházra Ítélte Re-hot Istvánt.
— lloftpfe éljen a vewefcafoa ember?
Orvosi tanácsok vesebajosok számára címmel most Jelent meg dr. Lukács Pál főorvos könyve, mely felbecsülhetetlen szolgálabot teljesít a vesebajban szenvedőknek. A mü ismert nevű kiváló szerzője élvezetes és mindenki számára könnyen érthető stílusban mondja el mindazt, amil.*..vpe|Mjn-soknak betegségükről, életmódjukról, táplálkozó/és diétájukról tudnlok kell Ismerteti/ a diétás gyógymódokat, a vesekő/bántalmak diétás gyógyeljáni-sait. Kitűnő müvében megtaláljuk ktzóaban a gyógyszeres és sebészi kezelés, valamint áz összes egyéb gyógy-eljárások leírását is, különóseu értékes^ és nélkülözhetetlenné teszik e müvet az étrendi előírások (étlapok) továbbá az étlai>ok elkészítésére vonat-kozó konyha-technikai tauácsok. A mö Nóvák Rudolf és Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat (Budapest, VIII, Baross-u. 21.) kiadásában jelent meg, ára P 2.00.
— Köaalkalmasottak figyelmébe! Bu-torároinkat .ényegesen leszáUitott árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitelre is, kaaiatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. szám. \\
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-lg. délután 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Mlchel 1984 alapon éa saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacslagek
remek színekben, óriási vílaaitékban
3 pengőtől 12 p. ngSiB
minden ária. Csak iliiranfu árukll
"Rrónyai mvatárut)áx
HortOy Mlklóa-ui 1. varo*0öx-palota.
I>ft4, H"» 16
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
szépet, = Ízléseset, = jót, kevés pénzért
IPllililllll
vásárolhat.
Talafon ■ 410.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Mlkl&a-ut.
Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamierok, fotelok, hélúk, ebédlők és konyhabútorokban.
Kedvező fizetési feltételek. Díjtalan szállítás.
__
SPORTÉLET
Nagykanizsa tornászainak pünkösd másnapi közöi tornaünnepélye
Pár nap választ már csak cl bennünket Nagykanizsának az utolsó időben egyik legnagyobb társadalmi eseményétől, a helyi tornászok közösen rendé-zett ünnepélvétől. Pünkösd második napján, folyó hó 21-én délután fél 6 órakor a Zrínyi sporttelepen .felvonul Nagykanizsának úgyszólván teljes tornászgárdája. Mindazokat a gyakorla. tokát mutatják l>e, amelyeket a MOTESZ a világbajnoki versenyek kötelező gyukofiatoknak irt elő. Szerepei még mü»tonon a kiskanizsai .Sáskák, tokos csapata is. Szépudvary László teljesen uj rendszerű ritmikus tornagyakorlatával. Ezt a gyakorlatot mutatják l>e majd a budapesti Nemzeti Színházban is a megjelent külföldi tornászelőkelő ségeknek.
Az NTE női tornászcsapata egy a Nagykanizsán még sohasem látott gulaszerü élőképet varázsol majd a nézőközönség elé a kötelező gyakorlatokon kivül.
Nagyíjon folynak a jegy elő jegyzések. Nagykanizsa összes notabilitásui már megváltották jegyeiket. Az érdeklődő közönség részére, hogy könnyebben liozzájuthasson jegyeihez, a Vágó illat-szertárban, Ritter András divatáruüz. leiében is jegyeket bocsájtanak rendelkezésre.
Rajtuk kivül dr. Vit Ferenc ügyvéd, Horvátit Béla tornatanár, Szépudvary László tanitó ls tart magánál állan-dóan jegyeket.
A tornászegyesületi vezetők most csak azt kérik Nagykauizsa város közönségétől, hogy minél nagyobb számban tekintse meg az ünnepélyüket, mert nagy szükség van minden flUérTe. Több mint 100 főnyi gárda áll ulra felkészülve és Nagykanizsának kulturális érdeke, hogy mindenki feljut-h««*>n Badapastre.
Kikapott vasárnap a Zrinyi Zalaegerszegen
Vasárnap délután a Zrinyi labdarugó csupaia Zalaegerszegéi a ZTE csapata ellen játeött barátságos mérkőzést és 2:0 (2:0) arányban vereséget szenvedett. A csapat nagyszerűen játszott csuk tehetetlen és gólképtelcn csatársora miatt nem tudta a mérkőzés sorsát a maga javára fordítani. Egyik kapott gólban megint Kárpát volt erősen benne, könnyelmű játéka révén. A csatársor kritikájáról elég annyi, hogy két izben is üres kapu mellé rúgták u labdát- Varga és Munkácsy játszottak jól. A ZTE góljait Borbély és Czirkovits szerezték.
Qramofonlemezek 1 pengőtől : Transdanubiánál
Könnyű nyúlszőr és gyapjú kalapok legolcsóbban nálam
Frontharcos sisak 5.60
Szalay kalapüzem Nagykanizsa, Deák-tér 15. ez.
Ttffáiytöxsfo
Buza llazav. (aj) 77-es 1070-1 l\'OO, 78-as
10-80 -1110. 79-es 1090-1P20, ,80-aa
11-00-II 30. dunánt. <uf)-77-«$ 1045h 1055 78-as 1055-1065. 79-es 1065.-1075, 80-as 1075-1085, roz»(uj) 6 20-630. — Zab I. r. 10 90 - 11 30. ujteugen tiszántúli 9 50—960
Sertéiyáiár
Felha|t*s 1749. eladatlan 1285 Bl*«-rondü 0 75 - 0 77," wwlett 0-70 0 74, ize dstt közép 066-068 könnvfl 060-064, első rendű öreg 062 0-64, U-od rendű öreg 058 - 040, an«ol aüldö I. 080 088, szalonna nagvban 096-1*00, zsír 120 1.28, has 096 -1 12, félsertés 098 -106.
Bérautó állomásom ulnu megváltozott. Aoló megiendelésakct kizárólag csak Ml tzámrakérem leadni. Kaafmana Manó 1308
Háromszobás komfoitoi lakás Horthy Miklós-ut 45. alatt aug. 1 re idadó. 21 tán
Széna, Jó sűaőiégfl síatfá. Sugáx-ut 2. txaltk. 2117
Most vásároljon
kerékpárt éf alkatrész!I — Feltűnően olcsó árak!
Puoh és Steyr Waffenrad világhírű márkás kerékpárok eladási helye: i
Brandi Sándor ás Fia
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál. Oaspel gyártmányú Rapid-kerékpár 92 P.
IMfcuk b pasik mi raktára. : KcrtkpárjavitíaBMi.
Egy teljesen uj állapotbsa létő 3 4- I lámpát Philips rádió, vagy egy 2 + 1 lámpás Telelunken krlatályuula hangszórók-kai nagyon olcaóa sladé. Egy nagyon szép Centrálbobln varrógép és agy Jóksr-ban lévő nikkelezett golyós-csapágy aa gyermekkocsi. Öz. Kukeczné, ErzSébet-tír 11.
Aazrtalsa éa lM»«aár segédet azon-nalra (elveszek Fodor Magyar-utca 56 2100
Öaállésn főző aaakéMafl ksrss Jaahta elaelére Csengeryut 23. hál lakója. 2110
Egyszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel junlua l-re kiadó Magyar-atca 37. fxtm 2110
Emlékeztető
Május 20, A frontharcosok zászlóezen-telési ünnepélye. /
A felsőkereskedelmit végzettek szövetségének közgyűlése 3 órakor az iskolában, este 8-kor vacsora a Koronában.
Májai 21.
Tomász-ünncpély délután 6 órakor a Zrinyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepély a KathoUkua legényegyletben.
Májúi f|. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága.
Turista Egyesület Ismerkedő estje.
Kiadja a laptul.jdono, Közgazdaaágt Rt Qutenbarg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykknlzaáo. Felelős kiadó: ZaUI W»»ly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. saám,
APH0HIBDETÉ8EI
Képelt, lobltnjílt, IcgoktúbbM te tag-aiebben MI.loa.ni4l, Hortb, Mtklói nt I. kereteitethell. 1863
P.pl.M.k.t legfinomabb, modw^M. Vikiben, hauaált vállát finoman kártol.., olctón ki.il! Pitiudllchné Fó-nt 15. 1711
UMMMw, callllr, képek alb. eUdók. Catngery-ul 7. Háimeater. 2090
Jtoel lőhetceg ut 71. II. Mi, ul, Ma.nt... 3 ajoba, ko.ivbe, ttlrdőaíoba. eladó. Bővebbet 69. alatt. 20W
Egy rakott taahat,haa való Bum vaa-atkatrtaa olcaón eladó. Roigonyt u. 19. __30M
Peltoltéehea alkalma, épltkettai törmelék l.ar.. elhordható. Ro.gOnyl u. 19.
20M
Iwtiitiwnllti báliét
lH«ljlflfjBlw! InWIW.
A Nagyrác-utcai iskola ré-|ére létesítendő kut építésére 1 felszerelésére nyilvános irás-fell versenytárgyalást hirdetek. TAz ajánlatokat a feltételek-in megadott címzéssel f. évi ájus hó 18-án dili 12 álg a polgármesteri hivatal atójába kell b*iynjtani, vagy >stán beküldeni.
A kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra kO-zfctt a v. mérnöki hivatalban njegtekinteni és beszerezni lehet :: Nagykanizsa, 1934. évi május & 15-én.
A * Polgármeiter.
10.588/1934.
Arlejtési hirdetmény.
A kiskanftsal utak öntözési
Sunkálatait f. évi május hó l-án d. «. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó tftllvános szóbeli árlejtésen vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a várás! gazdasági hivatal ad; i Nagykanizsa, 1934/ évi má-j«s hó 14-én.
Polgármester.
»11/1934.
Felhívás.
Afutirott városi Adóhivatal fel hivja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év ll-ik negyedére járó adójukat még nem fiiették be, hogy azt jéten felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül (lefizessék, mert ellenkező esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi adóhivatal Nagykanizsa, 1934. május hű 15-én.
Polay
MMl
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8699/1934.
Hirdetmény.
Mindazok, akik a f. évben selyemhernyó tenyésztéssel óhaj latiak foglalkozni, jelentkezzenek a városi selyemtenyésztési felvigyázónál, Kontor Oyula cipész Barak 52.
A tenyésztők a petét és a tenyésztéshez szükséges papirost, teljesen ingyen kapják.
A gubó ára I. oszt 80 fill.
II. oszt 70 fill.
Ili. oszt. 10 fill.
Nagykanizsa, 1934. évi május hó 7-én. _ . .
Polgármester
zalAI közlöny
1934. májút 16.
CIÁNOZ
JÓTÁLLÁSSAL LUKACS OYULA oki. vegyéstmlrnOk KAPOSVÁR.
Rend«! FEHÉR VILMOS gJSfSÍT
Magyar
Államvasutak
Királyi
MENETRENDJE
Haakssliw illoaáira érkeiá ét n xtli találó voaalokról. Ér.Ar,,... 1934. ó»i májua hó IB-töl kaadire.
■HP H NagykaiüzM i—Budapat
V-,1 ESS CC.\'i.l- I -\'-■ ... - ifaimnrwTi irkezik ÍKÍTUT^\' opesrim Indul wawiey-rál M.I N.-Kani-zsársérk
12ÓT 1213 1211 1231 1201 1119 2141a Szem. v. Motor Oyv. Szem. v. Molor 600 900 1425 1808 18-44 22\'t5 1610 19-20 Su«SM( 9-45 1615 21-20 22-45 535 1! 15 123Cj Szem. v. 1232 Moloi 1202 Oyv. 1212 izem. v. 1214 izem. v. 1208 Oyv. 2248s Motor 21.45 730 6-10 14 35 19-10 ;-55 1942 4 33 7é» 11-19 1307 2051 22Í5 2205
Közvetlen kooslk fora«\'"»\'
Ax 1202/1101. sz.vonslokkal: egy 3. o. is egy élkező kocsi Prsgerskolg V.15.-1X.14 I,< egy I. 2, 3, o. kocsi VenUmlglIs egy l„ 2. 3. o. koc.1 Roms, cssk IX. 15161
1, 2, 3. o. kocsi Rogssks -Slatlni VI. 2l.-lX.l-lg As 1206 1207. sz, vonalokkal: egy 3. o. kocsi Velence egy 1 , 2.. o. kocsi Róma egy hálókocsi Veicncze, egy 2., 3, 0. kocsi Abbazla—Fiume, de csak
VI. 23.—IX l-ig
egy I..2..3. o. kocsi i« egy hálókocsi Fiume Oyéktnyesen «. A hilókocil csak VI. 23.—IX. 151c. csak kedd, csütörtök ás siombili nipokon -- „ , egy I., 2. í» egy 3. o. kocsi Susák, ugyancsak Oyéké-
Ai 12311/1232. sz. vonatok közvetlen vonatok Nagykanlzia-Keizlhely közöli. A 2248,\'l 2241 a. sz. vonalok közvetlen vonalok Nagykanizsa-közölt A 2241/1. u. vonít ciak VI. 23.-IX. f-ig szombaton <1 ünnep mig i 2248 a. sz vonít VI. 24.-1X 9.-C közölt esik visár- is Onnepna dlk. Az 1220/1219 sz. vonatokkal egy I., 1 is egy 1 o. kocil tut Budipist-Zsla-egerazeg közt.
_Nagykanizsa—Auláivá o h. _.
Kt.M || [|«u. | StMkat-
nyesen ál,
töZ
tor
ünnep elótti napokc inepmpokon közleke-
-Bílilonstemes
<*» Si. v. ua , Motor
im ü Sz. v. HIl Sz. V. US I Motoi
500 7-68 1342 16-15 19 70 i«a|Sz. v. | 2117

7-21 10-20 16 06 1833 31 58 23*41
9-08
I Motor Motor
Sz. Sz. V.
\'íz V. /Sz V.

10 03 13-40
7-50 1137 15-76 19 10
ír
19 45
7-33 10 18 1340 1800 21-42 8\'44
Az 1447/1448. sz. vonatok csak VI. 2\'..-IX. 9-lg vasár- is ínnepmp közieked-nsk. Közyellen vonalriszt tovibbltanik siótokra.
Az 1427/1428. sz. moloryonltok V. I5-IŐI VI. 23-lg is IX. IC-löl niponti közlekednek, mig VI. 24—IX. 9-lg cMk hétköznipokon közlekednek.
Az I4fisl421. sz. vonatoknál közvetlen 1., 2. is 3. o. kocsi Zalaegerszeg-Budapest déli pu. közöli.
Az 14151410. sz. vonaloknál közyeüen 2, 3. o. kocsi Wlen-Pécs közöli.
MÜ" Sz. v. 2*14 | Sz. V. 2428 í! Vagy.
CSC
nlrí M.I
Tiíl
1353 18 29 I
Nagykanizsa—Pécs
1604 2131
Svefraiírkfr.
úr
1801
■MTl8,.v.
2413 i! Sz. V. :] I»I5 2421 I Vegy. || 1655
rUvit liBwwíil 1*4. !| W.
rny
14 14
19 20
Kizykwl.
Itif. irt.
tw
1604 21-45
A 24143413. sz. venslokkal közvel\'en Wlen-Pécs-i kocsik lulmk. A 2420/2421. sz. vonatoknál közvetlen kocsik P6;s-Budlpest dili pu. között, _Nagvkanhia— Fiume— Susák IQyéUnyesen át.)_
2418 ( üy. V.
Oyékinyes irk. 23 lü 1 23-44 Í"
| | 24-19 !l
A 2406/2409. sz. gyorsvonatokkal közvetlen kocsik futnak Budapest dili pu, Fiume is Susák között.
Nagykanizsa—Budapest keleti pu. (Gyékényesen át.)
2448 9 Sz. V. i] 21-06 1121-45 II | I 2447
Nagykanizsa—Murakeresztnr és Katariba
II 7-64
1 \\ Honnan ? I ^
1201) gyors IH»u, Vitatr. I
2497|tr. r. u. az llM.-Kuesst.il 12011 Oyori {Mas, V«ll^s»a]
(Fiume, Róma Az 1208/1207., 1201/1202. sz. vonatoknál s Nsgykanlzsi—Budipest vlszonyllt alattiak.
A 2492/2497 sz. vonatok csak 3. kocilosztályt továbbltinik.
641 1158 18-16
közvetlen kocsik ugyimzok, mint
A Jugoszláv szemilynxtstok Mák Murakeresiturlg, Uletvo Mirrakereszlurtól közi. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át szemilyvonittll
......creszturou át kell szállni s migyír vonslokról.
Induló szemilyvomloknak Murakereszturon azonnal van csal-
óha|lanak uUznl, Marskareszturon ál kell szállni s migyír vonslokról.
A Nagykinlzsiről Induló személyvom.......
Iskozásuk a jugoszláv ssemtíyvonitokaoz.
KALAPOT M
- Divatos női kalapok P 2.80-tfil. -
Featia, átalakiláa. - Horthy Mlklóa-ut 13.
Pk. 2647/1934. az. 1934 vghlól 2647. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr Fodor Károly ügyvéd iltil kinvlselt Kőbányai Polg. Sértőidé rt |ivin 95 P 98 1. töke es löbb kiviteléi jimlikil eiejilg
töke is löbb kivitelit Jimlikii eielilg a nagykanizsai klr. Járiiblróiág 1934. ivT 598. sr. vigitsivel elrendeli kleliglliat vegrehaltia lotylin vigreha|tiat szenvedő, tót 1934. évi ipillla hó 20-án leloglalt 1155 pengőre becsült Ingóságokra a nagy. kanizsai klr. |áriiblrósig fcnll számú vig-zisévei- az irvetéi elrendeltetvén, innak az 1908 ivl XLL t.-c. 20 §-• aiap|ia 1 lent megnevezett a i foglalási Jegyiókönyv-ból kl nem tUn« más TogUltstók |ivira Is u irveris megtsitásit elrendelem, dl cuk arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma la fennáll ia ha ellennk halasztó hatilyu
__________________ilye
Iginykeriaet folyamaiba nincs, vigreha|táat szenvedő üzletében, Nagykanlzi\'- ""\' M-ut 1. bázizám alatt leendő n
[ykinlzsán, Hor.hy ■> meginti sin
hatiiidóul 1934. ivl májul bó 24 napjának d e 11 órája tüzelik kl, amikor i Midiiig leloglill bútorok, azappsnok s egyéb Ingósigokst a legtöbbet Igirőnek kisapénz llzetia mellett, eiellfg becsiton ilul Is — de ■ klklillisl ár kithirmidinil ilicsonysb-ban csaka végrehajtást szenvedő beleegye. xisével, el fogom adni. — Azoa ingósigokrs, amtlyaknek a klkl*ll«il in, egyezer pangón IctDI Vin, az 5610 -931.. MT E. liimu rendelet irtelmiben caak azok árverezhetnek, iklk a kikiáltási ir egyUzedreazét bán.lpéniül leteizU, Nagykanlzaa, 1931. ivl májul 7.
Hsán Oyula I. k.
klr. blr. végrehalló, mint bilóságI kiküldött.
Pk. 2890/1929.sz. 1934. vghtól 133, 134.SZ.
Árverési hirdetmény.
Dr. Motvay Béla budapeall, V, Kálmin. ulca 22 ss. ügyvád illal kipvli.lt Hol. herr— Schraals— Clav\'on — Scbulllewoillt Magyar Oéugyáii Müvek rt. budapeitl hej. cég javán 2100 pengő tóke ia löbb követelés Járulik.1 erejéig a telenyel Mr. JárásUréság 1929 ivl P. 16 46113/2.8. sz vigzisivel elrendeli kleliglllsl vévie-h.jlie folytán vigtehlJUst si\'nvedólői 1930. ivl nov. hó 13 in leloglilt, 2500 P-re becitltl ingósigokiá s letenyel kir. |árisblióság lenU számú vigzisivel sz árvetés eben. dellitvén snnsk sz 1908. évi XLI. I-C 20 §-a lliplán ■ tent megnevezeti s 1 foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tünö mis fog-laltaiók Jiviri Is az imris megtaitáít elrendelem, de csak arra az esetie, ha k|. clégilisl Joguk mi li fennáll és ha ellenük haliazlo hatályú Iginykereset lolya-matba nincs, vigr. izenv üzletében Bi-
noksssatgyöigyön is folyt.lóiig Szentilulóo leendő mtiiliitiiin hilárldSül 1934. ivl májul hó 23. nspjánsk délután Vs5 órája
lüzétlk kl. amikör ■ bíróilag lefoglalt bútorok, cséplőgép lokomobil. csíplösaek-rény, kasaiuió, emelő (hévér) a egyéb Ingó-Ugokat a legtöbbet ígérőnek kiaspéniHzetis mellel\', eKlleg becsáron ilul ls — de 1 ki-kiállási ár kithsrmsdánililKSonysbbaa esik ■ végrehajtást azenvedő beleegyezésivel, el
logom adni. Azon Inj--------- —
nek a klklillisl ira e van, az 6610931. M. _ __ értelmében csík ssok árverezhetnek, sklk a kJ kiállási ár egytized részit bisilpéazSl lateszik.
Letenye, 1934. ivl május hó 3-in.
viléz Oluilelekf lárolj >. k.
kU. blr. vegrchiito, 1111 mini bírósági klkaldőil.
« utooú rvnzzo ruiw.i (i virító h ÖVAKOmUíIK » íwuuji Hwvm Kinnfl ZOLS
II ,ll .ll II ,111,111 llllll WtK\'MI \'l wauuvsu* * IZ^rn
Mnm Vto lírfiííííli.itóM".*."^
MOSPRASEM ....TUTOKIl
Levéltetvek ellen:
r a o n t k o l
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi izersk stb. keieskedisiben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági pslots mettgt Telelen H0-
^tromstott s llphilafBemos Közgsz<sd(l K-T. Outenberg Nyomta és DOzalal Upkliii Vállalata V«nyvnjsm4lá|á»sa Nagykánlzsin. (Felelős Uzlelvezelői ittlal Károly.)
7f, évfolyam 110 szám
Nagykanizsa, 1934. május 17, Ciüt8rlök
Ara 12 HHé
• • ._ • • »
KÖZLÖNY
^•LITIIAI HAPIUf
Utík*»t6Ug éi kiadóhivatal; Póni 5, niM, Megjelenik minden refgel, bétfö kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlis Lajos
eiőfüelétl ára: egy hám 2 pengő 40 IIII4 SxefkeiatArtfft éi fladéhlvatelj telefon* 78. i
A római egyezmény
ötlete Gömbös Gyula miniszter elnöké volt, akinek kezdeményezésére Ölt össze néhány héttel ezelőtt Rómában három ország «ji-niszterólnöke, hogv lefektesse amit. gazdasági vágányokat, amelyeken a szakértőknek a megállapodás létrehozása céljából haladniok kellett.
Az egész magyar közvélemény mélyen átérzett elismeréssel adóz hat Gömbös miniszterelnöknek te hát, mert a római egyezmény nagy. vonalusága mögött, melynek be-fejeztét egész Európa közvélemény feszült érdeklődéssel várta, az ő személye áll. Az ő ötlete volt, hogv a három baráti nemzet reális ala pokon találkozott össze gazdasági szempontból, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Duce tetszését is megnyerte a magyar miniszterelnök kezdeményezési\', magáévá téve. mindazokat a gondolatokat, melye ket Gömbös az egész magyar nemzet kívánságaként tántorithatalla mii képviselt.
A magyar buza mostoha sorsát évek óta súlyosan érezte az egész nemzel. Hiszen esztendők hosszú során át minden gazdasági bajunk gyökere abban volt, l»ogy a magyar mezőgazdasági exportcikkek, főleg I>edlg versenyképes búzánk nem találta meg a trianoni szerződés által elveszített természetes piacait, vagy ha talált is piacot, oll nevet ségesen csekély áron keltett elkótya vetyélni. A Gömbös kormány idejében felismerte az ebben Tejlő ve szedeltnet és minden igyekezete oda irányult, hogy lassú, céltudatos munkával külfödi piacot ói meg felelő árat biztosítson a magyar búzának. Aki figyelte a kormány külpolitikai vonatkozású lépéseit, annak nem volt nehéz megállapi tani, hogy minden megmozdulás mögött a magyar buza problémájú húzódott meg A római egyezménynek is ez volt a domináns eleriic.
A három ország kiküldötteinek alapos és tfvors munkát kellel! vé gezniök Rómában, hogv a megállapodás határnapjául kitűzött május 15-re elkészüljenek az egyezménnyel. Már csak egy nap választott el a határnaptól és a házi pesz szimisták baljós serege különféle rémképek feslósével Igyekezett megrómileni a közönséget, amikor az utolsó órában. Gömbös és Mussolini kívánsága szerint létrejött mégis a várvavárt megállapodás.
Laikus ember talán el sem tudja gondolni, hogy milyen idegekre menő munkát végeztek Rómában a szakértők ezekben az utolsó órák ban. Hiszen valamennyi tárgvaló lelkében ott Izzott u \' nemzőiével szembeni óriási felelősség gondo \'ata, mert idehaza nyolc milliónyi Kép várta télegzetfojtva a tárgya ások eredményét, ami uj életet, uj \'evegőt. felfrissülést, gazdasági meg erősödést jelent számunkra.
Ferin a várban még a késő haj nali órákig is világosak voltak a
miniszterelnökségi palota ablakai, jelezve, hogy a Vezér maga is féltő aggodalommal várja a római tár gyalások eredményét.
Es az utolsó pillanatban, a késő éjszakai órákban megcsendült végre a telefon Gömbös miniszter elnök asztalán s őrömteli szívvel jelentette egy hang Rómából : létrejött a megegyezés
Megoldódott tehát hosszú hetek idegfeszítő várakozása és tárgyalása után a magyar buza sorsa. Sikerült szerződésileg megállapított piacot biztosítanunk I í millió méter mázsa búzának olyan áron ami után kél kézzel kapnának az összes többi búzatermelő államok.
Ennek a megegyezésnek egyik igen előnyös feltétele az a pont, amely kimondja, hogy pii nem vagyunk kötelesek szállítani, de ha
terménycinket fa kontingensen,\' be lül felajánljuk, akkor azt kötelesek átvenni a szerződő felek. Nincs ok léhát nyugtalanságra a száraz időjárás következtében eselleg fenyegető gyengébb termés miatt, mert ha a kormány jónak látja, akkor nem enged kivinni több búzát az országból, mint amennyi valóban felesleges.
Ez a gazdasági együttműködés nem irányul egyetlen más állam ellen sem, sőt ellenkezőleg péjdát mulat arra. hogv az igaz barátság, a lojalitás ós kölcsönős .megbecsülés szellemében miként kell keres ni a béke és kibontakozás utlaíl.
A három kományférfi példát adott a római egyezménnyel az egész világnak arra, ^íogy miként kell törekedni gazdasági alapon is az igazi békére.
Fegyveres államcsíny készült Lettországban
Felfüggesztették a parlament működését és ostromállapotot léptettek életbe
Riga, május 10 A lett kormánv kihirdette az ostromállapotot és az alkotmányreform megvalósításáig felfüggesztette u jrarlament ós a politikai pár tok tevékenységéi. A kormány azért kényszerült erre a Iéj>ésre, mert
fegyveres államcsíny előkészítéséről értesült. A parlament Szocialista elnökét, ennek fiát és több más .szocialista vezetőt letartóztattak. A rend fenntartását a katonaság vet te át.

Kánya külügyminiszter: A kisantantnak meg kell teremtenie az együttműködés reális előfeltételeit
A Balkán-paktum jelentőségét nem szabad tulbecsülnUnk — A külügyi tárca költségvetésének vitája a Házban
Budapest, májs 10
A Ház szerdán délután tárgyalla a külügyi tárca költségvetését.
Báró Orosdy Fölöpné hangoz latla, hogy Magyarország számottevő tényezője lett az európai politikának. Törekednünk kell Franciaország rokonszenvének cinverésére, P\'jilér László azzal kezdte beszédét. hogv Európa az átalakulás ál-lanotában van. amit bizonyítanak a német, spanyol, oszlrák állapotok ahol Doll/uss kancellár a rendi államot akarja felépíteni. A ^j-ómai egyezményt gazdasági hatásán ki vül azért is értékeli, hogv a szerződés nyitva hagyja az ajlót más ál lomoknak, így különösen Némelor-satig felé. Ezután a Népszövetség működését bírálta.
Fábfán Béla ismét a szovjet-, szerződést kifogásolta Bámulatot! arra. hogy a szovjet rádióban most is megtartják a magyarnyelvű propaganda előadásokat. A Szovjet soha, semmiféle megállapodást nem tart be
licck Lajos rámutatott arra, hogy a francia politika bekapcsolódása a róma( megállapodásokba, utja le bet a revíziónak, melynek Mussolini az apostola. Iiuchiivjcr Manó szerint a megegyezésijén a politi-
kai részen van a hangsúly. Ama gyar külpolitikának ezt az irányvonalát a szocialisták nem helyes lik.
Ezután Kámja Kálmán külügyminiszter válaszolt az elhangzottakra. Közó|>európai kérdésekkel fog lalkozva, utalt a páriskörnyéki szer ződések alkotóinak ama clgondo lására. hogv a régi monarchia fenn nem tarthaló ós a Dunamedencében a vezetést1 azoknak az áMamok nak kell juttatni, amelyek biztosi tani látszottak protektoraik külpolitikájának minden téren való támogatását. A tervvel szemben a legnagyobb ellenállási Magyarország részéről várták ói ézért dobták oda a magyar területeket prédául a szomszédoknak. Magyarország politikai ós gazdasági nyomortanya lett, de a sorscsapások népünk szívósságát és hitét nem tudlák megtörni. Végre is bekövetkezett egy jobb jövő hajnalhasadása és helyzetünk állandóan javuló irányt mutat. 1927-ben létrejött az olasz—magyar barátsági szerződés amely növelte bennünk azt az elszántságot, amely a legsúlyosabb időben sem hamvadt ki a lelkünk-bőj. Mosl is hirdetjük, hogv a kis antanttal létesítendő normális gaz
dasági viszonyoknak részünkről semmi akadálya sincs. Ezt mi is óhajtjuk, de u kisantantnak meg kell teremtenie a/, együttműködés reális előfeltételeit. Az osztrák kérdéssel foglalkozva reményének adott kifejezési, hogv rövidesen b*-kés megegyezés jön léire az oszlrák kormány ós a nemzetiszocialisták\' kőzött. Hangoztatta, hogy a Balkán , paktum jelentőségéi nem szabid túlbecsülnünk. Egv nem lévő veszély ellen próbáiiák u védelmet, megszervezni. Ezután a leszerelés kérdéséről szólott. Kifejtette, hogv az általános idegességre vezeíltelő vissza, hogv nálunk is voltak politikusok, akik messzeágazó szövetségi hálózat kiépítéséi követelték, amivel szemben a magyar kormány erősen kitart eddigi nyugodt, óvatos. de határozott |>olitikája melleit. amely mindezek ellenére is fel tud már mutatni eredményeket.
Lelkes tap és éljenzés fogadta a külügyminiszter beszédét.
Thuru Béla hangoztatta, hogy egyet ért a külügyminiszterrel, a nemzel nagv perét meg fccll nyernünk. A fejlődés vonala szerint Közéj>európa a középeurópaiaké jel szó megvalósítása feió halad A magyar külpolilikáak arra kall tőre-, kedníe. hogv ennek az uj Közép- . európának gócpontjává a magyar élő királyságot tegye meg.
Döntés előtt a budapesti főpolgármesteri szék betöltése
Budn|K5st, május Ifi Gömbös Gyula miniszterelnök szerdán délelőtt fogadta Huszár Aladár fő-jHilgármestert, majd Kerészies-Fischer Ferenc belügyminisztert. Hír szerint a főváros szanálási tervezete már elkészült és a főpolgármesteri szék betöltésében rövidesen döntés történik.
Az eső használt a mezőgazdaságnak
Budapest, május 16 Az OMGE ban szerdán ugv nyilatkoztak. hogv a keddi eső ós lehűlés elég soka! használt a gazdák-nuk. Aránylag a Dunántúlon esett a legtöbb cső. Az Alföldön még szükség lenne egv kis csapadékra. Mindent egybevetve azonban, a legideálisabb esős időjárás sem, tudná azonban pótolni az eddigi szárazság okozla veszteségeket.
A Kurla is halálra Ítélte a csendőrgyilkost
Budapest, május 16 A Kúria szerdán helybenhagyott °gy halálos ítéletet. Mint ismeretes, Szabó János madoesai kovács-segéd annak idején mogszőköll a dunaföldvári járásbíróság fogdájából és menekülése közben agyonlőtte az őt üldöző Musz-lács Ferenc csendőrörmestert A szek. szárdi törvényszék é> a pécsi tábla halálos iléleie után a Kúria is halálra Ítélte Szabó Jánosi Az Ítélet kihirde. lése után a Kúria .kegyelmi tanáccsá alakult át
ZALAI KÖZLÖNY
Ml mlfui it.
Másfél millió pengővel csökkent Nagykanizsa Speyer-kölcsönének összege a dollár értékvesztesége következtében
Nagykanizsa város számvizsgáló bizottsága dr. Weisz Lajos elnöklete alatt már na]>ok óta ülésezik a városházán ós felülvizsgálja a V& ros 1393. évi zárszámadását.
A bizottság munkája még legalább egy hétig tart, de annyit máris meg lehet állapítani, hogy a költségvetési előirányzat be lett tartva. Sok helyen megtakarításokat is sikerült elérni, bizonyságául a gondos körültekintésnek és a szigorú takarékossági elvnek. Van néhány hlteltullépés is, ezek azonban minden egyes esetben megfelelően vannak indokolva. Jelenleg a városi vizmü és csatornamű tételei vannak felülvizsgálat alatt, utána a kölcsönök tételeire kerül
sor. Nagykanizsának 4 milliónál több a kölcsöne, ha n két Speyer-kölcsönnél a dollár árfolyamcsökkenését figyelembe vesszük. Arfo-lyamkülönbőzet clttíén a két S|>eyer kölcsöjinél kb 1,500.000 P az apadás, ami a zárszámadásban fel van tüntetve. Ez azt jelenti, liogy habár a város csak 18.000 pengőt fizetétt a transzfer alapba, mégis a kölcsönök állománya a dollár ár-folyamkülönbözetc folytán 1 millió* 500.000 pengővel csökkent. Ez. azonban nem érinti erősen a bud-getet. inkább számtani művelet.
A felülvizsgálat befejezte után n bizottság részletes jelentést terjeszt a képviselőtestület elé.
Megszüntették az eljárást a két feljelentett kanizsai ló-exportőr ellen
Nagy feltűnési kellett és város szerte szóbeszéd tárgya volt annak idején az a feljelentés, amit Eben-spanger nagykanizsai lókcr skcdő" tett a rendőrkapitányságon Wcisz Béla és Weisz József nagykanizsai lóexix»rtőrök ellen. A vizsgálat megindult, az ügy átkerült az
ügyészségre. A kél Weisz védője dr. Mező Ignác vplt. A kir. ügyészség a két ex|>orttír ügyében gz eljárást tegnap megszüntette. EzzjcI az ügy lekerült a napirendről^ 4 exportőr elégtételt kapott a feljo-lentövcl szemben.
A helyszínen tárgyalfák a zalaujlaki dráma bűnügyét
Belgrádban nagy pánikot okoz a lepra
U)iKkm, május ÍR A Reuter Iroda lwJlgfádi jelentése szerint Belgrádban lepra tört ki. A veszedelemről nem szabad imiok a la-póknak. Az egév~ városban kitört « pánik. A lxjsxniai Szandzsákban ki-ÜtéM?s tifusz pusziit, melynek már is tóbbszáz halálos áldozata van.
Egy luxusgőzös kettészelt egy viiágltóhajót
Ncwyork, május 10 Newyorktöl mintegy 180 tengeri mérföldnyire borzalmas szerencsétlenség történt a ködös tengeren. Az «01ym-pic» angol luxushajó a nagy ködben nekiment a «Nahtuckett» amerikai vi-lágitóhajónak és teljesen kettémetszette. A Ncwyork felé tartó angol luxusgőzös matrózai azonnal leeresztették a mentőcsónakokat, de nem találták tneg az tfsülyedt világítóhajó egyetlen eml>c\'rét sem. A Nantuck*Hten 11 főnyi legénység tartózkodott. Valamennyien a hullámsírban lelték halálukat. 1
Sándor szerb király a háborúról
Belgrád, május 16 Sándor szerb király hosszú beszélgetést folytatott a Manchester Quardian levelezőjével. Arra a kérdésre, hogy milyenek a béke és hi.bont kilátásai, azt felelte, hogy a nemzetkőzi viszony nagyon feszült ugyan, de nem hlsz^ hogy akadjon olyan ország, amely a háborút kívánná Jugoszlávia egyik főcélja a,r bolgár testvér-nemzettel való megegyezés. A lup egyébként leszögezi, hogyha Sándor király korrekt viszonyt akar fenntartjani Magyarországgal, akkor, el kell intéznie a határmenti súrlódások okait. . * Í JJ Uf J
Újból letartóztatták Rákosi Mátyás népbiztost
Budapest, május 16
Hákosi Mátyás volt kommunista népbiztos most töltötte ki 12 évi fegyházbüntetésének kétharmad részét, amit kommunista szervezkedés miatt kapott. Szabadlábrahelyezés helyett azonban ismét letartóztatták, tnert most vonják csak felelősségre azok miatt u bűnese-lekmények miatt, melyeket mint kommunista népbiztos követett el.
RÁDIÓ-MŰSOR
BodapeM, esütörtttk.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 9.45 Mirek. — 10 1. Magyar tájak. 2- Kert az ablakpárkányon. Közben hanglemezek — 12 Déli harangszó időjárásklentés. — 1205 Haris Győ*ő vokálkviniettje. - 12.30 Hirek. - 1.20 Időjelzés, hirek. - 1.30 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekarának hangversenye.
— 2.40 Hírek. — 4 1. Pesti gyerekek. 2 Zeng a kürt. Hévész Béla elbeszé-lé-sel. — 5 A földmüvelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. — 530 Stranszky Aranka énekel. — 0 Közvetítés a Testnevelési Főiskolából. — 040 Angol nyelvoktatás. — 7.10 Szin-Tnüelőadás a Stndióból. .Charlolte kis-asszonv.. TórténeLmi szinmü 3 felvonásban. - 10 Hirek. — 10.20 A rádió a rádióról. — 10.40 A m. kir. Opera-ház tagjaiból alakult zenekar hangversenye.
Budapest II. 5—5.30-ig hanglemezek!
Bécs. 12 Bádlózenekar. - l.lOWeisz; Ifjú Ausztria induló. — 4.10 R<>sen-berger: Az Almok kerekén, dalok szopránra és hárfára. - 5.10 Opera, ábrándok lemezeken. - 7.45 Rádió-z<enekur és bnlalajknzenekar. — 9.30 Esti hangverseny. Előadják a bécsi srimfónlkiisok. — 11 Német tenoris-ták lemezei
filénk érdeklődés kózei>etle tárgyalta a nagykanizsai törvényszók Heke János 40 éves zalaujlaki gazda bűnügyéi, aki a vádirat szerint az öreg hegyen vadászpuskával hasbalőtte Takács János vadőrt, aki sérüléseibe belehalt.
Heke János csak azt ismeri el, hogy dulakodás közben sült cl a vadászfegyvere.
Sirva mondta el Beke János, hogy vadászni ment Öreghegyre, Jött is nyulat és fácánt, amikor Könczöl István nevü haragosa tá madólag feléje közeledett, majd elszaladt. Ugyanakkor Takács Jánost is látta más oldalról feléje futni. Ugy látszott, \'mintha be akarnák keríteni. Erre ő eldobta vadász zsákmányát, de ekkor máir Takács odaért hozzája, megfogta a • fegyverét, dulakodni kezdtek és a
Jöldre estek. Eközben a fegyvert? elsült és a seretek Takácsba fúródtak. Takács nem engedte cl a fegyveréi, ugy hogy ö bottal verte a kezét, hogy engedje el és ekkor látta csak, hogy Takács vérzik. Tehát szándékosság nem forog fenn.
Mutschenel>ach"r dr. tanácselnök ezzel szemben eléje tárta ko rábbi vallomásait, melyek eltérnek a mostanitól.
Dr. Gyula• Béla védő előterjesztést tett ekkor az áldozat holttestének exhumálására és felboncolá sára a lőcsatorna Irányának meg állapítására. A biróság nem rendelte el az exhumálást, hanem helyszini tárgyalást rendelt el.
IntézeU és az előirt líceumi any*. gok olcsón beszerezhetők Singer divat-áruházban.
Tarka hiradó
a színház minden teáról
Megjöttek a szinóssek A kftdws vidám CBapat bevonult a kantesai színházba. Nem $sak a színházba,
hanem a kanizsai, életbe is Psátok
nak a szivébe is, akik szerelik ama gyar kulturának ezt a boluí, sjdwps éfetö\' vándor-népét.
Itt vannák újra. ÜnnéplG öröm* mel várta őket a város közönsége Irodalom, zene, míl vés rét ftonrét hozták ők az életünknek. Szórako zást. derűt, hafigiilatot, ktifltur-emberi élvezeteket hoztak tarso lóikban. Két kézzel szórják minden este a széj>et, amit IrÓ, költő, muzsikus megálmodott. Gondok fekete árnyékát eLsimogatják a homlokunkról pár bufeiejtő órán.
Szerelni kell ci«kct az embere ket. Müvész-lélek c.sak akkor tud kinyílni, a belé rejtett talentum csak akkor tud ragyogni, ha szere tet sugárzik feléje a suemckből, & szírekből.
A pécsi buoau
Pécsett nagyon seeretik őket. Pedig ott nyolc hónapig laMlkózrk minden este színész és közönség A «I)unántul» igy ir a pécsi bucsu estjükről:
• ElmfMlf* • ralnésifck. A tiyolchó-napos színházi szezon véget én. A színészek, mint vándormadarak, elköltöztek hogy egy máaik városban tel-jesitsék nemes hivatásukat: a kulturu az irodalom szolgálatál ... A búcsúzás mekg, őszinte és baráti volt... A va. sámapl előadások a megértő szerem jegyében peregtek le. Az utolsó Onne. I>élyes találkozás volt ct a winészek a közönség kócölt. A hat órai és esti előadásoknak H«rcoos Irén volt • középpontja. A kitűnő, egésson eredeti jutékbUlusu színésznő felejtlMHClIen-j>erccket szerzett a színházat zsúfolásig megtöltő tlsztclőiiK\'k. Vidámság.^ jókedv/ betöltötte a j&iipadol. "Volt is ieikes taps és percekig tnegállt ar előadás, amikor Harcaos IWn vlrágerdfl közepén megjelent a színpadon De I a társulat többi tagja is elemében volt Halmozták a tréfát, jókedvet, t*Un> hogy ne lássuk meg szemükben a W-suzás könnyét. Játszottak, nevettet-tek, hangulatos estével búcsúztattak ... A szinhát kapuja bezárult és m® .délben elvitte a uonat a mindig bohémes jókedvű színészeket. Saegényébbek lettünk egy színfolttal, dc gazdagábbak egy szép emlékkel, ami az elmúlt szezon fbrró estéihez fűződik.
Szendrey Jplla és Vass Irma
lakást keres t
Szendrey Júliával történt.
Aznap, hogy megérkeztek, együtt tettek sétál a városban Vass.lrmá-val. Az utcán mentükben megszólítja őket egy töpörödöü anyóka. Volna neki egy szép nagy szobája ikiadó.
Szendrey Júlia ceruzát vesz elő és egy gyufaskatulya szélére irja a cimet. Adok neki egy darab papirt. (Akkora retikült hordanak rflainap ság hölgyeink, hogy magamfajta kéliyelmes utas háromnapoa we-ekendre utazhatnék egy olyan táskával. Van abban minden a vilá gon, csak éppen az :lem, amire fel lehessen jegyezni valamit hirtelenében. De talán Igazuk is van I Mi-ilyen boldog lenne az ember, ha nem lenne gondja azzal az ezerféle mindennel, amit megjegyez magának naptáron, noteszben, cé dulákon, zsebkendő csücsökbcó,..)
Szóval Szendrey Júlia feliéi0 * cimet. Közben Vass Inna, aki kö«; ismerten takarékos háziasszonyi lészjárás boldog és pedáns tulajdo nosa is, valiutóra fogja az asszonyt. \'Jó szoba, csendes szoba.., Dicséri a
Egy kitűnő Agfa Box 6 x 9 képnagyságu
-fényképezőgépet egy tekercs 8 felvételes filmmel
kap díjul egy olyan
tlzpensős bankjegy
ellenében, amelynek sorszámaiban hét 4-a» szén található.
Megtanítom fényképezni. — A gépek kiosztásának Idejét Itt fogom közölni.
SZABÓ ANTAL
•port- és fotó-szaküzlet.
pitim 17.
ZALAI .KÖZLÖNY
náne a portékát nagyon.
— Aztán ott tehetnek ám a nagy.
ságák, amit csak akarnak, — súgja nem túlságos diszkréten Vass Irmának. fis félreérthetetlenül su-nyorit hozzá az öreg, fogatlan asz szony.
Vass Irma arcán átsuhan egy felhő. A*- árnyékát ériem én is.
Azért, mert valaki színész, sok mindent elkeli tűrni a közgondolkodástól.
Szendrey Júlia sem szól semmit. Csendben összegyűri a papírlapot és mintha égetné az ujjait, ledobja az utca kövezetére.
Danis Jenő 15000 pengőiébe került Pécs városának
Dante Jenő még a pécsi szezon ban egyszer csak elkezdett belcges kedni. A feje zúgott, szédült, rossz bőrben volt. Nézték, vizsgálták: -semmi. Ha pedig semmi, akkor mi lehetiic más a diagnózis, mint érelmeszesedés. Danis Jenő mélabúsan bele is nyugodott. Kicsit korál lotta ugyan a dolgot, meg hát egy deli cserkésztiszthez niem is illik éppen az arteriosclerosis, dc hát mit lehet tenni ? Egy szép na pon azonban nem tudott felkelni az ágyból. Fodor direktor azonnal bevitette a klinikára. Kiderült, hogy gázmérgezésc van. Gázmérőé zés a pécsi színházi fronton... De honnan a gáz? Erre is rájöttek hamarosan. A városi gázveeeték csöve Danis hónapos szobájában valahol eresztette a gázt. Szinte észrevehetetlenül, kis mennyiségben, azonban hónapokon át mégis sokat belélegzett belőle a ritkán éjszaká zó Danis Jenő. Amig a gázvezeték hibáját keresték, kitudódott, hogy rossz a vezeték végig az egész utcában. A városnak fel kellett bontatni egy ho&szu szakaszon a pécsi utca gázvezetékeit és újra csináltatni az egésze* Danis hamarosan makkegészséges lett, Megcáfolta nz érelmeszesedés vádját: frissebb és munkabiróbb, mint valaha. De ez a cáfolat Pécs városának 15.000 l>engőjébe került.
J2
Emlékeztető
Mi Jut J». A frontharcosok láulóum-telétl ilnn\'pélyt.
A MsAkcreskOkMt régwtt*k ttó. vétségének ktagyüléae 3 ómkor az iskolAtan, ette 8-kor vactora a Koron ábra. ■fju 21.
Tornász-ünnepély délután 5 órakor * Zrinyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepély a Kathollkua I>egényegyletb«*i. Mája* ll. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága.
Turista Egyesület ismerkedő estje. Junfc* S. Izr. Leányegylet kerti mulat-sága az iparos székház kertheiy<. •égében.
Szórakoztató-est • Kath. Legényegy. let kerthelyiségében. Június 4. VI. bérleti hangverseny (Németh Márta) az lparos«zékházb«n fél 9 órakor. **üus ll. Tűzoltók juniálisa az ipa.
r0s székház kerthelyiségében. Május S». Turista Egyesület alakuló-gyűlése.
A Kath. Legényegylet kirándulása Légrádra. \'
Dalosverseny és zászlószentelés Kis-kománoraban.
— Francia grenadlnok exluslv mintákban Schütznél.
VI. bérleti hangverseny.
1934. évi jutilus hó 4-én este fél 9 órai kezdettel
MÉNIETH MÁRIA ária- és dalestje
Zongorán kísér Ábrányi Emil az Operaház v. igazgatója Jegyek Malr könyvkereskedésben elöjegyezhetők
A szentpéteruri vőlegény-gyilkost vasraverve hozták be Nagykanizsára
Tegnap temették el Saentpélerur község népének nagy részvéte mellett Wőller Józsefet, a tragikusan véget ért szentpéteruri vőlegényt; akit leendő sógora, Millel Gyula a vagyon miatt orwul agyonlőtt est küvője előestéjén.
A zalaegerszegi vizsgálóbíró elrendelte az áldozat holttestének, felbonoolását. A lövés, amely a halántékon hatolt be, feltétlenül ha< lálos volt. A pacsai csendőrségen Miilei nem is tagadott és a csendőrök előtt is azzal érvelt, hogy Wőllernek az ő édesapjával kötött
megállapodása őt vagyonilag megrövidítette volna. A nyomozás megállapította, hogy Miilei n vadász fegyvert egyik szomszédjától kérte kölcsön azzal, hogy vadászni szeretne.
A menyasszony az eset óta ágyban fekvő beteg.
Miilei Gyulát, miután a nyomozás minden jele azt valószínűsíti, hogy előre készült véres leszámol á-sára, tegnap délután vasraverve beszállították Nagykanizsára és át adták a kir. ügyészségnek.
Titokzatos halott asszony a pOlOskei erdőben
Gyilkosságra gyanakszanak a nyomozó hatóságok
Bucsuszentlászló, május
(A Zala\' Közlöny luáfritófdtól.) Rejtélyes ügyben indított nyomo zást a bucsuszentlászlói csendőrség. Egyelőre roég nem tudni, no^y gyilkosság, vagy pedig csak egyszerű öngyilkossági tragédia huzó-dlk-e meg az ügy hátterében, épp ezt igyekszik most tisztázni a nyomozás.
Kéöiappal ezelőtt ugyanis Pö-löske község határában, a baki erdőben egy felakasztott idősebb nö holttestét találták, akiről még a mai napig sem sikerült megállapítani, hogy kicsoda. A szerencsétlen áldozat 50-55 év körüli lehet, 150 —160 cm. magas, sovány, barna arcú nő, akinek mellén egy fonálon egy arany karikagyűrűt találtak. Az életunt asszony semmiféle bu csulevelet nem hagyott hátra és a zsebében sem találtak olyan irato kat, amiről a személyazonosságára lehetne következtetni. A zsebében csupán egy fogpiszkáló volt.
Az orvosrendőri hullaszcmle alkalmával olyan momentumok merültek fel azonban, amik igen kétségessé teszik azt a feltevést, hogy valóban öngyilkosság történt volna. Inkább ugy íltszik, mintha agyafúrt módon kitervelt gyilkos sággal állnának szemben a hatóságok. A szerencsétlen asszonyt valamikép kicsalhatták az erdőbe,
ahol végeztek vele, majd, hogy a tettesek eltereljék a gyanút, ugy ál-litották be az egész dolgot, mintha öngyilkosság történt volna
A bucsuszentlászlói csendőrség most elsősorban az áldozat \\ személyazonosságát igyekszik megállapítani.
céljából
A vér felfrlisltéfte c«l|ál klváltkép középkorú férfiaknak ét nőknek — ajinlaloa néhány napon 41 korín reggel egy pohár lerttiétze-tea „Fareno Józtál" keaerdvize! Inni. Világ izerte rendelik az orvo-aok a valódi Farano Józtef víz haiználatát, mert ez tubílyozza a bélmakodéit, előmozdítja a gyomor eméazléaf, fokozza az anyagomét, javítja a vérkeringést, megnyugtat|a az Idegeket, egéazaégea ilmot boz ét ezáltal ul életerőt teremt.
Idöj|rát
A nagykanlxaat mtteoroiuslal meg-ílfryelö lelantéaek: — nerdán a bö-méraéklat: reggel 7 érakor + 11-6. dél. után 2 órakor + 18-4. ette 9 érakor
+ u-a.
fWMrrl) :t*aal éa délben felhőt, eate tltzta.
SxtUrány: Raggal éa eata délnyugati, délben délkeleti.
(tloükal rádlóltknUt) * M-to-r-lá-
l-ia.-tl.u-1l 10 «rat»n Falhas Ml -érháta tslmafaga-Mtaal,
ABBAZIA :: PALACE HOTEL BELLEVPE
Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. Leszállított penslóárak. Ho8>zabbsx tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — pengöbefizetés. — Fe vi\'ágositás és srobarendelés Budapesten az állandó irodában, Carlton szálló (Telefon 889-70).
Vakulj magyar...!
Hozzám került, igazobban mondva, rendes postai kézbesítéssel címemre érkezeit egy, a homlokán "Mezőföld* dminel ékeskedő nyolc oldalas, nagy betűkkel nyomtatott írás.
Mbiden betűt el szoktam olvasni, ami elém kerül
Nem jut eszembe, hogy milyen szakkifejezést használnak a nyomdában az ilyen nagy betűkkel .szedett* sorokra, do végeredményben őrüllcm, hogy gondolnak az öregasszonyokra is, általában az cókulásokra,. meg talán a gyenge petróleumosvilágitásn falusi népre is hogy «ilt az irás, olvassátok,, meglátván, olvasván, mérhetitek.
Tehát megértettem annyit, hogy valami .nyilaskeresztes. dologról van szó a (történetfilozófia > jegyében
EujnyetMondok. Igyet Azt még csak megértem, hogy «nyilaskereszt.» Azt is tudom, mi a kereszt, azt is tudom, nú a nyil. A kereszt egy szép, minden keresztény ember állal megtisztelt hit-jelvény. A nyil honszerző őseinknek dicsőséges fegyvere volt.
Bizony nagyon elálmélkodtam én erre az összetételre. Hogyan jön mö\'n-ttok, a csizma az asztalra? Mi köze a nyílnak a kereszthez? A keresztnek meg a nyilhoz?
(Megjegyzem, hogy a Szent keresztet én műidig nagy betűvel irom, de itt, a nyilaskeresztnél vagy profanizálás ecsete forog fenn,» vagy egyszerűen arról a bizonyos .plusz. keresztről van szó.)
Hát hiszen azért megértem, mert beszélnek olyan felírásról Is, hogy •szabó és kéjgáz.. Mivelhogy tetszett neki «z összetétel. De kéjgáz és törté, nelTDozofia, akarom mondani nyilasi kereszt és filozofla...? Itt már megl akadtam.
No gyerünk csak tovább. Hiszen a sárga regényeket is a vége kedvéért /olvassa mindenki, háthu ez is olyasvalami lesz, hogy a végén csattan.
Megint a^ első sorokban \'beleütköztem a «iörtSénciíilozofiiiba.\' Átugrottam. Tovább! I)e ime. A zökkenő. Aszongya, hogy valamik a .szintetikus evolutionizmusban. WJk magyarázatukat, vagyis • metafizikai, sorsszerűséggel találják meg .kritikai, képű-kel. 111
Eszembe jutott a sok .metafizikai, sorsszerűséggel szántogató igaz m«-gytfr aki ezt olvassa ...
Hát ami igaz, az tagadhatatlan, lín is kijártam a .három butát, hat osto-bát,» dc ilyen kemény tornáin még nem volt, amióta szedegetem a betűket, hol ebből, hol abból
Ennyi ménkű megyekői)®, határ, humpba még az orosz mezőkön sem ütköztem. V
Pedig iges-lgenleg meg akartam érteni azt az irást, hiszen a aSSgífty honfibúval bélelt magyar ivadék mindenből remél valamit- Hátha, Uram Isten pont ippeg ez az az irás, amitől kitárul az erdélyi kapu, megnyílik a Bánát, szabadon jöhetnek a zadravina Janók temesi búzát csépejni, vagy tu. Ián ettől atakJut a jó zalai bor ára.
Nekifeküdtem az olvasásnak, de Uramisten, Ilyen .magyar, irts. .( Íme: .Spvncer Herbert filo®ofiái.«,» .Spengler Osztwald történetfii. .fiai néwtvilága,. a «témö,. a «conkluZÍÓ>> a .tüdrozás,. no de fő az «lmp\'\'l*uv ■mteg a «katedrális érték, és az uptiv mód..
Honmentő a .technika- misz-
tikusnak. látszó emelése és ,)gy a? .eruptív, haladást .koncedátjuU ■ <ln-duktiv. módszert is kell alkalmazni. Meg az elméleti .empirizmus,.^ faj •empirtjája. sem kutya ám az «ener. vált. társadalmi rendünkben r\\.Valiáns. eliré1.!, .dogmatikus szisz-tcwa,. .kozmopolit izmus, > hipoté-tikus. tételek, .uiduktiv bölcselet.-mind mind .generális fogalom, és fő .spedális társadalmi életelixir.*
No do nem folytatom, ez csak a fele .1 szép magyar nyelv diszitö szókincstárából. «
Nem Spenceiék írták ezt és Így, hanem -dr. Répássy Kurucz Gyula, gyönyörű magyar nevű ügyvéd, akinek bár nem értem meg «élharcosi nyilas
ZALATKOZLONY
laBMtti
és keresztes- írását, aminek v»li>«»inű fri vag)»k •» oka, de mgOUpItoni, hogy a nevű az: (generális fogalom » A tóbbi «z: "Vakulj ingvl.
V. I. Alt meg elfelejtettem mogimi, hogy annyit Idértcltcm al ujsiitfböl, miszerint Festetics .Inspekció*. utal tesz Tolnába, mert nálunk liuazasokuál mit egy derék magyar népfelkelő őr. mester, aki azelőtt a K. u. K. Int. Ileg. No- Achtuuifvicrxig-iiél snolgáll és ott ls i Inspekciót* tartóit.
Tohál tudom, hogy mit Jelent az ,Inspekció. Tolnibau
Klaértit-várís
____le. aalkt ae tudja, hot,
fekete éjtélen óra kondul. Fáradt leírom hullik egy airra .. Valaki egy darab papír™
laborul Metán álnokon tui.

Moat a két halott axetaedet áldám, ami egyaaer éa aoha többet (aaáaadréazuyl pillanat Tolt) egy tavaaa aaétin HUa kajált Éa azMa tőrt derékkal a parton, alul aa árnyékod púba aalyme Járt, vesokló, fekete Iáiban égvo ülök éa várok valami caodát Várlak minden klsértet-órán. Várlak, hogy vádolj, vagy feloldoz*. Váriak, hogy itmogaas, vagy átkoaa éa együtt üljünk az áldomáabol alázató* aaép tűzben égve. mikor a vágyak caengelyözve térdapaiuck a hajnal elébe.
Talán ma leaz ez a hajnal... A tulsé partról nél» trle ma, ahol azéta nlnoe tavaaa éa alneaen adta. eein eatéll lm, eaakoaaodéa benne moat aaéee kong
Körtll az egei lövlaok véralk: vflrOaen Izzó régi bünBk. Én aok virágot eaokorba tQxók a lábad elé tarka halomba. A legszebb álmomat la eléd tartlem. A arivem méoaét két keaemba togva várlak... vártak... Éa néha
beleírok a láradt hajnalokba. •
Aa éra laaaan ntolaót kondul Mogorva eaaad áalt a oailiagokls. Valaki a tavas. akó éjaaakijáb Egy régi asneayról utolsót álmodik..
Btirbariti Lajot
Kát évi fegyházba került Egyed Bélának a gelsel rántotta
A bünügvi rovatban sokat sze replő Egyed BélAné után a múlt napokban csendőrkézre került, mint jelentettük, férje is, aki már két ízben volt büntetve Az egy kori nagvkantzsai géplakatos Gel-sén Jártában bevetődött Rádi Jánw korcsmájába, ahol ebédet kért Rádlné a konyhába ment, ahol rántottát készített vendége részére> Mig az asszony a konyhában dolgozott éa Rádi az udvaron foglalatos kodott. Egved Béla megpillantotta a véndégszobában a korcsmárosné kasszáját, a következő pillantban már ott termett, késével felfeszítette és kotorászni kezdett a pénz kőzött, de még csak másfél pengőt tehetett zsebre, amikor kinyilott az aitó és belé|>ett a rántottéval Rádiné. A csendőrök beliozlák Egyedet Kanizsára Most foglalkozott eizef aa üggyel a nagykanizsai törvényszék, mely kél évi fegyházzal sújtotta a visszaeső bűnöst. Egyed fcllebbe zett, de a jogerős ítéletig fogva marad
SZÍNHÁZ KAPUNYITÓ ELÖADAS
— (Bály««CrUJt<k találkozol*) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, déhitán 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-töl 12-ig a városi muxeuro helyiségében. Minden alkalommal csere, Mi ebei 1934 alapon éa saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
Fehérvári huszárok
Nagyon jó auspiciumokkal nyitotta meg kapuit a nagykanizsai szinház. Az első benyomás egy, az utóbbi éhekben többfelől hallott kifogást egycwi-pásra megszüntetett A társulu ugyanis ezidén lényegesen több elsőrendű szi-nésscsel rtndolkerfk, ugy hogy a legtöbb szerepkörben mindenkit a megfelelő helyen lehet értékesíteni. A társulat összeállítása tehát ezidén a* operettben ^m fog kivánni valót hagyni maga után. A prózai együttesnek az előző évek tapasztalatai után élölegez& a bizalmat a kanizsai közönség. A tegnapi este pedig bizonyság volt arra, hogy az operett-társulat is la fogja elégíteni a legkényesebb vidéki igényeket is.
Örömmel jelentjük ezt, mert liittuk tegnap este ,hogy a közönség is örömmel vetto tudomásul a társulatnak
ezt a jeienlős értékemelkedését. •
A kapunyitás műsorán a .Fehérvári huszárok,. Erdélyi Mihálynak ez a nagy pesti sikert elért operettje szerepelt. A darabról nem kell sokat ImL Operett Vidám, tele derűsnél derűsebb jelenetekkel. A muzsikája nem mindenütt a legfülbemászóbb, de Erdődy Kálmán, az uj tánooskomikus gondoskodott pompás táncok ötletes sorozatáról Katona-élet, szerekew. lioluiza.
tos bonyodalmak, pár jó figuia és
csupa jó szerep. (No és a ma már szinte obligát irredenta betét, amit a szerzők ullgha állítanának be minden o|>ereUbe, akár odalllik, akár nem. ha a közönség nagy részének Ízlését megkérdeznék. Nagy a sikere ezeknek a hazafias betéteknek, de mégsem egy ugrabugrás operettbe valók. Mint hbogyan a Himnusz se vuló a legtük-rő-sebb kávéházba sem.)
Végelemsésben a Fehérvári huszárok nagyon mulatságos, sok szimpatikus magyar motívummal, magyar muzsikával, magyar tánccal .néhány egészséges magyar figurával megtűzdelt da. rab, ami telelt sokat ktll kacagnia a közönségnek, «kl könnyed, vidám szórakozást keres a stínháJfoun
Az első előadás majdnem zsúfolt házat vonzott- Az olcsóbb helyeken szorongtak az emberek. Örvendetes je. lenség ez, mert az látszik belőle, hogy a kanizsai publikumnak kell a színház, c*uk tréfa a zsebek körül vannak némi kívánnivalók.
A közönség lelkes volt. Különösen a pompásan i*rgő első felvonásban zúgott, dübörgött a taps majdnem minden jelenetnél, ha ismerős jött a színpadra azért, na meg uj ízlnész akkor azért. Mert az ujak aztán be. fuloltaki Nagyszerűm befutottak! A közönség egyhangúbb, őszintébb el-ismerésével, mint valaha. Ezen az első estén pedig ez volt a legfontosabb.
Első helyen Vágó MMryről kell megemlékeznünk. Az uj szub-rett maga az üde fiatalság. A tánca minden jóindulatu túlzás nélkül érdemessé leszi őt a színházi iroda kommünikéjében olvasott «kis Rókk Marika- epitetonra. Játéka csupa báj és kedvesség.
Másik uj erőssége az együttesnek Erdődy Kálmán, az uj táncos komikus. Para8ztszerei>e nem volt egészen testhezálló, mégis meg leijét állapítani, hogy a legjobbak közül való, akiket eddig a társulatnál láttunk.
Az ugyancsak «ij Ssász István ka énekes naiváról még nem lehet véleményt mondani, mert balgrás folytán nem éppen reá szabott szc rtpben jutott szólioz.
Kis szerepében Burányi Albin énekes bonviván is jé színészek mu« t átkozott.
A többi szereplő azok közül a kedves ismerősök közül kerüli kj, akiket szívesen látunk viszont ^ kanizsai szinp:tdon. Szenczy Mária primadonna a tüzrőlpattant kip cf*ijéd szerepében mindjárt az első este meghódította újra a kö^önsd-get szincsen csengő, szép hóngj4 val, kitűnő táncaival. Tap*-ferge4e# fogadta Galetta Ferencet, a ddiás huszárkapitányt, aki akár énekel, akár játszik, egyaránt nagy művészi rátermettséggel és rutinnal csinálja.
Falrengető kacagás jutott .nxiij-den jelenésével Keleti Árpádnak, nemkülönben partnerének, Acs Rózsinak. Danis Jenő zanud^s, jóízű, tőröimetszett béke-őrmester volt. Gál Zoltán is előnyére fejlődött tavaly óla. Szívesen láttuk viszont Késmárky groteszk figuráját és Koltay Gyulát
A rendezés itt-ott még simításra szorult volna, de erre szolgáljon mentségül az első eslén a megtelelő előkészületek hiánya. (bl)
A színházi Iroda hírei. .
Egy éa máa seimt* - teü Irén el«# felléptével. Az oporeUcgyüt-tes második ragyogó előadása ma, csütörtökön este a Magyar Szinház ezévi szenzációja, Halász Imre és Eisemann Mihály világhirü újdonság, a\' Egy csók és más semmi operett bemutatója lesz. A sziporkázó és kellemes, finom pikantériával fűszerezett, kacagtató operett vígjátéknak is elsőrendű volna, Eisemann, a világhírű komponista plá.-genlvel pedig a* utóbbi tiz év legsikerültebb operettje. Ebben az operett-ben látjuk v\'izont — most már egészségesen, dyrüsen, művészi temperamentumának teljességéin - F. HarczoS Irén szubrett-primadonnát, a kanizsai közómég évek óta dédelgetett kedven-cét. Harezos Irén ragyogóau bá^os egyénisége az oj>erett főszerepében uralkodik a sziveken. Elragadó pajaán-sága kaoagtat három felvonáson ke. resztül Méltán veszik ki részüket a sikcrtjől Galetta Ferenc, « darab ki-tqnö rendezője, Vágó Mary, a tegnapi estén tnár bizonyára kedvenccé vált fiatal teubrelt, a széphungu Szenczy Mária, Acs Rózsi, a nagyszerű fiatal komikii, Keleti Árpád, Gál JBoltán, Kalhis Emil, Késmárky Kálmán, M-tay Gyula ixjmpás kabinetalakilásokk.il aratnak sok-sok tapsot, de még több kacajt.
A Tolvaj — Mewj Márta benái««t-kozása - Fodor Oszkár felléptével.
Wnteken este a békeévek dráma-előadásainak teljes művészi értékei vonulnak fel színpadunkra, hogy egy teljes egészében Vigszinházi színvonalú előadással gyönyörködtessék a komoly műfajt szerető kanizsai közönséget. Henry Bemsteln világhírű drámája, a Tolvaj vidéki szinpadop\' ilyen btilliáns szerc|»sztásban alig -"Kerülhet színre. Mezey Mária, az elmúlt ívben még a szegedi Szinház ujnpadán aratta a hősnői bablérokat, de ez est^i igazpini fogja, lnogy a vicSék legkiválóbb drámai művésznőjével állunk szemben Fodor Oszkár színjátszómüvészete a tnagyfr színészeinek kimagasló értéke, mellette Vais Inrti, a társulat kiváló tragikája, Koltay Gyula, Kallós Emil, Burányi Albin, Ozoray István jekskednek-
nyúlszőr és gyapjú legolcsóbban nálam
Frontharcos sisak 5.60
Snkaf kalapüzem Nagykanizsa, Deák-tér 15. az.
NAPI HIRfK
NAPIREND
Május 0, o»QI8r«8k
KótMl Wotlka.: PaiUt bv. Prateat: Paakál. Iir.: Sablin bé J.
Mozi előadások szünetelnek. •
Vétód múzeum (a kóayvllr ayltva cHUkióköu éa vasárnap dél«»lt HMÍl Í2 óráig.
Oyégyaaertéfl éJKII aáolgálal e hóaap. hM t kM^vmtíc gjétk^rtél BoaéM-tér 2|j«,é. .Makaalnaln<gy«uUr. ■ Oózlhdó ayltva taggal « ó\'ltól aate 9 óráig (bétM, azuda, péMek délutiu, ■ ■ \' !> afikaak).
Egy régi kanizsai lanltó sírjánál
(Páreasy Kajra aaslAéMk)
, Még ma i» etóttan áll Jósá^is ala. kod, fekete asiMnoa, saép wogyar ru. hádlwn, anénl Jobb keimtdel to^Kl bal csnklódnl, melyet Isasreg alatt Itmccsá lóit az osztrák f>lyó Te cse. pegleliod lelkcirrtíO először az áldozat, tószsélies hJWszi\'retet batfsamos érni-sói. Te lanilotui WI l"lg)\' \'» hazáért élni szép ós meghalni Jó.. A lórtAielamnket kónyv nélkül tauilut-
tud. Loiktokbm csataképekel lesiet. lél> — Pátozd, Isasz«g, Aca, Komárom rtres kóz<Miiiezl Óráidat mhidt* aazal
végezted, Itoíy begyetek hO inagya. rokl. A Te tanítványaid közal kerüllek |d u hős 20-itMiik és 48-asok, kik dicső, séggel harcollak és haltak meg és azok i», akik megmaradtuk és tűre. lenwm-1 bprdoziyik Trianon oeltéz ke-rasttjél l-egyen álitolt a Te ernKlud, mert Te tanítottál munkára, beeaá-létre, kitartásra. Hu mujd letekintesz oitnét felülről és meglátod munkákat, melyet tanítványaid Végeznek pusztuló nemzetedért, büszkeséggel vallhatod a Té mívííKV, mert kllíélt a r\\ag, UW 40 évvel qadóit veteuéi «l IfSiünklien. Minden elismerés babérját, mely ezért bennünket érti! fog, leteszem a Té sir-halnKdra, ta csak a töviseket tartom meg magamnak. Legalább Te ne érezd, hogjl vannak még nemzetedben ennyi tengernyi szenvedés után Is gáncsos-kodók.
Sehleaa litván
— (Ilivatalvlz»íálit) nr llennig Al-ItM, a nagykanizsai kir. tö»vén>-sök
elnöke hivulal és ügyiiwoetetvÜígáWlol tart a koszth<lyi kir. Jirásblróságuii. 1 _ (Taliltógyülés KWwnárombao) A iílskomárom—nagykanizsai róm. kalh laniJói kör junius .\'>^11 tartja közgyu. léséi\' Kisko(háromban Polonyi I»tv«n koioórvárosi igatgató elnóklésével. A közgyűlés délclőll 9 órakor mUév.\'l tkezdődik. A lárgyuoroMou Szőke Isi-váll koMlszegi, Draskovus G™la ko-márvárosi, Höner Wjmund lalamer\'-,HTÍ és lantos Hllár raUlövői tanítók tartanak előudáwkat tanlüü problémákról. Gyűlés uián közös ebéd lesz a Kiskopiáromi Iparos Székházban.
— (A siobaaaeaöny éa az Idegen »o\'-ferj Uszkal Bozáliát, az egyik n»g)\'«_ nizsal szálloda szobaasszonyát őrizetne vették és Sátoraljaújhelyre kisértek,
inert önnél eljövtteletair egy idcgri böröndól elhoiotl magával és annak tartalmából most a házkuiulds »ran ■több darabot megtalállak a lakásán
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyatf" vatáruházban.
mi. mtfui 17
ZALAI KÖZLÖNY
flőTnaptól fogva drágább a kenyér
A nagykanizsai Ipartestület sütő ipari szakosztálya tegnap taiHott ülésén elhatározta, hogy a koráb bán elhatározott kenyérár emelő-sét péntek reggeltől kczdw foga nftositja, miután a hatóság elölt ijízolta a mérsékelt áremolés in (JDkolt voltát és a hatóság hdttájá-rult az uj árakhoz. Eszerint péntek Wggeilői kczüw Nagykanizsán a félbarna kenyér kilója 28 fillér (rlsj»nteladóknak 24 fillér), a sftte irtény változatlanul -1 fillér maradt. A házikenyér sütési dija kilónként 1 fillérrel lett drágább.
Katonafelszerelési cikkek
Ősziek, altisztek és legénység részére legolcsóbb bevásárlási
torráa Beleznai János
lngár-ut 53. R.
(Kémlem) A nagykanizsai misz-\' i főnöknője azon .kéréssel tor-
dul * Zalai Közlöny nemesszivü ol-vMókőzönságéhez, hogy igy teljesen lebcteWb. béna 22 éves leány ffllgyó-Hyidásánuk elősegítéséhez - kinek hozzátartozói elhaltak — egy valuhol f^rtlegessé vált lolószéket akár kői-előli, akár örökös használatin áten-gsdni szíveskedjenek. Szives értesítést a Zalai Közlöny szerkesztőségébe ké. rönk. f
— (Aibllái a gazdászok <«ártfuMfli>)
A ítészIhelyi m. kir. Gazdasági Akadémia sárguló harmadéves hallgatói lm-pozáns keretek között ünneplik meg .i lirgulás megalapításának jubileumát s etzel "kapcsolatban rendezik meg az 1884., 18«Í., 1004., 1914., 1921-bou vág. zelt tanintézeti és akadémtui hallgatók 50, 40, 30, 20 és 10 éves találkozóikat. Ijen közös találkozó megrendezése céljából íclkéreuiek mindazok, akik a lent jelzett évben végeztek Keszthelyen, címüket és részvételi szándékukat az 1884-ben végzettek Régensper. ger János kormányfőtanácsos Készt* hely, az 1894-ben végzettek Hada Antal gazd. akad. halig. Keszthely, Akadémia, az 1904-ben végzettek Horváth Rezső felügyelő Budapest, XI., Tété-nyiAi. 3/a > az 1911-ben végzettek Mol-nár Pál titkár Kaposvár, Kam«ra, az 1924-ben végzettek Fáber György s. titkár Kaposvár, Kamara lehető legrövidebb Időn belül közóhil szives-kedjenek.
— (Balatoni bélyegsoroiHt) Sz Szi-gethy Wmo« ismert szegedi író, városi főlevéitáros javasolta balatoni bélyeg, sonozat kiadását. A terv szerint jeles művészek rajzolnák meg a különösen szép és karakterisztikus balatoni lát. nivalókat, például a tiltfnyi apátságot, •i boglári uj tqpplomot, Badacsony Hegyét stb. Ha valóban művészi az ilyen bélyeg kivitele, nagyszámú külföldi is örömest vásárolná s talán csekély felárral balatoni propaganda-alap eéljait is szolgálhatná
— (A gőzfürdő) pünkösd vasárnap (léiig nyitva lesz, e nap délután és pünkösd hétfőn pedig egész nap zárva marad.
— (A .szökik a férj> ügy) Mint teg-napi számunkban jelentettük, Záb-ráczky (Lutz) Benedek nyug. állam-rendőr felesége távollétében felpakolta közös lakásuk bútorzatának egy •Jászét és azt szekórrc rakva a vasútra vitte, ahol fel adta Miskolc állomás rendeltetéssel, ahol már lakást is vett ki a magú számára Az itthagyott asz-saony feljelentésére dr. Almássy Gyufa törvényszéki vizsgálóbíró lefaglaltatta a Miskolcra feladott bútorokat és azokat zár alá vette, mlg az egész bonyo-
<lint^ődikll€lVC " tula^don^og kérd£\'80
— Remek nagyszélü fehér divat-kaUpok érkeztek és olcsó áron kap. hátik Brónyai Dlvatáruházban.
iicin mi i Mn
A nagykanliaal bértotóaok ■ TlMdlIa-kal > legmlnimállaabbra leaiállltottik. Vasútra Erzsébet-térrAl t»,y rima
1FN flIMr. * MrautMIIamia a«ya<MII t.l.t.nja
4-44
- A PAJOR SZANATÓRIUM (Bu-dapetf, Vas-utca 17.) uj olcsó kórházi osztálya. A Vas-utcai dr I»ajor szanatórium a gazdasági helyzethez alkulmazkodva kórházi osztályt nyitott Bzauatóriumi ellátással napi" 8 pengő ápolási díjjal. A külöu szobák árait is lényegesen leszállította. Különleges gyógy tényezői: Rádlumkozelések, bélfürdők, (entrocl«aner, Darmbad) szív. bctegeknek kimélő éa pihenő kúrák (eicctroi-ardiograph) szénái vas fürdők stb. Nagyszabású vixgyógy, Zander és ortopád gyógytermék, aslmaszobák, sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt műtő termeivel, plasztikai sebészet, em-lőplaszjika, orrkorrekció, arcmegfiatali-tás (ráncéitüntetés) stb., urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és Wszülékck. Szülöoszlály 10 napi |eg-mérsékeltebb átalányárban stb.
— (Nyárefcjl kernel) Most osztják ki az ország minden vidékén a selyemhernyókat és megkezdődik az idei gu-bólermelés. A hernyók 5 hét titán be. kötnek, rá 10 napra pedif.1 már leváltják a gubókat és uzggpal kifizetik az értük járói vétclárt Sok háznál elkél az ilyen pénzsegitség,\' metyben bárki részesülhet, ha a helyi selyemtenv.észlés, felvigyázónál \'a hernyók átvétele végett haladéktalanul jelentkezik A szekszárdi állami selyempetevlzagáló állomáson nagyobb pe temen nyiséget tartalékoltak, lapgy még ulánkülaéssel ia minden igénylési rógtiVn kielégíthessenek. 1
A ma gyermeke
A gyermekegészaég és gyermeknevelés lexikona. K9Byvna|ri IcUiglMM* ára:
kartonlrozolt fedéllel . . P4.N Ízléses erős vászookötésben „ SM Ksoható:
FISCHEL
könyvkereskedésben
Horthy Mlklós-ut 1. Prospektussal szívesen szolgálok.
— A Magyar Művéért legújabb száma nagyon érdekes és fölötte változatos tartalmú Hennán Lipót kiválaszt három remek képet a Szépművészeti Muz(nm holland-flamand anyagából éx a festő szemével végigelemzi azokat, szinte előliünk gondolkozik, mialatt müélvező érzéseit részletezi, dr. Bárány Istvánné befejezi a fefrtdékt templomok stallumainak ismertetését. A cikkek guzdug illusztratív anyaggal ékeskednek. Bő müvésaeti irodalomismertető rovatok zárják be a gazdag füzetet. Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest, ^Er-zsébet-kórut 7.
— Gabonás, lisxtes éa ssatmazaák-ban állandóan nagy raktár. Visaonfcl-adóknak árkedvezmény. Sing*r Divat-áruház, Nagykanizsa.
— Köztisztviselők réaséra rendkívül előnyös bútorvásárjai alkalom. Modem beieudezések, tökéletes jó kiviéiben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kaprteta bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
SPORTÉLET
Nagy tornász-sportesemény lesz Pünkösdhétfőn a Zrinyi pályán
Páratlan értékes sportesemény szin-hclye lesz pünkösd hé|főn a Zrínyi sportpálya, Már csak két hét vá-laszt el bennünket a budapesti tor-nászvilágbajpokságtól, amikor |s a világ összes nagy nemzetei kőzött fognak versenyezni Nagykanizsa tornászai, hogy a régi nagymfíllu egyesületekhez méltóan megmutassák, hogy a magyar vidéken is. vannak dolgozó munkás kezek, akik kitartó és fáradhatatlan buzgalommal dolgoznak a torhászsport relvlrágozásán. Nagykanizsán uz utolsó 2 évet megelőző időben c-sak az, iskolákban láttunk intenziven tornával foglalkozni, majd az utóbbi 2 évben rrtájr a Zrinyi és NTE is meg, alakilolta újra tornaszakosztályát, mely Idél egyesület e rövid idő ulatt is jelentős (eredményeket tud felmutatni. E két egyesületen kivül a reálgimnázium, a kereskedelmi iskola és a ki-tűnő kiskanizsal Sáska csapat is részt vész a totnászvilágbajnokságon. A torna szakosaftály vezetők, valamint a tornatanárok liiheu tl«n energiával dolgoznak, hogy kihasználják u hátra-lévő rövid Időt. «
Nagykanizsáról mintegy 120 tornász megy föl a magyar fővárosba a világbajnokságra.
A világbajnokságot megelőzően pünkösd hétfői? délután 8 órakfot a Zrinyi. pályán a teljes olimpiai anyag bemutatásra kend, mely sportesemény nem mindennapi látnivalót nyújt a nagy. kanizsai .sporlközőnségnek. Bámulatos szép látvány lesz Nagykanizsa legjobbjainak tornabemuiatója és reméljük, hogy a közönség is ehhez méltóan hatalmas nagy számban vonul ki a Zrinyi pályára.
Jegyek elővételben Rltter András, Vágó Endre, dr. Vil Ferenc, Horváth Béla tornatanár és Szépudvary I-ászló tanítónál kaphatók. Belépődijak: pá-holy 120 P, tribün 80 f., állóhely 30 fillér.
Balatoni naptár
Május 20—21. Sláfck.
Pünkösdi Országos Dalosverseny. Május 20—21. BelMtoakcaeM.
BSE pünkösdi kardvivó versenyek, Jukiiua 5-7. Siótok
TeimUzverseny (Kerting). Juiüua 10—17. SIÓM
Bridge-verseny. Június 23—24. Balatonalmádi.
Országos bajnoki bank.tenniszver-senye. Juuhw 24-28. Siófok
Dunántúli tenniszbajnokság. (Korányi-vándordíj.) Junkis 25-*. ÉtlmumtkiMI.
Ifjúsági tenniszbajnokság. Jindus 2S- 29. Balatonalmádi
Dunántúli tenniszbajnokság. (Pápai aportegylet) Június 29. Slórok
Asztali tenniszbajnokság. Junkia 29. Bab^^boglár.
Újságkiadó tisztviselők száHoda-avs. táaa. (Nagy műsoros est.) Junkm 2»—VII. 4- Balatonalmádi Nemzetköri tenniszbajnokság.
Kiadja s laptulajdonos KOzgszdaaágl Rt. Gutenberg Nyomda él DélzalaI Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaás.
Felelőt kiadó: Zalai Károly, latwurban teleion: NagykaataS 78. asám.
PONYVA íATí
7 C Á 1/ legmegbízhatóbban ZrOAIV H1RSCH és SZEGŐ-nél.
a
-T"
11-30-11-75. duninl. <u|) Tl-n 10 80-11 00 1090-nia, uoo-iiao.
«0-M 11-10—U 30. roM(uJ) 870-6 >0. -Zab I. 11» -11 ttltofteri Uulntail
9 80 —9 D0.
S»rtéi»álár
rdbaiu. 1013 élKUUu 194 ítml»0J4-.0re tttm 073-07. dett lüxíp 068 0 70. «n»ya 0«-> aM.rwde lm oíü-064, ltod 1., IibOH-OH. anm( aöld. 1. OtQ 0»_. tzafoDoa aacwban Ol»,r100, aalt l-2Pr l.», bu 09S-I12, tflMrtéa 1-02-114.
APE0B1RDETÍ8KI
lafalllaMta, fiatal, |ómt£|tltoía0 na caltnaa kbaiaxonyl ktica«k Aaalateiiaqdaek (ogoiyoal mWiiiMKt. - C««k£ olyat, U boaaxabb IdSrt .lllalkoaaa, _ Sienilyu MmtiMttoaMt Suglf-ul 16/a. calltflftök éa pOldieat [<«ttl >—9 kSKItt. *
iniMti hirdnlininf,
Egy rakott lUfealyku yaM Outm
yaa alkitrfca alaóa Mi Rorgonyl u 19.
HM
3 nobia, U. emeleti utcai laUa áronul kiadó Nagykanlual Takat<kplailál,-UI •
Jól Mid .Maa.a axakic.aét tanti aioonlll belépítre. Clm 1 ktaddban. •
■al.t..»lrl>a klaabO-jlatyoMi áyitl lakla kla<H. Jlnet Wtlere^ »l 56 *
eteUt. UlaioUs MM ónnal htadó, SugtHrt 47.
Efy lökarban leyí .«< IÉ)D*4. M\' na^
ö. oícaöti eladO, MWcajt-u 68. Spta|<l
ka lakta aug. I-n Ua<W.
Ziloyl Mlklós u. 56 •
CbéalléhMl.r, callllr, képek itb. etaddk. Caengery.ut 7. HllBeater. 2090
Hitonaaobia komlocto. lakáa Hotthy Mlklóa-u! 45. al.ll aug. I r» MM. 2111
OnllWatt lüi aaakiéMaaAI katadtnlH elw|íre Ci<rpry-»t 23. Hí Ukífa. 2110
Ituwtiii^WMiMtM 4M MKN.lV 4a plafondei/kk aUdA Kotnlb-Mf H. 2127
Kél nobla lafcAa melUkhelylrfgakktl oletdn kiadó Magyat-trtca 43. u •
Lyka Károly
Kis Ép 1
■ftlíSIStFÜ
a legbiz osabb ««>ta-koitafó te rofgis el-méiyedő kalauz a ku-lönbözö korok, rndyé-szeli irányok é< céM-lözések utVMUÖIÍbcn.
P. opaganda-kiadáaban jelenik meg a
Magyar
könyvnapon
300 oldalon, 16 ma-mellíkleHel, egész vászo nkölét ben
3 pengő.
éa IV-ilfnfr hUriii
OlSXwT V« « Vliaaw
ZALAI KÖZLÖNY
I agyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Hurkukul állóságra érkei 4 él u ouu látató mutokról. fnhtai NM> M május hó 18-tM kezdve.
Nagykanizsa—Badapest
£2 M-KaaU ról Indul rTSl érkezik VMI A vonal neme IJnetlrél Indul UJ,. rSI U.l N.-Kant zaára érk
I2<>t 1711 1311 ig; 1219 2241a Szem. v. Motor or». Szem. v. Motor 6-00 900 14 25 H mo - | 9-45 J- I 18-13 - 121-20 IMOfl — - 22-43 - [ 835 [ 1815 1220 1232 1202 1212 1214 I20Í >2481 Szem. V. Motf. a„. Stem. v. Szem. V. Orv. Motor 21.4S TV1 9-10 14 35 19-10 3\'33 19-42 435 7 47 11-19 18-07 20 51 22 88 2106
Ktmtlwi koolk torsaim* i
Az 1202/1201. u. vonatokkal: egy 3. o. és egy étkező kocsi Pragerakolg V. 15. IX 14-1* egy I. 2, 3, o. kocal Ventlmlgila egy I., 2, 3. o, kocal Roma, caak IX. 13-tól egy 1., 2., 3. o. kocái Rogtska-Sittlna VI. 23.-IX.I-lg Az 1208/1207. ez. vonalokkal: egy 3. o. kocal Velencze egy I., 2.. o. kocsi Róma egy hálókocsi Velencze, egy 2 , 3. o. kocal Abbazla—Fiume, de caak
VI. 23.—IX. l-lg
\' 1., 2.. 3. o. kocal éa egy hálókocat Plume Oyékényeaen A hilókocal caak VI. 23.—IX. 13-ig, caak kedd. call-töftök és szombati napokon egy I, 2. és egy 1 0. kocal Suták, ugyancsak Gyékényesen át.
Az I23U/1232 ez. vonalok közvetlen vonatok Nagykanizsa-Keszthely között.
A 2248/a 2241 a. ai. vonatok kflzvellen vonalok Nagykanlzaa-Balalonszemea közfflt A 2241,a. sz. vonal.csak VI. 23.—IX. í-lg szombaton éa ünnep elólU napokon, mig a 2248 a. az vonat VI. 24.—IX 9-e közölt csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik. Az 1220/1219. sz. vonatokkal így I, 2. és egy 3. o. kocsi fut Budapest-Zalaegerszeg közt.
Nagykanizsa—Ag/ahia o. h.
ÍPA\'I
Ki.li.á Mbí 4Hl TS3.I-Wp>M li,iuli M. w Mi M. IZMUu UyHM fcr Kwli.i-riM.
un Sa v. 3-00 453 7-21 908 MIT. Motor — _ 8-36 7-83
Motor 738 — 10-20 — HÍJ Motor — 7SO — 10 16
104 Sz-v. 13-42 — 1606 — H1S Sa. v. 10113 11-77 — 1340
I41S Sz. v. 16-18 — 18-íi 2010 1413 Sz. v. 13*40 15-26 — 1800
I4ZS Motor t»70 — - 2138 — MII Sa v. .— 19 10 1945 21-42
mis Sz. v. 2117 — 2341 — I44r Sz. v. — 6-20 — 8-44
Aa 1447/1448. ez. vonatok csak VI 24.—IX. B-ig vasár- éa ünnepnap közlekednek. Közvetlen vonalrészt továbbítanak Siótokra.
Az 1427/1428. az. motorvonttok V. 18-tól VI. 23-ig éa IX. IC-löl naponta közlekednek, mig VI. 24.—IX. 9-ig caak hétköznapokon közlekednek.
Aa 1412-1421. tz. vonttoknál közvetlen I., 2. és 3. o. kocal Zalaegerszeg-Budapest déli pu. közölt. V
Aa 141*1416, sí. vonatoknál közvetlen 2., 3. o. kocsi Wlen-Péca között.
KtfytMl- | BzrMrt l| Fktt
Nagykanizsa—Pécs
M.
Ü4&J í|5a.v. f S-lfl |í tü f ÜS» 2414 | Stv. I 13-53 16 04 | 18-01 2428 | Vtgy. I 1820 || 21 31
A 2414*2413. sr. vonalokkal közvet en Wlen-Pécs-i kocsik fatnek. A 2421/2421. az. vonatoknál közvetlen kocsik Pécs—Budapest déli pu.
Btiu.4
2477 I Sz. v. j - pR3 2413 Sz. v. | 1218 I 14 14 2421 || Vegy. II 10 SS | IS 20
Nagykanizsa—Fiume—Susdk (Oyékényesen ál.)
Gyékényes érk.
3408 | Oy.v. 3 2310 |j 23 44 ;,
I I 24C9 |
A 2408/2409. sz. gyorsvonatokkal közvetlen kocsik futnak Budapest Fiume és Susák között.
Nagykanizsa—Budapest keleti pu. (Oyékényesen dl.)
5-25 déli pu.
2448 | Sz. v,J| 21-06
|| 21-45 || I | 2447 || Sz. v. || 717 || gykanlzsa—Murakeresztur és Kotorlba
!| Honnan ? Ntgvaanl- zsfr. érk.
2492 18? r... «. „ Oyora Oyors 7-16 1 M.-Kereestui lt\'39 (V^li.1,0., Um. 23 30 (Fiume, Róma 1207 249? 1201 Oyors r. u. u Oyors M—•, VWMU. M.-Ker«sztui «... Vwilmi(iil 8 41 1158 IS\'15
Az 1208/1207.,, 1201/1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
A 2492/2497 szVXvonatok csak 3. kocsiosztályt továbbítanak.
A jugoszláv személyvonatok csak Murakereszturig, illetve Murakereszturtól közi.
Azoknak az utasoknak, skik Jugoszláviába Murakereszturon át Személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A Nagykanizsáról Induló személyvonatoknak Murakereszturon azonnal van csatlakozásuk a Jugoszláv személyvonatokhc
■ttmrkanlxMiak találkozóhely* u
István király Szálloda
ftadapsst, VI., Podmaniuzky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett Telelőn: (InterurtMn) 202-43, 294-34. - StlrgOnycIm: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra, hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzpontl fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerfcan bar
u unxio (vnnozutMi.) t> .utiomMnituno
B snuiautu. unui N nounun.. ÍM
AMOHIL ►40 S P R A S t ".TI/1 OK IL Levéltetvek ellen: P K O H I K O L
Kapható:
ORBZAOJÓZSEF
mag. mfltrágya, növényvédelmi aierak átb. keteakedeaében
Nagykanizsa, Erisébal tér 10. A blróeáfl palota mellett Telefon ím
1934. májút 17.
7WT
NGYEN
kap), a
Zalai Közlönyt
bó elsejéit.
ha flIOSt didiét
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- é» apacslngek remek színekben, óriási választékban
3 pengőtől 12 pengőig
minden ária. Caak «li(ran|u áruk II
\'Rrónyai Mvatáru&ász
HortQy Mlklós-uf 1. VdroaOdx-paTota.
RoleMaváaxon Roletla pud (tolatta zsinór Linóleum Viaszos vászon LábtSrlSk Kárpltoskellák Afrik tisztított Zsineg fálák M«tp«ováuon Szőnyegek Sz8ny«avéd5 \' Nyugágywásxon fiabonazták Sialmaiiák
misen p SZEGI
Fizessen elö Tisztelt olvasóink, akik az cgyíit tes ei/ífizetés kedrezmónyét n Tükör májusi számától kezdv« kiváu-jíík igéaybe\\«nnl, szíveskedjenek a Zalai Közlöny kiadóhivatalát elhatározásukról az alábbi nyilatkozat beküldésével hu martisín értesi- a „TOköi "-re teni, hogy a Tükör cimükre való megindítása iránt azonnal intózkémkedhessünk. Az együttes elfififcctés (Zalai Köz löny és Tékör) dija egy hóra ösz szesen 2 pengő 96 fillér.
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalának Nagykanizsa
Ezennel bejelentem, hogy a Zalai KOzlOny előfizetésével együtt a Tükör c. képes havi folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. évi
............................-......................-tói.................................*.............\'íg,
tehát egész éven át — féléven át — negyedéven ál — egy hónapon át címemre megküldeni. Az előfizetési dijat
az előfizetési dij különbözetét .............................Összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt__________________________„..... Név. .......;............................................
Foglalkozás ..............................
\',\' i Postai cím ......................................
(Nyomatott a laptulaldonoi KOzgazdaaágl R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délialal Lapkladá Vállalata kft>yvayemdá|ákaa Nagykanlaán. (relelóa Sitetveeeti Zalai Károly.)
7f évfolyam 111. szám
Nagykanizsa, 1934. tnéjus 18, péntek
Ara 12 n»*r
ZALAI KÖZLÖNY
Ittikc itA^g éi kiadóhivatal; főnt 5. utm, Míg jelenik minden reggel, hét» kivételével
»«UTIKAI PAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarltf Lajos
Böllsetéil ára: egy hóra S pengő 40 IlUéf Sictkeutőségl ét kladóMvataH telefon: 7*. n
A magyar ipar
kérdése ismét előtérbe került a költségvetési vita során. Voltak, akik támadták é« voltak, akik védelmükbe vették. A támadók többen voltak és ezek az agrárolló pusz Utó kinyílásáén az Ipart tették felelőssé, követelve az Ipari árak le törését, az ipari vámvédelem meg szüntetését és a kartelek legszigo rubb megrendszabályozását.
Az ipari érdekek szószólói viszont ezekkel szemben rámutattak arra. hogy nem az ipari árak drágasága, hanem a mezőgazdasági cikkek árzuhanása okozta az agrárolló két szárának eltávolodásul Tagadhatatlan, hogv az utóbbi évek során az ipari árakban is olyan erős csökkenés állott be, hogy emiatt, no meg a súlyos közterhek . nyomása alatt igen rtök ipari válta lat ma épp oly veszteségesen dolgozik, mint a mezőgazdasági üzemek.
Sem az ipar. sem a koroskede lem nem okolhatja tehát egymást azokért a veszteséges működésekért, amiknek nem ők, hanem a gazda 6ági világhelyzet az okai. Kár tehát játszani a haragszom rád-ot, mert ez mindenre alkalmas, csak arra nem. hogy elimináljuk a bajokat.
Sem az országnak, sem a nemzet egyetemes érdekének nem lehet liasznáru. ha az egve* termelési ágak hadilábon, ellenséges érzülettel állanak szemben egymással. Ili* szén ez gazdasági háborút jelent, melynek épp ugy. mint minden háborúnak, megvannak a sebesültjei és halottjai. A gazdasági élő szervezetben miinkm szerv életbe vágó fuul&ciót teljesít. Az ellentétek kiélezése végletes hatással van erre a szervezetre, amelyet egyre jobban gyengít és sorvaszt. Meg kell tehát találni azt a közös platt formát, amelyen össze lehet egyeztetni ennek a két fontos termelési ágnak az érdekeit.
Gömbös Gyula miniszterelnök vállalta magára az egyeztető nehéz, felelősségteljes szerepét. Iiz a vállalás akkor történt, amikor a mező gazda-s^g és ipar ellentéteiről be szélt költségvetési szónoklatába^ Kgészen tprmeszelésnek látszik azonb^i) ajz is. íjogy a miniszterelnök az ellentétek elsimításánál el v\'isorban is a mezőgazdaságot vette pártfogasába,\' mert itt van szó a nngjoöb érdekekről, álmagyar buza •sorsáról. Itt nemcsak a józan ész, de a kötelesség is parancsolja a melléáíiást.
fös mégis, ezt a melléállást nem nem veheti az ipar sem rossznéven a miniszterelnöktől, akinek ebben u lépésében is igazságérzete jut kifejezésre. Mert ugyanekkor a miniszterelnök nem felejtett el nímu látni a magyar ipar nagy hivatására termelési politikánk szemponljá hói. Kintutbtta azt a fejlődési utat, amelyet a magyar ipar a vám véd e lem hatása alatt eddig megtett és aminek jótékony következménye, bogy ma mát4 kiállja a versenyt a kftlfökli ipar termékeivel is
Nem készQl vámháboru Magyarország és Jugoszlávia között
Magyar területen letartóztattak hat szerb terroristát, akik horvát emigránsok meggyilkolására vállalkoztak
Budapest, május 17 . Jugoszlávia valószínűleg amiatt, hogv Magyarország a szerb határon történt sorozatos incidensek ügvét a Né|>szövelség elé vitte, a jelenleg áudapeslcn tárgyaló gazdasági meg-Mzottait visszarendelte Belgrádba. Ezzel kapcsolatban egyes Ia|K>k azt írták. iiogv Magyarország és Jugoszlávia között rövidesen kitör a vám Itáboru. Kzzel s zengőn illetékes he lyen rámutattak arra. hogy « két ország között a már korábban meg-kötött kereskedelmi szerződés érvlénye még ma is fennáll. A.mos t&ni budapesti tárgvalások kontin gentáiási, illetve kompenzációs megállapodások érdekében folytak.
Vízvár, május 17 A mag var cseívcKhrség lelarló^la-tott hat szerb terroristát, akik kismérték, hogy a szerb hatóságok fel-hujtására arra vállalkoztak, hogv a magvar területre menekült horvát emigránsokat meggyilkolják.
Vizvár, május 17 (A Zala\' rtttlohi/ luaóaltójiitói.) A vízvári csendőrség már hónapo
kon keresztül megfigyelés alatt tartott öt Vízvár-környéki gazdálkodót, ukiket gyakran felkeresel! egyszeri) emlxjr. Hiába igyekeztek azon baji bizonyítékot szerezni abban irányban, hogy esetleges kémkedés, ről van szó, nem sikerült ilyen terhelő adatokat produkálni. Teg-. nap azután épp akkor sikerült let ten érni a szerb megbízottat, amikor az títokl>an felkerestf* az egyik gazdái. Krre mind az ót gazdánál házkutatást tartottak és a talált bizonyítékok alapján a gyun.i.silot-tafc- bevallották, hogy vérdíj ellené ben a Magvarországra menekült-horvát emigránsok meggyilkolására vállalkoztak/
A letartóztatott szerb megbízott bevallottá hogv a jugoszláv1 hatóságoktól kapott megbízást egy t.-r-rorbanda megszervezésére. akik segítségével egymásután ellették volna lábalól a horvát emigrájiso kai.
Ujabb bányarobbanáa eltemette a mentő-
expedíciót
Haax ujabb halott a belga bányakataaztrófa áldozatai kBzfítt
Brüsszel, május 17 | mello. A mentőcsoport tagjait hcsz-
Monshat^nyavidékoa a kedd fsti robbanás alkalmával betemetett munkások kiásásán dolgtfsó iflentft*
legénység egyik tagja rémülten jc lenelette, hogv ugyanazon a helven, ahol kedden este, ma ujabb robbanás történt, amely a mentőcsoport 20 munkás ós mérnök tagját ellc-
szas kutatás után már csak* holtan tudták felszínre hozni. A tüz köz b«n ifi terjedt egY szomszédos bá nvára is, amely 7h;i méter mélységijén fekszik u föld alatt. Szakértők szerint a bánya mélyén a robbanás pillanatában 1500 C fotf nlgleg volt.
Nem kell teliát félleni a niqgyar ipari, ha a mezőgazdasági export érdekében bizonyos áldozatokat kell hoznia a közért. Iíz a* áldozat nem jelent számottevő vérvesztes* gel annál is inkább, mert a kormány jószándéka már akkor is be< igazolódott, amikor kijelentette a miniszterelnök, hogv a kcreskedel mi kapcsolatok kimélyitésén tul nem hajlandó vámunióra lépni egyetlen szerződéses állammal sem, bár több oldalról nagy volt a ki sértés ebben az irányban.
A kormány is tisztában volt az zal. hogv az ilyen vámunió követkéz lében milyen sulvos helyzetle került volna a magy ar ipar. Ebből a szemszögből tekintve tehát a dojgokat, az ipari érdekeltségek csak a leg njgvobb elismeréssel és köszönettel nyugtázhatják a kormánynak ezt a
visszautasítását.
Aki tárgyilagosan tekinti át a helyzetet, annak be. kell ismernie, hogy egy lényegébe p: mezőgazdasági kivitelre utalt országban bizo nyois* áldozatokat kell áthárítani az iparra, a kormány azonban ugy irányította n dolgok menetét, hogy a behozandó iparcikkek értékét és mennyiségét csak olyan keretek közt engedte meg.\'ami nem tudja le kötni a magyar ipar életerejét.
A közsxeniponlok és az egyetemes érdekek érvényesülése megköveteli az önzetlenséget minden termelési ágtól, mert csakis méltányos kiég ven Ütődés, az egyéni és külön érdekek alárendelése, röviden tehát a fiómbös Gyula miniszterei-nök által hirdetett magjsabbrendü szolidaritás tudja kivezetni az^országot mai sulvos gazdasági helyzetéből.
A Ház fltése
Buda|K*t, méjus 1T A Hál csütörtök**! folytatta az igw*-sógögvi tárca költségvetésének vitáját.
Gyórky Imre kért«s hogy a folhatatmá-zásra indítandó eljárások lehetőleg po-lilikarnenU\'sek legyenek. Kifogásolta, hogy Wsktwor komoly ok nélkül helyes
tek embereket előzetes letartóztatásba és vizsgálati fogságba. Sztrájk esetén » hatósnwok nándig " gyárosok olda-láru ÁlUuif\'k és a sztrájkolókut letartó*-tiitjar. Sürgette a hitbizományi és a kötött birtokok reformját.
Váry Albert ls elítéli a nyomozási viwaíM&óscket. iHaogoMftU* vlattdt hogy az igpzságiDgyi kormány mindig távol tartotta a politikát az igazság, szolgáltatástól. Javasolta, hogy az ország mai helyzetében vagy bírói lét. seámcsókkentést kell vógrchujtsnt, vagy pedig törölni kell az egyik köz-beeső fórumot; « táblákat
Gál Jenő 21 tngu parlamenti bizottság kiküldési kérte az állami főhatalom jogkórének rendezéséről é* a titkos választójogról szóló törvény javaslat előkészítő munkálatainak elvégzésére. Farkas Gyula visszautasította Gyórky Imrének azt az állítását, hogy a magyjlljr bíráskodás terén áfcslfli álth-potok uralkodnak. ^
I.ázár Andor igazságügyi miniszter a < felszólalásokra válaszolva ki Jelen-tétté, mindig egyetlen feladatának in-mprte azt, hogy az igaz*án^olgálta. irts bensőséges érdekeit képviselje. Kiismeri, hogy az ügydarabok mui csökkenő áilapoiábau drasztikusabb eszközök nélkül is apaszthutó a fel-sőbb-birák száma. Viszont\' reméli, lön még Idő, afhikor a meglevők Javadat-inuiásait is emelni lehet Jótékony hatást remél a zuglcászatról szóló törvénytől. Rövidesen megjelenik a köz-jegyzői és gyámügyi intézményről szóló rendelet, amely kielégíti a régi kívánságokat A telepítési jogi munkálatainál örömmel áll rendelkezésre A nyomozati eljárás és az előzetes letartóztatás terén a büntetőperrendtsrtás szabályait kívánja érvényre juttatni. -
Az általános vita során Kelemen Ivóméi kifogásolta a lassú sajióeljá-rásl, amelyei egyszerűbbé. és jobbá kell tenni. A zugsajtó kiirtását csak a kamara utján látja elérhetőnek \' Krüger Aladár azt kérte, bog)\' a falusi 1 2 szobás kislakásokat vonják ki a végrehajtás alól. Sürgette a kamatláb leszállítását. Propi>cr Sándor a\'» esküdtbíróság visszaállít tilsát követelte és közkegyelmet kért a politikai bűnösök számára
A részletet vitánál Gál Jenő sürgette a rehabilitációs törvényt.
A Ház ezután áttért a kultusztárca költségvetésének tárgyalására
Jogerős *z anyagyllkos diák büntetése
\\ Budapest, májul 17 A tábla csütörtökön t ángyait a végső fokon az anyagyilkosság ügyét, aminek Zemplén Gézáné volt az áldozata. A gvilkos diákot a fiatalkorúak bírósága három évi és három havi fogházra itélte Másodfokon ft törvényszék négy és fél tevi fogházra emelte fel a büntesét, amit most harmadfokon Jóváha feyott a tábla !is.
zalai közlöny
1984. május 18.
Készül a íermésértékesltési rendelet
A római gazdasági megegyecés illán a i>énzügy minisztériumban azonnal megindult a munka az uj termésértékesitési" rendelet kiadá
Állásvesztésre Ítélték a sikkasztó megyei fóDgyészt
Győr-Moson-Pozsony egyesített vármegyék fegyelmi választmánya csütörtök délelőtti ülésén iárgyalla Stelczer Mátyás vármegyei tiszti-főügyész fegyelmi ügyét, aki különféle csalásokkal és sikkasztásokkal lóü.000 pengő erejéig megkárosított egyeseket. A választmány Stelczert hozzátartozóinak nyugdíj igényinek elvesztése mellett állásvesztésre Ítélte. A törvényszéki főtárgyalásra egyébként juniusban kerül sor.
Az Ipartestületi Dalárda kérelme a város közönségéhez
Folyó hó 20. és 21-én lesz Pécseit a Ili. Országos lparo6 Dalosver seny és az ipartestületi Dalárda részvétele — dacára annak, hogy ezen nagyjelentőségű versenyre nagy költséggel benevezett — még mindig teljesen bizonytalan.
Lapunk utján fordul a dalárda vezetősége a közönséghez és kéri, hogy adományaikkal tegyék lehetővé részükre a versenyen való szereplésüket, amellyel városunk dal-kultúráját óhajtják szolgálni éppen oly szeretettel és eredménnyel, mint ahogy telték ezt a múltban is.
A magunk részéről szintén felluv-juk a közönség figyelmét az Ipartestületi Dalárdára, annak eddigi .nagyszerű teljesítményeire, amely -lyel nevet vívott ki magának és szer zett dicsőséget városunk dalkultu-rájának. "
Nagyon elszomorító lenne, ha városunk egyetlén férfiegyültcsc, a melynek tagjai igazán önzetlenül és csakis a magyar dal iránti nagy szeretetükkel szolgálják a dalkultuszt, az említett versenyen nem vehetnének részt.
Kaidéig a kővetkező adományok érkezté: TransdauuMa Villamossági K. T. 25, dr. Krátky István 20, Nagykanizsai takarékpénztár H. T. 20, dr. Hajdú Gyula 2Ü, Márkus Károly 10, Sátrán Ferenc 10, Első Magyar Biz-tositó H. T. 10, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. 10, Parti Lajos 10, Dunáuiuli Szeszgyárosok R. T. 10, Vermes Géza 10, dr. Tliolway Zsigmond 5, Samu Lajos 5, Szakálos Tibor 5, Megyimoretz Tamás 5, Opar-nieza Kánoly 5 pengő.
A frontharcos zászlószentelés hírei
fAz é/deklődők és a frontharcos bajtársak tudomására adjuk, hogy a társasébód céljaira csakis az ipartestület nagyterme áll rendelkezésünkre, miért ís a társasebéd kizárólag a nagyteremben lesz felszolgálva.
A társasebéden meghívott vendégeinket szívesen látjuk, férjük őket, valamint frontharcos bajtársainkat, jelentsék be részvételi szándékukat a rendezőbizottságnál (Pan nonia szálloda, telefon 1-40.) minden nap déli 12—1 óráig, esté &--S óráig, légkésőbb szombaton déli 12 óráig. Meghívók ugyanott igé nyelhetők.
A zászlószentelés! ünnep részle tes programját a Zalai Közlány legközelebb közi.
méius 20-ig!
>
■ { - " Nyers selymek
Hernyó selyem
Imprimék Divatkelmék
Maradékok
DIVATCSEVEGÉS
Rovatvezető: Erdí. Bltk*
A nagy divatszalonok mindegyike egy nai>on, május 7-én tartották meg divatbemutatójukat. Dacára u nagy\' melegnek, minden szalon zsúfolásig megtelt. A Király-dij toilettejm innen kerülnek ki. és indulnak -hódító\' utjukra. A höl-"feyek oly tüzetesen nézegették a ru nákat elölről hátulra, alulról Tel felé, mintha valóban hódító had járatra indulnának. Na, nem bú nom, nevezzük ezt a haroot törl& uelmünkben: sexepil bábomnak.
A délelőtti ruhák általában jóval rövidebbek, a tavalyinál. Sok a kazakk, a gomb, a virág, a taft, a vászon és az imprimé. Sok vászon ruhát mutattak, mint egy elegáns hölgy nélkülözhetetlen délelőtti rulmdarabját. Zöldet barna diszi léssel, fehérét zöld és kékkel.
A délutáni ruhák közt igen sok a taft. Kedves volt egy sötétkék taft ruha élénk sárga övvel, hozzá egy plíssírozott kabát, sárga kihajtóval. Egy roppant bájos fiatalos délutáni ruha nyerte meg különösen telszésemel : fekele-fehér kockás organdi ruha, derekán öv vel, a nyakánál pedig fehér transparente visszahajtott gallér, félválon kis masnival.
Majdnem minden ruhához mutattak kabátot, vagy pelerint. Ma egy elegáns hölgy nemcsak ruhát csináltat, hanem hozzá röglön kabátot. Rengeteg a taft, főleg fekete színben. A Király-díjra ebuől volt a legtöbb megrendelés. Mintha pil lanatra nagyanyáink korába lér- ^ nénk vissza, amikor egy-egy talt-ruhás manue<iuin elsunog mellettünk. Különösen jól áll mgas, nyúlánk hölgyeknek. Mutattak egy fekete angolruhái, zöld övvel, a nyak körül és az uj jakon régi ecru csipkékből kedves applikációval. Hozzá egy háromnegyedes taft ka bálot. Ezt azután más ruhához is mutatták és olyan szinü övet fűztek bele, amilyen ruhát viselt a mau-nequin.
A fekete-fehér kombináció az idén is erősen tartja magát, hála Isten. Azért mondom, hogy hála Isten, mert ennél finomabb, ele gánsabb Összeállítás nincs. Ez szép a nap bármely szakában. Egy feke le maroccin ruhának felső része fehér maroccin szegőzőtt részből állt, az ujjai ugyancsak, a bal válón nagy fehér virág arragement. Hoz zá egy könnyű fekete szövet kő peny, melyre kihajlik a virágdísz. Ennivalóan elegáns volt.
A nyári estélyi ruháknál a tavaszi felhők jutottak az eszembe. Mikor belibbentek a fehér, rózsaszín, halványkék organdi ruhákbaj ól tózött inannequinek, hirtelen azt hittem, megnyílt az ég és néhány angyal szállt le a földre, hogy meg mutassák nekünk, szegény halan dóknak, a mennyei divatot. Külő nö«en bájos volt egy fehér, saját szí néből belepréseli virágos organdi ruha. Térdig szűk, majd hirtelen kiugrik és a földig csupa glokni az egész. A nyak egyszerű kis kör gallérban végződik, a derékig zöld üveggombok, ugyanilyen zöld sziu bői hatalmas masni a derekán. Eh hez mutattak egy zöld taft estélyi kabátot erősen sveifolva, egészen a földig ért. Valóban olyan volt, mint egy álom.
Sok estélyi ruhát láttam azután impriméből, celophanból stb. stb.. mély kivágással, uj nélkül, kis pele-riunel, plíssirozyt*; egész hosszút és
m
■ májas 18.
uftfáTyosat. De kf IS tudná elmesélni Ohöknek apróra az idei nyári be mutatók minden újdonságát, raf f ki ál tan kigondolt, a legrosszabb alakú miket is nagyszerűen öltöz-istő divatot? >
Divatposta*)
Nyaraié*. Az útra legjobban ajánlom, csinálhasson egy drapp szövet, ragtánt, ez alatt viselhet vagy egy lorna kosztümöt, vagy Imma ruhát, barna kalappal, trottör cipővel. A he-cjyakben mindenesetre szüksége lesz kötött sportrubára. Legjobban ajánlóra a zöld szint Üdvözlet.
K- F. Barna ruháját díszítheti rózsa-színnel, de inkább ajánlom a vajszint, liarna fllckalapot már nyugodtan hord hat.
•Kérjük olvasóinkat, leveleiket mindenkor rovatvezetőnk címére : Budapest, TVréz-kőrot 95. küldjék. Cégeket nem ajánlunk.
A vágóhíd kibővítése és az erddhlvatal visszahozása érdekében
folytatott tárgyalásokat a polgármester Budapesten
Ismeretes, hogy dr. Krátky István liolgármestemck híva tálba lépésekor egyik programpontja volt » nagy\'kunl-zsuí vágóhídnak exportcélokra valő kibővítése, (íertésvágóhlddal vntó fcjle8z-lése é> hűtővel való ellátása. Sz<\'i volt ükkor a baoon-akdónak Nagykanizsára valé telepítéséről is. A viszcmyjpk azonban anyagiak miatt nem voltak kedvezők Ós jgy a polgármester terve halasztást szenvedett. Miután ebben a tekintetben á helyzet némileg javult, dr. Krátky polgármester ismét fotve. lelte négl tervét és most megvalósítani igyekszik a nagykanizsai vágóhídnak Mtfiésvágóvai és hűtővel való ellátását. A polgármester mostani budapesti utja ■ilkolmával eljben a kérdésijén az ille. lékes tényezők előtt beterjesztette tervét és annak megvalósítása érdekébKn eljárt az illetékes faktoroknál
l\'gyancsak egyik főgondját képezi a polgármesternek a Nagykanizsáról elvitt állami erdőbhatatnak Nagykanizsára való visszatelepítése, amelynek érdekében illetéke* helyen tárgyalt Ez alkalommal a közoktatásügyi minisztérium ügyosztályánál li nagykanizsai kányliceura ügyében is eljárt. KzcnJdvül több más városi ügyben jári el, amelyek azonban még nem ének meg a nyilvánosságra.
Székelési zavarok, vastagbélhu-»ut, puffadtság, félelemérzés, bódultig, migrén és általános rosszu\'lét cselén a rendkívül enyhén haló természete „Fersno József" keserűvíz a gyomor és a bélcsatorna tartalmát gyorsan kiűrlli, a bélmiiijtyek működését élénkíti, a vérkeringést e ömozdHja s tartós megkönnyebbfl-I st szerez.
- Bútorvásárlás nem *»d! Teljes •\'e rendezéseket reodkivül előnyös rész. Ictfizetésfe, sőt kamatmentesen is szál-\'i\'unk. Kopsteín butorároház, Horthy Miklös-ut 4.
ZALAHKOZLONY
Tarka híradó a színház minden tájáról
Az első nagy bukás a kanizsai színpadon — A Fehérvári huszárok és a Dienstreglama
Nagy ijedelemmel kezdődőit kapunyitó előadáson az uj sztárok bemutatkozása. Vágó Mfiry, az édes kis szubrett, az első.táncbctótjeelső taktusában az első lépési meglette, megcsúszott és végigvágódott a színpadon. Dermedt ijedtség ül te meg n színházat, de szerencsére semmi baj nem történt. Vágó Mfiry Teliig-roll, mint a gumilabda és pár má sodperc múlva csak ugy szikrázott körülötte a forró, nagy siker levegője.
A rossz ómen tehát megbiikoll. Ez volt az első nagy bukás az uj kanizsai színházi szezonban.
Vágó Mfiry pedig egyszeriben népszerű lelt Kanizsa színházi ber keiljcn. Már meg is született róla az első szójáték-rém. íme :
A : Hallotta Vágó Mflrv esetét Hogy elvágódott szegény ! ff: Sőt: láttam.
A : Tudja, hogy az egész csak fgy sajtóhiba volt ? ff: Hogyhogy? A: Na hallja!? Azzal mindenki előre tisztában volt," hogy Vágó Mfiry vágódni Vog. T. i. bevágódni. Vágó Mfiry két betű különbséggel kezdte... ff . (Elájul.) >
A szedő: Szerkesztő ur, nc tessék elfelejteni, hogy iochnessi szörnyetegről is van még egy hir... *
De van ennél rémesebb is. Azl mondják, hogv Vágó Mfiry mint jól neveli kislányhoz illik, csak be akart mutatkozni! Konferanszié nem lévén, a rögtönzés pedig tilos. Vágó Mfiry virágnyelven fejezle ki mgát: el vágódott (Mentségül szolgáljon a cvirág-nyelv. Meri Vágó Mfirv csakugyan olyan volt, mikor eleseti, olladcsz kákon. mint egy szál virág, amit véletlenül leejt valaki De aztán a közönség felkapta ezt a virágot és a taps forró simogalásával a szive fölé tűzte.)
Ez hát Vágó Mfiry első bukásának hiteles története. Ezt azonban :i bukások sorozata követi. T. í. az első-eslc óla az egész kanizsai szín házi közönség bukik Vágó Mfiryre Még a hölgy-közönség körében is ilyen megjegyzéseket hallottunk az első_ előadás alalt:
- De kár. hogv Vágó Mfiry olyan
keveset van u szín púdon.. *
Különben pedig Vágó Mfiry fellü-nőeiti gyorsan akkljm*tizálódotl Nagykanizsán.
Van ugyanis Kanizsának egy specialitása. Az «ajjaj.> Valami vándorcirkusz bohóca hagyta itt ezt a buta sóhajtást és azóta utcahosszal minden elemista gyerek hangos ajjajozással teszi próbára az idegcinket. De ezt a búbánatos csalakiállásl senki olyan bájosan nem tudja mondani, mint ahogyan Vágó Mfiry mondta rögtön az
elcő "este a Fehérvári huszárokban •
Hanem a Fehérvári huszároknak alighanem meggyülik a ba-iuk a Dienslreglamával. Arról nem Is szólva, hogy minden békebeli fehérvári huszár következetesen jobblábhal lépett ki a színpadon az • indulj\' vezényszóra és jobbfelé csinálták a hátraarcot is... (Igv jön rá lassanként az ember, hogy voltaképpen nem osoda, ha cl vesztettük a világháborút.) Ellen ben a Regioniénak flagráns megsértése történt ismételten a tiszti ki nevezések körül. A ruhatáros pl. egyszerűen degradálta Bártfay fő hadnagyot, aki hadnagyi uniformisban jelent meg a színpadon. Csi-\'korgó őrmester pedig elkövette azt a fcgyelmellcnsé^el, hogv fütyült a «magosabb-- rendelkezésre és a fess hadnagyot, szigorúan a Szövegkönyv szerint, főhadnagy ur nak titulálta. Az őrmester ilyetén kinevezési joga nyilván hitleri eredetű ós nyilvánvaló anakronizmus, mert a fehérvári huszárok boldog* < k. u. k. napjaiban még Hitler sem a ranglétrán, hanem a ipázolómes-tere kétágú létráján kacérkodott a csillagokkal.
Még egy baj volt a főhadnagy úrral. Koltay Gyula játszotta ezt a szerepet, aki most párévi hütlcnke dés ulán újra visszatért a kanizsai társulathoz. Belőle meg női csinált a szín lap-író. Igy áll a sziti lapon :
Bártfay Tőhadnagy..... Koltay
Júlia. •
Mit szól ehhez Kollaynak a felesége, ha olvassa Pécsett ? Egy hét-hetes, lapaszlalallan asszonyka még könnyen megijed a nyomtatott betűtől... A mai világban annyi minden lehetséges... Egymás után olvassuk az újságokban. hogy az orvostudomány férfiakból nőket o|>erál... Hátha közben már fordítva is kitalálták ?
Koltav nem vette tragikusan a dolgot. Kivágta a szinla|>ot és levő let irt a korán sznlmaözvegységre Jutott ólelepárjának Pécsre: «Lá-lod, fiacskám, nincs okod aggodalomra...\' (bl)
Csak
Cianozott kásba
költözzön 1
LUKÁCS QYULA oki. vegyészmérnök KAPOSVÁR.
RonMÍMket KTFU £ ■> felvero: ftn tll
SZÍNHÁZ
Egy csók és más semmi
Egy másféléves asszony ártatlansága a cselekmény egyik vágányán, a csatlakozó vágányon pedig egy házasságon kívül született gyerek. E körül a kettő körül forog az operett meséje. Az ártatlanság elvész a bizonyítás utolsó pefceben és ebből lesz a happyand. Az apaság bűne is az utolsó píllanatlwn derül kí és ebből is happyand lesz.
A téma tehát nem túlságosan szalonképes. De azzá teszi minden egyéb, amibe ez a mese ágyazvu van, mint a ricinus a málnaszörpbe. Ne tessék azqnban limonádéra (gondolni, mert ez az operett nem az. Tele van ötlettel, frappáns fordulatokkal, boszorkányosan ügyes meseszövéssel. tele van hangulatos, igazán szép sláger számokkal. Á pikantériájában megvan a tár sasági demarkációs vonal, a humorában a szellem, a finomságában j>edlg sok helyen kpmoly mély. érzések halk kicscndülésc. A humora ift-ott groteszk (pl. a blréság-jelenet, amit túlságosan 1$ aláhúztak annak szereplői, vagv a Keleti-Acs Rózsi fordított férfi nő jelenete, ami falrengető kacagást váltott ki"). Egészében pedig biztos sikerre termett operett, ami Kanizsán is az tlső előadással hal almás sikert aralott ós feloldotta, az előző esle klsső még tartózkodó hagulatát a nézőtéren.
A színház egészen megtelt, amiben nem csak az operett pesti sikeréé az ér-dem,; hanem Harcz©s Iréné ls, akinek $bln-n a szezonban ez volt az első fellépése. Érdekes ügyelni, hogyan tökéletesedik, hogyan mélyül el, évről évre hogvan gazdagodik llarczos Irén művészi skálája. Disztingvál tan finom, átérett alakítás volt ez az idei Iienmlat-kozása. Természetes, egyszerű eszközökkel aknáz kl szerepéből minden szót, minden mozdulatot, minden te. klntetet Fess, szép, üde megjelenés, kellemes, Iskolázott ének, finom, szép tánc, kitűnő ruhák. A közönség meleg szerelettel ünncj>elte.
A másik női főszerepet Vágó Mfiry játszotta. Ennivalóan aranyos volt, csupa riataiság, csupa temperamentum. A <Hallod-e Rozjka, te» betétben tónt. liolő sikere volt énekben, láncban egyaránt- (íál Zoltánnal együtt, aki ezúttal Is kitűnő mozgású táncosnak bizonyult, bár játékban még kiforrásra szorul. Goletta Ferenc, a szimpatikus, kedves, elegáns bonviván |*>mpás szerephez. jutott ez«n az estén, fővárosi nivót adott a szerelemben fatalista vi-lágfl-űgyvéd alakjának.
Keleti Árpád ezúttal |s nagyszerű humoni, elsőrangúan |>ocntirozó szi-hésznek bizonyult, a humornak a gr0-teszkségig terjedő egészséges, széles skálájával. Kitűnő volt Acs Bözsi, aki egyik legsikerültebb alakításával kirob-b*AÓ tapsot és sok kacagást aratolt. Kellemes meglepetés volt Oaoray István énckbetétje. Finoman csiszolt, megnyerő, sima, tartalmasán meleg tenorját többször is szeretné hallani a közönség. Vrabec Cpiződ-ligurájában bril liáns volt Koltay. Nem mondhatjuk Ugyanezt Késmárkyről és egyik hlrötár-társáről, sem a törvényszéki szolgáról, akik nem finom jjerszinázst, nem karikatúrát játszottak, hanem idiótákká túlozták a rájuk bizott alakokat. Ne értessünk félre ! Nctn a biró-
Fehér cipőkülönlegességek ujbói érkeztek
Bocskorok, weekend-cipők, sandalettek legolcsóbb árban ^ Miltényi Sándor és fia cipőáruházában Nagykanizsa, Fó-at 2. Városház palota.
ZALAI KÖZLÖNY
1934. má|us 18
ság tekintélyét féltjük a színpadi karikatúrától. A bíróság tekintélye nem szorul ilyen védelemre. Különben sem tartorunk azok közé, akik az irodalmi termékeket aszerint bírálják, liogy a fogorvos, a tanár vagy bárki beállítása nem sértőé az illető karra. Az irodalom humora és karikatúrája az életből táplálkozik és nem lehet sértő, ha a cél művészi produkció, fakadjon bár az a művészi akarás az irodalom vagy szinjálszás lmmor-terüle-tén. Hz azonban nem jogosítja fel a színészt, hogv a karikatúrából pojácákat csináljon.
Galetta rendezése sima, gördülékeny, elismerést érdemlő volt.
__(bl)
A színházi Iroda hírei
A Tolvaj — Mezey Márta bemUtit-Itozó é* Fodor Oszkár első felléptével.
Az igazgatóság abban a biztos tudatban tűzte ki Benistein világhírű remekét Mczey Mária drámai hősnő l>c. mutatkozásául ,hogy ezzel az első fellépésével művészetének hódolóivá kényszeríti a közönséget. Mezey Mária az elmúlt évadban még a szegcdi szin. ház színpadán ara^a sikereit s már onnan az elismerés pálmájával került hozzánk. Bemsleín megrázó erejű drámájának női főszerepe pompás alkal mat nyújt Mezey Máriának, hogy ru-gjogtassa mélyérfékQ kvalitásait A darabban először lép fel Fodor Oszkár, akinek nemes művészete fővárosi íüvót s rendezése tiszta stílust jelent. A Tolvaj ma esd előadásán mutatkozik be Kallós Emí|l, a társulat kiváló jel-lemszinésze Is. Vass Irma, Kohay Gyula, Burányi Albin, Oxoray István egészítik ki A kitűnő együttest.
Egy csók és más semmi — sorozatos előadásai. Az évad nagy operettszen-zádójá, az Egy csók és más semmi F. Harczos Irén felléptével szombaton este, vasárnap este fél 9 órakor éjfbét-főn délután 3 órakor van műsoron.
Fehérvári ^huszárok — az ünnepek mttsorán. A hatalmas sikerű évadnyitó operett, amely táncaival, mókáival háromórás kacagást jelent, a pünkösdi ünnepekben vasárnap délután 3 óra. kor és hétfőn este fél 9 órakor van műsoron. r
Fttőrötl a hegedűm — vasárnap délután S órakor. A magyar operettek legszebbje, az Eltörött a hegedűm operett, Vágó Mary, Szenczy Mária, (la. letta Ferenc, Erdődy Kálmán, Gáli Zoltán, Kallós Emil, Keleti Árpáddal a főszerepekben, vasárnap délután 0 órakor kerül színre.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, péntek.
6.45 Torna. Utána hanglemezek. 9.45 Hirek. — 10 1. Időszerű apróságok. 2. Ifjúsági közlemények. — Köz-ben hanglemezek. — 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. — 12.05 Hangié, mezek. 12.30 Hirek. - 1.20 Idfijcf. zés, hirek. 1.30 Cigányzene. — 2.40 Hirek. 3.30 A rádió diákfélórája. «Remete Szcn tPál követői.. - 4 «Az ijjSSzás.. Szabados (iéza s|jortclőadása.
- 4.30 «A tornászvilágbajnokságokról > Dr. Soós Géza, a MOTESz főtitkárának előadása. — 4.45 Időjelzés, birok. — 5 A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye. — 0.20 Sport. — 6.35 Vásárhelyi Magda zongorázik. — 7.20 «A magyar nép vidámsága » Szen drey Zsigmond előadása. — 7.50 Kresz-né Sztojanovits Lüy énekel. — 8.30 A rádió külügyi negyedórája. - 8.45 Cigányzene — 10 Hirek 10.20 Hanglemezek. - 1110 Jazz-zene.
Bécs. 12 Rádiózenekar. — 1.1Q A zene folytatása - - 4.30 Délutáni hatfg-verseny. 5.25 Konlorowicz Sándor hegedül. — 7 15 A jóakarat napja: Onnep közvetítése a zeneegyesület! egylet nagyterméből. — 8 A legalsó fiókból, tarka zene-est. ~ 0.20 Siegl. Egy ember dala, zenemű, (,olf verseivel. - ta45 Nápolyi dalok.
A villámsiijtott anyának semmi baja, a szive alatt hordott magzata meghalt
Rendkivül érdekes e»2t adódott elő a keddszerdai esőzés és vihar alkalmából, amely nemcsak az orvosokat, hanem a természet kutatókat is foglalkoztatni fogja.
A kanizsai eső Bagola táján már viharrá erősödött és hatalmas villámlás és égdörgés köze|>ette vonult Somogy belseje felé. Kiskanizsáról éppen egy kis cigánycsoj>ort haladt arra felé, köztük volt a mindenki által ismert Bogdán, amolyan vaj da féle cigány, aki a respektust tartja Fáraó kiskanlzsai letelepült-jei között. A cigány társaság a vihar elől egy hatalmas fa alá menekült. A következő pillanatban erős dörgés reszkettette meg a levegőt é» a villám becsapott abba a fába, ahová cigányaink menekültek. A villámcsapás ereje olyan nagy volt, hogv mind a heten elájultak és sokáig eszméletlenül feküdtek, lég-
többjüket a villám meg is égcltc. Az egyik cigányasszony, uki anyai örömöknek nézett elébe, szintén eszméletlenül terült el a földón. Később Bogdán vajda nagynehezen felpofozta a cigánytársaságot és eszméletre téritette őket, majd kihívta hozzájuk dr. Szabó István kiskanlzsai tisztiorvost, aki autón sietett a színhelyre. Olt csodás cse tet tapasztalhatott. Az áldott állapotban levő nőnek, akit a villámcsapás ugyancsak érintett, semmi komoly baja nem volt, de amikor az orvos megvizsgálta, kiderült, hogy a méhében hordott magzatot a villámcsapás megölte, ugv hogy az asszony a villámcsapás folytán rövidesen halott gyermeket fog a világra hozni.
I)r. Szabó István az első orvosi segítségnyújtás után bcszállitatla a cigányokat Kiskanizsára.
A Kinába igyekvő „Kelet" magyar tehergőzös -felső tisztjének beszámolója arról az útról, melyen előttük nem járt még magyar hajó
Gyümölcs Jenő tengerészkapitány utilevelei
Sokotra szigeU\'k alatt A hatalmas óceánon, valahol messze egy Ids magyar hajó husitju a hullámokat, minden találkozásnál csodál., kozást keltve a szembejövő hajók lc-í génységében, akik azokon a vizeken* nem találkoztak még a piros-fehér-zöld loljogóval. A 8000 tonnás óoeánjáró Kelet az első magyar tehergőzös, amely magvar lobogó alatt teljesen magyar tisztikarral és nagyrészt magyar legénységgel elindult Kelet felé, hogy kiépitse a magyar tengerhajózás Kelet felé irányuló kereskedelmi kapcsolatait Nekünk kanizsaiaknak különöskép meghatott figyelemmel kell kísérnünk a Kelet útját, melynek első tisztje
kanizsai Hu. Gyümölcs Jenő tengerészkapitány.
Mintha Gyümölcs Jenő Js érezné ennek uz oltó kísérleti útnak a fontosságál, kedves kötelességének tartotta, hogy utjukról beszámolót küldjön « Zalai Közlöny utján a nagykanizsai közönségnek. Ezek az ntilcvelek, melyek minden sorál>au a magyar sziv büszke lelkesedése dol»g, a majdnem féléves tengeri ut unalmában íródtak, néha komolyak,, néha vidámak, néha elérzékenyülök, de mindig érdekesek. * íme a levif.1 egy része:
- November végén Genovában kaptuk a parancsot, hogy mielőbb Brailá-
ban kell lennünk, olt uj rakományt veszünk fel, mellyel nagyon hosszú tengeri ulru indulunk. ..Utunk végcélja Shanghai, a Jancekiaug parti metropolis, az utóbbi időben olyan sokat szerepelt háborús fészek. Tudtuk, hogy ezt a köz^l 50 napos utat, illetve az egész telet meleg, trópusi vidékeken hajózzuk át. December elején már Bntilában gyömöszöltük hajónkba a gabonái. Az elevátorok táblái mind a magyar gyáripar dicsőségét hirde-tik: épült, dátum, Budapest, Ganz-Da. nubius. Hazaszállításunk semmiféle összefüggésben sincs az ottltoni hivatalos akcióval, tisztára magánjellegű ós tiltörő vállalkozás, mert
* legöregebb dunai gabnászok sem
emlékezitek arra, hogy valaha ar
Alduttából Indult v0h»a buzarnko-mány Khia részére. (\'
Ebben épp ugy úttörők vagyunk, mhjt ul/ban is, hogy a IV>rl-Said utáni vizeken magyar lobogót még nem lengetett a szél.
750 vagon magyar búzával indultunk útnak deccml>er 12-én. Sulucánál jöttünk ki a Dunából és harmadnapra már Iv>rl-Said felé járunk. A kellemet-len 10—15 fokos hideget lassú enyhü-lé;» váltja fel. Naprólmapra njabb ruha-darabok kendnek le rólunk. A görög szigetek közt már -itigujjra vet-
Egy kitűnő ágla Box 6 x 9 képnagyságn
fényképezőgépet egy tekercs 8 felvételes filmmel
kap dijul egy olyan
tizpengős bankjegy
ellenében, amelynek sorszámaiban kát 4-ea uám található. Megtanítom fényképezni. — A gépek kiosztása már megkezdődött.
SZABÓ ANTAL
sport- és fotó-szakQzlet.
Kttanyll nyúlszőr és gyapjú kalapok legolcsóbban nálam
Frontharoos sisak 5.60
Szalay kalapüzem Nagykanizsa, Deák-tér 15. «z.
kőzve élvezzük a napsütést. Egyik szoml*»t este a távirászunk mosolygós arccal jelenti, hogy a <Mit üzen a rádió, rólunk Is megemlékezett. Na-gyon jól esett. Port-Saldnál egy kis za. var is történt. Ulrakészen álltunk, hogy átkeljünk a csatornán, amikor fűtőink azon az alapon, hogy a hajó trópusi vizekre és hosszú útra meg)-, fizetés-emelést követeltek. Kijelentették, hogy ellenkező esetben megtagadják a szolgálatot- Szerződésük szerint nem volt Joguk éhhez a magatartáshoz, mire
a klkötőrendőruég őrizetbe vette a lázadókat, akiket a hajóstársaság hazu fog to-lonooltatni, hogy elvegyék büntetésüket. Most arab fűtők táplálják a kazánokat, akik jobban Is birják a forróságot- A szuezi-csatomán való átkelés nem olcsó szórakozás, mert a csatorna szuverén terület. A keresztülvonuló ha-Jók horribilis átkelési (fijat fizetnek a Szuezi Csatorna Társaság kasszájába. Ez az ősszeg a hajók fuvardíjának jelentős részéi emészti fel, ugy hogy több gőzös jobban megtalálja a számítását, ha megteszik az óriási kerülőt Afrika körül
— A Vóröstengercn vagyunk. A le. vegő tikkasztó, nyomott A hőmérő éjjel is 30 Celsiust mutat. December végén. Ml lehet itt nyár derekán 1 Úszónadrág az egész uulformis-unk. Daedalos sziklája már látszik a hori. zonlon. Egész természetesnek találjuk ar. öreg mithologiai pilóta tragédiáját, liiszen ebbvn a hőségben nemcsak a viasz, de az ember is elolvad. Közel egy 1 vétig hajózunk a Vörösungerben és napokon át a térképek fölé hajolva töprengtünk azon hogy vájjon melyik földrajzi jx>nlon keltek át annakidején Izrael fial. Talán a sinai heggyel símben levő j>artról?
/ A karácsony «*ét
Hodeida magasságában töltjük 28 tokos melegben. Nehéz szívvel gondolunk haza, " karácsonyesti előkészületekre, az otthoni könnyes hangulatra Altisztek, matrózok egymásután jönnek kellemes ünnepeket kívánni s nMgy örömmel fogyasztják az ünnepi alka-lomru kiutalványozott Gin-t Későn, este bekapcsoljuk a budapesti rádiót,. felhangzik a kórus... Menyből az angyal... A kemény tengerészek ósz-szenéznek, a szemek gyanúsan csillognak ... pár pillanatig otthon időzik .a lelkünk. A kővetkező percben egy fényárban uszó várossal találkozunk. I-emorzézza a nevét: Usambara és ■ Happv Christmas.-t, boldog kani-caonyt kiván angolul. Ez ugyanis a tengerek internacionális njelve. A névjegyzékből megállapítjuk gyorsan, hogy német személy.szállító gőzös a Német-Keletafrika vonalon. Már megy is az udvarias viszont Jókívánság, de most már németül, aztán sokáig nézzük távolodó lámpáit
— Karácsony napján tisztek és gé. Ivészek u parancsnoki asztallá vagyunk hivatalosak. Ünnepi ebéd. Elő-italok—ételek, halak, rák. kaviár, pulyka libasült, kalács, gyümölcsök, likőrök és pezsgő, Trikóra vetkőzve, 30 fokos melegben a hajó szalonjában fogyasztjuk a karácsonyi ebédet, mikor a távolban fehüímek Mocca tornyai. Stilusosan, mi is egy csésze Illatos Woccával fejezzük be a nem mindennapi ebédet.
Ideges embereknek és lelkibetegeknek az igen enyhén ható, mindig megbízható lerméazetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — rendes bélmOködést, ló emésztést é« elegendő étvágyérzetet teremt
1134. május 18
NAPI HÍREK
NAPIREND
Méju« 18, péntek
Róma! katolikus: Venanc vt Protest: Erik. Ur.: Silvan bó i
Mozi előadások szünetelnek.
Városi muzeum éa könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógy szertári éjjeli aiolgtlat t hónapban : .Megváltó* gyógyszer Ur Erzsébetté! 21. aa. éa a klakanlssai gyógyazerUr.
UőztUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfő, szerda, péntek détuUu, kedden egész nap nőknek).
— (Ikiesu IIomokkomárom»an) Pünkösd vasárnapján zarándoklat indul p. Kocsis Ödön vezetésével Nagykanizsáról llomokkomáromba. Indulás freggcl 0 ÓMkur a plébánia tomp komból. Útirány Kiskanizsán át-
— (Névmagyarosítás) Ellschlfiger Ele-inér Volt nagykanizsai, jelenleg nagy-körösi m. kir. fő\'állatorvos családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Emödi-re változtatta.
— A korzó elegáns Sclíütz ruhákkal van tele.
— (Ai OMKE közlemény**) Értesítjük igen tisztelt tagjainkat, hogy kert. helyiségünk a nyár folyamáikminden este. nyitva áll tagjaink számára. — Szombat esténkint szokásos családi összejöveteleinket a nyáron át is megtartjuk. A pünkösdi ünnepek sem változtatják meg u szokott rendel, tehát eheti összejövetelünket is szombaton tartjuk. — A turista-csoport pünkö;tí hétfőjén délután kirándulást rendez, valószínűleg Mórichelyre. Gyülekezés és indulás idejét még közölni fogjuk.
— (A NemSttf Egység Ifjúsági Csoportja) szombaton este 1) órofor a párt lúvatalos helyiségében gyűlést tart. A gyűlésen Lányi László takarékpénztári tisztviselő előadást fog tartani «A fasfismu8».ról-
— Férfi, női és gyermek week-end cipők, sandalok Miltényi Sándor cipőüzletében.
— (Ipari záróra pünkösdkor) Az Qr.
szagos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja pünkösd első napján tartja zászlószentelés! ünnepélyét. Krre való tekintettel kérjük az iparos-társainkat, hogy üzleteiket egész nap zárva tartani szíveskedjenek. Az Ipartestület elnöksége.
— (A Kath. Legényegylet kertmeg-nyMó ünnepélye) Folyó hó 21-én, pünkösd hétfőn nyitja meg ünnepélyes keretek közt este fél 9 órakor uj kert-helyiségét a KathoUkus legényegylet Az ünnepély kérőiében a bajcsal elemj iskola növendékei viszonozzák az egyesület mult vasárnapi kirándulását és kedves kis műsorral vesznek részt a kertmegnyitó ünnepélyen. Az ünnepély után tánc. Belépődíj nincs.
Olcsón szereljük villanyát , rádióját:
Transdanubia.
— (A húsipari szakosztály) felhívja tagjait, hogy 20-án a frontharcos \'ászlószenielésre való tekintettel üzle. leiket zárva tartják, ellenben szómba. Ion este 8 óráig tartanak nyitva.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyai Di-vatáruházban.
ZALAI KOZLONV!
(Mátyás király korának) pompás népviseletét és Izgalmas lovagtornáit mutatja bo korhű jelmezekben u szombathelyi Levente Egyesület a*>n az országos ünnepségen, melyet fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából pünkösd ünnepén rendez Szombathe. Íven. Az ünnepségek óriási érdeklődést keltettek országszerte és mindenünnen érkeznek az Egyesülethez a megkeresések a részvétel dolgában. Budapest-röl is igen sok előkelőség jelentette be érkezését. A nagyszabásúnak és kultur-történetileg is páratlan eseménynek Ígérkező ünnepélyre Budapestről Györ, Pápa, Celldömölkön át, valamint Ka. posvár, Csurgó, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Sopronból 05 százalékos kul-turvonatok fognak a közönség rendel kozésérc állani.
— Nyárt comptait újdonságok gyönyörű fazonokban Schűtznél.
— (filémkül a haláron az utasforgalom) Az utóbbi hónapok alatt nagyon lecsökkent az utasforgalom a nagykanizsai halárállomáson. Naponta alig volt 3—4 olyan utas, aki külföldről jött, vagy külföldre utazott volna. Ugylát-Sutik csak ideiglenes volt cz a stagnálás, meri néhány hét óta naponta 40—50 a Magyarországra érkező és ugyanennyi a külföldre ulazók száma is. Az utasok kőzött feltűnően sok cseh •állampolgár van, aki Olaszországiul utazik. (
Katonafelszerelási cikkek
llízlek, altisztek és legénység részére legolcsóbb bevásárlási forrás Beloznui János
Sngár-ut 53. U.
— (A gőzfürdő) pünkösd vasárnap délig nyitva lesz, e nap délután és pünkösd hétfőn pedig egész nap zárva marad.
— (A szállodai szobaasszonyt,) U- *■•
kai Rozáliát, akit egy idegen bőrön t eltulajdonítása miatt őrizetbe vettek, a rendőrségről elbocsátották. Az eljárás szabadlálion folyik ellesne tovább.
— Közvélemény. Schütz női ruhák mindig a legszebbek és legolcsóbbak.
ps (A* bajcsal elemtstá* NaRykanl. zíttn) a KaihoLikus Legényegylet mult vasárnapi lársaskirándulásának viszonzásául a bajcsai elemi Iskola énekkara és műkedvelői látogatnak cl pünkösd hétfőn Nagykanizsára. Délután i óra. kor érkeznek kocsin a Katii Legényegyletbe, hol 5 órai keoüdeltel a kani-zsai kisdiákoknak mutatják bc énekszámaikkal, szavalataikkal és szimla. rabjukkal tudásukat. Utána koszoml helyeznek a hősök szobrához és az országzászlóhoz, majd megtekintik a várost. Este pedig közreműködnek a Kutholikus Legényegylet kertmegnyitó ünnepélyén. Ugy a délutáni, mint az esd ünnepélyre a belépés díjtalan. A Kath. Legényegylet kéri tagjait és . város közönségéi, hogy a falunak a városlwz való eme kedves közeledi én minél számosabban jelenjen meg.
— Szép mintás pougyola 180 fillér Schűtznél.
— Pünkösdre fehér, szürke, bamn és fekete cipőket Miltépyi ripőüzletbcn vegyen.
Nincsen párja aehol az „Igmándl" v\'znek Mert hüségea őre jókedv s egóazaógnek.
Néaxe meg Kirakataimat, m hol
áraim meggyőzik* ónt arról, hogy olcsóért Jót csak nálam vásárolhat. EHUENSTEINNÉ, Hort&y MMulós-ut 3.
SPORTÉLET
PDnköid második napjón nagy tornászbemutató lesz a Zrínyi sportpályán
Nagykanizsa város sportközönségének kérésére a helyi tomászegyesüle-lek és közé|>iskolák vezetői abban állapodtak meg, hogy pünkösd második napján délután 5 órakor a Zrinyi sportpályán közös rendezésben egy nagyszabású tomaünncpélyl tartanak Ext a Nagykanizsán még sohasem Iá-tolt sporteseményt nagyon kíváncsian várja mindenki. Meglátszik ez a jegy. előjegyzésekből. Nagykanizsa notabill-lásai mind megvásárolták már jegyei-kel, hogy szemtanúi legyenek ennek az eseménynek. Az ünnepély méltatását az egyesületek felkérésére dr. Krátky Isiván polgármester vállalta magára. I-clvonulnak és egy nagyon szellemes gyakorlatot mutatnak be a kiskanizsai «Sáskák, is. Szerepel az NTE női tornászcsapata zenés szabad és buzogánygyakorlattal. Bemutatásra kerül egy sikerülten összeállított női élőkép. Ugyanezeket a gyakorlatokat a Budapesten megrendezett világbaj. noki verseny keretében is bemutatják csapataink. Ez lesz tulajdonkép az utolsó seregszemle Budapest előtt
Jegyek kaphatók; Vágó illatszertár, Ritter András divatüzlet, dr, Vil Ferenc ügyvéd, Horváth Béla tanár és Szép-udvary László tanítónál. Érdeklődök részére még azl is közölhetjük, bog-ifi Zrinyi sportpálya minden helyértU nagyszerűen lehet látni.
Nagykanizsa város közönségén van most u yur, bog)\' anyagi támogatásával elősegítse fiainak budapesti felküldését. _
A Zrínyi csapata utolsó bajnoki mérkőzését Barcson játsza le
Nagykanizsán vasárnap frontharcos zászlószentelés! ünnepség lesz, mely körülmény arra indította a Zrinyi vezetőségéi, hogy az eredetileg Nagyka. nizsára kilüzölt bajnoki mérkőzését Barcson játsza le. A BIOK vezetősége elfogadta a zrtnyi ajánlatát, igy a pünkösdi ünnepek alatt labdarugó mérkőzések nélkül marad N\'agykaiüzsa. A második napon ugyanis a közös rendezésű tomaünncpély miatt van a pálya lefoglalva. Reméljük, hogy a Zrínyi becsülettel állja meg helyét utolsó bajnoki mérkőzésén Az elutazó csapat névsorát a Zalai Közlöny vasárnapi számában közöljük. -
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-tőt 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel \'iöSI alapon és saját caera-füzetek beadása értékesítés céljából.
KALAPOTSStfi
- Divatos női kalapok P 2.50-tfil. ——
Festés, átalakítás. - Horthy Éiikl6s-srt 19.
Időjárás
A nagykanizaal meteorologlal megfigyelő Jelentések: csütörtökön a hó-méraéklet: reggel 7 órakor + 18 2. délután 2 órakor + 2il. eata 8 órakor
+ 192.
PilMtrt: Reggel tlazta, délben éa eate felböe.
Stfllrány; Reggel éa délben déli. eate délkeleti.
(Bltxakal rddláltlinih) * Balaaralé-gUI latéaaliaUaH aata 10 *rak«n Iáiba*. u»l«, abalaraa Mitár-
HMM
Az Orfik szépség könyve. Barát—Éber-T»kíc«
11 ■Ivászot (Srtiiiii
A hatalmas terjedelmű lexikon formájú kötet szövegrésze 800 oldalra terjed, — művészi képmellékletekkel. Ara P ||ri
Kapható:
FI5CHEL
k6nyvk«r»k«Uil»n
Horthy Mlklóa-ut 1.
Emlókeztatö
Mi Jut za. A frontharcosok aátzlótzro-ti-lésl Omrcpélye. A feltókereskedelmát végzettek szövetségének kózflyOlóec 3 óimkor az iskolában, ette 8-kor vacsora a Koowiában Kijua 11.
Tornáaz.ünnC|)éiy délután 5 órakor
a Zrínyi pálván. Kertmegnyltó Cntnr^»fly a Katholikua
I^tíéiiycgj\'letbeiv^ Lcán.vktub teája a MissziósMiban. Mijut II. K<r«kedelmi Alkalmatottak . nyári mulatsága.
Turista Egyesület ismerkedó estje.
Közgazdaság
(—) Vásári htr. A Junlus 24-4a va-tárnapnt e.sö bénokszcfllgyórgyl vásárt jnnlus 25-én, hótfőn fogják megtartani. \'-J-*
Taménytöisde
Busa llazav. (el) 77-ea 1100-1135, 7laa
11 10-11-45. TO-ea 11-20-11-99, 80-at 11 30-1166. dunánl. (ull 77-es 1080-10 86 78-aa 1090-1105, 7!>^a 1100-1119, 80-aa II 10—11-25, roza(uj) 8 49-655 -Zab I. r. 1120-1190, u tengeri Uasánltll 979 - 985.
Kertéi Túlér
Felhaltál 2235, eladatlan — tilsí-rendll 075 - 076. t.»de« 0-74 077, at*-detl kö/ep 070 - 072. kOnnvtl 0M 0«í. elaö randi Orag 064 -0«i, ll-od randa Sret 080-062, angol .11135 I. 080 - 088, iralonna aagvban 099-1-00, íalr 1-30-1.29, baa 100-118, Mlaertáe 0-98 7,18«.
Kiadja a laptnlajdonos Kólgazdaiágl Rt. Oatcnbarg Nyomda <s Dillalal tapkladó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Karoly. Interurbán telelőn: Nagykanizaa 78. aaám.
T
Most olcsón vásárolhat csillárt
(10—30 százalék engedmény május 20-ig)
Transdanubia R.-t.
Csonzory-ut 6. Talafon 4-13.

ZALAI KÖZLÖNY
1934. májút 18.
APRÓHIRDETÉSEI
• kéaalat tarl I Talpfahulladék P áibfa léi Okaként kaptató Király utcai telepemen. Fuvar lélölenként I - P. Strém Károly. 2134
Porceilán éa ilvegkésileteket bérmilyen öaazeáltitéihaa moel nagyoe olesóa véaá-relhst ■aloxar Hvegkereakedéiben. 1355
Bérautó állomáaom esáma megváltozott Aulé megrendeléaeket kizárólag caak t-a* ■támrakéram leadni. Kaulmann Manó 1368
ÜMMMee, callllr. képek itb. eladók. Cewvvy-ut 7. Háameater. 2050
>nr».u.—. lalcáa, eaetleg lllrdö-asobéval éa minden komfortul auguaalua 1 re Idádé Bagát-ut 2UL 2135
Háromezobéa komtoiloi lahés Horthy Miklóa-ul 45. alatt aug. I re kiadó. 2111
Egyszobás udv.il lakás mellékhtiylaé gekkel iunius l-re kiadó Magyai-utca 37.
stta. 2116
Jó állapotban levó takarékul,haifai kutsak megvételre. Cim a kUdóban. *
Saorgabnaa ha|«r* MartMa«
■ ■ ■-----■- S(gii-ul 25/b. 2121
|M tatlDsiterae al«a*

VtMMék 14 m. howzu ]ókarb«n levő víröafcnyő kulcsövet Vöfösmsity ulcs 16
mim _2132
intéz*" ds az előirt Jlctfumi anya.
O KMŰMJIUMMAUJttU* IITHKKn «
» "amowu"
t*rO\\\\lUM vto somu ara«(tto< <1 naöuAMWti* tu>
NOSPBASEN v... TUTOKÍl Levéltetvek ellen: P II O N I K 9 L
Kapható:
orszAg József
mag műtrágya, növényvédelmi srerek stb. keieskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon IÍW
ful
ik olcsón beszerezhetők Singer dlvat-
iházban.
ElMrnM —-1
inkl a helyi koreakedöknél I jwroeoku&l aaereaae bei |
RelaHaeénm
RolaMa uUr Linóleum Viaaxoa váazon
KárpItssksUák •Mk tisztított Zslnagfálák
biiscu is szegi
Matraceáizon
Saáayegek
SzSnyagvédS
Myugá|)>«áaxon
Oakanaxaák
Szalmazaák
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacslngek remek színekben, óriási választékban
3 pangótól 12 pengőig
minden ária. Csak ilalrsniu árukll
förőnyai DlvatúruÉfázz
HoríOy MIUlós-ut 1. Vároa&áx-palota.
m
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 «"*rt
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadéhivatalában Fő-ut 5a
valamint
Krátky György és ifj. Hiraohlar Miksa dohány -
irodájában, Fischel Ed a ás SoMaaa Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában.
(Nyomatott a Uftvkláoniie
SSSK
PONYVA ZSÁK
KÉSZÍTÉS JAVÍTÁS legmegbízhatóbban H1RSCH és SZEOŐ-nél.
Magyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
lurkului állomásra érkeső és u onnan Indslö vonalokról. És*váayss • 1934. áwl inájua hó IB-tfil kazdoa.
Bumm*
Közvetlen kocsik forgalma t
Aa 1202/1201. az. vonalokkal: egy 3. o. ésegy étkezó koc,| Pragerskolg V. 15.-1X. 14-lí egy 1. 2, 3. 0. kocsi Venllmiglia egy I, 2., 3. o, kocsi Roma, csak IX. 15-tól egy 1.. 2, 3. o. kocsi Rogaska Siatina Vt. 23.-1X l-ig Az 1208 1207. sz. vonatokkal: egy 3. 0. kocal VelencIe egy I , 2.. o. kocsi Róma egy hálókocsi Velencze, egy 2 , 3. o. kocsi Abbazla—Fiume, de csak
- VI. 2J.-IX. l-ig egy I., 2 ,3. o. kocsi és ugy hálókocsi Fiume Gyékényesen át. A hálókocsi cs,k VI. 23.—IX. 15-ig, csak kedd, csü-törtök és szombati napokon;
egy !., 2. és egy 3. o. kocsi Susák, ugyancsak Gyékényesen át.
Az I23la/I232. sz. vonatok közvetlen vonatok Nagykanizsa—Keazthely között.
A 2248/a 2241 /a. sz. vonatok közvetlen vonalok Nagykanizaa-Balelonazemes között. A 2241/a. sz. vonat caak VI. 23.—IX. f-lg szombaton és ünnep előtti napokon, inig a 2248 a. sz vonat VI. 24.-IX 9..e közölt csak vasár- és Ünnepnapokon közlekedik. Az 1220(1219 sz. vonalokkal egy 1., 2 és egy 3. o. kocsi fut Budapest Zala egerszeg közt.
Nagykanizsa—Ág/alva o. h.
£f MM. j fcmtau
trt. HMr****
6 531
7\'2I 10-20 18 06 i»:i3 2158 23-41
4A.
9-08
20^0
tilt
31-42 8 44
Az 1447/1448. sz. vonalok caak VI. 34 —IX. 8-ig vasár- és ünnepnap közlekednek. Közvetlen vonalrészt továbbítanak Siótokra.
Az 1427/1428. sz. motorvonatok V. 15-tól VI. 23-lg és IX. 10-tól naponta közlekednek, mig VI. 24.—IX. 9-ig caak hétköznapokon közlekednek.
Az I4Í2 1421. sz. vonaloknál közvetlen 1., 2 1 " pest déli pu. közölt.
Az 1415/1416 sz. vonatoknál közvetlen 2., 3. o. kocsi Wlen-Pécs között.
Nagykanizsa—Pécs
i, kocsi Zalaegerszeg-Buda-
2420 1 Sz. v. 2414 ■ Sa. v. 2428 i Vlgy.
Itaáfél M.I
SlO
Bárcva

HaM |) Wmil II Kii;"*-
U. I M II «i«
- I 1«3"|"IM
1215 I 14 14 16 04
16 55 | 19-20 ] 21-45
éM | flg*—nwTsrr
1353 i| 16 04 I 1801 I I 2413 Sz. V. 1820 !] 21 3J | - | | 2421 II Vegy. A 24142413 sr. vonalokkal közvet\'en Wlen-Pécs-I kocsik lulnak. A 242U/2421. sz. vonatoknál közvetlen kocsik Pécs-Budapest déli pu. közöli
Nagykanizsa—Fiume—Susdk (Oyékényesen öl.)__
Qyékényes érk.
Gyékényes ind.
2408 1 0y.v.j 23-10 || 23 44 J | | 2409 J Qy" vTTlSoT" II 5-25
A 2408/2409. sz. gyorsvonatokkal közvetlen kocáik futnak Budapest déli pu. Fiume és Susák között.
Nagykanizsa—Budapest kehit pu. (Oyékényesen dl.)__
2148 ( Sz. v. I|
21-06 || 21 tó || Nagykanizsa
| | 2447 | Sz. V. II 717 || -Murakereszlur és Katariba
i Nagvkanl-Hoouan? : „/„ élk.
fltóm^ V^MU* [ 5 4 I M.-Ketesztui| 1158
jüfi, Vwttoftkj 16-15 Az mim, 1201/1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocáik ugyanazok, mint l Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
A 2492/2497 az. vonalok caak 3. kocsiosztályt továbbítanak. A jugoszláv személyvonatok caak Murakereazturlg, illelve Murakeresztatól közi Azoknak az ulasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át azemélyvonallai anak utazni, MuraVereazturon át kell szállni s magyar vonatokról. A Nagykanizsáról Induló személyvonatoknak Murakereszturon azonnal van csal-i a jugoazláv személyvonatokhoz.
Hirdessen a Zalai Kfizlönyben
S«UE Vállalata B3BPtnd Nagykanizsán. (Pelclós llzletvezcfj) Zalai Károly.)
74. évfolyam 112. szám
Nagykanizsa, 1934. május 19 szombat
Ara12HHér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkentfetg éi kfadéblvtttl: Pfet 5. siáir. Megjelenik minden reggel, hétfő kivitelével
rturiiAi wifinP
Felelős szerkesztő: B*rb*rlts L»|o»
ElőfUetéil ári: egy bóra B penRŐ 40 lllléí Sieikeutóségl ét klndétalvatall telefon: 78. n
Választani kell...
Magyarország a Nemzetek Szövetségének nem egyenjogú tagja. Amíg súlyos nemzetközi kötelezettségeit maradéknélkül teljesítenie kell, addig az öt megillető jogok gyakorlásától politikai fondorkodá-sokkal elütik. Mindezekért ráadásul a Nemzetek Szövetségének fenntartásához több, mint 200.000 pengő évi tagdíjat fizet. Kár minden pénzért, tudjuk, mert a Nemzetek Sző-\' vétségé nélkülözi azt a tekintélyt, ami nagyhangzásu neve mellé szükséges volna.
Végtelen türelem jellemzi a magyar kormányt az évek óta megismétlődő jugoszláv határincidcnsek ügyében Most pedig, amikor türelmének végső határán az Egyezség-^ Okmány 11. és 19. cikkel alapján fordul valószínűleg a Nemzetek Szövetségének közgyűlése elé, újból a régi recept érvényesül. A jugoszláv magyar határlncldensek ügyét kivizsgálás végett albizottság elé utalta a tanőcs. S ha igy megy, akkor azt ls láthatjuk már most, hogy az öszi ülésszak alatt sem kapja meg Magyarország a jogos elégtételt.
Bár élénk visszhangot keltett nyugat metropolisainak politikai életében Magyarország fellépése s itt-ott már Olaszország kezét látják benne, mégsem számithatunk nagyobb megértésre. Az eddig oly nagyszerű Idegzettel megáldott győztes-politikusokat azért szállta meg egyszerre a nagyfokú Idegesség, mert elmúlt hónapos-vakságuk s látják, hogy amit eddig a népele érdekében tettek, azért a népek ál-kát knpják, amit saját hazájuk bol-dogsőgára habzsoltak össze, abból már kinőtt a pusztulás csirája. Lát-jákT hogy közeledik az idő, amikor számot kell adni mindenkinek, akinek köze van Európa pusztulásához.
A magyar jugoszláv hitárln-densek ügye a "Nemzetek Szövetségének vizsgatétele. Vagy leteszi magáról a farsangi köpönyeget, snem akar a legyőzöttekkel bolondot járatni. Vagy lesz a világ Ítélőszéke, s nemzetek feletti pártatlansággal kezébe veszi a világ sorsának intézését, válságának megoldását, sbiz tositja a világ minden nemzetének az egyenjogúságot, s megszünteti a győzők és legyőzöttek közötti kü lönbséget...
...Vagy ha nem tud céljának megfelelni, érje el megérdemelt végzete, tűnjön el a történelem színpadáról minden okmáriyával, szerződésével
és békediktátumával... Tűnjön el, mert igy csak akadálya és nem forrása a világ békéjének !
Vái^-vagy! Más ut nincsen! A magyar-jugoszláv határlncldens kapcsán az őszi ülésszak alkalmával kimondhatja a verdiktet a Nemzetek Szövetsége önmaga felett ls I
A nemzet életéről és boldogulásá-
ról van itt. szó ! A nagy harcban pedig nem űzhetjük a pártoskodás nagy luxusát! Nem szabad, hogy belső ellenségekkel való küzdelmek kössék le erőinket. Minden magyar összefogása a nagy íjemzeti Egységben vihet csak előre bennünket I Itt is választani kell! Vagy-vagy...
Bocid Károly

Genfben is megállapították a magyar viszonyok határozott javulását
Tekintélyes magyar politikusok képviselik. Genfben a magyar ügyeket %
Ger\\f, május Í8
A Népszövetség pénteki ülésén előterjesztették a pénzügyi bizottság jelentését. Az ülés örömmel állapította meg, hogy Bulgária és Magyar ország zárószámadása a tavulyihoa viszonyítva határozott javulást mu< tat.
Genfben egyébként az a hlr terjedt el politikai körökben, hogy Ti-tulescu román külügyminiszter rövidesen odaérkezik. Titulescu Litvi-nowal akar tárgyalni
Budapest, május 18 Hir szerint jövőben a Népszövetség tárgyalásaira a magyar kormány tekintélyes magyar politikusokat kér fel, hogy Genfben képviseljék a magyar ügyet. Igy most a jugoszláv határincidensek ügyében valószínűleg Eckhardt Tibor kap megbízást a kormánytól. Eckhardt ugy nyilatkozott, hogy ez a kérdés egyelőre még nem tisztázódott.

A kultaszkormány legfontosabb programja: a jogi oktatás és orvosképzés reformja
Tanügyi és kultuszproblemák a közoktatásügyi tárca költségvetésének vitájában
Budapest, május 18
A Ház pénteken délután folytatta a kultusztárca költségvetésének tárgyalását. Pécsy László és Farkasfalvi Farkas (iéza a felekczoü iskolák és ta-lútók helyzetét tette szóvá. Beck Lajos uz. állami színházak működését bírálta. CsiUáry András hangoztatta, hogy öntudatos magyar ifjúságot kell ikvcI-nünk a nagy magyar gondolat szelle. mél>en
Farkas Elemér az egyetemes és álla. Itfnos iskoLiadó bevezetését sürgette Kélly Anna kifogásolta, hogy a kormány gondja túlságosan az egyetemi oktatás köré összpontosul. Hcckenber-ger Konrád hangoztatta, hogy a határszéli német kisebbség kórél>en izgatók uszítanak, akik ellen messzemenő védelmet kér.
A felszólalásokra Ilóman Bálint kultuszminiszter válaszolt Elsősorban is leszögezte, hogy nemzeti kisebbségeink mindig a nemzeti közösség tagjainak vallották magukat: ugy azok, akik a csonkaország határain belül élnok, mint azok, akiket elszakítottak tőlünk. A kisebbségek nemcsak élvezték a jógiikat és előnyöket, hanem lionix>Igári kötelességeiket is teljesítették ugy a békében, mint a háborúban egyaránt. Meg keli tehát most ls adni nekik azo-kai a jogokat. Semmi akadálya sincs annak, hogy ezek a jogok az iskotu-ügy terén is érvényesüljenek. Ezután
ismertette mindazt, amit « nevelés és oktatás u kulturjwlilika terén eddig tett.. Bejelentette, hogy analfabéta tanfolyamukat kiván rendszeresíteni. A jövő\'év legfontosabb programjának te-kinti a jogi oktatás és az orvosképzés reformját. Bészlcicsen foglalkozott ez. után a tanítóság helyzetével. Nem he-lyesll a VI. fizetési osztályba való lö-rckvést, hiszen a tanítóság panasz-kodhat Icgkevésbbé az összes állami tisztviselők közül. Elismeri, lk>gy «» felekezeti tanítóság helyzetén sürgősen kell segiteni. Abban az esetben, ha az egvházak hozzá járulnak ahhoz, hogy az egyházi adóknak az iskolákra fordított összege az államé legyen, a felekezicil tanítók a jövőlien minden elsején pontosan megkapják fizetésüket az állampénztárból.
A kultuszminiszter ezután rámutatott arra, hogy a kormány általában helyes-nek talál minden felekezeti szervezkedést és mozgalmat, ha az a hitélet elmélyítését és a nemzeti összefogás gondolatát szolgálja, de helytelenít minden olyan mozgalmat, amely harcra (ás a nemzet tagjainak szétválasztására Irányul. Sajnos, konkolyhiníók járják uz országol, akik a vallásos életet el akarják sckélye.siti\'ni. Nem ..zabad ezeknek felülni, ha hangoztatják, hogy valamely állást vallási szempontokból töltöttek be. A kormány mindig az arravalókat helyezi a megfelelő pozícióba.
Felülvizsgálják a népszövetségi alapszerződést
London, május 18 Az alsóház külügyi vitája során a Népszövetség ügye is szóba került. Sir John Simon külügyminiszter kijelentette, hogy felülvizsgálják a népszövetségi alapszerződést. Lehetőleg Németországnak is a Népszövetség tagjának kell lennie, hogy segítsen a felülvizsgálat körül, amely Németország nélkül csak kétes vállalkozás lenne.
A továbbiak során kijelentette Sir John Simon, hogy a népszövetségi alapokmányt lehet ugyan módosítani, de csuk valamennyi tanácstag egyhangú határozatával. Kifejtette, hogy az angol kormány bár módosította a leszerelési javaslatát, ujabb terveket nem kezdeményez. Most kizárólag azért megy Genfbe, hogy más nézetét hallgassa meg. Ostobaság lenne egyelőre a Népszövetség felett elmondani a halotti beszédet, mert van még remény arra, hogy valamit el lehet érni.
Litvlnow és Barthou tárgyalásai
Genf, május 18 Litvlnow orosz népbiztos Genfbe érkezett és délután már Barthou francia külügyminiszterrel tárgyalt. Politikai körök bizonyos jelentőséget tulajdonítanak utazásának.
TIz szótöbbséges bizalmat kapott a francia kormány
Páris, május 18 A képviselőház ülésén a belpolitikai interpellációk elhalasztása tárgyában a kormány felvetette a bizalmi kérdést. A szavazás során 260 szavazattal 250 ellenében bizalmat kapott a kormány.
A saját á&ta sirba temették az agyonvert sírásót
Kalocsa, május 18 A minap sirásó-választás volt Sükösdön, melynek során Hunyák József lett az uj községi sirásó. Hunyák a választás sikerére áldomást adott, melyre meghívta volt jiályázó társait is. Italozás közben szóváltás kerekedett, melynek hevében a többi jelölt elkeseredésében valósággal agyonverte Hunyákot, akit a spját maga ásta sirba temettek. Az őldo-más előtt ugyanis megásott egy sirt.
zalai közlöny
19f4. május lő.
Bonyodalmak a pék-mühelyek körül a munka-kezdést szabályozó rendelet miatt
Aki az országos ipari életet és az i|Kims mozgalmakat figyelemmel kiséri, olvashatta a magyar sülök hurrát, főleg a legutóbbi országos sütő-ipari közgyűlésen elhangzott uma panaszokat, amelyeket a vidéki sütök .1 munkakezdés tárgyában felsoroltak, l\'gvanis u miniszteri rendelet szerint hajnali. 3 órakor szabad csak a sütőknek munkához látniok. Aki k:>ráb-Imiii kezdi a munkát, pénzbüntetés-ben részesül, mely visszatérő esetenként súlyosbodik. Ebből kifolyólag annak idején\'nagy viharok voltak, ami a parlamentet is foglalkoztatta, mert a súlyos pénzljirság miatt több |>ék-mühelvt lezártak, Ezt a kérdést vették tárgyalás alá a sütök legutóbbi országos közgyűlésén is, ahol egy csekély (budapesti\'! töredék leszámításával az- ország sütői arra az álláspontra helyezkedtek, liogy ezt u rendeletet re-vizió alá keli venni, mert a gyakorlati éleiben nem lehet megvalósítani. A közgyűlésen jelenvolt nagykanizsai kiküldölt kijelentelte, liogy a nagykanizsai sülök csatlakoznak a székesfehérvári sütők ama haiánozaiálioz hogy vidéken a sütőipari munka a jelenleginél egy órával előbb legyen megkezdhető. Az országos gyűlés 80 százalékban el is fogadta a javaslatol és a jelenvolt dr. l.ukits Ferenc m- kir. pénzügyi titkár kijelentette, hogy mindent el fog követni a kérdés sürgős re. idézésé re.
K belyett azonlwui az történt, liogy a nagykanizsai hatóságok rendeletet kaptak, amely szigorúbb kezelésre utasítja az ellenőrző közegeket-
Így azután az egyik ismert nagy. kanizsai sütőüzem tulajdonosát, aki 3 óra helyett 2 óra után fogott tniinká-hoz, máris eljárás alá vonták.
Sütőipari és általában a nagykanizsai ipari körökben megdöbbenéssel fogadták az. esetet és sürgős intézke-désre kérik az illetékes hatóságokat.
A nagykanizsai Ipartestület sütőipari szakosztályának egyik vezető-tagja kijelentette, hogy nagy l>uj az, hogy nem csinálnak isinél a kérdésnél különbséget Budapest és vidék között. Mert ha már ragaszkodnak a rendelet szigorú végrehajtásához, akkor tegyenek különbséget vidék és főváros között- Ugyanis Budajiesten még meg Jeliét a dolgot érteni, ott nagy kenyér-üzemek vannak, ott a legtávolabbi pe. rifériákra autókon szállítják a süte-ményt, de egész más a helyzet a vidéken, ahol kora reggel a munkásoknak, a háztartásoknak és főleg a viszonteladóknak már mindenüvé et kell szállítani a süteményeket. Ezért van szükség u korábbi munka-kezdésre.
A nagykanizsai sütőiparosokat ezek a jelenségek érthetően védekezésre kényszeritik és azért sürgősen felkerc-s slk a |iolgármcstert, kérni fogják; te-gye meg a szükséges intézkedéseket, liogy az ilyen elmen kirótt pénzbírságot hatálytalanítsák, illetve függesz-szék fel ,
— Nem marad más hátra számunkra — mondotta a szakosztály vezetőségi tagja, minthogy szüneteltetjük üze. műnket és elbocsátjuk alkalmazottain-kat.
. Megvagyunk győződve, hogy Krátkv István dr. polgármester, aki a nagyka-ni/sai iparosok ügyét mindenkor meleg szeretettel magáévá tette, most is aranyhidat épit a két érdekellentét közé és megoldja a nagykanizsai ipa--fosság örömére és hálájára ezt a nem kis rontosságu kérdést
(B. R.)
Gyomor- és bélhurut, az emésztés hiányossága, erős bomlási és erjedési folyamatok a gyomorfcélhu-zamban, bélbaktérium- és gyomor-8avtullengés az enyhe természetes „Fereno József" keserűvíz használata által legtöbbször rövidesen mfg-.gzünnek.
Tudnivalók a frontharcos zászlószentelésröl
fA frontharcos zászlószentelés! ünnepségek sorrendjét illetőleg a rendezőség tisztelettel kéri u nagyközönséget, hogy a meghívókban is közölt rendhez alkalmazkodni szíves legyen, miután változtatásokat már nem áll módjában eszközölni. A meghívó hátlapján közölt tudnivalókhoz a kő vetkezőket tartjuk szükségesnek megemlíteni:
Kérjük tisztelt vendégeinket és a nagyközönséget, hogy helyeiket pontosan háromnegyed 9-ig foglalják el. A helyszínen a rendezőbízottság mindenkit, tehát az iskolákat és testületeket is kijelölt helyükre kalauzolnak. Az ülőhelyek száma korlátolt, elsősorban a zászlóanyák, fővédnökök, védnökök, a testületek stb. küldöttségei, hatóságok képviselői részére állanak ülőhelyek rendelkezésre. Az ülőhelyeket csakis a rendezőbízottság tagjainak utmutatása alapján lehet elfoglalni. Minden frontharcos egy családtagja részére igényelhet ülőhelyet, igényét jelentse be előzőleg, legkésőbb szombat estig a rendezöbizottságnál. Azászió szegek beverését illetőleg közöljük, hogy az egyes testületek, egyesületek stb. képviselői az ünnepseg színhelyén verhetik be a szegeket. A zászlószegek beverése mindenek előtt u meghívóban közölt sorrendben, azután pedig érkezés sorrendjében történik. A díszközgyűlésen első sorban fentemlitettek, valamint a részvételi szándékukat már bejelentettek részére van lehetőségünk ülőhelyet biztosítani. A le nem foglalt ülőhely fentartása végett még lehet jelentkezni. A társasebéd az Ipartestület nagytermében lesz, jelentkezési ivek is küldettek. Kérjük a részt venni szándékozókat, jelentkezzenek legkésőbb szombat délig a rendező-bizottságnál. A közönség kényelmére és a felesleges várakozás elkerülése végett a délelőtt be nem vert szegek délután 5-8 óráig ver-jietök be az Ipartestület székházában és pedig az érkezések sorrend-
jében. A rendezőbízottság déli 12-1 óráig, este 6 órától a Pannónia szállóban minden felvilágosítással, meghívók igénylése stb. készséggel áll rendelkezésre. Eső esetén a tá-borlmise elmarad, az ünnepség sorrendjének többi pontja azonban nem változik.
Frontharcos bajtársak figyelmébe
Zászlószentelési ünnepségünkkel kapcsolatban Vezetőségünk a következőket közli:
A zenés takarodón résztvevők f. hó 19-én, szombaton este pontosan 8 órakor a Pannónia szálló előtt sorakoznak. A zenés takarodó után kivonulnak vitéz Mándoky Sándoc ny. tábori főesperes Őméltósága és dr. Vojtsek Ottó bajtársak, az Országos Frontharcos Szövetség elnök ségének kiküldöttei fogadtatására. Pünkösd napján reggel 8 órakor ugy a díszszázad, mint pedig a többi bajtársak - polgári ruhán kitüntetésekkel az Erzsébet-téren együtt állanak és onnan legkésőbb fél 9 órakor indulnak az ünnepség színhelyére.
A díszközgyűlésen a városháza dísztermének baloldalán a polgári ruhás bajtársak, jobboldalán pedig a formaruhás bajtársak foglalják el az állóhelyeket. Ezúton is kérjük bajtársainkat, hogy az Ipartestület nagytermében tartandó társasebéden minél számosabban vegyenek részt, jelentsék be ebbeli szándékukat szombat délig Szemelő bajtársnál. A frontharcosok zászlószcgei-nek beverését illetőleg külön intézkedés jön. Az esti táncmulatságra jöjjenek el minél többen, hozzák el család tagjalkat és vendégeiket.
Bajtársak I Elvárjuk, hogy Főcsoportunk életének ezen kimagasló ünnepségein igaz frontharcos lélekkel és összetartással részt vesztek !
A Vezetőség
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-löl 12-ig, délután 0-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Mlchel 1031 alapon és saját csert-fűzetek beadása értékesítés céljából.
melyen két 4-ee szám található.
Annak ellenében kap egy nagyszerű
Agfa»fónyképez6gépet
egy tekercs 8 felvételes filmmel
SZABÓ ANTAL
sport- és fotó-szaküzletében.
SZÍNHÁZ
A tolvaj
Bemutatkozott a prózai együttes. Vi\'t. rakozásunkban és az előlegezett biza. lomban nem csalódtunk. Rs talán nem lulozunk, h.i azt mondjuk: — többet is kaptunk annál ez^ij az estén.
Nyugodt lelkiismerettel irja le a kritikus.- - a kanizsai szinház tegnap esti előadásánál jobbat Budapest szln-padain se mindig látni. Ali ez legalább is az előadás fő vonalaira, a lényegre. Lehetnek\' pesten nagyobb, káprázatosabb színpadi berendezések; lehetnek Pesten nagyobb nevek a kisebb azé-repekben, (fe a drámai megjátszás súlypontjának jelenetről jelenetre fel. íelé szökő grafikonját több és szebb müvés/i tartalommal megtölteni ott je igen tudnák. lenyűgözően,^ léK\'kzct-álUtóan komoly \\s mély művészi élmény volt a tegnapi színházi este.
Elejélőt végéig láz.as tempólmn folco-zódó izgalom Henry Bemstein «A tol-vaj» c. színmüve. A bün és a gyanú hideg logikája birkózik pár ember lel. kében a szerelemnek minden erkölcsi gátláson áthömpölygő, izzó áradatával. Útjában átgázol becsületen, büszke, ségen, szülői érzéseken, már-már fel. perzseli a hitvesi hűség tiszta hitét. Már-már romboló láva-orkánkénl el pusztít mindent, mert megmozdulnak a fantázia felcsigázott erői is. Az író pszichoanalltlkal biztonsággal vezet a számító észnek és u tulfeszüll agy eszeveszettségének szörnyű lahirinlü-sálban.
Hiúság, egy asszonynak a tetszeni vágyása indítja el a bűnt. Az előkelő társaság kényeztetett, fiatal asszonya lop. Pénzl lop. A vendéglátó házban lop. A házigazda fia szerelmes az asszonyba. Csacska, semmi jálék az asszonynak. Ez is a hiúságért. A 19 éves gyerek vértanú lesz tőle, vállalja a bűnt. A férj pedig végigjárja u becstelenség és a féltés minden kálváriáját. Á végén a megmaradt hitvesi hűség, a szerelem marad győztesként a porondon és a megbocsátás mindent feloldó ölelésére hullik a függöny.
Az izgalmak kedvelölnek három felvonásba sűrített deteklív-regény a szó irodalmi értelmében. Az emberi lélek buvárlólnak mélységes, pillanatra sem megszakadó élmény. Alig történik valami a színpadon. A néző mégis benne érzi magát a történések sodl-ában. Mint forró számum, ugy sodor magával ehnek a darabnak drámai feszültsége. A lélek örvényei csapnak össze é^ forr, kavarog, reszket, klrobbanik a sok titokzatos erő és ott tornássza ki az író biztos keze, szeme, a rettentő
harcból az elnyugtató igazságot. •
Ez az előadás bemutatkozója volt Mezey Máriának. A drámai színjátszás gazdag skáláját ragyogtatta meg Mezey Mária. Az asszonyi lélek csodálatos prizmájának ezer színét, kicsi, finom, meleg rezdüléseit, féktélenül lobogó tüzelt széles Ívben öleli át ez a művészi skála, őszinte, forró sikert hozott Mezsy Mária első fellépése. A sok kiváló után, akit ebben a szerepkörben láttunk, alighanem az övé lesz a pálma.
A drámai mag másik fókusa Fodor Oszkár alakítása volt. Ez ls bemutatkozó számba ment, mert Fodor Oszkárt nagyon régen nem láttuk színpadon és nagyon ritkán. És most szeretnénk minél többször élvezni ugy, mint tegnap, nemes, ci-kornyátlan stílusát, a legkisebb hang-árnyalatáig, a legkisebb mozdulatáig nyugodt, intelligens, abszolút kifejező-erejű játékát, amiben csupa természetes szine van minden
1W4. mAfus 19
ZALAI\'KÖZLÖNY
hangsúlyának, legyen az kedélyes társalgás yagy attól kezdve a drámai érzelmek bármely fajtája a legvadabb szenvedély-kitörésig.
Jó kezekben, a legjobbakban volt tak a többi szerepek is. Az első felvonás passzív jslenésel mellett is finom alakítás volt Vass Irmáé, erőteljes, komor férfiassággal játszott Koltay Gyula, szimpatikusán, té hetségesén mutatkozott be Burányi Albin és Kallós Emil.
Az összjáték, az egész este nemes mtlvészl tónusa, Fodor Oszkár gondos rendezése dicséretet érdemelt és kapott a közönségtől ls. (pl)
A színházi iroda hírei:
Egy csók é* irtás semmi — szómba.
Ion este. Az évad vidám operettsz<a». zádója ,az «Egy csók és más semmi,> mely a bemutatóu llarczos Irén brtl. liáns alakításával diadalmas sikert ara. tolt, ma szombaton este Is örömöt és kellemes szórakozást nyújt a színház, kedvelő közönségnek.
1\'üuköwll ünnepi miisor. Pünkösd vasárnap délután 3 órakor az évad-nyitó «Fchérvári huszárok* hangula. tos, táncos lwtonao|>eretl van műsoron délutáni helyárakkal.
Olcsó, 20-90 filléres helyárakkal kerül színre délután 0 órakör az egyik legszebb magyar o pereit, az i l-l törött a hegedűm» Szenczy Mária, Vágó Mary, Szundrey Jnlla, Galelta Ferenc, Erdődy Kálmán, Keleü Aepád, Gáli Zoltán, Kallós Emil és Késlhárky Kálmán felléptével.
Vasárnap este fél 9 órakor ismét F. Harezos Inén felléptével,a főváros nagy operettszenzációju, az «Iígy csók és más seinml»
Pünkösd hétfőn délután 3 órakor már negyedszer kerül szilire délutáni belyárakkal az «Egy csók és más semmi, kacagtató nagyoperett.
Délután 0 órakor Fodor Oszkárral a címszerepben Harry Vernon és Ilu. rold Owen misztikus ungol-kinai ze. nés színjátéka, a .Mandarin > Fodor Oszkár országos hlrü ulakltásában, u cimszerepben lesz alkalma Nagykanizsa közönségének egy Ízig-vérig tökéletes művészember szinjálszó sjtúlájá-liun gyönyörködni. Szereplői: Fodor Oszkár melleit Vass Irma, Szendrey Júlia, Burányi Albiu. Koltay Gyula, Kallós Emil.
Hétfőn este fél 9 órakor rendes esti helyárakkal kerül szinre a .Fehérvári huszárok, nagyoperett.
Timoss — a cár katonája. Kedden és szerdán este a főváros szenzációs prózai újdonsága, a .Timosa. zenés színjáték kerül bemutatóra elsőrendű, fővárosi színvonalú előadásban. A Tinám, a. cár katonája az évben küzd 100 előadáson keresztül zsúfolt házakkal ment a fővárosban. «. •
A színházi iroda tisztel*!«*• Wrl a t.
Wrlőkózönséget, hogy a bérletek el-leuössze^t a színház pénztárába befizetni szíveskedjenek. A t. bérlökózön-ség jegyeit mindennap délelőtt 11 óráig tartja fenn a szjnház ipénztár.
Időjárás
A nagykanizsai meteorolo*lal megfigyelő Jelentések: — pénteken a hőmérséklet: reggel 7 órakor + I5D, délután 2 órakor + 16-2, eate 9 órakor rf 134.
FelMztt: Reggel és délben borús, este felhős.
Szélirány: Reggel, délben és este északkeleti.
(Bjuwkal iádUi*k*tia) A »*U»r*«á. fllal Int4x• tialaatl aata 10 árafeort UlhSa, ualat, alvatares Iái vár-haté.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyai Divatáruházban.
Előjegyzési felhívás Barbarits Lajos verseskönyvére
A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, mint Ismeretes, elhatá-rozta Barbarits. Lajos verseinek kiadását. A kiadás előmunkálatai máris megkezdődtek. A Kör a következő felhívást bocsátotta közr^ : A Zrinyi Miklós Irodalmi és Mü-vészeli Körnek alapszabályokban lefektetett feladata, lk»gy értékes irodalmi termékek megjelenését elősegítse. Ennek a feladatnak első ízben tett eleget akkor, amikor f. hó 7-1 választmányi gyűlésén Barbarits Ijujos, a üör főtitkára verseskötetének kiadását egyhangúlag elhatározta.
A szerző, amint ez az irodalom-barátok előtt isim\'reics, értékes, komoly, országos viszonylatban is elismert költészete révén már meghívóit tagja több országos irodalmi társaságnak, amelyek közül a Gárdonyi Géza irodalmi társaság főtitkára, Móra László, a kiváló fő-városi költő látja el előszóval a megjelenő verseskönyvet.
Amikor az Irodalmi Kör ezúton is felhívja az irodalombarátok íi-gyelmét Barbarits Lajos verseskötetére, kéri, hogy a könyvkiadást mennél nagvobbszámu előjegyzéssel biztosítani szíveskedjenek.
Tájékoztatásul közli a „Kör, hogy a könyv ára 2 |>engő lesz, azonban megjelenik 200 számozott és a szerző alKirásával ellátott példány is, 3 pengős árban- A könyv a közeljövőben megjelenik és ára az átvételkor fizetendő.
Nagykanizsa, 1934. május hó 9.
Dr. Tholway ZtdgrrtOtad a Kör elnöke Kelemen Ferenc a Kör társelnöke Az előjegyzések máris megindultak. A könyv megjelenése előtt sem a Kör, sem a szerző az előfizetési dijat senkitől nem veszi át.
Előjegyezni lehet a Zalai Közlöny szerkesztőségében is.
Lemondott az Ipartestület elnöksége
Lemondások az elöljáróságban — A helyzet kulcsa az iparhatóság kezében van
hogy lemondását vonja vissz/ Márkus Károly kifejtette azokat az okokat, amelyek lemondásra késztették és néhány napi haladékot kért a válasz megadására.
Miközben ezek a dolgok történtek a nagykanizsai Iparoskör és az Ioartestületi Szék körül, (Márkus Károly t. 1. az Ipartestületi Szék ej-nökségéröl, elöljáróság! tagságáról és az Ipartestületi Dalárda elnöksé-
Ismeretes, hogy Márkus Károly iparosköri elnök lemondás^ folytán a választmány rendkívüli ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy küldöttség megy Márkus Károly elnökhöz és kéri elhatározásának revízió alá vételét. A küldöttség Franck Jenő igazgató vezetésével megjelent a lemondott Márkus Károlynál és szeretetének és ragaszkodásának kifejezését adta, egyúttal felkérte,
3A-es Kabátra ( V\' :osfume-re
ruhára
( :omp!ée-ra


Lenvászon
a nagy divat I
Nyári divatujdanságak
*-
legnagyobb választékban
KIRSCHNER MÚR
divatáruházában.
géröl ls lemondott! addig az Ipartestületben megindult a lavina. Samu Lajos elnök az ipartestületi belső események hatása alatt lemondott az ipartestületi elnökségről, amit bejelentett az iparhatóságnak is. A lemondás percek alatt köztudomásúvá vált az egész városban. Samu Lajossal egyidejűleg lemondott Kertész Béla alelnök és Papp Oszkár alelnök is.
A- nagy ipartestületi táborban és a vele kapcsolatos intézményeiben duló válság kulcsénak megoldása most az iparügyi hatóság kezében van. Valószínű, hogy a hatóság fel fogja kérni a lemondott vezetősé* get, hogy dOdig ls, amíg a válság elintéződik vagy közgyűlést hivnak össze, vezessék tovább a testület ügyelt, annál is inkább, mivel az Ipartestület hatósági jelleggel bir.
Értesülésünk szerint az elöljáróság számos tagja szolidáris a lemondott elnökséggel és ugyancsak benyújtja lemondását.
A nagykanizsai Iparosság és a többi érdekképviseletek élénk érdeklődéssel várják a tpvábbl fejleményeket. %
Kanizsa bekapcsolódása a balatoni mflnlba
A balatoni körút tudvalevőleg Keszthelyig vezet és Igy egyrészt a külföldi autósok Nagykanizsát kikerülik, másrészt pedig Nagykanizsáról a Balaton Keszthelyen át óriási kerülővel és Időveszteséggel érhető el.
Nagykanizsa és a kirándulók éri dekében a Zalai Közlöny többször emelte fel szavát Komárváros-Ba-latonszentgyörgy közötti útszakasz sürgős kiépítése érdekében, ezenfelül a Balatoni Szövetség Is eljárt Illetékes helyen az ut sürgős megépítése tárgyában.
Ebben a kérdésben most a következő értesítés érkezett a Balatoni Szövetségtől:
Tisztelettel "közöljük, hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrtól a következő 2908G/V. b. 1931. s* W«t érkezett! «1054/1934. számú felterjesztésére értesítem a szövetséget, hogy a Nagykanizsa - Keszthely—tapolcai állami közút Komárváro8 Balatonszentgyörgy közötti szakaszának átépítését ezidőszerínt fc^ejat hiányában sajnálatomra nem áll módomban elrendelni. Ezen útvonalnak az átépítését azonban már előjegyzésije vettem s az átépítést megelőző tervezési munkák megindítása iránt Is intézkedtem *
Hisszük, hogy a keszthelyi mozgul-mtas napok alatt reá tudjuk terelni a figyelmet erre az útvonalra Is annyira, hogy a megépítést soron kivül elrendeljék Balatonfüred, 1931. május hó 12-én. Malalinszky s. k., a felsőház tagja társelnól^aCséptő Emő s. k. igazgató.
A fenti rendelethez csak annyi hozzátennivalóm van, hogy ez az •átépítendő útszakasz* a valóságban egészben nincs meg és Így a fenti alkalommal Nagykanizsának és minden résztvevőnek síkra kell szállnia ezen fontos kérdés végleges megoldása tekintetében. Dr. H. O,
ZALAI KÖZLÖNY
1034"májút 19
Tarka híradó a színház minden tájáról
A kan zsai levegő mint hlzókura — Qál Zoli és a lekváros kenyér — Kíméljék a táncos színészek a sexep"lltl — A dlrek-torné és a zivatar
Az első nagy siker lázában megkérdeztük Harczos Irént, hogyan érzi magát, amikor direktornéi minőségben (istókuccse : ebben a szerepében is elragadó) először kezdett szezont Nagykanizsán.
Huncutul felragyog az eleven mókus-szeme, amikor felel :
Egyelőre folyton álmos vagyok... Ez valami egészen különös érzés itt Kanizsán. Nem tudom... talán a levögőtól van... Vagy talán azért, mert itt volt az esküvőm és ha arra gondolok, még ma is ugy tűnik, mint egy álom...
Közben mugtudtuk, hogy nem csak Harczos Irént álmosítja a levegőváltozás, hanem a többieket is. A színpadon ugyan nem venni ezt észre egyen sem, de az előadás utáni traccs-pártik még nem alakultak ki, mert a szinész-társaság legtöbb tagja siet aludni.
Megtudtuk azt is, hogy a kanizsai levegő nagyszerű étvágycsináló is. társaság egyik-másik tagja győzi
szedni a szódabikarbónát.

Ha már a kosztolásnál tartunk, Ide jegyzem két lelkes színházlátogató szünet alatti párbeszédét is.
Te,"nem tudod, ml volt ez a Gól Zoli gyerek civilben ?
Dehogyisnem! Kalodont-rek-
lám...
Gál Zoli ugyanis arról nevezetes, hogy állandóan mind a 32 fogát látni a színpadon. Különösen az idén, amikor minden szerepében trópusi levegőt fest az arcára.
Hallja valaki ezt a párbeszédet és megszólal :
Helyes gyerek a Gál Zoli, ugy táncol, mint egy fiók Latabár. De lekváros kenyeret nem szabad neki enni, mert biztosan ellekvározza mind a két fülét.
A magyar színészet a magyar szó szépségeinek is hivatott őrzője. Fokozott ez a kötelessége, amikor magyar operettet a magyar zenéje, magyar motívumai miatt ajánl a közönség figyelmébe. A Fehérvári hu-szárok-ba még egy irredenta betétet is ragasztott a szerző. Igaz, hogy ennek a jelenetnek keze-lába kilógott a darabból, de mégis csak a magyarságunkhoz appellált vele író és szinész. Hogyan szabad akkor a következő jelenetben ennek a durva magyartalanságnak elhangzania a színpadon :
Meg-e van a házassági szerződés ?
A tánc-rendező figyelmébe ! Az eddig látott táncok ötletesek, szépek és végre egy és más uj koreográfiái elemet is hoztak. De a közön ség Igen jól mulat akkor is a vidám táncbetéteken, ha a buffó nem rúgja sexeppilen az énekes naivát és viszont Változatosság okáért láttuk beszélő jelenetben is, hogy a partner domború felén ütötték ki a -poént. Paraszt-jelenetnél diszkrétén elcsúszik az ilyesmi, de a szmokingos ur és az estélyi ruhás höljjy táncában (Fehérvári huszárok) az ilyen rugdalózás nem nagyon fe\'.emelö látvány. Ugyanigy ne m túlságosan jó érzést kelt a közönségben, amikor a szilfld táncosnő a hátán viszi ki a tánc végén a megtermett buffót. Kímélni kell a közönség idegeit Egy lelki grand guignol-lál felér látni,
íiogyan cipeli egy törékeny kislány a 80 kilós partnerét.
\\
Az nem mentség, hogy Pesten is igy csinálták. Pesten se szükségképpen minden ugy jó, ahogyan csinálják. Felesleges magyarázni, hogy a pesti Ízlés nem mindig azonos a jó-izléssel. Valamint az állóhely tapsai sem lehetnek mindig perdöntők Ilyen kérdésekben. Különösen nem Kanizsán, ahol az egészen olcsó széksorokat is a kispénzű, de kulturált jó közönség tölti meg. *
Nem azért jegyeztük Ide mindezeket, mintha jobbat nem tudnánk Írni a társulatról. Hiszen bőven rójuk sorokba mindennap a jót és kedveset Is. Tudjuk, látjuk, hogy évekre visszatekintve az idei együttestől lehet várni a legjobbat és Ieggazda-
gabbat művészi értékben ós művészi teljesítményben. De viszont éppen azért kell lefaragni az itt-ott jelentkező apró hibákat, mert azok a társulat mat nívója mellett sokkal inkább szemet szúrnak.

Amikor az «Egy csók és más semml» első előadásának fináléjába\' beledörrent az ég és elkezdte verni a zivatar a színház tetejét, Harczos Irénnek nagyon megdobbanhatott a kis szive. Aggodalmas pillantást vetett a mennyezet felé. Láttuk az orrocskája csúcsán, hogy most legjobban szeretne ott hagyni csapotpapot, belekapaszkodni az ura karjába és becsukott szemmel megvárni, mig elvonul a színház fölött a nagy égzengés. Fodor Oszkár csendes mosollyal figyelte az első sorból a feleségét, ö már különb viharokat Is látott a színház felett. Ezekből azonban nem sok juthatott Harczos Irénnek, aki most már idestova egy éves asszony lesz, de ugy látszik - még mindig nem volt alkalma megszokni tí zivatarokat. (bl)
öngyilkos lett egy öreg vasutas, mert nem ért már semmit az élete
Halálos kimenetelű öngyilkosság történt pénteken reggel Nagykanizsán a Rákóczy-utca 91. a. sz. házban, ahol Wosltz Nándor 70 éves ny. DV kalauz felakasztotta magát. Mire észrevették, mór nem lehetett rajta segíteni.
Wosltz Nándort, aki már évek óta gyengélkedik és ennek ellenére még Is szerette a ,bor^ néhány nappal ezelőtt arra figyelmeztette a háziorvosa, hogy tartózkodjék a szeszesitaloktól A szigorú tilalomtól meg is ijedt az idős, beteges ember, el Is keserítette a dolog és ettől kezdve seholsem találta a helyét. Amikor felesége és a szomszédok faggatták, hogy mi bántja, elkeseredetten jelentette kl:
- Nem ér már semmit sem az életem...
És Wosltz Nándor elhatározta, hogy végez magával. Pénteken reggel felöltözött az ünneplő ruhájába és a feleségének azt mondta, hogy elmegy a templomba. Egy óra múlva tért haza és észrevétlenül besietett a lakásba. Az egyik lakó az udvarban kérdezte Wositznét, hogy vájjon ml lehet a férjével, hogy hazajöttében még oda sem köszönt neki.
Wosltzné rosszat sejtve besietett a lakásba, de nem találta a szobá ban a férjét. Utoljára az éléskamrá ba nyitott be, ahol a padlásra vezető létrán egy cukorzslnegre fel-akasz/va, holtan találta a szerencsét len embert Megpróbálták éleszt getnl, de már nem lehetett rajta se giteni. Ma, szombaton délután fél 5 órakor temetik.
Emlékeztető
Május 2». A frontharcosok zászlószen-tclési ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végzettek szövetségének közgyűlése 3 órakor nz iskolában, este 8-kor vacsora a Koronában.
A polgári iskolát végzettek 10 évű* találkozója délelőtt 10 órakor u polgári iskoláid, 8 órakor közős vacsora az Iparoskör alsó helyiségéi jen.
Májú. 21.
,Torhás»Tünncpély délután 5 órakor
r a Zrínyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepély a Katholikus Legényegyletben.
Május Sf. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága.
TurUta Egyesület ismerkedő estje.
Junlus 3- Izr. Leányegylet kerti mulatsága az iparos székház kertheiy;. sé gében.
Szórakoztató-est a Kath. Legényegy. lel kertbelviségébfa.
Junius 4. VI. bérleti hangverseny (Né.
\' metli Mária) az Iparosszékházban fél 0 órakor.
Junkia t§. Tűzoltók joniálisa az t|>a. r0s székház kerthelyiségében
Május »t. Turista Egyesület alakuló-gyűlése.
A Kuth. legényegylet kirándulása I-égrádrfl.
Dalosverseny és zászlószentelés Kis-komá romban.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, szombat.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
9.15 Hirek - 10 1. Az orosz lélek. 2. Magyar ódák Közben hangi eme zek. - 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. — 12.05 Az Országos Postás, zenekar hangversen ve. 12.30 Hirek.
— 1.20 Időjelzés, hirek 2 1\'écsl Munkásképzö Egylet Dalkarának hangversenye. - 2 50 Hirek. — 1 A Bádió-élet játszóórája. — 1.30 fEgyctemkózi nvolcevezős verseny.» Budinszky Sándor előadása. - 1.45 Időjelzés, hirek.
— 5 A Szociális Missziótársulat elő-adása. — 5.30 Dr. Issekutz Viktomé magyar nótákat zongorázik. - 6 Mit üzen a rádió. — 0.30 Szalonzene. — 7.30 «A l>arlanglakó ősember művésze. te.» Hillebrand Jonő dr. egyetemi m, tanár előadása. — 8 Helyszíni kózve-Ütés Bécsből. Életképek az osztrák fővárosból 9 Hangversenykózveütés a bécsi rádió stúdiójából. Keringők és indulók. — 10 Hirek - 10.20 Cigányzene, K.lmár Pál énekel. - 1220 Jazz-zenekar.
Bécs. 12 Plieger-fuvószenckar. — 1.10 Lehár: Pesü nők, nyitány- — 4.05 \\z első bécsi mandollnzcnekar hang. versenye. — 4.50 Hancsar: Képek a Közel-Keletről, csevegés hanglemezek, kel. — 5 20 Jazz. - 7.15 Zaki Zdenka szoprán dalestje. 8.05 I/!hár: mosoly országa, 3 felv. operett. 10.35 Tánclemezek.
NAPI HIREK
NAPIREND Május 19, szómba*
Római katolikus: Cöleszlln p Protest: Ivó. Ur.: Szlvan hó 5.
Mozi előadások szünetelnek. •
Városi mu^eum éa könyvtár nyitva csütörtökön éa vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat • hónapban : .Megváltó* gyógyszerár Erzsébet-tér 21. M. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (bétlö, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
r ANYÁM
Messze sírhant, mit zöld mohaként lep be Az egyre halkuló emlékek sora És lelkemben az örök, bus vágyódás Utána, kit fellelni nem fogok soha.
A szemem mélyén titkon égő könnycsepp, A könnyekből, Melyeket egykor ejtett. Fel nem panaszlotl sok fájó sóhajtása. Mint szellő az utoh, bennem Is reszket.
Almaimban néha szinte vélem hallani A régi, kedves, vigasztaló hangot, A kétség óráin ugy érzem, zengenek Le.Mböl felém távoli harangok.
És Srzem ót akkor Is a lelkem mélyén, Két kicsiny gyermekem hívó szaván. Segél) kérÓn amint nyújtják felém kezüket És szemük fényében egy szó ragyog\'. Anyám 1 W. Munkács! tloéml
— (Személyi hlr) lovag Stcmád Isi-ván kir. kormányfőtanácsos, a Magyar Élet és Járadék Intézet vezérigazgatója ma Budapestről Nagykanizsára érkezik hogy a frontharcosok nagy ünnepén személyesen részt vegyen. I-ovag Ster-nád nagy támogatója és haroosa a magyar frontharcosok ügyének.
— »(A krigykanizMi kerenkedelnf végzettek szövetsége) május hó 20-án, pünkösd vasárnap délután 3 órakor az Iskola dísztermében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat és burátait tisztelettel meghívja. Este 8 ómkor társasvacsora a Koronában Társasvacsorára Balog Dezső Igazgató-nál lehet jeleutkeziű. A közgyűléssel kapcsolatban lesznek a 10, 20 és 2\'> éves találkozók.
— (A Zrtayl Iroddmt és Művészeti Kör) tisztelettel kéri tagjait, hogy az Országos Frontharcos Szövetség nagy-kaiüzsai főcsoportja által f. hó 20-án, pünkösd vasárnapján ünnepélyes ke-retek között rendezendő zászlószentelés ünnepélyen minél nagyobb szám-ban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés reggel 8 órakor a postapalota előtt. Felvonulás 8 óra 15 perckor zászlóval, alioimét a postahivatal szc-mélyzetc. is íászlóval vonul fel. Elnökség
— (A gőzfürdő) pünkösd vasárnap délig nyitva lesz, c nap délután és pünkösd hétfőn pétiig egész nap zárva marad.
Az őrök szépség könyve. Barát-Éber-Takács
1 Bűvészet törtíiiti
A hatalma. torledelmU lMjkOD lo^
W^ed,k-tmUvéMft«pméll*klelelikel.
Ara P I..—
Kapható:
FISCHEL
kón»vk»r<wlc«dí«b«n
Horthy Mlklöa-ut í;
1134. május 10
Epe- és májbetegségeknél, eliö sorban epehólyagkatarrus, epekő képződés éa sárgaság eset iben á\' mindig ényhe hatású természeles „Ferenc József keserüviz a hasi szervek funkcióit éléikebb tevékenységre serkenti.
— (Az OMKB piinkiisd hétfői kirándulása) Mórichelyre visz, a halas-tavakhoz. Gyalogosok a Csengery-ul végén a Közraktáraknál gyülekeznek, indulás pontosan 1 óra 10 perckor. Azok számára, kik a másfélórás gva. loglást nem vállalják, 40 filléres au\\ó-huszt állított be a kirándulás intéző-sége. Az autóbusz 2 óra 2) perckor indul Csengery-ul l.-től (tiknrék sa-rok), de fel lehet szállni a Szemeie. ulca Karkán is. Ozsonnát mindenki hozzon magával, viszont vacsoráról nem okvetlen kell gondoskodni, inert a helyszínen frissen főzött halászlé olcsón lesz kapható.
— (A piaion kápo\'.nára) kiirt árlejtésen beérkezeit ajánlatokat a jwlgár-meSlcr május 25-én fegja felbontani hogy junius elsejével megkezdődhessék a kápolna építése Vécsey Barna városi mérnök tervei szerint-
— (Az Ipartestük ti Dalárda) kérelme megmozdította a kanizsai kultúrám áldozatos szeretettel vigyázók sziveil és minap már egy kis sorozat adományt nyugtáztunk, amit azért kapott u la-valyi országos győztes dalárda, hogy uz idén el tudjon utazni és dicsőséget tudjon szerezni Nagykanizsának a l>éesi országos iparos dalosversenyen is. Minden adományt készséggel nyugtázunk. — Ma Baumgarten Ignác, a Transdanubia üzemvezetője küldőit 5 l>engőt oz Ipartestületi Dalárdának a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.
— (A terrtftő* ravatoTozó) építésére beérkezeit ajánlatokat tegnap bontolták Tel a városházán. Jeieu \\-olt dr. Krátky István polgármester és Király Sándor műszaki tanácsnok, összesen 11 ajánlat érkezett, Generál ajánlatot
/ nyújtottak be: Bartha Károly 15.020
7 pengő, Kertész Béla 12-130 P, Cséti 12.301 P, Horváth ós Vas 13.108 P, Kalmár Zoltán 15.005 P (plusz szak-munkások és napszámosok). Ezenkívül több speciális ajánlatótmyujtytak be.
— (Pómljárt a fellebbezéssel) Nemrégen történt, hogy Burka Sándor le. lényei lóalkusz csalás miatt n nagykanizsai törvényszék elé került, amely bűnösnek mondta ki és nyolc havi börtönnel sújtotta. Burka fellebbezett ós a pócsl tábla a büntetést két és fél évi fegyházra emelie fel. Ma hirdették ki a másodfokú Ifiéletet a más ügyből kifolyólag egy évi börtönbüntetését töltő Burku előtt, aki megnyugodott az Ítéletben, amely igy jogerőssé vált.
— (Templomépftésrc gvüjt egy szélhámos házaspár) Egy állítólagos nyugalmazott tanító és u felesége a Csűr. gón építendő Jézus-SziAc templom javára adományokat gyűjt a környékben. Illetékes helyen kijelentették, hogy ilyen gyüjtésro senkinek sem aduik megbízást, igy tehát, ha valaki ilyen rímen jelentkeznék, azt át kell adni u hatóságoknak, meri szélhámos.
— Az É» Újságom Aidám köszöntővel, verssel, képpel üdvözli pünkösd ünnepét. Szép mesék, cikkek, német öra ,i>osta, rejtvény egészítik ki a gyermekek legkedvesebb lapjának utolsó számát. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal; Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 2 pengő.
— Arthur Applln. C*ak a .szerelem. Uj szerzőt avat a Milliók Könyve legújabb szánta, ára 20 fillér, kapható mindenütt Nagy rejtvényolirap\'ásf érdekes uj pályázat. Előfizetés egy-negyed évre 13 regény 2.40 pengő.
— A pünkösdi rózaa legendája ve-
zeti be a Magyar lányok ünnepi számát. Szépek a kézimunkák, ötletes a divatnovat, érdokes az úszósport törté-"eléről szóló cikk. Pömpás újítás a tornagyakorlatok ismertetése. Szívesen küld mutatványszámot a kiadóhivatal: Budapest, vi., Andrássy-ut 10- Elő-uzeiés negyedévre 4 pengő.
2ALA1 KÓ2LÓNV1
A kulturvonat Indulása pünkösdkor a Pécsi Országos Iparos-dalosversenyre
Az Ipartestületi Dalárda elnöksége értesíti a közönséget, hogy a MAV igazgatósága a pünkösdkor Pécsre induló külturvonatok menetrendjét megváltoztatta, ennek következtében Nagykanizsáról indul 20-án reggel 8 \'óru 40 perckor, érkezik Pécsre délelőtt 11 óra 44 perckor. Visszaindul f. hó 22-én éjjel 0 óra 1 perckor, érkezik Nagykanizsára reggel 3 óra 2 perckor.
SPORTÉLET
/ Páratlan érdeklődés elözl meg a pünkösdhétfői tornabemutatót
Nagy napja lesz pünkösd hétfőn Nagykanizsa tomászsportiának a Zrinyi pályán délután 5 órakor. A Zrinyi TE, az NTE, a reálgimnázium, a kereskedelmi iskola és a hires kiskaní-zsal iSáska, csapat közös rendezésében és közreműködésével kerül bemutatásra a Zriaiyi pályán a fornász-világbajnokságon résztvevő gárdu olimpiai anyaga. Mind az őt csapat egyenként is nagy látványosság, de különösen kiemelkedő sportesemény az összesek együttes bemutatója. Impozáns szép látvány az NTE nőtorná-szainak l>emUI"tója és a .Sáskák, gyakorlatai, amely utóbbi Budapesten a Vánosi Színházban is bemutatásra lfm;ül a világbajnokság során. Ez u nap lesz a vizsgája a május 3l-én Budapestre a lomászvilágbajnokságra induló tornászoknak, akiket Nagykanizsa város őszinte szeretete kísér a fővárosba. A párutlan nagysikerűnek ígérkező sixirt-esemény iránt városszerte óriási érdeklődés nyilvánul meg. Nagyon sok jegy már elfogyott, Így ajánlatos a iegyek-röl előre gondoskodni. Kaphatók Bittér András Vágó Endre, dr. Vit Ferenc, Horváth Béla tornatanár és Szép-udvary Lászlóuál.
Az ünntepély műsora: 1. Felvonulás. 2. Hiszekegy. 3. Megnyitó beszédet mond dr. Krátky István polgármester. 4. Közős férfi szabadgyakorlatok. 5. Sáskák magyar tánca. 6. Egyidejű tor-nászás koriálon. 7- Női szabadgyakorlatok. 8. Sáskák puskagyakorlatai, l). Nyújtó akadémia. 10. Női buzogány gyakorlatok. 11- Talajtorna, gúlák. 12. Himnusz. (
Az ünnepély pünkösd hétfőn délután 5 órakor lesz a Zrinyi pályán a következő helyárukkal: Páholy 120 P, tribün 80 Íilíér, áUóhelv 30 fillér, diákjegy 10 fillér.
A Zrinyi vasárnap Barcson bajnoki, hétfőn Nagyatádon barátságos mérkőzést játszik
Nagyon kapós lelt a Zrinyi csapata. A kerületijén elfoglalt 5. helye jó reklám a csapatnak. Műit már közöltük, a vasárnapi frontharcos ünnepség miatt közönség szcmpontl>ól Nagvka. nizsa nem alkalmas bajnoki labdarugó mérkőzések lejátszására igy az ere. detlleg Ide sorsolt mérkőzését Barcson iátsza le a csapat. Mig pünkösd hétfő-jén Nagyatád meghívására barátságos mérkőzési játszanak. Hcméljük, liogy mind a Wét helyen becsülettel megállja majd helyét. Mindkét mérkőzés alkul-max arra, liogy a vezetőség uj erőket próbáljon ki, hogy a jövő bajnoki rajtnál, melyet már a sokkal erősebb egységesített délnyugati alosziályban játszanak, nrcg tudja álhü helyig a csapat.
Az NTE futballcsapata pünkösdhétfőn Zalaegerszegen játszik
A bajnoki küzdelmek befejeződtek a nyári szünet előtt néhány barátságos mérkőzést játszik az NTE. Igy héttőn a NyugaU II. osztályú bajnok ZTE ellen játszik barátságos mérkőzést. Ezen a meccsen kipróbálásra kerül néhány fiatal játékos is. Az NTE pünkösd hétfőn ebédután 1 óra 42 perckor induló vonattal megy és este érkezik vissza.

Közgazdaság
TtméiTtftxide
Rúzs tlszav. (uj) 77-es 11 00 -11 35. 78-u 11 I0-1145, 79-«» 11 20-11 W, 80 as 11 30-1165, dunánt. (uj) 77-ei 10 80-11 00 78-as 1095-t 11 10, 79-es 1105-1120, 80-as 11 15-11-30, rozs(uj) 6 40—650. — Zab I. r. 11 35 -11 66, ujtengerl tÍMÍnl«lf 9 55 -970.
Bertéiváiár
Fölhajt Ab 550. eladatlan 20 Elsőrendű 075 0 76, swxtett 074-077, sze delt közép 070 - 072, könnyű 064-0 68 első rendű öreg 064-0^6, ll-od rendű öíeg 0 60 - 0 62, angol süldő I. 0 80 0 88, szalonna nagyban 095-100, zair 1-20-125, bus 106-124. félsertés 098 1 06.
Kiadja a taptulajdonos Közgazdasági Rl. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
- Köztisztviselők részér* rendkívül előnyős buforrásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelbűn, hosszú lejáratú részletre, sőt kamat-mentesen is kaphAtók Kopsteln bútor* áruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Katonafelszerelési cikkek
tiizlek, altisztek és legényiég részére legolcsóbb bevásárlási forrás Belojmai júnom
Pk. 6600/1934. «i. 1933. vghtól 3032. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Vészi József, dr. Balázs Zsigmond ügyvéd által képviselt Kozmochemla rt. Javára 131 pengő 47 f. töke és több követelés járulékai erejéig a budapesti kir.
járásbíróság 1934. évi 324 694. sz. végsőiével elrendelt kielégítési végrehajtja folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi
december nö 27-én leloglzll, 1159 pengóre bccsOlt Ingóságokra 1 nagykanizsai kir. Járásbltósig fenll számú végzésével .t árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást ssenvedó lakásán, üzletében, Nsgyksnlzsán, Horlhv M.-ut I. ai. alatt, a lliefclt óizieg levonásával leendó meglarláaáia hatáiMtdl 1934. ávl májua hó 22. napjának délután I Arája tutellk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bátorok, berendelés árak stb. Ingóságokat a legtöbbel ígértnek készpénzfizetés mellett, esetleg btcsáron alul ls — de a kikiáltási ár kétharmadá nál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni.
Nagykanizsa, 1934. évi április 13 án.
Haán Gyula s. k.
kir. blr. végrehajtó, 21*8 mint bírósági kiküldött
KALAPOT SSÍSfi
- Divatos női kalapok P 2.S0-IAI. -
Festés, átalakítás. - Horthy Miklós-ut 13.
F*jkahr«aea a nsgyérdemli kosóaség llgyelssét
lina,
ahol legmegbízhatóbb és bétául? tiln-ben levő kályha a legolcsóbban be-szereshetó.
Vállalom avult munka sssksssrt siU-szltéiét. — A n. é kózOnsíg szíves párt-logásál kérve vagyok kiváló tizileUttel
özv. Tóth Józielné 2130 Örhái-utcs.
APRÓHIRDETÉSEI
0g,aa kifat.laáa,, kl írásbeli munkákban Is 1 irtsa, (elvétetik junius 1-én való belépésre. írásbeli slánlalok .Meg-Mzhstó" dmre e lap klzdóhlvatalába kuT-dendők. •
Eisaaiall ss elmull napokban egy kék kölölt gyermek-sapka Sllves megtalálót kérem Király ulca 38. alatl leadni. *
3 siobából álló Ira4ahalyla.g aion-nal kiadó a Nagykanlisal Tskarekpéni-tárnáL •
Kétsxobáa laké. olcsón, mellékhelyiségekkel, Magyar-U. 43 alalt I------
Csinosan bulorotoll azobs kolónbejáret-lal asonnal klaai*, Klnlasy u. II. •
Egy jókarbsn leví. .Br-a,a.i gyon olcsón eladó, Rikócsy u. 93. Viktornál.
Spiegel
F.ldUpvr kapható. Vlóa, Horthy Miklós ul fr, Jobbra. v
Villa Balstonlenyvesen, vssull megállóból kötelt olciói eladó. OyergyáY
Erzsébel-léi 17.
Elegáns fekete hiat., hajtó korsi ezer-siámok, stb. eladó. Balthyány-u. 10. *
tMdlIMsr, csillár, képek stb. slsdók. Caengery.ut 7. Hbmealer. 2090
Háromatobás komlotlos Miklós-ut 49. alatl av. > ■"
>
lakta Horthy e kiadó. 2US
ír. hanniltj o|.
„WmMmmrm*" kerékpár,___
aón eladó. Havas Dsák-tér 15.
K0ioa4a«aállí és ponyva legjulányo-asbb árban kapható Kelsaen Rsssi cégnél. Ugyanolt egy aaakmabeli klfulóftu azoa-nali belépéirs felvétsllk. *
Szépen bulorozolt atoai aioba elósso-bával, kulonbeJárattal junius 1-rc klsdó. Cwngery ut 9 2145
Hárssisaskás lakéi óaaxes mellék-helylséuekkel azonnal vagy augusztusra kiadó. Bóvebbet Melcier üvegkereftedéa. «
Bnlaiankaglánn négyszobás komfortos villa nagy kerllel kiadó. |B«vebbet Lukács gyógyszerésznél. *
Egy htaiaaelaát, kl Jól lud biciklizni, felvetlek. Kis alllóde. 2144
<
Iigjar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
ftWkahu ilkatera Muii tt u ouu találó fontakról. Éfnréitym tS*4. évi május hó IB-tSI kudn. .
ykantzsü—Budapest
ZALAI KÖZLÖNY
1934. má|us 19
4\'35 7 42 11*19
_______________ ia-ffí
12H Szam. v. 14 35 ! - 2051 ímiarr. 19-10 I . - nss
2248a|Molor kn. | 19*2 52-09
KSivatlan kocsik forgalma ■
Ai I20S/1301. tx. vonatokkal: egy 3. o. te egy élkezö kocal Pragcrakoig V. IS.—IX. 14-Ik egy 1, 2., 3, o. kocsi Ventlmlglla egy I., 2., 3. o, koca! Roma, csak IX. 19191 egy 1, 3. o. kocsi Rogaaks-Slalina VI. 23.-IX.Mg Ai 1208-1207. az. vonalokkal: egy 3. 0. kocái Velencze agy 1., 2.. o. koca! Róma egy hálókocsi Velencze, egy 2 , 3. o. kocsi Abbazla—Fiume, de caak
VI. 23.—IX l-lg
egy 1., 2,3. o. kocái éa egy hálókocsi Fiume Qyékényeaen ál. A hálókocai caak VI. 23.-IX. 15-ig, caak kedd, csütörtök éa azombatl napokon;
egy I., 2.-ÍS egy 3. o. kocsi Suaák, ugyancsak Clyéké-nyeaen át.
Aa 1231 a/1732. ai. vonalok közvetlen vonalok Nagykanlzaa-Keazthely között. A 2248/a 224l.\'a. az. vonatok közvetlen vonalok Nagykanizaa-Balatonazemea között. A 2241/a. az. vonat caak VI. 23.—IX. d-ig jzombaton éa ünnep oiólli napokon, mtg a 2248 a. az vonat VI. 24.-1X 9,-e közOlt caak vasár- és ünnepnapokon közlekedik. Az 1220/1219 az. vonatokkal egy I, 2. éa egy 3 o. kocái fut Budapeat-Zala-
közt.
Nagykanizsa— Az/alva o. h.
KMlaá- 41 ka. ért. tl.Mb.l- u^-b. M. Uftt*-béika. S...W-M,4lkd. Emu. || K**lná-M.I n ki.
1413 Sa. v. 5-00 6,93 7-21 »08 un, Motor „ „ 6-381 7-83
i«aa Motor 7-58 — 10-20 — un Molor — 790 - 1 1016
MM Sz. v. 13-42 — 16 06 — M15 Sz. v. 1003 11-27 — I 13-40
hm Sx. v. 16\'15 — 18-33 2010 1413 Kr v 13-40 15-70 - 18 00
im Motor 19 20 _ 2158 — 1411 Sav. — 1910 19-45 2142
1448 Sz. v. 21 17 — 33-41 — 144/ Sz. v. — 020 - 8-44
Aa 1447/1448. az. vonatok csak VI. 24 —IX. S-ig vaaár- éa Ünnepnap közlekednek. Közvetlen vonalréazt továbbítanak Siófokra.
Az 1427/1428. az. motorvonatok V. 19-191 VI. 23-ig éa IX. IC-tót naponta köz-Midnek, mlg VI. 24.—IX. 9-ig caak hétköznapokon közlekednek.
Az t4f2M42l. az. vonatoknál közvetlen I., 2. éa 3. o. kocái Zalaegerszeg—Buda-
pest déli pu. közótt.
Az I4I1V14I& az. vonatoknál közvetlen 2., 3.
o. kocái Wien—Pécs között.
i itaoiml- i bt..*. || pimr*
Nagykanizsa—Pécs
2420 I Sz. V. í 9 10 2414 Sz. v. 1393 MM I V<nr. I 18?0
rm
1604 ! 21 33
w 1801
Wl
2413 2421 I
TírvTl
Sz. v. I Vegy. i
[ piu.ii r a.ftt.í || Niukui.
443 II TCO" 14-14 16-04 19 20 || 2149
tt-15
1059
A 2414-3413. b. vonatokkal közvetlen Wien-Pécs-i kocsik futnak. A 2421/2421. sz vonatoknál közvetlen kocsik Pécs-Budapeal déli pu. között.
Nagykanizsa—Flume—Smdk (Oyékényesen át.)
Qyékényea érk. SoéTOyT\'-T 23 Í0_" 23 44
Gyékényes ind. | 2409 || Oy V. 4.50 IH
H 5-25
A 2408/2409. az. gyoravonatokkal közvetlen kocáik futnak Budapeat déli pu. Fiume ás Suaák között.
Nagykanizsa—Budapest keleti pu. (Gyékényesen dl.)
21*00 II 21-45 || I I 2447 || Sz. v. || 717 Nagykanizsa—Murakereszlur és Kotortba zMu.1
II 7-M
CVMÍíh^Hí, RÓ»» 23 30 (jPlume, Róma
120711 Qyora IIMm, Vtftacza 2497||t. ». u. k|Í M.-Kere*ztui 12011| Oyors Röm«, V.ntimlgli,
Az 1208.1207., 1201/1202. sz. vonatoknál a kötetlen kocsik ugyanazok, mint • .Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattlak.
A 2492/2497 az. vonatok csak 3. kocsiosztályt továbbítanak. A jugoszláv személyvonatok csak Murakercszturig, Illetve Murakereszturtól közi. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal Óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A Nagykanizsáról induló személvvonatoknak Murakereszturon azonnal van csatlakozásuk a jugoszláv személyvonatokhoz.
■•flykamiz salak találkozóhelye aa
István király Szálloda
Budapeat, VI., Podmaniczkj-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telelőn: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi lutés, folyó hideg-meleg viz, Iáit, telefonos szobák. Tel)Mkomfort. A szállodában élterem, kávéház és american bar
PONYVA raz?8
yr « rr legmegbízhatóbban L, O A IV HIRSCH és SZEGŐ-nél.
Hirdetmény.
Az Önkéntes Tűzoltó Testület 1 db. 1—2 lóerős elektro motort szerez be. Szóbeli vagy Írásbeli ajánlatok a Testület parancsnokságához teendők meg. ,,M Parancsnokság.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.874/1934.
HIRDETMÉNY.
Értesítem a fürdőző közönséget, hogy jó idő esetén a városi strandfürdőt f. hó 20-án, Pünkösd napján reggel 7 órakor megnyitom.
Nagykanizsa, 1934. évi május hó 18-án.
„i Polgármester.
HWRlO «»0 W* NUVtf. \' ItfMUSÚU
aí unxiű fviiito cuintái o vfjtio KMntzonuo
ÖVAKüOíUHK a cu/jumhímÍ.™ HUmt ZÖUJ POROKTÖl o KMúuunu\'.iuTisrv u> mxKtn w wouma* A rma*
» THONVL\'
MnVnttCN vtu uiiw aríf\'.l\'H* tt atórttrunTvOa uu>
NOSP3ASEN v^TUTOKIL Levéltetvek ellen: P R O N I K O L
Kapható:
ORSZÁGJÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi szerek atb. keiefikedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Telefon 190
Nagy férfiing-vásár
Tropikál-, sport- és apacslngek
remek színekben, óriási választékban
3 pengAtfil 12 Pe ngfiig
minden árra. Caak • Is 6 ra n(u áruk II
förónyai Divatáru&öx
Horiöy Mlklós-ut 1. VároaOúx-paloía.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonkint 20 fülért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában Fö-üt 5a
valamint,
Krátky GyBrgy és ifj. Hiraohler Miksa dohány-árudájában, Fiachal Ede és Schlesa Testvérek
könyv- és paplrkereskedésében, Horváth József njságárudájában.
(NjómatoU a taptutajdonos Közgazdasági R.-T, Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata\'könyvnyonidájában Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
74. évfolyam 113 szám
Nagykanizsa, 1934. május 20, vasárnap
Ara 12 \'illír
ZALAI KÖZLÖNY
fMikeiatfaéf íi kiadóhivatal; főút 5. aaiai. Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
rauriRAI HtMLAf
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöfizetéii ára : egy hóra 2 [xngő 40 Iliiéi Sicrkeiitőségt éa kiadóhivatal! telefon: 78. n
Pünkösdi gondolatok
Irta: Kaimra Ferenc
.És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakorattal együtt valának." Apóst, cselek. 2 rés*.
ötven nappal ezelőtt az ébredő tavasz friss erőinek mámorában s az örök feltámadás ünnepi hangulatában bizó hittel hirdettük e helyen : »VUág optimistái cgy?sülje-t3k /«
Szavunk az önmagára talált emberi lélek győzelmi harsonája volt, egy uj Manifesztum, mely milliókat szóllitott a bizakodás zászlója köré.
Felvetettük a kérdést : Mi ez, suggestió, önáltatás vagy komoly gazdasági jelenségekre támaszkodó optimizmus ? !
Azóta hét hét telt el. A rügyfakasztó tavasz korai nyárba olvadt s a perzselő nap sugarai majdnem felégették lelkünk éledező optimizmusát. Kórusban fonódtak az esdeklő,hangok és esőért ostromolták az eget. És ha rövid időre is, de megnyiltak az Ég csatornái, hogy uj életerőhöz segítsék a lankadt vegetációt. És a már-már kétségbeesett világ újból megnyugodott, mert szertelenek a léleknek hullámzásai. Bizakodás és gyötrödés futó felhők gyanánt vonulnak el örökké nyugtalan firmamentjén. Optimizmus és pesszimizmus percenként váltogatják egymást ra^ta. Betegesen érzékeny a kor emberének lelke. Mindenre reagál. A világháború nagy földrengése ugy megrázta lelkünket, hogy azóta nem találja meg régi nyugalmi helyzetét, örökös izgalomban élünk. A megpróbáltatások napjai szakadtak ránk. Ez a generáció a mártírok vértanuságát szenvedi. Husz év óta alig volt nyugodt pillanata az emberiségnek. A frontok volt lakói, akik ép ma szentelik fel városunkban gyönyörű uj zászlójukat, még csontjaikban Jiordják az émberfe-letti fáradságok, nélkülözések és Menvsdéiek emlékeit, az ifjúság, az uj generáció pedig, melynek bölcső je ágyuk és kézigránátok pokoli koncertjében ringott, tétován, bizonytalanul, szárnyaszeget.en botorkál a jövő felé vezető uton.
Mindez nem nagyon alkalmas arra, hogy az optimizmus igéit hirdesse
a gazdasági élet napi eseményei, a világpolitika áramlásai, a népek nemzetközi érintkezésének zökkenői? A leszerelési konferencia sorozatos kudarcai, a titkos és nyilt fegyverkezések ?
Csoda-e, ha a nagy megpróbáltatásoktól megviselt emberi lélek könnyen inkiin\'ál a pesszimista in-lekcióra? Nem természetes-e, hogy a világ nagyobbik fele kezdte elveszíteni hitét az emberiség regenerálódásában ?
Ja az ötven nap, mely húsvéti szózatunk óta eltelt, ez sem hozott enyegesebb változást. Hiába, a vi-ag csak nagyon nehezen gyógyul. U2 gyógyul! Ez tagadhatatlan. És
ha nincsenek is konkrét eredmények, adatok, szimptomák, melyek ezt kézzelfoghatóan alátámasztják, valamennyien érezzük, hogy van valami, ami a levegőben vibrál, a szivekben zsong, a lelkekben duruzsol, ez az egyn? erősödő reménykedés, hogy a szenvedések, nélkülözések pohara betelt, hogy jön, mert jönnie kell az Igazi megváltásnak. »Már dereng,* olvastuk a napokban a magyar hitélet egy kiválóságának ajkáról a biztató prognózist. Pedig
akinek ajkáról ez a lírai nyilatkozat elhangzott, egyike legóvatosabb pénzembereinknek. A hit megváltó ereje viaskodik itt a meghasonlás a kétségbeesés démonával.
Nem gazdasági erők, hanem lelki tényezők párviadalából fog megszületni az emberiség reneszansza.
Ne klcsenyeljük le tehát az optimista erők föltörését, még ha azok nem mindig a gazdasági javulás talajából nőnek is ki. Az, hogy az optimizmus általában már szóhoz jut-
Jugoszlávia a genfi magyar panaszok miatt nem küldi el tornászait Budapestre
Belgrád, május 19 Tekintetlel a magyarok genfi lépéseire, a jugoszláv szokolok szövetségének Igazgató-bizottsága elhatározta, hogy a jugoszlávok nem fogadják el a budapesti tornász világbajnokságra szóló meghivást.
A szövetség közölte ezt a határozatát a Cseh és lengyel szokol szövetségekkel, valamint a bolgár és román hasonló egyesületekkel, ugyanilyen állásfoglalás meghozatala végett.
Ostromállapot a szófiai utcákon
Kormányválság, katonai megszállás, letartóztatások Bulgáriával megszakadt a telefon és távirati összeköttetés
Belgrád, május 19 A szerb bolgár határról érkező jelentések szerint Szófia utcáit csendőrök szállták meg és a várost erős karhatalmi alakulatok vették körül. Senkit nem engednek be a városba és senkit nem engednek ki onnét. A lakosságnak tilos a házaikból az utcára kimenni. Az egész szófiai helyőrséget mozgósították. Időnként gépkocsik száguldanak végig a városon és a különbözö utcákon katonai és rendőri közegek letartóztatott egyéneket s/.állitanak a rendőrségi fogházba. Á hirek szerint délelőtt 11 órági többszáz embert tartóztattak le és vittek fogházba. A délelőtti órákban a külföld felé megszakadt minden távirati és
távbeszélő forgalom. Csendőrség és katonaság átkutatta a gyanús városrészeket, ahol mindenkit Igazoltattak. Azt hiszik, hogy az esti órákban megszűnnek a kivételes intézkedések.
Szófiából érkezett későbbi távirat szerint a király rendelettel felmentette Mussanov miniszterelnököt, egy másik rendelettel Georgiew Kimov volt vasutügyi minisztert miniszterelnökké és ideiglenes külügyminiszterré kinevezte, a harmadik királyi rendelet tartalmazza a kormány kinevezését.
Más távirat arról számol be, hogy az egész ország nyugalommal vette az uj kormány kinevezését és rendzavarás sehol sem történt.
Az általános felbomlástól menekült meg Bulgária a hadsereg segítségével
Szófia, május 19 Hivatalosan közlik az uj kormány kiáltványát, amelyet a nemzethez intézett. Megállapítja a kiáltvány, hogy a párt-kormány rendszere teljesen cső. dót mondott a politikai párlok szélsőséges széltagozódása, a belső és sz« mélvi viszálykodások folytán. Ez a helyzet megfosztotta erkölcsi erejétől a társadalom tömegeit, meggátolta az állam inlézpiéoyeit a r.\'ndes működésükben és már-már azzal fenyegetett, hogy az állam ellen fordul. Minthogy lcheieilcnné vált olyan állandó kormány létrehozása, amely szembe tud szállni a komoly nehézségekkel, szűk-ségessé vált, hogy pártokon kivül. nemzeti kormány alakittassék. Ez az átalakulás a hadsereg segítségével vég-liement anélkül, hogy az általános fel-bomlás bekövetkezett volna. A kiált-
vány a jövő programját Ismerteti ez-után. Költségvetési egyensúly, uj jövedelmi források biztosítása, nagyipar szabályozása az ország szükségleteinek megfelelően, az árak csökkentésével, a közhatósági tekintély helyreállítása, békés viszony a hatalmakkal, a jzom-szédokkul és a kapcsolat helyreállítása a szovjettel.
Nem követtek el merényletet a király ellen
Budapest, május 19 A budapesti bolgár követség közli, hogy telefon-összeköttetésbe lépett szombaton délután Szófiával és megállapította, hogy a hirek, mintha Bulgáriában zavargások volnának és hogy a király ellen merényletet követlek el, teljesen alaptalanok Bulgária egész tc-rületéu nyugalom vau.
hat, nagy eredmény. Hagyjuk fejlődni, megerősödni az emberiségnek azt a hitét, hogy a mélyponton Immár tul vagyunk s újból elindultunk felfelé. Ha minden ember lerázza magáról az önbizalmat fojtogató pesszimizmus terhelt s bizó lélekkel fordul egy uj megújhodás lehetősége felé, higyjük el, a világ valóban meg fog javulni, mert a lé- » leknek csodálatos a hatalma !
Tizenkilenc évszázaddal ezelőtt tanítványai szemeláttára felszállt mennyel atyjához az isteni Mártír, de Ígéretéhez képest elküldte nekik pünkösd napjára a Szent Lelket, hogy eszüket megvilágítsa, hitüket megerősítse.
«És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zugó szélnek zendülése*, mikor a Szent Lélek leszállt a házba, ahol az apostolok ültek és »mindnyájan egyakarattal együtt valának*.
A Szent Lélek felgyújtotta hitüket, mely azóta örökké lángolt és csodákat müveit. «...és hozzájuk osat-lakozék azon a napon mintegy háromezer lélek...*
így ezerkilencszáz évvel ezelőtt!
S ma is mintha láthatatlan magas-1 Ságokból -szentlélek alakjában a földre szállt volna az optimizmus, a hit, a bizakodás tüzes nyelvű madara, mely bevilágit a lelkek sötét kamráiba és éltető fénysugarakkal ragyogja be a misztikus erőknek ezt a csarnokát.
Mintha egy uj szentlélek hivta volna fel a lélek mélyéről azt a szózatot, mely uz egész glóbusz felé a megváltás igéit harsogja.
Évekkel ezelőtt magunkra maradtunk. Elszállt körünkből valami, aminek áldó keze ébren tartotta hitünket. Már-már meginogtunk a Mester tanításaiban.
De most mintha egy uj Szentlélek szállt volna le közénk ! Minden ki hinni, mindenki bizni kezd !
«És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel és kezdenék szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok* És mi is ennek a kornak gyermekei, mint amaz ősrégi elődeink, szólni kezdünk, ki-ki a maga nyelvén és hirdetjük mindenfelé, amerre emberi hangunk csak eljut: «Térjetek meg mindnyájan.* Vége van a hitetlenségnek, a kétségbeesésnek, a letargiának, vége van a pusztító gazdasági válság sötétségének, gyilkos éjszakájának.
Már dereng...
Egy uj ut előtt állunk. Az ut felfelé vezet...
Hogyan juthatunk fel a hegyre ?
Ha az apostolok módjára •mindnyájan egy akarattal* együtt leszünk abban a megdönthetetlen hitben és bizakodásban, hogy a válságnak vége s kezdődik egy uj kor, mely gazdasági jólétben és kulturában kárpótolni fog bennünket két évtized minden gyötrelméért. Pünkösd gyönyörű ünnepén a Szent Lélek tüzes nyelve erősítsen meg bennünket ebben a hitünkben...
Egy halasztó határozattal bezárult a Népszövetség tanácsának ülésszaka
Genf, május 19 A Nemzetek Szövetségének tanácsa szombaton délután ülést tartott. A Saar-vi^éki népszavazás ügyében az olasz delegátus indítványára ugy határoztak, hogy - mivel a tárgyalások még nem fejeződtek be -azt a legközelebbi rendkívüli ülés tárgysorozatára tűzik. A tanács ezután hosszú cerimoniális aktussal befejezte ülésszakát.
Horogkereszlesek é* kommunisták szaggatják fel a színeket az osztrák vasúti vonalakon
Bécs, május 19 Lajtaujfalu és Pándorujfalu vasúti szakaszán, Innsbruck- és Arlberg közötti vasúti szakaszon, Bécs és Klagenfurt közötti szakaszon, a Lajta melletti Bruck környékén és egyéb vasúti szakaszokon ismeretlen tettesek az elmúlt éjszakba vágányokat és síneket felszakították. A Herényietek sehol sem jártak súlyosabb kimenetelekkel vagy katasztrófákkal. Valószínűleg a kisiklásokkal akarták meggátolni a\'vasúti forgalmat. A merényleteket részben kommunista, részben pedig nemzetiszocialista műnek tulajdonítják. A tettesek kézrekeritésére 2000 shillinget tűztek ki.
Olcsóbb lett a telefon a járási székhelyek körül
Budapest, május 19 A budapesti és vidéki telefonhálózat központjaitól számított 1B km körzetben lévő helyiségekben (az u. n. nullás díjövben) Budapest körül reggel 8 órától 12-ig egy 3 perces beszélgetés 70 fillér, vidéki központok körül 80 fillér. A kereskedelemügyi miniszter junlus 1-től a járási székhelyek körül 15 km sugárban eső községekre is kiterjesztette ezt a kedvezményt. (Eddig 1 P volt egy beszélgetés.) Este 6-tól 8-ig ezeknek a dijaknak fele fizetendő.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologial meg-figyelő jelentősek: szombaton a hőmérséklet: reggel 7 órakor -f 14-2, délután 2 órakor -f 19-4, este 9 órakor + 162.
Felhőzet: Reggel és délben borús, este felhős.
Szélirány: Reggel, délben és este északkeleti.
(ÉJtzakal jédti%rkrtts) « H«i«ceeM-glal Inttratiilinfl mmi» IG órákon Változó felhőzet, északi légáramlás, egyes helyeken, főleg északkeleten még kisebb záporesők. A hőmórséklot lényegesen nem változik.
és tüdőbaj, görvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és furunku-lózis eseteiben a mindig kellemes hatása természetes „Ferenc Joxíef" kesettiviz az emésitőcsatornát alaposan kltlS7tilja s a gyomor ég belek működését kitűnően szabályozza. Hírneves európii éa amerikai klinikusok luberkulótikus egyéneknél tapasztalták, hogy a beteg, ég kezdetén jelentkező székrekedések a Ferenc lóxseí vit használ Ma folytán lényegesen enyhülnek.]
ZALAI KÖZLÖNY
A városháza rendet kíván teremteni az ipartestületi válság kérdésében
Tegnapi híradásunk az Ipartestük lét elnökségének válságáról, az egész városbari feltűnést keltett- Mindenki kíváncsian várja, ml következik most. Vannak, akik a jelenlegi elnökség helyére más neveket emlegetnek és mások az ipartestületi válság sima lefolyását jósolják.
Dr. Krátku István polgármester, akiben a nagykanizsai iparostársadalom mindenkor megértő támogatóját találta, kijelentette munkatársunknak, hogy őt is meglepte a váratlan fordulat, ami lemondásra késztette az elnökséget. Hangsúlyoz-
ta, hogy erélyes kézzel kiván rendet teremteni, hogy az Ipartestület zavartalan működését, az iparos érdekekért való folytatólagos munkát és a testület anyagi érdekeinek megvédését biztosítani lehessen.
Krátku polgármester és dr. Higyl Lajos főjegyző, mint iparbiztos, eddig is minden emberileg lehetőt elkövettek az iparosbéke biztosítása érdekében, most, ugy látszik, a városháza el van határozva, hogy az erélyes kéz politikájához folyamodik.
A viz és csatornadíjak leszállítása és a lakbérfizetést Igazoló ktnyv-rendszer mellett foglaltak állást a nagykanizsai háztulajdonosok
A nagykanizsai háztulajdonosok elnök itanácsa Dobrovlts Milán v. orszgy. képviselő elnöklete alatt ülést tartott. Az elnöki tanács egyhangú határozattal állást foglalt, hogy a csatorna és vizdlj megtakarítás összegét a városi költségvetésben a csatorna és vizdlj leszállítására kell fordítani. A zárszámadásban a vízműnél 80.872 pengő, a csatornaműnél 32832 pengő megtakarítást látnak, azért az a javaslatuk, hogy a vizdlj 1934. január elsejétől visszamenőleg 25 százalékkal, a csatornadijat az alapdíjnak fél százalékával, a használati dij üzlethelyiségek után fél százalékkal, lakások után 1 százalékkal mérsékeltessék.
Kérik a polgármestert, hogy a városházán és a városi bérházaknál az üzletek és a lakások után a további bérmérséklést szüntessék be, mert a háztulajdonosok óriási köz* terhek alatt roskadoznak és a további bércsökkentések már indokolatlanok. Egyidejűleg a háztulajdonosok akként határoztak, hogy a J>ér leszállításodat az egész • vonalon beszüntetlld mert a közterhek <^yan fokban emelkednek, hogy a háztulajdonosok képtelenek a legszükségesebb tatarozást elvégeztetni.
A nagykanizsai háztulajdonosok kívánságaikat memorandumban terjesztették fel a polgármesterhez.
Elhatározta az elnökség, hogy a háztulajdonosok között legközelebb
1084, május 20.
V A o^6"***. J
asprín
Ll. fi4" : I
bevezeti a házbérfizetési könyvecske-rendszert. A könyvecskékbe minden bérfizetés be lesz vezetve. A feketelista rendszert ellenben elejtették. Elhatározták^ hogy üres lakások, valamint kiadott lakások be- és kijelentésére, vizdijak bevezetésére stb. egységes nyomtatványokat rendszerisetenek és azt á nagykanizsai háztulajdonosok rendelkezésére bocsátják egységes eljárás végett. Egyéb terveiket a legközelebb összehívandó nagygyűlésen terjesztik a háztulajdonosok elé. A város háztulajdonosainak megszervezése Dobrovits Milán vezetésével utcáról utcára történik.
A háztulajdonosok összes hivatalos közleményeiket és értesítéseiket a Zalai Közlönyben fogják közzétenni.
— (A gőzfürdő) pünkösd vasárnap délig nyitva lesz, c nap délután és pünkösd hétfőn jKsdlg egész nap zárva marad.
Mindenben
legolcsóbb
Ital m«|u» 20
2ALAIKOZLONY
a
Egy flveg Igmándi mindig o:thon legye n, hogy ha >zUKség tan ra gyoimn »enilhe»sen I
a világ legjobb keserüvige 1
Figyelem: Az fginándl keserűvíz kii, három ás fái deeU üvegekben Is kapható I
Qyomrunkon ál vezet az egészség utja, ha néha elromlik Igmándi |avit|al
Nagykanizsa ünnepélyesen fogadja az angol cserevonat utasait
Nagy napja lesz május 23-án dél-után Nagykanizsának. Akkor érkeznek a trianoni határállomásra a délután 17.30 órakor érkező trieszti gyorsvonattal az angol cserevonal utasai. Az utasok között vannak előkelő angol államférfiak, akik eddig is lepnesszebb-inenőleg exponálták magukat uz angol p\'rlamcntben a magyar igazság érdc. kében, ezenkívül az angol köz- és gaz. dasági élet számos tényezője, hogy. itt a helyszínen ls tanulmányozzák a m\\y gyar kérdést, az országot és\'népét. Nem mindegy lehát ,hogyan fogadjuk őket abban az ünnepélyes pillanatban, amikor a porbus\\ijlotl ország erőszakos halárára lépnek.
Nagykanizsa város hazafias közönsége ebből az alkalomból ünnepélyesen fogadja a magyar nemzettel szemben baráti készségei és megértést tanúsító angol nemzet képviselőit. Az álU)i más ld lesz díszítve virágokkal, angol és magyar lobogókkal Metzger István gyárigazgató angol nyelven tolmácsolja az angol előkelőségeknek Nagykanizsa közönségének üdvözletét, majd a Le-venlezcnekar az angol hlmnuszt játsza.
A város vezetősége felkéri Nagykanizsa közönségét, hogy ebből az alka-kimből minél számosabl>an jelenjenek meg a pályaudvaron az angol vendégek fogadására.
Ne kQldjQk leányainkat külföldre 1
A külföldi Iskoláknál többet nyújt a budapesti
baAr-madas
REFORMÁTUS LEÁNYNBVELÖ1NTÉZET.
Alapos nyelvi kiképzés. Internátus. Líceum. Továbbképző, Gyors- és gép-Irő, frtzö, varrótanfolyam. Buda legszebb és legegészségesebb helyén, II.. Lóránty Zsozaánna-ut 3. Teljeeen modern berendezés. Mérsékelt árak. Kívánatra értesítőt küld az Igazgatóság. 2176
A frontharcos zászlószentelés
f sorrendjét illetőleg a Zalai Közlöny szombati száma és a meghivón levő tudnivalók adnak felvilágosítást. Félreértések elkerülése végett ismételten a következőJcet adjuk mélyen tisztelt vendégeink szíves tudomására : Eső esetén a táborimÍ9e elmarad, helyette háromnegyed 9 órakor a felsőtemplomban kezdődő mise keretében történik a zászlószentelés a róm. kath. egyház részéről. A misét Caótht Géza apátplébános őméltósága celebrálja. A zászlószegek beve-rése 10 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Mindazok részére, akik a díszközgyűlésen való részvételi szándékukat Írásban bejelentették a . rendezöblzottságnak, ülőhelyről gondoskodás történt, a rendezők a kijelölt helyekre vezetik az érkezőket. Kérjük meghivott vendégeinket, szíveskedjenek helyeiket a meghívóban és a Zalai Közlönyben közölt időpontban elfoglalni és tor-ódások elkerülése végett ugy a. felsőtemplom előtti téren, mint pe-J»8 a díszközgyűlésen a rendező-bizottságnál megérdeklődni a részükre kijelölt helyet.
A rendezőblzottaág.
VI. bérleti hangverseny Németh Mária ária- és dalestje
Hosszas tárgyalások után bizonyosra vált, hogy a legnagyobb élő énekművésznő a bérleti hangversenyek utolsóján megjelenik a kanizsai pódiumon. Szülőföldje iránti szeretetből határozta el, hogy 1 napot kiszakít drága idejéből és a kanizsai közönségnek gyönyörűségére, a hangversenyéletnek ünnepnapot adjon kanizsai szereplésével.
Németh Mária, a zalai születésü kamaraénekesnő ma a kontinens egyik legkeresettebb énekmüvész-
nöje. Június 4-én először lép fel za lai földön városunkban. Kanizsa műsorán színpadi szerepeinek leg értékesebb operáiból áriákat éneke és egy csokor szebbnél-szebb ma gyar müdalt, Ábrányi Emil, a m kir. Opera volt igazgatója zongora kíséretével, aki a saját operáját, a «Köd király, fantáziáját is előadja, Jegyek 2 pengőtől Mair könyv kereskedésben már válthatók.
(«)
Ezer pengős fényképpályázatra hivja meg Nagykanizsa amatőrjeit a Tükör
A Zalai Közlöny és a Tüköré gyüt tes előfizetői a Franklln-Társula nagy képes folyóiratának májusi számából értesültek arról a harminc értékes n^\'ydljjal és számos juta lommal díjazandó ujabb fényképpé lyázatról, amellyel a Tükör el ismerésreméltó áldozatkészséggel — ismét nemes vetélkedésre szólítja a magyar amatörfényképezők legjobbjait.
"A szép magyar nyár» - ezt a
témát adja fel a pályázóknak a Tükör, tehát olyan felvételeket vár tőlük, amelyek a magyar tájak nyári szépségeit, a nyári munkát, a nyaralás mulatságalt, a fürdőéletet mutatják be. Városunk amatőrjei körében bizonyára élénk visszhangra talál ez a művészi és nemzeti szempontból egyaránt jelentős pályázat és sokan lesznek, akiket munkára serkent a pályázat győztesét megillető első dij : kéthstl ingyenes nya-
%-B MM costume-re
ruhűri
í complée-ra


Lenvászon
a nagy divat I
Nyári divatujdonságuk legnzigyobb választékban

KIRSCHNER MÖR
divatáruházában.
8oqgco
* autóban van rádió■
ralás egyik legszebb magyar vagy külföldi fürdőhelyen.
Minden amatörfényképész résztvehet a Tükör pályázatán, akár több képpel is, de csak olyan képekkel lehel pályázni, amelyek eddig még nem jelentek meg folyóiratban. A Tükör szerkesztősége sokszorosításra alkalmas, fényes másolatokat kér, legalábbis 9-szer 12 cm. méretben. A pályázat 1934. jullus 10-én zárul, de a pályamunkák közlése már a Tükör junlusi számában kezdetét veszi.
A magyar fotóművészet amatőrjeinek ujabb mérkőzése a Tükör gyönyörű illusztrációit előreláthatóan sok szép művészi fényképpel fogja gyarapítani és ezért a nagyszabású, versenytől nemcsak a részt vevők, hanem a Tükör olvasóközönségig sok élvezetet és gyönyörűséget vér. *
Emlőkéztető
(Május 2#. A frontharcosok zátótó^n-telési ünnepélye.
A felsőkereskedelmit végzettek szövetségének közgyűlése 3 órakor az iskolában, este 8-kor vacsora « Koronában.
A polgári iskolát végzettek 10 éves találkozója délelőtt 10 órakor a polgári iskoláUau, 8 órakor közös vacsora az Iparoskör alsó helyiségében. MAJtu 21.
Tomász-ünnepély délután 5 órakor a Zrinyi pályán.
Kertmegnyitó ünnepély a Kathollkus Legényegyletben. Május M. Turista Egyesület alakuló-gyűlése.
A Kath. legényegylet kirándulása Légrádra. »
Dulosverseny és zászlószentelés Kis-komáromban.
A Turista Egyesület ismerkedési estje fél 9 óraikor a Polgári Egyletben.
Május 11. Kereskedelmi Alkalmazottak nyári mulatsága.
Turista Egyesület alakuló közgyűlése délelőtt 11 órakor a városházán, június 3- lzr. I.eányegyK\'t kerti raulat-
; >ága az iparos székház kerthely,.
Szórakoztató-est a Katii. Ugónyegy. let kérthelyiségében.
Az I. és II. körz. cl. iskolák torna-ünnepélye a Zrinyi sportpályán 4 órakor.
Június 4. VI. bérleti hangverseny (Né-
\' m«th Mária) az Ipanosszékházban fél 0 órakor. Junkra 19. Tűzoltók jtotálisa az ipa. r0s székház kerthelyivé gében.
17- lzr. Jótékony Nőegylet templomi ünnepélye.
ZALAI" KOZLONV
1634 májúi 20
KOZMETIKA
Rovat verető: Pollák Sarolta (Budapest)
A napfény kozmetikai hatása
A nyár legaktuálisabb problémája a napfény kozmetikai hatása. Itt nemcsak olyan esetekre gondolok, amikor direkt napfürdőzés közben éri testünket a nap, hanem arra a számos kellemetlenségre, amit a mindennapi levegőn tartózkodás alatt bőrünknek a naptól el kell szenvednie.
Sohasem látok annyi feszülő, érdes, hámló bőrt, mint a nyári szezon kezdetén. A hölgyek nem tudják mire magyarázni ezt a hirtelen rosszabbodást és fejcsóválva mondják, hogy még se úszni, se evezni nem voltak, tehát érthetetlen, miért van állandó felégett érzésük. Arra többnyire senki nem gondol, hogy az ultravlolett sugarak hatása olyan gyors, hogy egy rövid séta elegendő a hófehér bőrnek, hojy annak kellemetlenségei egy egész szezonra kihatnak. Az intenzív napozástól el lehet tiltani a hölgyeket, adott esetben, de ez nem elég. Meg kell oldanunk a nappali levegőn tartózkodás problémáját ls. Alkonyi életre a bőr érzékenysége miatt mégsem ítélhetjük a nők egy részét.
A napfény hátrányos hatását a bőrre elkerülhetjük megbízható fényvédő szerek állandó használatával. Fényvédő krémmel átkenjük a bőrt és erre rá jön vastag rétegben a bőr színének megfelelő fényvédő púder. Ez alatt a védelem alatt nyugodtan folytathatják megszokott életmódjukat az érzékenységre hajlamos egyének. Kikötésem csak egy : rendszeres napozás teljesen kizárva.
Pontosan ez az utasításom szeplős, májfoltos bőrnél is. A legtöbb nő arcán csak a rendszeres napozás által jelentkeznek pigment lerakodások ; ha elég óvatosan tudja kerülni a napot, ugy a bőrt teljesen megóvhatja a kellemetlen elváltozásoktól.
A lesülésnek egyatlen célja lehet a gyógyító napozás. Ilyenkor jogos a négerbarnára sülés. Egyébként egészséges nők számára kozmetikai szempontból semmi célja nincs a megbarnulásnak. Ha mindenképen barnák akarunk lenni, ugy ezt csak fokozatosan szabad elérnünk. Rendszeres napozást 10 perccel kell kezdeni és fél óránál tovább nem tarthat. Főleg az arcot és a dekoltázst nem szabad hosszabb ideig a nap fényének kitenni. A nyak körüli frész az arcbőrrel egyforma érzékeny, hosszantartó napozás után felég és mélyen ülő barnás foltokat kap. Ez az elváltozás sokszor egyik nyártól a másikig sem fehéredik ki és lehetetlenné teszi a kivágott ruhák hordását.
A napozás lényeges befolyással van a hajszálképződésre. Az azelőtt kicsi pehelyszálak a napfény hatása alatt megvastagodnak és erős fekete szálakká válnak, azoknál, kik erre hajlamosak. Az erősebb szőrnövés elkerülése végett helyesebb, ha a napot kerüljük.
A rovatvezető üzenetei*)
Idege*. A bróm .gyakran okoz pattá, násokat. Ilyenkor egyedüli megoldás abba hagyni a gyógyszer szedését és mással pótolni. Amint a szervezetre mérgező hatású anyag elmarad. a pattanáské.pződés is megszűnik. Ha még pár hétig szednie kell, ne nyugtalankodjék, fő, hogy idegileg megnyugodjék, a kozmetikai kikurázás ezután sem lesz későn.
*) Érdeklődő lovolekot(névaláirá« nem wttkségea) a szerkesztőség elmére kérjük címezni. Cégeket nem ajánlunk.
Uraim!
■ r
\\ D olcsó elegáns
TropicnI öltöny P. 33—
Gyapjú íropical mertek után 48 —
A legfinomabb nyári szövet-különlegességek legnagyobb választékban.
ruhaáruház uriszabóság
Mig a selyem eljut odáig...
Tárol keiden, kies (apán (ligeteken van a selyemhernyók hazája, ahol ligetek fáin vígan lenyéizlk milliárd ét milliárd hasinoi állal. Mandulaszemű leányzók éa aárga bronzszínű fiuk gyOjUk a fákról (a nagy kosarakban viszik haza a gu-bókat. Mint valamikor nálunk ■ fonóiban, vlg nótaszó mellett, ügyesen és villámgyors kézzel ■ gubózzák kl a selymet <!s mololázák fel a végeszakadatlan szálakat, — hiszen cgy-w gubón 2300 méler, sót annál hosszabb selyemstál Is van.
Ósldök óla Japánban ezen nemet anyag képezte a ruhák főkellékét, aronban oly sok terem belőle, hogy saját maguk nem lud|ák elhasználni, hanem nagy bálákba csomagollak és markos túlik hátukon hajókra nordjak. Egy-egy hajó oly nsgy, hogy 30 vagon selymet Is könnyen bekebelez és szállítja tarka-barka népséggel fedélzetén India felé A hajó jo útban 3 hét után ér a Vö-röstengerhez, hogy további 4—5 nap után Port-S^d érintésével elhagyja a Suez-ctaiornit és a hj|ó orra a civilizált világ felé veazl ut-|ál. Alig máafél nap ulán feltűnik Görögország sziklás partvidéke és a rakomány Európába érkezeit. A hajó bekanyarodik a Jónl tengeib:, áthalad az Oirantól szoroson ét az Adriába fut be, melynek partjain düledező romok még ma It hirdetik a régi görög él római világ nagyságát. Kopár dalmát partvidék mellett \'tálad a hajó, hogy végül elérje Triest kikötőiét, ahol méltóságteljes latsutággal klkót.
Ltrmát olasz munkások várják már a terhet, hogy azl kirakhassák éa a parton prüizkőlő óriás mozdony készenlétben áll, hogy a kietlen Karsz\'on keresztül átvegye a s,állítás munká|át. Dunántul lankáin keresztül a küldemény végre megérkezik Budapestre és a vagonok külön Iparvágányon befutnak a gyárudvarba, ahová megérkeznek a vámhatóság emberei li él megkezdődik a vámvizsgálat.
A vámhatóság elvámolás után megadja a kirakási engedélyt, szorgos munkáskezek csomsgolják kl a nehéz bálákat és viszik az aranysárga, finom ropogós anyagot a gyárba. A selyem a fehérítők katlanába kerül, ahol lüitörgő forró el-lárás mellett fehérítik, mely toriura 24 óráig tart és ez Idó alatt leolvasszák a selyemszálat fedó nyálkát, hogy szép, hófehér színűvé varázsolják. Ilyen állapotban kerül a legtöbb selyem feldolgozásra. Következnek az ortózó ét céraázó gépek ezernyi serege, melyek pódrik, sodorják a lelymeljés előkészítik a •zövéthez. Csinos fiatal lányok ülnek a kattogó azövöizékek melle II ét amíg a liajócska vidáman, nagy cialtogásssl ugrik villámgyorsan, addig a vég letyem óramutató lassúságával csavarodik a azövöszék mögötti hengerre.
A 120 méter hostzu selyemvégekel Ismét erőt férfikezek venlk át ét alacsony kii kocalkon a festődébe tolják. Itt megint nsgy katlanokba kerül a selyem, hogy végül elkészüljenek a szivárvány minden színében pompázó ét a hölgyek állat annyira kedvelt, ilmulékony selymek, melyek oly h ilásosan érvénye-•lilk a női alakot.
A kétz selyemvégek a ctomagoló osztályba kerülnek, ahol ügyet női kezek adjuszlál|ák az egyes dsra-bokat és tolókocsikon vlizlk át a szállításra kész végeket a raktárba, illetve expedícióba Mosl Jut ize-
st
tm májai 20
ZALAI KÖZLÖNY
rephcz a kereskedő, hogy, Izléte, ! összeköttetései és tőkeerőssége révén minél szebb és Jobb, főkép minél olcsóbb selyemhez juttassa vásárló közönségét. A beszerzési források ügyes felkutatása és a vásárlóképesség néha oly előnyhöz juttatja az egyes áruházakat — és , ezáltal a vevőközönaégel — hogy méltán felkelti a pénzügyi közegek érdeklődését aziránt, vajon legájif uton lörtént-e az áru forgalomba\'
hozása. Halósági vizsgálat éB jegyzőkönyvek köve\'keznek, melyek végül Igazolják a céget, hogy a feltűnően olcsó selymet rendes kereskedelmi ulon szerezte be ós hozta forgalomba. A síép kanizsai hölgyek megelégedetten hordják selyemruháikat és nem gondolnak arra, mily hosszú az ut, mig a Schütz-Áraházban megvehetik a legjobb és mégis legolcsóbb selymet. (Kx)
Tarka híradó a színház minden Iájáról
A frontharezos néni — Véletlenül Igazat is lehet hazudni — Egy kis nyelv-lecke — Ki hozta Kanizsára az esót? — Mit keres a beretválkozó tükör a színházban?
A mai nagy frontharcos-ünnepséggel kapcsolatban jut eszembe.
Nem tudom, tudják-e a kanizsai frontharoosok, hogy a színtársulat egyik gyöngye, amióta asszony -sorba lépett, tiszteletbeli frontharcos. ^déf t. i. ilyenként tiszteli őt a népszerűség. Mikor ugyanis )iar-ezos Irén a tavaly kanizsai szezon után visszatért Pécsre mint P. Har-ezos Irén, a pécsiek spekuláltak... spekuláltak : mi is az a fharezos ? Mígnem kisütötték, hogy az nem lehet más, mint - Frontharezos Irón. Azóta uton-utfélen ezzel az epitetonnal emlegetik odaát, apró gyerekek felemelt kézzel köszöntik az utcán, amikor meglátják valahol és összesúgnak :
Ni ni! Jön a frontharezos
néni 1
Kedvelt színházi lapunk néhány utolsó száma apró kanizsai híreket is hoz. Benne van Csillag Zsakinak és feleségének ünneplése a moziban. j Igaz, hogy nem volt igaz, de mégis őrültünk neki, mert akár Írásban, akár természetben találkozunk Zsa-kival, ezzel az örökifjú kanizsai bohémmel, a találkozás mindig egy-egy mosolyt jelent. Az pedig ritka vendég mainapság.
Aztán benne van az Is, hogy a Petőfi-utcai szépségkirálynő week-endre utazott a lazsnaki tűzoltó-majálisra. Benne van, hogy a kis-kanizsai műkedvelő-primadonna uj ruhát kapott. Szóval csupa komoly és értékes kanizsai szinházl hir.
Nemrégiben az állt a kedvelt színházi lapunkban, hogy Vágó Mfi-ryt el akarja venni egy bolognai gyáros. Meginterjúvoltam az aranyos kislányt, hogy mi igaz a rémhírekből. Megtudtam, hogy csakugyan van valami a dologban. Csakhogy a «gyáros* egy színigazgató volt, aki a mostani olasz ven-dégjárások alkalmával került Pécsre és szerződést kínált Vágó Möry-nek. De nem lett belőle semmi, mert egyelőre ide köti a szerződése.
Kedvelt színházi lapunk tehát véletlenségből majdnem igazat hazudott...
Kisfiam reggel az ágyban olvassa a tarka színházi hiradót a Zalai Közlönyben. Egyszer csak megbotránkozva felkiált:
- Ejha !
No, mit mulatsz olyan jól? — kérdezem.
Ki volt az a szinész, aki azt mondta a színpadon, hogy «meg-e van a szerződés?
Es miért érdekel ez téged ?
- Miért? adja vissza nagy komolyan a kérdést. Hát hogy khet azt mondani, hogy «meg-e van ?»
És hogyan mondanád te ?
- Hát: «meg van-e»...
Igy történt.
Notabene : a kis nyelvmagyaritó negyedikes elemista.
Meg kell örökíteni azt is, hogy Galetta Ferinek nem csak a legkedvesebb színházi emlékeket köszöni Nagykanizsa, hanem az esőt is.
Ugy áll a dolog, hogy az iskolákban, templomokban heteken át imádkoztunk az esőért. Az egész világ kétségbeesve\\leste a legkisebb felhőt és a meteorológiai jelentéseket. Hiába volt minden. Mintha megbabonázták volna az időjárást, a legszebb felhőkből sem hullott cseppnyi áldás sem a katasztrofálisan kiszikkadt földre.
Kedden megjöttek a színészek és Galetta (akinek mostanában ugyancsak kijut, mert játszik is, megren dez is) próbálni akart a megnyitó előadásra. Igen ám, de hol ? A színházban még minden a fejetetején van. A próbához viszont zongora is kell. Végre hosszas töprengás és keresgélés után az jpartestület kerthelyiségében találtak egy zongorát. Ott a kertben összejött a társaság próbálni. Pados karmester leüti az első taktust a zongorán, erre megjelenik egy icipici feihö az egyletkert gesztenyefái felett. Galetta felállítja a szereplőket és kiadja az utasítást :
• Kész! Mehetl
Ebben a pillanatban megeredtek az ég csatornái és hullott az áldás a szomjas földre és a még szomja-sabb szinészek söreibe...
Mondja még ezek után valaki, högy Galetta nem tud rendezni
Az egyik legszorgalmasabb színház-látogató asszonykávai történt Minthogy nem akarok otthon kikapni, csak annyit árulok el, hogy szem közt lakik o szinházkert Rozgonyi-utcai bejáratával.
A férj rendszerint este nyolckor rohan haza a hivatalából és negyedkilenckor kezdődik a színház. Minthogy «közel lakunk, nem lehet eh késni,» ml sem természetesebb, hogy majdnem mindig az utolsó pillanatban rohannak a színházba. A férj ezen az estén még meg is késett pár\'peroet- Kutyafuttában történt a vacsora, még sürübb kapkodások közepette a beretválkozás.
- A beretválkozó szerszámot csak hagyd ott, majd én elrakom, mondta az asszonyka, hogy ezzel is nyerjenek egy percet.
Közben berreg már a kezdést jelentő színházi csengő.
A férj mosakodni rohan, az asz-szonyka pedig hamar a színházba. Amint az előcsarnokba ér, furcsán néznek rá a jegyszedők. Az egyik kezében a retikül, a másikban a beretválkozó tükör... (bl)
Tovább fellebbezett Lengyel János és Kácz kántor
Jelentettük, hogy a rendőrkapitányság kihágás! osztálya által engedély nélküli röpirat terjesztés miatt kiszabott büntetéseket Rácz Jáhos kántor és Lengyel János ügyében a kerület másodfokon leszállította. Az elítéltek megfellebbezték ezt az Ítéletet is a belügyminiszterhez. Az iratokat most terjesztették fel a belügyminiszte-riumbn. y
— Legszebb ruhaujdonságokal láthatja Srhíitz kirakatában.
Az örök szépség könyve. Barát—Éber-Takács
A művészet törtenete
A hatalmas terjedelmű lexikon formájú kötet szövegrésze 800 oldalra terjed, — művészi kópmellékletekkel. Ara P II.—
Kapható:
FI5CHEL
könyvktrukadfiban
Horthy Hlklte-ut 1.
Keresse ■
melyen két 4-es szám található.
Annak ellenében kap egy nagyszerű
Agfa-fényképezőgépet
egy tekercs 8 felvételes filmmel
SZABÓ ANTAL
sport- és foló-82aküzletében.
— Asthma —
hunt, tildátáfulái, ul.li.Ll.uk
gyógyítására Gloiehootwf tltnU Stájerországban. KUmála egyedüli a maga n. mében. Gyógyhatású totrások. Természetes szénsarfttnlök. Pneumatikus ,111 kamarák, bihaládók.
1834 — egy évszAzad — 193*
Prospektus, felvilágosítás, pénzátutalás az Oattrák ldoga.forgalml Inda utján,
Budapest, VI, Andráaay-ut 28. azáa.
& legszebb n] kfarvak
A közeledő könyvnapra * trfagyar könyvkiadók nemes voraengésael hozzák ki a legszebb és legértékesebb könyveket, a ímagyar irodalom gyöngy-szeméit. A Révai kiadó néhány uj kötelét ismertetjük űz alábbiakban.
Makkal Sándor: Táltoskirály
A magyar tónftneiom cgjrfk legizgalmasabb ,de csak az ujabb kutatáiok fényében relderftlő korszakát világltja meg: a XIII. század első felét. FGhíse IV. Béla, a szomorú királyfi, Akire a táltoshit tragikus árnyéka esik. Az a sorsa, hogy örökké bu£ legyen a ha a ráváró végzetes küzdelemben győzne is majd, a győzelemért mindent oda kell adnia, amit szeret. De u regény e sötét vonalát tarkán és vidáman környezik a kisemberek apró történetei, akik megérllk őt, szeretik és Wvek lk>zzá mindvégig. Az orgona mély bugásához hasonló férfias nyelven Jele-íüti meg a multat Erdély artnytoUu református püspöke, az Ordögszekér szerzője. Fgészvásíonkötéaben P Í80.
Móra Ferenc: Dara-Mcélóf a Móra Fereaoutcálg
Benne találjuk keserű gyermekkorút, amelyet a legjobb apa, anya és a leg. szeretöbb tanárok sem tudtak megéde. slteni, brone találjuk küzdelmes diákságát, szerelmét, házasságát, szegcdi újságírását, Parikát, a pesti sikereket, a vadembert, az írói jubileumot, a díszdoktorátust és a véget szint® uz utolsó napig F.gyszerfr élet, de tele annyi örömmel és fájdalommal, a mennyi csak emberéieve belefér. Soha magja r iró olyan közel seivönkhóz nem jutott, mint Móra Fe»enc ezzel a könyvével Hgészvászonkötéslben P 5.60.
Kós Károly: Aa orscáfépitt
Ezeréves történelmünk legnagyobb eseménye a keresztény királyiágnak, az európai szárazföld legrégibb királyságának megalapítása. áső szent ki-rályunk, István, üt válik először élő, húsból és vérből való alakká, akinek igazi nagyságái Kós Károly juttatja méltó módon kifejezésre ebben a hatalmas költői erővel megalkotott, mo-nu mentális regényben. Kristálytiszta erdélyi nydve és gazdag taWseszővése a legérdekesebb és legéHwWwebb olvasmánnyá leszik ezt a müvet, -amelyhez fogható értékké ritkán gya*po-dott irodalmunk EgészváaSodMKéibcn P 4.8a
Az itt felsorolt könyvek kaphatók
Nagykanizsán a Flschl-könyvhartske
(lésben.
QramofonlemezeJc 1 pengőtől : Transdanubiánál
nadragulya - le velőt,
anyarozsot, kftrisbogarat
és nlad*. Mái ntCTtl.áayt « legmagasabb árban\' vásári D>. MIKLÓS CffenCvá., a«. k—k.át. í-T.B.d^—I V., Vllmo. uáuir .t i Teleion: 806-77. SUrgönydm: DriMag.
3ALAI közlöny
1934. má|u« 20.
NAPI HIREK
NAPIREND Május 80, vasárnap
Római katollkns: Pünkösd vas Protest: Pflnkösdvaa. Ur.: Sxivan hó 6.
Mozi előadánok szünetelnek. *
Várod muzcum éa könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónap-ban: .Megváltó1 gyógyszertár Erzsébet tér 21. na. éa a kiskanlzsai gyógyszerUr.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Május 21, háftfft
Róm. katolikus Pünkösdhétfő. Proteat.: Pünkösdhétfő. Izr.: Szlvan hó 7.
— (Laputtk legközelebbi szán*) a
pünkösdi kettős ünnepe^. miatt szer-<lán röggel a rendes időben jelenik míg. ^
— (A rendőrségről) \\ belügyminiszter Meskó Géza állam Rendőrségi segédhivatali irodatisztet Budapestre helyezte át. Meskó Géza 15 éve teljesít szolgálatot a nagykanizsai kapitányságnál.
— (Névmagyarosítás) Francsits István piarista tanárjelölt családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Előd-re változtatta.
— (Eljegyzés) Miinkó Mária Magdolnát eljegyezte Vannay János zeneszerző, a nagykanizsai városi zeneiskola Igazgatója.
— (A KathoUkus Legényegylet) pünkösd hétfőn <wte fél 9 órakor fcyitja meg ünnepélyes keretek közt újonnan átalakított kerthelyiségét. Az ünnepélyen résztvesznek a bajosai kisdiákok is. A műsor után 2 óráig tánc. Belépés (fijtalan.
— (Bővítik a rendőrkapitányságot) A nagykanizsai rendőrkapitányságon renoválási munkálatok folynak. A rendőrség megszerezte a második cme_ leien levő volt Steril-lakást is irodahelyiségek céljaira, ahol a segédhivatal egy lésze fog elhelyezést nyerni,
német Leányinternátus
közép- éi főiskolás bentlakó ét félbentlakó leányok részére. — Kötelező társalgási nyelvi -■*—\' *-—\'-*—* *-\'0ay«l«t, korrepetálás, n
___.... ...____Naponta ötszöri b
M77 Mérsékelt árak.
Prospektust készséggel küld az igazgatóság: Budapasi, VIII., Lwthsr-utca 1/A. II/*. Telelőn : 335-Í5.
— (Az OMKE felkéri üzkUuyaJdb-
M INQMI,) Iwgy a frontharcosok zászlószeutelésénck ünnepélyességét növelendő, üzleteiket reggel 9 órakor zárják be.
— (A Turista Egyesület alakuló Uz-Jtyütésef^ Magyar Turista Egylet nagykanizsai osztálya május 31-én d\'él-i előtt 11 órakor tartja alakuló közgyü-\' lését a városháza nagytermében dfr. Krátky István polgármester elnöklete alatt. A közgyűlésen részt vesz df. Papp Dénes, az országos központ ügyvezető\' alelnöke, aki a magyar turisztikáról tart nagyobbszaMsu előad&st. Előző este fél 9 órakor ismerkedési est a Polgári Egylet klubhelyiségében.
— (Pékek kükyittsége a p0liiármes-taraél) Szombaton délelőtt a nagykar^, zsai sütőiparosok küldöttsége tisztel-(gcU a polgármesternél, hogy az egy -\'órával korábbi munkakezdés ideje kérdésében segítségét kérjék. E tárgy-barí memorandumot nyújtottak át a polgármesternek, aki \'megígérte, liogy irfagáévá teszi kérésüket és ebben a kérdésben feliratot intéz a miniszterhez.
• — Pünkösdi ünnepek szenzációja a Scbútz áruház látványos kirakatai.
Előjegyzési felhívás Barbarlts Lajos verseskönyvére
A Zrínyi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör, mint ismeretes, elható" rozta Bcrbarits Lajos verseinek kiadását. A kiadás előmunkálatai máris megkezdődtek. A Kör a következő felhívást bocsátotta közre : A Ztinyi Miklós Irodalmi ós Mü-vészeli Körnek alapszabályokban lefektetett feladata, hogy értékes irodalmi termékek megjelenését elősegítse. Ennek a feladatnak első Ízben telt eleget akkor, amikor f. hó 7-i választmányi gyűlésén Borbarits Ijajus, a Kör főtitkára verseskötetének kiadását egyhangúlag elhatározta.\'
A szerző, amint ez az irodalom-barátok előtt isrrfcretes, értékes, komoly, országos viszonylatban is elismert költészete révén már meghívott tagja több országos irodalmi társaságnak, amelyek köZül a Gárdonyi Géza irodalmi társaság főtitkára, Móra László, a kiváló fővárosi költő látja el előszóval a megjelenő verseskönyvet.
— (Az Iparos önsegélyző Hitelszövetkezet) héirőn délelőtt a szokott időben tartja befizetését. Az elnökség.
— (A bajcsat elemisták kanizsai programja) A pünkösd hétfőn Nagykanizsára érkező bajcsai elemi iskolások fogadása t órakor lesz a Horthy Miklós-úti átjárónál. 5 ómkor gyermek, előadás a Kath. Legényegylet kerl-hclylségében, mely után a legényegylet ozsonnával vendégeli meg a gyermekeket. 7 órakor a város nevezetes épületeit tekintik meg ,majd fél 8-kor megkoszorúzzák a hősök szobrát és az országzászlól.
Trencsénteplic
fürdő hét évszázad óta bavAlt módszerrel gyógyít i reumát, ktfszvényt, Ischlást, neuralglá-kat. Olcsó pausálkurák
— («7 pályázó egy Járásidról állásra)
Tegnap járt le a nagykanizsai kir. járásbíróságnál üresedésben levő egy birói állásra kiirt pályázat, összesen f>7 pályázat érkezett Valószínű, hogy Uz egyik érdemes nagykanizsai pályázó kerül a \'megüresedett járásidról székbe-
— (Gyermekelőadás a legényegyletben) Bajcsa község elemistát püukógd hétfőn délután 5 órakor a Kath. Legényegylet kert helyiségében kedves műsoros gyermckelőndást rendeznek. A rendezőség kéri u szülőket, hogy mennél számosabban hozzák el gyermekei-ket. A belépés díjtalan.
—japéu dumping sem versenyezhet azokkal «z olcsó kerékpár és alkatrész árakkal, amelyeket Brandl Sándor és Fia cég nyújt vevőinek. Tegyen próbavásárlást.
— (A Szép Il0nka némeliil) Most van száz esztendeje, hogy Vörösmarty Mihály híres Szép Ilonka költeményét szerzetté. Ebl>ől az alkalomból Schiller dános, a nagykanizsai városi zeneiskola tanára,klasszikus szépségben fordította le Gőthe nyelvére az örökszép Szép Ilonkát. Schiller már az egyik lipcsei német kiadócégnek be is küldte a fordítást kiadás végett.
tarcsafOrdő
BAD TATZMASSADORF
Burgenland. ViUghirü szív- és nöi-gyógyfürdő. Természetes szénsavas és vasláp (moor) fürdők. Fürdőidény: április—november. Felvilágosítással és prospektussal szolgál: Fflrdölgazgató-ság, B«d Tntzraanasdorf, vagy a magyarországi megbízott: Brdía Jóxaef hirdetőlrodája, Budait,Teréz-kürut 55.
Amikor az Irodalmi Kör ezúton is felliivja az irodalombarálok fi-gyelniét" Barbaiiis Lajos verseskötetére, kéri, hogy a könyvkiadást mennél nagyobbszámü előjelzéssel biztosítani szíveskedjenek.
Tájékoztatásul közli a Kör, hogy a könyv ára 2 pengő lesz, azonban megjelenik 200 számozott és a szerző aláírásával ellátott pél-dány is, 3 pengős árban. A könyv a közeljövőben megjelenik és ára az átvételkor fizetendő.
Nagykanizsa, 1931. május hó 9.
Dr. Tbo\'way Zsigmond a Kör elnöke KeletnW Ferenc a Kör társelnöke Az előjegyzések máris megindultak. A köjiyv megjelenése előtt sem a Kör, sem a szerző az előfizetési dijat senkitől nem veszi át.
Elöjfegyezni lehet a Zalai Közlöny szerkesztőségében Is.
Ma megnyílik a strandfürdő
A nagykanizsai strandfürdő, amennyiben kedvező időjárás mutatkozik, meg megnyílik. A strandfürdő bizottság hétfőn délben 12 órakor ülést tart a városházán.
t (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán lmult héten 9 gyermek született, 3 leány, 0 Üti: Paszinger János nap-számos és Tóth Juliannának rk. fia, I^elner Sándor szolwfcstőmcsler ós Tillinger Annának rk. leánya, Vörös István nyug. e-scndőrtiszthelycues. és Plander Rozáliának rk. fia, Kis Sándor földműves és Horváth Annánnk rk. fia, I\'eti József napszámos és Dolmányos Rozáliának rk. fia, Kovács Imrei napszámos és Marton Rozáliának rk-leánya, Závár József lwrbélymcsier é.s Kócz Katalinnak rk. leánya, Takács István uradalmi l>ognár és Müllor Máriának rk. fia, Farkas János kocsis és Horváth Erzsébetnek rk. fia. — Halálozás 5 fordult elő: Pető György asztalos rk. 1? éves (Somogysz>-nt-miklós), Vámosi Lajos rk. 23 napos, özv. Kuzsncr Józsefné Kálovics Katalin rk. 72 éves, Wositz Nándor nyug. vasúti kalauz rk. 09 éves, Perkó Józsefné Horváth Katalin rk. 29 éves. — Házasságot kötött 9 pár: Horváth György borbély mester rk. és Erdély/ Mária -rk., Vas István kőmüvessegéd rk. és Ritter Terézia rk., Pál Jenő Gyula tanító rk. és Hajnal Ilona tani. tónő rk., Kálovics István műszerész-segéd rk és I"oszovecz Mária rk., Horváth .György cipésztanone rk. és Ku-rucz Mária rk , Rácliel Feitene cipész-mester rk. és Balog Rozália rk., Pintér János lakatosscgéd rk. és Boros Róza rk., Simon József kőműves tanonc rk. és Gerócs Terézia, Bencze Ferenc laka-fossegéd rk. és Gerócs Julianna.
HOTEL AUOUSZTABBAZIA
Szoba ellátással már napi 9 pengőtől, udapesten pengővel fizetriető.-Felvilágosítást nyújt fantl szálloda é* Augusit cukrászda Budapest, I., Krisztina-tér 3.
I
- Lesz-e clcgc\'ndő erő? A várható időjárásról a meforologiai Intézet rá. dió utján tájékoztalju a közönséget Tudatja a termények árait, szórakoztató műsorral szolgál hallgatóinak. Amerikában már 800.000 autó van rá. dióval felszerelve és minden ötödik emlK-rrc jut egy-rádió. Forduljon a legközelebbi Orion rádiókercskcdőhöz.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) minden csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, délután 6-tól 8-ig és minden vasárnap délelőtt 10-től 12-ig a városi muzeum helyiségében. Minden alkalommal csere, Michel 1931 alapon és saját csere-füzetek beadása értékesítés céljából.
Keressen
egy 10 pengőst, melynek sorszámaiban 2 négyes szám található és ezért kap egy
Agfa-
fényképezögépet
egy tekercs filmmel
Teotscb Gusztáv
fotószaküzletében.
— UJ leányinternátus Budapesten.
Schorrné M. Adrienne hézagpótló, kiváló Internátust nyitott közép és főis. kolás leányok részére. Olvasóink-kérje-jenek proS|>ektust. Az Intést lapunk mai számában m.cgjelcnt hirdetésére fellűvjuk olvasóink szíves figyelmét.
— Bad Glcloht-nberg asztmatikus bántalmaknál, szívbajoknál, érelmeszc. sedésnél, magas vérnyomásnál, Ra.sc-dow-kóntál c>»dákai müvei. A pengő, összegek az Ostcrrciclúsches Verkehrs-büronál, Budaj>es|, VI., Andrássy-ut 28. befizothetők, háziorvosi bizonyítványra 1000 schillingen felüli összeget is engedélyez a Magyar Nemzeti Bank.
A Qutenbrnnn 8*anatórlnm
évtizedek óta a. u,i Baíen M Wien
iDSKyar^ társasig kedveli éa keresett larlázko-
fl felesebb kontort. A legmodernebb orvosi
tzkedések. Magyar orvosok.
....... 7 " -
___
íngö ___ ____
utca 8. Teleion 4\'.066.
Szórakozások. Tánc, fiangverieity, brldge, Pcn^anietéa Budapestem VIU. Kisfaludy
— Közalkalmazottak figyelméből liu-\\forároiukat -ónyegcsen leszáUitott ára-
kon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
— Mindenki tudja, liogy milyen kiváló hatású gyógyszer a tiszta alkohol, a mentből és az aethylacctat. E háromból tevődnek össze a valódi Diana-sósborszesz hatóanyagai.
— Divatos angol trikó selyemblúzok már P 2\'60-ért Brónyai Divatáruházban.
— A PAJOR SZANATöRll!\\M (Budapest, Vas-utca 17.) nj olcsó kórházi osztálya. A Vas-utcai dr. Pajor szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva kórházi osztályt nyitott szanatóriumi ellátással napi 8 pengő ápolási díjjal. A külön szobák ániit is lényegesen leszállította. Különleges gyógy tényezői: Rádiumkezclések, bél-fürdők, (entrocieaner, Darmbad) szívbetegeknek kímélő és pihenő kúrák (eicctrocardiograph) szénsavas fürdők stb. Nagyszabású vizgyógy, Zander és ortopftd gyógytermék, astmaszobák, se-l)észeli osztály elsőránguan felszerelt műtő termeivel, plasztikai sebészet, cm-lőplasztika, orrkorrckció, aremcgfiatali-tás (ránceltűntetés) stb., urológiai osztályán a legmodernebb berendezés é.s készülékek. Szűlőosztály 10 napi leg-mérsékeltebb átalányáii>an stb.
Katonafelszerelési cikkek
lisztek, altisztek és legénység részére legolcsóbb bevásárlási forrás Beluznai János
Sugár-ut 93. sz.
J4a4 mí|u8_2ö
ZALÁI KÓZLÓNV
Meglelem ■ 1egu|abb hengerrenduerrel tósxüll tóWletea petroleumjázfóiókéuMék, •

Pumpálás és előmelegítés nincs 1 Gyár: Budapest - Pestszentlőrlnc.
Közvetlen beszerzés a gyártól.
Eladási osztály : „PETROFOR" Vállalat Budapest, VI,, Andrássy-ut 50. (Oktogon).
Díjtalan prospektus, t-: Minden darabért a gyár szavatol. 1141
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hirei:
A pünkösdi ünnepek műsora
Fodor igazgató a pünkösdi ünnepek műsorát ugy állította össze, hogy abban a közönség legszélesebb rétegei is ünnepi szórakozást találhatnak.
Vasárnap dékiián 3 órakor dél. utáni helyárakkal « Fehérvári hu-nzárok brilliáns előadása kacagtat és gyönyörködtet Vágó Mary és Erdödy Kálmán lwszorkányos ügyességű táncaival, Szenczy Mária és Galetta Fe-renc szép énekszámaival
Vasárnap délután ti órakor ugyancsak Szenczy Márlu,, Vágó Mary, Erdödy Kálmán, Galetta Ferenccel n fö-"szerepekben a legszebb magyar o]>cn.\'tt, az Kitörött a hegedűm van műsoron 20—1)0 filléres helyárakkal.
Vasárnap es|; fél 9 órakor Harczqs Irén, A közszeretetnek örvendő szub-rettprimadpnnával n főszerepben az Egy c«ók és más semmi szenzációs operettujdonság van műsoron. A szellemes, mindvégig kacagtató operettslá-gcr |>ompás táncaival, énekszámaival a pünkösdi műsor egyik lcgszórakoz-tatóbb garabja.
Pünkösd hétfőn délutin 3 órakor ismét az Egy «iók és más iemmi víg-operett brilliáns előadása van műsoron déliitái.Ü hclyárakkal.
Hétfőn dél-itán 6 ómkor Fodor Oszkár felléptével a Mandarin elmü angol-kinai zenés játék szerez gyönyörüsé-get a komoly műfaj kedvelőinek. Fodor Oszkár kivételes művészettel és rendkívüli szuggesztivitással • állítja felénk a.kinai ipand>irin exoükus alakját. Vass irma, Szcndrey Júlia, Kallós lirnil, Burányi Albin lesznek még részesei a Mandarin sikerének.
Hétfőn este fét • órakor — az évadnyitó nagy operettujdonság, a Fehérvárt lKiszűrök kacagtat, szórakoztat táncaival és mókáival.
Timbsa — a cár katonája. E* a gyönyörűséges szerelmi románc Budapes-ten 100 előadásban gyönyörködtette a közönséget. Felelőtlen hangulatkeltők éppen ezt az ártatlan daljátékot választották ki méltatlanul indulataik céltáblájának. Akik a ba rabot látták, meggyőződhettek ,hogy a Timosa minden fclckczcties éltől mentes, orosz miliőben, a végtelen orosz hómezökön játszódó bűbájos szerelmi románc és felekezeti különbség nélkül minden érző szivü embert magával ragadó ártatlan, fehér daljáték. Bizonysága, hogy szerte az országban minden sziapadon diadalmas sikert aratott- Ezt a bűbájos daljátékot muattja be kedden és szerdán a színház prózai együttese minta-előadásiján, Mezey Mária, Vass Inna, Acs Rózsi, Koltay Gyula, Keleti Árpád, Danis Jenő, Kallós Emil, Erdödy Kálmán és Burányi Albinnal a főszerepekben.
Ingyen szálloda a „Zalai Közlöny11 Budapestre utazó előfizetői részére
A fővárosi lapok ma már a legfantasztikusabb kedvezni ényekkel igyekeznek egymásra licitálni, csak hogy kedvében járjanak előfizetőinek. Otkilós aranytömbtől az ingyen nyaralásig, kelengyétől az ötemeletes bérpal